Türk Bitig: Çiftçiler İle Münâsebeti Söyler


Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
LVII Tarığçılar Birle Katılmaknı Ayur Çiftçiler İle Münâsebeti Söyler
4400 Tarığçı-turur kör takı bir kotu,  kereklig kişiler-turur bu botu Başka bir zümre de çiftçilerdir; bunlar da lüzumlu insanlardır.
4401 Bularnıñ bile sen katıl hem karıl,  boğuzdın sıñar sen sakınçsız tiril Sen bunlar ile de temas et, münâsebet kur ve böylece boğazın hususunda endişesiz yaşa.
4402 Kamuğ teprenürke bulardın asığ,  tözüke tegir yem içimdin tatığ Her canlı bunlardan istifâde eder; yemek-içmek zevkini her kese bunlar verir.
4403 Tüzü tın tokığlı açıp todğuçı,  muñar boldı muñluğ tirig bolğuçı Bütün canlılar, acıkan ve doyanlar, bütün yaşayanlar bunlara muhtacdırlar.
4404 Saña ma seziksiz kerek bu kişi,  itilse anın ötrü boğuzuñ işi Boğazının ihtiyâcını te'min etmek için, şüphesiz, sana da bunlar lâzım olacaktır.
4405 Bularnıñ bile me katıl ay kadaş,  arığ bolğa boğuzuñ halâl bolğa aş Ey kardeş, bunlar ile de temas et ve münâsebette bulun; boğazın temiz kalır ve yiyeceğin halâl olur.
4406 Negü ter eşitgil sakınuk başı,  kamuğ törlüg iştin sakınmış kişi Her işinde tedbirli hareket eden, takva sahiplerinin ileri gelenlerinden olan insan ne der, dinle.
4407 Köni yol tutayın tese yinçgelig,  boğuzuğ arıtğu ay kılkı silig Çok ince olan bu doğru yolda yürümek istersen, ey temiz kalpli insan, önce yediğinin halâl olmasına dikkat et.
4408 Sakınuk bolayın tese belgülüg,  boğuzka eginke halâl bir ülüg Gerçekten takva sahibi olmak istersen, boğazının ve sırtının nasibi halâl olmalıdır.
4409 Çığay bolmayın bay bolayın tese,  zinâ kılma hergiz katığlan usa Fakirliğe düşmemek ve dâima zengin kalkmak istersen, hiç bir vakit zina etmemeğe gayret et.
4410 Ağırlık bulayın tese sen özün,  fesâdka katılma ay kılkı tüzün Kendin dâima itibarda kalmak istersen, ey yumuşak tabiatlı insan, hiç bir vakit fesada karışma.
4411 Fesâd ol buzuğlı tüpüg yıldızığ,  fesâd ol buzuğlı bu edgü ızığ Her şeyin aslını, esasını bozan fesaddır; her iyi izi ortadan silen fesaddır.
4412 Fesâddın kürer ol bulunmış kutuğ,  fesâd tamdurur ol udunmış otuğ Saadeti bulan kimse fesada yaklaşmaz, sönmüş olan ateşi fesad tutuşturur.
4413 İdi yakşı aymış kılınçı silig,  bilig birle işke yetürmiş elig işe bilgi ile el uzatan, temiz kalpli insan çok iyi söylemiş.
4414 Fesâd tegre turma yorıma yağuk,  fesâd kayda bolsa uçuzluk anuk Fesad etrafında dolaşma, ona yakın gitme; nerede fesad varsa, orada itibarsızlık hâzırdır.
4415 Fesâd birle devlet turumaz kaçar,  kalı tursa tañ yok tünerçe konuk Saadet fesad ile bir arada duramaz, kaçar; onun ancak bir gecelik misafir olmasına hayret etmemelidir.
4416 Tarığçı kişiler bolur elgi keñ,  bayat bermişindin tutar köñli keñ Çiftçilerin elleri geniş olur; Tanrının verdiğini geniş gönülle sarf ederler.
4417 Kamuğ teprenigli tüzü yer oñı,  yorığlı aşı ol uçuğlı meñi Her mahlûk kendi nasibini alır; yürüyenler yiyeceklerini ve uçanlar da yemlerini bulurlar.
4418 Bularka katılğıl karılğıl özüñ,  tilin yakşı sözle açuk tut yüzüñ Sen de bunlara katıl ve münâsebet kur; onlara tatlı söz söyle ve güleryüz göster.