Türk Bitig: Zenâat Erbabı İle Münâsebeti Söyler

Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
LX Uzlar Birle Katılmaknı Ayur Zenâat Erbabı İle Münâsebeti Söyler
4456 Takı bir kotusı bu uzlar-turur,  tirilgü tilep özke uzluk kılur Başka bir zümre de bu zanaat erbabıdır; kendi hayatlarını kazanmak için, zanaat ile meşgul olurlar.
4457 Kereklig kişiler yeme bu saña,  yakın tut bularığ tusulğay toña Bunlar da sana lüzumlu insanlardır; ey yiğit, onları kendine yakın tut, faydaları dokunur.
4458 Temürçi etükçi yana kırmaçı,  ya sırçı bedizçi ya okçı yaçı Bunlar demirci, ayak-kabıcı, derici yahut cilacı, boyacı veya okçu ve yayadır.
4459 Bu dünyâ itigi bulardın-turur,  ajunda tañ işler bulardın törür Bu dünyanın süsü bunlardan gelir; hayret verici hünerler bunlardan çıkar.
4460 Telim bar bu yañlığ sasa söz uzar,  özüñ sen uka bar özüm söz üzer Bunların sayısı pek çoktur; sayarsan, söz uzar; kalanlarını sen kendin tasavvur et, ben sözümü kesiyorum.
4461 Bularnı bile me katıl hem karıl,  sevindür olarığ sevinçin tiril Bunlar ile de görüş-tanış; onları sevindir ki, kendi hayatın da huzur içinde geçsin.
4462 İşiñ kılsalar terk terin tegrü ber,  yetürgil içürgil aşın keñrü ber Senin ısmarladığın bir işi yapınca, onların hizmet hakkını derhâl öde, bol-bol yedir, içir.
4463 Ayıñlamasunlar seni halk ara,  atıñ artamasun munı ked kör e Çok dikkat et, halk arasında seni kötülemesinler; adın lekelenmesin.
4464 Yeme yakşı aymış biliglig süzük,  bodunka bağırsak ne köñli tüzük Bilgili, halka merhametli, temiz ve berrak kalpli insan çok iyi söylemiş.
4465 Tiriglik tileme at edgü tile,  at edgü kerek bu tiriglik bile Yalnız hayat isteme, iyi nâm iste; insana hayat ile birlikte iyi ad da lâzımdır.
4466 Özüñ ölgü âhır bu atıñ kalır,  atu edgü bolsa tiriglik tatır Kendin nihayet öleceksin, fakat adın kalacaktır; adın iyi olursa, hayatın zevkli geçer.
4467 Kimiñ atı isiz bolup artasa,  añar yegreki ol tirig turmasa Kimin adı lekelenir ve kötüye çıkarsa, onun için hayırlısı ölmektir.
4468 Münol bu tiriglik tile edgü at,  isiz kılma edgün kılın meñü at Bu hayat bir sermâyedir, onun ile iyi ad kazanmağa çalış; onu boşuna geçirme, iyilik ile adını ebedîleştir.