Öz Türkçe isimler

Türklerin köklerinden, anlam ve tarihi bağlantıları ile, yaklaşık on-bin adet öz Türkçe isimler dizini içinden, bebeklerinize isim seçin.  

 1. CABADAK : Hayret, şaşma
 2. CABALAK : Yabalak, yaygın ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü Bayoğlu ve Altun oymağı dip dedelerinden
 3. CAĞIMDA : Yaratıcı, üretken
 4. CAĞIMDI : lütufkar, iltifat eden
 5. CAĞLI : Namuslu, dürüst
 6. CAKŞI : Yakşı, yakışıklı, güzel ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 7. CALMAN : Yalman ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü Semiz oymağı dip dedelerinden
 8. CAMAN : 1- Yaman, 2- Kam, büyücü
 9. CAMANBAY : birl. Caman/Bay..Şamanist gelenekte, obanın büyücüsü,doktoru, kötü ruhları kovan kişi
 10. CAMUGA (Camuka) Kızgın, asabi ─ Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 11. CANİK : Tüccar, ticaret erbabı
 12. CANKU : Meşveret (Farsçadaki “can” sözcüğüyle yalnızca ad benzerliği var.)
 13. CARIP : Yarkın, dost, çok yakın arkadaş
 14. CARLIK : Yarlık, emir, ferman
 15. CARTI : Şık, alımlı
 16. CARUZ : Heyecan
 17. CATUK : Halim, haluk
 18. CAV : Gösteriş, afi, fiyaka ─ Akşitler devletinin kurucusu olan Mehmed Han’ın dedesi
 19. CAVANKUL : Uygurlar döneminde ordunun sol cenahını ve oradaki askerlerin tümüne verilen ad
 20. CAVILDAK : Neşeli, şen şakrak
 21. CAVLI : Gösterişli, cafcaflı
 22. CAVLIBEGÜM : birl. Cavlı/Begüm
 23. CAVLIBİGE : birl. Cavlı/Bige
 24. CAYMAZ : Cesur, kararlı
 25. CAYNAK : Pençe, Doğan pençesi ─ Kırgız oymak beylerinden
 26. CEBE : 1- Silah,ok, cephane 2- Zırh
 27. CEBEALP : birl. Cebe/Alp
 28. CEBEN : Gayretli, çalışkan ─ Selçuklular dönemi komutanlarından
 29. CEBENOYAN : Cebe/Noyan ─ Çengiz Kaan’ın dünyaca ünlü komutanı ve yakın arkadaşı.(Çengiz’in bütün Türkleri bir bayrak altında toplama fikrinin mimarı bu ulu kişidir.)
 30. CEBESOY : birl. Cebe/Soy
 31. CELASUN : (Çalasun) 1- Delikanlı 2- Cesur, savaşçı 3- Becerikli, eli tez.
 32. CELAYIR : (Çalayır) 1- Bilgin, güngörmüş, tecrübeli 2- savaşçı ─ Kazakların, Uluyüz bölüğüne bağlı oymak ve bu oymağın kurucu beyi
 33. CELDEN : Yel, yel parçası ─ Kırgızların, Togay ve Bugu oymakları dip dedelerinden
 34. CELKELDİ (Celgeldi,Yelgeldi) birl. Cel/Geldi ─ Kırgızların, Manguç oymağı beylerinden
 35. CELME : Çalım, fiyaka, gösteriş
 36. CELMEALP : birl. Celme/Alp
 37. CELMEGÜN : birl. Celme/Gün
 38. CENGEL : Hafif, ince
 39. CENGİZ : Çengiz, Tengiz, Deniz
 40. CENGİZHAN : birl. Cengiz/Han
 41. CERAY : birl. Yer/Ay
 42. CEREN : Ceylan, ahu, gazel
 43. CERENAY : birl. Ceren/Ay
 44. CERKİN : Hısım, yakın
 45. CERKUDAY : birl. Yer/Kutay ─ Eski dönem yer tanrısı
 46. CETİK : Yetkin, uzman, olgun
 47. CETİZ : Yetkin, becerikli
 48. CEYHAN : Aslı Çayhan..dır. birl. Çay/Han
 49. CEYHUN : (Ceyhan, Çayhan)
 50. CEYRAN : Ceren
 51. CIDA : Mızrak, kısa saplı mızrak
 52. CIGI : Şamanist gelenekte ,iyi ruh. Boy ve oymakları kötülüklerden koruduğuna inanılan ruh
 53. CILDUZ : Yıldız
 54. CILIMGA : Kağan ve Han’ların mektuplarını yazmakla görevli kişi
 55. CIVGIN : Nihal
 56. CIVI : (Cıgı)
 57. CİBELİK : Sonsuz, sonsuzluk
 58. CİCİ : (Cicik, cicek) 1- Çiçek, gül 2- Konuk 3- Sevim, sevimlilik
 59. CİCİBEGÜM : birl. Cici/Begüm
 60. CİCİANAGA : birl. Cici/Anaga (Analık) ─ Babürler devleti vezirlerinden, Ekber Han’ın evdeşi
 61. CİCİBİGE : birl.Cici/Bige
 62. CİCİN : Cici
 63. CİDAGU : Yetkin, yetenekli, becerikli
 64. CİDE : İri, uzun bir ağaç türü
 65. CİGA : Taç, gelin başı
 66. CİGABEGÜM : birl. Ciga/Begüm
 67. CİGABİGE : birl. Ciga/Bike
 68. CİGAY (Ciga)
 69. CİĞİL : Hafif, yeğni, kolay
 70. CİĞİLAY : birl. Ciğil/Ay
 71. CİLASUN (Celasun)
 72. CİLMAYA : Türk mitolojisindeki efsanevi kanatlı at
 73. CİNGİL : 1- Galip, utkan 2- Güvenilir,sadık
 74. CİNGİLAY : birl. Cingil/Ay
 75. CİNGÜ : Zafer, utku
 76. CİNGÜBAY : birl. Cingü/Bay
 77. CİNGÜER : birl. Cingü/Er
 78. CİVİL : İyi ruh, temiz , arınmış ruh
 79. CİVİLAY : birl. Civil/Ay
 80. COLAY : (Yolay) birl. Yol/Ay...Kazaklarda “ayağı uğurlu” kişiler için kullanılır.
 81. COLDA : Yolcu, yola çıkan
 82. COLDACAKŞI : birl. Yolda/Yakşı ─ Kırgızların Mürdi oymağı beylerinden
 83. CUCİ : 1- Cici, çiçi, cicik, çiçek, çuçu, çuçi 2- Konuk..Bu ad daha çok, beklenmeyen doğumlar sonrası kullanılır ve bu yüzden “konuk” anlamını içerir
 84. CUCİALP : birl. Cuci/Alp
 85. CUCİBAY : birl. Cuci/Bay
 86. CUCİBEGÜM : birl. Cuci/Begüm
 87. CUCİBİKE : birl. Cuci/Bike
 88. CUCİBUĞA : birl.Cuci/Boğa ─ Çengiz Kaan’ın ilk oğlu. Altınordu devletinin kurucusu, Batu Han’ın babası
 89. CUCİKASAR : birl. Cuci/Kasar, kazar, keser ─ Çengiz Kaan’ın kardeşlerinden
 90. CUCİKAZAR : (Cuci hazar) birl.Cuci/Keser ─ Taygutlular devleti hanlarından
 91. CUCİN : Cuci
 92. CUCİNHATUN : birl. Cucin/Hatun ─ Kıpçak hanlarından, Mengü Timur Han’ın evdeşi
 93. CULUM : Narin, nazik, hassas
 94. CUMUK : Yumuk, yumulmuş ─ Kazakların Ortayüz bölüğü, Kara Giray oymak beylerinden
 95. CUPAR : Parfüm, güzel koku
 96. CUPARAY : birl. Cupar/Ay
 97. ÇABA : Gayret, enerji ─ Atilay Han’ın yeğenlerinden
 98. ÇABAALP : birl. Çaba/Alp
 99. ÇABACI : Gayretli, enerjik ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Baybaykı oymağı dip dedelerinden
 100. ÇABAHAN : birl.Çaba/Han ─ 1- Karahanlılar dönemi beylerinden 2- Batı Göjtürkleri (Tardu Şad)
 101. Dönemi bey ve komutanlarından
 102. ÇABAK (Çaba)1-Çabuk,çevik 2- Küçük bir göl balığı türü ─ kuman Hanlığı dönemi beylerinden
 103. ÇABAR : 1- çpar, davranır 2- Ulak, kurye, elçi ─ Kaydu Han’ın oğullarından
 104. ÇABUK : (Çapuk) Çapan, çaba gösteren, çabalayan ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 105. ÇAÇA : 1- Savaş baltası 2- Gemici 3- Çiçi, çiçik
 106. ÇAÇAHAN : birl. Çaça/Han ─ Doğu Hun hanlarından
 107. ÇAÇAKLI : (Çaçalı) ─ Özbeklerin Konrat oymağı dip dedelerinden
 108. ÇAÇASENGÜN : birl. Çaça/Sengün ─ Göktürkler (Bilge Kağan) dönemi bey ve komutanlarından
 109. ÇAĞAN : (Çakan) ─ Samanoğulları dönemi Horasan valisi
 110. ÇAGAVUN : Bal arısı
 111. ÇAĞ : 1- Zaman, vakit 2- devir, devran 3- su sesi, şırıltı
 112. ÇAĞA : Yavru çocuk
 113. ÇAĞAÇAN : birl. Çağ/Açan
 114. ÇAĞAÇAR : birl. Çağ/Açar
 115. ÇAĞALP : birl. Çağ/Alp
 116. ÇAĞAN : 1- Bayram, eğlence 2- Şimşek 3- gürz, çakan 4- Beyaza kaçan beyazımsı ─ Kıpçak hanlığı dönemi beylerinden
 117. ÇAĞANAK : Çalgı, enstrüman
 118. ÇAĞAŞ : Kırlangıç
 119. ÇAĞATAY : birl. Çağ/Atay 1-Çağının en ünlüsü 2- çağdaş, çağının ilerisinde ─ Babür Han dönemi beylerinden (Çağatay Hasan Ali bey)
 120. ÇAĞATAYHAN : birl. Çağatay/Han ─ ..Çengiz Kaan’ın oğullarından ve Çağatay devletinin kurucusu (..Çengiz imparatorluğunun resmi dili
 121. Türkçe idi. Ancak sonraki dönem,ayrı devletlerin oluşması ile bazılarında ortaya çıkan dil ve kültür, karışıklıklarına rağmen,Çağatay Han, Türk diline ve edebiyatına çok büyük önem vererek ayrı bir ivme kazandırmıştır. Bu yüzden, Türkçemiz bu ulu kişiye çok şey borçludur. Ayrıca günümüzde konuşulan Türkçenin ağız ve gramer yapısı,” Çağatay lehçesi” olarak bu kişinin adına atfen onun döneminden gelmektedir.)
 122. ÇAĞATAYHATUN : birl. Çağatay/Hatun ─ Altınordu hanlarından, Uzbek Han’ın evdeşi
 123. ÇAĞAY : birl. Çağ/Ay
 124. ÇAĞAYBAYLI : birl. Çağay/Baylı ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Yedi Uruğ oymağının kurucu beylerinden
 125. ÇAĞBAY : birl. Çağ/Bay
 126. ÇAĞBEGÜM : birl. Çağ/Begüm
 127. ÇAĞBEK (Çağbey) birl. Çağ/Bey
 128. ÇAĞBİKE : birl. Çağ/Bike
 129. ÇAĞBUĞA : birl. Çağ/Boğa
 130. ÇAĞDAŞ : Çağın insanı, aynı çağda yaşayan kişiler
 131. ÇAĞER : birl. Çağ/Er
 132. ÇAĞGÜN : birl. Çağ/Gün
 133. ÇAĞHAN : birl. Çağ/Han
 134. ÇAĞHANIM : birl. Çağ/Hanım
 135. ÇAĞIBEK : birl. Çakı/Bey ─ Timur Kürkan Han dönemi beylerinden
 136. ÇAĞIL : 1- Su sesi 2- Çakıl taşı
 137. ÇAĞILAY : birl. Çağıl/Ay
 138. ÇAĞILDAK : Çağlayan, şelale ─ Kırgızların, Togay ve Saru oymaklarının dip dedelerinden
 139. ÇAĞILHAN : birl.Çağıl/Han
 140. ÇAĞILTI : 1- Su sesi, suyun taş ve kayalara çarparken çıkartığı ses
 141. ÇAĞIN : 1- Şimşek , çakın 2- Gürz, topuz ─ Babür Han’ın komutanlarından
 142. ÇAĞIR : Çağırı, çağrı
 143. ÇAĞIRBEYKE : (Çağır/Bike ─ Çengiz Kaan’ın gelini, Cuci Han’ın evdeşi, Batu Han’ın anası
 144. ÇAĞIRGAN : Çağıran, devetkar
 145. ÇAĞLA : 1- Namuslu, dürüst 2- Erik türlerinden bir yemiş
 146. ÇAĞLAK : 1- Namuslu, dürüst 2- Çağlayan, şelale
 147. ÇAĞLAR : Şelale, çağlayan
 148. ÇAĞLASUN : Dürüst
 149. ÇAĞLAV : Dürüst
 150. ÇAĞLAYAN : Şelale
 151. ÇAĞLAYIK : Şelale
 152. ÇAĞLI : 1- Dürüst 2- Yakışıklı, güzel
 153. ÇAĞLIN : Meşhur ve liyakat sahibi
 154. ÇAĞRI : 1- Mesaj, davet 2- Doğan kuşu, doğanın bir çeşidi ─ Göktürkler dönemi beylerinden ve Kürşad’ın kırklarından
 155. ÇAĞRI ALP : birl. Çağrı/Alp
 156. ÇAĞRIBAY : birl. Çağrı/Bay
 157. ÇAĞRIBEĞ : birl. Çağrı/Bey ─ Selçuklu devletinin kurucusu Tuğrul Han’ın kardeşi Alparslan Han’ın babası
 158. ÇAĞRIBOĞA : Çağrı/Boğa
 159. ÇAĞRI TEKİN : Çağrı/Tekin ─ Karahanlılar Hanlarından
 160. ÇAĞRI TİGİN : Çağrı/Tigin ─ Divanı Lugati Türk’ün yazarı olan, Kaşgarlı Mahmud beyin babası
 161. ÇAĞRI TİMUR : Çağrı/Timur
 162. ÇAĞRIBARS : birl. Çağrı/Bars
 163. ÇAĞRIBAY : birl. Çağrı/Bay
 164. ÇAĞRIBÖRİ : birl. Çağrı/Böri
 165. ÇAĞRIKUL : birl. Çağrı/Kul
 166. ÇAĞRITAN : birl. Çağrı/Tan
 167. ÇAĞRITAY : birl. Çağrı/Tay
 168. ÇAĞRUK : Katı, sert
 169. ÇAKA : 1- Savaş baltası 2- Çakı 3- Fiyaka, çalım, gösteriş ─ Türkmenlerin Çavdur oymağı dip dedelerinden
 170. ÇAKABAY : birl. Çaka/Bay
 171. ÇAKABEY : birl. Çaka/Bey ─ Anadolu Selçuklular dönemi beylerinden. Kılıçarslan han’ın kaynatası. Anadoludaki ilk denizcilik hareketlerini başlatarak bu konuda öncülük yapan bey
 172. ÇAKABÖRİ. birl. Çaka/Böri
 173. ÇAKAHAN : birl. Çaka/Han ─ Kıpçak hanlarından
 174. ÇAKALOZ : 1- Fener 2- İlkel bir top silahı (Top mermisi yerine çakıl taşı atan)
 175. ÇAKAN : 1- Gürz,topuz 2- Şimşek ─ Çengiz Kaan’ın komutanlarından ve evlatlığı
 176. ÇAKANBAY : birl. Çakan/Bay
 177. ÇAKAR : 1-Deniz feneri 2- gürz ─ Selçuklşular dönemi, Musul valilerinden
 178. ÇAKARHAN : birl. Çakar/Han ─ II.yz. Moğol Hanlarından
 179. ÇAKAR KOCA : Çakar/Koca ─ Çengiz Kaan’ın Çin elçisi
 180. ÇAKARLI : Çakar/lı ─ İran Türkmenleri, Karapapak oymak beylerinden
 181. ÇAKI : Kesici, yontucu küçük bıçak
 182. ÇAKICI : 1- Çakma eyleminde bulunan 2- Çakı ustası
 183. ÇAKIL : Çakıl taşı
 184. ÇAKIN : 1- Şimşek 2- Kıvılcım ─ Selçuklular dönemi beylerinden (Kılıç Arslan’ın damadı)
 185. ÇAKINBAY : birl. Çakın/Bay
 186. ÇAKINTİMUR : birl. Çakın/Timur
 187. ÇAKIR : 1- Doğan türü bir avcı kuş 2- Gürz 3- Şarap, içki ─ Çağrı bey için bazı kaynaklar bu ad ile bahseder
 188. ÇAKIRALP : birl. Çakır/Alp
 189. ÇAKIRBAY : birl. Çakır/Bay
 190. ÇAKIRCA : Doğan türü bir avcı kuş
 191. ÇAKIRCALI : Çakırca/lı
 192. ÇAKIRCI : Eskiden saraylarda, özel olarak doğan terbiyeciliği yapanlara verilen bir sıfat
 193. ÇAKIRHAN : birl. Çakır/Han
 194. ÇAKIRKAN : birl. Çakır/Kan
 195. ÇAKMAK : ..Çak kökünden türeyen, vurmak, kesmek, bölmek eylemi için kullanılan bir sözcük ─ 1- Kurtuluş Savaşı kahramanlarından ve Atatürk’ün yakın arkadaşlarından, (Mareşal Fevzi
 196. Çakmak) 2- Mısır-Türk kölemenleri dönemi, Suriye valilerinden
 197. ÇAKMUR : Tutumlu, eli sıkı
 198. ÇAKTU : İri yapılı, gösterişli
 199. ÇAL : Kılıç darbesi, darbe, vuruş ─ Türkmenlerin ,Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 200. ÇALAP : Ulu ruh, Kaadiri mutlak (Eski dönem Tanrı sıfatlarından)
 201. ÇALAPBERDİ : birl. Çalap/Verdi
 202. ÇALAPKUL : birl. Çalap/Kul
 203. ÇALBAK : birl. Çal/Bak ─ Kırgızların, Togay ve Tolkan oymakları dip dedelerinden
 204. ÇALBAY : birl. Çal/Bay ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 205. ÇALGAR : Çalıcı, vurucu ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 206. ÇALGIÇAY : Taştan yapılmış el değirmeni ─ Kırgız oymak beylerinden
 207. ÇALHAN : birl. Çal/Han ─ Özbek Han’ın Rusya elçisi
 208. ÇALIK : 1- Silahşör, iyi kılıç kullanan 2- Çelik 3- Mesaj, haber 4- Haşarı, yaramaz ─ Göktürkler dönemi beylerinden
 209. ÇALIKALP : birl. Çalık/Alp
 210. ÇALIKUŞU : birl. Çalı/Kuşu ─ Kırgız oymaklarından ve bu oymağın ilk beylerinden
 211. ÇALIM : 1- Gösteriş, fiyaka, kurum 2- Kılıcın keskin tarafı
 212. ÇALIMALP : birl. Çalım/Alp
 213. ÇALIMAY : birl. Çalım/Ay
 214. ÇALIMBAY : birl. Çalım/Bay
 215. ÇALIMER : birl. Çalım/Er
 216. ÇALIMLU : Gösterişli, çekici
 217. ÇALIN : Çiğ, jale
 218. ÇALIŞ : Azim, ceht
 219. ÇALIŞALP : birl. Çalış/Alp
 220. ÇALIŞHAN : birl. Çalış/Han ─ Ertuğrul Gazi’nin dedesi
 221. ÇALIŞGAN : Çalışkan, işgüzar
 222. ÇALKARA : 1- Doğan türü bir avcı kuş 2- birl. Çal/Kara ─ Göktürkler dönemi beylerinden
 223. ÇALKIN : Darbeci, hamleci, vurucu
 224. ÇALMA : Maden üzerine yapılmış oyma, işleme
 225. ÇALMABEK : birl. Çalma/Bey
 226. ÇALMAN : Çalıcı, vurucu ─ Altay Türkleri, Televut oymağı dip dedelerinden
 227. ÇALUK : Çalık
 228. ÇALUKBAY : birl. Çaluk/Bay
 229. ÇAM : Bir ağaç türü
 230. ÇAMHAN : birl. Çam/Han ─ Hiyve hanlığı hanlarından
 231. ÇAMTOSUN : birl. Çam/Tosun ─ Şeyban Han’ın komutanlarından
 232. ÇAMUR : Sazlık, bataklık ─ Selçuklular dönemi beylerinden
 233. ÇAMURALP : birl. Çamur/Alp
 234. ÇAMURBAY : birl. Çamur/Bay
 235. ÇAMURBEK : birl. Çamur/Bek ─ Göktürkler dönemi beylerinden. (Çuluk Kağan’ın muhafızlarından)
 236. ÇANAYAZ : Berrak, billur
 237. ÇANDAR : Karışık, karma
 238. ÇANDIR : Karışık
 239. ÇANGA : 1- Soylu 2- Pençe
 240. ÇANGABAY : birl. Çanga/Bay
 241. ÇANGAL : 1- Çok sık ağaçlı bölge 2- Budaklı ağaç
 242. ÇAPAN : 1- Ulak, haberci 2- Enerjik,- çalışkan 3- iş elbisesi, eski giysi
 243. ÇAPANALP : birl. Çapan/Alp
 244. ÇAPANAY : birl. Çapan/Ay ─ Kırgız oymak beylerinden
 245. ÇAPANBAY : birl. Çapan/Bay
 246. ÇAPANER : birl. Çapan/Er
 247. ÇAPAR : 1- Enerjik, çalışkan 2- Giysi 3- Saldırgan 4- ulak, haberci ─ Batı Han’ın oğullarından
 248. ÇAPGIN : Enerjik, koşan, ardından giden
 249. ÇAPGUR : Tufan, afet, deprem
 250. ÇAPIN : Atak, hücum, savlet
 251. ÇAPITGAN : Saldıran, saldırgan ─ Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 252. ÇAPKAN : Çapan
 253. ÇAPKUR : (Çapgur) ─ Altay Türkleri, Kişiler oymağı dip dedelerinden
 254. ÇAPLAN : Bir şahin türü ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 255. ÇAPLI : Şahin türü bir avcı kuş ─ Karahanlılar dönemi beylerinden
 256. ÇAPTI : Koşan, seğirten ─ Altay Türkleri Kişiler oymağı dip dedelerinden
 257. ÇAPTUĞ : Ünlü, çok tanınan
 258. ÇAPUL : Çap...mak kökünden, vuran, saldıran, alıp götüren vb. eylemlerin tümü
 259. ÇAPULAŞ : birl. Çapul/Aş
 260. ÇAPUTGUN : (Çaputgan) Cellat
 261. ÇARBUĞA : birl. Çar(çur)/ Boğa ─ Otmanlıların dip dedelerinden
 262. ÇARDU : Cili, perili
 263. ÇARMAGUN : Görevli, görevlendirilmiş , emir almış
 264. ÇARMAGUN NOYAN : Çarmagun/Noyan ─ Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 265. ÇAŞKA : Sabi,bebek, yavru
 266. ÇAŞUT : Haberci, muhbir, ajan
 267. ÇAT : Yansıma, yayılma, ün
 268. ÇATAK : Çatal, çatallı, iki kollu değnek
 269. ÇATAKBEĞ : birl. Çatak/Bey
 270. ÇATAL : İki kollu, iki kola ayrılmış nesne
 271. ÇATGAL : 1-Yüksek dağlık bölge 2- Çatal ─ Kırgız oymak beylerinden
 272. ÇATIK : Çatılmış, tersleşmiş ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Girey oymağı dip dedelerinden
 273. ÇATLI(ğ) : 1-Ünlü, tanınmış 2- Gözü kara, cesur
 274. ÇATUK : Bıçak sapı yapılan bir ağaç türü
 275. ÇAV : Ün, şöhret, yansıma, duyuru, bildiri
 276. ÇAVBEGÜM : birl. Çav/Begüm
 277. ÇAVBİGE : birl. Çav/Bike
 278. ÇAVA : Ünlü, tanınmış ─ Divanı Lügat’de adı geçen bir bey
 279. ÇAVADUR : birl. Çava/Dur ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 280. ÇAVAŞ : Ünlü, tanınmış
 281. ÇAVAY : birl. Çav/Ay
 282. ÇAVDUR : birl. Çav/Dur ─ Türkmen oymak beylerinden
 283. ÇAVLAK : Çağlayan, şelale
 284. ÇAVLAN : Çağlayan
 285. ÇAVLAY : birl. Çavlı/Ay ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 286. ÇAVLI : 1- Ünlü,meşhur 2- Doğan yavrusu ─ Seçuklular dönemi, Azerbaycan atabeylerinden
 287. ÇAVLIBAY : birl. Çavlı/Bay
 288. ÇAVUDUR : İyi üne ve şöhrete sahip olan
 289. ÇAVUNT : Ün, şöhret
 290. ÇAVUŞ : Bilgi veren, bilgi götüren, bilgi dağıtan (Çav...kökünden)
 291. ÇAVUT : Duvar, sütun
 292. ÇAY : Dere, ırmak
 293. ÇAYAN : 1- Dövülmemiş, dökme demir 2- İşlenmemiş ham demir
 294. ÇAYHAN : birl. Çay/Han
 295. ÇAYKARA : birl. Çay/Kara
 296. ÇAYLAK : Kuyruğu uzun ve çatallı bir avcı kuş
 297. ÇAYLAN : 1-Dere kenarı 2- Çağlayan
 298. ÇEBER : 1- Usta, mahir 2- Hoş, latif
 299. ÇEBİ : (Çepi,çepni) 1- sert bakışlı 2- usta eli yatkın, yetenekli 3- civciv, ferik 4- cebe, çebe, silah ─ oğuz Kağan’ın torunlarından. Oğuz’un 24 boyundan biri
 300. ÇEBİŞ : Çebi
 301. ÇEKEN : Cazip, cazibe, çekicilik
 302. ÇEKİM : Cazibe, çekicilik
 303. ÇEKİMALP : birl. Çekim/Alp
 304. ÇEKİMHAN : birl. Çekim/Han
 305. ÇEKİMAY : birl. Çekim/Ay
 306. ÇEKİMBEK : birl. Çekim/Bey
 307. ÇEKİMBİGE : birl. Çekim/Bike
 308. ÇEKİMER : birl. Çekim/Er
 309. ÇEKİMLÜ : Çekimli, cazibeli
 310. ÇEKİMTAY : birl. Çekim/Tay
 311. ÇEKLİ : Armağan, hediye, düğün hediyesi ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Alimoğlu oymağı dip dedelerinden
 312. ÇEKMERGEN : Nişancı, iyi vuruş yapan, silahşör ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 313. ÇELEK : Bülbül, güzel öten bir kuş
 314. ÇELEN : 1- Becerikli, çalışkan 2- Fettan, yanıltıcı
 315. ÇELİK : (Çelük.çuluk) Gücü arttırılmış sert demir (...Farsçadaki “çalik”, dal parçası anlamına gelir ve bununla hiçbir ilgisi yoktur. Yalnızca ad benzerliği olmasına rağmen, bazı kaynaklar bu sözcüğün de dilimize farsçadan geçtiğini söylerlerse de bu yanlıştır.)
 316. ÇELİKALP : birl. Çelik/Alp
 317. ÇELİKEL : birl. Çelik/El
 318. ÇELİKER : birl. Çelik/Er
 319. ÇELİKHAN : birl. Çelik/Han
 320. ÇELİKTAN : birl. Çelik/Tan
 321. ÇELİKTAY : birl. Çelik/Tay
 322. ÇELİKTEN : Çelik parçası
 323. ÇELİM : Beden, endam, gösteriş ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü Bayoğlu ve Aday oymakları dip dedelerinden
 324. ÇELİMALP : birl. Çelim/Alp
 325. ÇELİM TİMUR : birl. Çelim/Timur
 326. ÇELME : 1- Çalma 2- Başa örtülen bez (Bandana)
 327. ÇELME NOYAN : birl. Çelme/Noyan ─ Çengiz Kaan dönemi beylerinden ve ikinci yoldaşı
 328. ÇENGİN : Gösterişli, dikkat çekici ─ Kubilay Kaan’ın oğullarından
 329. ÇENGİZ : Deniz
 330. ÇENGİZ KAAN : Çengiz/Kaan ─ Yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihinin gördüğü ve tanıdığı en büyük fatih, askeri ve siyasi açıdan en ünlü kişisidir. Asıl adı Timurçine (Timurçine, Timuçin) dir. Küçük bir beylik iken sonraları büyüyüp, genişleyerek bağımsızlığını ilan ettiği gün, toplanan kurultayın aldığı bir kararla adı “Çengiz” olmuştur. Çengiz, deniz anlamına gelmekle beraber, genişlik, sonsuzluk, ve ölümsüzlük sembolü olarak kullanılan bir ünvandır.Bu ulu kişinin döneminde, bütün Türk boyları tek bir devlet çatısı altında toplanmış, o günkü dünyanın neredeyse yarısından fazlasına egemen olunmuş ve dünya tarihinin coğrafi olarak da en büyük imparatorluğu tarih sahnesinde yer almıştır.
 331. ÇENGŞİ : Mucize, olağanüstülük ─ .1- Göktürkler dönemi beylerinden ve Kürşad’ın kırklarından 2- Hotan hanlığı dönemi beylerinden
 332. ÇEPEN : Hatip, iyi konuşan, güzel söz söyleyen
 333. ÇEPİ : (Çepi)
 334. ÇEPNİ : (Çebi)
 335. ÇERÇİ : Ulak, haber, bildiri ulaştırna kişi
 336. ÇERİ(Ğ) : Asker, savaşçı, toplanarak bir araya gelmiş erat
 337. ÇERİBÖRİ : birl. Çeri/Böri
 338. ÇERİĞBAY : birl. Çeri/Bay
 339. ÇERİHAN : birl. Çeri/Han
 340. ÇERİKAN : birl. Çeri/Kan
 341. ÇETİN : Sert, güç, şiddet
 342. ÇETİNALP : birl. Çetin/Alp
 343. ÇETİNAY : birl. Çetin/Ay
 344. ÇETİNER : birl. Çetin/Er
 345. ÇETİNSU : birl. Çetin/Su
 346. ÇETİNTAY : birl. Çetin/Tay
 347. ÇEVEN : Çevre, muhit
 348. ÇEVGEN : Cirit, değnek
 349. ÇEVRİ : Çeviri,girdap, anafor
 350. ÇEVRİM : 1- Girdap, anafor 2- Çevre, muhit
 351. ÇIDAM : Dayanıklılık, metanet
 352. ÇIDAMLI : Metin, dayanıklı
 353. ÇIDIK : Güç, dayanıklılık
 354. ÇIGAY (Çığay) : 1- Fakir, varlıksız 2- Kurt yüzlü, kurt bakışlı
 355. ÇIGAY BÖRÜ : Çıgay/Böri ─ Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 356. ÇIĞ : 1- su damlası, kırağı 2- kar yığını, kar topu ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 357. ÇIĞAL : Omuz, omuz başı
 358. ÇIĞALP : birl. Çığ/Alp
 359. ÇIĞAN : (Çıkan)
 360. ÇIĞAY : birl. Çığ/Ay
 361. ÇIĞBATUR : birl. Çığ/Batur
 362. ÇIĞIN : Çıkın, bohça
 363. ÇIĞIR : 1- Çağ, devir 2- çığın açtığı yol 3- dar yol, patika
 364. ÇIĞLA : Saf, halis
 365. ÇIĞLAN : Saf, halis ─ Karahanlılar dönemi beylerinden
 366. ÇIĞRI : 1- felek 2- melodi
 367. ÇIKAN : 1- kaynak, kaynarca 2- yeğen, hala çocuğu
 368. ÇIKMAK : 1- çıkma eylemi 2- Kaynak 3- çakmak ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 369. ÇILDIM : Seri- hızlı, enerjik
 370. ÇIMRIN : Aktif, faal
 371. ÇIN : (çin, çine) sağlam, dayanıklı, güvenilir
 372. ÇINAK : 1- sevap, hayr 2- güvenilir,sadık
 373. ÇINDAN : sandal ağacı
 374. ÇINGAY : Özü, sözü bir, sözüne güvenilir
 375. ÇINGILIÇ : birl. Çın(sağlam, dayanıklı) Kılıç ─ Hindistan’da beylik kuran bir Türk beyi
 376. ÇINGIR : 1- Kopuza benzeyen bir saz 2- Çıngırak
 377. ÇINIK : (Çınak)
 378. ÇINTAY : Soylu, güvenilir ─ Altınordu hanlarından
 379. ÇIRAY : Yüz, eda, çehre
 380. ÇIRAY BEGÜM : birl. Çıray/Begüm
 381. ÇIRAY BİGE : birl. Çıray/Bike
 382. ÇIRGANIŞ : Zevk, haz, tad
 383. ÇITIRKI : Işık, nur, ziya
 384. ÇİBEK : Atmaca türü bir avcı kuş
 385. ÇİBİ : (Çebi)
 386. ÇİÇEK : 1- Gül, gül çiçeği 2- Cici, cicik (...Farsçadaki “çeçel”den geldiğini söyleyen bazı dilciler varsa da , Moğol dilinde çok eskiden beri kullanıla gelen bir sözcüktür. Sonraları farsçaya geçmiş olması daha akla yatkındır) ─ Hazar kağanlarından Bulan kağan’ın kızı. Bizans imparatoru V.Konstantin’in eşi ve”Hazarlaen” ünvanlı Bizans imparatorunun anası
 387. ÇİÇEK BEGÜM : birl. Çiçek/Begüm ─ Abbasi halifelerinden El Muktefi’nin, Türk asıllı anası
 388. ÇİÇEKBİGE : birl. Çiçek/Bike
 389. ÇİÇİ : (çiçik, çiçek)
 390. ÇİÇİHAN : birl. Çiçi/Han
 391. ÇİÇİKAĞAN : birl. Çiçi/Kağan ─ Hun imparatorlarından (Ulusçuluğu, devlet siyasetine sokan ve bunun savaşını veren kişi)
 392. ÇİÇİKUTAGA : birl. Çiçi/Kut/Aka,ağa ─ Çengiz “Bu ulu kişi döneminde, işkence ile alınan ifadeler geçersiz sayılıyordu”
 393. ÇİÇİYABGU : birl. Çiçi/Yabgu ─ Çiçi Kağan’ın kağanlıktan önceki ad ve ünvanı
 394. ÇİGAN : Yoksul, fakir
 395. ÇİGEN : Gayretli
 396. ÇİGENDİK : Gayretli, çalışkan ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Arkın oymağı dip dedelerinden
 397. ÇİGER : 1- Gayret,azim 2- Çökertiş,çökertme
 398. ÇİGERMİŞ : Çökertmiş, düşmanı bozguna uğratmış ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 399. ÇİGİL : Olgun,gelişmiş, olmuş
 400. ÇİGİLVAR : Kısa ve küçük ok, özel ok
 401. ÇİGİL ARSLAN : birl. Çigil/Arslan ─ Selçuklular dönemi komutanlarından
 402. ÇİĞDEM : Yaban çiçeği, (Itır çiçeğinin Türkçesi)
 403. ÇİĞİL : (Çigil)
 404. ÇİĞİLARSLAN : birl. Çiğil/Arslan ─ Uygurlar dönemi beylerinden
 405. ÇİKEN (Çigen) ─ 1- Türkmenlerin, Ersan oymağı dip dedelerinden 2- Kazakların,Kiçiyüz bölüğü, Aday oymağı dip dedelerinden
 406. ÇİL : Dağ tavuğu
 407. ÇİLAVUN : birl. Çil/Avun ─ Çengiz Kaan’ın gençlik yoldaşlarından
 408. ÇİLBEK : birl. Çil/Bey ─ Kırgızların, Togay vd Buğu oymakları dip dedelerinden
 409. ÇİLDE : Kış mevsiminin en soğuk dönemi ─ Kırgız oymak beylerinden
 410. ÇİLDU : Hızlı, seri, çabuk
 411. ÇİLEN : 1- Çığ 2- Jale 3- Bir dağ çiçeği
 412. ÇİLENTİ : Çığ, jale
 413. ÇİLHAN : birl. Çil/Han
 414. ÇİLHANIM : birl. Çil/Hanım
 415. ÇİMÇİK : Saf, masum
 416. ÇİNE : (Çin) 1- Sadık, güvenilir 2- Öz, soy 3- kurt, kurt yavrusu
 417. ÇİNER : birl. Çin/Er ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 418. ÇİNKAY : Sözüne güvenilir, özü sözü bir ─ Altınordu hanlarından
 419. ÇİNTİMUR : birl. Çin/Timur ─ 1- Geyik Han dönemi komutanlarından 2- Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 420. ÇİNTOSUN : birl. Çin/Tosun ─ Ulutaş Han’ın oğullarından
 421. ÇİPLİ : Narin, ince yapılı
 422. ÇİRAY : Yüz, çehre, eda
 423. ÇİT : Çizgi, sınır, limit
 424. ÇİTER : birl. Çit/Er (sınır muhafızı) ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 425. ÇİZGEN : Saban izi, karasabanın tarlada açtığı yol
 426. ÇİZİM : Resim figürü
 427. ÇOBAN : 1- Elinde cop (değnek, sopa) olan 2- Muhtar, oba beyi ─ A.Selçukluları dönemi (13.yz.) Kastamonu beylerinden
 428. ÇOBANALP : birl. Çoban/Alp
 429. ÇOBAN KAZAN : birl. Çoban/Kazan ─ Kazan hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 430. ÇOBAN NOYAN : birl. Çoban/Noyan ─ Olcaytu Han’ın komutanı ve danışmanlarından
 431. ÇOBANBEK : birl. Çoban/Bey ─ Kulagu Han’ın komutanlarından
 432. ÇOBAR : Değnekli, değnek taşıyan ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Girey oymağı dip dedelerinden
 433. ÇOBAYIKMIŞ : Gönül kırıcı, haşin ─ Göktürkler dönemi beylerinden ve Kürşad’ın kırklarından
 434. ÇOGA : Vahşi hayvan
 435. ÇOGAY : Yoğun, kesif
 436. ÇOĞAŞ : 1- Debdebe, şaşa 2- Vahşi hayvan yavrusu
 437. ÇOKAN : 1- Gürz, topuz 2- Hayvan yavrusu ─ Kazak bilim adamı ve ozanlarından (Abılay Han’ın oğullarından)
 438. ÇOKAY : (Çogay)
 439. ÇOKU : 1- Debdebe, şaşa 2- Bolluk, bereket ─ Sevük Tekin’in babası
 440. ÇOKUBEGÜM : birl. Çoku/Begüm
 441. ÇOLAK (Çalak) Silahşör, iyi kılıç çalan
 442. ÇOLBANAK : 1- Uzak görüşlü 2- Törenin dışında kalan 3- Nikahsız ilişkiden doğan çocuk (Hakas
 443. Türklerinde)
 444. ÇOLBU : (Çolpan)
 445. ÇOLDU : 1- Bahşiş, mükafat 2- Ganimet
 446. ÇOLPAN : 1-Kuzey yıldızı 2- Uzak görüşlü 3- Tanıdık, bildik, aşina ─ Timur Kürkan Han’ın ikinci evdeşi 2-Yakut destanlarında adı geçen bir kız
 447. ÇOMAK : 1- İri ve yuvarlak değnek 2- Bir ucunda topuz bulunan sopa, silah 3- İnanmış, inançlı ─ Kuman hanlığı dönemi beylerinden
 448. ÇOMAKER : birl. Çomak/Er
 449. ÇONGAR : Gürültü, şamata, nara
 450. ÇOPUR : Geyik ve karaca yavrusu
 451. ÇOPURALP : birl. Çopur/Alp
 452. ÇOR : (çur,çura)
 453. ÇORBEGÜM : birl. Çor/Begüm
 454. ÇORA : (çura, çur) 1- Yer tanrısı 2- Cin, peri 3- Ruh (...Farsçadaki “şur” (kötülük, uğursuzluk) sözcüğü bu dile Türkçeden geçmiştir.) ─ 8.yz. Balkan Oğuzları bey ve komutanlarından
 455. ÇORABATUR : birl. Çora/Batur ─ Altınordu devletinin son dönemlerinde yaşanmış bir bey.(Ruslara tutsak olmamak için kendini öldüren ve adına destan yazılmış olan kişi)
 456. ÇORAMAN : Cinli, perili ─ Kırgız oymak beylerinden
 457. ÇORAY : birl. Çor/Ay
 458. ÇORBİGE : birl. Çor/Bike
 459. ÇORHAN : birl. Çor/Han
 460. ÇORKARA : birl. Çor/Kara
 461. ÇORLU : Cinli kötü ruhların etkisinde kalan kişi. Bu ad şamanist gelenekten gelen bir addır.Eskiden bunalımlı ve toplum tarafından hoş karşılanmayan kişiler için bu ad verilirdi ve bu kişiler Kam ve
 462. Baksılar tarafından tedavi edilmeye çalışılırdı)
 463. ÇORMAN : (çoraman)
 464. ÇORTAN : birl. Çor/Tan
 465. ÇOTAK : Kabza, kılıç kabzası ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 466. ÇOTAKAY : birl. Çotak/Ay
 467. ÇOTUR : Kabza, kılıç kabzası
 468. ÇOTURAY : birl. Çotur/Ay
 469. ÇÖKERMİŞ : Çökertmiş, düşmanı bozmuş
 470. ÇÖKERTMİŞ : (çökermiş) ─ Kırgızların, Togay ve Bugu oymakları dip dedelerinden
 471. ÇÖKLÜ : Soylu, asil
 472. ÇÖKÜL : Irmakların taşarak vadilere bıraktığı tortu
 473. ÇÖMÇE : Ağaçtan oyulmuş su kabı
 474. ÇÖZELİ : Kıpçak, merkezden uzakta olan
 475. ÇÖZELİALP : birl. Çözeli/Alp
 476. ÇÖZELİBAY : birl. Çözeli/Bay
 477. ÇÖZELİBEK : birl. Çözeli/Bey
 478. ÇÖZELTİ : Ayrılış, kopuş, firak
 479. ÇÖZÜLÜ : (çözeli)
 480. ÇUBAN : Çoban, muhtar, obabaşı
 481. ÇUÇU : Şair, şairane konuşan ─ Hunlar döneminde yaşamış, ilk Türk ozanlarından
 482. ÇUĞA : (çuka) 1- Yürekli, cesur 2- Arınmış, duru 3- İnc narin ─ Saruhan beyin kardeşi
 483. ÇUĞAY : Narin ve alımlı kız
 484. ÇUKA : (çuğa)
 485. ÇULÇU : Serçe, Turgay kuşu
 486. ÇULUHAN : birl. Çulu(çuluk)/ Han
 487. ÇULUK : 1-Çelik 2- çalık, kılıç çalan 3- aceleci, heyecanlı
 488. ÇULUKHAN : birl. Çuluk/Han ─ Avar hanlarından
 489. ÇULUK KAĞAN : birl. Çuluk/kağan ─ Göktürk kağanlarından (Kürşad’ın babası)
 490. ÇULUKTİGİN : birl. Çuluk/Tigin ─ Çuluk Kağan’ın kağan olmadan önceki ad ve ünvanı
 491. ÇUNGAR : (çangar)
 492. ÇUNGARA : (çangar) ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Karasakal oymağı dip dedelerinden
 493. ÇUR : (çor, çur, çora)
 494. ÇURABEK : birl. Çura/Bey ─ Kırgız oymak beylerinden
 495. ÇURALP : birl. Çur/Alp
 496. ÇURAN : Ruhlarla ilgilenen ─ Özbeklerin, Konrat ve Oyunlu oymağı dip dedelerinden
 497. ÇURAY : birl. Çur/Ay
 498. ÇURBAĞA : birl. Çur/Bağa ─ Çurbağa Kağan...Göktürk kağanlarından
 499. ÇURÇEDAK : birl. Çur/Çotak ─ Altınordu devleti bey ve komutanlarından
 500. ÇURÇUTAY : birl. Çurçu/Tay ─ Çengiz Kaan’ın komutanlarından olan Çelme’nin babası
 501. ÇURGATAY : (çurkutay)birl. Çur/Kutay ─ Çengiz Kaan’ın torunlarından
 502. ÇURHAN : birl. Çur/Han
 503. ÇURKAN : (Çorkan,Şorkan)birl. Çur/Kan ─ Çengiz Kaan’ın gençlik yoldaşlarından
 504. ÇURKUT : birl. Çur/Kut ─ Tulay Han’ın oğullarından
 505. ÇURTAY : birl. Çur/Tay ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Semiz ve Baganalı oymaklarının dip dedelerinden
 506. ÇUTUR : Kılıç kabzası
 507. ÇUVAŞ : 1-Sakin, rahat 2- dindar, dünyaya değer vermez 3, çavuş ─ Sibirya’da yaşayan eski Türk boylarından
 508. ÇUVAŞALP : birl. Çuvaş/Alp
 509. ÇUVAŞAY : birl. Çuvaş/Ay
 510. ÇÜCEN : Akıllı, aklını kullanan
 511. ÇÜCEN CAMUKA : birl. Çücen/Camuka ─ Çengiz Kaan’ın gençlik yıllarındaki yoldaşlarından ve andası
 512. ÇÜNÜK : Çınar ağacı ─ Divanı Lügat’de adı geçen bir bey
 513. DADAK : Değme, dokunma, tadma ─ Selçuklulara adını vermiş olan Salçuk beyin babası
 514. DADAL : Tadalan, sezen, farkına varan
 515. DADALOĞLU : birl. Dadal/Oğlu ─ Otmanlılara baş kaldırmış (19.yz.) bir Türkmen beyi ve ozanı
 516. DADAŞ : birl. Dağ/Daş Aynı dağdan...aynı dağı kullanan
 517. DAĞ : (Tağ,tağ,tak,tav) Dağ...mec. genişlik, büyüklük, ululuk,heybet
 518. DAĞAÇA : Dağ gibi heybetli
 519. DAĞALP : birl. Dağ/Alp
 520. DAĞARSLAN : birl. Dağ/Arslan
 521. DAĞAY : (Tağay)birl. Dağ/Ay ─ Çengiz Kaan’ın karabudun kökenli komutanlarından
 522. DAĞBAY : birl. Dağ/Bay
 523. DAĞDAŞ : (dadaş)
 524. DAĞDORA : birl. Dağ/Dora
 525. DAĞDORUK : birl. Dağ/Doruk
 526. DAĞDURAK : birl. Dağ/Durak
 527. DAĞGÜN : birl. Dağ/Gün
 528. DAĞHAN : birl. Dağ/Han ─ 1- Oğuz Kağan’ın ilk oğlu 2- Eski dönem Türk tanrılarından
 529. DAĞLI : Dağ/lı
 530. DAĞLIBAY : birl. Dağlı/Bay
 531. DAĞTAN : birl. Dağ/Tan
 532. DAĞTAY : birl. Dağ/Tay
 533. DAĞTEKİN : birl. Dağ/Tekin
 534. DAĞTİMUR : birl. Dağ/Timur
 535. DAĞTOLU : birl. Dağ/Dolu
 536. DAĞTURA : birl. Dağ/Dura
 537. DAKAK : Ucu ataşli ok ─ ŞamSelçukluları beylerinden Tutuş beyinoğlu
 538. DAL : 1-Ayrı, bölünmüş 2- saldırı, büyüme, yayılma 3- batma, çıkma 4- yalınlık, çıplaklık
 539. DALAN : koridor, dehliz
 540. DALAŞ : Döğüş, karşılıklı saldırı
 541. DALAY : (Talay) Genişlik, ululuk, sonsuzluk mecaz eden, asıl anlamı , büyük deniz, okyanus
 542. DALAYOBA : birl. Talay/Oba
 543. DALBAY : 1- Vasi, ardına sığınılan kişi 2- Çuhadan yapılmış şapka
 544. Kırgızlarda- 3- avcı kuşları yakalamak için, tuzaklara bağlanarak bırakılan küçük kuş
 545. DALBOĞA : birl. Dal/Boğa
 546. DALBOY : Vasi, ardına sığınılan kişi
 547. DALKILIÇ : birl. Dal/Kılıç mec. Çıplak, zırhsız ve korunmasız
 548. DALKIRAN : Kırıcı, ayırıcı
 549. DALOKAY : birl. Dal/Okay
 550. DAMLA : Su damlası , tane
 551. DANA : İnek yavrusu, iki yaşındaki genç inek ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 552. DANABEK : birl. Dana/Bey ─ Selçuklular dönemi komutanlarından
 553. DANATİMUR : birl. Dana/Timur ─ ..Kubilay Kaan’ın kardeşlerinden
 554. DANİŞMAN : Müşavir, bilgi ve tecrübesine danışılan kiş (Tanışman) (Türkçeden, Farsçaya geçen sözcüklerden,Tanış’dan, “Danişmend” olmuş. Türkmen ve Türkmenend gibi..) ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından. Sonraları kendi adıyla bir de beylik kuran kişi
 555. DANSIK : (Tansık) Olağanüstü, fevkalade
 556. DARGA : Vali, üst düzey, bürokrat
 557. DARGUN : Alıngan, kırılan, narin
 558. DARGUNAY : birl. Dargun/Ay
 559. DARI : 1- Bir tahıl türü 2- sıkı, sıkıntı, zorluk
 560. DARIALP : birl. Darı/Alp
 561. DARIBEK : birl. Darı/Bey
 562. DARICA : 1- Darı gibi, darı niteliğinde mec. Bereketli 2- sıkı, sıkıcs, zorlu
 563. DARITAY : birl. Darı/Tay ─ Çengiz kaan dönemi Kerayet beylerinden
 564. DARSIK : Öfkeli, hiddetli
 565. DARUKA : (Darga) Vali, yönetici, bürokrat
 566. DARULGAN : alıngan, nazlı
 567. DAŞAYAK : birl. Taş/Ayak ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 568. DAŞKI : Taşkı, taşmış, dışarı çıkmış, dışarıda olan ─ Türkmenlerin Çavdur oymağı eski beylerinden
 569. DAYAK : Değnek, baston, dayanılan nesne
 570. DAYANÇ : 1- Dayanak, destek, güven 2- Dayanma gücü tahammül
 571. DAYANGAN : Dayanıklı, metin
 572. DAYANGI : Köşe minderi
 573. DAYAR : Hazır, hazırlıklı
 574. DEBRET : Kımıldayış, devinim
 575. DEBRETÜL BOĞA : birl. Debretül/Boğa ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 576. DAĞER : Kıymet, para, nafız
 577. DEĞERBİLİR : birl. Değer/Bilir Kadirşinaz, vefalı
 578. DEĞERLÜ : Değerli, kıymetli
 579. DEĞİRMİ : Çevreli, yuvarlak, toparlak
 580. DEĞNEK : Dayanak, dayanılacak nesne
 581. DELİ : Usu gitmiş, azmış, dellenen, mec.gözü kara, yiğit ─ Türkmenlerin, Teke oymağı dip dedelerinden
 582. DELİBÖRÜ : birl. Deli/Böri
 583. DELİDUMRUL : birl. Deli/Dumrul ─ dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 584. DALİGÜN : birl. Deli/Gün
 585. DELİGÜNBULDAK : birl. Deligün/Buldak
 586. DELİKARÇAR : birl. Deli/Karçar ─ dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 587. DELİKURT : birl. Deli/Kurt
 588. DEMİR : Demir madeni ─ Kulagu Han’ın kardeşlerinden
 589. DEMİRAĞ : Zırh, örgülü göğüslük birl. Demir/Ağ
 590. DEMİRALP : birl. Demir/Alp
 591. DEMİRAY : birl. Demir/Ay
 592. DEMİRBAY : birl. Demir/Bay
 593. DEMİRBOĞA : birl. Demir/Boğa
 594. DEMİRDEN : Demir parçası
 595. DEMİRDÖĞEN : birl. Demir/Döğen mec. Acı kuvvet sahibi
 596. DEMİREL : birl. Demir/El
 597. DEMİRER : birl. Demir/Er
 598. DEMİRGEN : 1- Demir, ham demir 2- temren, okun ucundaki demir parçası
 599. DEMİRHAN : birl. Demir/Han ─ 1- Şamanist gelenekte “ Maden Tanrısı” 2- karesi oğulları dönemi bey ve komutanlarından
 600. DEMİRKAN : birl. Demir/Kan
 601. DEMİRKUT : birl. Demir/Kut
 602. DEMİROK : birl. Demir/Ok
 603. DEMİRTAG : birl. Demir/Dağ
 604. DEMİRTAŞ : birl. Demir/Taş ─ Selçuklular dönemi beylerinden 2- 1. Murat dönemi Otmanlı bey ve komutanlarından
 605. DEMİRTUĞ : birl. Demir/Tuğ
 606. DENERİ. Dikkat, itina
 607. DENGİZİK : Denizcik, küçük deniz, göl ─ Atilay Han’ın oğullarından
 608. DENİZ : Deniz, büyük göl
 609. DENİZALP : birl. Deniz/Alp
 610. DENİZAY : birl. Deniz/Ay
 611. DENİZBAY : birl. Deniz/Bay
 612. DENİZER : birl. Deniz/Er
 613. DENİZHAN : birl. Deniz/Han ─ Oğuz kağan’ın oğullarından..(Seçukluların bağlı bulunduğu boy)
 614. DENLİ : Edepli, terbiyeli
 615. DEPEGEN : Tekmeleyen, iyi tekme atan
 616. DEPREM : Zelzele, sarsılma, kımıldama (Kişisel görüşüme göre bu ad çocuklara deprem sırasında ya da deprem felaketi sonrası yaşanan, çileli günler sırasında doğan ve o günlerin anısına verilen bir addır.)
 617. DEPRETÜR BOĞA : birl. Depretür/Boğa ─ Selçuklular dönemi beylerinden
 618. DERİN : Derinlik...den mec. Olgunluk, bilgelik ─ Sogay destanlarında adı geçen bir bey
 619. DERİNAY : birl. Derin/Ay
 620. DERMEK : Dirilik, canlılık, birarada tutmak
 621. DERNEK : Eğlence, toy, birliktelik
 622. DEVİN. Hareket, kımıldanış, davranış
 623. DEVİNAY : birl. Devin/Ay
 624. DEVRİM : Devirme, yıkma, devirip yerine geçme,..ihtilal
 625. DEYİM : Söyleniş, darbımesel
 626. DEYİŞ : Söyleyiş, şiirsel anlatım, ozan dili
 627. DEYİŞBEK : birl. Deyiş/Bey
 628. DIŞOĞUZ : Taşralı Oğuz , dışarıdaki Oğuz, Türkmen
 629. DIVRAK : Yakışıklı, alımlı, civan
 630. DİB YABGU HAN : Dip/Yabgu/Han ─ Türk mitolojisinde yer alan Oğuz hanlarından
 631. DİBEK : 1- Ağaçtan oyulmuş büyük havan 2- Yayık ağaç
 632. DİK : 1-Yükseklik, yükseliş 2- kararlılık, yıkılmazlık, cazmazlık 3- inat
 633. DİKALP : birl. Dik/Alp
 634. DİKBAŞ : birl. Dik/Baş
 635. DİKBAY : birl. Dik/Bay
 636. DİKBEY : birl. Dik/Bey
 637. DİKBUĞA : birl. Dik/Boğa
 638. DİKEÇ : Sütun, dikil, dikilmiş
 639. DİKER : birl. Dik/Er
 640. DİKKAN : birl. Dik/Kan ─ Kırgızların eski oymak beylerinden
 641. DİKMEN : İnatçı, kararlı
 642. DİLEK : Dil ile istenen, dile getirilenistek, arzu, murat, dilek
 643. DİLER : Dileyen, dileyici
 644. DİLERAY : birl. Diler/Ay
 645. DİLİM : kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş
 646. DİNÇ : Zinde, sağlam, dirençli
 647. DİNÇALP : birl. Dinç/Alp
 648. DİNÇAY : birl.Dinç/Ay
 649. DİNÇBAY : birl. Dinç/Bay
 650. DİNÇER : birl. Dinç/Er
 651. DİNÇSU : birl. Dinç/Su
 652. DİNÇTÜRK : birl. Dinç/Türk
 653. DİNLER : Terbiyeli, munis, muti
 654. DİP. Baht, talih
 655. DİP BAKUY : birl. Dip/Bakuy ─ Oğuzname’de Türk’ün torunu, İlçi Han’ın oğlu
 656. DİPÇİN : 1- Bahtı açık 2- Sağlam, dayanıklı
 657. DİREK : 1- Dirilik, sağlamlık, ayakta kalmak 2- Temel, dayanak 3- Vezir,bakan
 658. DİREK TEKÜR : birl. Direk/Tekür (Teker) ─ dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 659. DİREN : Direnç, karşı koyuş, dirilik
 660. DİRENÇ : Dirnme gücü
 661. DİRENGEÇ : Destek, dayanak
 662. DİRGEN : 1-Dirilik,2- harmanda kullanılan demir çatal
 663. DİRİ : (diri, dirik, Tiri, tirik) Can, ruh, canlılık, canlı
 664. DİRİL : Can, ruh, tin
 665. DİRİM : Yaşam, sağlık, canlılık
 666. DİRİM ALP : birl. Dirim/Alp
 667. DİRİMBEK : birl. Dirim/Bey
 668. DİRLİG : Yaşam, hayat
 669. DİRLİKALP : birl. Dirlik/Alp
 670. DİRLİKHAN : birl. Dirlik/Han
 671. DİRLİKAY : birl. Dirlik/Ay
 672. DİRLİKBAY : birl. Dirlik/Bay
 673. DİRLİKBEG : birl. Dirlik/Bey
 674. DİRSE : Derse, söylerse, konuşkan
 675. DİRSEALP : birl. Dirse/Alp
 676. DİRSEHAN : birl. Dirse/Han ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey (Boğaç Han’ın babası)
 677. DİZİK : (dizi) Kolye, takı
 678. DİZLEK : Hazır cevap, konuşkan
 679. DODURGA : 1- Dolgun, doyumlu 2- doyuran, doyurucu 3- açık, net, berrak ─ Oğuz Kağan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundan biri
 680. DOĞA : 1- Tabiat,doğallık, ortaya çıkış 2- Huy, yaradılış, fıtrat
 681. DOĞAN : 1- Soylu bir av kuşu 2- Doğmuş, olmuş, ortaya çıkan
 682. DOĞANALP : birl. Doğan/Alp
 683. DOĞANARSLAN : birl.Doğan/Arslan ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 684. DOĞANBİGE : birl. Doğan/Bike
 685. DOĞANHAN : birl. Doğan/Han ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 686. DOĞANTEKİN : birl. Doğan/Tekin
 687. DOĞANTİMUR : birl. Doğan/Timur ─ Çengiz Kaan’ın torunu, Cuci Han’ın oğlu. Batu Han’ın kardeşi
 688. DOĞANTUĞRUL : birl. Doğan/Tuğrul ─ Alparslan Han’ın kardeşi, Çağrı beğin oğullarından
 689. DOĞANAY : birl. Doğan/Ay
 690. DOĞANBAY : birl. Doğan/Bay
 691. DOĞANBEK : birl. Doğan/Bey
 692. DOĞANER : birl. Doğan/Er
 693. DOĞANGÜN : birl. Doğan/Gün
 694. DOĞRU : Dürüst, yalansız, sözüne güvenilen
 695. DOĞRUL : 1-Doğruluk, dürüstlük 2- Ayakta duran, dirençli
 696. DOĞU : Güneşin doğuş yönü
 697. DOĞUALP : birl. Doğu/Alp
 698. DOĞUBAY : birl. Doğu/Bay
 699. DOĞUÇ : Doğuş,doğma, ortaya çıkış ─ İkşitler devletinin kurucusu ve ilk hanı
 700. DOĞUDAN : Doğulu, doğu yönünden gelen
 701. DOĞUER : birl. Doğu/Er
 702. DOĞUHAN : birl. Doğu/Han
 703. DOĞUKAN : birl. Doğu/Kan
 704. DOĞULU : Doğu bölgesinden
 705. DOĞUŞ : Doğma, ortaya çıkış
 706. DOĞUTAN : birl. Doğu/Tan
 707. DOĞUTAY : birl. Doğu/Tay
 708. DOKUNAK : Dokunuş, değiş, mec. Ağır, mahsun,yürek sızlatan, yüreğe dokunan
 709. DOKUNÇ : Dokunak, hüzün
 710. DOKUZ : Dokuz sayısı, Türklerin en çok eskilerden beri uğurlu sayılarındandır
 711. DOKUZALP : birl. Dokuz/Alp
 712. DOKUZATA : birl. Dokuz/Ata
 713. DOKUZ ARKA : Dokuz/Arka (...Eski dönemlerde soyluluk gösterme ve belli etmesi açısından, bir kişinin babasından itibaren geriye doğru dokuz atasının sayılıp açıklanması..)
 714. DOKUZ HATUN : birl. Dokuz/Hatun ─ Kulagu Han’ın evdeşi
 715. DOKUZ OĞUZ : birl. Dokuz/Oğuz ─ Oğuz kökenli bir Türk devletinin adı. Uygurların köküde bu baya dayanır.
 716. DOKUZ TATAR : birl. Dokuz/Tatar ─ Göktürkler döneminde yaşayıp beylik etmiş bir Türk boyu
 717. DOKUZAKA : birl. Dokuz/Aka ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 718. DOKUZBAY : birl. Dokuz/Bay
 719. DOKUZÇUR : birl. Dokuz/Çur
 720. DOKUZER : birl. Dokuz/Er mec. Dokuz er gücünde
 721. DOKUZHAN : birl. Dokuz/Han
 722. DOKUZTUĞ : birl. Dokuz/Tuğ
 723. DOKUZUYGUR : birl. Dokuz/Uygur ─ Göktürkler devletini yıkıp, onun yerine Uygur devletini kuran, Türk boyu
 724. DOLANDI : Dolanan, gezgin
 725. DOLANDIBEK : birl. Dolandı/Bek ─ Selçuklular dönemi beylerinden
 726. DOLDAY : (Dolu/Tay) ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 727. DOLU : 1-Bilgin, tecrübeli, öğretmen 2- Bütün, tam, eksiksiz 3, Şamanist gelenekte ve Alevi_Bektaşi
 728. gelenekte, içki, şarap 4- kısa süren, iri taneli yağmur
 729. DOLUALP : birl. Dolu/Alp
 730. DOLUBAY : birl. Dolu/Bay
 731. DOLUBEK : birl. Dolu/Bek
 732. DOLUER : birl. Dolu/Er
 733. DOLU KADIR : birl. Dolu/Katır ─ Selçuklular dönemi beylerinden ve Maraş yöresinde kendi adıyla beylik kuran kişi
 734. DOLUN : Tam, bütün, eksiksiz ─ Yakut Türklerinin eski bereket Tanrılarından
 735. DOLUNAY : Ayın ondördü, ayın en güzel hali
 736. DOLUNBAY : birl. Dolun/Bay
 737. DOMANİÇ : 1-Dumanlı bölge 2- Tümsek, engebeli arazi
 738. DONAT : Giyim, kuşam, zenginlik, cömertlik
 739. DOMURCUK : Gül, tomurcuk
 740. DONATHAN : birl. Donat/Han ─ Batı Hunları hanlarından
 741. DONATMIŞ : Giydirip, kuşatmış, sevindirmiş, cömertlik göstermiş
 742. DONATUR : Cömert, eli açık, bağışlayıcı
 743. DONSUZ : Çıplak, fakir, varlıksız
 744. DORA : Doruk, zirve, şahika
 745. DORABAY : birl. Dora/Bay
 746. DORAMAN : birl. Dora/Man (Dorman-dormen) ─ Kuman hanlarından
 747. DORAN : (Duran) Diri, canlı, yaşayan
 748. DORATAN : birl. Dora/Tan
 749. DORATAY : birl. Dora/Tay
 750. DORMAN : (Doraman)
 751. DORU : 1- Doruk, zirve 2- Kara ile kızıl arası renk (At rengi)
 752. DORUALP : birl. Doru/Alp
 753. DORUBAY : birl. Doru/Bay
 754. DORUBEY : birl. Doru/Bey
 755. DORUER : birl. Doru/Er
 756. DORUHAN : birl. Doru/Han
 757. DORUK : Zirve, uç, şahika
 758. DORUKALP : birl. Doruk/Alp
 759. DORUKAN : birl. Doru/Kan
 760. DORUKAY : birl. Doruk/Ay
 761. DORUKER : birl. Doruk/Er
 762. DORUKHAN : birl. Doruk/Han
 763. DORUKTİGİN : birl. Doruk/Tigin
 764. DOYMADUK : Doyumsuz, sevilmeye doymayan, doyulmayan
 765. DOYUM : 1- Doymak, tatmin 2- Ganimet, bereket
 766. DOYURAN : mec. Cömert, hayr sahibi, iyilik sever
 767. DÖĞEN : 1- Dövüşçü,döven 2- Ekin saplarını ezmeye yarayan, altında çakmaktaşı bulunan geniş tahta
 768. DÖĞER : 1- Döver 2- değer, kıymet 3- Kalın, enli bir ağaç
 769. DÖĞERLİ : Değerli ─ Oğuz Kağan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundan biri
 770. DÖĞÜŞ : Dövüş, savaş, kavga
 771. DÖĞÜŞGEN : Kavgacı, savaşçı
 772. DÖKÜMHAN : birl. Böküm/Han 1- Dökmekten döküm 2- Düğüm, bağ ─ Bulgar hanlarından (Kurum Han’ın oğlu)
 773. DÖLEK : 1- Çok döl veren 2- Koyunun kuzuladığı yer 3- İtibarlı, saygıdeğer, maharetli
 774. DÖLEN : Muti, sevgi gösteren
 775. DÖNDER : (Döne, döndü gibi “dönmek” fiilinden türetilmiş, çocukları ölen ailelerin, yeni çocukları olduğunda kullandıkları adlardan) ─ (Dönder bey) Ertuğrul Gazi’nin kardeşi, Otman Gazi’nin amcası
 776. DÖNDÜ : Dönüş yapan (Reenkarnasyon) çocukları ölen ailelerin verdiği adlardan
 777. DÖNE (Döndü, dönder)
 778. DÖNE BEGÜM : birl. Döne/Begüm
 779. DÖNENBAY : birl. Dönen/Bay ─ Kırgız oymak beylerinden
 780. DÖNENGÜN : birl. Dönen/Gün
 781. DÖNERALP : birl. Döner/Alp
 782. DÖNGEL : Saat
 783. DÖNGÜ : Dönüşüm, başa dönüş
 784. DÖNGÜN : Dargın, gönlü kırık
 785. DÖNMEZ : Kararlı, cesur, azimli
 786. DÖNMEZER : birl. Dönmez/Er
 787. DULAK : Dolu, olgun, tecrübeli ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 788. DULUNDU : (Dolandı)
 789. DUMAN : 1- Sis, kırağı 2- ateşten çıkan gaz
 790. DUMANHAN : birl. Duman/Han
 791. DUMANBAY : birl. Duman/Bay
 792. DUMANER : birl. Duman/Er
 793. DUMLU : 1- dumanlı, sisli bölge 2- Soğuk ve ayaz alan yer
 794. DUMRUL : 1- Okun sivri ucu 2- Başı dumanlı, efkarlı
 795. DURA : (Durak) 1- yaşam, hayat 2- Sağlamlık, dayanıklılık, kalıcılık 3- ev, yaşanılan yer, barınak (Bu ad, çocukları çlmüş ailelerin yeni çocukları olduğunda yaşamda kalıp uzun yaşaması ve sağlıklı olması dileğini içeren adlardandır ve çok eskilere dayanan bir gelenekle bu gün de sürdürülmektedir.Durak, Dursun, Durmuş, Durdu, Yaşar, Tokta, Tok, Toka, Toktamış, Turan vb.adlar da hep aynı psikoloji ve geleneğin ürünüdür.
 796. DURATİMUR : birl. Dura/Timur ─ Çağatay hanlarından
 797. DURABAY : birl. Dura/Bay
 798. DURAK : (Dura) Yaşam, hayat ─ Otmanoğullarının dip dedelerinden
 799. DURAKBEĞ : birl. Durak/Bey ─ T.B.M.M.’nin ilk milletvekillerinde (Erzurum milletvekili)
 800. DURAKALP : birl. Durak/Alp
 801. DURAKHAN : birl. Durak/Han ─ Peçenek hanlarından
 802. DURAKAY : birl. Durak/Ay
 803. DURAN : (Turan) Durucu, kalıcı, yaşayan, canlı
 804. DURANAY : birl. Duran/Ay
 805. DURANBAY : birl. Duran/Bay
 806. DURANER : birl. Duran/Er
 807. DURATAV : birl. Dura/Dağ
 808. DURATAY : birl. Dura/Tay
 809. DURCU : Durucu, kalıcı canlı
 810. DURDU : 1- Duran, kalıcı, canlı, yaşayan 2- Yaşam, hayat
 811. DURDU BEGÜM : birl. Durdu/Begüm
 812. DURDUBİGE : birl. Durdu/Bike
 813. DURGAÇ : Durak, durulan, yaşanılan yer
 814. DURGUN : 1- Durulmuş, süzülmüş, arınmış 2- Sakin, sükuna ermiş, kendi halinde
 815. DURGUNALP : birl. Durun/Alp
 816. DURGUN BEGÜM : birl. Durgun/Begüm
 817. DURGUNBİKE : birl. Durgun/Bike
 818. DURGUNAY : birl. Durgun/Ay
 819. DURGUNBAY : birl. Durgun/Bay
 820. DURGUNER : birl.Durgun/Er
 821. DURGUNSU : birl. Durgun/Su
 822. DURMAZ : Çalışkan, ilerici
 823. DURMAZALP : birl. Durnaz/Alp
 824. DURMAZBAY : birl. Durmaz/Bay
 825. DURMAZER : birl.Durmaz/Er
 826. DURMUŞ : 1- Duran, yaşayan, canlı 2- Yaşam, hayat
 827. DURSUN : Durması, yaşaması istenen
 828. DURSUNALP : birl. Dursun/Alp
 829. DURSUNAY : birl. Dursun/Ay
 830. DURSUNBAY : birl. Dursun/Bay
 831. DURU : 1- saf, sade, berrak 2- Duran, durgun
 832. DURUALP : birl. Duru/alp
 833. DURUAY : birl. Duru/Ay
 834. DURUBAY : birl. Duru/Bay
 835. DURUBEGÜM : birl. Duru/Begüm
 836. DURUBEĞ : birl. Duru/Bey
 837. DURUBİGE : birl. Duru/Bike
 838. DURUGAN : Duran, durağan
 839. DURUHAN : birl. Duru/Han
 840. DURUK : Duru, durucu
 841. DURUKAL : birl. Duru/Kal
 842. DURUKAN : birl. Duru/Kan
 843. DURUL : 1- Sükun bulmak, huzura kavuşmak 2- Günahsızlık, arınmışlık
 844. DURULCA : Masum, günahsız
 845. DURULMAZ : Afacan, yaramaz
 846. DURULMUŞ : Tatminkar, sakin
 847. DURUM : Yaşam, hayat, süregenlik, duruş
 848. DURUSOY : birl. Duru/Soy
 849. DURUSU : birl. Duru/Su
 850. DURUTEKİN : birl. Duru/Tekin
 851. DURUTİMUR : birl. Duru/Timur
 852. DURUTÜRK : birl. Duru/Türk
 853. DUVA : (Düve) ─ Kırgızların, Togay ve üç Tamga oymakları dip dedelerinden
 854. DUVAK : Örtül kapanmış, gelin başı
 855. DUVAN : (Doğan) ─ Başkurt oymak beylerinden
 856. DUYAN : Duyucu, hissedici
 857. DUYAR : Duyarlı, hisli, duygulu
 858. DUYARI : Duyarlılık, hislilik
 859. DUYGU : His, duyum
 860. DUYUŞ : Duyum, hissediş, duyarlılık
 861. DUYUŞAN : Duyan, hisseden ─ Kırgız oymak beylerinden
 862. DÜĞÜN : (Töğün, Toygün) Toy günü, yemekli eğlence
 863. DÜŞ : Rüya, aniden ortaya çıkış
 864. DÜŞELGE : Pay, hisse
 865. DÜŞERGE : Miras, pay
 866. DÜŞÜNGÜ : Düşünerek üzülme, kafaya takma, üzülme, teessür
 867. DÜVE : 1- Genç inek, dananın büyüğü 2- Döven, dövüşçü
 868. DÜVE TEKİN : birl. Düve/Tekin
 869. DÜVE TİMUR : birl. Düve/Timur
 870. DÜVECİ : Dövücü, dövüşçü ─ Türkmenlerin, Yavmut ve Şerif oymakları dip dedelerinden
 871. DÜVEHAN : birl. Düve/Han ─ Çağatay hanlarından
 872. DÜVEN : (Döven)
 873. DÜYECİ : Dövüşçü, döğüşçü ─ Türkmenlerin, Sarık oymağı dip dedeleirnden
 874. DÜZ : (Tüz) 1- Doğru, doğruluk, gerçek 2- Soy, kök, döl 3- Kural,kaide
 875. DÜZE : Düzen, uslup, tarz
 876. DÜZEN : Kural, kurallar bütünü
 877. DÜZGE : Süs, makyaj
 878. DÜZGÜN : 1- Düzülü, düzenli, muntazam 2- Gidişat, teamül
 879. EBİN : (Evin) Tane, öz
 880. EBİNÇ : Refah, huzur
 881. EBİRİ : Erim, edrem, fazilet
 882. EBREK : Dayanıklı, sebatkar
 883. EBREK TİMUR : birl. Ebrek/Timur ─ Toka Timur Han’ın oğullarından
 884. EBREN : 1- Evren, kainat 2- Felek, talih
 885. EBRET : Ayrılım, ihtilaf
 886. EBRÜK : Dayanıklı, sebatkar
 887. ECE : (Eçe)
 888. ECEVİT : 1- Çalışkan ,, aktif 2- haşarı, yaramaz
 889. EÇE : 1- Dahi, çok akıllı, çok zeki 2- Saygıdeğer, görgülü hanım ─ Otmanlılar (Orhan bey) dönemi bey ve komutanlarından
 890. EÇİBEK : birl. Eçe/Bek
 891. EÇİM : (Eçem)
 892. EÇİNE : Doğru sözlü, sözüne güvenilir
 893. EÇİNE KUTLUĞ : birl. Eçine/Kutluğ ─ Batı Göktürkleri dönemi bey ve komutanlarından
 894. EÇİNEKÜR : birl. Eçine/Kür ─ Göktürk kağanlarından
 895. EÇİNE TÜRÇÜ : birl. Eçine/Türçü ─ Göktürk kağanlarından
 896. EDE : (Edi, Ata) Atalık, hatırı sayılan, sözü dinlenen kişi
 897. EDEBALI : birl. Ede/Balı ─ Otmanlı devletinin manevi kurucusu ve Otman beyin kayın atası
 898. EDERKON : birl. Ede/Kon (Konmaktan can, ruh) ─ Atilay Han’ın danışman ve komutanı
 899. EDEMEN : birl. Ede/Men ─ Atilay Han’ın torunlarından
 900. EDGÜ : 1- İyi, güzel, hoş 2- Adil, adaletli 3- Eğitmen, öğretmen
 901. EDGÜ TUĞRUL : birl. Edgü/Tuğrul ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 902. EDGÜDİ : 1- Eğitici, öğretici 2- İyi, ala
 903. EDİ : Eda, ata, saygıdeğer ulu kişi
 904. EDİGE : 1- İyi, iyi kalpli 2- öğretmen ─ Altınordu hanlarından
 905. EDİGENE : (Edige) ─ Kırgız oymağı ve beylerinden
 906. EDİK : Kısa konçlu çizme
 907. EDİL : (İdil,etil, atil) iyilik, güzellik
 908. EDİZ : 1- Kıymet, kıymetli 2- Yüksek, Yükselmiş
 909. EGE : (Eke,Öke)1- Dahi, çok akıllı 2- Egemen, sahip 3- Bakıcı, eğitici
 910. EGEBİGİ : birl. Ege/Bike ─ Timur Kürkan Han’ın kızlarından
 911. EGEMEN : 1- Hakim, sahip, kendinden başkasını dinlemeyen, buyrukçu 2- bilge kişi, dahi 3- ağa, ağabey
 912. EGİT : Göz değmesi ve nazara karş göz kenarlarına sürülen bir ot
 913. EĞBER : Eğri, eğrilmiş
 914. EĞİLMEZ : Gururlu, mağrur, dik başlı
 915. EĞİN : Eğirilmiş
 916. EĞİR : 1- Sarış, çeviriş, kuşatma 2- bükme, kıvırma
 917. EĞNEZ : Narin, zayıf, ince
 918. EĞREK : Sık, bol ─ Dede korkut destanlarında adı geçen bir bey (Seğrek’in kardeşi)
 919. EĞRİ : Eğik, bükük mec. Saygılı, alçak gönüllü
 920. EĞRİGÜN : birl. Eğri/Gün
 921. EĞRİM : Pınar, göze, küçük çağlayan
 922. EKE : 1- Dahi, çok akıllı 2- Sahip, egemen 3- bakıcı, eğitici
 923. EKEALP : birl. Eke/Alp
 924. EKEBAY : birl. Eke/Bay
 925. EKEBEĞ : birl. Eke/Bey
 926. EKECEREN : birl. Eke/Ceren ─ Çengiz kaan dönemi Nayman hanlarından Altan Han’ın kardeşi
 927. EKEÇ : Cana yakın ve çekici kız
 928. EKEHAN : birl. Eke/Han
 929. EKELİK : Deha, kıymet
 930. EKEMEN : (Egemen)
 931. EKETAY : birl. Eke/Tay
 932. EKİM : 1- Ekin ekme eylemi 2- Yarım, ziraat
 933. EKİN : 1- Mahsul, tarla ürünü 2- tarlaya ekilip olması beklenen her türlü bitki
 934. EKİNCİ : 1-İkinci (erkek, ya da kız) 2- Rençber, çiftçi ─ 1. Selçuklular dönemi, Kıpçak asıllı bey ve komutanı 2- Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 935. EKİNER : birl. Ekin/Er
 936. EKMEN : (Ekemen)
 937. EKSÜK : Azlık, yokluk, yoksulluk ─ Artukoğulları beylerinden Artuk beyin babası * Artuk- Eksük
 938. EKŞİ : Eksi,eksik, azlık, yokluk
 939. EL : 1- İl, Ülke, Memleket 2- İlgi, bağlantı 3- Barış, Sukunet 4- Kolun, bilekten aşağısı
 940. ELA : (Ala) Renkli alacalı
 941. ELALDI : birl.El/Aldı Fatih, Algan, İlalan ─ Anadolu Selçukluları dönemi, İnanoğulları beyliğinin kurucusu olan İnal beyin torunu
 942. ELALMIŞ : Fatih, Algan
 943. ELALTUN : birl. El/Altun
 944. ELARSLAN : birl. El/Arslan
 945. ELBAN : (İlban) Devletçi, devletine bağlı, sadık ─ Kıpçak hanlarından Mengü Timur Han’ın oğlu
 946. ELBİLGE : birl. El/Bilge
 947. ELBİLİG : birl. El/Bilig
 948. ELBİR : birl. El/Bir mec. Elbirliği, işbirliği, imece
 949. ELBİRLİG : (Elbir)
 950. ELBOĞA : birl. El/Boğa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 951. ELCEK : 1- Ekin biçme aracı 2- Munis, sessiz
 952. ELÇİK : Eldiven
 953. ELCULA : (Elyula) birl. El/Yula ─ kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Kızıltuğ oymakları dip dedelerinden
 954. ELÇİ : 1- Devletine bağlı, devletçi 2- Devleti adına aracılık eden, haberci, temsilci
 955. ELÇİBUĞA : birl. Elçi/Boğa ─ Babür han’ın komutanlarından
 956. ELÇİKULA : birl. Elçi/Kula ─ Babür Han’ın komutanlarından
 957. ELÇİBAY : birl. Elçi/Bay ─ ..Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 958. ELÇİBEK : birl. Elçi/Bek ─ Kırgızların, Edigene oymağı beylerinden
 959. ELÇİBEY : birl. Elçi/Bey ─ Azerbaycan’ın Sovyetler karşı bağımsızlık mücadelesini öğütleyen ve sonrasında kurulan cumhuriyette ilk cumhurbaşkanlığını yapan tarih bilgini
 960. ELÇİBÖGÜ : birl. Elçi/Bögü
 961. ELÇİM : Demet, tutam
 962. ELÇİN : 1- Demet, bağ, buket 2- Ekin biçerken kullanılan bir alet 3- Devlet görevlisi, devletine bağlı
 963. ELÇİBAY : birl. Elçi/Bay
 964. ELÇİTİMUR : birl. Elçi/Timur
 965. ELÇUR KÜÇ BARS : birl. El/Çur/Küç/Bars ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 966. ELDEK : 1- basiret, kaabiliyet, eylem gücü 2- Yedek, elde bulunan
 967. ELDEM : 1-Alışkın, yetişkin 2- Sevimli, cana yakın 3- evcil koyun
 968. ELDEMALP : birl. Eldem/Alp
 969. ELDEMBAY : birl. Eldem/Bay
 970. ELDEMİR : birl. El/Demir
 971. ELDENAY : birl. Elden/Ay
 972. ELDÜZ : birl. El/Düz Yurtsever
 973. ELEZ : (Eliz)Arı,duru, temiz, munis, uyumlu ─ Yakut destanlarında bekaret tanrıçası (ulu Tuyun’un kızı)
 974. ELGAY : Yurtsever
 975. ELGİN : 1- Konuk, öncelik verilen kişi 2- Gurbetçi, yurdundan uzak
 976. ELGİNALP : birl. Elgin/Alp
 977. ELGİNAY : birl. Elgin/Ay
 978. ELGİNSU : birl. Elgin/Su
 979. ELGÖRMÜŞ : Gezgin, seyyah, cihandide
 980. ELGÜN : Halk, avam, halktan kişi
 981. ELİBOL : Cömert, eli açık, sahi
 982. ELİK : Usta, eli yatkın ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 983. ELİŞ : Usta, maharetli ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 984. ELİTAŞ : Cimri, eli sıkı ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 985. ELİTEZ : Becerikli
 986. ELKATMIŞ : birl. El/Katmış Ülke fethetmiş, algan
 987. ELKIRMIŞ : birl. El/Kırmış ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 988. ELKİN : 1- konuk 2- Yolcu
 989. ELKİNBAY : birl. Elkin/Bay
 990. ELKOCA : (İlkoca) birl. El/Koca ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 991. ELKÜN : (Elgün)
 992. ELÖVER : Yurtsever
 993. ELTEKE : birl. El/Teke ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Baybaktı oymağının dip dedelerinden
 994. ELTİMUR : birl. El/Timur ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 995. ELTUTAR : birl. 1- El/Tutar mec. Yardımsever, hayırşinas 2- Fatih, Algan
 996. ELVER : Tarikatlarda, şeyhlerin müridlerini kabul etme eylemi
 997. ELVERDİ : Tarikat geleneklerinde şeyhin müridini kabulü ile ilgili
 998. ELVEREN : 1- Olgunlaşan, yeterlilik kazanan 2- Tarikat şeyhlerinin
 999. Müridlerini kabulü
 1000. EMÇİ : Doktor,eczacı
 1001. EMÇİATA : birl. Emçi/Ata
 1002. EMEÇ : Amaç, gaye
 1003. EMEK : 1- Gayret, cehd, zahmet 2- Güç, enerji
 1004. EMEN : 1-Can, ruh, hayat 2- Ağaç dikmek için açılan çukur 3- meşe ağacı ─ Göktürkler dönemi beylerinden ve Kürşad’ın kırklarından
 1005. EMENBAY : birl. Emen/Bay
 1006. EMET : 1-Sınır, mesafe 2- emzik, emcek
 1007. EMETER : birl. Emet/Er
 1008. EMETİ : (Emet)
 1009. EMGEK : Emek, zahmet, güçlük
 1010. EMLEK : Duygulu, merhametli
 1011. EMRE : (İmre) Düşkün, aşık, hayallerle yaşayan (...Arapçadaki “emr” sözcüğüyle
 1012. İlgisi yok yalnızca ad benzerliği var. Anlamlar farklı.) ─ Anadolu Selçukluları dönemi, ozan ve dervişlerinden (Yunus Emre)
 1013. EN : (Yen)1- Derinlik, genişlik 2- Av 3-Kıyı 4- Arka
 1014. ENÇU : Sükun,huzur,ruh derinliği
 1015. ENDEŞ : Eşit, müsavi
 1016. ENEÇ : Meyil, meyilli
 1017. ENİK : (enük, enek) 1- Genişçe, yayık 2- Taşak, testis (..Rumcadan gelen “enik” köpek yavrusu ile yalnızca ad benzerliği vardır.Bu ise Türkçedeki “En” kökünden gelir.)─ Mısır-Türk kölemenleri hanlarından Şaban Han’ın kardeşi
 1018. ENGİN : 1- Genişlik, derinlik, yayıklık 2- ufuk, ufuk çizgisi
 1019. ENGİNALP : birl. Engin/Alp
 1020. ENGİNAY : birl. Engin/Ay
 1021. ENGİNBAY : birl. Engin/Bay
 1022. ENGİNER : bir.Engin/Er
 1023. ENGİNSU : birl. Engin/Su
 1024. ENGİNTAN : birl. Engin/Tan
 1025. ENGİNTAY : birl. Engin/Tay
 1026. ENGÜR : (Enkür) birl.En/Gür
 1027. ENİCUK : Hısım, kavim- kardaş
 1028. ENİSOLUM : birl. Eni/Solum ─ Sibir Türklerinde saygın hanımefendilere verilen bir unvan
 1029. ENİŞ : (Enuş) 1- İniş, yokuşun karşılığı mec. Rahata ve huzura erme 2- Uçlarda, ekstrem
 1030. ENKİŞ : Tecrübeli, deneyimli, olgun
 1031. ENUŞ : (Eniş) En uç
 1032. ENUŞEHAN : birl. Enuş/Han
 1033. ENUŞTEKİN : birl. Enuş/Tekin ─ 1- Harzem hanlarından Atsız Han’ın dedesi 2-Selçuklular dönemi
 1034. Komutanlarından 3- Gazneli Mahmud Han’ın komutanlarından
 1035. ENÜK : (Enik)
 1036. ENÜK SENGÜN : (Enik Sengün) birl. Enük/Sengün Göktürkler döneminde
 1037. Kullanılan bir unvan ─ Göktürkler (Bilge Kağan) dönemi bey ve komutanlarından
 1038. ER : 1- Olgun,olmuş, ergin, yetişkin erkek 2- Asker, çeri
 1039. ER BAĞATUR : birl. Er/Bağatur
 1040. ERABA : birl. Er/Aba
 1041. ERACAR : birl. Er/Acar
 1042. ERADIN : birl. Er/Adın
 1043. ERADLAN : birl. Er/Adlan
 1044. ERAGA : birl. Er/Ağa
 1045. ERAĞAN : birl. Er/Ağan
 1046. ERAĞIT : birl. Er/Ağıt
 1047. ERAKA : birl. Er/Aka
 1048. ERAKALIN : birl. Er/Akalın
 1049. ERAKAY : birl. Er/Akay
 1050. ERAKIN : birl. Er/Akın
 1051. ERAL : birl. Er/Al
 1052. ERALAN : birl. Er/Alan
 1053. ERALDI : birl. Er/Aldı
 1054. ERALGAN : birl. Er/Algan
 1055. ERALIM : birl. Er/Alım
 1056. ERALP : birl. Er/Alp
 1057. ERALTAN : birl. Er/Altan
 1058. ERALTAY : birl. Er/Altay
 1059. ERALTUN : birl. Er/Altun
 1060. ERANIL : birl. Er/Anıl
 1061. ERANT : birl. Er/Ant
 1062. ERAPA : birl. Er/Apa
 1063. ERARSLAN : birl. Er/Arslan
 1064. ERASIĞ : birl. Er/Asığ
 1065. ERAŞAN : birl. Er/Aşan
 1066. ERAŞAR : birl. Er/Aşar
 1067. ERAŞUK : birl. Er/Aşuk
 1068. ERATA : birl. Er/Ata
 1069. ERATAN : birl. Er/Atan
 1070. ERATIK : birl. Er/Atık
 1071. ERATIL : birl. Er/Atıl
 1072. ERATLIĞ : birl. Er/Atlığ
 1073. ERATSIZ : birl. Er/Atsız
 1074. ERAY : birl. Er/Ay
 1075. ERAYDIN : birl. Er/Aydın
 1076. ERAYGAN : birl. Er/Aygan
 1077. ERAYTUNÇ : birl. Er/Aytunç
 1078. ERBAKAN : birl. Er/Bakan
 1079. ERBAKAR : birl. Er/Bakar
 1080. ERBAKIR : birl.Er/Bakır
 1081. ERBAKIŞ. birl. Er/bakış
 1082. ERBAKTI : birl. Er/Baktı
 1083. ERBALA : birl. Er/Bala
 1084. ERBARS : birl. Er/Bars
 1085. ERBASAN : birl. Er/Basan
 1086. ERBASAT : birl. Er/Basat
 1087. ERBASTI : birl. Er/Bastı
 1088. ERBASUT : birl. Er/Basut
 1089. ERBAŞ : birl. Er/Baş
 1090. ERBAŞAR : birl. Er/Başar
 1091. ERBAŞAT : birl. Er/Başat
 1092. ERBATIM : birl. Er/Batım
 1093. ERBATIR : birl. Er/Batır
 1094. ERBATU : birl. Er/Batu
 1095. ERBATUR : birl. Er/Batur
 1096. ERBAY : birl. Er/Bay
 1097. ERBAYAT : birl. Er/Bayat
 1098. ERBAYÇU : birl. Er/Bayçu
 1099. ERBAYGU : birl. Er/Baygu
 1100. ERBAYIK : birl. Er/Bayık
 1101. ERBAYIN : birl. Er/Bayın
 1102. ERBAYLI : birl. Er/Baylı
 1103. ERBEK : birl. Er/Bek
 1104. ERBELGİN : birl. Er/Belgin
 1105. ERBERK : birl. Er/Berk
 1106. ERBERKE : birl. Er/Berke
 1107. ERBERKİN : birl. Er/Berkin
 1108. ERBEY : birl. Er/Bey
 1109. ERBİÇEN : birl. Er/Biçen
 1110. ERBİÇER : birl. Er/Biçer
 1111. ERBİÇTİ : birl. Er/Biçti
 1112. ERBİL : birl. Er/Bil
 1113. ERBİLEK : birl. Er/Bilek
 1114. ERBİLEN : birl. Er/Bilen
 1115. ERBİLGE : birl. Er/Bilge
 1116. ERBİLGEN : birl. Er/bilgen
 1117. ERBİLGİ : birl. Er/Bilgi
 1118. ERBİLİG : birl. Er/Bilig
 1119. ERBİLİR : birl. Er/Bilir
 1120. ERBİLMİŞ : birl. Er/Bilmiş
 1121. ERBOĞA : birl. Er/Boğa
 1122. ERBORA : birl. Er/Bora ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1123. ERBÖRK : birl. Er/Börk
 1124. ERBÖRÜ : birl. Er/Böü
 1125. ERBUGAY : birl. Er/Bugay
 1126. ERBUĞ : bir. Er/Buğ
 1127. ERBUĞA : birl. Er/Boğa
 1128. ERBUĞRA : birl. Er/Buğra
 1129. ERBULAK : bir. Er/Bulak
 1130. ERBULAN : birl. Er/Bulan
 1131. ERBUN : birl. Er/Bun
 1132. ERBUNÇ : birl. Er/Bunç
 1133. ERBUYAN : bir. Er/Buyan
 1134. ERBUYRUK : birl. Er/Buyruk
 1135. ERBUYUR : birl. Er/Buyur
 1136. ERBÜGE : birl. Er/Büge
 1137. ERBÜGÜ : birl. ER/Bügü
 1138. ERBÜKE : birl. Er/Büke
 1139. ERCELASUN : birl. Er/Celasun
 1140. ERÇABA : birl. Er/Çaba
 1141. ERÇAĞ : birl. Er/Çağ
 1142. ERÇAĞAN : birl. Er/Çağan
 1143. ERÇAĞIM : birl. Er/Çağım
 1144. ERÇAĞIR : birl. Er/Çağır
 1145. ERÇAĞLAR : birl. Er/Çağlar
 1146. ERÇAĞRI : birl. Er/Çağrı
 1147. ERÇAKA : birl. Er/Çaka
 1148. ERÇAKAN : birl. Er/Çakan
 1149. ERÇAKI : birl. Er/Çakı
 1150. ERÇAKIM : birl. Er/Çakım
 1151. ERÇAKIN : birl. Er/Çakın
 1152. ERÇAKIR : birl. Er/Çakır
 1153. ERÇAKIŞ : birl. Er/Çakış
 1154. ERÇAKTI : birl. Er/Çaktı
 1155. ERÇALIŞ : birl. Er/Çalış
 1156. ERÇALUK : birl. Er/Çaluş
 1157. ERÇAPAR : birl. Er/Çapar
 1158. ERÇAPIN : birl. Er/Çapın
 1159. ERÇATLI : birl. Er/Çatlı
 1160. ERÇAV : birl. Er/Çav
 1161. ERÇAVLI : birl. Er/Çavlı
 1162. ERÇAVUŞ : birl. Er/Çavuş
 1163. ERÇE : birl. Er/Çe...Erkeğe yakışır biçimde
 1164. ERÇEKEN : birl. Er/Çeken
 1165. ERÇEKER : birl. Er/Çeker
 1166. ERÇEKİM : birl. Er/Çekim
 1167. ERÇEKMEZ : birl. Er/Çekmez
 1168. ERÇELİK : birl. Er/Çelik
 1169. ERÇERİ : birl. Er/Çeri
 1170. ERÇETİN : birl. Er/Çetin
 1171. ERÇİN : Ülkenin idari bölümlerinden her biri (İl, ilçe, kasaba vb.)
 1172. ERÇİZEN : birl. Er/Çizen
 1173. ERÇİZİM : birl. Er/Çizim
 1174. ERDAĞ : birl. Er/Dağ
 1175. ERDAL : birl. Er/Dal
 1176. ERDALAR : birl. Er/Dalar
 1177. ERDALAŞ : birl. Er/Dalaş
 1178. ERDAŞ : birl. Er/Daş
 1179. ERDAVRAN : birl. Er/Davran
 1180. ERDAYAN : birl. Er/Dayan
 1181. ERDEĞEN : birl. Er/Değen
 1182. ERDEĞER : birl. Er/Değer
 1183. ERDEĞİŞ : birl. Er/Değiş
 1184. ERDEM : ( Ertem) Fazilet, bilgelik, yücelik, hünerlilik ─ Kırgızların Nayman oymağı beylerinden
 1185. ERDEMALP : birl. Erdem/Alp ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1186. ERDEMAY : birl. Erdem/Ay
 1187. ERDEMBAY : birl. Erdem/Bay
 1188. ERDEMÇİ : Erdem sahibi
 1189. ERDEMİR : birl. Er/Demir
 1190. ERDEMHAN : birl. Erdem/Han
 1191. ERDEMKAN : birl. Erdem/Kan
 1192. ERDEMLÜ : Erdem sahibi ─ Timur Kürkan Han’ın dip dedelerinden
 1193. ERDEN : Er parçası, erden olma ─ Türkmenlerin Sarık oymağı dip dedelerinden
 1194. ERDENALP : birl. Erden/Alp
 1195. ERDENANAR : birl. Erden/Anar ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1196. ERDENAY : birl. Erden/Ay
 1197. ERDENİZ : birl. Er/Deniz
 1198. ERDERİL : birl. Er/Deril
 1199. ERDERİN : birl. Er/Derin
 1200. ERDEŞ : Erkekçe, erkek gibi
 1201. ERDEVİR : birl. Er/Devir
 1202. ERDEVRİM : birl. Er/Devrim
 1203. ERDEYİŞ : birl. Er/Deyiş
 1204. ERDİ : Ermiş, olgun
 1205. ERDİBİGE : birl. Erdi/Bige
 1206. ERDİL : birl. Er/Dil
 1207. ERDİLEK : birl. Er/Dilek
 1208. ERDİLER : birl. Er/Diler
 1209. ERDİM : Ermiş, olgun ─ Peçenekler dönemi bey ve komutanlarından
 1210. ERDİN : Ermiş, olgun
 1211. ERDİNÇ : birl. Er/Dinç
 1212. ERDİREK : birl. Er/Direk
 1213. ERDİREN : birl. Er/Diren
 1214. ERDİRENÇ : birl. Er/Direnç
 1215. ERDİRET : birl. Er/Diret
 1216. ERDİRLİK : birl. Er/Dirlik
 1217. ERDOĞAN : birl. Er/Doğan
 1218. ERDOĞDU : birl. Er/Doğdu
 1219. ERDOĞMUŞ : birl. Er/Doğmuş
 1220. ERDOĞRU : birl. Er/Doğru
 1221. ERDOĞU : birl. Er/Doğu
 1222. ERDOĞUŞ : birl. Er/Doğuş
 1223. ERDOKUZ : birl. Er/Dokuz
 1224. ERDOLU : birl. Er/Dolu
 1225. ERDOLUN : birl. Er/Dolun
 1226. ERDORA : birl. Er/Dora
 1227. ERDORU : birl. Er/Doru
 1228. ERDORUK : birl. Er/Doruk
 1229. ERDOYUR : birl. Er/Doyur
 1230. ERDÖĞÜŞ : birl. Er/Döğüş
 1231. ERDÖNDÜ : birl. Er/Döndü
 1232. ERDÖNE : birl. Er/Döne
 1233. ERDÖVEN : birl. Er/Döven
 1234. ERDUMAN : birl. Er/Duman
 1235. ERDURA : birl. Er/Dura
 1236. ERDURAK : birl. Er/Durak
 1237. ERDURAN : birl. Er/Duran
 1238. ERDURDU : birl. Er/Durdu
 1239. ERDURGUN : birl. Er/Durgun
 1240. ERDURMUŞ : birl. Er/Durmuş
 1241. ERDURSA : birl. Er/Dursa
 1242. ERDURSUN : birl. Er/Dursun
 1243. ERDURU : birl. Er/Duru
 1244. ERDURUK : birl. Er/Duruk
 1245. ERDURUŞ : birl. Er/Duruş
 1246. ERDUYAN : birl. Er/Duyan
 1247. ERDUYAR : birl. Er/Duyar
 1248. ERDUYGU : birl. Er/Duygu
 1249. ERDUYU : birl. Er/Duyu
 1250. ERDUYUL : birl. Er/Duyul
 1251. ERDUYUM : birl. Er/Duyum
 1252. ERDUYUŞ : birl. Er/Duyuş
 1253. ERDÜREN : birl. Er/Düren
 1254. ERDÜŞ : birl. Er/Düş
 1255. ERDÜZ : birl. Er/Düz
 1256. ERDÜZEN : birl. Er/Düzen
 1257. EREK : Erişilmek istenen, ülkü, hedef
 1258. EREKLİ : (Ereğli) Ereği olan
 1259. EREKUL : birl. Er’e/Kul
 1260. ERELÇİ : birl. Er/Elçi
 1261. ERELÇİN : birl. Er/Elçi
 1262. EREM : Müjde, iyi haber
 1263. EREN : 1- Olgun, 2- Hür, bağımsız 3- Din ile bütünleşmiş
 1264. ERENALP : birl. Eren/Alp
 1265. ERENAY : birl. Eren/Ay
 1266. ERENGÜN : birl. Eren/Gün
 1267. ERENKARA : birl. Eren/Kara ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1268. ERENKUL : birl. Eren/Kul
 1269. ERENKULU : birl. Eren/Kulu
 1270. ERENSAY : birl. Eren/Say
 1271. ERENSAYIN : birl. Eren/Sayın ─ Kırgız destanlarında adı geçen bir bey
 1272. ERENSOY : birl. Eren/Soy
 1273. ERENSU : birl. Eren/Su
 1274. ERENTÜRK : birl. Eren/Türk
 1275. ERENTÜZ : birl. Eren/Düz ─ Tuva ve Çuvaş Türklerinde, “Terazi Yıldızı”
 1276. ERENULUĞ : birl. Eren/Ukuğ ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 1277. ERESEN : birl. Er/Esen
 1278. ERESİ : birl. Er/Esi
 1279. ERESİN : birl. Er/Esin
 1280. EREZ : 1- Erişilen, mutlu olunan 2- Cesur, gözükara, dayanıklı
 1281. ERGAYUR : birl. Er/Gayur
 1282. ERGAZAN : birl. Er/Gazan
 1283. ERGEÇEN : birl. Er/Geçen
 1284. ERGELDİ : birl. Er/Geldi
 1285. ERGELEN : birl. Er/Gelen
 1286. ERGELMİŞ : birl. Er/Gelmiş
 1287. ERGEN : Olgun, deneyimli
 1288. ERGENE : 1- Güçlülük, egemenlik 2- Maden dağı 3- Dağlar arasındaki geçit
 1289. ERGENE HATUN : birl. Ergene/Hatun ─ Kara Kulagu Han’ın evdeşi
 1290. ERGENEKON : 1- Maden dağı 2- Dağlar arasındaki yurt ─ Türk mitolojisindeki efsanevi kurt
 1291. ERGENEKTİ : Ergeneli ─ Kazakların, Otayüz bölüğü, Nayman oymağı dip dedelerinden
 1292. ERGEZEN : birl. Er/Gezen
 1293. ERGEZER : birl. Er/Gezer
 1294. ERGİ : Eriş, olgunluk, deneyim
 1295. ERGİL : 1- Bilgili, deneyimli, yetişkin 2- Savaşçı, cengaver
 1296. ERGİN : 1- Ermiş, olgun, irfan sahibi 2- Savaşçı, cegaver
 1297. ERGİN ALP : birl. Ergin/Alp
 1298. ERGİNAY : birl. Erin/Ay
 1299. ERGİNEL : birl. Ergin/El
 1300. ERGİNER : birl. Ergin/Er
 1301. ERGİNOL : birl. Ergin/Ol
 1302. ERGİNSOY : birl. Ergin/Soy
 1303. ERGİNSU : birl. Ergin/Su
 1304. ERGİNTUĞ : birl. Ergin/Tuğ
 1305. ERGİRAY : birl. Er/Giray
 1306. ERGİZ : birl. Er/Giz
 1307. ERGİZEK : birl. Er/Gizek
 1308. ERGİZEM : birl. Er/Gizem
 1309. ERGİZEY : birl. Er/Gizey
 1310. ERGÖK : birl. Er/Gök
 1311. ERGÖKÇE : birl. Er/Gökçe ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 1312. ERGÖKÇEK : birl. Er/Gökçek
 1313. ERGÖKÇEN : birl. Er/Gökçen
 1314. ERGÖNENÇ : birl. Er/Gönenç
 1315. ERGÖNÜL : birl. Er/Gönül
 1316. ERGÖRK : birl. Er/Görk
 1317. ERGÖRKEM : birl. Er/Görkem
 1318. ERGÖRKLÜĞ : birl. Er/Görklüğ
 1319. ERGÖRÜN : birl. Er/Görün
 1320. ERGÖZ : birl. Er/Göz
 1321. ERGUN : 1- Yumuşak huylu kişi 2- Hızlı koşan at 3- Argun
 1322. ERGUNALP : birl. Ergun/Alp
 1323. ERGUNHAN : birl. Ergun/Han
 1324. ERGUNAY : birl. Ergun/Ay
 1325. ERGUNBAY : birl. Ergun/Bay
 1326. ERGUNER : birl. Ergun/Er
 1327. ERGUNTAY : birl. Ergun/Tay
 1328. ERGÜÇ : birl. Er/Güç
 1329. ERGÜDER : birl. Er/Güder
 1330. ERGÜLEÇ : birl. Er/Güleç
 1331. ERGÜLER : birl. Er/Güler
 1332. ERGÜMÜŞ : birl. Er/Gümüş
 1333. ERGÜN : birl. Er/Gün
 1334. ERGÜNDÜZ : birl. Er/Gündüz
 1335. ERGÜR : birl. Er/Gür
 1336. ERGÜRLER : birl. Er/Gürler
 1337. ERGÜVEN : birl. Er/güven
 1338. ERHAN : birl. Er/Han
 1339. ERHUN : birl. Er/Hun
 1340. ERIRMAK : birl. Er/Irmak
 1341. ERİK : Ermiş, olgun, bilge, filozof, becerikli ─ Türkmenlerin, Ersarı ve Kara oymakları dip dedelerinden
 1342. ERİKBÜKÜ : birl. Erik/Bükü ─ Kubilay Kaan’ın küçük kardeşi
 1343. ERİKEN : Ermiş, olgun, bilge
 1344. ERİL : birl. Er/İl
 1345. ERİLÇİ : birl. Er/İlçi
 1346. ERİLHAN : birl. Er/İlhan
 1347. ERİM : 1- Müjde, iyi haber 2- Felsefe, derin bilgi 3- Vade, zaman
 1348. ERİNAL : birl. Er/İnal
 1349. ERİNCİK : Mahçup, utangaç
 1350. ERİNÇ : 1- Olacak, olması gereken, kaçınılmaz sonuç 2- Nimet, bolluk
 1351. ERİRKİL : birl. Er/İrkil
 1352. ERİŞ : Gaye, erişilmesi istenen
 1353. ERİŞEK : Ülkü, gaye
 1354. ERİŞEN : Ulaşan, vasıl olan
 1355. ERİŞKİN : Olgun, kamil, ermiş
 1356. ERİZ : birl. Er/İz
 1357. ERK : 1- Güç, kudret 2- İktidar, erklik, hükümranlık 3- Bağımsızlık
 1358. Egemenlik
 1359. ERKALP : birl. Erk/Alp
 1360. ERKHAN : birl. Erk/Han
 1361. ERKAÇMAS : birl. Er/Kaçmaz
 1362. ERKAL : birl. Er/Kal
 1363. ERKAMLI : birl. Er/Kamlı
 1364. ERKAN : birl. Er/Kan
 1365. ERKAPAR : birl. Er/Kapar
 1366. ERKARA : birl. Er/Kara
 1367. ERKARSLAN : birl. Erk/Arslan ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1368. ERKAŞKA : birl. Er/Kaşka ─ Kırgızların, Manguş oymağı beylerinden
 1369. ERKAY : birl. Erk/Ay
 1370. ERKAYA : birl. Er/Kaya
 1371. ERKAYAN : birl. Er/Kayan
 1372. ERKAZAN : birl. Er/Kazan
 1373. ERKAZAK : birl. Er/Kazak
 1374. ERKAZAN : birl. Er/Kazan
 1375. ERKBAY : birl. Erk/Bay
 1376. ERKBÖRİ : birl. Erk/Böri
 1377. ERKE : 1- Egemen, güç 2- İşve, naz, cilve 3- Çekicilik, çekiciliği kullanma istek ve yeteneği ─ Türk mitolojisinde, Ülgen’in dokuz kızından biri ve namus tanrıçası
 1378. ERKEKARA : birl. Erke/Kara ─ Çengiz Kaan dönemi Nayman beylerinden
 1379. ERKELİ : Egemen ─ Türkmenlerin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 1380. ERKEM : Nazlım, işvelim, edalım
 1381. ERKENOYAN : (Erkinoyan) birl. Erke/Noyan
 1382. ERKER : birl. Erk/Er
 1383. ERKESEN : birl. Er/Kesen
 1384. ERKESER : birl. Er/Keser
 1385. ERKESKİN : birl. Er/Keskin
 1386. ERKILIÇ : birl. Er/Kılıç
 1387. ERKILIG : birl. Er/Kılıg
 1388. ERKIMIZ : birl. Er/Kımız
 1389. ERKIRAN : birl. Er/Kıran
 1390. ERKIRGIZ : birl. Er/Kırgız
 1391. ERKIVAN : birl. Er/Kıvan
 1392. ERKIVANÇ : birl. Er/Kıvanç
 1393. ERKIYAN : birl. Er/Kıyan
 1394. ERKIZIL : birl. Er/Kızıl
 1395. ERKİ : 1- Güçlü, egemen, erke 2- Atik, çevik ─ Türkmenlerin, Sarık oymağı dip dedelerinden
 1396. ERKİL : birl. Erk/İl
 1397. ERKİN : 1- Bağımsız, otorite tanımaz 2- Başına bıuruk, kendi bildiğini okuyan 3- Sürekli, süreklilik
 1398. ERKİNALP : birl. Erkin/Alp
 1399. ERKİNHAN : birl. Erkin/Han
 1400. ERKİNAY : birl. Erkin/Ay
 1401. ERKİNBAY : birl. Erkin/Bay
 1402. ERKİNDİK : Erkinlik, bağımsızlık, hürriyet
 1403. ERKİNER : birl. Erkin/Er
 1404. ERKİNSU : birl. Erkin/Su
 1405. ERKİNTAN : birl. Erkin/Tan
 1406. ERKİNYAT : birl. Erkin/Tay
 1407. ERKİNTUĞ : birl. Erkin/Tuğ
 1408. ERKLİBEG : birl. Erkli/Bey
 1409. ERKLİGHAN : birl. Erklik/Han
 1410. ERKLİG : Egemen, kuvvetli, şevkatli
 1411. ERKMEN : 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Bekar, evlenmemiş
 1412. ERKOÇ : birl. Er/Koç
 1413. ERKOL : birl. Erk/Ol
 1414. ERKOLA : birl. Erk/Ola
 1415. ERKOLDAŞ : birl. Er/Koldaş ─ Çengiz Kaan döneminde bazı askeri birlik erleri için kullanılan bir deyim
 1416. ERKONAR : birl. Er/Konar
 1417. ERKONUK : birl. Er/Konuk
 1418. ERKONUR : birl. Er/Konur
 1419. ERKOPUZ : birl. Er/Kopuz
 1420. ERKORUN : birl. Er/Korun
 1421. ERKOVAN : birl. Er/Kovan
 1422. ERKÖNÜL : birl. Er/Gönül
 1423. ERKÖZ : birl. Erk/Öz
 1424. ERKSAN : birl. Erk/San
 1425. ERKSAY : birl. Erk/Say
 1426. ERKSİN : Egemen, yönetici
 1427. ERKSOY : birl. Erk/Soy
 1428. ERKTAN : birl. Erk/Tan
 1429. ERKTAY : birl. Erk/Tay
 1430. ERKTUĞ : birl. Erk/Tuğ
 1431. ERKUL : birl. Er/Kul
 1432. ERKULİ : birl. Er/Kulu
 1433. ERKULUĞ : birl. Erk/Uluğ
 1434. ERKURT : birl. Er/Kurt
 1435. ERKUŞ : birl. Er/Kuş ─ Kırgız destanlarında madı geçen bir bey
 1436. ERKUT : birl. Er/Kut
 1437. ERKUTAL : birl. Er/Kutal
 1438. ERKUTAN : birl. Er/Kutan
 1439. ERKUVAN : birl. Er/Kuvan, kıvan
 1440. ERKUZ : birl. Erk/Uz ─ Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 1441. ERKÜN : birl. Erk/Ün
 1442. ERLİK ALP : birl. Erlik/Alp
 1443. ERLİK HAN : birl. Erlik/Han ─ Şamanist gelenekte “Cezalandırma Tanrısı”
 1444. ERLİKBAY : birl. Erlik/Bay
 1445. ERMAN : 1- Erdemli, güç, mert 2- Kutsal, mukaddes
 1446. ERMANGU : birl. Er/Mangu
 1447. ERMİŞ : Olgun, müdrik
 1448. ERNEK : Küçük parmak, serçe parmağı ─ Atilay Han’ın oğullarından
 1449. ERNOYAN : birl. Er/Noyan
 1450. EROBA : birl. Er/Oba
 1451. EROGAN : birl. Er/Ogan
 1452. EROĞUL : birl. Er/Oğul
 1453. EROĞUZ : birl. Er/Oğuz
 1454. EROK : birl. Er/Ok
 1455. EROKAN : birl. Er/Okan
 1456. EROL : birl. Er/Ol
 1457. EROYTUN : birl. Er7Oytun
 1458. EROZAN : birl. Er/Ozan
 1459. ERÖGDÜ : birl. Er/Öğdü
 1460. ERÖĞER : birl. Er/Öğer
 1461. ERÖZ : birl. Er/Öz
 1462. ERÖZBEK : birl. Er/Özbek
 1463. ERÖZEN : birl. Er/Özen
 1464. ERÖZLÜ : birl. Er/Özlü
 1465. ERPEK : birl. Er/Pek
 1466. ERPUSAT : birl. Er/Pusat
 1467. ERSADAK : birl. Er/Sadak
 1468. ERSAGUN : birl. Er/Sagun ─ Çağrı ve Tuğrul beylerin amcazadeleri
 1469. ERSAĞAN : birl. Er/Sağan
 1470. ERSAĞNAK : birl. Er/Sağnak
 1471. ERSAKIN : birl. Er/Sakın
 1472. ERSAKLI : birl. Er/Saklı
 1473. ERSALAN : birl. Er/Salan
 1474. ERSALDI : birl. Er/Saldı
 1475. ERSALIN : birl. Er/Salın
 1476. ERSALUR : birl. Er/Salur
 1477. ERSAN : birl. Er/San
 1478. ERSANÇAR : birl. Er/Sançar
 1479. ERSANÇMIŞ : birl. Er/Sançmış ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1480. ERSARAN : birl. Er/Saran
 1481. ERSARI : birl. Er/Sarı ─ Türkmenlerin bir oymağı ve bu oymağın ilk beyi
 1482. ERSARIL : birl. Er/Sarıl
 1483. ERSARU : birl. Er/Saru ─ 1- Selçuklular dönemi komutanlarından 2- Kazak oymak beylerinden
 1484. ERSATUK : birl. Er/Satuk
 1485. ERSAV : birl. Er/Sav
 1486. ERSAVAN : birl. Er/Savan
 1487. ERSAVCI : birl. Er/Savcı
 1488. ERSAVDI : birl. Er/Savdı
 1489. ERSAVUN : birl. Er/Savun
 1490. ERSAVUR : birl. Er/Savur
 1491. ERSAVUT : birl. Er/Savut
 1492. ERSAY : birl. Er/Say
 1493. ERSAYAN : birl. Er/Sayan
 1494. ERSAYAR : birl. Er/Sayar
 1495. ERSAYDI : birl. Er/Saydı
 1496. ERSAYGIN : birl. Er/Saygın
 1497. ERSAYIN : birl. Er/Sayın
 1498. ERSE : Ermes olgunlaşması istenen
 1499. ERSEÇEN : birl. Er/Seçen
 1500. ERSEGÜN : birl. Erse/Gün ─ Göktürkler dönemi beylerinden ( Bögü Alp’in torunu)
 1501. ERSEK : (Erse)
 1502. ERSEKOCA : birl. Erse/Koca
 1503. ERSEMİZ : birl. Er/Semiz
 1504. ERSEVÜK : birl. Er/Sevük
 1505. ERSEZİ : birl. Er/Sezi
 1506. ERSEZİL : birl. Er/Sezil
 1507. ERSEZİM : birl. Er/Sezim
 1508. ERSEZİN : birl. Er/Sezin
 1509. ERSEZİŞ : birl. Er/Seziş
 1510. ERSIĞIN : birl. Er/Sığın
 1511. ERSİN : 1- Uzun ömürlülük dileği 2- Olgunluk, bilgelik dileği
 1512. ERSİNBAY : birl. Ersin/Bay
 1513. ERSOLUK : birl. Er/Soluk
 1514. ERSOY : birl. Er/Soy
 1515. ERSOYLU : birl. Er/Soylu
 1516. ERSUN : birl. Er/Sun
 1517. ERSUNAY : birl. Er/Sunay
 1518. ERSUNDU : birl. Er/Sundu
 1519. ERSUNGUR : birl. Er/Sungur
 1520. ERSÜ : 1- Fazla, çok fazlalık 2- birl. Er/Su (asker)
 1521. ERSÜREN : birl. Er/Süren
 1522. ERSÜZEN : birl. Er/Süzen
 1523. ERSÜZER : birl. Er/Süzer
 1524. ERTAMIŞ : birl. Er/Tamış
 1525. ERTAN : birl. Er/Tan
 1526. ERTANA : birl. ErDana ─ İlhanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 1527. ERTANIN : birl. Er/Tanın
 1528. ERTANIR : birl. Er/Tanır
 1529. ERTANIŞ : birl. Er/Tanış
 1530. ERTANUK : birl. Er/Tanık
 1531. ERTAPAN : birl. Er/Tapan
 1532. ERTAPAR : birl. Er/Tapar
 1533. ERTARGIN : birl. Er/Targın ─ Aslen Kırgız kökenli olup, Kırım hanlığına hizmet etmiş bir bey. Adına bir de destan yazılmış olan bey
 1534. ERTAŞ : birl. Er/Taş ─ Tuğrul ve Çağrı beylerin amcazadelerinden. İnal beyin kardeşi
 1535. ERTAŞYINAL : birl. Ertaş/Yınal ─ ..Çağrı ve Tuğrul
 1536. ERTAŞ YABGU : birl. Ertaş/Yabgu
 1537. ERTAŞAN : birl. Er/Taşan
 1538. ERTAY : birl. Er/Tay
 1539. ERTAYANÇ : birl. Er/Tayanç
 1540. ERTAYLAN : birl. Er/Taylan
 1541. ERTE : 1- Seher, şafak 2- Yarın, gelecek, sonraki, halef
 1542. ERTEGİ : Destan, lejant
 1543. ERTEGÜN : birl. Erte/Gün
 1544. ERTEKİN : birl. Er/Tekin
 1545. ERTEM : (Erdem) ─ Avrupa Hunları (Macar) dönemi bey ve komutanlarından
 1546. ERTEMİR : birl. Er/Demir
 1547. ERTEN : Tan, şafak
 1548. ERTERİM : birl. Er/Terim
 1549. ERTERİŞ : birl. Er/Teriş
 1550. ERTİGİN : birl. Er/Tigin
 1551. ERTİK : Meslek, sanat
 1552. ERTİM : Olgun, erişkin, bilge ─ Peçenek bey ve komutanlarından
 1553. ERTİMUR : birl. Er/Timur
 1554. ERTİN : 1- Mahsun, hüzünlü 2- Kendine yeten
 1555. ERTİNGÜ : 1- Olağanüstü, fevkalade 2- Efsane, mit
 1556. ERTOGAN : birl. Er/Doğan ─ Selçuklular döneminde Kayseri cıvarında beylik kurmuş bir bey
 1557. ERTOĞDI : birl. Er/Doğdu
 1558. ERTOKA : birl. Er/Toka
 1559. ERETOKLU : birl. Er/Toklu
 1560. ERTOKTA : birl. Er/Tokta
 1561. ERTOKUŞ : birl. Er/Tokuş ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1562. ERTOKUZ : birl. Er/Tokuz
 1563. ERTOLU : birl. Er/Dolu
 1564. ERTON : birl. Er/Ton
 1565. ERTONGA : birl. Er/Tonga ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1566. ERTORU : birl. Er/Doru
 1567. ERTORUN : birl. Er/Torun
 1568. ERTOY : birl. Er/Toy
 1569. ERTÖRE : birl. Er/Töre
 1570. ERTÖREN : birl. Er/Tören
 1571. ERTUGAN : birl. Er/Tugan
 1572. ERTUĞ : birl. Er/Tuğ
 1573. ERTUĞBAY : birl. Ertuğ/Bay
 1574. ERTUĞRUL : birl. Er/Tuğrul ─ 1- Otmanlı devletinin kurucusu olan Otman beyin babası. Devlet olmadan önceki beylik döneminin lideri ve Otmanlıları Söğüt, Domaniç bölgesine getirip yerleştiren kişi. 2- Otmanlılardan
 1575. Yıldırım Bayezit’in, şehit oğlu
 1576. ERTULGA : birl. Er/Tulga
 1577. ERTULİN : birl. Er/Tulin
 1578. ERTUMAN : birl. Er/Tuman
 1579. ERTUNÇ : birl. Er/Tunç
 1580. ERTUNGA : birl. Er/Tunga
 1581. ERTURA : birl. Er/Tura
 1582. ERTURAN : birl. Er/Turan
 1583. ERTUTAR : birl. Er/Tutar
 1584. ERTUTAY : birl. Er/Tutay
 1585. ERTUTKU : birl. Er/Tutku
 1586. ERTUTU : birl. Er/Tutu
 1587. ERTUTUK : birl. Er/Tutuk
 1588. ERTUTUŞ : birl. Er/Tutuş
 1589. ERTÜK : Kıymet, paha
 1590. ERTÜMEN : birl. Er/Tümen
 1591. ERTÜR : birl. Er/Tür
 1592. ERTÜRE : birl. Er/Türe
 1593. ERTÜREL : birl. Er/Türel
 1594. ERTÜRK : birl. Er/Türk
 1595. ERTÜZÜN : birl. Er/Tüzün
 1596. ERUĞRAŞ : birl. Er/Uğraş
 1597. ERULAŞ : birl. Er/Ulaş
 1598. ERULUÇ : birl. Er/Uluç
 1599. ERULUG : birl. Er/Ulug
 1600. ERUMAN : birl. Er/Uman
 1601. ERUMUT : birl. Er/Umut
 1602. ERURKU : birl. Er/Urku
 1603. ERUSLUĞ : birl. Er/Uslu
 1604. ERUTKU : birl. Er/Utku
 1605. ERUYAR : birl. Er/Uyar
 1606. ERUYUM : birl. Er/Uyum
 1607. ERUZ : birl. Er/Uz ─ Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 1608. ERUZAN : birl. Er/Uzan
 1609. ERUZLU : birl. Er/Uzlu
 1610. ERÜN : birl. Er/Ün
 1611. ERÜNAL : birl. Er/Ünal
 1612. ERÜNLEN : birl. Er/Ünlen
 1613. ERÜNSAL : birl. Er/Ünsal
 1614. ERÜREK : birl. Er/Yürek
 1615. ERVARAN : birl. Er/Varan
 1616. ERVARIŞ : birl. Er/Varış
 1617. ERVERDİ : birl. Er/Verdi
 1618. ERVEREN : birl. Er/Veren
 1619. ERVERGİ : birl. Er/Vergi
 1620. ERVERİM : birl. Er/Verim
 1621. ERVURAN : birl. Er/Vuran
 1622. ERVURUŞ : birl. Er/Vuruş
 1623. ERYAĞAN : birl. Er/Yağan
 1624. ERYAĞDI : birl. Er/Yağdı
 1625. ERYAĞIŞ : birl. Er/Yağış
 1626. ERYAĞIZ : birl. Er/Yağız
 1627. ERYAKAN : birl. Er/Yakan
 1628. ERYAKAR : birl. Er/Yakar
 1629. ERYAKUT : birl. Er/Yakut
 1630. ERYALIM : birl. Er/Yalım
 1631. ERYALIN : birl. Er/Yalın
 1632. ERYAMAÇ : birl. Er/Yamaç
 1633. ERYAMAN : birl. Er/Yaman
 1634. ERYANIK : birl. Er/Yanık
 1635. ERYARIŞ : birl. Er/Yarış
 1636. ERYARUK : birl. Er/Yaruk ─ Selçuklular (Tuğrul bey) dönemi, beylerinden
 1637. ERYASA : birl. Er/Yasa
 1638. ERYAŞA : birl. Er/Yaşa
 1639. ERYAŞAM : birl. Er/Yaşam
 1640. ERYAVUZ : birl. Er/Yavuz
 1641. ERYAY : birl. Er/Yay
 1642. ERYAYIL : birl. Er/Yayıl
 1643. ERYAZGAN : birl. Er/Yazgan
 1644. ERYAZGI : birl. Er/Yazgı
 1645. ERYEĞİN : birl. Er/Yeğin
 1646. ERYELEN : birl. Er/Yelen
 1647. ERYELER : birl. Er/Yeler
 1648. ERYELİN : birl. Er/Yelin
 1649. ERYENAL : birl. Er/Yen/Al
 1650. ERYETEN : birl. Er/Yeten
 1651. ERYETER : birl. Er/Yeter
 1652. ERYETİÇ : birl. Er/Yetiç
 1653. ERYETİK : birl. Er/Yetik
 1654. ERYETİM : birl. Er/Yetim
 1655. ERYETİN : birl. Er/Yetin
 1656. ERYETİŞ : birl. Er/Yetiş
 1657. ERYIĞAR : birl. Er/Yığar
 1658. ERYIĞIN : birl. Er/Yığın
 1659. ERYILDIZ : birl. Er/Yıldız
 1660. ERYİĞİT : birl. Er/Yiğit
 1661. ERYOL : birl. Er/Yol
 1662. ERYOLDAŞ : birl. Er/Yoldaş
 1663. ERYORUM : birl. Er/Yorum
 1664. ERYÖN : birl. Er/Yön
 1665. ERYÖNEL : birl. Er/Yönel
 1666. ERYÖRÜK : birl. Er/Yörük
 1667. ERYULA : birl. Er/Yula
 1668. ERYURT : birl. Er/Yurt
 1669. ERYÜREK : birl. Er/Yürek
 1670. ERYÜRÜK : birl. Er/Yürük
 1671. ERYÜRÜR : birl. Er/Yürür
 1672. ERYÜZ : birl. Er/Yüz ─ Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 1673. ERZENE : Doruk, zirve, en üst
 1674. ERZİ : Veli, vasi, yönetici
 1675. ERZİK : 1- Asıl, ana, temel 2- Soylu ve yiğit
 1676. ESBOL : birl. Es/Bol ...Çok zeki, çok akıllı (Usu-bol)
 1677. ESDİ KAAN : birl. Esti/Kaan
 1678. ESE : 1- Mutluluk, sağlık 2- Yel, esinti
 1679. ESE TEKİN : birl. Ese/Tekin ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1680. ESEBAY : birl. Ese/Bay
 1681. ESELİK : Selam, selamet
 1682. ESEN : 1- Sağlık, selamet 2- Yel, yumuşak yel
 1683. ESEN TİMUR : birl. Esen/Timur ─ 1- Çağatay hanlarından 2- Kubilay Kaan’ın torunlarından
 1684. ESENAY : birl. Esen/Ay
 1685. ESENBAY : birl. Esen/Bay
 1686. ESENBİGE : birl. Esen/Bike
 1687. ESENBEGÜM : birl. Esen/Begüm
 1688. ESENBOĞA : birl. Esen/Boğa ─ Timur Kürkan Han’ın ünlü komutanı.(Ankaradaki, “Esenboğa” hava alanı, bu kişinin adına atfen, Atatürk’ün tavsiye ve teklifiyle verilmiştir.)
 1689. ESENBUKA : (İsun buğa) birl. Esen/Boğa ─ Çağatay hanlarından
 1690. ESENDEMİR : birl. Esen/Demir ─ 1.Baybars Han dönemi komutanlarından
 1691. ESENER : birl. Esen/Er
 1692. ESENGELDİ : birl. Esen/Geldi ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Alimoğlu oymağının dip dedelerinden
 1693. ESENGÜN : birl. Esen/Gün
 1694. ESENKAYA : birl. Esen/Kaya ─ Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 1695. ESENKUL : birl. Esen/Kul ─ Kırgız oymak beylerinden
 1696. ESENKULİ : birl. Esen/Kulu
 1697. ESENLÜ : Esenli, sağlıklı ─ Türkmenlerin, Çavdur oymağı dip dedelerinden
 1698. ESER : Esinti, yel
 1699. ESİ : Yel, esinti
 1700. ESİALP : birl. Esi/Alp
 1701. ESİ TEKİN : birl. Esi/Tekin ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1702. ESİBAY : birl. Esi/Bay
 1703. ESİBEK : birl. Esi/Bek
 1704. ESİKARA : birl. Esi/Kara ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1705. ESİM : Esinti ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 1706. ESİMHAN : birl. Esim/Han ─ Kazak hanlarından
 1707. ESİN : 1- Esinti, yel 2- soluk, sağlık, nefes 3- İlham
 1708. ESİNALP : birl. Esin/Alp
 1709. ESİN TİMUR : birl. Esin/Timur ─ Kubilay Kaan’ın torunlarından
 1710. ESİNTİ : Yel, hafif yel
 1711. ESİRGEN : 1- Arkadaş, dost, yaren 2- korunan, yakınlık duyulan
 1712. ESİRGENÇ : Nazlı, nazenin
 1713. ESİRKİŞ : Mehamet, acıma duygusu
 1714. ESKİN : Yel, yel alan
 1715. ESLEK : 1- Yumuşak başlı, uysal 2- Selam, selamet
 1716. ESLİK : (Eslek)
 1717. ESNEK : Uzayan, genişleyen, esen
 1718. ESRİGÜN : birl. Esri/Gün...fırtına
 1719. ESRİK : Mecnun, kendinden geçmiş
 1720. ESRİK BUĞA : birl. Esrik/Boğa
 1721. ESRİMİŞ : Kendinden geçmiş
 1722. ESTELİK : Yadigar, hatıra
 1723. ESTİ : Yel, esinti ─ Kazakların, Uluyüz bölüğü, oymak beylerinden
 1724. ESTİ KAĞAN : birl. Esti/Kağan ─ Çengizoğullarının Çin’deki son kağanlarından
 1725. ESÜK : (Esik) esmekden ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 1726. EŞİM : Çalışkan, becerikli ─ Kazak hanlarından (Eşim Han)
 1727. EŞİNGEN : 1- Çalışkan 2- Eşit, müsavi
 1728. EŞİTGEN : İşitgen, işiten, dikkatli
 1729. EŞKARA : birl. Eş/Kara ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1730. EŞKİN : 1- Hızlı, atik 2- Dayanıklı, metin 3- Rüzgarlı bölge, rüzgar alan bölge
 1731. EŞKİNALP : birl. Eşkin/Alp
 1732. EŞKİNAY : birl. Eşkin/Ay
 1733. EŞKİNBAY : birl. Eşkin/Bay
 1734. EŞKİNER : birl. Eşkin/Er
 1735. EŞLİK : Dost, yaren, refik
 1736. ETE : (Ede) ─ Atilay Han’ın üçüncü göbekten dedesi
 1737. ETGÜ : 1- İyi, iyilik 2- Etki, şiddet
 1738. ETİGE : Öğretmen, mürebbiye
 1739. ETİL : İtil- idil
 1740. ETİNGÜ : Olağanüstü, fevkalade
 1741. ETİZ : Yüksek, ulu
 1742. EVCİL : Evine bağlı, evcimen
 1743. EVCİM : 1- Evcimen, evcil 2- İşgüzar, hamarat
 1744. EVCİMEN : Evine bağlı
 1745. EVCİMİK : Ekonomist, muktesit
 1746. EVDEŞ : Hanım, erkeğin eşi
 1747. EVGİ : İvedi, acele
 1748. EVGİN : 1- Aceleci, telaşlı 2- Evcil, evine bağlı
 1749. EVİN : Cevher, öz, nüve
 1750. EVİRGEN : 1- Tedbir, tedbirli 2- Dönüşüm, çevirim
 1751. EVREN : 1- Kainat 2- Ejderha, canavar 3- Baht, talih
 1752. EVRENAY : birl. Evren/Ay
 1753. EVRENSEL : Evreni kaplayan, evreni içine alan
 1754. EVRENTİMUR : birl. Evren/Timur ─ Toka Timur Han’ın oğullarından
 1755. EVRENUZ : birl. Evren/Uz ─ Otmanlılar dönemi bey ve komutanlarından. Orhan beyin yakın yoldaşlarından
 1756. EVTÖRÜ : birl. Ev/Törü
 1757. EYBEK : birl. İyi/Bek ─ Mısı-Türk kölemenleri hanlarından. (O dönemlerden, aynı ad ile anılan iki bey daha var.)
 1758. EYBER : (Aybar)
 1759. EYGİ : İyi, salih, temiz
 1760. EYGİŞ : İyi kişi, iyi insan
 1761. EYGÜ : İyi, iyice
 1762. EYGÜ TEKİN : birl. Eygü/Tekin ─ Abbasiler dönemi, Taberistan valisi ve komutanı
 1763. EYİN : Vücut
 1764. EYİNÇ : Refah, mutluluk
 1765. EYLEM : 1- İş, iş görme, çalışma 2- Etkileyici davranış 3- Durdurma, önünü kesme
 1766. EYLEMGÜN : birl. Eylem/Gün
 1767. EYLETMEZ : Amansız, aman vermez
 1768. EYLETÜR : İyilik sahibi, cömert
 1769. EYLETÜR BOĞA : birl. Eyletür/Boğa ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1770. EYLİK : İyilik, yardım, iane
 1771. EYLÜK KOCA : birl. Eylük/Koca ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1772. EYMEN : 1- Alçak gönüllü, mütevazı 2- Yardımsever, hayırşinas
 1773. EYMÜR : (Eymir) İyilik sahibi, hayırşinas ─ 1- Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından 2- Türkmen oymak beylerinden
 1774. EYTEMİŞ : Güzel konuşan, tatlı dilli, hatip ─ Mısır-Türk kölemenleri (kılavun) dönemi bey ve komutanlarından
 1775. EYÜGE : İyi,iyice ─ Kırgızların, Togay, Sarı ve Bağış oymağı dip dedelerinden
 1776. EZDİ : Ezen, ezici, baskıcı
 1777. EZDİBEK : birl. Ezdi/Bek
 1778. EZGİ : 1- İyi, iyilik, 2- Uyum, ahenk 3- Acı, üzüntü 4- Name, hoş sada
 1779. EZGİER : birl. Ezgi/Er
 1780. EZGİN : Ezik, ezilmiş, acı çekmiş, mahzun
 1781. EZGÜ : (Ezgi) ─ Selçuklular devleti bey ve komutanlarından
 1782. EZGÜ TEKİN : birl. Ezgü/Tekin (Eygü/Tekin)
 1783. EZİLGEN : Mazlum, zulüm görmüş
 1784. EZİM : 1- Belirti, iz 2- Zorunluluk, mecburiyet
 1785. EZİNÇ : 1- Belirti, iz 2- Ezginlik, mahzunluk
 1786. GALI : Kalın, Hediye, bağış, çehiz
 1787. GALI TEKİN : birl. Galı/Tekin ─ Kırgız destanlarında adı geçen bir bey
 1788. GALI TİGİN : birl. Galı/Tigi ─ Dokuz Oğuz destanında adı geçen bir bey (Yilun Tigin’in oğlu)
 1789. GALIN : Hediye, çehiz
 1790. GAMAĞ : Bütünlük, bütün, tüm
 1791. GARA : Kara ─ Alper Tunga’nın oğullarından
 1792. GARACU : Sivil, resmi olmayan
 1793. GARGILI : Kargılı, mızraklı ─ Selçuklular dönemi, komutanlarından ve Musul atabeylerinden
 1794. GASPAK : Süslü, müzeyyen
 1795. GAYIR : (Kayır) 1- Taraf, destek, kayırma 2- Lütuf, ihsan, hediye
 1796. GAYURHAN : birl. Gayur/Han ─ 1- İlhanlı devleti hanlarından
 1797. GAYUR İNAL : birl. Gayur/İnal ─ Havarezmler dönemi vali ve komutanlarından
 1798. GAYURMUŞ : Kayırmış ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1799. GAZAN : (Kazan) 1- Kazanma, kazanç, üstünlük 2- Kızgın, kızgınlı celallenmek
 1800. GAZANHAN : birl. Gazan/Han ─ 1- İlhanlı devleti hanlarından (Kulagu Han’ın torunu, Argun Han’ın oğlu 2- Çağatay hanlarından
 1801. GAZANBAY : birl. Gazan/Bay
 1802. GEÇE : Geçmiş, mazi, geçen
 1803. GEÇEK : Geçit, köprü
 1804. GEÇER : Geçeli, caiz
 1805. GEÇGEL : Makbul, nafız
 1806. GEÇGİL : Geçerli, makbul
 1807. GEÇGİN : Geçmiş, kendinden geçmiş, feda etmiş
 1808. GEÇİM : 1- Yaşam, dirlik 2- Anlaşma, uyuşma 3- rısk, yiyecek, nafaka
 1809. GEÇİMALP : birl. Geçim/Alp
 1810. GEÇİM HAN : birl. Geçim/han
 1811. GEÇİMLÜ : Munis, yumuşak huylu
 1812. GEÇİMLÜK : Geçinmek için gerekli olan
 1813. GEDEK : 1- Görev, vazife 2- Oyuk, kırılıp, yıkılarak açılan yol
 1814. GEDİK : (Gedik)
 1815. GEDİZ : Su birikintisi, gölet
 1816. GEGEZ : Mümkün, uyumlu
 1817. GEĞİN : Set, şiddetli
 1818. GELBERİ : Ocaklardan,ateş çekmek için kullanılan ucu eğri demir çubuk
 1819. GELDEÇ : Gelecek, ati, istikbal
 1820. GELEK : (Gelik) halife, sonraki ─ Özbeklerin, Konrat ve Kançaklı oymakları dip dedelerinden
 1821. GELGEÇ : Geçici, kalıcı olmayan
 1822. GELGEL : Çekim, cazibe
 1823. GELDİ : Gelecek, istikbal
 1824. GELİN : Gelen, dışarıdan içeriye gelen
 1825. GELİNCİK : Kır çiçeği
 1826. GELİK : Halef, halife, sonraki ─ Özbeklerin, Konrat ve Kançaklı oymakları dip dedelerinden
 1827. GELİKLİ : Halef, halife
 1828. GENCE : (Gençek, genç) Taze, yavru, genişleyen, gelişen
 1829. GENÇ : (Gence)
 1830. GENÇEK : (Gence, genç)
 1831. GENEŞ : Müşavere, meşveret
 1832. GENEŞKE : (Geneş)
 1833. GENGEŞ : (geneş)
 1834. GENGŞİ : Cengşi, mucize
 1835. GENİŞ : Yaygın, enli, engin
 1836. GENSU : birl. Gen/Su Deniz, büyük göl
 1837. GER : 1- Söz verme, and içme, bağlama, anlaşma, birleşme 2- Vahşi hayvan yavrusu 3- Dev, devasa
 1838. GERAY : birl. Ger/Ay ─ Uygun, münasip, layık
 1839. GERAYHAN : birl. Geray/Han ─ Kırım hanlığının kurucusu ve ilk hanı. Daha sonra gelen hanlar bu adı, birer unvan olarak kullanmışlardır.
 1840. GERBUĞA : birl. Ger/Boğa ─ Mısır-Türk kölemenleri komutanlarından
 1841. GEREZ : Dilber
 1842. GERGÖZ : 1- Zabit, zabıta 2- Geyik gözü
 1843. GERİM : 1- Yön, cihet 2- Hicap, utangaçlık
 1844. GERİŞ : birl. Ger/İş
 1845. GERUÇMAĞ : birl. Ger/Uçmak ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 1846. GEYİK : (Geyük) Yabani, vahşi, yabancıl
 1847. GEYÜKHAN : birl. Geyük/Han ─ Oğuzname’de Türk’ün torunlarından (Dip Bakuy Han’ın oğlu)
 1848. GEZ : 1- Nişan, işaret 2- Giz, sır
 1849. GEZAY : birl. Gez/Ay
 1850. GEZGİN : Seyyah
 1851. GEZGİNALP : birl. Gezgin/Alp
 1852. GEZGİNAY : birl. Gezgin/Ay
 1853. GEZGİNBAY : birl. Gezgin/Bay
 1854. GEZGİNSU : birl. Gezgin/Su ...Irmak
 1855. GEZLER : Nişancı, iyi atıcı
 1856. GIYIN : Gamze, çukur
 1857. GİCİK : Taze, hoş, sevimli
 1858. GİDİK : Uç, kenar, sınır, limit
 1859. GİRAY : Uygun, layik
 1860. GİRAYALP : birl. Giray/Alp
 1861. GİRAYER : birl. Giray/Er
 1862. GİREY : (Geray, Giray, Keray) ─ Türkmenlerin, Yavmut ve Küçük oymağı, dip dedelerinden
 1863. GİRGİN : Girişken, müteşebbis, cana yakın
 1864. GİRGİNAY : birl. Girgin/Ay
 1865. GİRGİNBAY : birl. Girgin/Bay
 1866. GİRGİNER : birl. Girgin/Er
 1867. GİRGİNSAY : birl. Girgin/Say
 1868. GİRİK : Girişken, müteşebbis ─ ..Kırgızların, Togay oymağı dip dedelerinden
 1869. GİRİŞKEN : Girgin
 1870. GILAV : Teşvik, destek
 1871. GILIG : (Kılık) Huy, yaradılış, tabiat
 1872. GIRGIÇ : Çalışkan, aktif, faal
 1873. GİRÇEK : 1- Gerçek, hakikat 2- Bağlı, sadakatli
 1874. GİRGİNSU :
 1875. GİRTİNE : İman, inanç
 1876. GİZ : Sır, Gizlilik
 1877. GİZAY : birl. Giz/Ay
 1878. GİZALP : birl. Giz/Alp
 1879. GİZBAY : birl. Giz/Bay
 1880. GİZEM : Sır, esrar
 1881. GİZGÜN : birl. Giz/Gün
 1882. GİZLENÇ : Hazine, define
 1883. GİZTAY : birl. Giz/Tay
 1884. GONÇA : Bahşiş, hediye
 1885. GORAL : Kısmet, nasip
 1886. GİCİK : Minyon, sevimli
 1887. GÖCEK : Taze, hoş, güzel
 1888. GÖÇAY : birl. Göç/Ay
 1889. GÖÇELGE : Konup göçülen yer
 1890. GÖÇER : Göçmen
 1891. GÖÇERHAN : birl. Göçer/Han ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 1892. GÖÇERİ : birl. Göç/Eri
 1893. GÖÇKÜNCÜ HAN : birl. Göçküncü/Han ─ Şeybanlar hanlığı, hanlarından
 1894. GÖÇMEN : Muhacır
 1895. GÖÇÜNCÜ : (Göçküncü) Geçici, fani
 1896. GÖÇÜRHAN : (Göçer Han) birl. Göçür/ Han
 1897. GÖĞEBAKAN : birl. Göğe/Bakan
 1898. GÖĞEN : Gök rengi, maviye çalan, mavileşmiş
 1899. GÖĞKUTLUĞ : birl. Gök/Kutlu
 1900. GÖĞNÜK : 1- Yanmış, kavrulmuş 2- Mavi, maviye kaçan
 1901. GÖK : 1- Tanrı, Tanrıdan..Tanrısal, kutsal 2- Mavi ,Gök rengi 3- Yer üstü, gökyüzü 4- Ezel-ebed, başsızlık ve sonsuzlık 5- Güzellik, gözalıcılık, üstünlük
 1902. GÖKAĞAÇ : birl. Gök/Ağaç
 1903. GÖKAĞUL : birl. Gök/Ağul
 1904. GÖKALP : birl. Gök/Alp ─ Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda, Atatürk’ün de fikir ve görüşlerinden yararlandığı, Türkçülük düşüncesini, sosyolojik boyutlarıyla ele alıp, değerlendiren, ünlü sosyolog ve edebiyatçımız
 1905. GÖKARSLAN : birl. Gök/Arslan
 1906. GÖKATLIĞ : birl. Gök/Atlı
 1907. GÖKAY : birl. Gök/Ay
 1908. GÖKBALA : birl. Gök/Bala
 1909. GÖKBARS : birl. Gök/Bars
 1910. GÖKBATU : birl. Gök/Batu
 1911. GÖKBATUR : birl. Gök/Batur
 1912. GÖKBAY : birl. Gök/Bay
 1913. GÖKBEN : 1- Tanrıdan gelen, gök parçası 2- Masmavi
 1914. GÖKBERDİ : birl. Gök/Verdi
 1915. GÖKBEY : birl. Gök/Bey
 1916. GÖKBİLGE : birl. Gök/Bilge
 1917. GÖKBÖRİ : birl. Gök/Böri Tanrısal kurt..(Bozkurt) ─ Harzem hanlarından Celaleddin’in vezir ve komutanlarından
 1918. GÖKBÖRİHAN : birl. Gökböri/Han ─ Selçuklular dönemi, Erbil atabeylerinden
 1919. GÖKBÖRİ : birl. Gök/Böri (..Bazı kaynaklarda “Bozkurt” olarakda geçer.) ─ Göktürkler dönemi beylerinden..Kürşad’ın kırklarından
 1920. GÖKBUDAK : birl. Gök/Budak
 1921. GÖKBUDUN : birl. Gök/Budun
 1922. GÖKBUĞA : birl. Gök/Boğa
 1923. GÖKBUYRUK : birl. Gök/Buyruk
 1924. GÖKÇE : Güzel, zarif, çekici, gözalıcı ─ Selçuklular dönemi, Azerbaycan atabeylerinden
 1925. GÖKÇEBAL : birl. Gökçe/Bal
 1926. GÖKÇEBALA : birl. Gökçe/Bala
 1927. GÖKÇEBAŞ : birl. Gökçe/Baş
 1928. GÖKÇEBAY : birl. Gökçe/Bay
 1929. GÖKÇEK : Gökçe, çekici, güzel ─ Çengiz Kaan’ın, “Çengiz” adını alması için kurultaya teklif veren bey
 1930. GÖKÇEKBAY : birl. Gökçek/Bay
 1931. GÖKÇEL : Mavimsi, maviye çalan
 1932. GÖKÇELİ : Güzel, Yakışıklı ─ Tatarların, Ak oymağı beylerinden
 1933. GÖKÇEN : Gökçe, güzel, alımlı, dilber
 1934. GÖKÇER : birl. Gökçe/Er ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 1935. GÖKÇERİ : birl. Gök/Çeri
 1936. GÖKÇİÇEK : birl. Gök/Çiçek
 1937. GÖKÇİL : 1- Gökten gelen, göksel 2- Mavi, maviye çalan
 1938. GÖKÇİN : Mavi
 1939. GÖKDAĞ : birl. Gök/Dağ
 1940. GÖKDOĞAN : birl. Gök/Doğan
 1941. GÖKER : birl. Gök/Er
 1942. GÖKHAN : birl. Gök/Han ─ Oğuz Kağan’ın oğullarından
 1943. GÖKHUN : birl. Gök/Hun
 1944. GÖKİMER : birl. Gök/İmer
 1945. GÖKKAĞAN : (Tanrı Kağan) birl. Gök/Kağan ─ Göktürk kağanlarından
 1946. GÖKKILIÇ : birl. Gök/Kılıç
 1947. GÖKKIN : birl. Gök/Kın
 1948. GÖKKIYAZ : birl. Gök/Kıyaz ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 1949. GÖKKOPUZ : birl. Gök/Kopuz
 1950. GÖKKULİ : birl. Gök/Kulu
 1951. GÖKKUT : birl. Gök/Kut
 1952. GÖKKÜR : birl. Gök/Kür
 1953. GÖKLEN : Ulu, mübarek ─ Türkmen oymak beylerinden
 1954. GÖKMEN : Tanrısal, Tanrıdan gelen
 1955. GÖKMENGÜ : birl. Gök/Mengü
 1956. GÖKMOĞOL : birl. Gök/Moğol
 1957. GÖKOBA : birl. Gök/Oba
 1958. GÖKOĞUL : birl. Gök/Oğul
 1959. GÖKOĞUZ : birl. Gök/Oğuz ─ Halen Moldavya’ya bağlı özerk olarak yaşamlarını sürdüren Oğuz boyu
 1960. GÖKORDU : birl. Gök/Ordu
 1961. GÖKOTAĞ : birl. Gök/Otağ
 1962. GÖKOVA : birl. Gök/Ova
 1963. GÖKOYA : birl. Gök/Oya
 1964. GÖKOZAN : birl. Gök/Ozan
 1965. GÖKSAGUN : birl. Gök/Sagun ─ Selçuklular dönemi, Semerkant valilerinden
 1966. GÖKSAY : birl. Gök/Say
 1967. GÖKSOY : birl. Gök/Soy
 1968. GÖKSU : birl. Gök/Su
 1969. GÖKŞİN : (Gökçin)
 1970. GÖKTAĞ : birl. Gök/Dağ
 1971. GÖKTAN : birl. Gök/Tan
 1972. GÖKTANIK : birl. Gök/Tanık
 1973. GÖKTAŞ : birl. Gök/Taş ─ 1- Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından 2- Musul Selçukluları beylerinden
 1974. GÖKTAY : birl. Gök/Tay
 1975. GÖKTEBOLDI : birl. Gökte/Oldu
 1976. GÖKTEMİR : birl. Gök/Demir
 1977. GÖKTİGİN : birl. Gök/Tigin
 1978. GÖKTİMUR : birl. Gök/Timur
 1979. GÖKTOGAN : birl. Gök/Doğan
 1980. GÖKTOY : birl. Gök/Toy
 1981. GÖKTÖRE : birl. Gök/Töre
 1982. GÖKTUĞ : birl. Gök/Tuğ
 1983. GÖKTULGA : birl. Gök/Tulga
 1984. GÖKTURA : birl. Gök/Tura
 1985. GÖKTURAN : birl. Gök/Turan
 1986. GÖKTUYUK : birl. Gök/Tuyuk
 1987. GÖKTÜRE : birl. Gök/Türe
 1988. GÖKTÜRK : birl. Gök/Türk Tanrıdan kut almış. Kutsanmış Türk...(Tanrısal Türk, Tanrı tarafından gökte yaratılıp, yeryüzüne yollanan Türk)
 1989. GÖKYAĞAN : birl. Gök/Yağan
 1990. GÖKYARUK : birl. Gök/Yaruk
 1991. GÖKYASAĞ : birl. Gök/Yasa
 1992. GÖKYAY : birl. Gök/Yay
 1993. GÖKYOLDAŞ : birl. Gök/Yoldaş
 1994. GÖKYURT : birl. Gök/Yurt
 1995. GÖL : Göl, deniz mec. Ululuk, geniş gönüllülük
 1996. GÖLÇUR : (Kölçur, Külçur) birl. Göl/Çur ─ Sarı Türgişler (Sulu Han) dönemi bey ve komutanlarından
 1997. GÖLEĞEZ : birl. Göl kenarında yetişen bir su çiçeği
 1998. GÖLET : Küçük göl, gölcük, yapay göl
 1999. GÖMEÇ : Kuyuda (Toprak fırnda pişirilen ekmek)
 2000. GÖMEK : Kömek, yardım, inayet
 2001. GÖMÜÇ : Hazine, define, mücevher
 2002. GÖNDEM : İttatkar, muti, sadık
 2003. GÖNDER : Mızrak, direk
 2004. GÖNE : Onu iftihar
 2005. GÖNEN : 1- Feyz 2- Onur, iftihar 3- Bolluk, bereket
 2006. GÖNENÇ : Açık, talih, mutluluk, iftihar
 2007. GÖNÜL : 1- Can, ruh, duygu merkezi 2- Kalb, vücudun kan pompası
 2008. GÖNÜLAY : birl. Gönül/Ay
 2009. GÖNÜLDAŞ : Gönül birlikteliği, aynı inanç, duygu ve düşünceleri paylaşıp savunan bireylerin her biri
 2010. GÖNÜLER : birl. Gönül/Er
 2011. GÖNÜLHAN : birl. Gönül/Han
 2012. GÖNÜLSAY : birl. Gönül/Say
 2013. GÖNÜLSOY : birl. Gönül/Soy
 2014. GÖNÜLTAŞ : birl. Gönül/Taş ─ Safaviler (Şah Abbas dönemi) bey ve komutanlarından
 2015. GÖRCEĞİZ : Ufuk çizgisi
 2016. GÖRÇEK : Ufuk, ufuk çizgisi
 2017. GÖRÇÜM : Geçici, fani ─ Gürümçük Han’ın diğer adı
 2018. GÖREGEN : Görgülü, görüp geçirmiş, deneyimli ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2019. GÖREK : Görüntü, peyzaj, manzara
 2020. GÖREN : (Gürün) Görmekden ─ Babür Han dönemi beylerinden
 2021. GÖREZ : Meltem, hafif yel
 2022. GÖRGÜ : Terbiye, muaşeret
 2023. GÖRGÜÇ : Dürbün
 2024. GÖRGÜLÜ : Terbiyeli, cihandide ─ Harzemşahlar dönemi bey ve komutanlarından
 2025. GÖRGÜN : Görgülü, deneyimli
 2026. GÖRK : İhtişam, olağanüstü güzellik ve çekicilik, ihtişam, debdebe
 2027. GÖKALP : birl. Gök/Alp
 2028. GÖKAY : birl. Gök/Ay
 2029. GÖRKEM : İhtişam, debdebe, heybet, olağanüstülük
 2030. GÖRKEN : Hürmetli, Hürmete layık
 2031. GÖRKER : birl. Görk/Er
 2032. GÖRKHAN : birl. Görk/Han
 2033. GÖRKLÜCE : İhtişamlı, heybetli, yakışıklı, güzel
 2034. GÖRKLÜĞ : Çok güzel, çekici, ihtişamlı
 2035. GÖRKSU : birl. Görk/Su
 2036. GÖRKSAY : birl. Görk/Say
 2037. GÖRKSEV : birl. Görk/Sev
 2038. GÖRÜMCÜK : Görülmesi, ilgilenilmesi gerekli olan
 2039. GÖRÜK : Gözetleyici, casus
 2040. GÖRÜN : Görütü, Açıklık, netlik
 2041. GÖRÜNDÜK : Aşikar, gizlisiz, saklısız
 2042. GÖVEL : Gök rengini almış, göğermiş
 2043. GÖVERİ : Yeşermiş, gururlu
 2044. GÖVEZ : Mağrur, gururlu
 2045. GÖY : Taze, genç
 2046. GÖYMEN : Yanık, yanık tenli
 2047. GÖYNÜK : Yanık, kavrulmuş
 2048. GÖZ KAMAN : birl. Göz/Kaman Gözde, seçkin, göz kamaştırıcı ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 2049. GÖZAL : Gözalıcı, farklı, seçkin, el üstünde
 2050. GÖZBAY : birl. Göz/Bay Sihirbaz
 2051. GÖZBAYCI : Sihirbaz, illüzyonist
 2052. GÖZDE : Beğenilen, göze girmiş, el üstünde tutulan, emsallerinden daha üstte bulunan
 2053. GÖZE : (Gözek, Köze) Kaynak suyu, menba
 2054. GÖZEBE : Tahmin, beklenti
 2055. GÖZEGER : Çekici, cazibeli
 2056. GÖZEGÜ : Gözde, çekici
 2057. GÖZEĞEN : Ufuk, ufuk çizgisi
 2058. GÖZEĞİR : birl. Göz/Eğir Çekici, cazip, göze hoş gelen
 2059. GÖZEK : Göze
 2060. GÖZEN : Cazibeli, çekici, göze hoş gelen
 2061. GÖZERİ : Dürbün
 2062. GÖZGEÇ : Ayna
 2063. GÖZGÖR : Ayna
 2064. GÖZGÜ : Ayna
 2065. GUNA : Kına
 2066. GUNA BEGÜM : birl. Guna/Begüm ─ Gazneliler dönemi, Gazaeddin beyin kızı
 2067. GONCUK : (Göncük) Kısa gün, kış günü
 2068. GONCUK HAN : Göncük/Han ─ Çağatay hanlarından
 2069. GUR : (Gür,Kür) 1- Şiddet, kızgınlık, öfke 2- Ateş, ateşlilik
 2070. GURHAN : (Gürhan, Kürhan) birl. Gur/Han ─ 1- Uygur hanlarından 2- Çengiz Kaan dönemi, kerayet hanlarından
 2071. Tuğrul Han’ın amcası
 2072. GURSAÇTI : birl. Gur/Saçtı (Kızgın, celalli, hiddet ve öfke saçan) ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2073. GUVA : Geyik
 2074. GUYUK : Canavar, ejderha, vahşi ve yırtıcı hayvan
 2075. GUYUK HAN : birl. Guyuk/Han ─ 1- Altınordu hanlarından 2- İlhanlı hanlarından
 2076. GUYULDAR : Uyumlu, ahengli, geçimli ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2077. GUZ : 1- Güzel, çekici, yakışıklı 2- Oğuz
 2078. GUZHAN : birl. Guz/Han
 2079. GUZBEGÜM : birl. Guz/Begüm
 2080. GÜCENİR : Alıngan, mahçup
 2081. GÜCENMİŞ : Alıngan
 2082. GÜÇ : (Güçü, küç, küçlük) Enerji, kuvvet ─ Otmanlılar dip dedelerinden
 2083. GÜÇALP : birl. Güç/Alp
 2084. GÜÇBAY : birl. Güç/Bay
 2085. GÜÇBEY : birl. Güç/Bey
 2086. GÜÇEYÜ : Çok güçlü, yenilmez
 2087. GÜÇHAN : birl. Güç/Han ─ Öketay Kaan’ın oğullarından
 2088. GÜÇLÜK : Güç, zorluk, meşakkat
 2089. GÜÇTEKİN : birl. Güç/Tekin ─ Divanı Lügat’te adı geçen, Karahanlılar dönemi beylerinden
 2090. GÜÇTİMUR : birl. Güç/Timur ─ Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 2091. GÜÇÜMHAN : birl. Güçüm/Han ─ Sibir Hanlarından
 2092. GÜDEK : Güdülenme, motivasyon
 2093. GÜDER : Murat, emel, beklenti
 2094. GÜDÜL : 1- Saç üzerinde pişirilmiş mısır ekmeği 2- Kısa, kalın 3- Gözüpek
 2095. GÜDÜR : Hayal, kurgu
 2096. GÜLEÇ : Güleryüzlü, mütebessim
 2097. GÜLEÇ ALP : birl. Güleç/Alp
 2098. GÜLEÇ BATUR : birl. Güleç/Batur
 2099. GÜLEÇ HAN : birl. Güleç/Han
 2100. GÜLEÇER : birl. Güleç/Er
 2101. GÜLEGEN : Güleryüzlü, mütebessim
 2102. GÜLEK : 1- Handan, mütebessim 2- Gölcük, küçük göl
 2103. GÜLEN : Mutlu, mütebessim
 2104. GÜLENAY : birl. Gülen/Ay
 2105. GÜLER : Mütebessim, güleryüzlü mec. Talihi açık
 2106. GÜLERYÜZ : birl. Güler/Yüz
 2107. GÜLESİN : Mutlu, sıkıntısız, tasasız olma dileği
 2108. GÜLGEN : Gülen
 2109. GÜLGÜN : Gülen, mütebessim
 2110. GÜLSÜN : Mutlu, sıkıntısız olma dileği
 2111. GÜLÜK : Gülen, mütebessim
 2112. GÜLÜMSER : Mütebessim, sevimli
 2113. GÜMÜL : Demet, buket, deste
 2114. GÜMÜŞ : Gümüş madeni ─ Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 2115. GÜMÜŞ ALP : birl. Gümüş/Alp
 2116. GÜMÜŞ ARIĞ : birl. Gümüş/Arık ─ Altay destanlarında adı geçen bir kız
 2117. GÜMÜŞAY : birl. Gümüş/Ay
 2118. GÜMÜŞBAY : birl. Gümüş/Bay
 2119. GÜMÜŞ BEGÜM : birl. Gümüş/Begüm
 2120. GÜMÜŞ BUĞA : birl. Gümüş/Boğa ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti, komutanlarından
 2121. GÜMÜŞ HAN : birl. Gümüş/Han
 2122. GÜMÜŞ HATUN : birl. Gümüş/Hatun
 2123. GÜMÜŞ TEKİN : birl. Gümüş/Tekin ─ 1- Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından 2- Selçuklular dönemi
 2124. Danişmendoğullarından bir bey
 2125. GÜMÜŞBEK : birl. Gümüş/Beğ
 2126. GÜN : Güneş, gündüz, afitap
 2127. GÜNACUN : birl. Gün/Acun
 2128. GÜNAÇAR : birl. Gün/Açar
 2129. GÜNAK : birl. Gün/Ak
 2130. GÜNAL : birl. Gün/Al
 2131. GÜNALAN : birl. Gün/Alan
 2132. GÜNALDI : birl. Gün/Aldı
 2133. GÜNALMIŞ : birl. Gün/Almış
 2134. GÜNALP : birl. Gün/Alp
 2135. GÜNANA : birl. Gün/Ana ─ Sogay Türklerinde eski dönem, güneş tanrıçası
 2136. GÜNARSLAN : birl. Gün/Arslan
 2137. GÜNATLIĞ : birl. Gün/Atlığ
 2138. GÜNAY : birl. Gün/Ay
 2139. GÜNAYÇA : birl. Gün/Ayça
 2140. GÜNBALA : birl. Gün/Bala
 2141. GÜNBARS : birl. Gün/Bars
 2142. GÜNBATU : birl. Gün/Batu
 2143. GÜNBATUR : birl. Gün/Batur
 2144. GÜNBAY : birl. Gün/Bay
 2145. GÜNBEY : birl. Gün/Bey
 2146. GÜNBERK : birl. Gün/Berk
 2147. GÜNBERKE : birl. Gün/Berke
 2148. GÜNBOL : birl. Gün/Bol
 2149. GÜNBUDAK : birl. Gün/Budak
 2150. GÜNBUGAY : birl. Gün/Bugay
 2151. GÜNBUĞU : birl. Gün/Buğu
 2152. GÜNBUL : birl. Gün/Bul
 2153. GÜNBULAK : birl. Bün/Bulak
 2154. GÜNÇAĞ : birl. Gün/Çağ
 2155. GÜNÇE : Güneşlik, şemsiye ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 2156. GÜNÇEK : Güneşlik
 2157. GÜNÇEKİM : birl. Gün/Çekim
 2158. GÜNÇİÇEK : birl. Gün/Çiçek
 2159. GÜNÇUR : birl. Gün/Çur
 2160. GÜNÇÜ : 1- Güneşe benzeyen, güneş gibi 2- Güneşi seven ─ Çengiz Kaan’ın ikinci eşi ve Kıtay hanlarından Altun Han’ın kızkardeşi
 2161. GÜNDAŞ : Gün/Daş ..Aynı güneşi paylaşan, gün ortağı
 2162. GÜNDAY : birl. Gün/Tay
 2163. GÜNDEM : Ağır başlı, mülayim
 2164. GÜNDEMİR : birl. Gün/Demir
 2165. GÜNDEN : El üstünde tutulan, revaçta..
 2166. GÜNDER : birl. Gün/Der (..Derlemekten..)
 2167. GÜNDEŞ : (Gündaş)
 2168. GÜNDOĞAN : birl. Gün/Doğan
 2169. GÜNDOĞAR : birl. Gün/Doğar
 2170. GÜNDOĞDU : birl. Gün/Doğdu ─ Selçuklular dönemi, Musul atabeylerinden
 2171. GÜNDOĞMUŞ : birl. Gün/Doğmuş ─ Ertuğrul Bey’in dedesi, Süleyman Şah’ın babası
 2172. GÜNDOKUZ : birl. Gün/Dokuz
 2173. GÜNDÖNE : birl. Gün/Döne
 2174. GÜNDÖNDÜ : birl. Gün/Döndü bir çiçek türü
 2175. GÜNDURMAZ : birl. Gün/Durmaz
 2176. GÜNDÜ : Gündüz, gün ortası ─ Kıpçak hanlarından Mengü Timur Han’ın oğlu
 2177. GÜNDÜZ : Gün içi, gün ortası, güneşli gün
 2178. GÜNDÜZ ALP : birl. Gündüz/Alp ─ Ertuğrul Bey’in kardeşi, Otman beyin amcası
 2179. GÜNEBAKAN : birl. Güne/Bakan
 2180. GÜNER : birl. Gün/Er ─ Kazak ve Kırgız destanlarında adı geçen bir bey
 2181. GÜNERDEM : birl. Gün/Erdem
 2182. GÜNERDİ : birl. Gün/Erdi
 2183. GÜNEREN : birl. Gün/Eren
 2184. GÜNERMİŞ : birl. Gün/Ermiş
 2185. GÜNERİ : birl. Gün/Eri
 2186. GÜNERKE : birl. Gün/Erke
 2187. GÜNESİ : birl. Gün/Esi
 2188. GÜNESİN : birl. Gün/Esin
 2189. GÜNEŞ : Güneş
 2190. GÜNEŞ HAN : birl. Güneş/Han
 2191. GÜNEŞ HANIM : birl. Güneş/Hanım ─ Yakut destanlarında adı geçen bir kız (Akkoyun’un kızı)
 2192. GÜNEY : (Küney) Güneşe bakan, güneş gören
 2193. GÜNEYSU : birl. Güney/Su
 2194. GÜNGEN : Takvim, vakit
 2195. GÜNGÖR : birl. Gün/Gör “mec. Bahtı açık olsun, mutlu olsun”
 2196. GÜNGÖRDÜ : birl. Gün/Gördü
 2197. GÜNGÖREN : birl. Gün/Gören
 2198. GÜNGÖRMÜŞ : birl. Gün/Görmüş “mec. Deneyimli, dolu yaşamış”
 2199. GÜNHAN : birl. Gün/Han ─ Oğuz Kağan’ın oğullarından
 2200. GÜNHANIM : birl. Gün/Hanım
 2201. GÜNIŞIK : birl. Gün/Işık
 2202. GÜNKARA : birl. Gün/Kara
 2203. GÜNKILIÇ : birl. Gün/Kılıç
 2204. GÜNKIYAN : birl. Gün/Kıyan
 2205. GÜNKONUR : birl. Gün/Konur
 2206. GÜNKUT : birl. Gün/Kut
 2207. GÜNLÜK : Güneşlik, şemsiye
 2208. GÜNOĞUL : birl. Gün /Oğul
 2209. GÜNOYA : birl. Gün/Oya
 2210. GÜNSALDI : birl. Gün/Saldı
 2211. GÜNSALUR : birl. Gün/Salur
 2212. GÜNSAYIN : birl. Gün/Sayın
 2213. GÜNSEVİL : birl. Gün/Sevil
 2214. GÜNSEVİM : birl. Gün/Sevim
 2215. GÜNSİLİG : birl. Gün/Silig
 2216. GÜNSU : birl. Gün/Su
 2217. GÜNŞAT : birl. Gün/Şad
 2218. GÜNTAN : birl. Gün/Tan
 2219. GÜNTAŞ : birl. Gün/Taş
 2220. GÜNTAY : birl. Gün/Tay
 2221. GÜNTEKİN : birl. Gün/Tekin
 2222. GÜNTERİŞ : birl. Gün/Teriş
 2223. GÜNTİGİN : birl. Gün/Tigin
 2224. GÜNTİMUR : birl. Gün/Timur
 2225. GÜNTOGAN : birl. Gün/Togan
 2226. GÜNTOLDI : birl. Gün/Doldu
 2227. GÜNTOLU : birl. Gün/Dolu
 2228. GÜNTOY : birl. Gün/Toy
 2229. GÜNTÖRE : birl. Gün/Töre
 2230. GÜNTÖREN : birl. Gün/Tören
 2231. GÜNTUĞ : birl. Gün/Tuğ
 2232. GÜNTUNGA : birl. Gün/Tunga
 2233. GÜNTURA : birl. Gün/Tura
 2234. GÜNTURAK : birl. Gün/Durak
 2235. GÜNTURAN : birl. Gün/Duran
 2236. GÜNTÜLÜ : birl. Gün/Tülü (...Gündüz düşü)
 2237. GÜNTÜZÜN : birl. Gün/Tüzün
 2238. GÜNUĞRAŞ : birl. Gün/Uğraş
 2239. GÜNULUĞ : birl. Gün/Uluğ
 2240. GÜNUSLUĞ : birl. Gün/Uslu
 2241. GÜNÜÇ : Nafaka, günlük
 2242. GÜNYAĞIZ : birl. Gün/Yağız
 2243. GÜNYARUK : birl. Gün/Yaruk ─ Göktürkler dönemi, hanımlarından (Işbara Alp’in kızı)
 2244. GÜNYAVUZ : birl. Gün/Yavuz
 2245. GÜNYAZGAN : birl. Gün/Yazgan
 2246. GÜNYAZIR : birl. Gün/Yazır
 2247. GÜNYELİ : birl. Gün/Yeli ..doğudan gelen yel, doğu rüzgarı
 2248. GÜNYİĞİT : birl. Gün/Yiğit
 2249. GÜNYURT : birl. Gün/Yurt
 2250. GÜNYÜZ : birl. Gün/Yüz
 2251. GÜR : (Kür) 1- Sağlam, sıkı 2- Sık, yoğun 3- Yiğit, korkusuz
 2252. GÜRAL : birl. Gür/Al
 2253. GÜRALP : birl. Gür/Alp
 2254. GÜRAY : birl. Gür/Ay
 2255. GÜRBAY : birl. Gür/Bay
 2256. GÜRBOĞA : (Kürboğa) birl. Gür/Boğa ─ Türkistan’ın Araplarca işgal edildiği dönemlerde, özellikle o sıralarda
 2257. Genel vali olan, “ İbni-kuteybe” adlı çapulcuya karşı, kahramanca direnen ve her defasında
 2258. Yeni direnişler örgütleyerek, Türkleri işgallere karşı uyanık ve diri tutmaya çalışan bir Türk beyi
 2259. GÜRBÜZ : Sağlıklı, kuvvetli, dayanıklı
 2260. GÜRDAL : birl. Gür/Dal
 2261. GÜRE : Güç, enerji
 2262. GÜRELİ : 1- Enerjik, çalışkan 2- Haz, doyum
 2263. GÜRELİK : (Güreli)
 2264. GÜRGEN : Bir ağaç türü
 2265. GÜRHAN : birl. Gür/Han ─ 1- Oğuz Kağan’ın amcalarından 2- Kıpçak hanlarından 3- Karakıtay
 2266. Hanlarından 4- Uygur hanlarının ünvanlarından
 2267. GÜRKAN : birl. Gür/Kan
 2268. GÜROL : birl. Gür/Ol
 2269. GÜRSANÇTI : birl. Gür/Sançtı ─ Havarezm hanlarından Muhammed Han’ın oğlu
 2270. GÜRSU : birl. Gür/Su
 2271. GÜRTAN : birl. Gür/Tan
 2272. GÜRTAY : birl. Gür/Tay
 2273. GÜRTEKİN : birl. Gür/Tekin ─ Abbasi halfesi, El Muktedi dönemi, Türk beylerinden
 2274. GÜRÜN : 1- birl. Gür/Ün 2- Görün ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 2275. GÜRÜZ : (Gürz) Topuz
 2276. GÜRYAY : birl. Gür/Yay
 2277. GÜVEN : İtimat
 2278. GÜVENALP : birl. Güven/Alp
 2279. GÜVENAL : birl. Güven/Al
 2280. GÜVENÇ : Güvence, garanti
 2281. GÜVENER : birl. Güven/Er
 2282. GÜYÜK : Canavar, vahşi hayvan
 2283. GÜZ : Sonbahar
 2284. GÜZALP : birl. Güz/Alp
 2285. GÜZAY : birl. Güz/Ay
 2286. GÜZBAY : birl. Güz/Bay
 2287. GÜZBEK : birl. Güz/Bey
 2288. GÜZEL : (Gözel) Yakşı, alımlı, çekici, göze hoş gelen ─ Abbasi halifelerinden, Mu’tesid’in, Türk asıllı anası
 2289. GÜZER : birl. Güz/Er
 2290. GÜZEY : 1- Taze, körpe, yeni 2-Destek, fırsat 3- Sonbahar 4- Kuzey yönü ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 2291. GÜZHAN : birl. Güz/Han
 2292. GÜZHANIM : birl. Güz/Hanım
 2293. GÜZİLİ : birl. Güz/İli ─ Özbeklerin, Konrat oymağı, Kır obası dip dedelerinden
 2294. GÜZİN : (Güzün) Güz vakti, güz vaktinde doğan
 2295. GÜZLEK : Güz döneminde kalınan yer
 2296. HAN : 1- Devlet başkanı 2- Kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3- beylik başkanı, yönetici
 2297. HANAY : birl. Han/Ay ─ Sibir hanlarından, Güçüm Han’ın oğlu
 2298. HANBAGATUR : birl. Han/Bağatur ─ Hindistan’da hüküm sürmüş olan, Potna beyin, bilgin ve ozan olan oğlu
 2299. HANBALA : birl. Han/Bala
 2300. HANBAY : birl. Han/Bay
 2301. HANBEGÜM : birl. Han/Begüm ─ Babür Han’ın kızkardeşi
 2302. HANBEK : birl. Han/Bek
 2303. HANBİGE : birl. Han/Bike
 2304. HANEKE : birl. Han/Eke ─ Kalmuk beyliği dönemi Horasan emirlerinden
 2305. HANER : birl. Han/Er
 2306. HANIM : 1- Han’ın dişisi 2- Soylu kadın 3- Han’ın evdeşi (Hatun) 4- Türk töresinde, kadınlara olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat
 2307. HANIMAĞA : birl. Hanım/Ağa
 2308. HANIMAY : birl. Hanım/Ay
 2309. HANIMBAY : birl. Hanım/Bay
 2310. HANIMHAN : birl. Hanım/Han ─ Hint-Türk kölemenleri devleti, İbrahim Han dönemi beylerinden
 2311. HANİLÇİ : birl. Han/İlçi ─ III. Murat döneminde Otmanlılarla ilişki içine giren, Kum valisi
 2312. HANKULU : birl. Han/Kulu
 2313. HANKURT : birl. Han/Kurt ─ Bulgar hanlarından
 2314. HANLI : Yurttaş, Bir Han’a bağlı kişi, Bağımsız bir devletin mensubu
 2315. HANSOY : birl. Han/Soy
 2316. HANSU : birl. Han/Su
 2317. HATUN : (Katun) 1- Kağan’ın evdeşi, kraliçe 2- Saygı duyulan, görgülü hanım
 2318. Türkçedeki, kadın sözcüğü buradan gelir ─ Alparslan Han’ın torunu, Melikşah’ın kızı
 2319. HATUNANA : birl. Hatun/Ana ─ Selçuklu dönemi bektaşilerinden Hacı İdris’in evdeşi
 2320. HOMAR : (Humar) Yakışıklı, çekici, güzel, süslü, fiyakalı
 2321. HOMAR ARSLAN : birl. Homar/Arslan ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 2322. HOMAR TEKİN : birl. Homar/Tekin ─ Harzemşahlar devleti dönemi komutanlarından
 2323. HOMARBAY : birl. Homar/Bay
 2324. HOMARBEK : birl. Homar/Bek ─ Tolunoğullar beylerinden Tolun beyin oğlu
 2325. HOMARTAŞ : birl. Homar/Taş ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2326. HULAGU HAN : (Kulagu Han)
 2327. HUMARTAŞ : birl. Humar/Taş ─ Gazneli Mahmut dönemi bey ve komutanlarından
 2328. HUMAR TİGİN : birl. Humar/Tigin ─ Selçuklular dönemi komutanlarından
 2329. HUN : (Kul) Koyun, koyunlu
 2330. HUNALP : birl. Hun/Alp
 2331. HUNAY : birl. Hun/Ay
 2332. HUNBAY : birl. Hun/Bay
 2333. HUNER : birl. Hun/Er
 2334. HUŞ : Bir çam ağacı türü
 2335. HUŞBEK : birl. Huş/Bek ─ Selçuklular dönemi atabeylerinden
 2336. IDAÇU : Muhafız, koruma
 2337. IDUĞ : (Iduk) Kutsal, tanrısal
 2338. IĞAÇ : 1- Ağaç, ağaçlıklı bölge 2- Fersah
 2339. IĞAR : Kıymetli, ağır
 2340. IĞDIR : 1- İyi, hoş, hoşluk 2- Yetkin, ehil ─ Türkmenlerin, Çavdur oymak beylerinden
 2341. IĞIRCIK : Fecir
 2342. ILAÇIN : Laçin, şahin kuşu ─ 1-Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından 2- Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 2343. ILANKU : 1- Kıvrak, atletik 2- Ulu, Ululanmış, yüce ─ Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 2344. ILDIR : 1- Ürküt, ürkütücü 2- Berk, sert
 2345. ILDIRIM : Yıldırım, berk
 2346. ILDUZ : Yıldız, necm
 2347. ILGAR : 1- Gayret, cehd 2- Atın, dört nala gitmesi hali
 2348. ILGAT : Kapalı, müphem, belirsiz
 2349. ILGIM : Serap
 2350. ILGIN : Hoş kokulu bir bitki
 2351. ILGIT : Ilık, tatlı, sakince, yumuşakça
 2352. ILICA : 1- Ilımlı, ılık, ılıkça 2- Yunak, hamam
 2353. ILIK : Soğukla sıcak arası
 2354. ILIMAN : 1- Ilık, ılık hava 2- Uyumlu, sakin, mutedil
 2355. ILKI : 1- At yavrusu 2- At sürüsü
 2356. ILKICI : At çobanı
 2357. IMIRGI : Taze, körpe
 2358. IMRAĞ : (Imrak, İmre, Emre) Aşık, şayeste, geçkin
 2359. INAÇ : Yar, canan
 2360. INAK : 1- Han ve Kağanlara yakın olan kişi “Hasbey” 2- Gamsız 3- Canan, yar
 2361. IRAZ : (Irıs, uraz) 1- Baht, talih, mutluluk 2- Cesaret, gözüpek olma
 2362. IRGA : Talihli, şans, şanslı
 2363. IRIM : 1- Büyü, efsun 2- İçinden su akan toprak, arazi
 2364. IRIS : (Iraz)
 2365. IRIZ : (Iraz)
 2366. IRLAYU : Irlayan, yırlayan, akarak uzaklaşan, ırmak
 2367. IRMAK : Akarsu
 2368. ISIK : (Issıg-Issık) Isı, sıcaklık, hararet ─ 1- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden 2- Kırgızların
 2369. Togay, Sarı ve Bağış oymağı dip dedelerinden
 2370. ISIKAY : birl. Isık/Ay
 2371. ISIKBAY : birl. Isık/Bay
 2372. ISIYEL : birl. Isı/Yel...meltem
 2373. ISRIK : Okşayıcı, sarıcı, ısıtıcı
 2374. ISRIKAY : birl. Isrık/Ay
 2375. ISSIK : Isık, ısı
 2376. ISSIZ : Soğuk, tenha, cansız, kimsesiz
 2377. ISTIK : Sıcak, ılıman
 2378. IŞBARA : 1- Çalışkan, hamarat 2- birl. Isı/Bora
 2379. IŞBARA ALP : birl. Işbara/Alp ─ ..Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2380. IŞBARA BİLGE : birl. Işbara/Bilge ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2381. IŞBARA ÇIKAN : birl. Işbara/Çıkan ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2382. IŞBARA HAN : birl. Işbara/Han ─ Uygur hanlarından
 2383. IŞBARA KAĞAN : birl. Işbara/Kağan ─ Batı Türkleri kağanlarından
 2384. IŞBARA TAMGAN : birl. Işbara/Tamgan ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2385. IÇBARA TARKAN : birl. Işbara/Tarkan ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2386. IŞBARA TERİŞ TUNGA : birl. Işbara/Teriş/Tunga ─ Göktürk kağanlarından
 2387. IŞBARA YAMTAR : birl. Işbara/Yamtar ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2388. IŞIK : Aydınlık, yaruk, nur
 2389. IŞIL : Yarul, nur, ziya, ışık parıltısı
 2390. IŞILAY : birl. Işıl/Ay
 2391. IŞILTAN : birl. Işıl/Tan
 2392. IŞILTAY : birl. Işıl/Tay
 2393. IŞILTI : Işık parçası
 2394. IŞIN : Güneş parıltısı, ışık parıltısı, yansısı
 2395. IŞINBAY : birl. Işın/Bay
 2396. IYIŞ : Armağan, hediye, ihsan
 2397. İBAR : Parfüm, koku, misk
 2398. İÇ : 1- Öz, görünmeyen yan, bir nesnenin öz yapısı 2- İçerde kalan kısım, iç kısım
 2399. İÇBUYRUK : birl. İç/Buyruk ─ Saraylardaki iç hizmetle görevli kişi
 2400. İÇEL : birl. İç/El
 2401. İÇEN : (İçin) İçli, duygusal
 2402. İÇENHAN : birl. İçen/Han ─ Cuci Han’ın oğlu, Batu Han’ın kardeşi
 2403. İÇEN BİLGE KAĞAN : birl. İçen/Bilge/Kağan ─ Göktürk kağanlarından
 2404. İÇER : İçeride, kapalı, mahfuz
 2405. İÇERGE : (İçergu) İçten, samimi
 2406. İÇERGU BOYLA TUĞ : birl. İçergu/Bayla/Tuğ ─ Kurum han dönemi Bulgar bey ve komutanlarından
 2407. İÇGE : İçeri, içerde, dahili
 2408. İÇGELİK : birl. İç/Gelik ..İçten gelen, doğal davranış, samimiyet ─ Kırgız oymak beylerinden
 2409. İÇGER : İçe alan, içe bağlayan, tabi kılan
 2410. İÇGİ SALUR : birl. İçgi/Salur ..İçerdeki, salur ─ Haverezm devleti dönemi beylerinden
 2411. İÇGİN : İçli, içten, samimi
 2412. İÇİGEN : 1- İç geçiren, içli 2- Sabırsız, aceleci
 2413. İÇİK : 1- İçli, duygulu 2- İçerde, dahilde, delete tabi
 2414. İÇİM : 1- Duygu, hassasiyet 2- Yudum, yudumluk
 2415. İÇİMHAN : birl. İçim/Han ─ Kazak hanlarından
 2416. İÇİN KAĞAN : birl. İçin/Kağan ─ ..Göktürk kağanlarından
 2417. İÇİNGİR : İçli, hassas
 2418. İÇİT : İçilecek nitelikte, içimi güzel
 2419. İÇKİN : (İçgin)
 2420. İÇKİNER : birl. İçkin/Er
 2421. İÇKUR : Savaş meydanı
 2422. İÇLEK : İçli, narin, hassas
 2423. İÇLİ(K) : Duygulu, hassas
 2424. İÇTEN : Samimi,açık, dürüst
 2425. İÇTENLÜK : Samimiyet
 2426. İDE : (Ede, İdi) Ululuk, nüfuz, kudret
 2427. İDEGE : Ulu, nüfuz sahibi, edici, yapıcı ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 2428. İDEGER : Eder, yapar ─ Kırgızların, Togay ve Sarı oymakları dip dedelerinden
 2429. İDEKLİ : Yapıcı, edici, güçlü
 2430. İDER : 1- İzci, takipçi 2- Yapan, yapıcı, edici
 2431. İDER HAN : birl. İder/Han ─ Bulgar hanlarından
 2432. İDGÜ : 1- İyi, güzel 2- Tanrısal, mübarek
 2433. İDGÜ HAN : birl. İdgü/Han ─ Altınordu hanlarından Orus Han’ın oğlu
 2434. İDİ : (İdik) 1- Tanrı, rab, sahip, efendi 2- Tanrısal, Tanrıdan gelen, mübarek, kutlu
 2435. İDİBALA : birl. İdi/Bala
 2436. İDİBARS : birl. İdi/Bars
 2437. İDİBÖRİ : birl. İdi/Böri
 2438. İDİGELDİ : birl. İdi/Geldi
 2439. İDİKURT : birl. İdi/Kurt
 2440. İDİKUT : birl. İdi/Kut...Kut sahibi, Tanrıdan gelen, Tanrıya yakın, Tanrıya benzer, Tanrı tarfından görevlendirilmiş vb. anlamları içeren ve Uygur kağanlarının büyük çoğunluğunun kullandığı bir unvan
 2441. İDİL : (Etil, İtil)
 2442. İDİLMÜREN : birl. İdil/Müren
 2443. İDUK : İdi, Tanrısal, mübarek
 2444. İDUKBAŞ : birl. İduk/Baş ─ Uygur kağanlığı dönemi komutanlarından
 2445. İGAN : Yıkan, yıkıcı, deviren ─ Harzem hanlarından Alaaddin’in kardeşi
 2446. İGİT : 1- Yiğit 2- Bakıcı, eğitici
 2447. İĞDİ : (İğdir) Yetkin, ehil, iyice ─ Başkurt oymak beylerinden
 2448. İĞDİR : (İğdi,Iğdır)
 2449. İĞREK : Saf, temiz, duru, arı
 2450. İĞSEN : Kayıtsız, ilgisiz
 2451. İĞSİZ : Salim, selametli
 2452. İKİNÇ : İkinci
 2453. İKİZER : İkizlerden her biri, benzer ─ Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 2454. İKŞİT : Yürekli, bagatur ─ İkşitler devletinin kurucusu ve ilk hanı
 2455. İL : 1- Doğuş, oluş, oluşum 2- Bitişme, bütünleşme, doku 3- Devlet 4- Yurt, yer, konak, memleket, diyar 5- Halk, ahali, insan topluluğu 6- Barış, sulh
 2456. İLAÇAN : birl. İl/Açan ..İl almış, fatih, algan
 2457. İLAÇİN : Laçin, şahin ─ ..Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 2458. İLAÇMIŞ : birl. İl/Açmış Algan, fatih
 2459. İLAÇTI : birl. İl/Açtı Algan, Fatih
 2460. İLALAN : birl. İl/Alan Algan, fatih
 2461. İLALDI : birl. İl/Aldı Algan, fatih ─ İnanoğulları beyliği, bey ve komutanlarından
 2462. İLALMIŞ : birl. İl/Almış Algan, fatih ─ Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 2463. İLARSLAN : birl. İl/Arslan ─ Havarezm hanlarından Atsız Han’ın oğlu
 2464. İLAY : birl. İl/Ay
 2465. İLBALA : birl. İl/Bala
 2466. İLBAN : (İlben) ─ Altınordu devleti dönem bey ve komutanlarından
 2467. İLBARS : birl. İl/Bars ─ Havarezm hanlarından
 2468. İLBASAN : birl. İl/Basan ─ Koço Uygurları yazıtlarından
 2469. İLBASMIŞ : birl. İl/Basmış ─ Koço Uygurları yazıtlarından
 2470. İLBASTI : birl. İl/Bastı
 2471. İLBAŞ : birl. İl/Baş
 2472. İLBAY : birl. İl/Bay .. Vali, bakan, beylerbeyi ─ Otmanlıların ilk dönem beylerinden Orhan beyin yakın yoldaşlarından
 2473. İLBEGÜM : birl. İl/Begüm
 2474. İLBEN : birl. İl/Ben ─ Altınordu hanlarından
 2475. İLBENGÜ : birl. İl/Bengü
 2476. İLBEY : birl. İl/Bey ─ Otmanlılar döneminde asker toplayıp, onların eğitim ve lojistiğini sağlayan kişilere verilen bir unvan
 2477. İLBEYİ : birl. İl/Beyi
 2478. İLBİ : Büyü, sihir
 2479. İLBİKE : birl. İl/Bike
 2480. İLBİLGE : birl. İl/Bilge ( Devlet yönetiminde bulunmuş ve devlet tecrübesi olan)
 2481. İLBİLGE HATUN : birl. İlbilge/Hatun ─ İlteriş Kutluk Kağan’ın evdeşi, Bige Kağan ve Kül Tigin’in anası
 2482. İLBİLİG : 1- Devlet bilgisi ve deneyimi 2- Devlet arşivi
 2483. İLBİLMİŞ : birl. İl/Bilmiş Yurtsever, yurduna bağlı
 2484. İLBOĞA : birl. İl/Boğa
 2485. İLBOY : birl. İl/Boy
 2486. İLBÖRİ : birl. İl/Böri
 2487. İLBUĞU : birl. İl/Buğu
 2488. İLBUKA : birl. İl/Boğa
 2489. İLBULAK : birl. İl/Bulak
 2490. İLBULAN : birl. İl/Bulan
 2491. İLÇİ : Devlete hizmet eden, devletin hizmetinde olan ─ Uygur kağanlarının ünvanlarından
 2492. İLÇİ BUĞA : birl. İlçi/Boğa ─ Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 2493. İLÇİHAN : birl. İlçi/Han ─ 1- Oğuznamede,Türk’ün oğullarından 2- Altınordu hanlarından
 2494. İLÇİ KETAY HAN : birl. İlçi/Ketay/Han ─ ..Çağatay hanlarından
 2495. İLÇİK : (İlçi)
 2496. İLÇİKHAN : birl. İlçik/Han ─ Çağatay hanlarından
 2497. İLÇİN : Devlet görevlisi, devlete iş gören ─ Kazan hanlığı dönemi beylerinden
 2498. İLÇİTAY : birl. İlçi/Tay ─ Geyük Han’ın bey ve komutanlarından
 2499. İLDAŞ : Yurttaş, hemşehri
 2500. İLDEM : Pişman, nadim
 2501. İLDEMİR : birl. İl/Demir ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2502. İLDENİZ : birl. İl/Deniz ─ Selçuklular (Sultan Mesud) dönemi vezirlerinden
 2503. İLDEŞ : (İldaş)
 2504. İLDOĞDU : birl. İl/Doğdu
 2505. İLDOKUZ : birl. İl/Dokuz
 2506. İLDOKUZBAY : birl. İldokuz/Bay
 2507. İLEK : (İlak) birl. İl/Ak ─ Atilay Han’ın oğullarından
 2508. İLER : 1- Oluşum, bitişim 2- birl. İl/Er
 2509. İLERİ : 1- Çağdaş, ilerici 2- birl. İl/Eri
 2510. İLERK : birl. İl/Erk
 2511. İLERKE : birl. İl/Erke
 2512. İLETMİŞ : birl. İl/Etmiş Algan, fatih ─ 1- Türgişler devleti hanlarından 2- Gazneliler dönemi bey ve bilginlerinden
 2513. Daha sonraları “Gurlar” devletini kuran kişi 3- Uygur kağanlarından (İletmiş Kutluk Bilge Kağan)
 2514. İLEY : Civar, etraf
 2515. İLGEN : Kanıt, delil, ispat
 2516. İLGERÜ : 1- İleri, ileride 2- Doğu, doğudan 3- Bolluk, refah
 2517. İLGEZDİ : birl. İl/Gezdi, Gezgin, seyyah
 2518. İLGEZER : birl. İl/Gezer, Gezgin
 2519. İLGİ : Bağlantı, bitişim, alaka, özen
 2520. İLGİK : Barışsever, barışçı
 2521. İLGİNÇ : İlgi çeken, ilgi duyulan,enteresan, sıradışı
 2522. İLGİR : Barışçı, barışsever ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2523. İLGİZER : (İlgizer)
 2524. İLGÖRMÜŞ : birl. İl/Görmüş, Gezgin
 2525. İLGÜ : Amaç, hedef
 2526. İLGÜN : birl. İl/Gün
 2527. İLGÜY : Nazlı, nazenin
 2528. İLHAN : birl. İl/Han...Bölge Hanı, Kağanlığa bağlı özerk han ─ Çengiz kağan’ın ölümünden sonra, imparatorluğun, dörde bölünen parçalarından her biri. Ayrıca sonraları Çengiz’in torunu olan Kulagu Han’ın kurduğu devletin ve bu devletin hanlarının ünvanı
 2529. İLHANIM : birl. İl/Hanım
 2530. İLHATUN : birl. İl/Hatun
 2531. İLİHAN : birl. İli/Han ─ Oğuz Kağan’ın torunu Deniz Han’ın oğlu
 2532. İLİTİMUR : birl. İli/Timur ─ Timur Kürkan Han’ın komutanlarından
 2533. İLİBEK : birl. İli/Bey
 2534. İLİBİKE : birl. İli/Bike
 2535. İLİDİ : Yarar, fayda
 2536. İLİGHAN : birl. İlig/Han ─ Karahanlılar devleti hanlarından
 2537. İLİG KAĞAN : birl. İlig/Kağan ─ Göktürk kağanlarından
 2538. İLİG(ğ) : 1- Ünlü, tanınmış, meşhur 2- İlk, birinci, başlangıç, ortaya çıkış
 2539. İLİK : İlk, birinci, önce
 2540. İLİKAN : birl. İli/Kan ─ Celayirliler devletinin diğer adı
 2541. İLİNGİ : Devletine bağlı, devletinin hizmetçisi ─ Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 2542. İLİŞ : Bitişik, yakın
 2543. İLK : Başlangıç, doğuş, çıkış, öncelik
 2544. İLKAĞAN : birl. İl/Kağan
 2545. İLKAN : birl. İl/Kan
 2546. İLKATMIŞ : birl. İl/Katmış, Algan, fatih
 2547. İLKAY : birl. İlk/Ay
 2548. İLKAYA : birl. İl/Kaya
 2549. İLKBAY : birl. İlk/Bay
 2550. İLKBEY : birl. İlk/Bey
 2551. İLKE : (Ülke) Kurucu, yapıştırıcı, oluşturucu..(Günümüz Türkçesinde,”prensip, düstur” anlamında)
 2552. İLKER : birl. İlk/Er
 2553. İLKGÜN : birl. İlk/Gün
 2554. İLKHAN : birl. İlk/Han
 2555. İLKILIÇ : birl. İl/Kılıç ─ Atsız Han’ın oğullarından
 2556. İLKİ : ilk, ilkin, birinci
 2557. İLKİN : Birinci, öncelikl
 2558. İLKOCA : birl. İl/Koca ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2559. İLKSON : birl. İlk/Son
 2560. İLKUŞ : birl. İl/Kuş Kartal türü bir avcı kuş
 2561. İLKUT : birl. İl/Kut
 2562. İLKUTLUĞ : bir. İl/Kutluğ ─ Atsız Han’ın oğullarından (öteki adı “Atlığ Han” )
 2563. İLKUTLUK : birl. İl/Kutluğ
 2564. İLLİ : Bağımsız, özgür, devleti olan ─ Atilay Han’ın oğullarından
 2565. İLMEN : Devletç devletine sadık ─ Kazakların, Kiçiyüz bçlüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 2566. İLOBA : birl. İl/Oba
 2567. İLÖTÜKEN : birl. İl/Ötüken
 2568. İLSİRET : birl. İl/Siret ..Düşmanın devletini yıkıp, esir eden, devletsiz bırakan ─ Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 2569. İLTAN : birl. İl/Tan
 2570. İLTAPAR : birl. İl/Tapar
 2571. İLTAŞ : birl. İl/Taş
 2572. İLTEBER : 1- İl/Tapar 2- İl/Teber ─ Göktürkler ve Uygurlar döneminde, yüksek memuriyet ünvanlarından
 2573. İLTEMİR : birl. İl/Demir
 2574. İLTEMİŞ : birl. İl/Demiş ..Yurtsever ─ ..Hindistan’da beylik etmiş bir Türk beyi
 2575. İLTENGİZ : birl. İl/Tengiz
 2576. İLTENİZ : birl. İl/Teniz
 2577. İLTER : Yurt koruyucusu, yurduna sahip çıkan, yurtsever, yurdunu toparlayan
 2578. İLTERİM : birl. İl/Terim
 2579. İLTERİŞ : birl. İl/Teriş, Yurdunu ve budunu derleyip, toparlayan, biraraya getiren ve tücelten
 2580. İLTERİŞ KAĞAN : birl. İlteriş/Kağan
 2581. İLTERİŞ KUTLUK KAĞAN : birl. İlteriş/Kutluğ/Kağan ─ II.Göktürk devletinin kurucusu. Bilge Kağan ve Kül Tigin’in babası
 2582. İLTİKE : birl. İl/Tike
 2583. İLTİMUR : birl. İl/Timur
 2584. İLTOGAN : birl. İl/Doğan
 2585. İLTOGAN TUTUK : birl. İltogan/Tutuk ─ Bilge Kağan dönemi bey ve komutanlarından
 2586. İLTOĞDI : birl. İl/Doğdu
 2587. İLTOKUZ : birl. İl/Dokuz
 2588. İLTÖRE : birl. İl/Töre, ..Devlet geleneği
 2589. İLTUNGA : birl. İl/Tunga
 2590. İLTUTKU : birl. İl/Tutku
 2591. İLTUTMUŞ : birl. İl/Tutmuş, Algan, fatih
 2592. İLTUTUK : birl.İl/Tutuk
 2593. İLTÜZER : birl. İl/Tüzer ─ Hiyve hanlığı dönemi beylerinden
 2594. İLUN : 1- Ulu,yüce 2- Soylu 3- Genç, cıvan ─ Başkurt oymak beylerinden
 2595. İLYAĞAN : birl. İl/Yağan
 2596. İLYAĞIZ : birl. İl/Yağız
 2597. İLYAMAN : birl. İl/Yaman ─ Babür han dönemi bey ve komutanlarından
 2598. İLYAVUZ : birl. İl/Yavuz
 2599. İLYAY : birl. İl/Yay
 2600. İLYIĞDI : birl. İl/Yığdı, Algan, fatih
 2601. İLYIĞMIŞ : birl. İl/Yığmış ─ Toktamış Han’ın komutanlarından
 2602. İME : Em, çare, derman
 2603. İMEÇE : Birliktelik, emek ortaklığı, kollektivizm
 2604. İMEN : 1- Emen, can, ruh 2- Kayın ağacı
 2605. İMER : Hayırsever, iyilik sahibi
 2606. İMERAY : birl. İmer/Ay
 2607. İMGE : 1- İyi, yararlı 2- İz, belirti 3- Tasavvur, zihinsel sembol
 2608. İMİŞÇİ TUNGATAR : birl. İmişçi/Tunga/Tar..Kaplanlarla döğüşen cesur kişi ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2609. İMRAG (imrağ-İmrak) : Aşık, derviş, dost
 2610. İMRE (Emre-İmrağ) : 1- Ağabey,ağa 2- Beylerbeyi 3- Aşık, derviş, dost ─ Oğuz Kağan’ın torunu, Dağ Han’ın oğlu
 2611. İMREN : İmrenmekten...imrenilen, iç geçirten
 2612. İNAK : 1- Kardeş, kardeş çocuğu 2- Han ve beylerin en güvenilir adamı ve yardımcısı ─ 1- Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından 2- Abbasiler dönemi vali ve komutanlarından
 2613. İNAL : 1- Soylu, Kağan yada Hanların ana tarafından akraba 2- Anası Kağan yada Han soyundan olup babası kara budundan, halktan olan kişi 3- Avrupadaki, kont, baron vb. ünvanların Türkçedeki karşılığı 4- Emin ve güvenilir kişi
 2614. İNAL KAĞAN : birl. İnal/Kağan
 2615. İNAL SIR YAVKUY HAN : İnal/Sır/Yavkuy/Han ─ ..Dede Korkut destanlarında adı geçen bir han
 2616. İNAL TARKAN : birl. İnal/Tarkan ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2617. İNALBAY : birl. İnal/Bay ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti komutanlarından
 2618. İNALBEG : birl. İnal/Bey ─ 1- Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından 2- İnanoğulları beyliğinin kurucusu ve ilk beyi
 2619. İNALÇIK : Küçük İnal ─ 1- Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından 2- Haverezmler devleti bey ve komutanlarından
 2620. İNALÖZ : birl. İnal/Öz ─ Kıpçak hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 2621. İNALPARS : birl. İnal/Pars ─ Mısır-Türk kölemenleri hanlarından
 2622. İNALTAN : birl. İnal/Tan
 2623. İNALTAY : birl. İnal/Tay
 2624. İNALTEKİN : birl. İnal/Tekin ─ Harzemler devleti bey ve komutanlarından
 2625. İNALTİGİN : birl. İnal/Tigin (Yınal Tigin) ─ Harzem hanlarından Atsız Han’ın kardeşi
 2626. İNALUZ : birl. İnal/Uz
 2627. İNALYABGU : birl. İnal/Yabgu ─ 1- Batı göktürkleri vali ve komutanlarından 2- Oğuz Kağan destanında adı geçen bir bey
 2628. İNAN : İman, inanç 2- Kural, akide 3- Emniyet, güvenlik
 2629. İNANAPA : birl. İnan/Apa ─ KülTigin’in ünvanlarından (öldükten sonra, ağabeyi Bilge Kağan tarafından verilmiş bir unvan)
 2630. İNANÇ HAN : birl. İnanç/Han ─ Havarezmler dönemi Semerkant emiri
 2631. İNANÇ YABGU : birl. İnanç/Yabgu ─ 1- Batı göktürkleri dönemi valilerinden 2- Selçuk beyin oğullarından
 2632. İNANÇBEK : birl. İnanç/Beğ ─ Göktürkler dönemi beylerinden (Kül Tigin’in cenaze ve yuğ törenine katılması için Kırgız hanı tarafından yollanan kişi)
 2633. İNANÇBİLGE : birl. İnanç/Bilge ─ Çengiz Kaan dönemi Nayman beylerinden
 2634. İNANÇI : İnançu, inanç ─ Selçuklular dönemi Ahlat beylerinden Ahmet beyin kızı
 2635. İNANÇI ÇUR : İnanç/Çur ─ Bilge Kağan dönemi bey ve komutanlarından
 2636. İNANGU : İnanılan, güvenilen, mutemed ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 2637. İNANÇAY : birl. İnanç/Ay
 2638. İNANÇBEGÜM : birl. İnanç/Begüm
 2639. İNANIR : İmanlı, inançlı
 2640. İNCE : Hafif, yeğni, nazik
 2641. İNCESEN : Huzur ve güvenlik, sükunet ─ Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 2642. İNCİ : (Yinçi, yinçgü) 1- işve, naz,eda 2- Sessizlik, ıssızlık 3- İstiridye türü deniz kabuklusundan çıkan tane, takı
 2643. İNCİBUĞA : birl. İnci/Boğa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2644. İNÇGÜ : İnce, narin ─ Arpa Han dönemi bey ve komutanlarından
 2645. İNÇİBACI : birl. İnci/Bacı
 2646. İNER : İnmek...den mec. Alçak gönüllü, mütevazı ─ Türkmenlerin, Ersan ve Ok oymağının dip dedelerinden
 2647. İNERBAŞ : birl. İner/Baş mec. Alçak gönüllü
 2648. Türkmenlerin Ok oymağı dip dedeleirnden
 2649. İNİ : Kardeş, karındaş
 2650. İNİBÖRİ : birl. İni/Böri ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2651. İNİKARA : birl. İni/Kara ─ Altay Türkleri, Koybal oymağı dip dedelerinden
 2652. İNİSİ : Küçük erkek kardeşi
 2653. İNİSİAY : birl. İnisi/Ay ─ Kırgız oymak beylerinden
 2654. İPAR : Parfüm, misk
 2655. İPEK : (Yipek) İpek böceğinin ipeği (İp...kökünden)
 2656. İRÇİ : 1- Yırcı, halk ozanı 2- İr.ik, iricik 3- Yirçi, yerci, toprak sahibi
 2657. İRÇİK : 1- İricik 2- Er, küçük er ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2658. İREN : 1- Sert, katı2- Araç, vasıta 3- Ürek, yürek
 2659. İRENÇİN : 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Güçlü, dayanıklı ─ İlhanlılar dönemi Diyarbakır valilerinden
 2660. İRENÇÜ : (İrençin) ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2661. İRGE : 1- Yırlama, söyleme, okuma 2- Ergin, olgun ─ Altay Türkleri, Koybal oymağı dip dedelerinden
 2662. İRGİN : (İrge) Uygurlar ve Karluklular dönemi memuriyet ünvanlarından
 2663. İRİK : Sert, katı, iri
 2664. İRİM : Müjde, iyi haber
 2665. İRİNÇİN : (İrençin) ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2666. İRİÇKÖL : birl. İrinç/Göl ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2667. İRİS : 1- Kurtuluş, hürriyet 2- Iras, ıraz ─ Türk mitolojisindeki tanrıça adlarından “kötü ruhları kovup, tamuya gönderen tanrıça”
 2668. İRKİL : 1- Ululuk, heybet, cesaret 2- Aksakal,kam, baksı
 2669. İRKİLATA : birl. İrkil/Ata ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2670. İRKİN : Olgun, bilge, ulu ─ Uygur kağanlığı dönemi beylerinden (Pusat beyin babası)
 2671. İRKİT : Ürküt, ürkütücü, heybetli
 2672. İRKLİ : 1- Güçlü, muktedir 2- Yüksek dereceli memur
 2673. İRNEK : (Emek) Serçe parmak ─ Atilay han2ın oğlu
 2674. İRŞİ : Peri, peri kızı
 2675. İRTEGÜN : birl. Erte/Gün Sabah
 2676. İRTEM : 1- Erdem, fazilet 2- Marifet, hüner
 2677. İRTENE :
 2678. İRTİŞ : Hüner, hünerlilik
 2679. İRTÜK : Değer, kıymet ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2680. İSEN : 1- Esen, yel, rüzgar 2- Doğa, tabiat 3- Açık, net, sahih ─ Kazak hanlığı dönemi beylerinden
 2681. İSEN BEGÜM : birl. İsen/Begüm
 2682. İSENBİKE : birl. İsen/Bige
 2683. İSENBUKA : (Esenboğa) ─ Timur Kürkan Han’ın komutanlarından
 2684. İSENKULA : birl. İsen/Kula
 2685. İSENKUTLUĞ : birl. İsen/Kutlu
 2686. İSENTEMİR : birl. İsen/Demir ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 2687. İSENTİMUR : birl. İsen/Timur ─ 1- Çağatay hanlarından 2- Babür Han dönemi deniz komutanlarından
 2688. İSTEK : İsteyiş, arzu ─ 1- Kazakların Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden 2- Özbeklerin, Karakalpak oymağı dip dedelerinden
 2689. İSTEM : İrade, dileme erki
 2690. İSTEMİ : İstem, irade, dileme ve buyurma erki
 2691. İSTEMİ KAĞAN : birl. İstemi/Kağan ─ Göktürk devletinin kurucularından ve Bumin Kağan’ın kardeşi
 2692. İSTEMİHAN : (İstemi Kağan)
 2693. İSU MANGU : (İsenmangu) birl. İsen/Mangu ─ Çağatay Han’ın torunu. Çağatay hanlarından
 2694. İŞBARA : (iş, devinme, davranma) Bara /Var, varlık) birl. İş/Bara
 2695. İŞBARA YAMTAR : İşbara/yamtar ─ Bilge Kağan dönemi bey ve komutanlarından
 2696. İŞBOĞA : birl. İş/Boğa
 2697. İŞÇEN : İşgüzar, hamarat
 2698. İŞGÜN : (İçgün) Kızıl yapraklı bir yayla çiçeği
 2699. İŞİM : (İçim) İçtenlik, samimiyet ─ karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 2700. İŞİMHAN : (İçim Han) ─ Kazak hanlarından)
 2701. İŞİTGEN : İşitici, dinleyici,öğüt dinleyen
 2702. İŞİTMEN : (İşitgen) ─ (İranlı ünlü filozof, “Zerüşt” ün gerçek adının bu olduğu, ayrıca Zerdüştün de sanılanın aksine
 2703. Pers değil, Türk olduğunu söyleyen bilim adamları da var. Örn.Besim Atalay)
 2704. İŞKARA : birl. İş/Kara ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2705. İŞLEK : 1- İdmanlı, eğitimli 2- İşgüzar, çalışkan ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2706. İŞMUT : birl. İş/Mut
 2707. İTBALA : birl. İt/Bala ─ Kırgız hanlığı dönemi beylerinden
 2708. İTBARAK : birl. İt/Barak (Barık, baraka) ─ Türk mitolojisinde adı geçen köpek
 2709. İTGÜÇİ : İteleyen, itici, yapıcı, destekçi
 2710. İTİK : Yetik, yetkin, uzman ─ Kuman hanlığı dönemi komutanlarından
 2711. İTİL : (İdil, İdi, il)
 2712. İTİMGEN : İteleyen, itici, destekçi ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Uvak Giray oymağı dip dedelerinden
 2713. İTMAÇ : Alt, edevat, takım
 2714. İTMİŞ : (Etmiş) Yapıcı, uzman, uzmanlaşmış ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti komutanlarından
 2715. İVECEN : Aceleci, telaşlı
 2716. İVGİN : (Evgin) Ateşli, sabırsız, telaşlı
 2717. İYBA : Utangaç
 2718. İYBEK : birl. İyi/Bek ─ Hint- Türk kölemenleri dönemi bey ve komutanlarından
 2719. İYE : Güç, kudret, erklik, sahip olma
 2720. İYEKİLA : (İyekula) birl. İye/Kula
 2721. İYEUZA : birl. İye/Uza, Güçlü, egemen ve uzman
 2722. İYİ : İyi, yararlı ve uğurlu
 2723. İYİK : 1- İyi, uğurlu 2- Heves
 2724. İYİM : 1- Güzellik,hüniniyet 2- Dost, canan, yaren
 2725. İYİMSER : Olayları iyi gözle gören ve yorumlayan
 2726. İYİTUĞRUL : birl. İyi/Tuğrul ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2727. İYNEM : Dost, ahbap, yaren, canan
 2728. İZ : Basma, ezme, sıkıştırma, kesmek, yarmak...bildiren kökten; yarık, yara, kalıntı, belirti
 2729. İZARSLAN : birl. İz/Arslan
 2730. İZBARS : birl. İz/Bars
 2731. İZBASAR : birl. İz/Basar
 2732. İZBAY : birl. İz/Bay
 2733. İZBEK : birl. İz/Bey
 2734. İZBOĞA : birl. İz/Boğa
 2735. İZBÖRİ : birl. İz/Böri
 2736. İZBUDUN : birl. İz/Budun
 2737. İZEL : birl. İz/El (İl)
 2738. İZGİ : (İZGÜ) 1- İyi,kutlu 2- Akıllı, zeki 3- Adil, adaletli
 2739. İZGİTAN : birl. İzgi/Tan
 2740. İZGÜ : (İzgi)
 2741. İZGÜBARLAS : birl. İzgü/Barlas ─ Timur Kürkan Han’ın komutanlarından
 2742. İZGÜBEGÜM : birl. İzgü/Begüm
 2743. İZGÜBİGE : birl. İzgü/Bike
 2744. İZGÜMENGÜ : birl. İzgü/Mengü ─ Kıpçak hanlarından Orus Han’ın, vezir ve komutanlarından
 2745. İZGÜTAY : birl. İzgü/Tay
 2746. İZKAN : birl. İz/Kan
 2747. İZMANGU : birl. İz/Mangu
 2748. İZTAY : birl. İz/Tay
Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim