Öz Türkçe isimler

Türklerin köklerinden, anlam ve tarihi bağlantıları ile, yaklaşık on-bin adet öz Türkçe isimler dizini içinden, bebeklerinize isim seçin. 

 1. KAAN : (Kağan) ...Kağan sözcüğünün Moğol ağzındaki söylenişi
 2. KABA : Büyük, iri, şişkin
 3. KABAK : 1- Kapalı, kabuklu 2- Kabarık, kabadayı ─ Çengiz Kumanları bey ve komutanlarından
 4. KABAL : Kapalı, zindan, mahpus ─ Çengiz Kaan’ın dip dedelerinden
 5. KABAMIŞ : Kapalı, güçlü, mahfuz
 6. KABAN : 1- Kapan, kapıcı 2- Kabarık, asi, isyankar 3- Dik yokuş ─ Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 7. KABANBAY : birl. Kaban/Bay ─ Yakut destanlarında adı geçen bir bey
 8. KABAR : 1- Kabarık, asi, kabadayı 2- Kapan ─ Hazar İmparatorluğu dönemi bey ve komutanlarından
 9. KABARTU : Şişik, kabarık, kabarcık
 10. KABAY : birl. Kap/Ay ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 11. KABIŞ : Kavuş, kavuşma, birleşme, toplanma
 12. KABLAY KAAN : (Kubilay Kaan)
 13. KACIR : Kaçır, kaçırıcı, korkutucu, ürkütücü ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 14. KAÇ : (Kaçı, kaş) Kaçan, koşan ─ Altay Türkleri oymaklarından
 15. KAÇAĞLI : Kaçaklı, kaçıcı, koşucu ─ Türkmenlerin, Sarık oymağı dip dedelerinden
 16. KAÇAN : 1- koşan, kaçan 2- Vakit, saat, vade ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 17. KAÇAR HAN : birl. Kaçar/Han
 18. KAÇAY : birl. Kaç/Ay ─ Özbeklerin, Konrat ve Koyunlu oymakları dip dedelerinden
 19. KAÇGAR : (Koçgar,kaşgar) 1- Koç gibi, koçyiğit 2- koç başi ─ 1- Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden 2- İran Türkmenleri bölüğü oymaklarından
 20. KAÇIR : Kaçıran, kaçırtıcı ─ Türkmenlerin, Ersarı ve Ok oymakları, dip dedelerinden
 21. KAÇIRA : (Kaçır) 1- Kaçıran, ürküten 2- Çalışkan, aktif
 22. KAÇMAS : 1- Kaçmaz, ürkmez, korkmaz 2- Evcil, munis ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti, vali ve komutanlarından
 23. KAÇMAZBAY : birl. Kaçmaz/Bay
 24. KAÇUT : 1- Savaş, döğüş 2- Kısa mızrak, karg ─ Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 25. KADAGAN : Buyruk, ser, emir, komut
 26. KADAK : (Katak,Katık) 1- Katı, sert 2- Mıh, çivi 3- Armağan, hediye ─ 1- Geyük Han’ın komutanlarından 2- Şeyban Han’ın oğullarından
 27. KADAN : Katan, Kadagan ─ Mangu Kaan’ın kayın amcası
 28. KADAŞ : Arkadaş, yaren, yakın
 29. KADIR : (Katır) mec. Güçlü, dayanıklı, metin, inatçı ─ Gazneli Mahmud dönemi Hotin valisi
 30. KADIR BİLGE : birl. Katır/Bilge ─ ..Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 31. KADIR BUGA : birl. Katır/Boğa ─ Göktürkler dönemi, Dokuz Oğuz bey ve komutanlarından
 32. KADIRCA : Katır gibi ─ 1- Kırgızların, İçgilik oymağı, dip dedelerinden 2- Kırgızların, Kizek oymağı dip dedelerinden
 33. KADIRKAN : birl. Katır/Kan ─ Selçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 34. KAGI : (KAKI) Öfke, şiddet ─ Türkmenlerin, Yavmut ve Küçük Tatar oymakları dip dedelerinden
 35. KAĞAN : İmparator, hanların hanı
 36. KAĞANLI(G) : İmparatorluk, imparatorluğa mensup olma
 37. KAĞBA : Koruyucu, muhafız
 38. KAĞNILI : birl. Kağnı/Lı...Kağnı oymağına bağlı ─ Bir Oğuz oymağı ve bu oymağın ilk beyi
 39. KAKI : (Kagı)
 40. KAKIĞAN : Öfkeli, gözü kara
 41. KAKINÇ : 1- Kılıç ve kargı hamlesi 2- İhtar, ikaz 3- Hiddet, öfke
 42. KAKINÇBEK : birl. Kakınç/Beğ
 43. KAKIZ : Gözüpek, hiddetli
 44. KAKŞA : Seri, aceleci, hızlı
 45. KAKUMAKLU : Gazablı,şiddetli
 46. KAL : Ulu, saygıdeğer, hatırı sayılır ─ Kıpçak hanlarından (Kal Han) ( Amanok Han’ın oğlu)
 47. KALABA : 1- Ulu, saygıdeğer 2- Sayıca çok, kalabalık, bolluk
 48. KALAKLI : Ulu, yüksekte
 49. KALALDURUK : birl. Kal/Al/Duruk ─ Göktürkler dönemi beylerinden, Kürşad’ın kırklarından
 50. KALANÇA : Bakiye, arta kalan, artık
 51. KALAPA : birl. Kal/Apa
 52. KALAVUN : birl. Kal/Avun (Ağun) ─ İlhanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 53. KALÇAV : Şakacı, nüktedan
 54. KALDAĞ : birl. Kal/Dağ
 55. KALDUN : Kalan, artan, bakiye
 56. KALGAN : (Kalkan) Ok, kargı, kılıç gibi savaş aletlerine karşı koruma sağlayan siperlik ─ Çengiz Kaan’ın torunlarından
 57. KALGAY : Veliaht, şehzade
 58. KALIN : 1- Sert, dayanıklı 2- Mal, servet, varlık 3- Çehiz 4- Yararlılık, fayda
 59. KALINGU : (Kalın) Kalıng, güçlü, dayanıklı
 60. KALINKARA : birl. Kalın/Kara ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 61. KALISIZ : Şüphesiz, kararlı
 62. KALKAMAN : birl. Kal/Kaman ─ 1- Manas destanında adı geçen bir bey 2- Kazakların, Ortayüz, Argın, Kuvandık ve Kiçiyüz-
 63. Bayoğlu oymakları dip dedelerinden
 64. KALKAN : (Kalgan)
 65. KALMUK : Güç gösterisi, güçlülük, kabadayılık ─ 1- Altay Türkleri, Kızıl oymağı, dip dedelerinden 2- Moğol oymak beylerinden
 66. KAM : Şamanist gelenekte, ulu kişi (Hekimlik, filozofluk, büyücülük, duacılık dahil olmak üzere, oba ya da oymakların, her türlü sorunuyla ilgilenen kişi)
 67. KAMALAG : Sedir ağacı
 68. KAMAN : 1- Kuman, kumanlı 2- Gözü kara, cesur, aman vermeyen
 69. KAMAR : (Homar)
 70. KAMAR TEKİN : birl : Kamar/Tekin ─ karahanlılar dönemi beylerinden Kaşgarlı Mahmud beyin dedesi
 71. KAMAŞIG : Melez, karışmış
 72. KAMAY : birl. Kam/Ay
 73. KAMAZ : Sarsıcı, sallayıcı,ürkütücü
 74. KAMBAŞI : birl. Kam/Başı ─ Altay Türkleri oymak beylerinden
 75. KAMBÖRÜ : birl. Kam/Böri ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 76. KAMBÜRE : (Kamböri) Kam/Böri ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 77. KAMÇI : Kırbaç
 78. KAMÇIBEK : birl. Kamçı/Beğ ─ Selçuklular (Sançar Han) dönemi atabeylerinden
 79. KAMÇIHAN : birl. Kamçı/Han ─ Havarezm devleti hanlarından
 80. KAMÇITİMUR : birl. Kamçı/Timur ─ Altınordu devleti, bey ve komutanlarından
 81. KAMDU : Para yerine geçen eşya, emanet
 82. KAMGAN : birl. Kam/Gan ─ dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey (Bayındır Han’ın babası)
 83. KAMŞAT : Sarsıtıcı, ürkütücü
 84. KAMTUR : birl. Kam/Dur ─ Altay Türkleri, Kızıl oymağı dip dedelerinden
 85. KAMU(Ğ) : 1- Bütün, tam, hep 2- Halk, ahali 3- Destek, dayanışma
 86. KAMUALP : birl. Kamu/Alp
 87. KAMUBAY : birl. Kamu/Bay
 88. KAMUBEK : birl. Kamu/Bek
 89. KAMUER : birl. Kamu/Er
 90. KAMUHAN : birl. Kamu/Han
 91. KAMUKAN : birl. Kamu/Kan
 92. KAMUTAN : birl. Kamu/Tan
 93. KAMUTAY : birl. Kamu/Tay (...Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türk dil kurumunun da teklifiyle, millet meclisi yerine bu sözcük kullanılmış ancak, sonraları yine kullanımdan düşmüştür.)
 94. KAN : 1- Soy, sop, kaynak, canü canlılık, soyluluk 2- Damarlardaki sıvı 3- Kağan, han ─ Altay Türkleri, Kişiler oymağı, dip dedelerinden
 95. KANAK : birl. Kan/Ak ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 96. KANAR : birl. Kan/Ar ─ Koço uygurları dönemi hanımlarından
 97. KANAT : 1- Tüy, telek 2- Taraf, yön, cenah
 98. KANATA : birl. Kan/Ata
 99. KANAY : birl. Kan/Ay ─ Kırgızların, Togay ve Soltu oymağı dip dedeledrinden
 100. KANBAY : birl. Kan/Bay ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti bey ve komutanlarından
 101. KANCI : 1- Kan güden soylu 2- Kanıcı, kanmış, inanıcı ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 102. KANÇURA : birl. Kan/Çura ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 103. KANDEMİR : birl. Kan/Demir ─ Harzemşahlar dönemi bey ve komutanlarından
 104. KANDI : İnançlı, kanık ─ Kırgızların, İçglig oymağı dip dedelerinden
 105. KANDIBAY : birl. Kandı/Bay
 106. KANDUK : (Kanduk) Kandı, kanık ─ Avarlar dönemi beylerinden ve Bizans elçiliğide yapmış bir komutan
 107. KANDUKYURT : birl. Kanduk/Yurt Gurbet
 108. KANDURMUŞ : birl. Kan/Durmuş ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 109. KANG : (Kang, kan) Kan, soy, ata ─ Altay Türkleri, Koybal oymağı dip dedelerinden
 110. KANGSIK : 1- Kardeş gibi..kardeş yakınlığında 2- Üvey kardeş
 111. KAYNAK : (Kanak) mec. Soylu ─ Babür Han dönemi beylerinden
 112. KANIBAY : birl. Kanı/Bay
 113. KANIĞ : 1- Kanmış, kanık 2- Sevinç, neşe
 114. KANIK : 1- Kanma, inanma, kabul, ermek 2- Sevinç, neşe
 115. KANIKAN : birl. Kanı/Kan
 116. KANISOY : birl. Kanı/Soy
 117. KANIŞ : Kandırış, cilve, işve ─ Oğuz beylerinden, Gazi Sultan’ın kızı
 118. KANITGAN : Şevk veren, kan kaynatan
 119. KANİLÇİ : birl. Kan/İlçi ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 120. KANK : 1- Kan, soy 2- Ata, baba ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Baybaktı oymakları, dip dedelerinden
 121. KANKLI : Soylu, soyu sopu belli, kanlı ─ Kazakların, Uluyüz bölüğü oymak beylerinden
 122. KANKLIBAY : birl. Kanklı/Bay
 123. KANKLIKOCA : birl. Kanklı/Koca ─ Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 124. KANKUL : birl. Kan/Kul
 125. KANKULU : birl. Kan/Kulu
 126. KANLAN : Soylan
 127. KANLI : Soylı ─ 1- Kırgızların,İçgilik ve Katırca oymakları dip dedelerinden 2- Kırgızların, Kizek, oymağı dip dedelerinden 3- Özbeklerin, eski oymak beylerinden
 128. KANLIBAŞ : birl. Kanlı/Baş ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey(Kanturalı’nın babası)
 129. KANOĞUL : birl. Kan/Oğul
 130. KANSU : birl. Kan/Su
 131. KANTIK : 1- Kandırıcı, işveli 2- Uzakta, gurbette olan
 132. KANTİMUR : birl. Kan/Timur
 133. KANTÖRE : (Kantüre) birl. Kan/Töre
 134. KANTURALI : birl. Kan/Turalı ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 135. KANTURSUN : birl. Kan/Dursun ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 136. KANTUYUN : birl. Kan/Tuyun ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 137. KANYUMAZ : birl. Kan/Yumaz (Yumak, yıkamak...dan) ─ Türkmenlerin Yaymut oymağı dip dedelerinden
 138. KAPAGAN : (Kapgan)
 139. KAPALAN : (Kaplan)
 140. KAPAR : 1- Akıl, can, ruh 2- Kalkan, zırh 3- Kapan, tuzak
 141. KAPGAN : 1- Kanlı, soylu 2- Kalkan, zırh 3- Algan, fatih 4- Kaplan 5- Kapan, tuzak
 142. KAPGAN DOĞAN : birl. Kapgan/Doğan ─ Oyratlar devleti hanlarında Kara Han’ın oğlu
 143. KAPGAN KAĞAN : birl. Kapgan/Kağan ─ Göktürk kağanlarından
 144. KAPGANBAY : birl. Kapgan/Bay
 145. KAPGIŞAY : Saf, sade, halis
 146. KAPKAN : (Kapgan)
 147. KAPKIR : Hassas, imtizaçlı
 148. KAPLAN : Kapan, kedigillerden bir yırtıcı hayvan
 149. KAPLAN GİRAY HAN : birl. Kaplan/Giray/Han ─ Kırım hanlarından
 150. KAPURTU : Kabartı, kabarık, kabadayı
 151. KAR : Kar tanesi ─ Türkmenlerin, Teke, Toktamış, Ersarı ve Bükevul oymakları dip dedelerinden
 152. KARBUĞA : birl. Kar/Boğa
 153. KARA : Siyah renk, ak’ın karşıtı Ancak...Bu sözcükte de Türkçe ad ve sıfatlar arasında özel bir yere sahiptir. Çünkü birçok mecaz anlamı içinde barındırması ilgi çekicidir. Birçok birleşik adın, başında ya da sonunda kullanılabildiğinden, çeşitli anlam değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden, içerdiği tüm anlamları açıklamakta yarar vardır. Bu durum,ayrıca Türklerin, sosyal yaşamlarında, renklere ne derece önem verip, ne derece zengin anlamlarla bezediğinin de önemli ipuçlarını verecektir. Örneğin : Ak :
 154. Temizlik, güzellik, soyluluk, merkez. Gök(mavi) : Kutsallık, özgürlük, Kızıl(kırmızı) : Dikkat, özen, tedbir, değişiklik, devrim, şiddet. Yeşil : Doğum, tazelik, huzur, sükun anlamlarını içinde barındırmaktadır. Renklerle yön’ler de anlatılabilir. Ak : güney, Kızıl : Doğu, Sarı : Batı, Kara : Kuzey
 155. Yönlerini anlatır. Kara’nın öteki anlamlarına gelince : 1- Güç, şiddet 2- Olağanüstülük, harikuladelik 3- Ululuk, büyüklük, ulaşılmazlık 4- Cesaret, atılganlık, yiğitlik 5- Yas, keder, üzüntü, ölüm 6- Fakirlik, sıradanlık, (soylu olmamak) 7- Kötülük, bela, uğursuzluk 8- Esmer ten, yanık ten 9- Aşırı soğuk, kış ─ 1- Alper Tunga’nın oğullarından 2- Türkmenlerin, Teke, Ersarı ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 156. KARAAÇKI : birl. Kara/Açkı
 157. KARA KULAGU : birl. Kara/Kulagu ─ (Kara Kulagu Han) Çağatay hanlarından. Çağatay Han’ın oğlu
 158. KARAACUN : birl. Kara/Acun
 159. KARAAĞAÇ : birl. Kara/Ağaç
 160. KARAAĞAÇBUYRUK : birl. Kara/Ağaç/Buyruk ─ Uygurlar dönemi vezirlerinden
 161. KARAAK : birl. Kara/Ak Karşıtların birlikteliği ─ Harzem hanlarından Celaleddin’in komutanlarından
 162. KARAALMAZ : birl. Kara/Almaz..Namuslu
 163. KARAALP : birl. Kara/Alp
 164. KARAARSLAN : birl. Kara/Arslan ─ Gazneliler devleti hanlarından
 165. KARAATAĞ : birl. Kara/Atağ
 166. KARAAY : birl. Kara/Ay
 167. KARABA : birl. Kar/Aba ─ Altay Türkleri, oymaklarından ve bu oymağın ilk beyi
 168. KARABALA : birl. Kara/Bala ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Semiz ve Baganalı oymakları dip dedelerinden
 169. KARABALKAN : birl. Kara/Balkan ─ Türkmenlerin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 170. KARABARGI : birl. Kara/Bargı ─ Kırgızların, Edigene oymağı dip dedelerinden
 171. KARABARK : birl. Kara/Barg
 172. KARABARKIN : birl. Kara/Barkın
 173. KARABARS : birl. Kara/Bars
 174. KARABAŞ : birl. Kara/Baş 1- Evlatlık 2- Kul, köle ─ Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 175. KARABATAK : birl. Kara/Batak...Bir deniz kuşu
 176. KARABATU : birl. Kara/Batu
 177. KARABATUR : birl. Kara/Batur
 178. KARABAY : birl. Kara/Bay
 179. KARABAYAT : birl. Kara/Bayat
 180. KARABAYIR : birl. Kara/Bayır
 181. KARABEGÜM : birl. Kara/Begüm
 182. KARABEK : (Karabey) Kara/Beğ ─ Hint, Türk kölemenleri devleti, Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 183. KARABERK : birl. Kara/Berk
 184. KARABEY : birl. Kara/Bey
 185. KARABIYIK : birl. Kara/Bıyık ─ Kazakların Kiçiyüz bölüğü, oymak beylerinden
 186. KARABİKE : birl. Kara/Bike
 187. KARABOĞA : birl. Kara/Boğa ─ Kulagu Han dönemi, İlhanlı komutanlarından ve Bağdat valisi
 188. KARABOZ : birl. Kara/Boz ─ Özbeklerin, Konrat ve Kançagalı oymaklarının dip dedelerinden
 189. KARABÖGÜ : birl. Kara/Bögü ─ Safeviler dönemi Azeri kökenli ozanlarından
 190. KARABÖRİ : birl. Kara/Böri ─ Kırgızların, Togay, Bugu ve Böri oymaklarının dip dedelerinden
 191. KARABÖRK : birl. Kara/Börk ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 192. KARABUDAK : birl. Kara/Budak ─ Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 193. KARABUĞAÇ : birl. Kara/Boğaç ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 194. KARABUĞRA : birl. Kara/Buğra
 195. KARABUĞU : birl. Kara/Buğu
 196. KARABUKA : birl. Kara/Buka
 197. KARABUKAY : birl. Kara/Bugay
 198. KARABULUK : birl. Kara/Buluk ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 199. KARABULUT : birl. Kara/Bulut
 200. KARABURÇ : birl. Kara/Burç
 201. KARABÜK : birl. Kara/Bük
 202. KARACA : 1- Karaya çalan, esmer 2- Gözü kara, cesur, şiddetli 3- Bir ceylan türü 4- Halktan soylu olmayan ─ Türkmenlerin Türk oymağı dip dedelerinden
 203. KARACA ALP : birl. Karaca/Alp ─ Selçuklular dönemi atabeylerinden ve Dolukatır oğulları beyliğinin kurucusu olan bey
 204. KARACA NOYAN : birl. Karaca/Noyan ─ Çengiz Kağan’ın damadı ve Çağatay Han’ın atabeyi
 205. KARACABEY : birl. Karaca/Bey ─ 1- Otmanlıların ilk dönem bey ve komutanlarından 2- Macar kumanları beylerinden
 206. KARACAESİ : birl. Karaca/Esi
 207. KARACAOĞLAN : birl. Karaca/Oğlan ─ 18.Yüzyıl, Otmanlılar dönemi halk ozanlarından
 208. KARACEBE : birl. Kara/Cebe
 209. KARACIK : 1- Esmer, kar tenli 2- Gözbebeği ─ Selçuklular dönemi beylerinden
 210. KARACA : (karaçak, karaca) ─ Babür Han dönemi beylerinden
 211. KARAÇAĞ : birl. Kara/Çağ ─ Öketay Kaan’ın oğullarından
 212. KARAÇAKI : birl. Kara/Çakı
 213. KARAÇAKIN : birl. Kara/Çakın
 214. KARAÇAR : birl. Kara/Çar,çur ─ Timur Kürkan Han’ın dip dedeleirnden
 215. KARAÇAVDUR : birl. Kara/Çavdur ─ Türkmenlerin, Çavdur oymağı dip dedelerinden
 216. KARAÇAVLI : birl. Kara/Çavlı
 217. KARAÇAY : birl. Kara/Çay ─ Kafkasya’daki, Kabardın ve Bolkar oymaklarının ilk beylerinden
 218. KARAÇIL : Kumral, karaya çalan ─ Anadolu Selçukluları (Kılıçarslan) dönemi komutanlarından
 219. KARAÇİGİR : birl. Karacı/Yir,yer ─ Oğuz Kağan’ın torunlarından
 220. KARAÇOR : birl. Kara/Çur ─ 1- Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey 2- İran Türkmenleri oymak beylerinden
 221. KARAÇUK : (Karacık) ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 222. KARAÇUK ÇOBAN : birl. Karaçuk/Çoban ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 223. KARADAĞ : birl. Kara/Dağ ─ İran Türkmenleri oymak beylerinden
 224. KARADEMİR : birl. Kara/Demir
 225. KARADENİZ : birl. Kara/Deniz
 226. KARADOĞAN : birl. Kara/Doğan ─ Sasaniler devleti, komutanlarından
 227. KARADOĞU : birl. Kara/Doğu
 228. KARAELÇİ : birl. Kara/Elçi
 229. KARAELÇİN : birl. Kara/Elçin
 230. KARAER : birl. Kara/Er
 231. KARAERGİN : birl. Kara/Ergin
 232. KARAERKİN : birl. Kara/Erkin
 233. KARAERSİN : birl. Kara/Ersin
 234. KARAEŞ : birl. Kara/Eş
 235. KARAEVLİ : birl. Kara/Evli ─ Oğuz Kağan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundan biri
 236. KARAGA : Karga, kuzgun ─ Altay Türkleri oymak beylerinden
 237. KARAGİRAY : birl. Kara/Giray ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Girey oymağı dip dedelerinden
 238. KARAGÖK : birl. Kara/Gök
 239. KARAGÖKÇE : birl. Kara/Gökçe ─ Türkmenlerin, Teke oymağı dip dedelerinden
 240. KARAGÖNE : birl. Kara/Göne ─ Göktürk Kağanlarından (Kara Kağan’ın öteki adı)
 241. KARAGÖZ : birl. Kara/Göz ─ kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 242. KARAGÖZBEGÜM : birl. Karagöz/Begüm ─ Babür Han’ın kızkardeşlerinden
 243. KARAGÜN : birl. Kara/Gün
 244. KARAGÜNE : (Karagün) ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey (Kazan beyin kardeşi)
 245. KARAĞLI : 1- Yaslı, matemli 2- Bakışları etkileyici ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 246. KARAHAN : birl. Kara/Han ─ 1- Türk mitolojisinde “Tanrılar Tanrısı” (Greklerin, Zeus’u gibi) 2- Oğuzname’de, Moğol Han’ın dört oğlundan biri ve Oğuz Kağan’ın babası 3- Karahanlılar devletinin kurucusu olan Satuk Buğra
 247. Han’ın dedesi 4- Oyratlar hanlarından 5- Göktürklerden sonraki kurulan Türk 6- Devletlerinde, soylu olmayıp, kara budundan (halktan) biri olarak devlet kuran kişilerin takındığı ünvanlardan
 248. KARAİLÇİ : birl. Kara/İlçi
 249. KARAİLİG : birl. Kara/İlig
 250. KARAİMER : birl. Kara/İmer
 251. KARAİNAL : birl. Kara/İnal
 252. KARAK : 1- Kara/Ak 2- Gözbebeği 3- Bakış, nazar
 253. KARAKAÇIR : birl. Kara/Kaçır
 254. KARAKAĞAN : birl. Kara/kağan ─ 1- Göktürk devletinin son Kağanı.Kürşad’ın amcası
 255. KARAKAN : birl. Kara/Kan (mec. Halktan)
 256. KARAKAŞ : birl. Kara/kaş ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Uvak Girey oymağının dip dedelerinden
 257. KARAKAYA : birl. Kara/kaya
 258. KARAKAYI : birl. Kara/Kayı
 259. KARAKÇI : 1- Gözlemci, bakıcı 2- Kaeakeçi ─ Kırgızların, Togay ve Tolkan oymaklarının dip dedelerinden
 260. KARAKEÇİ : birl. Kara/Keçi
 261. KARAKEÇİLİ : birl. Kara/Keçili ─ Otmanlıların akrabası olan bir Oğuz oymağı
 262. KARAKILIÇ : birl. Kara/Kılıç
 263. KARAKILIG : birl. Kara/Kılık (huy, yaradılış)
 264. KARAKIRK : birl. Kara/Kırk (..Kırk sayısı da, üç ve dokuz gibi, Türklerin uğurlu sayılarındandır.) ─ Oğuz beylerden Kara Çiyer’in oğlu
 265. KARAKIŞ : birl. Kara/Kış
 266. KARAKITAY : birl. Kara/Kıtay (..Çinliye benzeyen, Çinlilerle kanı karışıp, melez olmuş..) ─ Kara/Kıtaylar devletinin kurucusu ve ilk hanı
 267. KARAKİSEK : birl. Kara/Kesik ─ 1- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Karasakal oymağının dip dedelerinden 2- Kazakların Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 268. KARAKOCA : birl. Kara/Koca ─ 1- dede Korkut’un babası 2- Türkmenlerin, Yaymut ve Bayramşahlı oymağının dip dedelerinden
 269. KARAKOÇ : birl. Kara/Koç
 270. KARAKOL : birl. 1- Kara el 2- Gözetleme yeri, gözetim alanı ─ Kırgızların, Togay ve Girik oymakları dip dedelerinden
 271. KARAKONGAR : birl. Kara/Kongar ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 272. KARAKONUK : birl. Kara/Konuk ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 273. KARAKOPUZ : birl. Kara/Kopuz
 274. KARAKOY : birl. Kara/Koy (Koyun) ─ Özbeklerin Karakalpak oymağı dip dedelerinden
 275. KARAKOYTUN : birl. Kara/Koytun ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 276. KARAKÖS : (Karaköz, karagöz)
 277. KARAKUL : birl. Kara/Kul
 278. KARAKULA : birl. Kara/Kula
 279. KARAKULAGU : birl. Kara/Kulagu ─ Çağatay Hanlarından
 280. KARAKULAN : birl. Kara/Kulan
 281. KARAKULİ : birl. Kara/Kulu
 282. KARAKURGAN : birl. Kara/Kurgan
 283. KARAKURT : birl. Kara/Kurt
 284. KARAKURUM : birl. Kara/Kurum (Ötüken)
 285. KARAKUŞ : birl. Kara/Kuş (Mizan Yıldızı) ─ Selahaddin Eyyubi’nin komutanlarından
 286. KARAKUZU : birl. Kara/Kuzu ─ 1- Anadolu Selçukluları dönemi beylerinden 2- Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 287. KARAKÜNE : (Karagün)
 288. KARAL : Vade, müddet
 289. KARAMIŞ : Bakmış, görmüş, açık göz
 290. KARAMAN : 1- Kara tenli 2- Yiğit, gözü kara ─ 1- Selçuklular dönemi beylerinden ve Karamanoğulları kurucusu 2- Türkmenlerin, Salur oymağı dip dedelerinden
 291. KARAMANGU : birl. Kara/Mangu
 292. KARAMANGUT : birl. Kara/Mangut ─ Özbeklerin, Mangut oymağı dip dedelerinden
 293. KARAMIŞ HAN : birl. Karamış/Han ─ Bulgar Hanlarından
 294. KARAMUN : birl. Kara/Mun (bun)
 295. KARAMUT : birl. Kara/Mut
 296. KARANÇI : Bakıcı, gözlemci ─ Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 297. KARAOBA : birl. Kara/Oba
 298. KARAOĞLAN : birl. Kara/Oğlan
 299. KARAOĞUL : birl. Kara/Oğul
 300. KARAOĞUR : birl. Kara/Uğur
 301. KARAOK : birl. Kara/Ok
 302. KARAOKAN : birl. Kara/Okan
 303. KARAOKAY : birl. Kara/Okay
 304. KARAORAK : birl. Kara/Orak
 305. KARAORKUN : birl. Kara/Orkun
 306. KARAOTAĞ : birl. Kara/Otağ ─ Eski dönem, toy ve şölenlerde, çocuğu olmayan beylerin oturduğu kısım, tribün (...oğlu olanlar, Ak otağa, kızı olanlar kızıl otağa, konuk edilirlerdi.)
 307. KARAOZAN : birl. Kara/ozan (halk ozanı) ─ Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 308. KARASADAK : birl. Kara/sadak
 309. KARASAGU : ağıt, mersiye
 310. KARASAKAL : birl. Kara/Sakal ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Alioğlu oymağının dip dedelerinden
 311. KARASAVÇI : birl. Kara/Savcı
 312. KARASAYIN : birl. Kara/Sayın
 313. KARASOY : birl. Kara/Soy
 314. KARASÖLEK : birl. Kara/Sülek ─ Oğuz Kağan’ın vezir ve komutanlarından
 315. KARASUNGUR : birl. Kara/Sungur ─ Baybars han dönemi, Halep valisi ve komutanlarından
 316. KARASÜYÜK : birl. Kara/Süyük (kemik) (avam, halktan)
 317. KARAŞAMAN : birl. Kara/Şaman ─ Şamanist gelenekte, kötü ruhlarla uğraşan şamanlar
 318. KARAŞIN : Esmer, karaya çalan
 319. KARATAK : birl. Kara/Dağ ─ Kırgız oymağı eski dönem beylerinden
 320. KARATAN : birl. Kara/tan
 321. KARATAPIN : birl. Kara/Tapın
 322. KARATAŞ : Birl. Kara/Taş ─ 1- Mısır-Türk kölemenleri devleti bey ve komutanlarından 2- Türkmenlerin, Teke ve Taşayak oymakları dip dedelerinden
 323. KARATATAR : birl. Kara/Tatar
 324. KARATAV : birl. Kara/Dağ
 325. KARATAY : birl. Kara/Tay ─ Konya Selçukluları dönemi, İzeddin Keykavu’un, atabeylik ve başbakanlığını yapmış bilgin bir kişi
 326. KARATEKE : birl. Kara/Teke ─ Otmanlıların ilk dönem beylerinden
 327. KARATEKİN : birl. Kara/Tekin ─ Danişmendoğulları beyliği dönemi beylerinden
 328. KARATEMİR : birl. Kara/Demir (Balta)
 329. KARATENGİZ : birl. Kara/Deniz
 330. KARATİGİN : birl. Kara/Tigin ─ Gazneli Mahmud Han’ın komutanlarından
 331. KARATİKEN : birl. Kara/Diken
 332. KARATİMUR : birl. Kara/Timur
 333. KARATİMURTAŞ : birl. Kara/Timurtaş
 334. KARATOGAN : birl. Kara/Togan
 335. KARATOĞMA : birl. Kara/Toğma
 336. KARATON : birl. Kara/Ton (Zırh, zırhlı giysi) ─ batı Hunları Hanlarından. Balamir Han’ın torunu
 337. KARATOY : birl. Kara/Toy
 338. KARATOYUN : birl. Kara/Toyun ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 339. KARATUĞ. birl. Kara/Tuğ
 340. KARATUĞRUL : birl. Kara/Tuğrul
 341. KARATULGA : birl. Kara/Tulga
 342. KARATUMAN : birl. Kara/Duman
 343. KARATUNGA : birl. Kara/Tunga
 344. KARATÜBE : birl. KaraTepe ─ ..Türkmenlerin, Ersarı ve Alaç oymakları dip dedelerinden
 345. KARATÜN : birl. Kara/Tün (gece) ─ Batı Hunları komutanlarından
 346. KARATÜRGEŞ : birl. Kara/Türgeş ─ Türgiş’ler boyunun bir kolu
 347. KARAUÇ : birl. Kara/Uç
 348. KARAUL : Bakış, gözlem yeri (Karakol sözcüğü buradan gelir) ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedeleirnden
 349. KARAURAN : birl. Kara/Uran
 350. KARAUYTUN : birl. Kara/Uytun ─ Otmanlıların dip dedelerinden
 351. KARAUZ : birl. Kara/Uz
 352. KARAÜREK : birl. Kara/Yürek Cesur, korkusuz
 353. KARAV : Bakış, nazar, bakan
 354. KARAVUL : (Karaul) 1- Gözcü, keşif kolu 2- Muhafız, badıgart ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 355. KARAY : yardımcı, yararlı, yardımsever
 356. KARAYABIR : birl. Kara/yabır
 357. KARAYAĞAN : birl. Kara/Yağan
 358. KARAYAĞIZ : birl. Kara/Yağız
 359. KARAYAKŞI : birl. Kara/Yakşı
 360. KARAYALÇIN : birl. Kara/Yalçın
 361. KARAYAMAÇ : birl. Kara/Yamaç
 362. KARAYAN : Bakan, gözleyen
 363. KARAYARGI : birl. Kara/Yargı
 364. KARAYARLIG : birl. Kara/Yarlık
 365. KARAYASA : birl. Kara/Yasa
 366. KARAYAZGAN : birl. Kara/Yazgan
 367. KARAYAZGI : birl. Kara/yazgı
 368. KARAYEL : birl. Kara/Yel
 369. KARAYELE : birl. Kara/Yele
 370. KARAYENGİ : birl. Kara/Yengi
 371. KARAYIĞAÇ : birl. Kara/Yığaç ─ karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 372. KARAYIŞ : bakış, bakan
 373. KARAYİR : birl. Kara/Yer (kara toprak) ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 374. KARAYOLUG : birl. Kara/Yoluk
 375. KARAYUMRU : birl. Kara/Yumru
 376. KARAYURT : birl. Kara/Yurt (kara çadır)
 377. KARAYÜLEK : birl. Kara/Yülek ─ Akkoyunlu hanlarından, Uzun Hasan’ın dedesi
 378. KARAYÜLÜG : birl. Kara/Yülüg
 379. KARBEK : birl. Kar/Bek ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın ve Taşayak oymaklarının dip dedelerinden
 380. KARÇAK : 1- Pençe 2- Büst, yarım heykel
 381. KARÇAR : birl. Kar/Çar ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 382. KARÇIGA : Bir şahin türü ─ Kırgız destanlarında adı geçen bir bey
 383. KARÇIĞAY : birl. Kar/Çığay
 384. KARÇUR : birl. Kar/Çur ─ Dokuz Oğuzlar dönemi bey ve komutanlarından
 385. KARDAŞ : Kardeş, kardeş yakınlığı ─ Mısır- Türk kölemenleri devleti denizcilerinden
 386. KARESİ : birl. Kar/Esi ─ Anadolu Selçukluları dönemi beylerinden ve Karesi beyliğinin kurucusu
 387. KARGI : Mızrak
 388. KARGIBAY : birl. Kargı/Bay
 389. KARGIN : Meşbu
 390. KARGUY : 1- Bir atmaca türü 2- Gözetleme kulesi, dağ başlarına yapılan yüksek yapı ─ İran Türkmenleri oymak beylerinden
 391. KARHAN : birl. Kar/Han ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 392. KARIK : Karışık, melez ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 393. KARIKSIZ : Saf, temiz, karışık olmayan
 394. KARIMIŞ : karışık, karışmış ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 395. KARINÇIK : Bakış, nazar, göz kaçamağı ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 396. KARINDAŞ : 1- Kardeş, kardeşlik 2- Kız kardeş, bacı (Kazak ve Kırgızlarda)
 397. KARKIN : (Kargın) ─ Oğuz Kağan’ın torunlarından
 398. KARKINBAY : birl. Karkın/Bay
 399. KARKIŞ : birl. Kar/Kış
 400. KARLIGAN : karlar eriyince açan bir dsağ çiçeği
 401. KARLIK : Karlı arazi, karlı dağ ─ Özbeklerin, Karakalpak oymağı dip dedelerinden
 402. KARLU : Karlı, kar almış
 403. KARLUBEK : birl. Karlı/Bek
 404. KARLUGAÇ : Kar çiçeği ─ Manas destanında adı geçen bir kız
 405. KARLUK : (Karlı, karlık)
 406. KARMAS : Karıştırmaz (Soyunu, neslini) ─ Artukoğulları beyliğinden İlgazi beyin oğlu
 407. KARŞI : Karşıt, zıt ─ Başkurt oymak beylerinden
 408. KARŞIT : Karşı ─ Türk mitolojisinde, Ülke’nin yedi oğlundan biri ve Temizlik Tanrısı
 409. KARTAL : İri kanatlı avcı kuş (Karatal)
 410. KARTAN : birl. Kar/Tan
 411. KARTANBAY : birl. Kartan/Bay ─ Kırgız oymak beylerinden
 412. KARTARKAN : birl. Kar/Tarkan
 413. KARTAY : birl. Kar/Tay
 414. KARUÇ : 1- Karış, karışık 2- Kara uç ─ Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 415. KARYAĞDI : birl. Kar/Yağdı (...Doğumu, kar yağdığı sırada olan)
 416. KARYAĞDI HATUN : birl. Karyağdı/Hatun ─ Halen Ankara’da türbesi bulunan, Otmanlılar döneminde yaşamış ve ermiş olduğu söylenen bir hanım
 417. KASAR : 1- Keser 2- kasıntı, afili 3- Fırtına ─ Çengiz Kaan’ın kardeşlerinden
 418. KASMIŞ : Afili, fiyakalı, kasıntı ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 419. KAŞ : Kaş, korkusuzluk, cesaret ─ Altay Türkleri, Taraga oymağı beylerinden
 420. KAŞGA : (Kaşka)
 421. KAŞGAR : Cesur, üstün vasıflı
 422. KAŞKA : 1- Yiğitlik, mertlik 2- Üstün vasıflılık 3- Dayanıklılık, metanet ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 423. KAŞKA TAMAN : birl. Kaşka/Taman ─ Kırgızların, Mündi oymağı beylerinden
 424. KAŞKABARS : birl. Kaşka/Bars
 425. KAŞKABAY : birl. Kaşka/Bay
 426. KAŞKATİMUR : birl. Kaşak/Timur
 427. KAŞKAY : birl. Kaşka/Ay ─ İran Türkmenleri oymak beylerinden
 428. KAŞKULİ : birl. Kaş/Kulu ─ İran Türkmenleri Karguy oymağı beylerinden
 429. KAŞUK : Dayanıklı, metin ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 430. KATAK : Katı, sert
 431. KATAK BAĞATUR : birl. Katak/Bahadır ─ Çengiz Kaan dönemi, Kerayet asıllı bey ve komutanlardan
 432. KATAN : 1- Sert, katı 2- Saplayan, (Kargı, ok) 3- Ekleyen, artıran
 433. KATAR : (Katan) ─ Kazak hanlığı dönemi beylerinden
 434. KATAR HAN : birl. Katar/Han ─ Kıtay hanlarından
 435. KATAR TİGİN : birl. Katar/Tigin
 436. KATAY : birl. Katı/Ay ─ Başkurt oymak beylerinden
 437. KATGI (katkı) : 1- Katı, sert, haşin 2- Yarar, yararlılık 3- Neşe, şenlik
 438. KATGIÇ : Katı, sert, dayanıklı, haşin
 439. KATI : sert, dayanıklı, haşin, güvenli, admakıllı, etraf ─ Karahanlılar dönemi beylerinden etraflıca
 440. KATLICAK : Katıca,sertçe,şiddetli
 441. KATIALP : birl. Katı/Alp
 442. KATIGEZ : birl. Katı/Gez
 443. KATIGU : Çalışkan, gayretli, azimli
 444. KATIGÜN : birl. Katı/Gün
 445. KATIĞDI : Çok katı, şiddetli, kuvvetli
 446. KATIK : 1- Katı, sert, güçlük, şiddet 2- Katılan, katılım 3- Ekmek, yemek
 447. KATIKAN : birl. Katı/Kan ─ Avarlar devleti, bey ve komutanlarından
 448. KATILGAN : Dayanıklı, metin, sert
 449. KATILIK : Güçlük, sertlik, dayanıklılık, haşinlik
 450. KATILIKALP : birl. Katılık/Alp
 451. KATIRHAN : birl. Katır/Han ─ Karahanlı hanlarından
 452. KATIRAK : Katıca, haşince
 453. KATIYEL : birl. Katı/Yel (Kuru rüzgar)
 454. KATIZ : 1- Ağaç kabuğu 2- Tarçın
 455. KATLAV : Zırh, siper
 456. KATLIG : Katılık, sertlik
 457. KATMIŞ : 1- Saplamış 2- Katılaşmış 3- Eklemiş ─ 1- Karahanlılar dönemi komutanlarından 2- Sogay destanların da adı geçen bir bey
 458. KATRAG HAN : (Katırak han) ─ Bulgar Hanlarından
 459. KATUK : (Katık) ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 460. KATUN : (Hatun) İmparatoriçe, Kağan eşlerine verilen bir unvan. (Kadınsözcüğü buradan gelir)
 461. KAVAN : Kovucu, defedici ─ Öketay kaan dönemi komutanlarından
 462. KAVÇIN : Konuk, kısa süreli misafir
 463. KAVŞIT : 1- Kavuşma, vuslat, kavuşulan yer ─ Divaı Lügat’de adı geçen bir bey
 464. KAVURT : 1- Kurt 2- Kaşmet, ihtişam 3- Dayanıklılık, kalıcılık ─ Alparslan Han’ın kardeşi. Çağrı Beğin oğullarından
 465. KAVUŞ : 1- Menzil, kavuşulacak yer 2- Buluşma, buluşma yeri
 466. KAY : 1- Tipi, kar fırtınası 2- Masal, hikaye
 467. KAYA : Taş bloğu mec. 1- Sertlik, sağlamlık, yıkılmazlık, dayanıklılık 2- İhsan, inayet
 468. KAYA ALP : birl. Kaya/Alp ─ Ertuğrul Beyin dedesi
 469. KAYABAŞ : birl. Kaya/Baş
 470. KAYABAY : birl. Kaya/Bay
 471. KAYABEK : birl. Kaya/Bek
 472. KAYADUR : birl. Kaya/Dur
 473. KAYAER : birl. Kaya/Er
 474. KAYAGÜN : birl. Kaya/Gün
 475. KAYAHAN : birl. Kaya/Han
 476. KAYAK : Kayık, sandal
 477. KAYALAK : 1- Kayık, sandal 2- kaya, kayalık ─ Sogay destanlarında adı geçen bir bey
 478. KAYAN : 1- Çığ, çığ kümedsi 2- Sel, sel suyu ─ Ergenekon destanında adı geçen bir bey
 479. KAYANHAN : birl. Kayan/Han ─ 1- Avarlar devleti hanlarından 2- Çengiz Kaan dönemi, Nayman hanlarından
 480. KAYANSALAR : birl. Kayan/Salar ─ Harzemşahlar devleti, bey ve komutanlarından
 481. KAYANSALÇUK : birl. Kayan/Salçuk ─ Timur Kürkan Han dönemi beylerinden
 482. KAYAR : 1- Sel, sel suyu 2- Gurur, onur
 483. KAYAŞ : Hısım, akraba, kavim kardaş
 484. KAYATEKİN : birl. Kaya/Tekin
 485. KAYATİMUR : birl. Kaya/Timur
 486. KAYÇI : Masalcı, destancı
 487. KAYDU : 1- Katı, sert, şiddetli 2- Kaygı, hüzün 3- Sel, sel suyu
 488. KAYDUHAN : birl. Kaydu/Han ─ 1-Çengiz Kaan’ın dip dedelerinden 2- Çağatay hanlarından 3- Öketay Kaan’ın torunlarından 4- Geyük Han’ın yeğenlerinden
 489. KAYGAÇ : Kayık, sandal
 490. KAYGAŞ : Mucize, olağanüstülük
 491. KAYGIN : 1- Üzgün, kaygılı 2- İsyankar, isyan halinde
 492. KAYGU : Kaygı, endişe, titizlik
 493. KAYGULU : Kaygılı, mahzun ─ Özbeklerin, Konrat ve Oktamgalı oymakları, dip dedelerinden
 494. KAYGUN : Mahzun, üzgün, müteessir
 495. KAYGUSUZ : Vurdumduymaz, gailesiz, umursamaz ─ Otmanlılar döneminde yaşamış, halk ozanlarından (Kaygusuz Abıdal)
 496. KAYHAN : birl. Kay/Han
 497. KAYI : 1- Sel 2- Kar fırtınası 3- Muhkem, iyi korunan ─ Otmanlıların bağlı bulunduğu Oğuz boyu 2- Türkmenlerin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 498. KAYİNAL HAN : birl. Kayı/İnal/Han ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 499. KAYI YABGU : birl. Kayı/Yabgu ─ Oğuz destanında adı geçen bir bey. Tuman Han’ın oğullarından
 500. KAYIACAR : birl. Kayı/Acar
 501. KAYIALP : birl. Kayı/Alp
 502. KAYIER : birl. Kayı/Er
 503. KAYIGATU : birl. Kayı/Katı
 504. KAYIHAN : birl. Kayı/Han ─ Oğuz Kağan’ın torunu, Gül Han’ın oğlu
 505. KAYIKTEGEN : birl. Kayık/Tegen ─ Türkmenlewrin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 506. KAYIR : 1- Kayırma, hamilik, destek 2- Heybet, gösteriş 3- Azim, kararlılık
 507. KAYIRGAŞ : 1- Deste, demet 2- Kayırıcı, koruyucu
 508. KAYIRMIŞ : Kayıran, kayırıcı, destekçi
 509. KAYIRŞI : 1- İçli, merhametli 2- Karşı, muhalif, hizip
 510. KAYITGAN : Dik başlı, boyun eğmeyen
 511. KAYITMAS : Adil, adaletli ─ Cezire beylerinden, İzeddin beyin komutanlarından
 512. KAYKAN : birl. Kay/Kan
 513. KAYMAS : Adaletli, düzenli ─ Selçuklular dönemi Musul atabeylerinden
 514. KAYNAK : Pınar, göze
 515. KAYNAR : 1- Pınar, göze 2- Ateşli, kızgın
 516. KAYNARCA : 1- Kaynak, pınar, menba 2- Ilıca, banyo
 517. KAYRA : Yardım, inayet
 518. KAYRAL : Yardım, destek
 519. KAYRALDIĞ : 1- Destekli, torpilli 2- Eli açık, cömert
 520. KAYRIM : Arka, destek, inayet
 521. KAYRU : Geri, arka, destek
 522. KAYTAG : Aldatıcı, adaletsiz, hilebaz
 523. KAYTBAY : Adil, adaletli, hakkaniyetli
 524. KAYTMAZ : Adil
 525. KAYTUN : Yardımsever ─ Oğuz Kağan’ın torunlarından
 526. KAYURTAR : Kurtarıcı, yardımsever ─ Kulagu Han’ın komutanlarından
 527. KAZAK : 1- Kaçak, kıpçak, merkezden uzak kalan 2- Otoriteye bağlı olmayan, başına buyruk 3- Gezgin, derbeder
 528. KAZAK HAN : birl. Kazak/Han
 529. KAZAKBAY : birl. Kazak/Bay
 530. KAZAKBEG : birl. Kazak/Bey
 531. KAZAKER : birl. Kazak/Er
 532. KAZAN : 1- Kazanç, kazanım, birikim, artı değer, bolluk 2- Kızan, kızgın
 533. KAZAN HAN : birl. Kazan/Han ─ 1- Çağatay hanlarından 2- Altınordu hanlarından 3- Kazan hanlığının kurucusu ve ilk hanı
 534. KAZANBAY : birl. Kazan/Bay
 535. KAZANBEG : birl. Kazan/Bey
 536. KAZANCI : (Kazanç, Kazançı) ─ Türkmenlerin, Sarık oymağı dip dedelerinden
 537. KAZANCUK : 1- Kazanç, kar, getiri 2- Yemek kazanı, tencer ─ Özbeklerin, Konrat ve Oktamgalı oymakları dip dedelerinden
 538. KAZANÇ : Gelir, kar, artı değer, getiri
 539. KAZANER : birl. Kazan/Er
 540. KAZGAN : Kazan, kazanç ─ Buhara hanlığı hanlarından
 541. KAZGURT : (Kazırgan)
 542. KAZILIK : 1- Kazık 2- Kazma aleti 3- Kızgın, celalli
 543. KAZILIK KOCA : birl. Kazlılık/Koca ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 544. KAZIRGAN : Şamanist gelenekte, kötü ruhların, doğruluğa gelmesi için,geçici bir süre için kaldığı ateş çukuru. Bir nevi cehennem
 545. KAZU : Nimet, kazanç
 546. KAZUK : (Kozu, Kazık) 1- Kazma 2- Kazık, sırık
 547. KEBEK : Kabuk, ağaç kabuğu ─ Çağatay hanlarından
 548. KEBENÇ : İtimat, güven, hoşnutluk
 549. KEBENÇÜ : Hoşnut, bahtiyar
 550. KEÇİG : 1- Geçit, köprü 2- Mutlu, sevinçli
 551. KEÇİKLİĞ : Mutlu, sevinçli
 552. KEÇİR : Bağışlayıcı, affedici
 553. KEÇKATULMUŞ : birl. Geç/Katılmış ─ Türk mitolojisinde adı geçen, Oğuz beylerinden
 554. KEÇÜRGEN : Bağışlayıcı, affedici
 555. KEDİMLİG : 1- Zırh, demirağ 2- Giyimlik, giysi
 556. KEKMEN : Olgun, ergin, ermiş
 557. KELDİBAY : birl. Geldi/Bay
 558. KELDİBEK : birl. Geldi/Beğ
 559. KELESİN : Gelesin, gelik, halife ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 560. KELEŞ : Alımlı, yakışıklı, cıvan
 561. KELEZTİ : Hayal, serap
 562. KELGİN : Gelgin, suyu kabaran ırmak
 563. KELİŞTÜ : Olgunluk, gelişim, suhulet
 564. KELTEÇİ : Gelici, gelecek olan, halef
 565. KEMEÇ : Asker, askeri görevli
 566. KENÇEK : (Gençık, Genç)
 567. KENÇLİYÜ : Oğuz beylerinin, özellikle güz kurultayların dan sonraki toy ve şölenlerde, kendi mallarını yağmalatıp, halka dağıtılması için kurdukları büyük sofra. Yağma sofrası
 568. KENDÜZ : Nefs, can, ruh
 569. KENESARU : birl. Kene/Saru ─ Kazak hanlarından. Abılay Han’ın torunu (Bazı kaynaklarda “Kuni saru” olarak da geçer)
 570. KENEŞ : İstişare, müşavere
 571. LENGEŞ : Keneş
 572. KENGEŞLÜ : Danışık, anlaşık, dayanışmalı ─ İran Türkmenleri, oymak beylerinden
 573. KENDİL : Gönül, gönüllü, temiz yürekli
 574. KENİ : (Kuni) Adaletli, adil, dengeli
 575. KEPKE : Örnek, numune
 576. KEPTİK : 1- Latif, şakacı 2- Eşit, müsavi
 577. KERAMUN : Karaman, esmer tenli ─ Kutluğ Timur Han;ın kızlarından
 578. KARAY : birl. Ker/Ay
 579. KERAYET : Sahil, kıyı, plaj
 580. KEREGÜ : Ev, çadır, barınak
 581. KEREKLİ : Gerekli, elzem, ihtiyaç
 582. KEREKTÜ : İhtiyaç, lüzum, zaruret
 583. KEREKÜLÜG : Çadırlı, göçebe
 584. KERELTİ : Tanıklık, şehadet
 585. KEREN : Ulu, kebir, kadir
 586. KEREŞ : Kiriş, yay kirişi ─ Altay Türkleri, Çor oymağıo dip dedelerinden
 587. KERİ : 1- Eski, kadim, geride kalan 2- Germekten, gerilmiş, gergin
 588. KERİK : (Keri)
 589. KERİNÇSİZ : Eşsiz, binasir, emsalsiz
 590. KERKİ : Balta, nacak
 591. KERKİT : Nacak ─ Altay Türkleri, Kişiler oymağı dip dedelerinden
 592. KERTÜK : (Kertik) 1- Ağaca bıçakla çizilen çizgi 2- yapay, suni
 593. KESEN : 1- keskin, kesici 2- Bölüm, ara
 594. KESİ : Keskin, kesen, kesici, sert
 595. KESİK : Kesi, keskin
 596. KESİKOCA : birl. Kesi/Koca ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 597. KESKİN : 1- Sert mizaçlı, asabi 2- Uç, ekstrem 3- Kesici
 598. KESKİNALP : birl. Keskin/Alp
 599. KESKİNAY : birl. Keskin/Ay
 600. KESKİNBAY : birl. Keskin/Bay
 601. KESKİNBEG : birl. Keskin/Beğ
 602. KESKİNER : birl. Keskin/Er
 603. KEŞİKÇE : 1- Muhafız, koruyucu 2- Defa, sıra, adet
 604. KEŞİKÇİ : 1- Israrlı 2- Nöbetçi
 605. KET : 1- Darbe 2- Yılmaz, azimli, kararlı
 606. KETBUĞA : birl. Ket/Boğa ─ 1- Kulagu Han’ın akraba ve komutanlarından 2- Mısır- Türk kölemenleri devleti, vali ve komutanlarından
 607. KETÇİK : Darbecik ─ Altay Türkleri, Çorum oymağı dip dedelerinden
 608. KETE : Ulu, büyük
 609. KETEBEG : birl. Kete/Bey ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 610. KETKARA : birl. Ket/Kara
 611. KETKARA TUDUN : birl. Ketkara/Tudun ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 612. KEYİK : Baht, mutluluk
 613. KEYKATU : (Keykatu Han) birl. Keyik/Katu ─ İlhanlı hanlarından Argun Han’ın oğlu
 614. KEZEGEN : Gezgin, çapkın
 615. KEZGEN : Gezgin, çapkın
 616. KEZGİÇ : Gezgin
 617. KEZİK : Cesaret, atılganlık, cüret
 618. KEZİR : (Kizir, keser) Cesur, cüretkar
 619. KIBI : Keşif, buluş
 620. KICIR : Öç duygusu, intikam
 621. KICURGAN : Gösterişli, mağrur
 622. KIDIK : Gedik, güdük ─ ..Kırgızların, Togay ve Bugu oymakları dip dedelerinden
 623. KIĞILCIM : Kıvılcım, şerare
 624. KIĞITDUK : Davet, ikram
 625. KILAĞI : Kılıç ve bıçakların bilendikten sonra ağız kısmında meydana gelen çizgi
 626. KILAĞUZ : Kılavuz, rehber
 627. KILAVUN : Düğün hediyesi
 628. KILDI : 1- Yaratıcı, yapıcı 2- Etken, amil
 629. KILDIHAN : birl. Kıldı/Han ─ Kıpçak hanlarından Canı Han’ın oğlu
 630. KILGI : 1- İstem, irade 2- Yaratılmış, kılınmış
 631. KILICI : Yaratıcı, yapıcı, halik, kadim
 632. KILIÇ : (Kıl-Uç) Silah ─ Otmanlılar dönemi denizcilerinden
 633. KILIÇ BUĞRA HAN : birl. Kılıç/Buğra/Han ─ Karayanlı hanlarından Satuk Buğra Han’ın torunu
 634. KILIÇ TAMGAÇ HAN : birl. Kılıç/Tamgaç/Han ─ Selçuklular (Sançar Han) dönemi, komutan ve Semerkant valilerinden
 635. KILIÇ ALP : birl. Kılıç/Alp ─ Suriye Selçuklularından, Nureddin beyin komutanı
 636. KILIÇARSLAN : birl. Kılıç/Arslan ─ Anadolu Selçukluları Hanlarından, Kutalmış beğ’in torunu. (Aynı sülaleden, bu ad ile üç han gelmiştir. Bunların içinde en ünlüleri, birincisi olup, haçlı seferlerine karşı koyuşu ve dünya savaş literatürüne geçen “gerilla savaşlarının” ilk örneklerini vermesi bakımından oldukça ilginç ve renkli bir kişiliktir.)
 637. KILIÇAY : birl. Kılıç/Ay
 638. KILIÇBARS : birl. Kılıç/Bars
 639. KILIÇBAY : birl. Kılıç/Bay
 640. KILIÇBOĞA : birl. Kılıç/Boğa
 641. KILIÇER : birl. Kılıç/Er
 642. KILIÇHAN : birl. Kılıç/Han
 643. KILIÇKAN : birl. Kılıç/Kan ─ Karahanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 644. KILIÇTİMUR : birl. Kılıç/Timur
 645. KILIG : 1- yaradılış, huy, karakte 2- Beceri, iş, yapıcılık
 646. KILIGLI : 1- İyi huylu, ahlaklı, görgülü 2- Becerikli, çalışkan, işgüzar
 647. KILIK : Kılıg
 648. KILIN : 1- Huy, yaradıliş 2- Naz, işve
 649. KILINÇ : Kılınış, huy, karakter
 650. KILIVAN : Hediye, bahşiş, ödül
 651. KILUÇ : Kılıç
 652. KIMAÇA : Engel, mania
 653. KIMAR : Komar, homar, yakışıklı, cezbedici ─ Oğuznamede, Yafesin oğlu, Türk’ün kardeşi
 654. KIMIRTU : Kıpırdanış, devinim, jest
 655. KIMIZ : Ekşi, mayhoş anlamına gelen ve kısrak sütünden yapılan bir içki ─ Sibir hanlarından, Göçüm Han’ın kızı
 656. KIMNA : Sürekli, daima, her zaman
 657. KIN : 1- Silah muhafazası 2- Gayret, çalışma 3- Suç, cürüm, ayıp
 658. KINAGU : 1- Ceza, cezalandırma 2- Çalışma, aktivite
 659. KINALP : birl. Kın/Alp
 660. KINAY : Aktif, çalışkan
 661. KINCAL : İnce, narin, zayıf
 662. KINÇAK : Bıçak kılıfı
 663. KINGAL : İnce, narin
 664. KINGIR : Metin, dayanıklı, sebatkar
 665. KINIK : 1- Gayret, gayretli, çalışkan 2- Muhterem, şerefli, hakim ─ Oğuz Kağan’ın torunu Deniz Han’ın oğlu
 666. KIP : Baht, talih
 667. KIPÇAK : 1- Merkezde kaçmış, uzaklaşmış ve bir otoriteye bağlı bulunmayan 2- Çayırlık, geniş toprak, sahipsiz boş ve geniş arazi 3- Ağaç kovuğu 4- Bahtı açık, talihli ─ 1- Türkmenlerin, Teke, Toktamış ve Salur oymaklarının dip dedelerinden 2- Kazakların, Ortayüz bölüğü oymak beylerinden 3- Kırgızların, İçgilik oymağı dip dedelerinden 4- Altayların, Teleut oymağı dip dedelerinden
 668. KIR : 1- Kırmak...dan Kırış, kesiş, kırma, yarma eylemleri 2- Ak’a yakın kirli beyaz renk 3- mec.
 669. Olgunluk, tecrübe ─ 1- Türkmenlerin, Teke, Ötemiş, ve Ersarı oymaklarının dip dedelerinden 2- Özbeklerin, Konrat oymağı dip dedelerinden
 670. KIRAÇ : 1- Kırlaşmış, kıra çalan, kır gibi 2- Kırıcı, kırık, yarık 3- Verimsiz toprak, yaşlı toprak
 671. KIRAÇATA : birl. Kıraç/Ata ─ Göktürkler dönemi kam’larından
 672. KIRAÇKOCA : birl. Kıraç/Koca
 673. KIRAL : birl. Kır/Al ─ Kırgızların, Karatol ve Kutay oymakları dip dedelerinden
 674. KIRALP : birl. Kır/Alp
 675. KIRAN : 1- Bozgun yapan, düşmanı yok eden 2- Dağ yamacı 3- Yön, kenar, kıyı
 676. KIRANALP : birl. Kıran/Alp ─ Selçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 677. KIRANAY : Birl. Kıran/Ay
 678. KIRANBAY : birl. Kıran/Bay
 679. KIRANBEGÜM : birl. Kıran/Begüm
 680. KIRANER : birl. Kıran/Er
 681. KIRANHAN : birl. Kıran/Han
 682. KIRARSLAN : birl. Kır/Arslan
 683. KIRAT : birl. Kır/At
 684. KIRAY : 1- Genç, delikanlı 2- Kıran, kan dökücü, vurguncu
 685. KIRBAY : birl. Kır/Bay
 686. KIRBOĞA : birl. Kır/Boğa
 687. KIRCA : Kıra çalan, ,kırlaşmış mec. Olgun, bilge
 688. KIRCI : 1- Kırıcı, sert mizaçlı 2- Kenar, uç, sahil
 689. KIRÇİÇEK : birl. Kır/Çiçek
 690. KIRER : birl. Kır/er
 691. KIRGI : 1- Kırım 2- Bir atmaca türü
 692. KIRGIL : Kırık, üzgün, kırgın ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 693. KIRGIN : 1- Gönül kırgınlığı 2- Bozgun
 694. KIRGIZ : 1- Kırgıncı, bozguncu, geçimsiz 2- Kırk/Uz 3- Numune, örnek 4- Kırk/Kız ─ Şecerei Türk’e göre, Oğuz Kağan’ın yeğeni
 695. KIRGIZBAY : birl. Kırgız/Bay
 696. KIRGIZER : birl. Kırgız/Er
 697. KIRHAN : birl. Kır/Han ─ Bir ara Sivas valiliği de yapmış olan Havarezmler devleti bey ve komutanlarından
 698. KIRICI : 1- Kıran, bölen, yaran mec. Sert mizaçlı, gönül kırıcı 2- Kenar, sahil
 699. KIRIK : Kırılmış, bölünmüş ─ Türkmenlerin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 700. KIRIM : 1- Kırış, bozgun, katliam 2- Kırgınlık, küskünlük 3- Uç nokta, kenar
 701. KIRIY : Sahil, kenar
 702. KIRKARIK : birl. Kırk/Arık ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 703. KIRKAY : birl. Kırk/Ay
 704. KIRKER : birl. Kırk/Er
 705. KIRKIN : Bahşiş, hediye
 706. KIRKİL : birl. Kırk/İl
 707. KIRKLI : Eski, şamanist gelenekten, bazı değişiklikler yada dinsel motiflerin de eklenmesiyle, bugünlere kadar gelen bir inanca göre; gerçek anlamı “kırk ünlü ata ruhunun koruması altındaki kişi”
 708. KIRKUZ : birl. Kırk/Uz
 709. KIRMAN : Kırma yeri, Kırman, harman
 710. KIRTAY : birl. Kır/Tay ─ Mısır- Türk kölemenleri devleti, Halep valilerinden
 711. KIRYAĞIZ : birl. Kır/Yağız ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 712. KISIG : 1- Hapis, dar yer 2- Kısıtlı, bağımlı
 713. KISIGLU : Hapis, mahpus, kıstırılmış
 714. KISRIK : Utangaç, mahçup
 715. KISTAVUL : Acele, aceleci, telaşlı
 716. KIŞIL : Kışlık, kış için ayrılmış
 717. KIŞLAK : Kışın kalınan yer, ez, kışlık ev
 718. KITAY : 1- Çinliye benzeyen , Çinliye karışmış 2- Kutay ─ 1- Kırgızların, Togay, Soldu oymakları, dip dedelerinden 2- Özbek oymak beylerinden
 719. KITAY BAGATUR : birl. Kıtay/Bagatur ─ Timur Kürkan Han’ın komutanlarından
 720. KITAYHAN : birl. Kıtay/Han ─ Harzem hanlarından Atsız Han’ın oğlu. İlarslan’ın kardeşi
 721. KIVANÇ : Gurur, kıvanma, sevinme, öğünme, mutlu olma, kendine güvenerek ve öğünerek sevinme hali
 722. KIVAM : Olgunluk,yeterlilik
 723. KIVAMBEK : birl. Kıvam/Beğ ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 724. KIVANDUK : Kıvançlı, mutlu
 725. KIVIK : Ara, fasıla
 726. KIVILCIM : Ateş parçası, şerare
 727. KIVLIK : Kıvanç ve mutluluk nedeni
 728. KIVRAK : 1- Kıvançlı 2- Hareketli, dayanıklı
 729. KIVRIM : Hare, iltiva
 730. KIYAGAN : (Kıyan) ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 731. KIYAK : 1- gaddar, acımasız 2- Kayak, kaydıraç 3- Çekicilik, cazibe
 732. KIYAL : İmge
 733. KIYAN : 1- Dağdan hızla akan sel suyu 2- Gaddar, acımasız, kıyıcı
 734. KIYANALP : birl. Kıyan/Alp
 735. KIYANAY : birl. Kıyan/Ay
 736. KIYANBASAT : birl. Kıyan/Basat ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 737. KIYANBAY : birl. Kıyan/Bay
 738. KIYANER : birl. Kıyan/Er
 739. KIYANHAN : birl. Kıyan/Han ─ 1- Kıyatlar devleti hanlarından 2- Oğuzname’ye göre Ergenekon’da yaşamış hanlardan
 740. KIYANKARA : birl. Kıyan/Kara
 741. KIYANGÜÇ : birl. Kıyan/Güç
 742. KIYANSELÇUK : birl. Kıyan/Selçuk ─ ..Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 743. KIYANSU : birl. Kıyan/Su
 744. KIYANTAŞ : birl. Kıyan/Taş
 745. KIYAT : Çekici, cazibeli ─ Çengiz Kaan’ın bağlı olduğu oymağın adı
 746. KIYATÇIĞ : birl. Kıyat/Çığ ─ Çağatay Han dönemi komutanlarından
 747. KIYGA : Zeki, çok akıllı
 748. KIYGI : Zeka, deha
 749. KIYIK : 1- Zeka, dahi 2- Çekici 3- Kaçak, kapçak
 750. KIYIKSIZ : Kaçmaz, sözünden dönmez, düz
 751. KIYIN : 1- Akid, sözleşme, anlaşna 2- Güç, kudret, otorite
 752. KIYIŞKAN : 1- Sözünün eri, sözünde duran 2- Cesur, gözüpek
 753. KIYMAÇ : Gamze
 754. KIYNAK : 1- Ünlü, meşhur 2- pençe, kartal pençesi
 755. KIYUK : 1- Mutluluk 2- Geyik
 756. KIZARIK : 1- Kızıl, kızıllaşmış 2- kızgın, kızağan
 757. KIZGAN : Kızgın, kızışmış
 758. KIZGIN : Kızıllaşmış, asabi, kızağan ─ Gazan Han’ın bakanlarından
 759. KIZI : Şiddet, asabiyet, kızama, kızgınlık
 760. KIZIK : 1- Kızgın, asabi 2- Kısık, hapis ─ Oğuz Kağan’ın torunlarından
 761. KIZIL : 1- Kırmızı, al 2- Altın 3- Kızmış, kızarmış, kızgın ─ 1- Altay Türkleri eski oymak beylerinden 2- Türkmenlerin, Yaymut ve Küçüktatar oymakları, dip dedelerinden
 762. KIZILALMA : birl. Kızıl/Elma ─ Olgun, kızarık elma anlamı, bir sembol ve imgedir. Ülkü’yü motivasyonu içerir. Bazen, fethedilmesi gereken illeri ifade eder, çoğu kez ise bütün Türklerin, tek bayrak altında toplandığı devletin, “Birleşik Türk devletleri”nin imgesi
 763. KIZILALP : birl. Kızıl/Alp ─ Selçuklular dönemi uç beylerinden
 764. KIZILARSLAN : birl.Kızıl/Arslan ─ Alparslan Han’ın torunlarından
 765. KIZILATA : birl. Kızıl/Ata
 766. KIZILAY : birl. Kızıl/Ay
 767. KIZILAYAĞ : birl. Kızıl/Ayak ─ Türkmenlerin, Ersarı ve Ok oymakları,dip dedelerinden
 768. KIZILBARS : birl. Kızıl/Bars
 769. KIZILBAŞ : birl. Kızıl/baş ─ 1- Kırgızları, İçgilik ve Tayıt oymağı, dip dedelerinden. 2- Salçuklu ve Otmanlı dönemlerinde, yöneticiler tarafından, Alevi-Bektaşi Türkmenler için kullanılan genel bir sıfat
 770. KIZILBAY : birl. Kızıl/Bay
 771. KIZILBEK : birl. Kızıl/Bek
 772. KIZILBÖRİ : birl. Kızıl/Böri
 773. KIZILBUĞA : birl. Kızıl/Boğa ─ Salçuklular dönemi, Azerbaycan atabeylerinden.
 774. KIZILBUKA : birl. Kızıl/Boğa ─ Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından.
 775. KIZILER : birl. Kızıl/Er
 776. KIZILGU : Kızarmış, kızgın ─ Kırgızların, Mürdi oymağı, dip dedelerinden.
 777. KIZILHAN : birl. Kızıl/Han ─ .. 1- Şamamist gelenekte Tanrı sıfatlarından 2- Oğuz Kağan dönemi bey ve komutanlarından.
 778. KIZILKURT : birl. Kızıl/Kurt ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı, dip dedelerinden.
 779. KIZILKÖZ : birl. Kızıl/Göz ─ Türkmenlerin, Teke ve Ötemiş oymakları dip dedelerinden
 780. KIZILOK : Birl. Kızıl/Ok
 781. KIZILOTAĞ : birl. Kızıl/Otağ ─ Kağan ya da Han’ların verdikleri, toy ve şölenlerde, kız çocuk sahiplerinin oturduğu, şeref tribünü
 782. KIZILTAN : birl. Kızıl/Tan
 783. KIZLITAŞ : birl. Kızıl/Taş ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Semiz ve Baganalı oymakları dip dedelerinden
 784. KIZILTAY : birl. Kızıl/Tay
 785. KIZILTUĞ : birl. Kızıl/Tuğ
 786. KIZIMTAY : birl. Kızım/Tay (Kızmaktan kızgınlık) Tay
 787. KIZIRAK : (kızarık, kızrak) Nadir, ender rastlanan ─ Türkmenlerin, Tekeli ve Sıçmaz oymakları dip dedelerinden
 788. KİÇİ : 1- Kişi, adam, insan 2- Küçük, minyon 3- Geçmiş, geçik, eski 4- Keçi
 789. KİÇİCİK : 1- Kişicik, insancık 2- Küçük, minyon
 790. KİÇİGÖZ : birl. Kiçi/Göz ─ Türkmenlerin, Çavdur oymağı dip dedelerinden
 791. KİÇİK : 1- Küçük, minyon, Geçik, geçmiş
 792. KİÇİK BEGÜM : birl. Kiçik/Begüm ─ Babür Han’ın akrabalarından bir hanım
 793. KİÇİKHAN : birl. Kiçik/Han ─ Hun devleti dönemi komutanlarından
 794. KİÇİK KOCA : birl. Kiçik/Koca ─ babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 795. KİÇİN : Zincir ─ Tuna Bulgarları Hanlarından
 796. KİÇİÖREN : birl. Kiçi/Ören
 797. KİÇİYÜZ : birl. Kiçi/Yüz ─ Kazakların, üç büyük bölüğünden biri
 798. KİÇKİ : 1- Eski, kadi 2- Kişi, insan
 799. KİÇKİNE : (Giçgine) Geçkin, geçmiş kadim ─ Babür Han dönemi beylerinden
 800. KİDGÜ : Giyim, giysi, elbise
 801. KİLÜGEN BAGATUR : birl. Kilügen/Bagatur ─ Çengiz Kaan dönemi, bey ve komutanlarından
 802. KİLÜKEN : Gülen, güleç, güleryüzlü, mütebessim
 803. KİNDİK : Orta, odak, merkez
 804. KİNEŞ : Şura, meşveret, kongre
 805. KİREY : (Girey, geray, keray) ─ 1- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, YediUruk oymağı dip dedelerinden 2- Türkmenlerin, Yaymut oymağı, dip dedelerinden 3- Başkurtların eski dönem oymak beylerinden
 806. KİRİŞ : Sinirden ve bağırsaktan yapılan sicim. Ok yayı olarak da kullanılır.
 807. KİRTİ : Doğruluk, gerçekçilik
 808. KİSEK : (Kizek, kesik) ─ Kırgızların, İçgilik oymağı dip dedelerinden
 809. KİŞİLİK : Karakter, şahsiyet, insan olma özelliği ─ Çengiz Kaan’ın Karabudundan, gelip yükselerek komutan olan beylerinden
 810. KİŞKEN : (Kiçgen) 1- Küçük, minyon 2- Geçen, geçmiş
 811. KİÇKENTAY : birl. Kiçken/Tay ...minyon, minik
 812. KİŞNİŞ : Baklagillerden bir bitki
 813. KİYE : Kut, talih, ululuk
 814. KİYELİ : Mübarek, saygıdeğer, ulu
 815. KİYELİ KAĞAN : birl. Kiyeli/Kağan ─ Göktürk kağanlarından Kürşad’ın amcası
 816. KİYİK : Kiyuk, Geyuk
 817. KİZEK : 1- Kesik 2- Nöbet 3- Seyran, gezinti
 818. KİZİK : (Kizek)
 819. KİZİR : 1- Keser, kesici 2- Gever, gezgin 3- Atılgan, cesur
 820. KİZİROĞLU : birl. Kizir/Oğul ─ Köroğlu destanında adı geçen bir Türkmen beyi
 821. KOBRAT : (Kubrat) Derlemek, toparlamak, örgütlemek ─ Bulgar hanlarından
 822. KOBU : (Kovu) Buket, demet ─ Altay Türkleri, Çor oymağı, dip dedelerinden
 823. KOBURCUK : Kabarcık, kabarık, kabadayı ─ 1- Orus Han’ın oğullarından 2- Timur Kürkan Han’ın, Kıpçak valisi ve komutanlarından
 824. KOBUZ : (Kopuz)
 825. KOCA : 1- Ulu, saygıdeğer, hürmete layık 2- Bilgili, tecrübeli, görüp geçirmiş 3- Gösterişli, azametli 4- Mert, düz, koç gibi ─ Babür Han dönemi beylerinden
 826. KOCAALP : birl. Koca/Alp
 827. KOCABAŞ : birl. Koca/Baş ...Koruyucu, muhafız
 828. KOCABAY : birl. Koca/Bay
 829. KOCABEK : birl. Koca/Bek
 830. KOCABUĞA : birl. Koca/Boğa
 831. KOCAER : birl. Koca/Er
 832. KOCA KULAN : birl. Koca/Kulan ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 833. KOCAKURT : birl. Koca/Kurt
 834. KOCAMAN : 1- Akıllı, bilge 2- İriyarı, cüsseli, heybetli
 835. KOÇ : Erkek koyun mec. Düz, mert, yüz yüze döğüşen, hilesiz, yiğit, dayanıklı, yılmaz
 836. KOÇA : 1- Koç gibi..2- Kibar, centilmen
 837. KOÇAK : Koç gibi, cesur yürkli ─ Er Targın destanında adı geçen bir bey
 838. KOÇAN : 1- Centilmen, kibar 2- Koşan, koşucu
 839. KOÇANBÖRÜ : birl. Koçan/Böri ─ Ergenekon destanına göre, Böritaçina’nın oğullarından
 840. KOÇAŞ : Rehber, yol gösteren, önde giden
 841. KOÇAY : birl. Koç/Ay
 842. KOÇBAY : birl. Koç/Bay
 843. KOÇBEY : birl. Koç/Bey ─ Babür Han’ın komutanlarından ( Arayış Han’ın babası)
 844. KOÇER : birl. Koç/Er
 845. KOÇER NOYAN : birl. Koçer/Noyan ─ İlhanlılar dönemi komutanlarından
 846. KOÇGAR : (Kaçgar,kaşgar) 1- Koç başı 2- Koç gibi, koçyiğit ─ Harzemşahlar devleti vali ve komutanlarından
 847. KOÇGUR : (Koçgar)
 848. KOÇİ : Koç gibi, koç yürekli
 849. KOÇİBEY : birl. Koçi/Bey ─ 17. Yüzyıl bilginlerinden
 850. KOÇHAN : birl. Koç/Han ─ Avar hanlarından
 851. KOÇKAN : birl. Koç/Kan
 852. KOÇLUĞ : ( Koçluk) Koç olacak kuzu ─ Karakıtay devleti hanlarından
 853. KOÇO : Kibar, mert ─ Öketay Kaan’ın oğullarından Çengiz Kaan’ın torunu
 854. KOÇOTUTUK : birl. Koço/Tutuk ─ Göktürkler (Kapgan Kağan) dönemi, Uygur asıllı bey ve komutanlardan
 855. KOÇU : 1- Koç gibi 2- Kibar, centilmen ─ Otmanlılar (Yavuz Selim Han) dönemi, Bursa valilerinden
 856. KOÇUM : 1- Yiğit, mert 2- Koşum, koşma ─ Ünlü astronom ve bilgin “Uluğ bey” ‘in yeğeni
 857. KOÇUN : Düz, hilesiz, temiz yürekli ─ Çengiz Kaan’ın kardeşlerinden
 858. KOÇUN BİGE : birl. Koçun/Bike ─ Çengiz Kaan’ın kızlarından
 859. KOÇUGAR : Mert, yiğit, özü sözü bir
 860. KOÇYİĞİT : birl. Koç/Yiğit
 861. KODAN : (Kutan) ─ Salçuklular dönemi komutanlarından
 862. KODAR : Mağrur
 863. KODAZ : Mağrur
 864. KOKLUĞ : Koku, parfüm
 865. KOKULUG : Koku, Parfüm
 866. KOKUM : Parfüm
 867. KOKUŞ : Dalları, ok yapımına elverişli bir ağaç türü
 868. KOLAN : 1- Hediye, bahşiş 2- Kollayan, koruyan 3- At, eşek,katır gibi hayvanların, eyerini bağlamaya yarayan kemer
 869. KOLANÇI : Kolancı
 870. KOLBAG : Kadınların, aksesuar olarak bileklerine taktıkları, boncuklu halka
 871. KOLBAS : (Kolbaş, kolbaşı) ─ Kuman hanlarından
 872. KOLBAŞ : Askeri birlik başı, komutan, askeri koruyup kollayan kişi
 873. KOLBAŞI : (Kolbaş)
 874. KOLBAY : Askeri danışman
 875. KOLCUK : Kolcu, muhafız, koruyucu
 876. KOLÇAK : Kolcu, koruyucu, kollayıcı ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 877. KOLÇU : Muhafız, bekçi
 878. KOLDAGÜÇ : Hami, koruyucu, şefkatli, merhametli, yardımsever
 879. KOLDAŞ : 1- Silah arkadaşı 2- Arkadaş, birbirini kollayan
 880. KOLGAK : İstek, heves, taleb ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 881. KOLGAY : Veliaht, şehzade (Kırım ve Kazan hanlıkları döneminde kullanılan bir aksesuar
 882. KOLKA : 1- Kolgu, kol takısı 2- Refika, hanım, eş
 883. KOLTAG : Arka, himaye, destek
 884. KOLUÇ : Kolcu, kolbaşı, komutan
 885. KOLUNÇUĞ : Yakarış, niyaz
 886. KOMAN : (Kaman,kuman) 1- Yurduna yabancı sokmayan 2- Aman vermeyen 3- Kumral
 887. KOMANBAY : birl. Koman/Bay
 888. KOMAS : Komayan, bırakmayan, aman vermeyen ─ Otmanoğullarının dip dedelerinden
 889. KOMUK : 1- Kabuk, ağaç kabuğu 2- Hazine, define ─ Karahanlılar dönemi beylerinden
 890. KOMUR : Cesur, gözüpek
 891. KON : 1- Yurt, vatan 2- Konak, yerleşim, mekan
 892. KONAÇ : Aşiyan
 893. KONAG : 1- Konuk, misafir 2- Konuk ağırlanan ev ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Aday oymakları dip dedelerinden
 894. KONALGA : 1- Konuk yeri, baş köşe 2- Menzil, konulacak, varılacak yer
 895. KONAT : 1- Cana yakın, munis, sokulgan 2- konuk ağırlayıcı, konuksever 3- Birlikte göç eden oba birliği
 896. KONCA : 1- Armağan, bahşiş 2, Gül
 897. KONÇUK : 1-Aşina, tanıdık 2- Konuk
 898. KONÇUY : Kağan kızı, prenses, soylu kız
 899. KONÇUY TENGRİM : Konçuy/Tengrim ─ Koço Uygurları prenseslerinden
 900. KONDU : Yerleşik, yerli ─ Kırgız beylerinden
 901. KONDUBAY : birl. Kondu/Bay ─ Sogay destanlarında adı geçen bir bey
 902. KONDUR : Konuksever, cömert
 903. KONGAR : 1- Koyu kırmızı renkteki at 2- Kızıla yakın renk tonu ─ Macar kumanları beylerinden
 904. KONGARALP : birl. Kongar/Alp
 905. KONGARATAY : birl. Kongar/Atay ─ Bulgar Hanlarından
 906. KONGARBUĞA : birl. Kongar/Boğa
 907. KONGRAT : (Kongarat) birl. Kongar/At ─ İlhanlı hanlarından, Ebu Saidin kızı
 908. KONGUR : (Kongar) ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 909. KONGURTAY : birl. Kongur/Tay Kızıltay.. ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 910. KONIK : Can, ruh, yaşam
 911. KONRAT : (Konurat) birl. Konur/At ─ 1- Kazakların, Ortayüz bölüğü, oymak beylerinden 2- Özbek, oymak beylerinden
 912. KONŞUK : 1- Konşu, komşu 2- Yerleşim yeri 3- konuşma, laf
 913. KONUK : 1- Misafir 2- Can, ruh 3- Varılacak yer, menzil
 914. KONUKALP : birl. Konuk/Alp
 915. KONUKAY : birl. Konuk/Ay
 916. KONUKBEK : birl. Konuk/Bek
 917. KONUL : 1-Kerevetlerin altındaki, yük konan boşluk, yüklük
 918. KONULGA : 1- Konuk yeri, baş köşe 2- Konuğa verilen yemek, değerli yemek
 919. KONUR : 1- Yakışıklı, civan 2- Gururlu, onurlu, mağrur 3- Kara ve kızıl karışımı renk, at rengi, doru at
 920. KONUR APA : birl. Konur/Apa
 921. KONURBÖRİ : birl. Konur/Böri
 922. KONUR KOCA : birl. Konur/Koca
 923. KONURAKA : birl. Konur/Aka
 924. KONURAL : birl. Konur/Al
 925. KONURALP : birl. Konur/Alp ─ Otmanlıların ilk dönem komutanlarından ve Otman beğin yakın yoldaşlarından
 926. KONURATA : birl. Konur/Ata
 927. KONURAY : birl. Konur/Ay
 928. KONURBAY : birl. Konur/Bay ─ Kırgız beylerinden
 929. KONURHAN : birl. Konur/Han ─ Kulagu Han’ın oğlu
 930. KONUŞ : 1- Yerleşim, karargah 2- Menzil, varılacak yer
 931. KOPAKHAN : birl. Köpek/Han ─ Naymanlar devleti hanlarından (Tarihçilerin çoğu bu adın köpek olduğu görüşünde birleşiyor olsalar da, ikinci bir şık olarak “Kop/Ak” , çok/ak ..olabileceği de gözardı edilmemelidir.)
 932. KOPAKKULA : birl. Köpek/Kula ─ Babür Han’ın komutanlarından
 933. KOPAN : 1- Galip, utkan 2- Ulu, yüksek
 934. KOPTURU : Saygı duruşu, tören duruşu
 935. KOPU : Kop, çok, çokluk
 936. KOPUN : Çoklu, bereket, bütünlük
 937. KOPUZ : Saz, bağlama (Kop_Uz)
 938. KOPUZALP : birl. Kopuz/Alp
 939. KOPUZAY : birl. Kopuz/Ay
 940. KOPUZBAY : birl. Kopuz/Bay
 941. KOPUZBEK : birl. Kopuz/Bek
 942. KOPUZER : birl. Kopuz/Er
 943. KOR : 1- Öz, maya, asıl 2- Ateş parçası, ateş
 944. KORAPA : birl. Kor/Apa
 945. KORİLÇİ : birl. Kor/İlçi ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 946. KOR KAĞAN : birl. Kor/Kağan
 947. KOR TULU : birl. Kor/Tulu
 948. KORAL : birl. Kor/Al
 949. KORALP : birl. Kor/Alp
 950. KORALTAN : birl. Kor/Altan
 951. KORALTAY : birl. Kor/Altay
 952. KORATA : birl. Kor/Ata
 953. KORAY : birl. Kor/Ay
 954. KORBA : Filiz
 955. KORBAŞ : birl. Kor/Baş
 956. KORBAY : birl. Kor/Bay
 957. KORCU : Korucu ─ Türkmenlerin, Teke, Ötemiş ve Taşayak oymakları, dip dedelerinden
 958. KORDEMİR : birl. Kor/Demir
 959. KORDUMAN : birl. Kor/Duman
 960. KOREL : birl. Kor/El
 961. KORER : birl. Kor/Er
 962. KORGAN : Korunan yer, kale, kurgan
 963. KORGAVUŞ : Savunucu, müdafi
 964. KORHAN : birl. Kor/Han ─ Otmanoğullarının dip dedelerinden
 965. KORIÇI : Korucu, koruyucu, bekçi, yasak bölgeleri bekleyen ve koruyan kişi
 966. KORIG : 1- Koru, ağaçlık, yeşil bölge 2- korunan, yasak bölge
 967. KORKMAZ : Korkusuz, cesur ─ Mısır- Türk kölemenleri devleti döneminde Malatya valiliği yapan bir bey
 968. KORKUD : (Korkut) ─ Salçuklular (Sançar Han) dönemi, beylerinden
 969. KORKUNÇ : Korkutucu, ürkütücü
 970. KORKUT : 1- Heybetli, korkutucu, korku salan ─ Otmanlı şehzadelerinden Yavuz Selim Han’ın kardeşi
 971. KORKUTALP : birl. Korkut/Alp ─ Otman beğ dönemi komutanlarından
 972. KORKUTATA : birl. Korkut/Ata ...Dede Korkut ─ Oğuzların, Bayat boyundan, Kara Koca’nın oğlu olan bu ulu kişi, yalnızca bir masal ve efsane anlatıcısı değil, aynı zamanda Türklerin sosyal ve kültürel yapısını, en güzel ve net bir biçimde dile getiren, konularında bunu işleyen bunları derleyip toparlayan, o günlerin önemli olaylarının notlarını tutan bir tarihçidir de. Bizler, bu ulu ve bilge kişi sayesinde, Türklerin, sosyal yaşamı, aile yaşamı, yönetim ve siyaset anlayışlarını,kültür anlayışlarını, ad verme biçimlerini, adların önemini, öğrendik.
 973. Bu yüzden bu ulus, Korkut Ata’ya çok şey borçludur.
 974. KORMARAL : birl. Kor/Maral
 975. KORSU : birl. Kor/Su
 976. KORŞAD : birl. Kor/Şad
 977. KORTAG : birl. Kor/Dağ
 978. KORTAN : birl. Kor/Tan
 979. KORTAY : birl. Kor/Tay
 980. KORTİMUR : birl. Kor/Timur
 981. KORUĞ : Yalnızca bir masal ve efsane anlatıcısı değil, aynı zamanda Türklerin sosyal ve kültürel yapısını, en güzel ve net bir biçimde dile getiren, konularında bunu işleyen bunları derleyip toparlayan, o günlerin önemli olaylarının notlarını tutan bir tarihçidir de. Bizler, bu ulu ve bilge kişi sayesinde, Türklerin, sosyal yaşamı, aile yaşamı, yönetim ve siyaset anlayışlarını,kültür anlayışlarını, ad verme biçimlerini, adların önemini, öğrendik. Bu yüzden bu ulus, Korkut Ata’ya çok şey borçludur.
 982. KORMARAL : birl. Kor/Maral
 983. KORSU : birl. Kor/Su
 984. KORŞAD : birl. Kor/Şad
 985. KORTAG : birl. Kor/Dağ
 986. KORTAN : birl. Kor/Tan
 987. KORTAY : birl. Kor/Tay
 988. KORTİMUR : birl. Kor/Timur
 989. KORUĞ : 1- koru, koruluk, ağaçlıklı bölge 2- Koruma bölgesi, sit alanı 3- Yasak bölge, askeri bölge
 990. KORUK : (Koru)
 991. KORUKÇU : Koruyucu, korucu, muhafız
 992. KORÜREK : birl. Kor/Ürek
 993. KOŞ : 1- Koç 2- Dizi, sıra, dize
 994. KOŞAK : 1- Koşulan, koşturan 2- Neşide, destansı şiir
 995. KOŞAR : 1- Emredici, buyurucu 2- Koşucu, çalışkan, hareketli 3- Dizen, düzenleyen
 996. KOŞAY : birl. Koş/Ay ─ 1- Manas destanında adı geçen bir kız 2- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü Bayoğlu ve Aday oymakları dip dedelerinden
 997. KOŞMA : Ölçülü, uyaklı söz
 998. KOŞTAMGA : birl. Koş/Tamga ─ Özbeklerin, Konrat ve Naymanlar oymakları dip dedelerinden
 999. KOŞUK : 1- Yanyana, birlikte, yaren, dost 2- Koşma, şiir
 1000. KOŞUL : Hüküm, şart
 1001. KOŞULGAN : Koşul koyan, buyurucu
 1002. KOŞUM : 1- Koçum 2- Bağlı, yanyana 3- Atın, eyer, kulan, üzengi vb. malzemelerinin tümü
 1003. KOŞUN : 1- Asker, savaş birliği 2- Halk, ahali 3- Dizi, dize
 1004. KOTAN : (Kutan) ─ Salçuklular (Berk Yaruk Han) dönemi bey ve komutanlarından
 1005. KOTAN TUĞRUL : birl. Kutan/Tuğrul ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1006. KOTKU : Alçak gönüllü, mütevazı
 1007. KOY : 1- Koyun 2- Merhamet, acıma duygusu
 1008. KOYLU : 1- Merhametli 2- İstikamet, yön, yönünü bilen 3- Koyunlu
 1009. KOYMARAL : birl. Koy/Maral
 1010. KOYU : Merhamet ─ Altay Türkleri Şor oymağı, dip dedelerinden
 1011. KOYULDAR : 1- Merhametli 2- Hürmetli ─ Sogay destanında adı geçen bir bey
 1012. KOYULMUŞ : 1- Merhametli 2- Çalışkan
 1013. KOYUNLU : 1- Hun, Hun’lu 2- Merhametli ─ Türkmenlerin, Ersarı ve Ok oymakları dip dedelerinden
 1014. KOYURGA : 1- Hürmet, lütuf 2- Acıma duygusu, merhamet
 1015. KOYURTANG : Özgürlük, Hürriyet
 1016. KOZAN : Kozalak
 1017. KOZALAK : Çam, selvi gibi ağaçların sert çiçeği
 1018. KOZAN : Kazan
 1019. KOZGAV : Kıyam, isyan, başkaldırma
 1020. KÖPÜRGE : 1- Köprü, geçit 2- Savaş davulu
 1021. KÖÇAY : birl. Göç/Ay
 1022. KÖÇER : birl. Göç/Er
 1023. KÖÇERİ : birl. Göç/Eri
 1024. KÖÇET : Filiz, sürgün
 1025. KÖÇMEN : Göçmen, göçücü ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Baybaktı oymakları dip dedelerinden
 1026. KÖDÜRGÜ : Kurban, adak
 1027. KÖGMEN : (Gökmen) 1- Tanrısal, ilahi 2- Sayın, saygıdeğer 3- Gücünü Tanrıdan alan
 1028. KÖĞÜZ : 1- Göksel, Tanrısal 2- Göğüs, sine
 1029. KÖK : 1- Gök 2- Aile, soy
 1030. KÖKBİLGE HAN : birl. Kök/Bilge/Han ─ Uygur hanlarının ünvanlarından
 1031. KÖKBUDAK : birl. Kök/Budak
 1032. KÖKCAR : Gök/Yar ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Nayman oymağı dip dedelerinden
 1033. KÖKCATIK : birl. Gök/Yatık ─ Kırgızların, Manguş oymağı dip dedelerinden
 1034. KÖKÇAR : birl. Gök/Çur
 1035. KÖKÇEK : Gökçek
 1036. KÖKÇEOĞUL : birl. Gökçe/Oğul ─ Kırgızların, Edigene oymağı dip dedelerinden
 1037. KÖKDAŞ : Emsal, örnek
 1038. KÖKELTAŞ : (Gökiltaş) birl. Gök/İltaş ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1039. KÖKEN : Göğen, gelen, 2- Köken, soy, aile
 1040. KÖKETAY : birl. Kök/Tay
 1041. KÖKİM : 1- Göğüm 2- Soyum, ailem ─ Türkmenlerin, Ersarı ve Ok oymakları dip dedelerinden
 1042. KÖKLÜ : 1- Tanrıdan gelen 2- Soylu
 1043. KÖKMEN : (Gökmen)
 1044. KÖKMÜREN : birl. Gök/Müren ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Kıpçak oymağı dip dedelerinden
 1045. KÖKÖÇÜ : (Kökçü) Gökçü, gökten güç alan, Tanrıdan gelen ─ Çengiz Kaan’ın başşamanı
 1046. KÖKSAGUN : birl. Gök/Sagun ─ Salçuklular (Sançar Han) dönemi, Semerkant beylerinden
 1047. KÖKSAL : birl. Kök/Sal
 1048. KÖKSAY : birl. Kök/Say
 1049. KÖKSENGÜN : birl. Gök/Sengün ─ Bilge Kağan dönemi komutanlarından
 1050. KÖKTAN : birl. Kök/Tan
 1051. KÖKTAŞ : birl. Kök/Taş
 1052. KÖKTAY : birl. Kök/Tay ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 1053. KÖKTAYBİGE : birl. Kök/Tay/Bike ─ Çengiz Kaan’ın gelini, Tulay Han’ın evdeşi
 1054. KÖKTEM : 1- Bahar 2- Gençlik 3- Deha, akıl
 1055. KÖKTİN : birl. Gök/Tin
 1056. KÖKTÜRK : (Göktürk)
 1057. KÖL : Göl mec. Ululuk, sonsuzluk, derinlik, bilgelik ─ Altay Türkleri, Koybal oymağı dip dedelerinden
 1058. KÖL BİLGE HAN : birl. Köl/Bilge/Han ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1059. KÖLERKİ HAN : birl. Köl/Erki/Han ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1060. KÖLERKİN : birl. Köl/Erkin ─ Karlukluların ünvanlarından
 1061. KÖLTİGİN : (Kül/Tigin)
 1062. KÖLAPAK : birl. Köl/Apak
 1063. KÖLHAN : birl. Köl/Han
 1064. KÖLMÜK : Halk, ahali
 1065. KÖLÜK : Yük hayvanı
 1066. KÖMEK : 1- Yardım, arka, destek, inayet 2- Ahali, halk
 1067. KÖMEN : 1- Hayal, düş 2- Irk, soy 3- Cevher, damar
 1068. KÖMENBAY : birl. Kömen/Bay
 1069. KÖMEY : Gerdan, döş
 1070. KÖMÜÇ : Hazine, define
 1071. KÖNG : (Könk) Cariye, odalık
 1072. KÖNGÜL : Gönül, can
 1073. KÖNİLİK : Adalet, doğruluk
 1074. KÖNKAŞ : Künkaş, kenkeş, meşveret
 1075. KÖNÜ : Adalet, doğruluk
 1076. KÖNÜDİRİ : birl. Kömü/Diri ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 1077. KÖNÜL : Gönül , can
 1078. KÖP : Çok, gür, çokluk, bolluk
 1079. KÖPEKBEG : birl. Köpek/Beğ ─ Yakutların eski oymak beylerinden.
 1080. KÖPTÜK : 1- Bereket, bolluk 2- Kalabalık
 1081. KÖPÜK : Kabarcık, köpürcük, çoklu, artış
 1082. KÖREGEN : Gören, görücü
 1083. KÖREM : 1- Körpe, taze 2- Görgülü, terbiyeli
 1084. KÖRGEN : Gören, görücü
 1085. KÖRGÜZ : Görgülü, centilmen, beyefendi ─ Çengiz Kaan’ın eğitmen ve atabeylerinden.
 1086. KÖRKE : Ağaçtan yapılmış tabak
 1087. KÖRKEM : 1- Görkem, ihtişam 2- Hoş, güzel, latif
 1088. KÖRKLÜBİGE : birl. Görklü/Bige
 1089. KÖRKLÜĞ : Güzel, alımlı, cemile
 1090. KÖROĞLU : birl. Kör’ün/oğlu...adına destan yazılmış olan bir Türkmen beyi
 1091. KÖRPE : Taze, cıvan
 1092. KÖRÜ : (körüg) Gözcü, haberci, casus, gözlemci
 1093. KÖRÜG : (körü)
 1094. KÖRÜM : 1-Bakış, nazar, gözlem 2- Düş, rüya 3- Zeka, fehm
 1095. KÖRÜMÇİ : Astronom, rasat, gözlemci, yıldızları inceleyen kişi.
 1096. KÖRÜMDÜK : Bakıcı, nezaretçi
 1097. KÖRÜNÇ : 1- Görgü, muaşeret 2- Bakan, nazır
 1098. KÖSEMEN : Tas artan koç.
 1099. KÖŞÜK : Dilek, temenni
 1100. KÖTÜZ : Kıymetli
 1101. KÖVENÇ : 1- Güvenç, güvence, teminat 2- Azamet, gurur
 1102. KÖVEZ : Afi, çalım, fiyakalı.
 1103. KÖYMEN : 1- Yanıcı, yanık 2- Hayal
 1104. KÖYMEZ : Yanmaz, ateş almaz.
 1105. KÖZLÜK : At kuyruğundan yapılan, göz kamaşması ve göz ağrılarının tedavisinde kullanılan bir dokuma.
 1106. KUANÇ : Kıvanç, sevinçli gurur
 1107. KUANÇI : Kıvanç
 1108. KUBAL : Gürz, demir topuz. ─ Göktürkler dönemi, bey ve komutanlarından.
 1109. KUBAN : Kapan ─ Altay Türkleri, Kumandı oymağı, dip dedelerinden.
 1110. KUBAN ARIĞ : birl. Kuban/Arığ ─ Altay destanlarında adı geçen bir kız.
 1111. KUBAN HAN : birl. Kuban/Han ─ Kıpçak hanlarından
 1112. KUBAT : Kapalı, gizli
 1113. KUBAY : birl. Kubi/Ay ─ Yakutların eski dönem “Temizlik Tanrıçası”
 1114. KUBİ : (Kubil) Gökyüzü, feza, sema.
 1115. Mec. Başsızlık ve sonsuzluk.
 1116. KUBİAŞAR : birl. Kubi/Asar ─ 13. Yz. Kıpçak beylerinden.
 1117. KUBİLAY : birl. Kubil/Ay
 1118. KUBİLAY KAAN : birl. Kubilay/Kaan ─ Çengiz Kaan’ın torunu, Tulay Han’ın oğulu. Çin’in fethi tamamlandıktan sonraki dönemde, Çengiz
 1119. Kaan’ın da ölmesiyle birlikte, toprak ve ülkeler, dörde bölünmüş, Tulay Han’ın payına da Çin düşmüştü. Ancak onun ölümünden sonra oğlu Kubilay tahta geçip buraya bütünüyle yerleşti Fakat kaçınılmaz bir sonuç olarak, sonradan gelen kuşaklar, yerleşik düzenin ve Çin kültürünün altında ezilerek zamanla Çinlileştiler.
 1120. KUBİGÜN : birl. Kubi/Gün ─ Çengiz Kaan döneminde Şehzadelere verilen ünvanlardan
 1121. KUBİLAYHAN : birl. Kubilay/Han ─ Çengiz Kaan’ın dip dedelerinden
 1122. KUCAN : Göçen, göçer
 1123. KUCANAY : birl. Kucan/Ay
 1124. KUCAR : Göçer, göçücü
 1125. KUCARHAN : birl. Kucar/Han ─ Bulgar hanlarından
 1126. KUÇAM : Deste, demet, bağ
 1127. KUÇAR : Göçer, göçmen ─ Çengiz Kaan’ın yeğeni
 1128. KUDA : Sihir, büyü
 1129. KUDAGAÇI : Büyücü, doktor ─ Kırgızların, Manguç oymağı dip dedelerinden
 1130. KUDAK : Kadak, katı, sert
 1131. KUDEKAN : Buyruk, sert, emir, azar ─ Çengiz Kaan’ın gençlik arkadaşlarından
 1132. KUKUN : kıvılcım, ateş parçası
 1133. KUKUŞ : 1- Gonca, gül 2- Şaka, latife
 1134. KUL : Bağımlı, bağlı, köle mec. Bağlılık, sadakat
 1135. KULA : 1- Kızıl ve karışımı renk, doru, bordo 2- Yelesi, ve kuyruğu kara, gövdesi kızıla çalan at 3-
 1136. Yabani at 4- Gözükara,atılgan
 1137. KULAALP : birl. Kula/Alp
 1138. KULABAY : birl. Kula/Bay
 1139. KULABEK : birl. Kula/Bek
 1140. KULABUĞA : birl. Kula/Boğa ─ Kıpçak hanlarından Turan Han’ın oğlu
 1141. KULAÇ : 1- Açıklık, mesafe 2- İki kol arasındaki ara
 1142. KULAGU : 1- Yaratıcı, kılıcı, hükmedici 2- Kula gibi 3- Korkusuz, gözükara 4- Kul/Akı
 1143. KULAGU HAN : birl. Kulagu/Han ─ Çengiz Kaan’ın torunu. Tulay Han’ın oğlu. Kubilay Kaan’ın kardeşi. İlhanlılar devletinin kurucusu ve ilk han’ı. Abbasiler devletini ve halifeliği yıkarak tarih sahnesinden silen, ünlü kişi
 1144. KULAĞA : birl. Kul/Ağa
 1145. KULAHAN : birl. Kula/Han
 1146. KULAKARA : birl. Kula/Kara
 1147. KULAN : 1- Galip, utkan 2- Vahşi at 3- Yaban eşeği
 1148. KULAN ARSLAN : birl. Kulan/Arslan ─ Salçuklular dönemi beylerinden. Kutalmış beğ’in oğlu
 1149. KULAN HATUN : birl. Kulan/Hatun ─ Çengiz Kaan’ın Merkitlerden olan son evdeşi
 1150. KULANBAY : birl. Kulan/Bay
 1151. KULANŞI : 1- At terbiyecisi 2- Musikişinaz, müzisyen
 1152. KULAPA : birl. Kul/Apa
 1153. KULAPA URUNGU : Kulapa/Urungu ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1154. KULATA : birl. Kul/Ata ─ Salçuklular dönemi, ozanlarından
 1155. KULAY : birl. Kul/Ay
 1156. KULBAK : Merhametli, yardımsever ─ Divanı Lügat’te adı geçen bir bey
 1157. KULBAŞ : birl. Kul/Baş ─ Otmanlıların, ilk dönem beylerinden.Ertuğrul beyin yakın yoldaşlarından
 1158. KULBAY : birl. Kul/Bay
 1159. KULDAM : Sadık kul
 1160. KULDURAK : birl. Kul/Durak ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1161. KULER : birl. Kul/Er
 1162. KULGA : Güvercin
 1163. KULGU : 1- Müfettiş, murakıp 2- Güvercin
 1164. KULİ : (kulıg) Cesur, gözükara
 1165. KULIG : (kulı,kulık) ─ Göktürkler dönemi beylerinden
 1166. KULKARA : birl. Kul/Kara ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 1167. KULKIZ : birl. Kul/Kız
 1168. KULPU : 1- Kilit 2- kulluk, kulluk eden ─ Altınordu Hanlarından
 1169. KULUBEG : birl. Kulı/Bek
 1170. KULUGA : Güvercin
 1171. KULUN : Tay, süt emen çağdaki at yavrusu
 1172. KULUNKARA : birl. Kulun/Kara
 1173. KUMAÇ : Solgun, soluk
 1174. KUMAK : 1- Yardım, kömek 2- Sevda, aşk
 1175. KUMAN : 1- Kul’lu, Hun’lu, Hun 2- Solgun 3- Kumral, sarı ile kahverengi arası renk 4- Aman vermeyen, dirayetli ─ Hun’ların bir kolu ve devamı olup, Güney Rusya’da yaşayıp devlet kurmuş ve Anadoluya, Salçuklulardan çok önceleri gelip yerleşen bir Türk boyu
 1176. KUMANALP : birl. Kuman/Alp
 1177. KUMANBARS : birl. Kuman/Pars
 1178. KUMANBAY : birl. Kuman/Bay
 1179. KUMANBEK : birl. Kuman/Bek
 1180. KUMANDI : Mutlu, sevinçli
 1181. KUMANDI KİŞİ : kumandı/Kişi ─ Altay Türkleri eski oymak beylerinden
 1182. KUMARAL : Kumral, buğday tenli
 1183. KUMARGA : Kuşatma, muhasara
 1184. KUMRAL : Buğday tenli
 1185. KUL : 1- Koyun 2- Can, ruh 3- Uçurum 4- Adalet
 1186. KUNAN : 1- İki yaşına gelmiş kısrak 2- Adaletli, adil ─ Kırgızların, İçgilik ve Nayman oymakları, dip dedelerinden
 1187. KUNANBAY : birl. Kunan/Bay ─ Kazak hanlığı dönemi beylerinden..Ünlü şair Abay’ın babası
 1188. KUNAR : Bereket, bolluk
 1189. KUNARLI : Bereketli, münbit
 1190. KUNÇAY : birl. Kul/Çay ─ Kırgızların, Togay ve Karakol oymakları, dip dedelerinden
 1191. KUNÇUK : Koyuncuk ─ Çağatay hanlarından
 1192. KUNDUZ : Dere kenarlarında yaşayan, kürkünden börk yapılan bir hayvan
 1193. KUNDUZBEK : birl. Kunduz/Bek
 1194. KUNGURTAY : birl. Kongar/Tay ─ Altay Türkleri oymak beylerinden
 1195. KUNİ : Adalet, hakkaniyet, adaletlilik
 1196. KUNİ SENGÜN : birl. Kuni/Sengün ─ Bilge Kağan döneminde yaşamış, Dokuz Oğuz kökenli komutanlardan
 1197. KUNT : 1- Dayanıklı, metin 2- Sade, gösterişsiz
 1198. KUNTALP : birl. Kunt/Alp
 1199. KUNTAY : birl. Kun/Tay
 1200. KUNTBAY : birl. Kunt/Bay
 1201. KUNTER : birl. Kul/Ter
 1202. KUNTUR : birl. Kul/Tur (sur) ─ Volga kıyılarında yaşayan bir Türk oymağı
 1203. KUNUK : 1- Mahzun, elemli 2- Konuk
 1204. KUPÇI : İnce, zarif
 1205. KUPTAN : Niyaz, dua, yakarış
 1206. KUR : Düzen, sıra, hiyerarşi, düzenleme
 1207. KURAL : Düzen, düzenlilik, kaide
 1208. KURALAY : Ceylan, ahu
 1209. KURAR : Organizatör, düzenleyici
 1210. KURAT : birl. Kur/At
 1211. KURAY : Bir çeşit bozkır bitkisi ot
 1212. KURÇ : (kuruç) Kılıç yapımında kullanılan, iyi bir çelik türü
 1213. KURÇAK : 1- Kurç 2- Heykel, yontmataş, taş bebek
 1214. KURÇI : 1- Kürçü 2- Kurucu ─ Babür Han dönemi beylerinden
 1215. KURÇIK : Kurum, kuruluş, yapılanma ─ Altay Türkleri, Kızıl oymağı dip dedelerinden
 1216. KURDAY : birl. Kur/Tay 2- Kurt/Ay
 1217. KURGA : 1- Tecrübeli, bilge 2- İnce, narin
 1218. KURGAN : 1- İstihkam, kale 2- Anıt, anıt mezar
 1219. KURHAN : birl. Kur/Han ─ Oğuzname’de, Oğuz Kağan’ın amcası, Karahan’ın kardeşi
 1220. KURIDIN : Batılı, batı bölgesinden
 1221. KURUM : Figür, dans
 1222. KURIMLAK : Cilveli, hareketli, kıvrak
 1223. KURIKAN : 1- Kürkan, damat 2- Hisar, kale 3- Ağaçlık bölge
 1224. KURKULUK : birl. Kırk/Uruk ─ Kırgız oymak beylerinden
 1225. KURLAS : Düzen, işleyiş, ahenk
 1226. KURMAN : Düzgün, düzenli, düzenleyici
 1227. KURMARAL : birl. Kur/Maral
 1228. KURMUŞ : Planlı, düzenli, örgütlü
 1229. KURSIK : birl. Kur/Sık
 1230. KURT : Bağımsızlığına olan düşkünlüğü, evcilleşmeyen tek hayvan oluşu, mücadeleciliği, hareketliliği, gururlu ve zeki oluşu, özellikle de sosyal ve örgütçü oluşu ve daha bir çok özellikleriyle, Türklere benzeyen ve Türklerin de çok eskiden beri kutsayarak, sembolleştirdiği hayvan
 1231. KURTAK : Kurulu, ayarlı
 1232. KURTALAN : birl. Kurt/Alan
 1233. KURTAR : Kurtarıcı
 1234. KURTARAN : Kurtarıcı
 1235. KURTAY : Kurt/Ay ─ Eski dönem, Kırgız oymak beylerinden
 1236. KURTBAY : birl. Kurt/Bay
 1237. KURTBEK : birl. Kurt/Bek
 1238. KURTBOY : birl. Kurt/Boy
 1239. KURTCEBE : birl. Kurt/Cebe
 1240. KURTÇAY : birl. Kurt/Çay ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Girey oymağı dip dedelerinden
 1241. KURTÇU : (kurtçuk) genç kurt ─ Salçuk beyin torunlarından. Çağrı beyin amcazadelerinden
 1242. KURTER : birl. Kurt/Er
 1243. KURTGA : Tecrübeli, güngörmüş
 1244. KURTHAN : birl. Kurt/Han ─ Bulgar hanlarından. Asbarak Han’ın oğlu Bulgar Türklerini, Rusya’dan Balkanlara getiren kişi
 1245. KURTİL : birl. Kurt/İl Kurt yurdu
 1246. KURTKAYA : birl. Kurt/Kaya ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 1247. KURTOGAN : birl. Kurt/Ogan ─ Şeyban Han’ın oğullarından
 1248. KURTOL : birl. Kurt/Ol
 1249. KURTUL : Haraç, vergi, cizye
 1250. KURTULGU : 1- Vergi, haraç 2- Kurtuluş, istiklal
 1251. KURTULMUŞ : Özgür, bağımsız, azade ─ Otmanoğullarının dip dedelerinden
 1252. KURTULUN : birl. Kurt/Ulun
 1253. KURTULUŞ : İstiklal “Kurtuluş savaşımızın anısına verilmiş adlarımızdan”
 1254. KURTUN : Batılı, batıdan
 1255. KURUCAŞ : birl. Kuru/Yaş ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 1256. KURUĞÇIN : Kurşun
 1257. KURUK : Koru, park, koruluk ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1258. KURULTAG : birl. Kurul/Dağ
 1259. KURULTAY : birl. Kurul/Tay Kongre, divan, oturum ─ Gerek seçim, gerekse devlet için önemli kararların alındığı seçkinler meclisi
 1260. KURUM : 1- Kuruluş, düzen, düzenleme 2- Çalım, jest, afi 3- Kaya parçası
 1261. KURUMHAN : birl. Kurum/Han ─ Tuna Bulgarları hanlarından
 1262. KURUT : 1- Kurt 2- Kale burcu 3- Kurutulup, suyu alınmış peynir topağı
 1263. KUSKUN : Atın kuyruğundan geçirilip, eyere bağlanan kayış
 1264. KUŞ : Kuş
 1265. KUŞBALA : birl. Kuş/Bala
 1266. KUŞBEG : birl. Kuş/Bey ─ Hiyve hanlığı dönemi komutanlarından
 1267. KUŞBİGİ : birl. Kuş/Bige
 1268. KUŞBULAK : birl. Kuş/Bulak ─ Buhara hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 1269. KUŞÇAK : Kuşçu, kuş eğiticisi
 1270. KUŞÇAKOĞUL : birl. Kuşçak/Oğul ─ Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1271. KUŞÇU : Kuş eğiticisi ─ 1- Kırgızların, Karatal oymağı dip dedeledrinden 2- Türkmenlerin Göklen oymağı, dip dedelerinden
 1272. KUŞER : birl. Kuş/Er
 1273. KUŞHAN : birl. Kuş/Han ─ Hiyve hanlarından
 1274. KUŞLUKHAN : birl. Kuşluk/Han ─ Semerkant emirlerinden
 1275. KUŞTAMGA : birl. Kuş/Tamga ─ Özbeklerin, Karakalpak oymağı, dip dedelerinden
 1276. KUŞTEMİR : birl. Kuş/Demir ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti bey ve komutanlarından
 1277. KUŞTİMUR : birl. Kuş/Timur
 1278. KUŞTOGAN : birl. Kuş/Togan ─ Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1279. KUT : 1- Uğur, talih, baht 2- Tanrısal, mübarek 3- Can, ruh, dirilik, yaşam kaynağı, yaşam gücü 4- kader, yazgı 5- Erk, iktidar 6- Bereket, nasip
 1280. KUTAGA : Kut/Aka, Kut/Ağa ─ Çengiz Kaan dönemi Oyrat asıllı beylerden. O dönemin yargıçlarından
 1281. KUTACUN : birl. Kut/Acun ─ Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından.
 1282. KUTADGU : Kutsanmış, kutlu, değerli, yararlı, mutlandıran.
 1283. KUTADGU BİLİG : birl. Kutadgu/Bilig ( Kutsal, değerli bilgiler) ─ .. Yusuf Has Hacip’in Karahanlılar döneminde Bakan ( vezir) iken yazdığı ünlü eserin adı. Bu eserde, hem Türklerin sosyal yaşamı ile ilgili bilgilerrrr, hem de devlet yönetimi ve devletin gelecek kuşaklara taşınabilmesi için gerekli bilgiler, çeşitli örneklemelerle birlikte şiirsel bir dille anlatılır.
 1284. KUTAL : birl. Kut/Al ─ Salçuklular döneminde yaşamış bir bey. Bazı kaynaklar, Alparslan Han’ı bıçaklayarak öldüren kişinin bu olduğunu yazar
 1285. KUTALHAN : birl. Kutal/Han ─ Çengiz Kaan dönemi, Celayır hanlarından.
 1286. KUTALAN : birl. Kut/Alan mübarek
 1287. KUTALDI : birl. Kut/Aldı kutlu, mübarek
 1288. KUTALMIŞ : birl. Kut/Almış kutlu, mübarek, kutsanmış ─ 1- Alparslan Han’ın amca çocuğu.. Arslan Yabgu’nun oğlu. Anadolu salçuklularının kurucularından. 2- İlhanlılar dönemi bey ve komutanlarından 3- Bilge Kaan’ın ünvanlarından.
 1289. KUTALSIN : birl. Kut/Alsın
 1290. KUTAMIŞ : Kutsamış, değer vermiş, mübarek eylemiş.
 1291. KUTAN : 1- Dua, yakarış, niyaz 2- Bir avcı kuş 3- Saban, pulluk ─ Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından.
 1292. KUTANBAY : birl. Kutan/Bay
 1293. KUTAR : Kutsar, kutsayan, kut veren ─ Kulagu Han dönemi bey ve komutanlarından
 1294. KUTAŞ : Kutlu, mübarek
 1295. KUTAY : birl. Kut/Ay ( ...Bu ad Türkçe’den Farsça’ya geçmiş ve “Hüda” biçimine gelmiştir.) ─ 1- Ateş parçası,ateş 2- Şamanist gelenekte,” Ateş Tanrısı” 3- İpek, ipekli kumaş 4- Tanrıça 5-
 1296. Paha biçilmez, değerli ─ İlhanlı hanlarından, Argun Han’ın evdeşi ve Keykatu Han’ın anası.
 1297. KUTBAY : birl. Kut/Bay
 1298. KUTBEGÜM : birl. Kut/Begüm
 1299. KUTBEY : birl. Kut/Bey
 1300. KUTBİKE : birl. Kut/Bige
 1301. KUTBULAN : birl. Kut/Bulan
 1302. KUTBULDU : birl. Kut/Buldu
 1303. KUTBULMUŞ : birl. Kut/Bulmuş ─ Uygur kağanlarının ünvanlarından
 1304. KUTDAĞ : birl. Kut/Dağ
 1305. KUTER : birl. Kut/Er
 1306. KUTGARU : Buyruk, fermen
 1307. KUTGELDİ : birl. Kut/Geldi
 1308. KUTGÜN : birl. Kuıt/Gün
 1309. KUTHAN : birl. Kut/Han
 1310. KUTKAN : birl. Kut/Kan ─ Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 1311. KUTKU : Ağırbaşlı, alçak ,gönüllü
 1312. KUTKULU : birl. Kut/Kulu
 1313. KUTLU : 1- Mübarek, Tanrısal 2- Bahtiyar 3- Kabul görmüş, saygıdeğer
 1314. KUTLU BAĞA TARKAN : birl. Kutlu/Bağa/Tarkan ─ Uygur kağanlığı dönemi, bey ve komutanlarından.
 1315. KUTLUASLAN : birl. Kutlu/Arslan ─ 13. Yz.da Gürcü krallığında görev yapan, o krallığın maliyesinden sorumlu, kıpçak kuman kökenli bir bey.
 1316. KUTLUAY : birl. Kutlu/Ay ─ Abaka Han’ın kızlarından.
 1317. KUTLUBARS : birl. Kutlu/Bars
 1318. KUTLUBAY : birl. Kutlu/ Bay
 1319. KUTLUBEG : birl.Kutlu/Bey
 1320. KUTLUBEGÜM : birl. Kutlu/Begüm
 1321. KUTLUBEĞ ÇUR : Kutlu/Beğ/Çur ─ Göktürkler dönemi kağan ünvanlarından
 1322. KUTLUBİGE : birl. Kutlu/Bike
 1323. KUTLUBÖRİ : birl. Kutlu/Böri ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1324. KUTLUBUĞA : birl. Kutlu/Boğa ─ Kıpçak hanlarından. Orus Han’ın oğlu
 1325. KUTLUCA : Uğurlu, bahtı açık
 1326. KUTLUCAALP : birl. Kutluca/Alp
 1327. KUTLUCAATA : birl. Kutluca/Ata ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 1328. KUTLUDEMİR : birl. Kutlu/Demir ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1329. KUTLUDURMUŞ : birl. Kutlu/Durmuş ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1330. KUTLUER : birl. Kutlu/Er
 1331. KUTLUGÜN : birl. Kutlu/Gün
 1332. KUTLUĞ : Kutlu, mübarek ─ Akkoyunlular devleti komutanlarından
 1333. KUTLUĞBİLGE : birl. Kutlu/Bilge ─ Uygur kağanlarının ünvanlarından
 1334. KUTLUĞ İNANÇ : (Kutluk İnanç) Kutlu/İnanç ─ Salçuklular dönemi, Azerbaycan atabeylerinden. Cihan pehlivan bey’in oğlu
 1335. KUTLUĞ KÜL KAĞAN : Kutlu/Kül/Kağan ─ Uygur kağanlığının kurucusu ve ilk kağanı. Son Göktürk kağanı olan Uzamış Kağanı yenerek, bu devletin siyasi yaşamına son verip kendine bağlayan kişi
 1336. KUTLUĞ MARAL : birl. Kutlu/Maral ─ Türk mitolojisinde, Türkleri Ergenekondan çıkaran, Demirci Börteçine’nin evdeşi
 1337. KUTLUĞ ŞAMAN : Kutlu/Şaman ─ Kırım hanlarından Hacı Giray Han’ın oğlu
 1338. KUTLUĞTURSUN : birl. Kutluk/Dursun
 1339. KUTLUHAN : birl. Kutlu/Han ─ Salçuklular dönemi, Salgurlu atabeylerinden
 1340. KUTLUK : Kutlu ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1341. KUTLUK BEĞÇUR : Kutluk/Beğ/Çur ─ Göktürkler ve Uygurlar dönemlerindeki, kağan ünvanlarından
 1342. KUTLUK BİLGE KÜLKAĞAN : birl. Kutlu/Bilge/Kül/Kağan ─ Uygur kağanlarından
 1343. KUTLUK BÖRÜ : birl. Kutluk/Böri
 1344. KUTLUK KAĞAN : birl. Kutluk/Kağan ─ II. Göktürk devletinin kurucusu ve ilk kağanı. Devlet kurulduktan sonra, kurultay kararıyla “İlteriş” adını da alarak, İlteriş Kutluğ Kağan olmuştur.
 1345. KUTLUK SARU : birl. Kutluk/Sarı ─ Kırgızların, Togay ve Bağış oymakları, dip dedelerinden
 1346. KUTLUK ŞAD : birl. Kutluk/Şad ─ İlteriş Kutluk Kağan’ın kağan olmadan ömceki, ad ve ünvanı
 1347. KUTLUK TİGİN : birl. Kutluk/Tigin
 1348. KUTLUK TİMUR : birl. Kutluk/Timur ─ ..Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1349. KUTLUK : (Kutluğ) Kutlu, mübarek
 1350. KUTLUKAYA : birl. Kutlu/Kaya
 1351. KUTLUTERKEN : birl. Kutlu/Terken ─ Timur Kürkan Han’ın kız kardeşi
 1352. KUTÖZ : birl. Kut/Öz
 1353. KUTSANDI : Kutlu, mübarek
 1354. KUTUGA : (kutaga, kutaka)
 1355. KUTULA : (Kutuluğ) birl. Kut/Ulu ─ Tayçıkut’lar devleti hanlarından. Altan Han’ın babası
 1356. KUTULMUŞ : (Kutalmış)
 1357. KUTUN : 1- Mesut, mutlu, nurlu 2- Mukaddes, kutsal
 1358. KUTUNMUŞ : Kutlu, mübarek ─ Uygur yzaıtlarında adı geçen bir bey
 1359. KUTUR : Kutlu, mübarek
 1360. KUTUR TEKİN : birl. Kutur/Tekin ─ Dokuz Oğuz destanında adı geçen bir bey
 1361. KUTUY : (Kutay)
 1362. KUTUYHANIM : birl. Kutuy/Hanım ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir hanım. (Bazı kaynaklarda “Kutuy Hatun” olarak da geçer.
 1363. KUTUZ : birl. 1- Kut/Uz 2- Yaban öküzü ─ Mısır- Türk kölemenleri hanlarından
 1364. KUTVERDİ : birl. Kut/Verdi
 1365. KUTVERMİŞ : birl. Kut/Vermiş
 1366. KUVAKAN : birl. Kuva(kuvanç) Kan ─ Başkurtların eski dönem, oymak beylerinden
 1367. KUVANÇ : Kıvanç, gurur, mutluluk, iftihar
 1368. KUVANÇBEK : birl. Kıvanç/Bek ─ Kırgızların, Togay ve Bugu oymakları, dip dedelerinden
 1369. KUVANDUK : Kıvanç, mutluluk, iftihar, gurur verici ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 1370. KUVART : 1- Kurt 2- Dayanıklı, kavi, metin
 1371. KUVARTHAN : birl. Kuvart/Han ─ Bulgar hanlarından
 1372. KUVAT : Sevinç, mutluluk
 1373. KUVRAG : Toplum, toplumcu
 1374. KUYAK : Zırh, demirağ
 1375. KUYAN : Tavşan, bozkır tavşanı ─ Özbeklerin, Konrat ve Loncagalı oymakları dip dedelerinden
 1376. KUYAŞ : Güneş ışığı
 1377. KUYDUNG : Beden, vücut ─ Kırgızların, Togay, Çoltu ve Tolgan oymakları dip dedelerinden
 1378. KUYMARAL : birl. Kuy/Maral ─ Oğuzname’de Böriteçine’nin öteki adı
 1379. KUYMU : Sevinç, neşe
 1380. KUYTAK : Mahfuz, siper
 1381. KUYTURKA : Bağış, ihsan, lütuf
 1382. KUYULDAR : Saygıdeğer, saygıya layık
 1383. KUYUM : Aksesuar, küpe, bilezik
 1384. KUYUMBİLGE : birl. Kuyum/Bilge
 1385. KUZ : Dağın, güneş görmeyen yamacı
 1386. KUZAY : 1- Kuzey yönü, güneşin az olduğu yer,Karanlık ve soğuk yer 2- Kuz/Ay
 1387. KUZBAY : birl. Kuz/Bay
 1388. KUZGUN : Kargagillerden, bir akbaba türü ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı, dip dedelerinden
 1389. KUZHAN : birl. Kuz/Han
 1390. KUZLAK : Bebe, yavru
 1391. KUZU : 1- Koyun yavrusu 2- Yavru, bebe
 1392. KUZUBAY : birl. Kuzu/Bay
 1393. KÜÇ : Güç, dirayet, kudret
 1394. KÜÇKARA : birl. Küç/Kara (Acı kuvvet) ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 1395. KÜÇEM : 1- Güç, kudret 2- Gasıb, zorba ─ Özbeklerin, Konrat ve Kuştamgalı oymakları dip dedelerinden
 1396. KÜÇEY : Güçlü, gücü yeten ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı, dip dedelerinden
 1397. KÜÇİ : Güç, güçlük, zorluk
 1398. KÜÇİKACUN : birl. Küçük/Acun ─ Altay Türkleri, Kızıl oymağı, dip dedelerinden
 1399. KÜÇİN : An, kısa zaman parçası ─ Karahanlılar dönemi beylerinden
 1400. KÜÇKEY : Güçlü, zorlu
 1401. KÜÇLÜK : Güç, güçlük, zorluk, kudret ─ 1- Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından 2- Çengiz Kaan dönemi, Merkit beylerinden (Tayang Han’ın oğlu)
 1402. KÜÇTEKİN : birl. Küç/Tekin ─ Karahanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 1403. KÜÇTİMUR : birl. Küç/Timur ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1404. KÜÇTOGAN : birl. Küç/Togan ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1405. KÜÇUGUR : birl. Küç(güç/Uğur ─ Çengiz Kaan döneminde, Karabudundan olmasına rağmen, üstün yetenekleri ve hizmet anlayışıyla önce, komutan daha sonra da, merkez ordu komutanlarından, yapılan bey
 1406. KÜÇÜBAY : birl. Küçi/Bay
 1407. KÜÇÜK : Ufak, minyon ─ Kapgan kağan’ın oğullarından (Küçük Şad)
 1408. KÜÇÜLÜ : Güçlü, zorlu
 1409. KÜÇÜLÜK : Güçlük, güç, zorluk
 1410. KÜÇÜM : Güç, kudret
 1411. KÜÇÜMHAN : birl. Küçüm/Han ─ 1- Sibir hanlığının kurucusu ve ilk han’ı. 2- Babürhan dönemi, Samerkant hanlarından
 1412. KÜKLER : Müneccim, yıldız falcısı
 1413. KÜKREK : 1- Onur, gurur 2- Kükreyiş, kükreyen
 1414. KÜL : 1- Ateş, ateşlilik, yakıcılık, yokedicilik 2- Yenilmezlik 3- Ulu, ünlü 4- Cesaret, gözükaralık 5-
 1415. Göl, göl gibi geniş ve büyük
 1416. KÜL ERKİ HAN : Kül/Erki/Han ─ Tuman Han’ın bey ve komutanlarından
 1417. KÜL ERKİN : birl. Kül/Erkin ─ Batı Göktürkleri bey ve komutanlarından
 1418. KÜL ERTİGİN : Kül/Er/Tigin ─ Bilge Kağan dönemi, bey ve komutanlarından
 1419. KÜL TİGİN : birl. Kül/Tigin Birkaç anlam : 1- Ateş prensi 2, yenilmez prens 3- Ulu prens 4- Yokedici prens 5- Göl (gibi) prens ─ Türk tarihinin, ünlü simalarından..Bilge Kağan’ın kardeşi, İlteriş Kutluk Kağan’ın küçük oğlu.
 1420. Hiçbir zaman taht ve iktidar düşünmeden, ağabeyi Bilge Kağan’ın hizmetinde çalışıp, devletin birliği
 1421. ve dirliği için, çok küçük yaşlarından itibaren hep savaşarak yaşamış ve ölmüş, ender kişilerden
 1422. KÜLABI : birl. Kül/Abı ─ Özbeklerin, Konrat ve Kuştamgalı oymakları, dip dedelerinden
 1423. KÜLBİLGE : birl. Kül/Bilge
 1424. KÜLBİLGE HAN : birl. Kül/Bilge/Han ─ Uygur hanlarından.
 1425. KÜLÇAĞAÇ : birl. Kül/Çağ/Aç ─ Kırgızların, Togay ve Sayak oymakları, dip dedelerinden.
 1426. KÜLÇUR : Ululuk, yüksek mevki, saygıdeğerlik. Birl. Kül/Çur ─ Göktürkler dönemi ünvanlarından.
 1427. KÜLÇUR APA TARKAN : birl. Kül/Çur/Apa/Tarkan ─ Bilge Kaan dönemi, bey ve komutanlarından.
 1428. KÜLÇUR KAĞAN : birl. Kül/Çur/Kağan ─ Uygur kağanlarının ünvanlarından
 1429. KÜLE : 1- Güle , gülüş 2-Demet,bağ, deste
 1430. KÜLEGEÇ : 1-Güleç, güleryüzlü 2-Name, melodi
 1431. KÜLEGEN : Gülen, güleryüzlü
 1432. KÜLEK : 1- Fırtına, kumfırtınası 2-Bakraç, tahtadan yapılmış yoğurt kabı
 1433. KÜLEM : Bereketli, münbit
 1434. KÜLER : birl. Kül/Er ..Ulu, saygın kişi.
 1435. KÜLTEM : Deste, demet, buket
 1436. KÜLÜG : (Külük) 1-Ünlü, meşhur, çok tanınan 3-Hızlı,seri
 1437. KÜLÜG BİLGE KAĞAN : birl. Külüg/Bilge/Kağan ─ Uygur kağanlarından. Uluğ Kutlu Bilge .. Kağan oğlu
 1438. KÜLÜG İNANÇ : birl. Külüg/İnanç ─ Göktürkler dönemi,bey ve komutanlarından.
 1439. KÜLÜG TİGİN : birl. Külüg/Tigin ─ Uygur prenslerinden..
 1440. KÜLÜK : Külüğ,meşhur
 1441. KÜLÜK APA : birl. Külük/Apa ─ Yenisey anıtlarında adı geçen bir bey.
 1442. KÜLÜK BİLGE : birl. Külük/Bilge ─ Yenisey anıtlarında adı geçen bir bey.
 1443. KÜLÜKSENGÜN : birl. Külüğ/Sengün ─ Bilge Kağan dönemi, bey ve komutanlarından
 1444. KÜLÜKTUTUK. Birl. Külük/Tutuk ─ Yenisey anıtlarında adı geçen bir bey.
 1445. KÜLÜNK : Kazma
 1446. KÜMÜŞ : Gümüş
 1447. KÜMÜŞ TEKİN : birl. Gümüş/Tekin ─ Karahanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 1448. KÜN : Gün, güneş
 1449. KÜN HATUN : birl : Gün/Hatun
 1450. KÜNALP : birl. Gün/Alp
 1451. KÜNANA : birl. Gün/Ana ─ Şamanist gelenekte, göğün yedinci katına bakan tanrıça
 1452. KÜNAY : Gün/Ay ─ Uygur kağanlarının ünvanlarından
 1453. KÜNBAY : birl. Kün/Bay
 1454. KÜNBEK : birl. Kün/Bek
 1455. KÜNÇEK : Güneşlik, şemsiye
 1456. KÜNDEŞ : 1- Gündeş, güneşe eş değerde 2- İzci, takipçi, halef
 1457. KÜNDOĞDUHAN : birl. Kün/Doğdu/Han ─ Kutadgu Bilig’de adı geçen bir Karahanlı komutan
 1458. KÜNDÜN : Gün ışığı
 1459. KÜNDÜZ : Gündüz ─ Macar Kumanları, bey ve komutanlarından
 1460. KÜNDÜZBAY : birl. Kündüz/Bay
 1461. KÜNDÜZKULU : birl. Kündüz/Kulu
 1462. KÜNER : birl. Gün/Er
 1463. KÜNEŞ : Güneş ─ Türkmenlerin, Ersarı oymağı beylerinden (Ersarı bey’in oğlu)
 1464. KÜNGERÜ : 1- Arzu, dilek, temenni 2- Cariye
 1465. KÜNG : Cariye, dişi köle
 1466. KÜNİ : 1- Adil, adaletli, hukukçu, yasalara bağlı 2- İtaatkar, muti
 1467. KÜNKAŞ : Danışma, nasihat
 1468. KÜNSARI : birl. Kün/Sarı
 1469. KÜNTAŞ : birl. Kün/Taş ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1470. KÜNTEM : Günlük, gündelik
 1471. KÜNTOĞSI : birl. Gün/Doğuşu ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 1472. KÜNTÜZALP : birl. Kündüz/Alp
 1473. KÜNÜÇEN : Muti, itaatkar, saygılı
 1474. KÜNÜLÜK : 1- Şemsiye, 2- Günlük, yövmiye
 1475. KÜR : 1- Gür, sık, bol, bolluk 2- Canlı, diri, sağlam, sarsılmaz 3- Gürleyen, kükreyen, kabadayı, gözükara, yürekli 4- Öz, maya, özünü yitirmemezlik 5- Düzen, düzenlilik 6- Çare, çözüm, deva
 1476. KÜRBAY : birl. Kür/Bay
 1477. KÜRBEY : birl. Kür/Bey
 1478. KÜRBUĞA : birl. Kür/Boğa ─ Salçuklular dönemi komutanlarından. Sonraları, Musul atabeyliği yapan bir bey
 1479. KÜRÇE : Esas, asıl, maya, öz
 1480. KÜRÇİ : Kabadayı, gözükara ─ Çengiz Kaan dönemi bilginlerinden
 1481. KÜRÇİBAY : birl. Kürçi/Bay
 1482. KÜRÇUR : birl. Kür/Çur
 1483. KÜRÇUR KAĞAN : birl. Kür/Çur/Kağan ─ Batı Göktürkleri kağanlarından
 1484. KÜRHAN : (Gürhan) birl. Kür/Han ─ 1- Karakıtaylılar devleti hanlarından. (Türkçülük düşüncesini, ilşk defa, teorik olarak ortaya atan kişi) 2- Türk mitolojisinde, Kara Han’ın oğullarından 3- Oğuzname’de Moğol Han’ın dört oğlundan biri
 1485. KÜRİ : İç geçiren, imrenen, kıskanç
 1486. KÜRKAN : birl. 1- Kür/Kan (Gür/Kan) 2- Damat (Körekan) ─ Aksak Timur Han’ın ünvanlarından
 1487. KÜRMAN KOCA : birl. Kürmen /Koca ─ Kırgızların, Togay ve Soyak oymakları dip dedelerinden
 1488. KÜRMEN : Özlü, soylu
 1489. KÜRŞAD : birl. Kür/Şad ─ Türk tarihinin ünlü simalarından. Türk ve dünya tarihindeki, ilk “Milli kurtuluş” hareketini örgütleyen ve gerçekleştiren kişi. Göktürk kağanlarından Çuluk Kağan’ın küçük oğlu. ( İlk Göktürk devleti yıkıldıktan sonraki, Çin’de süren tutsaklık dönemine son vermek için, şan, şöhret, taht ve kişisel çıkar düşünmeden, yalnızca Milletin kurtuluşu ve geleceği için, kırk yiğidi ile gizli bir örgüt kurup sonra da devrimi gerçekleştirdi.(İ.S. 639) Kendisi de dahil olmak üzere hepsi öldü. Ancak bu kutlu eylemin sonucunda öteki bütün Türkler serbest bırakılarak özgürlüklerine kavuştular ve hemen ardından da 11. Göktürk devletini kurdular.)
 1490. KÜRT AĞ : birl. Kür/Dağ
 1491. KÜRTİMUR : birl. Kür/Timur
 1492. KÜRTUĞ : birl. Kür/Tuğ ─ Özbeklerin, Konrat ve Kançagalı oymakları, dip dedelerinden
 1493. KÜRTÜN : birl. Kür/Tün (gece)
 1494. KÜRÜGEN : 1- Gürgen 2- Köregen, damat
 1495. KÜRÜM : Basiret, meleke
 1496. KÜRÜNÇ : 1- Özlü, soylu 2- Düzen, düzenli 3- Kıskanç
 1497. KÜŞLİK : 1- Güçlük, güç, zorluk 2- Mutlu, mutluluk
 1498. KÜŞLÜK HAN : birl. Küçlük/Han ─ 1- Naymanlar devleti hanlarından 2- Kerayetler devleti hanlarından
 1499. KÜŞÜM : 1- Ar, edep, hicap 2- Güç, güçlülük
 1500. KÜVENÇ : Güvenç
 1501. KÜVENÇİ : Güvence, garanti
 1502. KÜZ : Güz, sonbahar, hazan
 1503. KÜZHAN : birl. Küz/Han ─ Oğuzname’de Moğol Han’ın dört oğlundan biri
 1504. KÜZNEK : Işık kırılması, aksi-ziya
 1505. MAMAK : Sakin, kendi halinde
 1506. MAMAY : Sakin, munis ─ Atilay Han’ın akrabalarından olan bir Hun beyi
 1507. MAMAY HAN : birl. Mamay/Han ─ kıpçak hanlarından
 1508. MAMAY TÜRE : birl. Mamay/Türe
 1509. MAMIŞ : 1- Saygılı, söz dinler 2- Saygı, hiram
 1510. MAMIŞHAN : birl. Mamış/Han ─ Kazak hanlarından
 1511. MANAS : 1- Huy, mizaç 2- Heybet, heybetli ─ Ünlü, Kırgız yiğidi. Kendi adıyla yazılan ve anılan destan, halen, dünyanın en uzun destanı olup, her yıl yeni mısralar eklenerek de sürmektedir.
 1512. MANASHAN : birl. Manas/Han
 1513. MANAY : Saha, bölge, mıntıka
 1514. MANÇO : Mengü, sonsuz
 1515. MANÇU : Mengü, sonsuz ─ Bu ad ile bir Türk oymağı, şimdiki Mançurya’da bir dönem hanlık yapmış ve Mançurya adı da bu addan dolayı bu günlere kadar gelmiştir. Mançu adı “ Mengü’nün kuzey Türklerinin ağzı ile söylenişinden başka bir şey değildir.
 1516. MANÇU APA YARGAN TARKAN : Mançu/Apa/Yargan/Tarkan ─ Göktürkler (Bilge Kağan) dönemi komutanlarından
 1517. MANGALAY : 1- Alın, yüz, cephe 2-Süvari, iyi ata binen ─ Tuman Han’ın torunlarından
 1518. MANGU : Mengü, bengü, sonsuz
 1519. MANGU KAAN : birl. Mangu/Kaan ─ Çengiz Kaan’ın torunu, Öketay Kaan’ın oğlu
 1520. MANGU TİMUR : birl. Mangu/Timur
 1521. MANGUBERDİ : birl. Mangu/Verdi ─ Anadolu Salçukluları Gıyaseddin’in amcası oğlu
 1522. MANGUR : Mangır, bakır para
 1523. MANGUT : Ölümsüz, sonsuz ─ 1- Oğuzname’de, Türk’ün kardeşlerinden 2- Özbeklerin eski dönem oymak beylerinden
 1524. MARAL : Ceylan, ahu türü bir hayvan
 1525. MAYDA : Narin, ince, ince yapılı
 1526. MENÇİK : Mülkiyet, mal varlığı
 1527. MENDEŞ : (Menteş, mintaş) Acele, aceleci
 1528. MENGİ : Mengü, bengi, bengü
 1529. MENGİ HAN : birl. Mengi/Han
 1530. MENGİ KULA : birl. Mengi/Kula
 1531. MENGİ TİMUR : birl. Mengi/Timur ─ Altınordu hanlarından
 1532. MENGİLİK : Sonsuzluk
 1533. MENGLİ : Mingli, benli
 1534. MENGLİ GİRAY HAN : birl. Mingil/Giray/Han ─ Kırım hanlarından
 1535. MENGLİ HATUN : birl. Benli/Hatun ─ Tuğluk Timur Han’ın anası
 1536. MENGÜ : Ebedi, sonsuz, sonsuza kalan, sonsuzluk, ölümsüzlük
 1537. MENGÜ ALP : birl. Mengü/Alp
 1538. MENGÜAY : birl. Mengü/Ay
 1539. MENGÜBARS : birl. Mengü/Bars
 1540. MENGÜBAY : birl. Mengü/Bay
 1541. MENGÜÇ : Sonsuzluk, sonsuzluğa ulaşmış, ermiş, ulu, saygıdeğer ─ Mengüçler devletinin kurucusu ve ilk beyi. Şebinkarahisar, Aluçra, Şiran ve Refahiye dolaylarını, Alparslan Han’ın emriyle zaptettikten sonra, Salçukluya bağlı özerk bir beylik olarak kalmıştır.
 1542. MENGÜÇ ATA : birl. Mengüç/Ata ─ Bilgi ve tecrübesine başvurulan ulu ve bilge kişi
 1543. MENGÜÇ ATSIZ : birl. Mengüç/Atsız ─ Alparslan Han dönemi, Azerbaycan valisi
 1544. MENGÜÇAY : birl. Mengüç/Ay
 1545. MENGÜÇEK : (Mengüç)
 1546. MENGÜER : birl. Mengü/Er
 1547. MENGÜKAN : birl. Mengü/kan
 1548. MENGÜKUL : birl. Mengü/Kul
 1549. MENGÜN : (Mingün, Bingün) birl. Bin/Gün ─ Kulagu han’ın oğullarından ..Abaka Han’ın kardeşi
 1550. MENGÜTAŞ : birl. Mengü/Taş ─ Bilge Kağan’ın yaptırdığı Orkun anıtlarının sıfatı
 1551. MENGÜTAY : birl. Mengü/Tay ─ Tulay Han dönemi, Heart valisi
 1552. MENGÜTEKİN : birl. Mengü/Tekin
 1553. MENGÜTİMUR : birl. Mengü/Timur ─ 1- Batu Han’ın torunu, Doğan Han’ın oğlu 2- Mısır- Türk kölemenleri (Melik Nasır) dönemi komutanlarından
 1554. MENGÜVERDİ : birl. Mengü/Verdi ─ Haverezm Han’ı Celaleddin’in gerçek adı
 1555. MENTEŞ : (Mintaş) birl. Bin/Taş ─ 1- Salçuklular dönemi komutanlarından 2- Mısır- Türk kölemenleri dönem Malatya valilerinden
 1556. MENGEN : 1- Nişancı, iyi ok atan, okçu 2- Becerikli, mahir ─ Bilge Kağan’ın ilk adı
 1557. METE : 1- Soylu, saygıdeğer 2- Bütün, bütünlük, bütünlükçü
 1558. METEHAN : birl. Mete/Han ─ Hun kağanlarının en ünlüsü. Aynı soy ve kökten gelen boylar arasında, kan dökülmesini yasaklamış hepsinin tek bir devlet çatısı altında toplanması gerektiğini,bunun aynı zamanda Türk
 1559. Tanrısı’nın bir emri olduğuna inanarak bu yolda mücadele etmenin ve bunun getireceği sonuçların,en büyük ve paha biçilmez bir mutluluk olduğuna inanmış, bunu da ayrıca,devlet politikası biçimine getirmişti.Türk töresine devlet idaresine sokan,ilk düzenli ve sınıflı kara ordusunu kuran,”Birleşik
 1560. Türk Devletleri”ülküsünü devlet siyaseti olarak ve bunu gerçekleştiren ilk Türk büyüğü.
 1561. Tarihçilerimizin büyük çoğunluğu, bu kişinin efsanevi,Oğuz Kağan olduğunu söyler.
 1562. MİN : 1-Bin,bin sayısı. 2-ben,gamze ─ Özbek oymak beylerinden.
 1563. MİNG : 1-Ben,gamze 2-Huzur,refah 3-Bin sayısı ─ Başkurt oymak beylerinden.
 1564. MİNGAN : 1-Benli,gamzeli 2-birl. Bin/Kan ─ Öketay Kaan dönemi,bey ve komutanlarından.
 1565. MİNGAY : birl. Ming/Ay ─ Çengiz Kaan’ın askeri danışmanlarından ve komutanlarından.
 1566. MİNGİDİBEK : birl. Mingli/Bek ─ Koçay Han’ın komutanlarından.
 1567. MİNGİLİK : Rahat,huzur,refah
 1568. MİNGİR : Çok külliyetli.
 1569. MİNGLİ AĞAÇ : birl. Mingli/Ağaç ─ Timuroğullarından,ünlü devlet adamı ve bilgin,Hüseyin Baykara’nın evdeşi.
 1570. MİNGLİ GİRAY : birl. Mingli/Giray(Han) ─ Kırım Hanlarından
 1571. MİNGLİ GÖNÜLTAŞ : birl. Mingi/Gönültaş ─ Altınordu devleti komutanlarından
 1572. MİNGLİBAY : birl. Mingli/Bay
 1573. MİNGLİHAN : birl. Mingli/Han
 1574. MİNKARA : birl. Min/Kara(Binkara) ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 1575. MİNTAŞ : (Bintaş) birl. Min/Taş ─ hacı Bektaşı Veli’nin kardeşi
 1576. MİNTİMUR : birl. Min/Timur ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1577. MOĞOL : Kaygı,endişe,hüzün ─ Havarezmler devleti dönemi bey ve komutanlarından.
 1578. MOĞOL HAN : birl. Moğol/Han ─ 1- Şecerei Türk’de, Alınca Han’ın ikiz oğlundan biri ve Türk’ün babası 2- Oğuz Kağan destanında, Oğuz’un amcası ve ilk kayın atası
 1579. MOĞOLBAY : birl. Moğol/Bay
 1580. MOĞOLKANÇI : birl. Moğol/Kançı ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1581. MOĞOLTAY : birl. Moğol/Tay
 1582. MOKAN : Büken, güçlü
 1583. MOKAN KAĞAN : birl. Mokan/Kağan ─ Bumin Kağan’ın diğer adı
 1584. MONGUÇ : Atik, çevik, hamleci
 1585. MOTUN : Bütün, bütünlük ( Mete Han’ın asıl adının bu olduğunu söyleyen tarihçiler de var.)
 1586. MUGLU : Üzgün, hüzünlü ─ Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 1587. MUNAR : Serap, algın
 1588. MUNCUK : Boncuk, takı, mücevher ─ Atilay Han’ın babası
 1589. MUNÇUĞ : (Boncuk)
 1590. MUNG : 1- Hüzün, elem, üzüntü 2- Ming, ben, gamze
 1591. MUNGLUBUĞA : birl. Munglu/Boğa ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti komutanlarından
 1592. MUNGLUĞ : (Mungluk) Üzgün, bunalmış, hüzzam ─ Yesukey ölürken, Çengiz Kaan’ı emanet ettiği bey. Çengiz’in bir nevi manevi babası durumundaki bey
 1593. MUNGUL : Hüzünlü, elemli ─ 1- Altay Türkleri, Kişiler oymağı, dip dedelerinden 2- Kırgızların, Togay, Sarı ve Bağış oymakları dip dedelerinden
 1594. MUNZUK : (Muncuk, boncuk) Boncuk’un Macar ağzıyla söylenişi
 1595. MUT : birl. Mut/Al
 1596. MUTAL : birl. Mut/Al
 1597. MUTAY : birl. Mut/Ay
 1598. MUTBEGÜM : birl. Mut/Begüm
 1599. MUTBİGE : birl. Mut/Bige
 1600. MUTER : birl. Mut/Er
 1601. MUTHAN : birl. Mut/Han
 1602. MUTLU : Mutlu, mesut, bahtiyar
 1603. MUTLUALP : birl. Mutlu/Alp
 1604. MUTLUBAY : birl. Mutlu/Bay
 1605. MUTLUBEGÜM : birl. Mutlu/Begüm
 1606. MUTLUBİGE : birl. Mutlu/Bike
 1607. MUTLUER : birl. Mutlu/Er
 1608. MUTLUHAN : birl. Mutlu/Han
 1609. MUYAN : (Buyan, bayan)
 1610. MÜÇEK : öpücük, buse
 1611. MÜGE : İnci çiçeği
 1612. MÜLDÜZ : Berrak, saf
 1613. MÜREN : Irmak, akarsu
 1614. NATUK : Yurt, avul, yerleşim bölgesi.
 1615. NAYMAN : 1- Soylu, asilzade 2- Kendinden emin ─ 1- Kırgızların, İçgilik ve Katırca oymakları, dip dedelerinden 2- Altay Türkleri, Teleut oymağı dip dedelerinden .3- Kazakların, Ortayüz bölüğü oymak beylerinden.
 1616. NİRUN : Saf, katıksız, sade. ─ Oğuzname’de, Alan Guva’nın çocuklarının genel sıfatı.
 1617. NOGAY : Başıboş, serbest, azade. Çengizliler döneminde, genellikle Uygur asıllı memurlara verilen bir unvan. ─ 1- Kırgızların, Togay, Girik ve karakol oymakları, dip dedelerinden. 2- Özbeklerin, Konrat ve
 1618. Kançakalı oymakları, dip dedelerinden. 3- Kuzey Kafkasya ve Romanya’da yaşayan, bir oymak.
 1619. NOGAYBEK : birl. Nogay/ Bek
 1620. NOGAYÇERİ : birl. Nogay/Çeri
 1621. NOYAN : 1- Soyluluk ünvanlarından ( Avrupalıların, şövalye, sör, ünvanlarının karşılığı) 2- Sükunet, huzur 3- Başkomutanlık, başkomutan ─ Çengiz Kaan’ın komutanlarından.
 1622. NOYANBAY : birl. Noyan/Bay
 1623. NOYANÇOBAN : birl. Noyan/Çoban ─ Kulagu Han’ın komutanlarından.
 1624. NOYANER : birl. Noyan/Er
 1625. NOYANHAN : birl. Noyan/Han
 1626. NOYANKULİ : birl. Noyan/Kuli
 1627. OBA : 1- Yurt, mekan, mesken,diyar, çadır, mahalle 2- Göçebe, kabile, aşiret
 1628. OBABEY : birl. Oba/Bey
 1629. OBAER : birl. Oba/Er
 1630. OBAR : Ev, baraka
 1631. OBEN : 1- Genç aygır 2- Erkek deve yavrusu
 1632. OBULAZ : (Oblas, oflas) 1- Gözüpek, atılgan 2- Alicenap, yüce gönüllü.
 1633. OBUT : Şeref, haysiyet
 1634. OBUZ : Kaynak, menba
 1635. OCAK : (Otak, odak) Ateşlik, ateş olan yer, ateş tüten yer. Mec. Ev, yuva, insan eğitiminin, başladığı, insanın pişmeye ve biçimlenmeye başladığı yer.
 1636. OCAKLI : Ocak sahibi. ─ Kazakların, Uluyüz bölüğü oymak beylerinden.
 1637. OD : Ot, ateş
 1638. ODAK : Ocak, yanma, yansıma merkezi
 1639. ODAKAN : Hanım ozan
 1640. ODANA : birl. Od/Ana ─ Şamanist gelenekte, “Dişi Melek”
 1641. ODATA : birl. Od/Ata ─ Şamanist gelenekte “erkek melek”
 1642. ODAY : birl. Od/Ay
 1643. ODBEK : birl. Od/Bek
 1644. ODÇU : Ateşçi
 1645. ODER : birl. Od/Er
 1646. ODGELDİ : birl. Od/Geldi
 1647. ODGURMUŞ : 1- Oturmuş, oturaklı, sakin, kendinden emin 2- Yuva kuran, birlik kuran ─ Karahanlılar dönemi beylerinden. /Kutadgu Bilig’de Yusuf Has Hacip’in şiirlerini yazarken seslendiği ve hitap ettiği beylerden.)
 1648. ODHAN : birl. Od/Han ─ Şamanist gelenekte, “Ateş Tanrısı”
 1649. ODKIZ : birl. Od/Kız
 1650. OFLAZ : (Obulaz, Oblas)
 1651. OG : Ok (Doğma, doğum, yaratılış) ─ Sibir Hanlığı dönemi bey ve komutanlarından.
 1652. OGAN : (Okan, Ugan) 1- Tanrı, Tanrılık vasıfları, yaratma, yaratış, doğuş, halik 2- Anlayış, zeka, bilgelik 3- Eski Türklerde, kan davalarına karşı çıkan, oba ve oymaklar arasındaki geçimsizliklerde, arabuluculuk yapan, “Barış Tanrısı” 4- Altay ve Tuna Türklerinde “ Ateş Tanrısı” ─ Hiyve Hanlarından Muhammed Han’ın oğlu. Şecerei Türk’ün yazarı olan, Bahatur Han’ın kardeşi.
 1653. OGAN APA : birl. Ogan/Apa
 1654. OGAN HAN : birl. Ogan/Han
 1655. OGANALP : birl. Ogan/Alp
 1656. OGANAY : birl. Ogan/Ay
 1657. OGANBAY : birl. Ogan/Bay
 1658. OGANER : birl. Ogan/Er
 1659. OGANKUL : birl. Ogan/Kul
 1660. OGANKULU : birl. Ogan/Kulu
 1661. OGANSAY : birl. Ogan/Say
 1662. OGANSOY : birl. Ogan/Soy
 1663. OGANSU : birl. Ogan/Su
 1664. OGANVERDİ : birl. Ogan/Verdi
 1665. OGÇİ : (Okçu)
 1666. OGLAĞU : Körpe, genç kız
 1667. OGRAK : 1- Azim, kararlılık 2- Niyet
 1668. OGRAŞ : Uğraş, mücadele, meşgale
 1669. OGSAT : Benzer, benzerlik, benzeyiş
 1670. OGTADURMUŞ : birl. Okda/Durmuş ( Bu ad, iki anlamda da yorumlanabilir. Akıllı, zeki Durmuş. Zor durumda kalan, zor koşullarda olan Durmuş..) ─ Uygur kağanlığı dönem bey ve komutanlarından
 1671. OGUR : 1- Gizlilik, gizem 2- Uğur, baht, talih, mutluluk
 1672. OGURLU : Uğurlu
 1673. OGURMUŞ : Gizemli, ağzı sıkı
 1674. OGUTUR : Gizli, gizemli ─ Kırgızların, Mündi oymağı, dip dedelerinden
 1675. OGÜN : birl. O/Gün (..Eski bir Türk geleneği olan, tarihin önemli ve özel günlerinin anısına verilen, o gün ya da o günlerin yıldönümüne denk düşen günlerde doğanlar için kullanılan bir ad. Örneğin, Fenerbahçe’nin eski futbolcularından O gün Altıparmak “10 kasım 1938” doğumludur ve Ata’ nın ölümüne atfen bu adı almıştır.)
 1676. OGÜNER : birl. Ogün/Er
 1677. OĞÇU : Okçu, haberci, ulak
 1678. OĞIRCIK : Uğurcuk ─ Türkmenlerin, Salur ve Karaman oymakları dip dedelerinden
 1679. OĞLAGU : Körpe kız
 1680. OĞLAK : Keçi yavrusu ─ Babür Han dönemi beylerinden
 1681. OĞLAMAN : Bir yaşında doğum yapan, koyun ve keçi
 1682. OĞLAN : Oğul, erkek çocuk, genç erkek ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 1683. OĞLANÇUR : birl. Oğlan/Çur ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1684. OĞRAMIŞ : Uğurlu ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1685. OĞRUN : 1- Gizli, gizemli 2- Yavaş, ağır
 1686. OĞUL : 1- Oğlan, erkek çocuğu 2- Evlat, genel olarak, kız yada erkek çocuğu ─ Türkmenlerin, Salur ve Karaman oymakları dip dedelerinden
 1687. OĞULALP : birl. Oğul/Alp
 1688. OĞULBARS : birl. Oğul/Bars ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1689. OĞUL HAN : birl. Oğul/Han
 1690. OĞULAK : birl. Oğul/Ak
 1691. OĞULAY : birl. Oğul/Ay
 1692. OĞULBAY : birl. Oğul/Bay
 1693. OĞULBEK : birl. Oğul/Bek
 1694. OĞULBÖRİ : birl. Oğul/Böri
 1695. OĞULÇA : 1- Oğulcuk, biricik oğul, biricik evlat 2- En küçük oğul
 1696. OĞULÇA KATIR HAN : birl. Oğulça/Katır/Han ─ Karahanlı hanlarından
 1697. OĞULÇAK : Oğulça
 1698. OĞULER : birl. Oğul/Er
 1699. OĞULGANMIŞ : Oğlu olmayan
 1700. OĞULGAYMIŞ : Oğlu olmayan
 1701. OĞULHAN BUĞRA : birl. Oğulhan/Buğra ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1702. OĞULKAN : birl. Oğul/Kan
 1703. OĞULTEKİN : birl. Oğul/Tekin ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1704. OĞUR : 1- Uğur, taLİH, bahtiyarlık 2- Vakit, zaman, devir
 1705. OĞUŞ : 1- Bolluk, bereket 2- Hısım, akraba, nesil ─ Otmanoğullarının 16. Göbek dedesi
 1706. OĞUZ : 1- Ok-Uz 2- Ağuz, ağız 3- Öküz 4- Olağanüstülük 5- Çağrı, davet, toparlama birleştirme, yaratış ─ Türklerin en önemli ve geniş bölgelere yayılmış olan boyu. Türkiye’nin büyük bölümü, Azerbaycan, Türkmenistan, Musul, Kerkük, Gagavuzya, İran Türkmenleri, hep bu boyun kollarındandır.)
 1707. OĞUZALP : birl. Oğuz/Alp
 1708. OĞUZ BİLGE : birl. Oğuz/Bilge ─ Bilge Kağan dönemi bey ve bilginlerinden (Oğuz Bilge Tamgaçu)
 1709. OĞUZ KAĞAN : Oğuz/Kağan ─ Türklerin, tüm boylarının mitolojik atası. Belli tarihsel dökümanlar içersinde değerlendirmek mümkün olmamakla birlikte, tarihçilerin büyük çoğunluğu, bu kişinin, Hun Kağanı “ Mete Kağan” olabileceğini söylemektedirler. Tarihte ilk defa olarak bütün Türk boylarını bir araya getirerek, tek devlet çatısı altında topladığı, kuzey ve orta Asya’yı, Türk yurdu haline getirdiği, Oğuz töresi ya da “
 1710. Türk Töresi” adı altında, kültürel bir alt yapı hazırladığı, yine uzun yıllar hemen bütün Türk devletlerinin genel yasaları durumunda olan “Oğuz Kağan Yasaları” nı hazırlayıp yürürlüğe koyduğu söylenir.
 1711. OĞUZBEY : birl. Oğuz/Bey
 1712. OĞUZER : birl. Oğuz/Er
 1713. OĞUZGÜN : birl. Oğuz/Gün
 1714. OĞUZHAN : birl. Oğuz/Han (Oğuz Kağan)
 1715. OĞUZTAN : birl. Oğuz/Tan
 1716. OĞUZTAY : birl. Oğuz/Tay
 1717. OK : 1- Doğum, doğuş, yaradılış 2- Akıl, us 3- Dokunma, el sürme 4- Söyleyiş, çağırış, haber verme 5- Silah, yay ile kullanılan ok 6- Örgüt, teşkilat ─ Türkmenlerin, Ersarı oymağı dip dedelerinden
 1718. OKAN : 1- Ogan 2- Anlayış, fehim
 1719. OKANBARKAN : birl. Okan/Barkan ─ Çengiz Kaan’ın dip dedelerinden Kubilay’ın oğlu
 1720. OKANBAY : birl. Okan/Bay
 1721. OKANER : birl. Okan/Er
 1722. OKANKUL : Birl. Okan/Kul
 1723. OKANSOY : birl. Okan/Soy
 1724. OKATMIŞ : (Okutmuş) Haberci, ulak
 1725. OKAY : birl. Ok/Ay ─ Kırım hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 1726. OKBAY : birl. Ok/Bay
 1727. OKÇI : 1- Okuyucu, haberci 2- Ok atan, okçu 3- Örgütçü, komitacı
 1728. OKÇU : (Okçı)
 1729. OKER : birl. Ok/Er
 1730. OKHAN : birl. Ok/Han
 1731. OKIÇI : Davetçi, davetkar, çağırıcı
 1732. OKİ : Çağrı, davetiye
 1733. OKKAN : birl. Ok/Kan
 1734. OKLAMIŞ : Ok atmış, savaşçı
 1735. OKLU : 1- Akıllı, zeki 2- Örgütlü
 1736. OKSU : birl. Ok/Su
 1737. OKŞAK : Benzeyen, andıran, tanıdık, bildik
 1738. OKŞAN : Benzeyen, okşayan
 1739. OKTA : Akıllı, zeki, dahi ─ Niyuçi Tatarları hanlarından
 1740. OKTAMGA : birl. Ok/Tamga ─ Özbeklerin Konrat oymağı dip dedelerinden
 1741. OKTAN : birl. Ok/Tan
 1742. OKTAR : 1- Okçu, iyi ok atan 2- Bilgili, akıllı, yaratıcı 3- Davetçi, davetkar ─ Batı Hunları devleti komutanlarından
 1743. OKTAŞ : birl. Ok/Taş
 1744. OKTAY : birl. Ok/Tay
 1745. OKUKLU : Alim, bilgin
 1746. OKUMAGAN : Arif, eğitimsiz ama kendini yetiştirmiş, olgunlaşmış ─ Harzemşahlar devleti bey ve komutanlarından
 1747. OKUNÇ : Toy ve düğün davetiyesi
 1748. OKUŞ : 1- Bilgi, bilgelik 2- Bereket
 1749. OKUŞLUĞ : 1- Alim, bilgin 2- Bolluk, bereket, bereketli
 1750. OKUTGAN : Okutan, eğitmen
 1751. OKUTAN : Eğitmen, öğretmen
 1752. OKUV : Okuyuş, kıraat, çağırış
 1753. OKYAY : birl. Ok/Yay
 1754. OLAGAN : Olan, doğal, olumlu
 1755. OLAM : Debdebe, gösteriş, tantana
 1756. OLBAK : Oluş, oluşum
 1757. OLCA : Ganimet, bolluk
 1758. OLCAŞ : Tören, seremoni, tazim
 1759. OLCAY : Tanrı sıfatlarından. Baht, talih, açık talih, ululuk
 1760. OLCAYBEGÜM : birl. Olcay/Begüm
 1761. OLCAY HAN : birl. Olcay/Han ─ Oğuzname’de Nuh’un oğlu olan Yafes’in gerçek adı
 1762. OLCAY HANIM : Olcay/Hanım ─ Kara Kulagu Han’ın evdeşi
 1763. OLCAY KUTLUĞ : Olcay/Kutluk
 1764. OLCAY TÜRKAN : Olcay/Türkan ( Terken ) ─ Timur Kürkan Han’ın evdeşi.
 1765. OLCAY BİGE : birl. Olcay/Bike
 1766. OLCAYKUT : birl. Olcay/Kut
 1767. OLCAYTU : Açık talih, bahtı açık, bereketli
 1768. OLCAYTU BUĞA : birl. Olcaytu/ Boğa ─ İlhanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 1769. OLCAYTU HAN : Olcaytu/Han ─ İlhanlı hanlarından. Gazan Han’ın kardeşi.
 1770. OLCAYVERDİ : birl. Olcay/Verdi.
 1771. OLÇA : Ganimet, bereket
 1772. OLÇAM : Ganimet, nimet, bolluk
 1773. OLÇAR : 1- Saldırı komutu, saldırı 2- haber, havadis 3- Uygun, muvafık
 1774. OLÇUM : 1- Olgunluk, olgun, yetişkin 2- Hüner, marifet
 1775. OLGAÇ : Olgun, olmuş
 1776. OLGUN : Yetişkin, olmuş, kamil
 1777. OLGUN HAN : birl. Olgun/Han
 1778. OLGUNAY : birl. Olgun/Ay
 1779. OLGUNBAY : birl. Olgun/Bay
 1780. OLUM : Oluş, doğuş, olmaya elverişli.
 1781. OLUN : 1- Oluş, olgunluk, ağırbaşlılık 2- Genç, taze 3- Soyluluk
 1782. OLUN BİGE : birl. Olun/Bike
 1783. OLUN İYE HATUN : (Olun ige hatun)birl. Olun/İye/Hatun ─ Çengiz Kaan’ın anası
 1784. OLUŞ : Oluşum, düzen
 1785. OMAÇ : Amaç, gaye
 1786. OMAK : 1- Soy, kan, soyluluk 2- Aile, akraba
 1787. OMAY : (Umay) Seçkin, güzide
 1788. OMRAK : Sevilen, maşuka
 1789. OMUR : (Umur) 1- İlgi, heves 2- Güç, dayanıklılık, dayanıklı ─ Aydınoğulları beyliğinden, Aydın Bey’in oğullarından
 1790. OMURCA : Sağlam, dayanıklı ─ Astgragan hanlığı, hanlarından.
 1791. OMURTAG : Kartal yavrusu ─ Bulgar hanlarından
 1792. OMURTAY : birl. Omur/Tay ─ Tuna Bulgarları, hanlarından.
 1793. ONAK : 1- Onanmış, kabul görmüş 2- Sevgili, el üstünde tutulan
 1794. ONAKA : 1- (Onak) 2- On/Aka ─ Atialy han dönemi, bakan ve komutanlarından
 1795. ONAL : 1- Doğuş, ortaya çıkış 2- Sağlam, dayanıklı
 1796. ONANLI : Sağlam, meyin, mütehammil
 1797. ONANMIŞ : Sağlam, bayındır, destekli
 1798. ONAT : 1- Sağlam, dayanıklı 2- Yakışıklı 3- Terbiyeli, iyi davranışlı
 1799. ONATBAY : birl. Onat/Bay
 1800. ONATÇA : Makbul, hatırşinas
 1801. ONAY : 1- Sağlam, dayanıklı, uygun 2- Makul, kabul,tasdik
 1802. ONBEG : birl. On/Bey
 1803. ONBOY : birl. On/Boy
 1804. ONG. 1- Sağlamlılık, kalıcılık, dayanıklılık 2- İyilik, rahmet, bereket, bolluk 3- Sevinç, neşe, mutluluk
 1805. ONG TUTUK : birl. Ong/Tutuk ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey.
 1806. ONGAL : birl. Ong/Al
 1807. ONGAN : 1- Uğurlu, mutlu, bahtiyar 2- Verimli, gelişkin 3- Bayrak, simge, totem
 1808. ONGAN HATUN : birl. Ongan/Hatun ─ Kazak hanlığı dönemi, ünlü kadınlarından.
 1809. ONGANER : birl. Ongan/Er
 1810. ONGER : birl. Ong/Er
 1811. ONGHAN : birl. Ong/Han ─ Sibir hanlığı,- hanlarından.
 1812. ONGU : 1- Kar, kazanç 2- Set, sütre
 1813. ONGUÇ : Karlı, kazançlı, verimli, uğurlu
 1814. ONGUÇ ALP : birl. Onguç/Alp
 1815. ONGUÇAY : birl. Onguç/Ay
 1816. ONGUÇBAY : birl. Onguç/Bay
 1817. ONGUÇER : birl. Onguç/Er
 1818. ONGUDAY : Karlı, kazançlı
 1819. ONGUN : 1-Bolluk ve bereket tanrısı. 2- Uğurluluk, verimlilik, kalıcılık 3- Av totemi, kutsanmış av hayvanı 4- Totem, sembol, bayrak, flama
 1820. ONGUN ALP : birl. Ongun/Alp
 1821. ONGUNER : birl. Ongun/Er
 1822. ONGUNSAY : birl. Ongun/Say
 1823. ONGUNSOY : birl Ongun/Soy
 1824. ONGUR : 1- Kurtuluş, salah 2- On-Ogur
 1825. ONGUT : Koruyucu, muhafız, kale muhafızı
 1826. ONOĞUL : birl. On/Oğul (..On oğul değerinde..)
 1827. ONOK : birl. On /Ok ─ Batı Türk illerinin temelini teşkil eden, on boyun genel adı.
 1828. ONUÇUR : birl. On/Uçur ─ İkşitler devleti hanlarından .Tokuç Han’ın oğlu
 1829. ONUK : 1- Sağlıklı, dayanıklı 2- Uğurlu, aziz, saygıdeğer 3- Usul, yol, teamül 4- Yararlı, faydalı
 1830. ONUKAY : birl. Onuk/Ay
 1831. ONUKBAY : birl. Onuk/Bay
 1832. ONUKBEGÜM : birl. Onuk/Begüm
 1833. ONUKBÖRÜ : birl. Onuk/Böri
 1834. ONUKER : birl. Onuk/Er
 1835. ONUKTAY : birl. Onuk/Tay
 1836. ONUŞ : 1- Bereket, bolluk, verim 2- Uğur, talih
 1837. OPAK : (Apak) Temiz, bakımlı ─ Kazak hanlarından
 1838. OPAN : Mağara, delhiz
 1839. OPÇIN : (Apçın,afşın) Zırh, demirağ ─ Salçuklular dönemi, Azarbeycan atabeylerinden
 1840. OPUR : Obur, iştahlı
 1841. OPUZ : Katı,sert
 1842. OR : 1- Yer, durak, bölge 2- Doğramak, biçmek 3- Mevki, mertebe 4- Düzen, kuruluş
 1843. ORAK : Doğramak, kesmek, doğrayıcı, biçici ─ Nogay oymaklarından ve bu oymağın dip dedelerinden
 1844. ORAKBAY : birl. Orak/Bay
 1845. ORAKBEK : birl. Orak/Bek
 1846. ORAKHAN : birl. Orak/Han
 1847. ORAL : 1- birl. Or/Al (..almaktan) 2- Aral
 1848. ORALBAY : birl. Oral/bay
 1849. ORALP : birl. Or/Alp
 1850. ORALTAN : birl. Or/Altan
 1851. ORALTAY : birl. Or/Altay
 1852. ORAN : 1- Taht, şeref makamı 2- Yüksek mevki, yüksek derece
 1853. ORAY : birl. Or/Ay 1- Aynı, eşit, eş değerde (Kırgızlarda) 2- Fırsat, hamle (Kazaklarda) 3- Beşik(Soglarda)
 1854. ORAZ : (Uraz, uras, ıraz) Şeref, onur, talih ─ Kırgız oymak beylerinden
 1855. ORAHAN : birl. Oraz/Han ─ Şeybanlılar devleti hanlarından
 1856. ORBAY : birl. Or/Bay
 1857. ORBUĞA : birl. Or/Boğa
 1858. ORÇUN : 1- Kesici, keskin, doğrayıcı 2- Bölge, vilayet 3- Onurlu, ahlaklı, iyi huylu
 1859. ORDA : Orta, merkez (Kağan veya Han otağının bulunduğu yer)
 1860. ORDAY : birl. Ordu/Ay
 1861. ORDU : (Orda) 1- Orta, çekirdek, merkez 2- Silahlı ve düzenli topluluk
 1862. ORDUAKA : birl. Ordu/Aka
 1863. ORDUAPA : birl. Ordu/Apa
 1864. ORDUBAY : birl. Ordu/Bay
 1865. ORDUBEG : birl. Ordu/Bey
 1866. ORDUCA : 1- Ordu ile ilgilenen 2- Ortaca, ortanca ─ Özbek Han’ın evdeşi
 1867. ORDUHAN : birl. Ordu/Han
 1868. ORDUKAYA : birl. Ordu/Kaya
 1869. ORGA : Bayrak, flama
 1870. ORGARUN : 1- İstihkam 2- Bayraklı, bayrak sahibi
 1871. ORGİR : Kesici, biçici
 1872. ORGUN : Sırdaş, sır saklayan, ketum
 1873. ORGUNER : birl. Orgun/Er
 1874. ORGUN : birl. Or/Gün
 1875. ORHAN : birl. Or/Han ─ 1- Oğuzname’de Oğuz Kağan’ın amcası ve kayın atası 2- Otmanoğullarının ikinci hanı ve Otman beğ’in oğlu 3- Timur Kürkan Han’ın komutanlarından 4- Yıldırım Bayezit’in en küçük oğlu
 1876. ORHUN : Sır saklayan, sırdaş, gizli, gizemli
 1877. ORHUNER : birl. Orhun/Er
 1878. ORKAN : birl. Or/Kan
 1879. ORKAYA : birl. Or/Kaya
 1880. ORKUN : (Orhun)
 1881. ORKUNER : birl. Orkun/Er
 1882. ORKUNŞAT : birl. Orkun/Şad
 1883. ORKUT : birl. Or/Kut
 1884. ORMAG : Doğramak, biçmek
 1885. ORMAN : Ağaçlık, bölge
 1886. ORMUŞ : Doğrayan, biçen
 1887. ORNAK : 1- Taht, tahtıravan 2- yer, yöre
 1888. ORPAG : Menşe, kök, neseb
 1889. ORTAÇ : 1- Ortadaki, ortanca 2- Ilımlı, dengeli, ortayolcu
 1890. ORTAÇI : Ilımlı
 1891. ORTAĞ : Ortak, ortalama, ortada buluşma
 1892. ORTAYÜZ : birl. Orta/Yüz Kazakların, üç ana bölümünden biri
 1893. ORTİGİN : birl. Or/Tigin ─ Dokuz Oğuz destanında adı geçen bir bey
 1894. ORTUG : Ortak, pay sahibi
 1895. ORTUĞ : birl. Or/Tuğ
 1896. ORUK : 1- Yol, eylem, gidişat 2- Çare, çözüm, imkan, uygunluk
 1897. ORUM : Mera, otlak
 1898. ORUMBAY : birl. Orum/Bay
 1899. ORUMBEK : birl. Orum/Bek
 1900. ORUMKULİ : birl. Orum/Kuli
 1901. ORUN : 1- Makam, mevki, özel yer, şerefli yer, taht 2- Karargah, görev yeri
 1902. ORUNÇ : Hediye, bahşiş
 1903. ORUNÇAK : 1- Oya, işleme 2- Rehin, emanet
 1904. ORUNDUK : Koltuk, iskemle
 1905. ORUNGULUK : Bayrak, flama
 1906. ORUNKUL : birl. Orun/Kul
 1907. ORUNKULİ : birl. Orun/Kuli ─ Kırgız beylerinden
 1908. ORUNLUG : Taht, makam
 1909. ORUNTAG : Yüksek mevki, makam
 1910. ORUS : 1- Talih, uğur, baht, mutluluk 2- Amaç, hedef ─ Özbeklerin, Konrat ve Kançagalı oymakları dip dedelerinden
 1911. ORUS ARGUN : birl. Orus/Argun
 1912. ORUS HAN : birl. Orus/Han ─ 1- Altınordu devleti hanlarından Toktamış Han’ın oğlu 2- Oğuzname’de Türk’ün oğullarından
 1913. ORUZ : (Orus)
 1914. ORUZ EMEN : birl. Oruz/Emen ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1915. ORUZKOCA : birl. Oruz/Koca ─ ..Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1916. OSKAY : 1- Hamarat, işgüzar 2- Neşeli, şen
 1917. OT : 1- Ateş, ocak, ev 2- Nebat, bitki
 1918. OT TİGİN : birl. Ot/Tigin
 1919. OTACI : (Utacı) 1- Doktor 2- Eczacı, ot ve bitkilerden ilaç yapan kişi 3- kam, baksı
 1920. OTAĞ : 1- Oda, içinde ateş yakılarak oturulabilen büyük ve geniş çadır 2- Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır
 1921. OTAĞA : birl. Ot/Ağa ..evin reisi, aile reisi, evde sözü geçen kişi
 1922. OTAĞAY : birl. Otağ/Ay
 1923. OTAK : Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır, oda
 1924. OTAMIŞ : Doktor, hekim ─ 1- Karahanlılar devleti bey ve komutanlarından 2- Abbasiler dönemi, vali ve komutanlarından
 1925. OTAMIŞ GİRAY HAN : birl. Otamış/Giray/Han ─ Son Kazan hanı. (Ünlü Siyun Bike’nin oğlu)
 1926. OTANCAK : İlaç, merhem, deva
 1927. OTAR : Geçici, fani
 1928. OTAY : birl. Ot/Ay
 1929. OTÇİGEN : birl. Ot/Çigen (“Ot/Tigin” adının , Moğol ağzındaki söylenişi.) ─ Çengiz Kaan’a gençlik yıllarında,yardımcı olan dokuz beyden biri.
 1930. OTÇU BOĞA : birl. Otçu/Boğa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 1931. OTGUN : Kabadayı.
 1932. OTHAN : birl. Ot/Han
 1933. OTKAN : birl. Ot/Kan
 1934. OTKUN : Kabadayı.
 1935. OTLUĞ(K) : Ateşli
 1936. OTMAN : Ailenin en küçük oğlu .Ocağın ateşini yakıp ısıtacak ve devamlılığı sağlayacak olan, Çok eskilerden beri süregelen,Türk töresince çocuklar arasındaki paylaşımlarda ev , en küçük çocuğa kalır. Bu yüzden ilerde evin yada mülkün idaresi küçük oğlandadır. Yani, ocak,onunla yanmaya devam edecek,aile oba yada oymağın yaşamı onun sayesinde sürecektir. Bu çocuklara içeren”Otman,Ot Tigin,Othan”vb. adlar verilir. ─ .Otmanlı devletinin kurucusu ve ilk hanı. Ertuğrul Beğ’in en küçük oğlu. Daha Ertuğrul Bey ölmeden,Töreye göre,birçok mal mülk, büyük çocuklara, beylik, en küçük olan Otman’a geçmişti.
 1937. Ayrıca, çok ilginç bir durum da şudur ki, Türkiyede’ki çoğu tarihçilere göre bu ad Osman, fakat
 1938. Türkiye dışındaki, birçok ciddi tarihçiye göre ise Otmandır..(Bazılarına göre ise, Ataman ve
 1939. Atman’dır.)
 1940. OTMAR : Ateşli, ateş saçan ─ Atilay Han’ın dedelerinden
 1941. OVAT : Düzgün, muntazam
 1942. OVLAZ : Gözüpek, atılgan
 1943. OVMAÇ : El ile yoğrularak yapılan yiyecek
 1944. OY : 1- Düşünmek, düşünce, fikir 2- Çukur
 1945. OYA : 1- Oyularak yapılan elişi, işleme 2- Emanet, rehin 3- Sempatik, minyon
 1946. OYABEGÜM : birl. Oya/Begüm
 1947. OYABİGE : birl. Oya/Bike
 1948. OYAÇİÇEK : birl. Oya/Çiçek
 1949. OYAN : 1- İman, inanç 2- Düşünce, efkar
 1950. OYAZ : Çukur, kuyu
 1951. OYBAK : Çukurlu vadi
 1952. OYBAT : Oyuk ve çukurlu yer
 1953. OYGAK : 1-Oya, rehin 2- Uyanık, müteyakkız
 1954. OYGUR : Dere yatağı, dere oyuğu
 1955. OYINLI : Düşünceli, efkarlı ─ ..Özbeklerin, Konrat oymağı dip dedelerinden
 1956. OYLUM : 1- Çukur, kuyu, boşluk 2- Kurucu, kuruntu, yormak
 1957. OYMAK : Yığın, kitle. Türklerin sosyal birimleri içindeki sıralamada, Obadan büyü Boy’dan küçük olan akrabalar topluluğu
 1958. OYMAKAY : birl. Oymak/Ay
 1959. OYMAKBEG : birl. Oymak/Bey
 1960. OYMUR : Dere, dere yatağı
 1961. OYNAK : Maral, ceylan, vb. Hayvanların bir arada olup su içtikleri kuyu, su birikintisi
 1962. OYNUK : (Oynak)
 1963. OYRAM : Girdap, anafor
 1964. OYRAT : Derin, oyuk, derinleşmiş
 1965. OYTUN : Kutsanmış, mübarek
 1966. OYTUNAY : birl. Oytun/Ay
 1967. OYTUNBAY : birl. Oytun/Bay
 1968. OYTUNBEK : birl. Oytun/Bek
 1969. OYTUNER : birl. Oytun/Er
 1970. OYUR : Vücut, endam
 1971. OZ : İleri, ön, önde
 1972. OZA : Kadim, eski, ezeli, hep var olan
 1973. OZAĞI : Tecrübeli, bilgili, uzman
 1974. OZAMIŞ : Uzamış, uzman, usta işinin ehli
 1975. OZAMIŞ KAĞAN : birl. (Uzamış Kağan) Ozamış/Kağan ─ Göktürk kağanlarının sonuncusu
 1976. OZAN : (Uzan) Öncü, herkesin önünde olup hitap eden, şiir yazan ve okuyan, kopuz çalarak şiir okuyan ve yazan. Usta, işinin ehli
 1977. OZAN HAN : birl. Ozan/Han
 1978. OZANALP : birl. Ozan/Alp
 1979. OZANAY : birl. Ozan/Ay
 1980. OZANBAY : birl. Ozan/Bay
 1981. OZANBEK : birl. Ozan/Bek
 1982. OZANBİGE : birl. Ozan/Bike
 1983. OZANBÖRİ : birl. Ozan/Böri
 1984. OZANER : birl. Ozan/Er
 1985. OZANSAY : birl. Ozan/Say
 1986. OZANSOY : birl. Ozan/Soy
 1987. OZANSU : birl. Ozan/Su
 1988. OZANTİMUR : birl. Ozan/Timur
 1989. OZAR : Uzman, usta, bilir kişi ─ Oğuz Kağan’ın torunlarından, Bozok Han’ın oğullarından
 1990. OZARIK : birl. Oz/Arık
 1991. OZGAN : Kademeli, dereceli, öncelikli
 1992. OZMAN : Uzman
 1993. OZMUŞ : Uzmanlaşmış, yetik
 1994. OZMUŞ TEKİN : birl. Ozmuş/Tekin ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1995. OZUL : Esas, kaide
 1996. OZUT : İkamet, ikametgah
 1997. OZUTGAN : İleride, ilerici
 1998. ÖBEK : Küçük grup, tim, takım, parça
 1999. ÖBGE : Ced, Ata, Soy
 2000. ÖCAL : birl. Öc/Al intikamcı
 2001. ÖCEK : 1- Esinti, hafif yel 2- Burç
 2002. ÖCÜT : İntikam, öç
 2003. ÖÇALAN : birl. Öç/Alan Kinci, intikamcı
 2004. ÖDEM : 1- Borç, bakiye 2- Ödül, mükafat
 2005. ÖDEMİŞ : 1- Eczacı, doktor 2- Ricacı, yakaran 3- Borçsuz, bakiyesiz 4- Ödül veren ─ Türkmenlerin, Çavdur oymağı dip dedelerinden
 2006. ÖDEN : 1- Ricacı, duacı 2- Ödül
 2007. ÖDGÜLMÜŞ : 1- Öğülmüş, öğülen, başarılı, ödül almış 2- Ricacı, duacı ─ Kutadgu Bilig’de, Yusuf Has Hacip’in, hitapta bulunduğu, Karahanlı, beylerinden
 2008. ÖDGÜR : Uygun, yerinde, vaktinde
 2009. ÖDRÜM : Seçkin, mümtaz
 2010. ÖDÜGET : Ricacı, yakarıcı, duacı ─ Yakutlar’da, “ Akarsular Tanrısı”
 2011. ÖDÜK : Rica, yakarı, dua, niyaz, arzu
 2012. ÖDÜL : 1- Usluluk, akıllılık 2- Yüceltme, ululama, mükafat
 2013. ÖDÜN : 1- Ödeme, ödeyiş 2- Yakarış, niyaz
 2014. ÖDÜŞ : Vakit, devir
 2015. ÖG : (Ok) Ana, anne, yaratan, doğuran
 2016. ÖDGÜL : Övülme, övünç kaynağı, övülme nedeni
 2017. ÖGE : (Öke) Dahi, çok zeki, çok akıllı
 2018. ÖGEÇ : İki yaşına gelmiş koç
 2019. ÖGEDAY : (Öketay)
 2020. ÖGEL : 1- Zeki, akıllı, aklı başında 2- Burç
 2021. ÖGET : 1- Akıl, zeka, akıllılık, 2- Sevgi, muhabbet
 2022. ÖGİR : Sevinç, neşe, eğlence
 2023. ÖGLÜ : Dahi, çok akıllı
 2024. ÖGREDİK : 1- Mürebbiye, eğitmen, yetiştirici, öğretmen 2- İdman, talim, antrenman
 2025. ÖGRÜ : 1- Öğrenilecek olan öğreni 2- Arkadaş, refik
 2026. ÖGÜŞLÜ : Övülen, methedilen, övülmeye layık
 2027. ÖGDÜ : Övme, methiye
 2028. ÖGDÜM : 1- Övülen, methedilen 2- Önce, öncelikli
 2029. ÖĞER : Övücü, methedici
 2030. ÖĞLEŞ : Akıl birliği, fikir birliği
 2031. ÖĞREK : Toplantı yeri, cemiyet , dernek
 2032. ÖĞREN : Öğrenmekten
 2033. ÖĞRET : Gelenek, terbiye
 2034. ÖĞREYÜK : Gelenek, görenek, terbiye
 2035. ÖĞRÜK : Munis, cana yakın, el üstünde tutulan
 2036. ÖĞRÜNÇ : 1- Deneyimli, bilgili, öğrenmiş, ders almış, yetişmiş 2- Hoşnutluk, memnuniyet
 2037. ÖĞRÜNÇ TİGİN : birl. Öğrünç/Tigin ─ Koço Uygurları prenslerinden
 2038. ÖĞTÜ : Metih, övme, ululama
 2039. ÖĞTÜR : Övme, methedici
 2040. ÖĞÜÇÜ : Öğücü, methedici
 2041. ÖĞÜLMÜŞ : Başarılı, destekli, öğülmeye layık
 2042. ÖĞÜN : 1- Öğünmek..den öğün! 2- İtina, dikkat 3- Sıra, defaat
 2043. ÖĞÜNALP : birl. Öğün/Alp
 2044. ÖĞÜNBAY : birl. Öğün/Bay
 2045. ÖĞÜNÇ : Övünç, iftihar, övünme gerekçesi, iftihar vesilesi
 2046. ÖĞÜNÇ TİGİN : birl. Öğünç/Tigin
 2047. ÖĞÜNÇ ALP : birl. Öğünç/Alp
 2048. ÖĞÜNÇBÖRİ : birl. Öğünç/Böri
 2049. ÖĞÜNÇEK : Öğünmeye değer, öğünme nedeni
 2050. ÖĞÜNMÜŞ : Övünmüş, övünmeyi haketmiş, gururlu
 2051. ÖĞÜNÜR : Gururlu, mağrur
 2052. ÖĞÜR : Öğer
 2053. ÖĞÜT : 1- Anlayış, kavrayış 2- Nasihat, tavsiye, deneyim aktarımı
 2054. ÖĞÜTAL : birl. Öğüt/Al
 2055. ÖK : (ög) 1- Öz, doğuş, oluş, gelişme 2- Zeka, bilme, us, yetenek, ana, doğuran
 2056. ÖKÇİ : Okeci, çağırıcı, davet edici, davetiye veren kişi
 2057. ÖKÇİ KAZAN : birl. Ökçi/Kazan ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2058. ÖKÇÜR : Zeki, anlayışlı
 2059. ÖKE : Dahi, yanılmaz, bilge, çok akıllı
 2060. ÖKEALP : birl. Öke/Alp
 2061. ÖKEBAY : birl. Öke/Bay
 2062. ÖKEBUĞA : birl. Öke/Boğa
 2063. ÖKER : Dahi, süper zeka
 2064. ÖKERMAN : Dahi, bilge, yanılmaz
 2065. ÖKETAY : birl. Öke/Tay
 2066. ÖKETAY KAAN : birl. Öketay/Kaan ─ Çengizliler devleti kağanı. Çengiz Kaan’ın oğlu
 2067. ÖKETİMUR : birl. Öke/Timur
 2068. ÖKLÜ : 1- Dahi, akıllı 2- Egemen, denetimci
 2069. ÖKSÜM : Arzu, murat
 2070. ÖKSÜZ : Desteksiz, arkasız, oluşumsuz, gelişmeye engel durumu olan, (Halk arasında, anası olmayan, ölen ya da ayrı olan çocuklar için de bu adın kullanılmasındaki neden, ananın, çocuğun yetişme ve gelişimindeki önemine atfendir.)
 2071. ÖKTE : 1- Ökeli, akıllı, dahi, yanılmaz, deneyimli, bilgili 2- Azametli, gösterişli
 2072. ÖKTE ALP : birl. Ökte/Alp
 2073. ÖKTEBAY : birl. Ökte/Bay
 2074. ÖKTEBUĞA : birl. Ökte/Boğa
 2075. ÖKTEKARA : birl. Ökte/Kara
 2076. ÖKTEKOCA : birl. Ökte/Koca
 2077. ÖKTEM : 1- Akıllı, bilge 2- Asi, başına buyruk, pervasız 3- Meşhur, gösterişli 4- Bahar, ilk yaz
 2078. ÖKTEN : 1- Akıllı, bilinçli 2- Kahraman, cesur, korkusuz, başına buyruk
 2079. ÖKTÜ : (Öğdü)
 2080. ÖKÜÇ : 1- Çok, çokluk, bolluk 2- Akıl, us, bilinç
 2081. ÖKÜN : Kendine dönüş, öze dönüş
 2082. ÖKÜNMÜŞ : Özüne bağlı, özüne dönen
 2083. ÖKÜŞ : 1- Çok, çokluk, bolluk, bereket 2- Akıl, bilinç, bilinçli
 2084. ÖKÜŞ KARA AÇKI : birl. Öküş/Kara/Açkı mec. Keskin zekalı ─ Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 2085. ÖKÜZ : 1- Irmak, nehir, büyük akarsu 2- Uzman, bilge, ehil, dahi 3- Öküz (Şamanist gelenekte, tüm boyları içine alan, ortak soy totemi) Bu yüzde, Oğuz adının buradan gelebileceğini söyleyen bilim adamları var. Bilindiği gibi, Oğuz’un en büyük ve en belirgin özelliği, bütün Türk boylarını bir araya getirip tek devlet çatısı altında toplamasıdır.
 2086. ÖLÇER : 1- Mühendis 2- ağırbaşlı, ölçülü 3- Savaş buyruğu, saldırı buyruğu
 2087. ÖLÇÜM : 1- Adap, usul, erkan, yol 2- Ağırbaşlılık
 2088. ÖLMEZ : 1- Dirayetli, dayanıklı 2- Çok sevilen, unutulmaz, iz bırakmış
 2089. ÖN : 1- Doğu, güneşin doğduğu yön 2- İlk, başlangıç, doğuş, meydana geliş 4- İlke, öncelik, prensip, temel
 2090. ÖNAL : birl. Ön/Al Öncü, lider, önde olan
 2091. ÖNALAN : birl. Ön/Alan, lider, öncü
 2092. ÖNALDI : birl. Ön/Aldı, lider, öncü
 2093. ÖNALP : birl. Ön/Alp
 2094. ÖNAY : birl. Ön/Ay
 2095. ÖNAYDIN : birl. Ön/Aydın
 2096. ÖNCEK : Önce, önceki, selef
 2097. ÖNCEL : 1- Selef, daha önceki 2- Önde olan, öncü, rehber 3- Öncelikli, imtiyazlı
 2098. ÖNCELİK : İmtiyaz, torpil
 2099. ÖNCÜ : 1- İlk, orijinal 2- Lider, yol açan, önde olan
 2100. ÖNCÜBAY : birl. Öncü/Bay
 2101. ÖNCÜBEK : birl. Öncü/Bek
 2102. ÖNCÜER : birl. Öncü/Er
 2103. ÖNCÜL : 1- Öncü, önde, rehber 2- Birinci, ilk
 2104. ÖNÇEK : Öncek, önceki, selef
 2105. ÖNDAŞ : Aynı öncelikte, aynı imtiyazı paylaşan
 2106. ÖNDE : Öncü, önceki
 2107. ÖNDEGÜN : birl. Önde/Gün 1- Önemli gün 2- Önceki gün
 2108. ÖNDER : Önde olan öncü, lider
 2109. ÖNDEŞ : Yol açan, rehber, mihmandar
 2110. ÖNDÜÇ : Öncü, mihmandar
 2111. ÖNDÜL : 1- En önde, en öndeki, öncü 2- Öncelik, imtiyaz
 2112. ÖNDÜN : 1- Peşin, peşinat 2- Önde, önde gelen ─ Kırgızların, Togay, Bugu ve Tokum oymakları dip dedelerinden
 2113. ÖNE : İleri, ileride, ötede
 2114. ÖNEK : Dayanak, direk, destek
 2115. ÖNEL : 1- Usta, uzman, pir 2- Vade, mühlet
 2116. ÖNEM : Öncelik, imtiyaz, değer, kıymet, hassasiyet
 2117. ÖNEN : 1- Önde olan, öne geçen 2- Bağlılık, sadakat
 2118. ÖNER : birl. Ön/Er Öncü, rehber, kılavuz ─ Salçuklular (Melikşah) dönemi, komutanlarından
 2119. ÖNEY : 1- Öne geçen, önde gelen 2- Yükseklik, balagat
 2120. ÖNG : İlk, birinci, başta gelen
 2121. ÖNGAY : birl. Öng/Ay
 2122. ÖNGEL : 1- Ağırbaşlı, olgun 2- Öncü, öncülük eden
 2123. ÖNGEN : 1- Zafer, utku 2- Uzun boylu, levent
 2124. ÖNGER : Hiddetli, asabi
 2125. ÖNGİ : (Öngü) 1- Değişik, farklı, sıradışı 2- Önce, öncelikli
 2126. ÖNGÜÇ : 1- Öncü, kılavuz 2- Atak, atik, hareketli 3- Delil, kanıt, isbat
 2127. ÖNGÜK : Yastıkların ucuna yapıla işleme
 2128. ÖNGÜL : Yol gösteren, ön ayak olan
 2129. ÖNGÜN : birl. Ön/Gün
 2130. ÖNİL : birl. Ön/İl
 2131. ÖNKUL : birl. Ön/Kul
 2132. ÖNKUZU : birl. Ön/Kuzu mec. Kurban, kurbanlık
 2133. ÖNSAY : birl. Ön/Say
 2134. ÖNSOY : birl. Ön/Soy
 2135. ÖNÜÇ : Önce, önceki, selef
 2136. ÖNÜM : 1- Birinci, ilk 2- Hasılat, ganimet, kar
 2137. ÖNÜR : Başlangıç, siftah
 2138. ÖNÜRT : Önce, öncelik
 2139. ÖNÜT : Önce, öncelik
 2140. ÖPGİNE : Öpücük, buse
 2141. ÖPKE : İç geçirme, öfke, hırs
 2142. ÖPÖZ : Can, ruh, nefs
 2143. ÖRÇÜM : Üreyiş, gelişim, büyüme
 2144. ÖRÇÜN : İpten örülmüş merdiven
 2145. ÖREN : 1- Örme yapan, örücü 2- Eskiden kalma kalıntı, kalıntı kent ya da mezar
 2146. ÖRGE : 1- Örnek, motif, örgü örneği 2- Şahika, yükseklik
 2147. ÖRGEN : 1- Örülü ip, urgan 2- Keçi kılından yapılan ip
 2148. ÖRGÜÇ : 1- Dokuma aleti, dokuma tezgahı 2- Mevki, mertebe 3- Tümsek, tepe
 2149. ÖRİKLİ : Şeciyeli
 2150. ÖRKEN : 1- Urgan, örülü ip 2- Fidan
 2151. ÖRKİN : 1- Fidan 2- Taht, tahtırevan
 2152. ÖRNEK : Numune, standart, ölçü
 2153. ÖRPEN : 1- Örtülü, kapalı, gizli 2- Alev, alev ışığı ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2154. ÖRS : Üzerinde metal maden dövülen demir kütle mec. Dayanıklılık
 2155. ÖRTE : Örtü, örtülü
 2156. ÖRTGÜN : Samanı ayrılmış, harmanlanmış tahıl
 2157. ÖRTÜN : Omuz üstüne alınan örgülü giyecek, pelerin
 2158. ÖRÜÇ : Örgü malzemesi, dokuma tezgahı
 2159. ÖRÜM : Çit, ağıl
 2160. ÖRÜN : 1- Saç örgüsü, belik 2- Beyazlık, temizlik 3- Gökyüzünün bulutsuz hali 4- Ürün, hasılat
 2161. ÖRÜNHAN : birl. Örün/Han ─ Hiyve hanlığı hanlarından
 2162. ÖRÜNAY : birl. Örün/Ay
 2163. ÖRÜNBAY : birl. Örün/Bay
 2164. ÖRÜNDÜ : Arı, temiz, saf, pakize
 2165. ÖRÜNDÜL : 1- Seçkin, güzide 2- Saf, temiz, pak
 2166. ÖRÜNER : birl. Örün/Er
 2167. ÖRÜNG : (Örün)
 2168. ÖS : Gerçek, hakiki
 2169. ÖSRÜK : 1- Mert, özü sözü bir 2- Esrik, kendinden geçmiş, sermest
 2170. ÖSTERİŞ : Fantezi, hayal, fantastik
 2171. ÖTEMİŞ : (Ödemiş, otamış) ─ Türkmenlerin, Teke oymağı dip dedelerinden
 2172. ÖTER : 1- Ricacı, yakaran 2- İleri, ileri geçmiş 3- Çığırıcı, ötücü, okuyucu
 2173. ÖTGEN : Geçmiş, aşmış, ötede olan
 2174. ÖTGÜR : Delici, delip geçen
 2175. ÖTİLİG : İtibarlı, saygıdeğer, muhterem
 2176. ÖTKER : 1- Ricacı, duacı 2- Geçici, fani
 2177. ÖTNÜ : Rica, yakarı, istirham
 2178. ÖTÜG : (Ötük) Arz, niyaz, rica, dua, dilek
 2179. ÖTÜGEN : (Ötüken)
 2180. ÖTÜKEN : 1- Ricacı, duacı, niyazcı, Tanrıya yakaran 2- Geçmiş, mazi, onurlu ve öğünçlü mazi ─ Türklerin, ilk başkentlerinden. Tanrının, Türklere armağan ettiğine inanılan, kutsanmış, ormanlık, dağlık bölge
 2181. ÖTÜN : 1- Ödün, verme, bağış, mağfiret 2- Yakarı, yalvarış, niyaz
 2182. ÖTÜNÇ : 1- Rica, dilek, maruzat, istirham 2- İltimas, tarafgirlik
 2183. ÖTÜNÇ TİMUR : birl. Ötünç/Timur ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2184. ÖVET : Öğüş, övgü, methü sena
 2185. ÖVGÜ : Övme, methetme
 2186. ÖVGÜN : Övülen, övülmeye layık
 2187. ÖVÜÇ : Övünç, iftihar
 2188. ÖVÜL : Övülen, övülmeye layık
 2189. ÖVÜLAY : birl. Övül/Ay
 2190. ÖVÜNÇ : Övülmeye yol açan davranış, gurur ve onur kaynağı
 2191. ÖVÜT : Öğüt, nasihat
 2192. ÖYKE : Öfke, hiddet, hınç
 2193. ÖYKÜ : 1- Taklit, benzeme, benzetme, 2- Hikaye
 2194. ÖYKÜNÇ : Eğilim, benzeme, taklit etme eğilimi
 2195. ÖYLEK : Zaman, devir
 2196. ÖYÜK : Coşku, coşkunluk, tezahürat
 2197. ÖZ : Kişinin “ben” derken, anlatmak istediği, tinsel varlık. 1- Ben, tin, can, ruh, gönül 2- Asıl, esas, temel, unsur 3- Şahsi, kişisel, kendi, kendine aitlik 4- Uz, uzluk, ustalık 5- Dere, ırmak
 2198. ÖZAK : birl. Öz/Ak mec. Soylu
 2199. ÖZAL : birl. Öz/Al
 2200. ÖZALP : birl. Öz/Alp
 2201. ÖZALTAN : birl. Öz/Altan
 2202. ÖZALTAY : birl. Öz/Altay
 2203. ÖZAPA : birl. Öz/Apa ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2204. ÖZATAY : birl. Öz/Atay
 2205. ÖZAY : birl. Öz/Ay
 2206. ÖZBALA : birl. Öz/Bala
 2207. ÖZBARS : birl. Öz/Bars
 2208. ÖZBAY : birl. Öz/Bay
 2209. ÖZBEGÜM : birl. Öz/Begüm
 2210. ÖZBEK : birl. Öz/Bek mec. Cesur, kendine güveni tam
 2211. ÖZBEK HAN : birl. Özbek/Han (..Bazı kaynaklarda, “ Uzbek Han “ olarak da geçer) ─ 1- Timur Kürkan Han’ın torunlarından ve Özbek hanlığının kurucusu 2- Altınordu hanlarından.
 2212. Toktay Han’ın torunu
 2213. ÖZBEKER : birl. Öz/Beker
 2214. ÖZBERK : birl. Öz/Berk
 2215. ÖZBEY : birl. Öz/Bey ─ Mısır- Türk kölemenleri devleti, bey ve komutanlarından
 2216. ÖZBEY TİMUR : birl. Özbey/Timur ─ Timur Kürkan Han dönemi, bey ve komutanlarından
 2217. ÖZBİKE : birl. Öz/Bike
 2218. ÖZBİL : birl. Öz/Bil
 2219. ÖZBİLGE : birl. Öz/Bilge
 2220. ÖZBİLGE BEGÜM : birl. Özbilge/Begüm ─ Uygurlar (Bayan Çur Kağan) dönemi saray hanımlarından
 2221. ÖZBİLİR : birl. Öz/Bilir
 2222. ÖZBİR : birl. Öz/Bir mec. Soylu
 2223. ÖZBOĞA : birl. Öz/Boğa
 2224. ÖZBÖRİ : birl. Öz/Böri
 2225. ÖZBUKA : birl. Öz/Boğa
 2226. ÖZÇAĞ : birl. Öz/Çağ
 2227. ÖZÇAĞAN : birl. Öz/Çağan
 2228. ÖZÇAKA : birl. Öz/Çaka
 2229. ÖZÇAKIR : birl. Öz/Çakır
 2230. ÖZÇELİK : birl. Öz/Çelik
 2231. ÖZDAL : birl. Öz/Dal
 2232. ÖZDEK : 1- Madde, temel, asıl, yapı, kuruluş, oluş, oluşum 2- Beden, vücut 3- Ağacın, köküne yakın olan kısım
 2233. ÖZDEL : 1- Soylu 2- Armağan, hediye
 2234. ÖZDEMİR : birl. Öz/Demir ─ Otmanlılar (Kanuni Süleyman) dönemi, Yemen valisi
 2235. ÖZDEN : 1- İçten, samimi 2- Ender rastlanan, olağanüstü 3- Akraba, hısım 4- Armağan, hediye
 2236. ÖZDEYİŞ : birl. Öz/Deyiş
 2237. ÖZDOĞAN : birl. Öz/Doğan
 2238. ÖZDOĞDU : birl. Öz/Doğdu
 2239. ÖZEK : 1- Temel, asıl, üs, merkez 2- Can, ruh, gönül
 2240. ÖZEL : 1- Ayırt, fark, farklılık 2- Uzman, usta, kalifiye 3- Kişiye özgü, kişisel
 2241. ÖZEN : 1- İçten, samimi 2- Dikkat, itina, emek, heves 3- Irmak, küçük akarsu ─ Kırgız oymaklarından
 2242. ÖZENÇ : 1- Gıpta, heves, iştiha 2- Direnç, gayret, dikbaşlılık
 2243. ÖZER : birl. Öz/Er
 2244. ÖZERK : birl. Öz/Erk Kendine egemen, kendine sözü geçen
 2245. ÖZERKE : birl. Öz/Erke
 2246. ÖZGE : Ben’in karşıtı. Başka, öteki, yabancı, ,gayrı
 2247. ÖZGEL : Öze ait, özden gelen, samimiyet
 2248. ÖZGERİŞ : 1- Hayal, kugu, fantezi 2- Devrim, başkaldırı
 2249. ÖZGÜ : Öze ait, özle ilgili, ait, has, mahsus
 2250. ÖZGÜN : Öze ait, özüne ait, orijinal, kendine has
 2251. ÖZGÜR : Hür, bağımsız, kendinden başkasını dinlemez
 2252. ÖZGÜVEN : birl. Öz/Güven Cesaret, kendine güvenme, kendinden emin olma, kendinden bilgi, beceri ve konumundan kuşku duymama
 2253. ÖZHAN : birl. Öz/Han
 2254. ÖZİ : Fert, Şahıs
 2255. ÖZİÇ : Varlık, şahsiyet
 2256. ÖZİL : birl. Öz/İl mec. Anayurt
 2257. ÖZKAN : birl. Öz/Kan
 2258. ÖZKARAY : birl. Öz/Karay
 2259. ÖZKER : 1- Ulu ruhlu kişi 2- İylik sever, hayırsever
 2260. ÖZKONUK : Can, ruh
 2261. ÖZLEK : 1- Üretken, münbit 2- Felek, talih 3- Özel, şahsi, kişisel
 2262. ÖZLEM : 1- Öz’ün ilgisi, ilgi duyarak yönelişi, hasret 2- Özel, hususi, kişisel
 2263. ÖZLEN : 1- Özlenen, aranan 2- Dürüst, özü sözü bir 3- özel, hususi, kişisel
 2264. ÖZLEŞ : Kendine dönüş, kendinden veriş
 2265. ÖZLÜ : Orijinal, sağlam
 2266. ÖZLÜK : Şahsi, özel, kişisel
 2267. ÖZMEN : Dürüst, özü sözü bir
 2268. ÖZRÜM : Seçkin, seçilmiş
 2269. ÖZTAN : birl. Öz/Tan
 2270. ÖZTAŞ : birl. Öz/Taş
 2271. ÖZTAY : birl. Öz/Tay
 2272. ÖZTEKİN : birl. Öz/Tekin
 2273. ÖZTİMUR : birl. Öz/Timur
 2274. ÖZTİN : birl. Öz/Tin
 2275. ÖZTÜRK : birl. Öz/Türk
 2276. ÖZÜBİR : birl. Özü/Bir
 2277. ÖZÜÇ : Vücut, gövde, endam
 2278. ÖZÜM : Kendine katma, kendine çekme, kendinden yapma
 2279. ÖZÜREK : birl. Öz/Ürek
 2280. ÖZVEREN : birl. Öz/Veren mec....Fedakar, fedai
 2281. ÖZVERİ : birl. Öz/Veri ...Fedakarlık
 2282. PARS : Leopar ─ Göktürkler devleti, bey ve komutanlarından
 2283. PARS OKTAY : birl. Pars/Oktay ─ Mısır- Türk kölemenleri devleti, vali ve komutanlarından
 2284. PARSAK : 1- Acıma duygusu, merhamet 2- Porsuk
 2285. PARSALP : birl. Pars/Alp
 2286. PARSAY : birl. Pars/Ay
 2287. PARSBAY : birl. Pars/Bay
 2288. PARSBEG : birl. Pars/Beğ
 2289. PARSER : birl. Pars/Er
 2290. PARSTİMUR : birl. Pars/Timur
 2291. PAŞA : Baş komutan, general. ( Bu sözcük, bazı dilbilimcilerimize göre, Baş-Şad, bazılarına göre de
 2292. Baş- Ağa birleşimi ve zamanla ağız değişimiyle bu biçime gelmiştir.
 2293. PEÇEN : Çayır, çimen, çayırlık, otlak
 2294. PEÇENEK : 1- Otlak, çayırlık 2- Bacanak ─ Önceleri, Balkaş gölü cıvarında yaşarlarken, sonradan göç ederek, Avrupa ve Balkanlar bölgesine yerleşmiş bir Türk Boyu
 2295. PEK : 1- Ber, katı, sıkı, sert, kuvvetli, dayanıklı 2- Bey sözcüğünün, değişik ağız ayrılığı Bek, beg, beğ, bey vb. ─ Uygur kağanlarının ünvanlarından
 2296. PEKAY : birl. Pek/Ay
 2297. PEKBOĞA : birl. Pek/Boğa
 2298. PEKDOĞDU : birl. Pek/Doğdu ─ Gazneli Mahmud Han’ın bey ve komutanlarından
 2299. PEKER : birl. Pek/Er
 2300. PEKHAN : birl. Pek/Han
 2301. PEKİŞ : Sıklık, sertlik, pekişmişlik
 2302. PEKKAN : birl. Pek/Kan
 2303. PEKTEKİN : birl. Pek/Tekin ─ Salçuklular dönemi, komutanlarından ve Musul atabeylerinden
 2304. PELEN : İyi, ehven
 2305. PELİN : Acı ve keskin kokulu bir yayla çiçeği
 2306. PELİT : Meşe ağacının çiçeği
 2307. PERİNÇEK : (Berincek) 1- Sadık, içten bağlı 2- Fedakar
 2308. PINAR : Kaynak, kaynarca, göze
 2309. PIŞGAN : Olgun, pişgin
 2310. PİŞKİN : Olgun, kamil, pişmiş
 2311. PORSUK : (Borsuk) Tilki büyüklüğünde, kürkünden yararlanılan bir hayvan ─ Salçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 2312. PUSAT : (Busat, basat) 1- Silah 2- Zırh, koruyucu
 2313. PUSAT ALP : birl. Pusat/Alp
 2314. PUSAT HAN : birl. Pusat/Han ─ Karakıtaylar hanlarından
 2315. PUSATAY : birl. Pusat/Ay
 2316. PUSUG : Pusu
 2317. PUSUN : Pusu, pusma, sinme
 2318. PUSUNÇ : İltica, sığınma, sinme, pusma, sığınmış, mülteci
 2319. PÜSKÜL : Sarkık, asılı duran süs, aksesuar
 2320. SABA : (Sava) 1- (Sapa, sopa) Sopa, değnek, savma aleti, savaş aleti (..Arapçadaki “sabaa” değil!) 2- Söz, iddia, hitap
 2321. SABACI : 1- Sopacı, sopayla döğüşen 2- Konuşmacı, hatip
 2322. SABAK : (Savak) 1- Sopa, cop sopa kullanan, dövüşçü, sopa ile döğüşen 2- Kımız saklamak için beygir derisinden yapılan tulum
 2323. SABAKKARA : birl. Sabak/Kara ─ Huayka hanlığının son hanlarından
 2324. SABAR : 1- Sapar, savar, döver, sopayla döven 2- Savar, savaşır, savaşçı 3- Hatip, konuşmacı ─ Kırgızların, Togay ve Sarı oymakları, dip dedelerinden
 2325. SABAY : birl. Sav/Ay ─ 1- Koço uygurları dönemi beylerinden 2- Kırgızların, Edigene oymağı dip dedelerinden
 2326. SABI : 1- Sopa, cop 2- Savaş, döğüş 3- Söz, sohbet
 2327. SABIBOĞA : birl. Sabı/Boğa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2328. SABU : 1- Sopa, cop, değnek 2- Savaş, döğüşçü, döğüş ustası, savaşçı
 2329. SABUTAY : (Subutay, Sabotay) birl. Sabu/Tay – Saba/Tay ─ Türk ve dünya tarihinin en büyük generali. Bir savaş dehası. Çengiz Kaan’ın ünlü komutanı ve yakın arkadaşı. 35 ayrı ulustan, çeşitli ordularla, 65 savaş yapan ve hepsinden zaferle ayrılan bu olağanüstü kişi için Avrupalı tarihçiler bile hayranlıkla bahsedip,” Ne İskender, ne Sezar, ne de
 2330. Napolyon, bu kişinin yanında ölçü olamaz ve hepsi sönük kalır” derler.
 2331. SAÇA : Saçı, bahşiş, armağan
 2332. SAÇABEK : (Saçıbek) birl. Saçı/Bek ─ Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 2333. SAÇAN : 1- Cömert, dağıtan, harcayan 2- Yayıncı, yayın yapan
 2334. SAÇI : 1- Armağan, bahşiş 2- Adak, inanç gereği dağıtılan nesne ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2335. SAÇILIK : Armağan, hediye, bahşiş
 2336. SAÇIBEGÜM : birl. Saçı/Begüm
 2337. SAÇUĞ : (Saçı, Saçuk)
 2338. SAÇUK : 1- Eli açık, cömert 2- Armağan, bahşiş 3- Aleni, saklısız, gizlisiz
 2339. SADAK : Okların, içinde muhafaza edildiği torba ok torbası
 2340. SADAKBAY : birl. Sadak/Bay
 2341. SADAKBEĞ : birl. Sadak/Beğ ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2342. SADU : İyi, çok iyi, ala
 2343. SAGAY : 1- Düşünceli, Düşünen, sakınan 2- Özleyen, özlemiş, özlem ─ 1- Kazakların, Kiçiyüz ve Bayoğlu oymakları dip dedelerinden 2- Altay Türkleri oymaklarından
 2344. SAGIM : 1- Emel, arzu, Murat 2- Düşünce, fikir, düşünceli, fikir sahibi 3- Sağlamlık, dayanıklılık
 2345. SAĞIMBAY : birl. Sagım/Bay
 2346. SAGIN : 1- Özlem, hasret 2- Düşünce, plan, tasarım 3- Davet 4- Kıvılcım
 2347. SAGINÇI : Sagınan, düşünen, özleyen, sakınca duyan
 2348. SAGU : Ağıt, mersiye
 2349. SAGUN : (Sagın)
 2350. SAGUNDU : Özlenen, düşünülen, kollanan
 2351. SAGUNDUK : Özlenen, düşünülen, özlemeye değer
 2352. SAGUNUR : Düşünce, tasarım
 2353. SAĞ : 1- Sağlık, dirilik, canlılık, yeterlilik 2- Akıl, fetanet 3- Doğruluk, inanırlık 4- Halis, saf, net
 2354. SAĞ BİLGE : birl. Sağ/Bilge Doktor, sağlık uzmanı
 2355. SAĞAN : Doğan türü, yırtıcı avcı bir kuş
 2356. SAĞANAK : Sağnak, sert ve hızlı yağan yağmur
 2357. SAĞANBAY : birl. Sağan/Bay
 2358. SAĞANÇIĞ : Nefs, can, ruh
 2359. SAĞBİLİ : birl. Sağ/Bili (Bilig) Sağduyu, hikmet
 2360. SAĞDAÇ : Sağlıklı günlerin arkadaşı, can yoldaşı
 2361. SAĞDAK : (Sadak)
 2362. SAĞDIÇ : Sağdaç “ Damadın en yakın, en güvenilir arkadaşı”
 2363. SAĞIK : 1- Düşünceli, planlı 2- Sağ, diri, uyanık 3- Ateş, kıvılcım, ateşli
 2364. SAĞIM : 1- Yaşam, sağlık 2- Serap, algın
 2365. SAĞIN : 1- Düşünce, tasarım 2- Özlem 3- Ateş, kıvılcım
 2366. SAĞIN HAN : birl. Sağın/Han ─ Kazak hanlarından
 2367. SAĞINÇ : 1- Kurgu, hayal 2- Sakınca, mahsur, endişe 3- Özlem
 2368. SAĞIŞ : Hesap, matematik, sayış
 2369. SAĞLAM : Sağlıklı, güçlü, dayanıklı, dirençli
 2370. SAĞLI : (Sağlık) Diri, canlı, sağlıklı
 2371. SAĞLICA(K) : Sağlıklı, diri, esenlikli
 2372. SAĞMAN : Sağlıklı, güçlü
 2373. SAĞNAK : (Sağanak)
 2374. SAĞNAK ALP : birl. Sağnak/Alp
 2375. SAĞNAK TEKİN : birl. Sağnak/Tekin ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2376. SAĞNAK TİGİN : birl. Sağnak/Tigin ─ Almalık devleti prenslerinden. Sonradan han oldu
 2377. SAĞNAK HAN : birl. Sağnak/Han ─ Almalık devleti hanlarından
 2378. SAĞRAK : İçki içilen kap, kupa, kadeh
 2379. SAĞRI : 1- Sağrak 2- Sarı ─ Türkmenlerin, Ersarı, Teke ve Ok oymakları dip dedelerinden
 2380. SAĞŞAT : birl. Sağ/Şad ─ Uygurlar döneminde, batı bölgesi ordularının komutanı
 2381. SAĞUNÇAK : Ağıt, mersiye
 2382. SAĞUNMUŞ : 1- Özlem içinde olan 2- Düşünen, düşünceli 3- Davet eden, davetkar
 2383. SAKA : 1- Akıllı, arif 2- Düşünceli, kaygılı 3- Sakal 4- Saklı, saklayan, koruyan ─ Alper Tunga ve Tomris Hatunun da bağlı bulunduğu, en eski Türk boylarından. Halen Sibirya da yaşıyorlar
 2384. SAKAL : Sakal ─ Altay Türkleri, Kişiler oymağı dip dedelerinden
 2385. SAKAR : 1- Alnında beyaz lekesi bulunan at 2- Uğursuz, sakıncalı ─ Kırgızların, Mündi oymağı dip dedelerinden
 2386. SAKARALP : birl. Sakar/Alp
 2387. SAKARBUĞA : birl. Sakar/Boğa
 2388. SAKÇI : Koruyucu, muhafız
 2389. SAKIK : Çoban yıldızı
 2390. SAKIN : 1- Düşünme, tasarım, kaygılanma, kaygıyı ortadan kaldırma eylemi 2- Saklama, koruma, esirgeme 3- Uzaklaşma, ayrılma
 2391. SAKINÇ : Düşünce, kaygı
 2392. SAKIŞ : Kaygı, endişe
 2393. SAKLI : 1- Korunmuş, mahfuz, esirgenen 2- Zinde, dinç, sağlıklı
 2394. SAKLICA : 1- Gizli, örtülü, korunan 2- Hazine, mücevher
 2395. SAKLIÇAK : 1- Gizli, gizlenmiş, örtülü 2- Yaşam, sağlık, esenlik
 2396. SAKMAN : 1- Uyanık, diri, sağlam 2- Sokman, dize kadar çıkan çizme ─ ..Doğu Türkistan’da, bir dönem hanlık da yapmış olan bir bey
 2397. SAKNI : (Sakar) ─ Otmanoğullarının dip dedelerinden
 2398. SAKURBAY : birl. Sakur/Bay
 2399. SAL : 1- Saldırı, saldırmak 2- Salmak, bırakmak, azat etmek, serbestlik 3- göndermek, yaymak, ulaştırmak, uzatmak
 2400. SALAÇAK : Salınan, bırakılan, salınmış
 2401. SALACUK : Saldıran, saldırıcı, gönderici
 2402. SALAMAN : Salınan, bırakılan, azat edilen, serbest, azade ( Bu sözcük de, Türkçe’den Farsça’ya geçerek, “ Selman” biçimini almıştır.
 2403. SALAMIŞ : 1- Saldıran, düşmana karşı hamle ve manevra yapan 2- İyi kılıç sallayan, silahşor 3- Salmış, köle azad etmiş
 2404. SALAMIŞ HAN : Salamış Han ─ Mısır- Türk kölemenleri devleti hanlarından. Baybars Han’ın oğlu
 2405. SALANÇU : Saldırgan, iyi kılıç kullanan
 2406. SALAR : 1- Ordu sevk eden 2- İyi kılıç kullanan, silahşor ─ 1- Salçuklular dönemi, Azerbaycan atabeylerinden 2- Doğu Türkistan’da yaşayan bir oymak beyi
 2407. SALÇI : 1- Salıcı, sevk edici 2- Salan, serbest bırakan 3- Karahanlılar döneminde, saray aşçılarının ünvanlarından ─ Göktürkler dönemi, bey ve komutanlarından
 2408. SALÇIKUT : birl. Salçı/Kut ─ Altaylar, Kuntur oymağı dip dedelerinden
 2409. SALÇUK : 1- Salınmış, azad edilmiş, saltuk, eski köle 2- Başına buyruk, bağımsız, otoriteye karşı çıkan 3- Saldıran 4- Silahşor, iyi silah kullanan 5- Küçük yel, esinti 6- Haber salan, mesaj yollayan ─ Oğuz boyuna bağlı bir oymak ve bu oymağın beyi olan Salçuk bey, kendinden sonra gelen torunları, Çağrı ve Tuğrul beyler tarafından kurulan devletin de adı olarak kullanılmıştır. Salçuklu devleti adını bu beyden almış, Çağrı bey, bu inceliğiyle de ayrı bir hayranlık uyandırmıştır.
 2410. Saldır : Saldırı, hücum
 2411. SALDIRAN : Hücum eden, asker sevk eden
 2412. SALDIRAY : birl. Saldır/Ay
 2413. SALDIRGAN : Saldırıcı, hücumcu
 2414. SALDIRI : Hücum, taarruz
 2415. SALDIRMIŞ : Hücum etmiş, taarruz etmiş
 2416. SALDUR : Saldırı
 2417. SALDÜZ : birl. Sal/Düz
 2418. SALGARA : Salınmış, azade, başına buyruk, otorite tanımaz
 2419. SALGIN : 1- Serbest, bağımsız 2- Serap, hayal
 2420. SALGUR : Atak, tetik, saldırmaya hazır ─ Salçuklular dönemi, Tebriz atabeylerinden
 2421. SALGUT : Mebus, vekil. Eskiden bir bölgeyi temsilen, Kağan’a (Başkente) gönderilen kişilere verilen unvan
 2422. SALIK : 1- Vergi, vergi borcu, haraç 2- Haber, öğüt, tavsiye
 2423. SALIKÇU : Haberci, öğütçü
 2424. SALIM : 1- Serin esen yel, serinlik 2- Ferman, emirname 3- Üzüm demedi, salkım
 2425. SALIN : 1- Serbest, serbestlik, salınma, boy gösterme 2- Jest, eda 3- salıncak
 2426. SALINAY : birl. Salın/Ay
 2427. SALINMIŞ : Serbest, azade, salaman
 2428. SALKIM : Salınmış, sarkık
 2429. SALMAN : (Salaman)
 2430. SALTUK : 1- Serbest bırakılmış, azade, hürriyetine kavuşmuş eski köle 2- Başına buyruk, bağımsız ─ Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından Sonraları “Saltukoğulları” beyliğinin kurucusu
 2431. SALTIN : Yalnız, yalnızlık içinde, tek kalmış
 2432. SALTIK : (saltuk)
 2433. SALTUK ALP : birl. Saltuk/Alp ─ Batı Hunları dönemi bey ve komutanlarından
 2434. SALTUK BUĞRA : birl. Saltuk/Buğra ─ Bazı tarih kayıtlarında, Karahanlı hanı, Satuk Buğra’nın bu ad ile zikredildiği de görülür.
 2435. SALUK : (Salık) Serbest, azade, hürriyetine kavuşmuş ─ 1- Salçuklular dönemi, Erzurum atabeylerinden 2- Türkmenlerin, Bayramşahlı oymağı dip dedelerinden
 2436. SALUK BİKE : birl. Saluk/Bige
 2437. SALUKBAY : birl. Saluk/Bay
 2438. SALUK HAN : birl. Saluk/Han
 2439. SALUKTAN : birl. Saluk/Tan
 2440. SALUKTAY : birl. Saluk/Tay
 2441. SALUM : 1- Özgürlük, azat 2- Kılış, silah
 2442. SALUN : 1- Jest, mimik, eda, cilve 2- Boy gösterme, ortaya çıkma
 2443. SALUNDU : 1- Özgür, hür 2- Edalı, boy gösteren
 2444. SALUNDU TİGİN : Salundu/Tigin ─ Koço Uygurları prenslerinden
 2445. SALUR : 1- Saldıran, saldırgan, asker salan 2- Silahşor, iyi silah kullanan 3- Saldırma, kılıç, silah 4- Serbest, azade ─ Türkmen oymaklarından ve bu oymağın ilk beyi
 2446. SALUR HAN : birl. Salur/han ─ Karahanlı hanlarından
 2447. SALUR KAZAN : birl. Salur/Kazan ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey. Bayındır Han’ın torunu, Ulaş beğ’in oğlu
 2448. SAMSA : Baklava türü bir hamur tatlısı
 2449. SAMSAMA : (Samsa) ─ Otman beğ’in yakın silah arkadaşlarından
 2450. SAMUKA : İnatçı, dirençli ─ Çengiz Kaan’ın askeri danışman ve komutanlarından
 2451. SAN : Sanmak, saymak, var kabul etmek (..Farsçadaki “şan” ile ilgisi yok)
 2452. SANAGA : 1- Serap, hayal 2- Niyet, maksat
 2453. SANAĞ : Hesap, matematik
 2454. SANAK : Matematik
 2455. SANALP : birl. San/Alp
 2456. SANAY : birl. San/Ay
 2457. SANBAY : birl. San/Bay
 2458. SANBERK : birl. San/Berk
 2459. SANÇAK : Ucu sivri mızrak
 2460. SANÇAR : Saplayan, batıran, dürten, mızrak kullanarak sançan, sançıcı, iyi silah kullanan
 2461. SANÇARALP : birl. Sançar/Alp
 2462. SANÇAR BARLAS : birl. Sançar/Barlas ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2463. SANÇAR HAN : birl. Sançar/Han ─ 1- Salçuklu hanlarından bu hanedanda, bu ad ile, iki ayrı han vardır 2- Çağatay hanlarından
 2464. SANÇARBAY : birl. Sançar/Bay
 2465. SANÇARBEK : birl. Sançar/Bek
 2466. SANÇAROK : birl. Sançar/Ok
 2467. SANÇI : 1- Ucu sivri demir, silah 2- Sivri bir aletin, vücuda değince verdiği acı 3- Acı duymak 4- Hayalet
 2468. SANÇIĞ : Ucu sivri demir, kargı
 2469. SANÇIŞ : Hamle, kılıç veya kargıyla yapılan dürtüş
 2470. SANDUGAÇ : Bülbül
 2471. SANEK : Hayran, meftun
 2472. SANER : birl. San/Er
 2473. SANG : San, düşünce var sayma
 2474. SANGI : Hayal, serap
 2475. SANIR : 1- Hayal 2- Burç
 2476. SANKUR : Hayret, şaşkınlık
 2477. SANLAV : Hürmet, saygı
 2478. SANLI : 1- Sanıcı, düşünücü 2- Şüpheci
 2479. SANSAK : Anlayış, intiba
 2480. SAPA : 1- Sopa, değnek 2- Kılıç sapı, kabza 3- Aykırı, farklı, başka
 2481. SAPAK : 1- Sopa 2-Aykırı, aykırılık
 2482. SAPAR : 1- Sabar, döver, dövücü 2- Aykırı, farklı 3- Kabza
 2483. SAPARBAY : birl. Sapar/Bay
 2484. SAPURLUŞ : Devrim, ihtilal, ayaklanma, ayrılma
 2485. SARAR : Saran, sarıcı, sarma eyleminde olan, ören, örücü ─ Türkmenlerin, Çavdur oymağı, dip dedelerinden
 2486. SARBAŞ : birl. Sar/Baş ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Girey oymağı dip dedelerinden
 2487. SARGIN : 1- Sevimli, sempatik, çekici 2- Sargı, sarılı, örülü
 2488. SARGUT : 1- Güneş ışığı 2- Bağış, ihsan
 2489. SARI : 1- Sarı renk, sarışın 2- Sarılı, sarılmış, saran, sarılma ─ Türkmenlerin, Çavdur ve Abıdal oymakları dip dedelerinden 2- Kırgızların, Bögü oymağı dip dedelerinden
 2490. SARIBAĞIŞ : birl. Sarı/Bağış ─ Kırgızların, Togay oymağı dip dedelerinden
 2491. SARIBAŞ : birl. Sarı/Baş ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü Alimoğlu ve Karasakal oymakları dip dedelerinden
 2492. SARIBÖRİ : birl. Sarı/Böri ─ Kırgızların, Togay ve Böri oymakları dip dedelerinden
 2493. SARICA : Sarılı, sarı gibi, sarıya çalan ─ Kırgızların, Üçtamga oymağı dip dedelerinden
 2494. SARIÇUR : birl. Sarı/Çur ─ Altayların, Çor oymağı dip dedelerinden
 2495. SARIG : Sarılı, sarılmış, örgülü ─ 1- Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları dip dedelerinden 2- Altayların, Sogay oymakları, dip dedelerinden 3- Türkmenlerin, Çavdur oymağı, dip dedelerinden
 2496. SARIL : Sarılmaktan...sarıl, mec. Sevgili, saygılı, cana yakın
 2497. SARIM : 1- Suyu süzmeye yarayan, ince dokuma 2- Sarma, sarılma
 2498. SARIP : Sarp, dik, sarılı, çıkılması güç, yalçın
 2499. SARITÜRGİŞ : birl. Sarı/Türgiz ─ 1- Uygurlar döneminde, Uygur kağanlığına bağlı bir uç beyi 2- Oğuz kolundan bir Türk boyu
 2500. SARKIZ : birl. Sar/Kız ─ Tulay Han’ın evdeşi Mangu Han’ın anası
 2501. SARMAN : (Sarıman) 1- Sarışın, sarıya çalan 2- Sıcak kanlı, cana yakın ─ Çağatay Han’ın oğullarından
 2502. SARMAŞIK : Sarılı, sarpasarmış, sarılan
 2503. SARP : (Sarıp)
 2504. SARPER : birl. Sarp/Er
 2505. SARPTAŞ : birl. Sarp/Taş ─ Kazak hanlığı, dönemi Kırgız asıllı bir bey
 2506. SARPTİMUR : birl. Sarp/Timur
 2507. SARTIK : 1- Sarılı, örgülü, örülmüş 2- Farklı, dikkat çekici
 2508. SARTUK : (Sartık)
 2509. SARTUKHAN : birl. Sartuk/Han ─ .. Altunordu hanlarından Batu Han’ın oğullarından
 2510. SARU : 1- Sarı 2- Sıra dışı, farklı, dikkat çekici 3- Batı, batı yönü
 2511. SARUHAN : birl. Saru/Han ─ 1- Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından Manisa bölgesi fatihi. Daha sonraları kendi adıyla bir beylik kurdu 2- Harzem hanı Celaleddin’in komutanlarından
 2512. SARU HATUN : birl. Saru/Hatun ─ Karakoyunlu hanlarından, Uzun Hasan’ın anası
 2513. SARU SALTUK : birl. Saru/Saltuk ─ 1- Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından 2- Gökoğuz Türklerinin, Anadolu’dan bu günkü topraklarına, ilk göç eden kısmının başbuğu olan bey
 2514. SARUALP : birl. Saru/Alp
 2515. SARUBATU : birl. Saru/Batı ─ Otman beğ’in ağabeyi, Ertuğrul Beğ’in oğlu
 2516. SARUBATUR : birl. Saru/Batur ─ Timur Kürkan Han dönemi beylerinden
 2517. SARUBAY : birl. Saru/Bay
 2518. SARUBUĞA : birl. Saru/Boğa ─ Kıpçak hanlarından
 2519. SARUBUKA : birl. Saru/Boğa ─ Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 2520. SARUCA : 1- Bir sungur türü avcı kuş 2- Sarıya çalan, sarışın ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2521. SARUCABAY : birl. Saruca/Bay
 2522. SARUER : birl. Saru/Er
 2523. SARUKAN : birl. Saru/Kan
 2524. SARUKUNİ : birl. Saru/Kuni ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2525. SARUL : Sarılı, sarılmış
 2526. SARULBAY : birl. Sarul/Bay
 2527. SARULTAN : birl. Sarul/Tan
 2528. SATI : 1- Satık, satuk, satılmışın dişisi 2- Pazar yeri (Eski Türk geleneklerine göre, çocukları sık ölen ya da olmayan ailelerin, çocuğu olduğunda, yaşaması ve uzun ömürlü olması için, onu Tanrı’nın sevdiği, toplumun sevip saydığı, bir ulu kişiye ya da onun ruhuna, çocuğu koruması, manevi bir destek vermesi bakımından emanet edilmesi eylemine satma-satılma adı verilir. Çocuk erkekse, “Satılmış”, kız ise “Satı” adı verilir. Bu gelenek, günümüzde de islami motifler içinde yine sürdürülmektedir.)
 2529. SATIBEGÜM : birl. Satı/Begüm
 2530. SATIBİGE : birl. Satı/Bige
 2531. SATIÇ : 1- Satıcı, tüccar 2- Mertebe, rütbe
 2532. SATIK : Satı, satuk
 2533. SATIKAY : birl. Satık/Ay ─ Kırgızların, Murat Ali oymağı dip dedelerinden
 2534. SATIKBAY : birl. Satık/Bay
 2535. SATIKER : birl. Satık/Er
 2536. SATIKTAY : birl. Satık/Tay
 2537. SATIKUL : birl. Satı/Kul
 2538. SATILMIŞ : Satı,satık ─ İlhanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 2539. SATIM : 1- Satıcığım 2- Ticaret
 2540. SATIMKUL : birl. Satım/Kul ─ Kırgız oymak beylerinden
 2541. SATIŞGAN : Satıcı, tüccar
 2542. SATUK : Satı, satık, satılmış
 2543. SATUK BUĞRA HAN : Satuk/Buğra/Han ─ Karahanlı hanlarından. Türk tarihindeki, ilk Müslüman olan Türk hanı. (İS 950) Türklerin, İslamiyet’e geçiş ve İslamiyet’in, Türkler arasındaki yayılma süreci bu kişi ile başlar. Daha önce budizme ilgi duyan, sonra Müslüman olan bu kişi, Müslüman olduktan sonra ilk iş olarak, adının başına “Abdülkadir” ünvanı alıp, hemen ardından da, bütün Türk devletlerinde geleneksel olarak var olan, “ Oğuz Töresini ve Yasalarını” yürürlükten kaldırıp, yerine “Şeriat yasaları ve Arap fıkıhını” yürürlüğe koymuştur.
 2544. SATUKHAN : birl. Satuk/Han
 2545. SATUKBARLAS : birl. Satuk/Barlas ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2546. SATUN : Satın alma, satın alma gücü, paha
 2547. SAV : (Sava) 1- Mesaj, haber, yeni haber 2- İddia- isnat 3- Ün, san 4- Savaş, vuruşma, döğüş 5-
 2548. Öykü, atasözü, darbı mesel ─ Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 2549. SAVA : (Sav)
 2550. SAVACI : (Savcı) ─ 1- Ergenekon destanında adı geçen, Böriteçine’nin oğullarından 2- Otman Beğ dönemi bey ve komutanlarından
 2551. SAVAKUL : birl. Sava/Kul
 2552. SAVAN : 1- Savıcı, savaşçı, def edici 2- Elçi, arabulucu
 2553. SAVANKUL : birl. Savan/Kul
 2554. SAVAR : Savaşçı, savıcı, defedici
 2555. SAVARU : 1- Bahşiş, armağan 2- Geçici, muvakkat
 2556. SAVAŞ : Harp, döğüş, vuruşma, savma, defetme
 2557. SAVAŞERİ : birl. Savaş/Eri
 2558. SAVAŞGAN : Savaşçı, cengaver
 2559. SAVBÖRİ : birl. Sav/Böri
 2560. SAVCI : (Savçı, savacı)
 2561. SAVCIAKA : birl. Savcı/Aka ─ 14. yüzyılda, Anadolu’ya yerleşen, Moğol beylerinden
 2562. SAVCIALP : birl. Savcı/Alp ─ Salçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 2563. SAVCIBAY : birl. Savcı/Bay
 2564. SAVCIBEK : birl. Savcı/Bey
 2565. SAVÇI : (Savcı, savacı)1- Elçi, haberci, resul, sözcü 2- Savaşçı, cengaver 3- Ünlü, meşhur, ün salmış ─ 1- Otman beğ’in ağabeyi,Ertuğrul beğ’in oğlu 2- 1. Murat Hüdavendigar’ın küçük oğlu, Yıldırım
 2566. Bayazıt’ın kardeşi
 2567. SAVDUK : Uğurlama, veda
 2568. SAVGAT : Armağan, bahşiş
 2569. SAVGU : 1- Haraç, vergi 2- Şifa, derman
 2570. SAVKULİ : birl. Sav/Kuli
 2571. SAVKUT : birl. Sav/Kut
 2572. SAVRIN : 1- Armağan, bahşiş 2- Ahd, azim
 2573. SAVRUK : Savrulmuş, derbeder
 2574. SAVTAGI : birl. Sav/Takı ─ Çengiz Kaan dönemi Kazak beylerinden
 2575. SAVTEKİN : (Sav Tigin) birl. Sav/Tekin ─ Tuğrul Han döneminde, Gazneliler devletinden ayrılıp, Salçuklulara katılan bir bey
 2576. SAVTİMUR : birl. Sav/Timur
 2577. SAVTUR : Veda, uğurlama
 2578. SAVUN : 1- Davet, çağrı 2- Savunma, savaş 3- Ağıt, mersiye, ölenlerin yiğitlik ya da hayırlı işlerini anlatmak için verilen yemek
 2579. SAVUAL : birl. Savun/Al
 2580. SAVUNDUK : Davetiye
 2581. SAVUNGAN : Savunucu, savaşan, direnen, müdafi
 2582. SAVUNKUL : birl. Savun/Kul
 2583. SAVUR : Eli açık, cömert, hovarda
 2584. SAVURALP : birl. Savur/Alp
 2585. SAVURBAY : birl. Savur/Bay
 2586. SAVURKAÇ : 1- Savurgan, hovarda, eli açık 2- Fırtına, katı yel
 2587. SAVUT : 1- Koruyucu, koruyan, müdafi 2- Zırh, çelik yelek, demirağ
 2588. SAY : (sag, sağ, sak, sayı) 1- Saygı, sayma, geçerli kılma 2- Düşünme, ölçme, seçme, tasarım, hesap, ödeşme 3- Taşlık yer 4- Zırh, göğüslük
 2589. SAYAK : Saygılı, hürmetli ─ Kırgızların, Togay oymağı dip dedelerinden
 2590. SAYAN : 1- Saygılı, saygıdeğer, saygıya layık 2- saygı gösteren, efendi, ağırbaşlı ─ Altay Türkleri oymaklarından
 2591. SAYBİL : birl. Say/Bil
 2592. SAYDAM : Saf, net, berrak, sayılabilen, açık, temiz, bilinen
 2593. SAYDUR : Saygı duruşu, ihtiram duruşu ─ Kırgız oymak beylerinden
 2594. SAYGI : 1- Hürmet, önem, değer, edep 2- Sayı, sayım, matematik
 2595. SAYGIN : İtibarlı, hürmet gören, saygı gören, hatırı sayılır
 2596. SAYGINALP : birl. Saygın/Alp
 2597. SAYGINAY : birl. Saygın/Ay
 2598. SAYGINBAY : birl. Saygın/Bay
 2599. SAYGINER : birl. Saygın/Er
 2600. SAYGINKUL : birl. Saygın/Kul
 2601. SAYGINKULU : birl. Saygın/Kulu
 2602. SAYHAN : birl. Say/Han ─ Altay destanlarında adı geçen bir kız
 2603. SAYHAN HATUN : birl. Sayhan/Hatun ─ Timur Kürkan Han dönemi saray hanımlarından
 2604. SAYIL : Seçilmiş, seçkin, sayılan, intihab edilen
 2605. SAYILGAN : Sayılan, saygı gösterilen, mübeccel, muteber
 2606. SAYIM : Saygı, saygı gösteriş ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 2607. SAYIN : 1- Seçkin, değerli, muteber, güzide, muhterem 2- Saf, halis, arı 3- Güzel, ender rastlanan ─ .1- İlhanlılar (Bahadır Han) dönemi, bey ve komutanlarından 2-Altay destanlarında adı geçen bir bey
 2608. SAYINALP : birl. Sayın/Alp
 2609. SAYINHAN : birl. Sayın/Han ─ Altınordu hanlarından (Batu Han’ın öteki adı)
 2610. SAYIN KARA : birl. Sayın/Kara ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2611. SAYINAY : birl. Sayın/Ay
 2612. SAYINBATU : birl. Sayın/Batu ─ Kıpçak Hanlarından
 2613. SAYIN BATUR : birl. Sayın/Batur ─ Kazak hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 2614. SAYINBÖRİ : birl. Sayın/Böri
 2615. SAYINDI : Saygı duyulan, itibar gören, muhterem, saygın
 2616. SAYINER : birl. Sayın/Er
 2617. SAYINTİMUR : birl. Sayın/Timur
 2618. SAYIR : İçinden su çıkan mağara
 2619. SAYIŞ : Ödenek
 2620. SAYIT : Saygın, muteber
 2621. SAYHAN : birl. Say/Han
 2622. SAYKAN : birl. Say/Kan
 2623. SAYKAL : birl. Say/Kal
 2624. SAYKUL : birl. Say/Kul
 2625. SAYKUT : birl. Say/Kut
 2626. SAYLAK : Sayılan, takdir gören, usta, uzman
 2627. SAYLIK : Şeref, haysiyet, onur
 2628. SAYMAN : Sayıcı, hesapçı, hesap ve sayı uzmanı, muhasib
 2629. SAYRI : Üzgün, mahzun, yorgun ilgisiz
 2630. SAYTAŞ : birl. Say/Taş ─ Kırgız oymak beylerinden
 2631. SAYVAN : Gölgelik, kamelya
 2632. SAZAĞAN : (Sazan) Soğuk yel
 2633. SAZAK : 1- Sazlık, bataklık 2- İnce yağan kar 3- Ak bulut 4- Çok konuşan, geveze 5-Poyraz, soğuk esen yel 6-Sezgin, sezici, uyanık ─ Kazakların Ortayüz bölüğü oymaklarından
 2634. SAZAN : 1- Soğuk esen yel 2- Sazlık, bataklık 3- Sezen, sezici ─ Kırgızların, Togay ve Girik oymakları dip dedelerinden
 2635. SEBE : Sevgi, sevi ─ Altay Türkleri, Çor oymağı dip dedelerinden
 2636. SEBÜK : Sevik, sevilen, sevgi gören
 2637. SEBÜK TEKİN : birl. Sebük/Tekin (Sevük/Tekin)
 2638. SEÇEN : 1- Titiz, seçici, ayırıcı 2- Konuşkan, hoş sözlü ─ 1- Yakut destanlarında adı geçen bir bey. Ulu Koyun’un babası 2- Çengizli hanlarından, Camuga’nın ünvanı
 2639. SEÇİL : 1- Seçkin, güzide, seçilmiş 2- Farklı, olağanüstü
 2640. SEÇİLİR : Seçkin, güzide
 2641. SEÇİLMİŞ : Seçkin, güzide
 2642. SEÇKİN : 1- Farklı, göze batan, olağanüstü 2- İtibar gören, muhterem 3- Peygamber, nebi
 2643. SEÇKİN ALP : birl. Seçkin/Alp
 2644. SEÇKİN HAN : birl. Seçkin/Han
 2645. SEÇKİNAY : birl. Seçkin/Ay
 2646. SEÇKİNBAY : birl. Seçkin/Bay
 2647. SEÇKİNBEĞ : birl. Seçkin/Beğ
 2648. SEÇKİNER : birl. Seçkin/Er
 2649. SEÇKİNKARA : birl. Seçkin/Kara
 2650. SEÇKİNKAYA : birl. Seçkin/Kaya
 2651. SEÇKİNSOY : birl. Seçkin/Soy
 2652. SEÇKİNTAN : birl. Seçkin/Tan
 2653. SEÇKİNTAY : birl. Seçkin/Tay
 2654. SEGREK : Seyrek, ender rastlanan
 2655. SEĞİRTGEN : 1-Koşucu, atlet 2- Afacan, ele avuca sığmaz, tez canlı
 2656. SEĞREK : Seyrek, nadir, az rastlanır ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey. Eğrek’in ağabeyi, Usun Koca’nın oğlu
 2657. SEKİZ APA : birl. Sekiz/Apa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2658. SEKİZYİR : birl. Sekiz/Yir ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2659. SEKMEN : Seviye, mertebe
 2660. SELÇİK : (Seligcik) 1- Temiz, pakize, namuslu, bakire 2- Küçük kılıç, bıçak 3- Açık,beliğ, fesahetli ─ 11.Kılıçarslan’ın kızlarından
 2661. SELÇİK HATUN : Selçik /Hatun ─ ..Fatih Sultan Mehmed Han’ın kızlarından ve Karaca paşanın evdeşi
 2662. SELÇUK : (Salçuk) (..Bu ad üzerine bazı spekülasyonlar var. Bunun aslı “Salçuk” olmasına rağmen, Arap kayıtlarında, Selcuk ve Selcik olarak geçer. İran kayıtlarında ise Selçug, Selçuk olarak geçer ve hepsi de Türkçe ve yabancı dil uyumsuzluğunun tipik örneği, yanı sıra, alfabe farklılıklarından kaynaklanmaktadır.
 2663. SELEK : Eli açık, cömert
 2664. SELEN : 1- Salınan, sallanan, kıvrılan 2- Temiz, pak, namuslu, zarif, bakire 3- Fısıltı, hafif ses 4-
 2665. Haber, havadis 5- Yılan (Tuva ve Çuvaş Türklerinde)
 2666. SELENGE : Kıvrılan, kıvrık ─ Baykal gölüne dökülen, Türk dünyasının ünlü ırmağı
 2667. SELENGÜN : birl. Selen/Gün
 2668. SELİG(Silig) : 1- Namuslu, temiz, dürüst, pakize 2- Kibar, narin, zarif
 2669. SELİGÇİK : (Selçik) Temiz, namuslu, bakire
 2670. SELİK : (Selig)
 2671. SELİN : 1- Selen, salınan, haber, fısıltı 2- Sülün kuşu
 2672. SEMİZ : 1- İri yarı, şişman 2- Besili, bakımlı ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Nayman oymağı, dip dedelerinden
 2673. SENCER : (Sançar) Bu sözcüğün aslı “Sançar” dır.
 2674. SENGER : 1- Canavar, ejderha 2- Kale, burç
 2675. SENGİ : Sevgi, sevi
 2676. SENGİSUN : birl. Sengi/Sun
 2677. SENGÜN : Ordu komutanı, general ─ Göktürkler ve Uygurlar döneminde, kullanılan askeri ünvanlardan
 2678. SENGÜN HAN : birl. Sengün/Han ─ Çengiz Kaan dönemi, Nayman hanlarından Var han’ın oğlu
 2679. SEPİL : 1- Yaygın, yayılmış, bulaşmış 2- Kale, hisar
 2680. SEPİN : 1- Çeyiz, kalın 2- Yaygın, yayık
 2681. SEREDAY : Yüzük, takı, aksesuar
 2682. SERİM : 1- Gösteriş, teşhir 2- Sabır, metanet
 2683. SERİN : 1- Gölge, gölgelik 2- Genişlik, gerilmişlik 3- Soğuğa yakın, hafif soğuk 4- Sabırlı, dayanıklı
 2684. SERİNAY : birl. Serin/Ay
 2685. SERİNBAY : birl. Serin/Bay
 2686. SERİNBEG : birl. Serin/Beğ
 2687. SERİNGEN : 1- Serince, serinleşmiş 2- Sabırlı, dayanıklı
 2688. SERİNGÜN : birl. Serin/Gün
 2689. SEVAL : birl. Sev/Al
 2690. SEVEN : Sevmek...den sevgi sahibi, şefkatli, tutkulu
 2691. SEVENAY : birl. Seven/Ay
 2692. SEVENGÜN : birl. Seven/Gün
 2693. SEVER : (..Sevmekden)
 2694. SEVERGE : 1- Dost, yakın, yaren 2- Aşk, sevgi, tutku
 2695. SEVERGÜN : birl. Sever/Gün
 2696. SEVGİ : Sevme eyleminin nüvesi
 2697. SEVİ : Sevgi, sevgi eğilimi, sevgi yakınlığı
 2698. SEVİGEN : Seven, sevgisini veren
 2699. SEVİK : 1- Sevilen, sevgi gösterilen, sevgiye layık, sevgili 2- Dost, gönüldaş
 2700. SEVİK KÜL ERKİN : Sevik/Kül/Erkin ─ Bilge Kağan dönemi, bey ve komutanlarından
 2701. SEVİL : Sevilen, el üstünde tutulan
 2702. SEVİLAY : birl. Sevil/Ay
 2703. SEVİLGEN : Sevilen, aşırı ilgi gören
 2704. SEVİM : Sempati, alım, çekicilik- sevgiye yol açan
 2705. SEVİM BİGE : birl. Sevim/Bige ─ ..(Bazı tarih kaynaklarında, ünlü, “Siyun Bige” bu ad ile de geçmektedir.)
 2706. SEVİMLİ : Çekici, sempatik
 2707. SEVİN : Sevinç, mutluluk ─ Sasaniler’den, Miran Şah’ın evdeşi
 2708. SEVİNAY : birl. Sevin/Ay
 2709. SEVİNÇ : Neşe, coşku, sevinme duygusu, mutluluk
 2710. SEVİNÇ HAN : Sevinç/Han ─ Oğuzname’de, Baydu Han’ın oğullarından
 2711. SEVİNÇBEK : birl. Sevinç/Bek
 2712. SEVİNÇEK : Sevinilecek şey, sevinç kaynağı
 2713. SEVİNDÜK : Mutluluk, bahtiyarlık (Uzun süren bir çocuksuzluk döneminden sonra, çocukları olan ailelerin sık kullandığı, geleneksel adlardan) ─ Kırgızların, argın oymağı dip dedelerinden
 2714. SEVİNDÜK ALP : birl. Sevindük/Alp ─ Otman beğ dönemi beylerinden. Samsama beğ’in kardeşi
 2715. SEVİNMİŞ : Sevinçli, mutlu, mutlu olmuş
 2716. SEVİNTİ : 1- Mutluluk, mutlu olmaya değen 2- Ferahlık, gevşeme, rahatlık, huzur
 2717. SEVTAP : birl. Sev/Tap
 2718. SEVÜK : Sevilen, sevgili, canan
 2719. SEVÜK ALP : birl. Sevük/Alp
 2720. SEVÜKBAY : birl. Sevük/Bay
 2721. SEVÜKBİGE : birl. Sevük/Bige
 2722. SEVÜK TİGİN : birl. Sevük/Tigin ─ Gazneliler devletinin kurucusu ve Gazneli Mahmud Han’ın babası
 2723. SEYHAN : (Sayhan) ─ Kuman hanlarından
 2724. SEYİRTGEN : Afacan, çalışkan, ele avuca sığmaz
 2725. SEYREK : Az rastlanır, sıra dışı
 2726. SEZEK : 1- Hassas, duygulu, ferasetli 2- Sezgi, anlayış, kavrayış, his
 2727. SEZEN : Anlayan, kavrayan, hisseden
 2728. SEZENAY : birl. Sezen/Ay
 2729. SEZENBAY : birl. Sezen/Bay
 2730. SEZENER : birl. Sezen/Er
 2731. SEZER : Hassas, duygulu, fark edici
 2732. SEZGEK : (Sezek)
 2733. SEZGİ : İdrak, seziş, hissediş, ilham
 2734. SEZGİN : Hassas, sezici
 2735. SEZGİNALP : birl. Sezgin/Alp
 2736. SEZGİNAY : birl. Sezgin/Ay
 2737. SEZGİNBAY : birl. Sezgin/Bay
 2738. SEZGİNER : birl. Sezgin/Er
 2739. SEZGİR : Hassas, narin, alıngan
 2740. SEZGİŞ : Hassas, alıngan
 2741. SEZİGEN : Sezen, sezgin
 2742. SEZİK : Sezgin, içli
 2743. SEZİKLÜ : Tedbirli, sezici
 2744. SEZİM : Hissediş, anlayış
 2745. SEZİMTAL : Hassas, duygulu
 2746. SEZMİŞ : İdrak eden, anlayan
 2747. SIBAK : Sopa, değnek ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü Bayoğlu oymağı, dip dedelerinden
 2748. SIÇMAZ : (Saçmaz) Tutumlu, tedbirli ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 2749. SIDAL : Muktedir, güçlü, egemen
 2750. SIGUN : 1- Yabani geyik 2- Emek, zahmet, sıkıntı
 2751. SIĞIN : Erkek geyik, Ala geyik
 2752. SIĞINAK : Sıkı korunan, sığınılacak yer, yoğun ve katı olan yer
 2753. SIĞINDIK : Bağlılık, sadakat
 2754. SIĞLAM : 1- Sağlam, sıkı, yoğun 2- Sine, bağır
 2755. SIK : Katı, yoğun
 2756. SIKI : Katı, sıkılmış, yoğun
 2757. SIKILGAN : Daralmış, daralan, sıkılaşan, utangaç
 2758. SIKIN : 1- Keder, yas, üzüntü, sıkıntı 2- Alageyik
 2759. SILIV : Temiz, pakize, bakire
 2760. SILKIM : Cesur, gözükara
 2761. SIN : 1- Deney, deneme 2- Endam, gösteriş
 2762. SINAÇI : Hakem, sınayıcı
 2763. SINAĞ : Sınav, imtihan, deneme
 2764. SINAK : Deney, sınav, imtihan
 2765. SINAUVU : Sınav, deney
 2766. SINAYÇI : Hakem, sınayan
 2767. SINÇI : Hakem, sınaçı
 2768. SINDIRAÇ : Bülbül
 2769. SIRAY : Çehre, yüz, beniz
 2770. SIRGA : 1- Küpe, takı, aksesuar 2- Armağan, bahşiş 3- Halka, halkalı
 2771. SIRGALU : Küpeli ─ Kazakların Uluyüz bölüğüne bağlı oymak beylerinden
 2772. SIRGATİGİN : birl. Sırga/Tigin
 2773. SIRMA : Sırlı, boyalı, gümüş tel
 2774. SIYKIM : Sevgili, canan ─ Kazakların, Uluyüz bölüğü, oymak beylerinden
 2775. SIYLI : 1- Sevimli, sempatik, muteber 2- Armağan
 2776. SIYLIHAN : birl. Sıylı/Han
 2777. SIYLIK : Armağan, bahşiş
 2778. SIYURGAL : Armağan
 2779. SIZGIÇ : Kalem, yazgaç
 2780. SIZIM : Sızı, yakınma, hüzün
 2781. SİBEL : 1- Buluttan ayrılıp henüz yere düşmemiş yağmur tanesi 2- Buğday, buğday tanesi
 2782. SİLGİ : Arınma, temizlik, parlaklık
 2783. SİLİG : 1- Temiz, namuslu, dürüst 2- El değmemiş, bakir, bakire 3- Tatlı dilli
 2784. SİNÇE : Çehre, beniz
 2785. SİNGİL : Küçük kız kardeş
 2786. SİNGİN : Mahçup, sıkılgan
 2787. SİNGİAY : birl. Singi/Ay
 2788. SİNKEL : İmtiyazlı, ayrıcalıklı
 2789. SİNKİL : İmtiyazlı
 2790. SİR : 1- Şeciye, soy, kök 2- Birleşik, birleşmiş, müttehid
 2791. SİR YABGU KAĞAN : birl. Sir/Yabgu/Kağan ─ Batı Göktürkleri kağanlarından
 2792. SİREK : Zeki, akıllı
 2793. SİTACU : Nazlı, narin, alıngan, hassas
 2794. SİYAVUŞ : Sevimli, sempatik, sevgiye layık
 2795. SİYENDİ : Sevilen, sevilmiş, sevgiye layık
 2796. SİYREK : Az rastlanır, seyrek bulunur
 2797. SİYUN : Sevim, sevimlilik, sempati, beğeni
 2798. SİYUN BİKE : birl. Siyun/Bike (Sevim Bike) ─ ..Türk tarihinin ünlü kadın simalarından. Kazan hanlarının sonuncusu olan Uzamış Han’ın anası.
 2799. Başından geçen olayların ilginç oluşu, adına destan yazılmasına neden olmuştur.
 2800. SİYURAN : Utkan, muzaffer
 2801. SİYURGAL : 1- Ödül, armağan, ödül alma 2- Madalya, askeri nişan
 2802. SİYURGATMIŞ : 1- Düşmanı bozguna uğratmış 2- Başarılı, ödül ve övgü almış ─ 1- Kutluk devleti hanlarından 2- Karakıtaylılar devleti hanlarından 3- Timur Kürkan Han’ın komutanlarından ve Kazan valilerinden
 2803. SİYÜNÇ : Sevinç, mutluluk ─ Şeyban hanlığı, hanlarından
 2804. SİZGEK : Zeki, sezgin, müdrik
 2805. SİZÜÇEN : Hassas, zeki, uyanık, akıllı
 2806. SOBAY : 1- Bekar, yalnız, münferit 2- Silahını iyi kullanan, deneyimli asker, savaşçı
 2807. SOGUM : (Sokum)
 2808. SOĞAY : Sağlıklı, zinde, dinç ─ Yenisey ırmağı kıyılarında yaşayan, Altay Türkleri bölüğünden bir Türk oymağı
 2809. SOKMAN : 1- Mert, dürüst 2- Diz kapağına kadar gelen uzun bir tür çizme (Türkmen çizmesi) ─ Artukoğulları beyliğinden. Artuk Beğ’in oğullarından
 2810. SOKULAG : 1- Adak, kurban 2- Sokulgan, munis, cana yakın ─ Kırgızların, Manguş oymağı, dip dedelerinden
 2811. SOKULGAN : Cana yakın, munis
 2812. SOKUM : Kurban, adak
 2813. SOLAGAY : 1- Solak 2- Ters, hiddetli, öfkeli
 2814. SOLAK : 1- Asker yöneten, asker sevk eden (Sulag) 2- Sol el ve ayağını kullanan ─ Avar hanlarından. Bayan Han’ın, Bizans elçisi
 2815. SOLAŞIGLI : Yararlı, çok yararlı, iş bitirici
 2816. SOLGUN : Rengi kaçmış, yıpranmış, hüzünlü
 2817. SOLGUNAY : birl. Solgun/Ay
 2818. SOLGUR : (Salgur) Atak, saldırı
 2819. SOLHAN : birl. Sol/Han
 2820. SOLIN : Araştırmacı, meraklı
 2821. SOLMAGAN : Canlı, ölümsüz, solmaz
 2822. SOLMAZ : Canlı, diri, çekici
 2823. SOLMAZAY : birl. Solmaz/Ay
 2824. SOLŞAD : birl. Sol/Şad ─ Uygurlar döneminde, orduların sol cenahını yöneten komutanlara verilen bir askeri unvan
 2825. SOLTU : Soludu, soluklu ─ Kırgızların, Togay oymağı, dip dedelerinden
 2826. SOLUK : Nefes, can ─ Hazar imparatorluğu dönemi bey ve komutanlarından
 2827. SONAY : birl. Son/Ay
 2828. SONER : birl. Son/Er
 2829. SONGAR : Sungur, şahin ─ İlhanlılar dönemi komutanlarından
 2830. SONHAN : birl. Son/Han
 2831. SONUÇ : 1- Son, bitim, kıyı 2- Uç, sınır, limit ─ Otmanlı ve Salçuklular döneminde, sınır karakollarında görev yapan kişiler verilen bir ad
 2832. SORGUÇ : Başa takılan çelenk
 2833. SORGUN : Söğüt türü bir ağaç
 2834. SOVAY : (Sobay)
 2835. SOYAK : birl. Soy/Ak
 2836. SOYALP : birl. Soy/Alp
 2837. SOYAR : birl. Soy/Ar
 2838. SOYARIK(Ğ) : birl. Soy/Arık
 2839. SOYBARS : birl. Soy/Bars
 2840. SOYBÖRÜ : birl. Soy/Böri
 2841. SOYBUĞA : birl. Soy/Boğa
 2842. SOYÇA : Soylu, soyluca
 2843. SOYDAM : 1- Soylu, soyunu düşünen 2- Ailesine bağlı, yuvasına bağlı
 2844. SOYDAN : 1- Soylu, soylu bir aileden gelen 2- Hanedan, hanedanlık
 2845. SOYDAŞ : Aynı soydan gelen, aynı soyun kişileri
 2846. SOYER : birl. Soy/Er
 2847. SOYHAN : birl. Soy/Han
 2848. SOYKAN : birl. Soy/Kan
 2849. SOYKURT : birl. Soy/Kurt
 2850. SOYKUT : birl. Soy/Kut
 2851. SOYLAMIŞ : 1- Soyunu çoğaltıp, kutsayan, örgütleyen 2-söz, söyleyen, konuşmacı, hatip
 2852. SOYLU : Asil, asalet sahibi
 2853. SOYLUHAN : birl. Soylu/Han
 2854. SOYON : (Sayın) ─ Altay Türkleri, Kişiler oymağı, dip dedelerinden
 2855. SOYSAL : birl. Soy/Sal 1- Ünlü, meşhur 2- Soylu, asil 3- Medeni, uygar
 2856. SOYTAN : birl. Soy/Tan
 2857. SOYUAK : birl. Soyu/Ak...Soylu
 2858. SOYUALP : birl. Soyu/Alp
 2859. SOYUBAY : birl. Soyu/Bay
 2860. SOYUER : birl. Soyu/Er
 2861. SOYUHAN : birl. Soyu/Han
 2862. SOYURGAL : 1- Ödül, askeri ödül,madalya, nişan 2- Armağan, bağış, ihsan
 2863. SOYURGAT : İhsan, bahşiş
 2864. SÖKE : Diz üstü çöküş, çökme
 2865. SÖKMEN : 1- Yiğit, gözükara, düşmana diz çöktüren, dize getiren, buyruğunu dinleten 2- Sokman, uzun çizme
 2866. SÖKMENBAY : birl. Sökmen/Bay
 2867. SÖKÜR : 1- Kızgın, hiddetli, kabarmış 2- Dize getiren, diz çöktüren,buyruğunu dinleten
 2868. SÖKÜRMÜŞ : Dize getirmiş, baş eğdirmiş
 2869. SÖN : Güçten kesilme, azalma
 2870. SÖNMEZ : 1- Canlı, enerjik, ateşli, iddialı 2- Parlak, göz alıcı
 2871. SÖNMEZAY : birl. Sönmez/Ay
 2872. SÖNÜ-k- : Sönük, pasif, cansız, heyecansız
 2873. SÖYKEM : Sempati, sevim, sevimlilik
 2874. SÖYLEM : Anlatım, hitap, hitabet, demeç, izah
 2875. SÖYLENCE : Efsane, mit, destan, lejant
 2876. SÖYÜ : 1- Aşk, sevda 2- Sevinç
 2877. SÖYÜÇEN : 1- Aşık, sevdalı 2- Sevinçli, mutlu
 2878. SÖYÜNDÜK : Sevindik ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı, dip dedelerinden
 2879. SÖZBAY : birl. Söz/Bay Söz zengini, hatip, söz cambazı
 2880. SÖZBİR : birl. Söz/Bir mec. Doğruluk, dürüstlük, söz birliği, sadakat
 2881. SÖZEÇEN : (Sözen)
 2882. SÖZEN : Hatip, konuşmacı
 2883. SÖZER : birl. Söz/Er, mert, sözünün eri
 2884. SÖZERİ : birl. Söz/Eri, mert, sözünün eri
 2885. SU : 1- Sıvı 2- Asker, er, erat
 2886. SUAÇAR : birl. Su/Açar
 2887. SUALP : birl. Su/Alp
 2888. SUAT : birl. Su/At
 2889. SUAY : birl. Su/Ay
 2890. SUBAK : Sopa, değnek, cop ─ Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden
 2891. SUBALA : birl. Su/Bala
 2892. SUBAY : birl. Su/Bay 1- Bilgili ve deneyimli asker 2- Hafif süvari, atlı asker 3- Bekar evlenmemiş (Anadolu ve Azerbaycan’da) 4- Çocuksuz, çocuğu olmayan ( Kazak ve Kırgızlarda)
 2893. SUBEG : birl. Su/Bey
 2894. SUBEGÜM : birl. Su/Begüm
 2895. SUBÖRİ : birl. Su/Böri
 2896. SUBUTAY : (Sabutay)
 2897. SUÇUR : birl. Su/Çur
 2898. SUER : birl. Su/Er
 2899. SUERİ : birl. Su/Eri
 2900. SUGAY : Aya benzer, ay parçası
 2901. SUĞUNÇAK : Sığınak, sığınılacak yer, sine, bağır
 2902. SUKAN : birl. Su/Kan
 2903. SUKTA : Sıkıcı, ezici, acı kuvvete sahip
 2904. SUKTABUĞA : birl. Sukta/Boğa ─ Uygur kağanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 2905. SULAK : 1- Asker sevk eden, sefere çıkan 2- Sulu, verimli, münbit
 2906. SULAMIŞ : (Sülemiş)
 2907. SULU ÇUR : birl. Sulu/Çur ─ Göktürkler devleti, bey ve komutanlarından
 2908. SULU HAN : (Sulu Kağan) birl. Sulu/Han ─ Bati Göktürklerine bağlı, Türgiş beylerinden. Arap işgallerine karşı, Türk topluluklarını örgütleyerek, bir çok direniş ve savaşlarda komutanlık etmiş ve Arapları yenerek, onların ilerlemeye ve yayılmalarını engellemiş bir ...bey olan bu ulu kişi. Bilge Kağan’ın da dünürüdür.
 2909. SULUKAN : birl. Sulu/Kan
 2910. SUN : 1- Çağrı, davet 2- İncelik, nezaket 3- Vermek, ihsanda bulunmak
 2911. SUNA : 1- Emsalsiz güzellik 2- Yeşilbaş ördeği
 2912. SUNAK : Adak, kurban
 2913. SUNAR : 1- Davetkar 2- Cömert, abadan
 2914. SUNAY : birl. Sun/Ay
 2915. SUNAYAN : Çığırıcı, davetkar
 2916. SUNÇA : Sunak, adak
 2917. SUNÇAK : Adak, kurban
 2918. SUNGU : Bağış, ihsan, ikram
 2919. SUNGUN : 1- Yetenek, yetenekli 2- Sunulan, adak, hibe ─ Çengiz Kaan’ın kayın eçesi ve Konrat oymağı beylerinden
 2920. SUNGUNALP : birl. Sungun/Alp
 2921. SUNGUNAPA : birl. Sungun/Apa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2922. SUNGUR : 1- Kartal 2- Şahin ─ Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 2923. SUNGUR ALP : birl. Sungur/Alp ─ Otmanlıların, (Otman ve Orhan beğ) dönemi bey ve komutanlarından
 2924. SUNGUR HAN : birl. Sungun/Han
 2925. SUNGUR SANÇAR : birl. Sungun/Sançar ─ Baybars Han’ın komutanlarından ve Halep valisi
 2926. SUNGURAY : birl. Sungur/Ay
 2927. SUNGURBAY : birl. Sungur/Bay ─ Salçuklular dönemi, atabeylerinden
 2928. SUNGURBEK : birl. Sungur/Bek ─ ..Mısır- Türk kölemenleri devleti, Şam valilerinden
 2929. SUNGURCA : Sungur yavrusu, küçük sungur
 2930. SUNGURTAN : birl. Sungur/Tan ─ Otmanoğullarının dokuzuncu göbek dedelerinden
 2931. SUNGURTEKİN : birl. Sungur/Tekin
 2932. SUNGURTİGİN : birl. Sungur/Tigin ─ Dokuz Oğuz destanında adı geçen bir bey
 2933. SUNGURTİMUR : birl. Sungur/Timur
 2934. SUNİÇİN : birl. Sun/İçin
 2935. SUNKA : Sunak ─ Oğuznamede adı geçen, Oğuz’un torunlarından
 2936. SUNKAK : Sunak ─ Kulagu Han’ın komutanlarından
 2937. SUNKAR : Sungur ─ Otmanoğullarının on ikinci göbek dedelerinden
 2938. SUNKUR : Sungur ─ Salçuklular (Sançar Han) dönemi komutanlarından
 2939. SUNTAY : birl. Sun/Tay ─ Kulagu Han’ın gençlik arkadaşı ve komutanlarından
 2940. SUNU : İkram, davet, bağış, armağan
 2941. SUSKUÇAK : Küçük, körpe ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2942. SUSÜ : Sağlık, şifa
 2943. SUTAY : birl. Su/Tay ─ Ertuğrul beğ’in amcalarından
 2944. SUTAY BAGATUR : birl. Sutay/Bagatur ─ Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 2945. SUTİGİN : birl. Su/Tigin ─ Kürşad’ın ilk adı. Şad olmadan önceki ad ve ünvanı
 2946. SUTU BOĞDA : Mübarek, Tanrısal, Tanrıdan gelen (Eski dönem Tanrı sıfatlarından) ─ Çengiz Kaan’ın ünvanlarından
 2947. SUVAN : Savaşçı, cengaver ─ Kazakların, Uluyüz bölüğü, oymak beylerinden
 2948. SUVAR : Bolluk, bereket ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2949. SUVAT : 1- Su kanalı 2- Suyun taksim edildiği yer
 2950. SUYUN : (siyun, sevim) Sevimlilik, sempati, niyet
 2951. SUYUNÇUK : 1- Sevinç, sevimlilik 2- Müjde
 2952. SÜRER : birl. Su/Er
 2953. SÜÇÜG : (Süçig) Tatlı, lezzetli, hoşa giden ─ Türkmenlerin, Yaymut, Atabey ve Küçük Tatar oymakları, dip dedelerinden
 2954. SÜDÜN : birl. Süt/Ün, Soylu, temiz ─ Oğuzname’de adı geçen bir bey
 2955. SÜLEDİ : Saldırgan, akın yapan, akıncı
 2956. SÜLEK : Saldırgan, akıncı
 2957. SÜLEMİŞ : 1- Akıncı, saldırgan, düşman üzerine asker yollayan 2- İyi silah kullanan, silahşor ─ 1- Mısır- Türk kölemenleri hanlarından. Baybars Han’ın oğlu 2- Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından 3- Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2958. SÜLÜN : Uzun kuyruklu, renkli bir kuş
 2959. SÜLÜNBİGE : birl. Sülün/Bike
 2960. SÜNE : Ruh, can
 2961. SÜNGÜ : (Süngük) 1- Kesici ve delici, uzun bıçak 2- Kemik, kemik parçası, kemikle yapılan mızrak 3-
 2962. Eskiden, mezar başlarına dikilen sırık
 2963. SÜNGÜBAY : birl. Süngü/Bay
 2964. SÜNGÜK : Süngü
 2965. SÜNGÜŞ : Süngü darbesi, süngü hamlesi, süngüleme, savaş
 2966. SÜNGÜTAY : birl. Süngü/Tay
 2967. SÜRÇEK : Yemek, oyun ve eğlence için yapılan, gece toplantısı
 2968. SÜRÇÜK : (Sürçek)
 2969. SÜREN : 1- Asker sevk eden, savaşa asker yollayan 2- Haykırış, nara, savaş narası 3- Süs, makyaj
 2970. SÜRER : 1- Asker sevk eden 2- Dölleyen, döl yapan
 2971. SÜRGİT : 1- Payidar, kalıcı 2- Ulak, postacı
 2972. SÜRÜK : (Sürek, sürdek, süren) ─ Babür han dönemi bey ve komutanlarından
 2973. SÜRÜN : Süs, makyaj, makyaj malzemesi
 2974. SÜSÇEN : Kargı ve kılıç saplamada usta olan kişi
 2975. SÜSMEN : 1- Süslü, süsü ve süslenmeyi seven 2- Tos atan, toslayan ─ Karahanlılar dönemi komutanlarından
 2976. SÜSÜN : Süslü, işveli, sempatik, çekici
 2977. SÜSÜN BİGE : birl. Süsün/Bige ─ Timur Kürkan Han’ın gelini, Şahruk’un evdeşi
 2978. SÜVERCE : Canan, aşık olunan, maşuka
 2979. SÜYEK : Kemik, soy, sop
 2980. SÜYGEN : Sevgili, canan
 2981. SÜYÜK : Kemik, soy, oymak
 2982. SÜYÜM : 1- Sevim, sempatik 2- Görüş, kanaat
 2983. SÜYÜN : Sevim, sempati
 2984. SÜYÜNÇ : 1- Sevinç,mutluluk 2- Müjde
 2985. SÜYÜNÇÜ : (Süyünç) müjde
 2986. SÜYÜNÇÜK HAN : birl. Süyünçük/Han ─ Babür Han dönemi, Taşkent hanlarından
 2987. SÜYÜRGE : Toy, şölen, ziyafet
 2988. SÜYÜŞ : Buse, öpücük
 2989. SÜZEM : Diksiyon, söz söyleme ve konuşma ahengi
 2990. SÜZGE : Tarak, çok ince dişli saç tarağı
 2991. SÜZGÜ : 1- Tarak 2- Süzgeç
 2992. SÜZGÜN : 1- Arınmış, süzülmüş 2- Mest, mahmur, kendinden geçmiş 3- Göz alıcı, alımlı, fettan
 2993. SÜZGÜTAY : birl. Süzgü/Tay
 2994. ŞAD : (Şat) 1- Ordu komutanı, general 2- Tigin, prens 3- Cesur ─ Göktürkler döneminde, Kağan sülalesinden olanlar, ordu içinde gösterdikleri yararlılıklara göre, yüksek düzeyde bir komuta kademesine geçince bu ünvanı alırlardı. Sonraları, Uygurlar ve
 2995. Karahanlılarda da, bu unvan kullanılmıştır.
 2996. ŞADABEK : birl. Şad/Bek ─ Kırgız oymak beylerinden
 2997. ŞADAPIT : Şad’a bağlı birlik ve beyliklerin genel adı
 2998. ŞAKAR : 1- Şakır, bülbül gibi öter 2- Çakar, cesur
 2999. ŞAKIBEK : birl. Çakı/Bek
 3000. ŞAKIR : 1- Öter 2- Çakır
 3001. ŞAKRU : Çağrı, mesaj, davet
 3002. ŞAMAN : Kam, baksı, büyücü, rahip
 3003. ŞANÇI : Saplayıcı, iyi ok ve kargı kullanan, silahşor ─ Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 3004. ŞANDA : Alçak ve rutubetli yer
 3005. ŞANYU : (Tanyu) Sonsuzluk, genişlik
 3006. ŞARA : (Çara) Ufuk, ufuk çizgisi
 3007. ŞAŞ : 1- Şiş, sivri uçlu, et pişirme aracı 2- Taş 3- Dış kısım, dışarı dışarıda kalan, taşra
 3008. ŞAŞLIK : Şiş, şiş kebabı
 3009. ŞAYBAL : Şımarık, nazlı
 3010. ŞAYLAN (çaylan) : Nazik, kibar, neşeli, güleryüzlü
 3011. ŞAYLIĞ : Şeref, onur
 3012. ŞEYBAN : (Şeban, şıban, çıbın, zıbın) Sinek, haşarat ─ Oğuznamede, Oğuz Kağan’ın vezirlerinden
 3013. ŞIBAN : (Çıbın, şeyban)
 3014. ŞIMGA : Acele, aceleci
 3015. ŞORAMUN : (Çoramun, çuramun) Ruhlarla ilgilenen, kötü ruhları kovan ─ Çengiz Kaan dönemi komutanlarından
 3016. ŞORAY : birl. Çor/Ay
 3017. ŞORBEGÜM : birl. Çor/Begüm
 3018. ŞORLAK : Şorul, şorul akan su, çağlayan
 3019. ŞORYARUK : birl. Çor/Yaruk
 3020. ŞÖLEN : Yalnızca fakir ve kimsesizlere verilen toy, yemek ziyafeti, Bey yemeği
 3021. ŞUBAN : (Şıban, şeyban)
 3022. ŞUMGA : Aceleci, tez kanlı
 3023. ŞURLAK : Çağlayan
 3024. ŞURLAYU : Çağlayan
 3025. ŞÜYÜN : Müjde
Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim