Öz Türkçe isimler

Türklerin köklerinden, anlam ve tarihi bağlantıları ile, yaklaşık on-bin adet öz Türkçe isimler dizini içinden, bebeklerinize isim seçin. 

 1. TABAN : 1- Tapan, tapınan 2- Temas, dokunma, vurma 3- Dizi, sıra, kafile ─ Altay Türkleri, Beltir oymağı, dip dedelerinden
 2. TABAN BATUR : birl. Taban/Batur ─ Timur Kürkan Han’ın komutanlarından
 3. TABAR : 1- Tapan, tapınan 2- Vuran, döven, dövüşçü
 4. TABARU : (Tabar) ─ Kazak hanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 5. TABAY : (Tapay) birl. Top/Ay ─ Kazak hanlığı, beylerinden
 6. TABGAÇ : 1, Dövüşçü, kavgacı 2- Ulu, saygıdeğer, muhterem 3- Tapıcı,tapınıcı ─ Çin kayıtlarında “Topa” olarak da geçer
 7. TABGAÇ KAĞAN : birl. Tabgaç/Kağan ─ Göktürk kağanlarından
 8. TABGAÇU : (Tabgaç)
 9. TABGAÇYEKE : birl. Tabgaç/Yeke ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 10. TABIN : (Tapın) İbadet ─ 1- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Yediuruğ oymağı, dip dedelerinden 2- Başkurt oymaklarından
 11. TABKI : Vicdan
 12. TABU : (Tapı, tapu) Kutsanmış, kutlu yapılmış, tapılacak duruma getirilmiş
 13. TABUK : 1- Tabu 2- İnayet, yardım, hizmet
 14. TABUN : Tapın, ibadet
 15. TABUNAY : birl. Tabun/Ay ─ Başkurt oymaklarından
 16. TAÇA : Tasarı, kurgu, plan
 17. TAÇABEGÜM : birl. Taça/Begüm
 18. TAÇAM : Tasarı, plan, kurgu, senaryo ─ Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın torunu
 19. TADIK : Tat, lezzet, damak
 20. TADIK ÇUR : birl. Tadık/Çur ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 21. TAG : (Tak, tağ, dağ) ─ Karahanlılar dönemi, Oğuz beylerinden
 22. TAGA : 1- Silah 2- Kural, kaide 3- Saygıdeğer, hürmet edilen
 23. TAGAY : 1- Saygı duyulan kişi 2- Dayı, ana tarafından gelen akraba ─ Kırgızların, Sazan oymağı, dip dedelerinden
 24. TAGI : 1- Dindar, inançlı 2- Takı, aksesuar ─ Kırgızların, Girik oymağı dip dedelerinden
 25. TAGUK : Tavuk
 26. TAĞ : Dağ ─ Altay Türkleri, Beltir oymağı, dip dedelerinden
 27. TAĞALP : birl. Dağ/Alp
 28. TAĞAN : Üç ayak, saçayağı
 29. TAĞANER : birl. Tağan/Er
 30. TAĞAŞAR : birl. Dağ/Aşar mec. Azimli, kararlı ─ Çengiz Kaan’ın andası ve gençlik arkadaşlarından
 31. TAĞATAY : birl. Dağ/Atay ─ Kırgız oymak beylerinden
 32. TAĞAY : birl. Dağ/Ay ─ ..Çengiz Kaan’ın Karabudun’ dan gelip yükselen bey ve komutanlarından
 33. TAĞBEK : birl. Dağ/Bek
 34. TAĞLUK : Dağlık, dağlık bölge
 35. TAĞLUK BARLAS : birl. Tağluk/Barlas ─ Timur Kürkan Han dönemi, bey ve komutanlarından
 36. TAĞMA : 1- Dağ eteği 2- Elçi, devlet temsilcisi, devlet görevlisi ─ İlhanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 37. TAĞMAÇ : (Tağma) ─ Türk mitolojisinde, Böriteçine’nin torunlarından
 38. TAĞTEKİN : birl. Dağ/Tekin ─ Şam Salçukluları, bey ve komutanlarından
 39. TAĞTİMUR : birl. Dağ/Timur
 40. TAĞUDAR : 1- Heybetli, dağ gibi 2- Dağıtıcı, yok edici, yıkıcı, şiddetli 3- Kısmet, nasip ─ Kulagu Han’ın oğlu. Abaka Han’ın kardeşi
 41. TAKAK : Ucu, ateşli ok ─ Salçukluların, dip dedelerinden
 42. TAKAY : 1- Dayı, ana tarafından akraba 2- Dolunay
 43. TAKGÜN : birl. Dağ/Gün ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 44. TAKIĞ : Takı, ziynet, aksesuar, mücevher
 45. TAKIR : Takı, ziynet
 46. TAKIŞ : Takı, süs, aksesuar
 47. TAKIŞKAYA : birl. Takış/Kaya ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 48. TAKİ : Dindar ─ Kıpçak hanlığı dönemi, beylerinden
 49. TAKSUK : Harika, olağanüstü, anormal
 50. TALA : 1- İri cüsseli, heybetli 2- Seçkin, güzide
 51. TALABUĞA : birl. Tala/Boğa
 52. TALAKAN : Yağmacı, yağmalayan
 53. TALAN : Yağma, yağmalama, üşüşme, saldırı ─ Avar hanlarından
 54. TALANBAY : birl. Talan/Bay
 55. TALANHAN : birl. Talan/Han ─ Cücen hanlarından
 56. TALAS : 1- At yarışlarındaki, başlangıç ve bitiş çizgisi 2- Fırtına, kum fırtınası 3- Dalga 4- Tartışma, münakaşa ─ 1- Oğuz Kağan’ın torunlarından 2- Kırgızların, oymak beylerinden
 57. TALAY : (Taluy, Tulay, Toluy,Tolu) 1- Okyanus, derya, büyük deniz, büyük göl mec. Ululuk, büyüklük, sonsuzluk 2- Gelecek, ikbal 3- Seçkin,güzide ─ Şamanist gelenekte Deniz ve göllere bakan Tanrı
 58. TALAZ : Dalga
 59. TALI : Güzide, seçkin
 60. TALIKU : Seçkin, güzide, beğenilen ─ Çağatay hanlarından
 61. TALIMAN : Seçkin, güzide
 62. TALKILIÇ : (Dalkılıç) Zırhsız, korumasız
 63. TALKAN : Kızartılmış tahıl
 64. TALPIN : Faal, aktif, çalışkan, himmetli
 65. TALŞIK : İtimat, teminat, güvence
 66. TALU : (Tolu, Taluy, Talay, Tulay) ─ Çengiz Kaan’ın en küçük oğlu. Çeşitli tarih kayıtlarında bu ad, dört biçimde de yazılır
 67. TALUALP : birl. Talu/Alp
 68. TALUBEK : birl. Talu/Bek
 69. TALUPARS : birl. Talu/Pars
 70. TALUY : (Talay)
 71. TAMAÇ : (Tağmaç)
 72. TAMAN : Duman, sis ─ Atilay Han’ın dedelerinden
 73. TAMAN TARKAN : birl. Taman/Tarkan ─ Göktürkler dönemi, bey ve komutanlarından
 74. TAMAR : 1- Damla, damlayan 2- Demir, demir cevheri
 75. TAMARBALA : birl. Tamar/Bala
 76. TAMGAÇ : Memur, devlet memuru, damgacı, devlet görevlisi ─ Harzemliler (Tekeş Han) dönemi bey ve komutanlarından
 77. TAMGAÇHAN : birl. Tamgaç/Han ─ karahanlı hanlarından
 78. TAMGAÇU : (Tamgaç) ─ Babür kağan dönemi beylerinden
 79. TAMIŞ : 1- Demiş, söylemiş, bilgili, deneyimli, sözüne değer verilen, sözüne güvenilen 2- Damla
 80. TAMIŞBAY : birl. Tamış/Bay
 81. TAMIŞBEK : birl. Tamış/Bek
 82. TAMIŞER : birl. Tamış/Er
 83. TAMİR : Temir, demir
 84. TAMİZ : Damla
 85. TAMTUK : Büyük ve kuvvetli ateş
 86. TAMU : (Tamuğ) Yerin dibi, yer altı, cehennem ─ Şamanist gelenekte, kötü kişi ve ruhların, öldükten sonra gittikleri yer
 87. TAMUALP : birl. Tamu/Alp
 88. TAMUBEG : birl. Tamu/Beğ
 89. TAMUHAN : birl. Tamu/Han
 90. TAMUKAN : birl. Tamu/Kan
 91. TAN : (Tang) 1- Gün açımı, gün doğumu, şafak 2- İlginç, acayip, şaşkınlık yaratan 3- Tatlı, tat veren, huzur veren ─ Hun hanlarından, Şapolya Han’ın yeğeni
 92. TANA : (Dana) dana, iki yaşındaki inek yavrusu ─ 1- Türkmenlerin, Yaymut, Küçük Tatar ve Atabey oymakları, dip dedelerinden 2- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı, dip dedelerinden
 93. TANALMIŞ : birl. Tan/Almış
 94. TANALP : birl. Tan/Alp
 95. TANALTUN : birl. Tan/Altın
 96. TANATAR : birl. Tan/Atar
 97. TANATMIŞ : birl. Tan/Atmış ─ Uygur yazıtlarında Adı geçen bir bey
 98. TANAY : birl. Tan/Ay
 99. TANAYDIN : birl. Tan/Aydın
 100. TANAYIT : birl. Tan/Ayıt ─ Timur Kürkan hanın eniştesi
 101. TANBAY : birl. Tan/Bay
 102. TANBEGÜM : birl. Tan/Begüm
 103. TANBEK : birl. Tan/Bek
 104. TANBERDİ : birl. Tan/Verdi
 105. TANBERK : birl. Tan/Berk
 106. TANBİGE : birl. Tan/Bike
 107. TANBOĞA : birl. Tan/Boğa
 108. TANBULAÇ : birl. Tan/Bulaç
 109. TANDAĞ : birl. Tan/Dağ
 110. TANDOĞAN : birl. Tan/Doğan
 111. TANDOĞDU : birl. Tan/Doğdu
 112. TANDOĞMUŞ : birl. Tan/Doğmuş
 113. TANDORA : birl. Tan/Doru
 114. TANDORU : birl. Tan/Doru
 115. TANDORUK : birl. Tan/Doruk
 116. TANDU : 1- Tan vakti, tan vaktinde doğmuş 2- Alev, alevli büyük ateş ─ Altay Türkleri, Kişiler oymağı, dip dedelerinden
 117. TANDU HATUN : birl. Tandu/Hatun ─ Celayirliler devleti hanlarından Şah Levent’in evdeşi
 118. TANDU MENGÜ HAN : birl. Tandu/Mengü/Han ─ Altınordu hanlarından
 119. TANDUALP : birl. Tandu/Alp
 120. TANDUBAY : birl. Tandu/Bay
 121. TANDUBEK : birl. Tandu/Beğ
 122. TANDUGÜN : birl. Tandu/Gün
 123. TANDUHAN : birl. Tandu/Han
 124. TANER : birl. Tan/Er
 125. TANERBAY : birl. Taner/Bay
 126. TANERİ : birl. Tan/Eri
 127. TANG : 1- Mucize, olağanüstülük 2- Tan vakti 3- Giriş, antre
 128. TANGAK : Kaygı, endişe
 129. TANGATMIŞ : (Tanatmış) birl. Tan/Atmış ─ Babür kağan dönemi bey ve komutanlarından
 130. TANGÖK : birl. Tan/Gök
 131. TANGSU : birl. Tang/Su
 132. TANGSUK : Mucize, şaşırtıcı olay, olağanüstülük
 133. TANGUT : (Tankut) Savaşlarda, mızrak ve tuğların yanına ya da ucuna takılan ipek kumaş, flama
 134. TANGUTAY : birl. Tangut/Ay
 135. TANGÜN : birl. Tan/Gün
 136. TANHAN : birl. Tan/Han ─ Göktürkler (İşbara kağan) dönemi, bey ve komutanlarından
 137. TANHATUN : birl. Tan/Hatun
 138. TANIK : 1- Tanuk, şahit, gözlemci 2- Tanıdık, dost, yaren
 139. TANIKBEG : birl. Tanık/Beğ
 140. TANIKER : birl. Tanık/Er
 141. TANIL : Ünlü, meşhur, tanınan
 142. TANIP : Tanınmış, ünlü
 143. TANIR : Ünlü, tanınmış ─ Başkurt oymaklarından
 144. TANIŞ : 1- Tanınan, bilinen, aşina, tanıdık 2- Danışılan, bilgi ve deneyimine başvurulan, danışman ─ Akşitler devleti dönemi, Şam valisi
 145. TANIŞALP : birl. Tanış/Alp
 146. TANIŞBAY : birl. Tanış/Bay
 147. TANIŞBEK : birl. Tanış/Bek
 148. TANIŞER : birl. Tanış/Er
 149. TANIŞHAN : birl. Tanış/Han
 150. TANIŞIK : Yakından tanınan, tanıdık, bildik, dost, yaren
 151. TANIŞMAN : (Danışman) Tanış, danışılan, bilgili kişi ( Türkçe’den Farsça’ya geçen adlardan)
 152. TANIT : Tanınacak nitelikte, belirgin, tanınabilen
 153. TANİZ : birl. Tan/İz
 154. TANJU : (Tanyu) Sonsuz genişlik, ululuk,olağanüstülük, mucize gibi ─ Hun imparatorlarının ünvanlarından
 155. TANKAN : birl. Tan/Kan ─ Şato Türkleri kağanlarından (Tarkan Kağan)
 156. TANKİŞİ : birl. Tan/Kişi ─ Kıpçak hanlarından, Yen Timur Han’ın oğlu
 157. TANKOÇ : birl. Tan/Koç
 158. TANKUL : birl. Tan/Kul
 159. TANKULİ : birl. Tan/Kuli
 160. TANKURT : birl. Tan/Kurt
 161. TANKUT : birl. Tan/Kut
 162. TANKUTAY : birl. Tan/Kutay
 163. TANKÜÇ : birl. Tan/Güç
 164. TANLA : 1- Şaşılası, ürkütücü, olağanüstü, mucize 2- Suçlayan, yargılayıcı 3- Doğuş, tan vakti
 165. TANLAĞI : Mucize
 166. TANLAK : (Tanla)
 167. TANMAN : Tan vakti doğan
 168. TANPINAR : birl. Tan/Pınar
 169. TANRIDAĞ : birl. Tanrı/Dağ “ Tanrı Dağı” ─ Çok eski dönemlerden beri, kutsanarak, Tanrı tarafından yalnızca Türklere tahsis edildiğine inanılan ve halen kutlu kabul edilen sıradağların genel adı
 170. TANRIKULU : birl. Tanrı/Kulu
 171. TANRIKUT : birl. Tanrı/Kut ─ Tanrısal, Tanrıdan gelen, Tanrının Kutunu üzerinde bulunduran, hazret, haşmetmaap, Hun imparatoru Mete Han’ın ünvanı
 172. TANRIKUT METE : Tanrıkut/Mete
 173. TANRIVERDİ : birl. Tanrı/Verdi ─ İznik Salçuklularından ve Kılıçarslan’ın komutanlarından
 174. TANRIVERMİŞ : birl. Tanrı/Vermiş ─ Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 175. TANSIĞ : (Tansık,Tansu) hayret verici, şaşırtıcı, olağanüstü
 176. TANSIKBAY : birl. Tansık/Bay
 177. TANSU : 1- Tansık, mucize 2- Yadigar, armağan 3- Birleşik, müttehid
 178. TANSUK : (Tansu)
 179. TANTAŞ : birl. Tan/Taş
 180. TANTIK : 1- Çok konuşan, konuşkan 2- Tanıdık, hısım, ahbap
 181. TANTOLU : birl. Tan/Dolu
 182. TANTÜN : birl. Tan/Tün
 183. TANUĞ : Tanı, teşhis, kanıt, tanınan, tanınmaya yol açan
 184. TANUK : (Tanık)
 185. TANUKALP : birl. Tanuk/Alp
 186. TANYAŞİLİ : birl. Tan/Yeşili ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir hanım
 187. TANYEL : birl. Tan/Yel
 188. TANYELİ : birl. Tan/Yeli
 189. TANYER : birl. Tan/Yer
 190. TANYİRİ : birl. Tan/Yeri
 191. TANYOLAÇ : birl. Tan/Yolaç
 192. TANYU : (Tanju) Ulu, ulaşılmaz, hükümran
 193. TANYUKUT : birl. Tanyu/Kut
 194. TANYÜZ : birl. Tan/Yüz
 195. TAP : Dilek, istek, umut, yardım ve bunları içine alan beklentilerle dolu inanç
 196. TAPAĞ : 1- Tapma, tapınma, saygı 2- Görev, iş
 197. TAPAR : Tapan, seven, uman
 198. TAPARLU : 1- Mutlu, umutlu 2- Sofu, dindar
 199. TAPDUK : 1- Çocuğu uzun süre olmayanların, çocuğu olduğunda verdiği adlardan 2- Saygı ve sevgiye layık, saygıdeğer 3- İbadet, tapınma
 200. TAPDUKEMRE : birl. Tapduk/Emre ─ Anadolu Salçukluları dönemi bektaşi babalarından
 201. TAPI : Tapınma, ibadet
 202. TAPIK : Önde, önde olan, önde gelen
 203. TAPIN : Tapınma, umma, beklenti
 204. TAPINGU : Tapınılacak nitelikte sevilen
 205. TAPIR : Buluş, yenilik, icat
 206. TAPKI : Vicdan
 207. TAPKIR : Ayak altında kalıp, katılaşan toprak
 208. TAPKUR : Tabur, dizi, topluluk, kafile
 209. TAPLAK : Rıza, kabul, teyit
 210. TAPUK : Tapu, Tabu 1- Tapınma, dilek, istek 2- Tabu, kör inanç 3- Hizmet, hizmetli
 211. TAPUKÇI : (Tapıcı) ─ Saray muhafızı, muhafız askeri
 212. TAPUKSAK : Saygılı, hürmetli
 213. TAPUN : Kutsama, kutsal bir varlığa yönelme, beklenti, ibadet ─ Başkurt oymak beylerinden
 214. TAPUNMUŞ : Sofu
 215. TAR : Dar, darlık, zahmet, sıkıntı
 216. TARA : Ağaç dallarını budamak için kullanılan bıçak
 217. TARAGAY : Turgay, tarla kuşu, çayır kuşu ─ Timur Kürkan Han’ın babası
 218. TARAKA : 1- Tarak, eşme, ayırma aleti 2- Saygı gösteren
 219. TARAMAN : Tarayıcı,rençber, çiftçi
 220. TARAN : 1- Geniş arazi, ekinlik, ekin yeri 2- Sınır, hudut
 221. TARANÇI : 1- Sınır muhafızı 2- Ekinci, rençber ─ Doğu Türkistan, Kazak-Uygur bölgesinde yaşayan oymaklardan
 222. TARANÇIBATUR : birl. Tarançı/Batur ─ Çengiz Kaan dönemi bey ve komutanlarından
 223. TARANG : Mevki sahibi, imtiyazlı, saygıdeğer
 224. TARATAY : birl. Tara/Tay ─ Çengiz Kaan dönemi, Kerayet beylerinden
 225. TARBAN : Gururlu, mağrur ─ Mokan Kağan’ın oğlu
 226. TARDU : 1- Öncelikli, imtiyazlı 2- Durdu, duran yaşam ─ Göktürkler dönemi, üst düzey yöneticilere verilen bir unvan
 227. TARDU ŞAD : birl. Tardu/Şad ─ İstemi Kağan’ın oğullarından
 228. TARDUŞ : İmtiyazlı ─ Göktürkler döneminde, devletin batı kısmında kalanların genel adı
 229. TARGAN : Savaşlarda, düşmanın geçeceği yollara, onların gidişini ağırlaştırmak ve güçleştirmek için bırakılan, kaya ve kütük parçaları
 230. TARGAY : Taragay, Turgay
 231. TARGUN : Mahçup, sıkılgan ─ Altay Türkleri, Çor oymağı, dip dedelerinden
 232. TARGUTAY : birl. Tar/Kutay ─ Çengiz Kaan dönemi, Tayçikut beylerinden
 233. TARHAN : (Tarkan) İmtiyaz sahibi soylu kişi. Bu kişiler, vergi vermez, suçları dokuz kereye kadar bağışlanır, kağan ve hanların huzuruna izinsiz girebilirlerdi.
 234. TARHUN : Güzel kokulu bir yayla çiçeği
 235. TARIK : Darı, tahıl, ekin
 236. TARIK HAN : birl. Tarı/Han
 237. TARIM : 1- Emek, enerji, zahmet, sıkıntı 2- Ziraat, rençberlik 3- Irmakların küçük kolları
 238. TARIMER : birl. Tarım/Er
 239. TARINÇ : Sınır, hudut, uç
 240. TARING : 1- Derin, derinlik 2- Ziraat
 241. TARKAN : İmtiyazlı ve soylu kişi (Tarhan)
 242. TARKANÇ : 1- Öfke, gücenme, rahatsızlık, kızgınlık 2- Darılma, sıkılma
 243. TARKAT : Bakan, nazır, yönetici, bürokrat
 244. TARKINÇ : 1- Darılma, darlanma, küsme, küskünlük 2- İsyan, başkaldırma
 245. TARLIG : 1- Güçlük, darlanma, sıkılma 2- Bahşiş, hediye ─ Altay Türkleri, Kara Apa oymağı, dip dedelerinden
 246. TARTA : Terazi
 247. TARTABAY : birl. Tarta/Bay ─ Mısır- Türk kölemenleri dönemi, bey ve komutanlarından
 248. TARTAGAN : 1- Tartan, terazi 2- Dağınık, derbeder
 249. TARTIŞ : Armağan, bağış
 250. TARUG : 1- Darı, ekin 2- Hediye, bağış
 251. TASAR : Plan, tasarı, tasarım
 252. TASIM : Gösteriş, afi
 253. TAŞ : 1- Dış, dışta olan, görünürde olan 2- Kaya parçası mec. Sertlik, dayanıklılık ─ 1-Abbasiler dönemi Türk asıllı komutanlarından 2- Gazneli Mahmud dönemi bey ve komutanlarından
 254. TAŞALP : birl. Taş/Alp
 255. TAŞAN : Taşmış, dışa vurmuş, coşkun
 256. TAŞAR : Taşmış, coşkun, ateşli
 257. TAŞBARLAS : birl. Taş/Barlas
 258. TAŞBAŞ : birl. Taş/Baş
 259. TAŞBAY : birl. Taş/Bay
 260. TAŞBEK : birl. Taş/Bek ─ Timur Kürkan dönemi bey ve komutanlarından
 261. TAŞDEMİR : birl. Taş/Demir
 262. TAŞER : birl. Taş/Er
 263. TAŞGAN : Taşan, coşan, ateşli ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 264. TAŞGARU : Dışarı, dışarıdan, taşra
 265. TAŞGI SALUR : (Taşkı Salur) birl. Taşgı/Salur ─ Harezm hanlığı dönemi beylerinden.
 266. TAŞGIN : Taşmış, dışa vurmuş, coşkulu, ateşli, asabi
 267. TAŞKI : Dışarıdan, taşralı
 268. TAŞKAN : 1- Taşgan, taşan 2- birl. Taş/Kan
 269. TAŞKIN : Coşkun, ateşli
 270. TAŞKINALP : birl. Taşkın/Alp
 271. TAŞKINAY : birl. Taşkın/Ay
 272. TAŞKINBAY : birl. Taşkın/Bay
 273. TAŞKINBEG : birl. Taşkın/Beğ
 274. TAŞKINER : birl. Taşkın/Er
 275. TAŞKUL : birl. Taş/Kul
 276. TAŞKLUK BEĞ : birl. Taşlık/Beğ
 277. TAŞOĞUZ : birl. Taş/Oğuz (Dış Oğuz)
 278. TAŞRALU : Dışarıdan, yabancı
 279. TAŞRIK : Dışarıda, gurbet, gurbetçi, sefere giden.
 280. TAŞTAN : birl. Taş/Tan
 281. TAŞTANBEK : birl. Taştan/Pek ─ Kırgız oymak beylerinden.
 282. TAŞTEKİN : birl. Taş/Tekin ─ Abbasiler dönemi, Türk asıllı valilerden.
 283. TAŞTİGİN : birl. Taş/Tigin
 284. TAŞTURA : birl. Taş/Tura
 285. TAŞUG : Taşınabilir mal, menkul değer
 286. TAŞÜREK : birl. Taş/Yürek ( Cesur, gözükara)
 287. TAT : 1- Yemek, damak 2- Uzak, uzakta, uzaktan, yabancılaşmış 3- Kılıç pası, paslı kılıç
 288. TATAR : 1- Uzakta kalmış, yabancılaşmış 2- Çayırlık, mera 3- Kent dışında yaşayan ─ Altay, Kumadı oymağı, dip dedelerinden.
 289. TATARHAN : birl. Tatar/Han ─ 1- Alınca Han’ın oğullarından. Oğuz Kağan’ın torunlarından 2- Babür Han dönemi bey ve komutanlarından.
 290. TATAŞ : (Dadaş) 1- Yakın dost, yaren, arkadaş 2- Uzakta kalmış, aynı uzaklığı paylaşan
 291. TATAY : birl. Tat/Ay ─ Kırgızların oymak beylerinden.
 292. TATBEK : birl. Tat/Bek
 293. TATERİ : birl. Tat/Eri
 294. TATIG : Tatlı, hoş
 295. TATIR : Çayırlık, otlak, mera
 296. TATLI : Tatlı veren, hoşa giden mec. Güleryüzlü, sevimli, cana yakın
 297. TATU : 1- Barış, sulh 2-Uzağı gören, uzak görüşlü 3- Bakıcı, eğitici 4- Tatlı, tat veren 5- Yaratılış, fıtrat
 298. TATU TONGA : birl. Tatu/Tonga ─ Çengiz Kaan’ın oğullarının, atabeyi, eğitmeni.
 299. TATUKAĞAN : birl. Tatu/Kağan ─ Göktürk kağanlarından. Apa Kağan’ın kardeşi
 300. TAV : 1- Hız, devinim, çeviklik, koşu, davranmak, harekete geçmek. (Farsça’daki “Tav, tavlamak” sözcükleri ile yalnızca ad benzerliği var...) 2- Dağ
 301. TAVAR : Hızlı hareket eden, hızlı davranan.
 302. TAVÇI : ((Tavaçı) ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından.
 303. TAVGAÇ : 1- Hızlı koşan, hızlı davranan, atik 2- Çekici, cezbedici
 304. TAVIŞGAN : Tavşan
 305. TAVLI : 1- Hızlı, atik 2- Dağlı
 306. TAVLIBEK : birl. Tavlı/Bek
 307. TAVLIBUĞA : birl. Tavlı/ Boğa
 308. TAVLITİMUR : birl. Tavlı/Timur
 309. TAVTAN : birl. Tav/Tan
 310. TAY : 1- Dayak, dayanak, dayanılacak nesne 2- Soy, asalet, soyluluk ünvanı 3- Ululuk, büyüklük, çokluk 4- Mevki, yer, bölge 5- Ananın erkek kardeşi, dayı 6- Süt emen at yavrusu
 311. TAYAK : Baston, değnek, dayanılacak nesne.
 312. TAYALP : birl. Tay/Alp
 313. TAYANA : birl. Tay/Ana
 314. TAYANÇ : 1- Dayanç, dayanak 2- Hami, koruyucu, sırdaş, güvenilen kişi
 315. TAYANÇI : Danışman, memur. ─ Uygurlar döneminde, küçük dereceli memur ünvanlarından
 316. TAYANG : Dayak, dayanak, destek, dayanak
 317. TAYANGHAN : birl. Tayang/Han ─ Çengiz Kaan dönemi, Nayman hanlarından
 318. TAYANGU : Danışman, aracı, sıradışı. Han ve kağanların danışmanlarına verilen bir unvan
 319. TAYAŞ : birl. Tay/Aş (Aşmaktan..) ─ Altay Türkleri, Çor oymağı, dip dedelerinden
 320. TAYBARS : birl. Tay/Bars ─ 1- Baybars Han’ın komutanlarından 2- Sibir hanlığı, hanlarından
 321. TAYBERK : birl. Tay/Berk
 322. TAYBİLGE : birl. Tay/Bilge
 323. TAYBİLGE TUTUK : birl. Tay/Bilge/Tutuk ─ Bayan Çur Kağan dönemi, Uygur komutanlarından ve Kaşgar valisi
 324. TAYBOĞA : birl. Tay/Boğa ─ 1- Çengiz Kaan dönemi, Sibirya valilerinden 2- Cuci Han’ın torunlarından
 325. TAYBUGA : birl. Tay/Boğa ─ Salçuklular devleti, bey ve komutanlarından
 326. TAYCU : 1- Hami, destekçi, koruyucu 2- Soylu, seçkin 3- Tay sahibi,tay eğiticisi ─ Kubilay Kaan’ın torunlarından
 327. TAYCUKUŞ : birl. Taycu/Kuş ─ Özbek Han dönemi bey ve komutanlarından
 328. TAYÇAR : (Tayçur) birl. Tay/Çar-Çur ─ Çengiz Kaan dönemi beylerinden (Camga beyin kardeşi)
 329. TAYÇİKUT : birl. Tacı/Kut ─ Altay bölgesi,Türk oymaklarından
 330. TAYÇU : (Taycu) ─ Timur Kürkan Han’ın oğullarından
 331. TAYÇU NOYAN : birl. Tayçu/Noyan ─ Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 332. TAYEÇE : birl. Tay/Eçe..Soylu, saygıdeğer hanım. (Teyze, sözcüğünün buradan geldiğini söyleyen dilciler var.)
 333. TAYER : birl. Tay/Er
 334. TAYERK : birl. Tay/Erk
 335. TAYERKE : birl. Tay/Erke
 336. TAYGA : 1- Kavak, çam, söğüt karışımı ormanlık bölge 2- yoğurtlu sebze çorbası ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 337. TAYGAN : 1- Karışık ağaçlı orman 2- Dayanak, destek
 338. TAYGANA : Kaygan, kayıcı
 339. TAYGUN : Yavru, çocuk, torun
 340. TAYGUR : Kayan, kızakla kayan
 341. TAYIK : Kibar ve nazik genç
 342. TAYHAN : birl. Tay/Han
 343. TAYKUT : birl. Tay/Kut
 344. TAYLAN : 1- Beyefendi, centilmen 2- Yakışıklı, heybetli 3- Düzgün ve etkileyici konuşan
 345. TAYSAN : birl. Tay/San
 346. TAYSAL : birl. Tay/Sal
 347. TAYSEÇEN : birl. Tay/Seçen ─ Çengiz Kaan’ın kaynatası, Börte Hatun’un babası
 348. TAYSENGÜN : birl. Tay/Sengün ─ Bilge Kağan’ın komutanlarından
 349. TAYSUN : birl. Tay/Sun ─ Çengiz Kaan’ın gençlik arkadaşlarından
 350. TAYŞI : 1- Mürşit, yol gösteren 2- Hami, koruyucu
 351. TAYTİMUR : birl. Tay/Timur
 352. TAYTUĞ : birl. Tay/Timur
 353. TAYTUĞLU : birl. Tay/Tuğlu ─ Çengiz Kaan dönemi, ünlü hanımlarından
 354. TEBER : Balta, baltalı mızrak
 355. TECİMEN : İdareli, ekonomist
 356. TECİMER : Ekonomist, hesaplı
 357. TEDAN : Tutan, zapt eden, zabit
 358. TEDAN MANGU HAN : birl. Tedan/Mangu/Han ─ Altınordu hanlarından
 359. TEDİK : (Tetik) 1- Usta, becerikli, bilgili 2- Öğüt, nasihat
 360. TEGEN : (Değen) Değerli, karşılığı olan ─ Türkmenlerin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 361. TEGİN : Tigin, prens, şehzade, bey oğlu. Göktürkler döneminde, vali ünvanı olarak da kullanılmıştır. ─ karahanlılar devleti komutanlarından
 362. TEGİNEK : Değnek, baston
 363. TEGİR : 1- Değer, kıymet, paha 2- Hücum, taarruz 3- Ulaşım, ulaşma
 364. TEGİŞ : 1- Değişim, değişme 2- Döğüş, temas, çarpışma, hücum
 365. TEGRE : Daire, çevre, cıvar, etraf
 366. TEGREK : 1- Değer, kıymet 2- Tekerlek, değirmi, yuvarlak
 367. TEGREK HATUN : birl. Teğrek/Hatun ─ Timur Kürkan Han’ın anası
 368. TEĞBAGATUR : birl. Teğme/Bagatur ─ Batu Han, dönemi, Altınordu komutanlarından
 369. TEĞME : Değme, seçkin, farklı
 370. TEĞREK HATUN : (Tegrek Hatun)
 371. TEKER : 1- Değer, kıymet 2- Çevre, yöre, daire 3- Saldırgan, mütecaviz
 372. TEKEŞ : Döğüş, değiş, temas, savaş, savaşçı ─ Alparslan Han’ın oğullarından
 373. TEKEŞBAY : birl. Tekeş/Bay ─ Harzem hanlarından, İlbars Han’ın oğlu
 374. TEKİN : 1- İyi, güzel, biricik, emsalsiz, uğurlu, uygun 2- Rahat, güvenli,güvenilir, 3- Tigin, prens, bey oğlu 4- Tabi, bağlı, kul, köle 5- Boş, ıssız, toplumdan uzak kişi 6- Saldırgan ─ 1- Alparslan Han’ın oğullarından 2- Abbasiler dönemi, Mısır valilerinden
 375. TEKİN TAMGAÇ : birl. Tekin/Tamgaç ─ Alparslan Han’ın dünürü, Melikşah’ın kayın atası
 376. TEKİNALP : birl. Tekin/Alp ─ Gazneliler devletinin kurucusu olan, Sevük Tekin’in dedesi
 377. TEKİNAY : birl. Tekin/Ay ─ Tolunoğulları hanlığının son hanı
 378. TEKİNBAY : birl. Tekin/Bay
 379. TEKİNER : birl. Tekin/Er
 380. TEKİNHATUN : birl. Tekin/Hatun ─ Timur Kürkan Han’ın anası.(Farklı tarih kayıtlarında, Teğrek Hatun “ ve Tekin Hatun” olarak geçen bu adların doğrusunu seçmek pek de isabetli olmayacağından, her ikisi de bu derlemeye alınmıştır..)
 381. TEKİNİK : Güvenilir, iyi, münasip, uygun
 382. TEKİN TİMUR : birl. Tekin/Timur ─ İlhanlılar devleti, bey ve komutanlarından
 383. TEKİR : 1- Değer, kıymet, paha 2- kara benli, kara çizgili 3- Hücum, saldırı, saldırganlık ─ Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 384. TEKİRALP. Birl. Tekir/Alp
 385. TEKİRBEK : birl. Tekir/Bek
 386. TEKİRHAN : birl. Tekir/Han
 387. TEKİRSOY : birl. Tekir/Soy
 388. TEKİRTAG : birl. Tekir/Dağ
 389. TELA : 1- Delici, delen 2- Tolu, olgun, bilge 3- Armağan, adak, sungu
 390. TELABUĞAHAN : birl. Tela/Boğa/Han ─ Altınordu hanlarından
 391. TELAHAN : birl. Tela/Han ─ Batu Han’ın oğullarından Mengü Timur Han’ın kardeşi
 392. TELE : (Tela)
 393. TELEBUKA : birl. Tele/Boğa
 394. TELEK : Armağan, sungu
 395. TEMİR : Demir
 396. TEMİR YALUP : birl. Demir/Yalup ...demirci ustası, silah yapımcısı
 397. TEMİRAY : birl. Temir/Ay
 398. TEMİRBAY : birl. Temir/Bay
 399. TEMİRBEK : birl. Temir/Bek
 400. TEMİRBUĞA : birl. Temir/Boğa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 401. TEMİRÇAL : birl. Temir/Çal ( kılıç darbesi, kılıç vuruşu) ─ Kırgız oymak beylerinden
 402. TEMİREN : Ok başlığı, okun ucundaki sivri ve delici demir parçası
 403. TEMİRER : birl. Temir/Er
 404. TEMİRİLUN : birl. Temir/İlun ─ Çengiz Kaan’ın kız kardeşi
 405. TEMİRHAN : birl. Temir/Han ─ Eski dönem, “ Maden Tanrısı”
 406. TEMİRKAN : birl. Temir/Kan ─ Öketay Kaan’ın evdeşi
 407. TEMİRKIRAN : birl. Temir/Kıran mec. Acı kuvvet, acı kuvvete sahip kişi ─ Hint- Türk kölemenleri devleti, bey ve komutanlarından
 408. TEMİRKOCA : birl. Temir/Koca ─ Kundur Türkleri, Kasay oymağı, dip dedelerinden
 409. TEMİRKUL : birl. Temir/Kul
 410. TEMİRTAN : birl. Temir/Tan
 411. TEMİŞ : Demiş, söylemiş, bilgin, deneyimli
 412. TEMİŞALP : birl. Temiş/Alp
 413. TEMİŞBEK : birl. Temiş/Bek
 414. TEMİŞHAN : birl. Temiş/Han
 415. TEMREN : (Temiren)
 416. TEMUÇİN : (Temurcin,Timurçin)
 417. TEMÜGE : (Temürge) demir, nüvesi ─ Çengiz Kaan’ın en küçük kardeşi (Ot Tigin’in diğer adı)
 418. TEMÜRKAZUK : birl. Temir/Kazık Kutup yıldızı
 419. TENBE : At koşumu, koşum takımı
 420. TENEKUR : Boraks madeni
 421. TENGİZ : Deniz
 422. TENKİZBEK : birl. Tengiz/Bek
 423. TENGRİBİRDİ : birl. Tengri/Verdi ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 424. TENGRİ KAĞAN : (gök Kağan) birl. ─ Göktürk Kağanlarından Bilge Kağan’ın oğlu
 425. TENGRİKULU : birl. Tengri/Kulu ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 426. TENİK : Azim, kararlılık
 427. TENŞİ : Eşit, adil, adaletli
 428. TEOMAN : Sis, duman, tuman ─ ..Hun imparatoru Mete Han’ın babası
 429. TEPE : 1- Uç, sınır, doruk, yükseklik, yüksek yer 2- Yığın, kütle 3- Bir nesnenin sivri ucu
 430. TEPETAŞ : birl. Tepe/Taş
 431. TERDİBEK : (Turdubek) birl. Terdi-Turdu/Bek ─ Babür Han’ın komutanlarından
 432. TEREÇE : İnce, narin, zarif
 433. TEREK : Siper, koruyucu
 434. TEREKEME : Siper, siperlik, sütre ─ Türkmenlerin, Yaymut ve Uğurçalı oymağı, dip dedelerinden
 435. TERİLGEN : Diri, canlı, hazır, tetik, tetikte
 436. TERİLGENBUDUN : birl. Terilgen/Budun ─ Devletin çekirdeğini oluşturan boy merkez halk Devletin, temel, ulusal askeri gücü
 437. TERİM : 1- Bilim, sanat, bilim ve sanat erbabı 2- Emek, alın teri, zahmet 3- soyluluk, şeref, onur, nurlu 4- toplantı, dernek 5- Han soyundan gelen kızlara verilen bir soyluluk ünvanı
 438. TERİMAPA : birl. Terim/Apa
 439. TERİMAY : birl. Terim/Ay
 440. TERİMBAY : birl. Terim/Bay
 441. TERİMER : birl. Terim/Er
 442. TERİŞ : Derleme, toparlama, birleştirme, birleştirici, derleyip toparlayıcı
 443. TERİŞALP : birl. Teriş/Alp
 444. TERİŞBAY : birl. Teriş/Bay
 445. TERİŞBEK : birl. Teriş/Bek
 446. TERİŞKUL : birl. Teriş/Kul
 447. TERKEN : 1- Süs oku, süslü ok 2- Savaş arabası 3- Soylu, soyluluk ünvanı
 448. TERKEN HATUN : birl. Terken/hatun ─ Kulagu Han’ın gelini, Mengü Timur Han’ın evdeşi
 449. TERKENBEGÜM. Birl. Terken/Begüm ─ Alparslan Han’ın gelini. Melikşah’ın evdeşi
 450. TERNEK : Dernek, toplantı
 451. TESİYEMİ TANYU : (Ululuğun sınırı olmayan, en ulu ) ─ Hun imparatorlarının ünvanlarından
 452. TETİK : 1- Uyanık, hazır 2- Becerikli, mahir
 453. TEYENG : Sincap
 454. TEYMUR : Demir
 455. TEZ : 1- Hızlı, ivedi, hızlılık 2- Kaçma, ürkme, ürküntü 3- Şiddet, şiddetli (..Farsçadaki “tiz” (Sivri, sivri uç) ile yalnızca ad benzerliği var.)
 456. TEZAY : birl. Tez/Ay
 457. TEZBARS : birl. Tez/Bars
 458. TEZBAY : birl. Tez/Bay
 459. TEZBEK : birl. Tez/Bek
 460. TEZBÖRİ : birl. Tez/Böri
 461. TEZBUĞA : birl. Tez/Boğa
 462. TEZEL : birl. Tez/El
 463. TEZER : birl. Tez/Er
 464. TEZHAN : birl. Tez/Han
 465. TEZİK : Ürkme, ürküntü
 466. TEZKAN : birl. Tez/Kan
 467. TEZME. Çabuk kızan, canı ağzında, kızıp çekip giden
 468. TEZOK : birl. Tez/Ok
 469. TEZTAY : birl. Tez/Tay
 470. TEZTİGİN : birl. Tez/Tigin
 471. TEZÜREK : birl. Tez/Yürek Heyecanlı, ateşli
 472. TIBIK : Sakin, asude
 473. TILSIM : Büyü, efsun, sihir
 474. TIN : (Tin) Ruh, can, nefes
 475. TINGI : 1- Tin, can, yaşam 2- Kulağa gelen ses, ses dinleme (Tınlama)
 476. TINGLAK : Efendi, söz dinleyen
 477. TINGLAR : Dinler, hürmetkar
 478. TINGLATUR : Sözü dinlenen, sözü geçer
 479. TINGLAYU : Munis, söz dinleyen
 480. TINGLIĞ : Canlı, diri
 481. TINI : 1- Ruhsal, ruhla ilgili 2- İnanç, iman 3- Tıngırtı, kulağa gelen ses
 482. TINIBEK : birl. Tını/Bek
 483. TİGİN : Prens, şehzade, han oğlu, bey oğlu
 484. TİGİNBAY : birl. Tigin/Bay
 485. TİGİNER : birl. Tigin/Er
 486. TİGREK : Çevre, daire
 487. TİKE : Parça, bölüm, lokma, tıkım
 488. TİKEN : Dikili, dik, dikmiş ─ Oğuznamede adı geçen Tuman Han’ın oğullarından
 489. TİKENER : birl. Tiken/Er
 490. TİKİM : Parça, lokma
 491. TİLBE : Dilek, dilenen şey, murat
 492. TİLBİ : Dilek
 493. TİLEK : Murad, istek, dilek ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 494. TİLKİ : Tilki, kürkü için avlanan hayvan ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 495. TİLMAÇ : Çevirmen, tercuman
 496. TİLMEN : (Dilmen) Konuşkan, hatip, çenebaz
 497. TİLTAY : Etken, amil, neden
 498. TİLUN : Dolun, tolun, dolu, tam, eksiksiz, kusursuz
 499. TİLUNBULAK : birl. Tilun/Bulak ─ Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 500. TİMAGUR : Merhametli, vicdanlı
 501. TİMUÇİN : (Temuçin, temurçin, timurçine) ─ Çengiz Kaan’ın ilk adı. Ancak doğrusu, Timurçin’dir. Demir ucu, sivri demir anlamındadır.
 502. TİMUR : Demir ─ (Türk tarihinde bu ad ile çok ünlü kişiler vardır. Ancak bir çoğunun bu ad ile birlikte bir ad ile birleşik olarak ya da ünvanlarıyla birlikte anılmasından dolayı, hepsi ayrıca değerlendirilmiştir.)
 503. TİMUR KAAN : birl. Timur/Kaan ─ Kubilay Kaan’ın oğlu
 504. TİMUR KULA : birl. Timur/Kula ─ Timur Kürkan han dönemi vali ve komutanlarından
 505. TİMUR KUTLUĞ : birl. Timur/Kutluğ ─ Altınordu hanlarından Toktamış Han’ın oğlu
 506. TİMUR KUTLUK : birl. Timur/Kutluk ─ Timur Kürkan Han’ın Kıpçak valisi ve komutanlarından
 507. TİMUR KÜRKAN : birl. Timur/Kürkan ─ Türk dünyasının en ünlü simalarından. Yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihinin de başta gelen liderlerinden. Çengiz Kaan’dan sonra, dünyanın ikinci büyük fatihi. Yaşamı hep çetin mücadelelerle geçmiş, koca bir imparatorluğu adeta yoktan var etmiştir. Kürkan (Damat) lakabını, evliliğinin ilk yıllarında, kayın eçesi olan Buhara Emir’ in himayesinde oluşu nedeniyle almış, daha sonraları, İranlılar ona “ Timurleng”, Otmanlılar “ Aksak Timur” lakabını takmışlardır. Bu ulu kişi zamanında, Türk dünyası üçüncü ve son kez olarak, tek devlet çatısı altında toplanmış, “ Birleşik Türk devletleri” ideali, bu ulu kişinin döneminde son kez gerçek olmuştur.
 508. TİMURALP : birl. Timur/Alp
 509. TİMURAY : birl. Timur/Ay
 510. TİMURBAY : birl. Timur/Bay
 511. TİMURBEG : (Timurberk) birl. Timur/Beğ ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 512. TİMURBUĞA : birl. Timur/Boğa ─ Mısır-Türk kölemenleri hanlarından
 513. TİMURBUKA : birl. Timur/Boğa ─ Kıpçak hanlarından Mengü Timur Han’ın oğlu
 514. TİMURÇİN : (Timuçin, timurçine)
 515. TİMURER : birl. Timur/Er
 516. TİMURHAN : birl. Timur/Han ─ Bulgar devleti hanlarından
 517. TİMURKOCA : birl. Timur/Koca ─ İlhanlılar devleti, bey ve komutanlarından
 518. TİMURTAN : birl. Timur/Tan
 519. TİMURTAŞ : birl. Timur/Taş ─ 1- İlhanlılar devleti, komutanlarından 2- Salçuklular devleti, Mardin atabeylerinden
 520. TİMURTAY : birl. Timur/Tay
 521. TİN : 1- Can, ruh, öz 2- Soluk, nefes, yel 3- Dinmiş, dingin, sakin, bitik 4- Gök, göksel, Tanrısal ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış Oymakları, dip dedelerinden
 522. TİNESİ : birl. Tin/Esi
 523. TİNESİOĞLU : birl. Tinesi/Oğlu (Göğün oğlu) ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 524. TİRGEÇ : Diri, canlı, dirilik veren ─ Altay-tuva oymaklarından
 525. TİRİG : Diri, canlı, güçlü
 526. TİRİGLİĞ : Dirlik, yaşam, geçim
 527. TİRİL : 1- Can, ruh, yaşam 2- Dirilik, canlılık, derlenip toparlanma 3- Derlenme, derleniş
 528. TİRİM : Yaşam, geçim, hayat yolu
 529. TİRKİŞ : Kervan, kafile
 530. TODURGA : (Dodurga)
 531. TOGA : 1- Doğa, tabiat, hilkat, yaratılış, huy 2- Kalın, katı, yoğun, doymuş 3- Usul, yordam, teamül
 532. TOGAN : Toğan, Doğan
 533. TOGANHAN : birl. Togan/Han ─ karahanlı hanlarından
 534. TOGANALP : birl. Togan/Alp
 535. TOGANER : birl. Togan/Er
 536. TOGAY : 1- Toga 2- Dolunay 3- Koruluk, küçük orman 4- Tok/Ay ─ Babür Han dönemi beylerinden 2- Kırgız oymaklarından
 537. TOGAY TİMUR : birl. Togay/Timur ─ Cuci Han dönemi Horasan valisi
 538. TOGAYBERDİ : birl. Togay/Verdi ─ Kırgızların Togay oymağı, dip dedelerinden
 539. TOGAYHAN : birl. Togay/Han ─ Altınordu hanlarından
 540. TOGU : 1- Doğu, doğuş 2- Vuruş, darbe
 541. TOGUZ : (Tokuz) ─ Başkurt oymak beylerinden
 542. TOĞA : (Toga)
 543. TOĞAÇ : (tokaç) Topuz, çamaşır yıkarken kullanılan tahta topuz ─ akşitler devletinin kurucusu olan, Akşit beyin babası
 544. TOĞAÇHAN : birl. Toğaç/Han ─ ..Uygur hanlarından
 545. TOĞAN : 1- doğan, doğan kuşu 2- Canlı, doğmuş olan, yaşayan ─ 1- Kubilay Kaan dönemi, vakanüvislerinden (Tarihçilerinden) 2- Sevük Tekin dönemi, Gazneliler komutanlarından
 546. TOĞAN ARGUN : birl. Toğan/Argun ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 547. TOĞAN HAN : birl. Toğan/Han ─ Cücen hanlarından
 548. TOĞAN TİMUR : birl. Toğan/Timur ─ Çengizoğullarının , Çin’de hükümet eden son kağanı
 549. TOĞANAY : birl. Toğan/Ay
 550. TOĞANBAY : birl. Toğan/Bay
 551. TOĞAN TEKİN : birl. Toğan/Tekin ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 552. TOĞAR : Doğar ─ Özbeklerin, Konrat oymağı, dip dedelerinden
 553. TOĞAY : (Togay, tokay) ─ Kıpçak hanlarından
 554. TOĞMA : 1- Dokuma, dokumadan yapılan giysi 2- Yerli, yerli halktan olan kişi
 555. TOĞMA ŞAD : birl. Toğma/Şad ─ Bilge Kağan dönemi, bey ve komutanlarından
 556. TOĞMAÇ : (Tağmaç)
 557. TOĞMAK : (Tokmak)
 558. TOĞMUŞ : Doğmuş, ortaya çıkmış, canlı, yaşayan
 559. TOĞRUL : 1- Tuğrul 2- Doğrulmak, ayağa kalkmak
 560. TOĞRULŞHAN : Toğrul/Han ─ Çengiz Kaan dönemi, Kerayet hanlarından Yesukey Bagatur’un andası
 561. TOĞRULÇA : Doğan kuşu, doğan yavrusu
 562. TOĞSIK : Doğuş, doğum, ortaya çıkış
 563. TOĞTAY : birl. Tok/Tay ─ Mengü Timur Han’ın oğullarından
 564. TOĞUL : 1- Doğulu, doğudan 2- Doğum, doğuş, ortaya çıkış ─ Altay Türkleri, Tuva oymağı, dip dedelerinden
 565. TOĞULBAY : birl. Toğul/Bay ─ Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden
 566. TOĞULGA : Tolga, tulga, savaş başlığı, miğfer
 567. TOK : 1- İrilik, katılık, dayanıklılık, yoğunluk 2- Vuruş, darbe, döğüş, savaş 3- Yol, yöntem, yordam ─ Kundur Türkleri oymak beylerinden
 568. TOKA : 1- Tok, sert, katı 2- Usul, yol, yordam, teamül 3- Döğüş, vuruş, vuruşma, 4- Huy, hilkat, yaratılış ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 569. TOKABAY : birl. Toka/Bay ─ Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden
 570. TOKAÇ : (Togaç) Topuz, çamaşır topuzu ─ 1- Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden 2- Tolunlular devleti bey ve komutanlarından 3- İkşitler devletinin kurucularından
 571. TOKALIG : Tokluk, katılık, sertlik ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 572. TOKARI : birl. Tok/Arı ─ çengiz Kaan’ın komutanlarından
 573. TOKATİGİN : birl. Toka/Tigin ─ Koço Uygurları prenslerinden
 574. TOKATİMUR : birl. Toka/Timur ─ ..Çağatay devleti hanlarından
 575. TOKAY : 1- dolunay 2- Dere kenarlarında yetişen bir çiçek, çalı ─ Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden
 576. TOKAYBEGÜM : birl. Tokay/Begüm
 577. TOKDAĞ : birl. Tok/Dağ ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti, vali ve komutanlarından
 578. TOKDEMİR : birl. Tok/Demir
 579. TOKDOĞAN : birl. Tok/Doğan
 580. TOKER : birl. Tok/Er
 581. TOKHAN : birl. Tok/han ─ Avar hanlarından
 582. TOKLU : 1- Yol, yordam, bilen, bilge 2- Bir yaşını geçmiş kuzu 3- İri, dolgun, besili ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 583. TOKLUKTİMUR : birl. Tokluk/Timur ─ Çağatay han’ın torunlarından
 584. TOKMAK : Vurma, ezme, döğme aracı
 585. Kalın, geniş, ağaçtan yapılmış çekiç ─ Türkmenlerin, Çavdur oymağı, dip dedelerinden
 586. TOKMANGUT : birl. Tok/Mangut ─ Özbeklerin, Mangut oymağı, dip dedelerinden
 587. TOKOL : Kuma, ikinci hanım
 588. TOKSABA : birl. Tok/Saba (Sopa)
 589. TOKSARMIŞ : birl. Tok/Sarmış ─ Salçuk beğ dönemi oğuz beylerinden
 590. TOKSARU : birl. Tok/Sarı ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Aday oymağı, dip dedelerinden
 591. TOKTA : 1- Durma, yaşama, direnç, dayanıklılık 2- Tedbir, tedbirlilik ─ Cuci Han’ın torunlarından
 592. TOKTABAŞ : birl. Tokta/Baş
 593. TOKTABAY : birl. Tokta/Bay ─ Naymanlar devleti, hanlarından
 594. TOKTABEG : birl. Tokta/Beğ
 595. TOKTABUĞA : birl. Tokta/Boğa ─ babür Han’ın dayısının oğlu
 596. TOKTAGA : (Toktağ) birl. Tok/Dağ ─ Mısır- Türk kölemenleri dönemi vali ve komutanlarından
 597. TOKTAK : Tedbir, tedbirli, temkinli
 598. TOKTAKAYA : birl. Tokta/Kaya ─ Altınordu hanlarından
 599. TOKTAMIŞ : Durucu, kalıcı, dirençli, dayanıklı, uzun ömürlü, dirayetli ─ Kırgızların, Nogay oymağı, dip dedelerinden 2- Türkmenlerin, Teke oymağı ilk beylerinden (Otamış beğ’in kardeşi)
 600. TOKTAMIŞ GİRAY HAN : Toktamış/Giray/Han ─ 1- Kırım hanlarından 2- Türkmenlerin, Teke oymağı, dip dedelerinden
 601. TOKTAMIŞ HAN : birl. Toktamış/Han ─ Altınordu hanlarından (Bu devlette bu ad ile iki han vardır)
 602. TOKTAR : Dayanıklı, dirayetli, uzun ömürlü
 603. TOKTAŞ : birl. Tok/Taş ..Mola yeri, dinlenme bölgesi ─ Kıpçak hanlarından
 604. TOKTA TİMUR : birl. Tokta/Timur ─ Kubilay Kaan’ın torunlarından
 605. TOKTAV : birl. Tok/Dağ
 606. TOKTAY : birl. Tok/Tay ─ Çengiz Kaan dönemi Merkit beylerinden
 607. TOKTAY HAN : birl. Toktay/Han ─ Kıpçak hanlarından
 608. TOKTAY HATUN : birl. Toktay/Hatun
 609. TOKTİMUR : birl. Tok/Timur ─ Çengizoğullarının, Çin’de hükümet eden Kaanlarından
 610. TOKTUKA : (Toktuga)
 611. TOKTULGA : birl. Tok/Tulga
 612. TOKU : 1- Doğu 2- Döğüş, temas, savaş ─ İdil Bulgarları devleti, hanlarından
 613. TOKUÇ : (Toğuç)
 614. TOKUÇİNE : birl. Toku/Çine ─ Cücenler devleti, hanlarından
 615. TOKUM : 1- Doğum, doğuş 2- Yaşam, direnç, dayanıklılık ─ Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden
 616. TOKUMAK : 1- Tokmak 2- birl. Tokum/Ak
 617. TOKUR : 1- Gözü pek, cesur 2- Dokur, dokumacı
 618. TOKUR HATUN : birl. Tokur/Hatun ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir hanım
 619. TOKURGAK : Dokuma aleti, dokuma tezgahı
 620. TOKUŞ : 1- Döğüş, savaş, vuruşma 2- Doğuş, direnç, yaşam, dirayet ─ Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 621. TOKUŞ KOCA : birl. Tokuş/Koca ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 622. TOKUZ : 1- Dokuz sayısı (..Türklerin uğurlu ve kutlu saydıkları sayılardan) 2- sıkça ve kalınca dokunmuş bir kumaş
 623. TOKUZ ARKA : birl. Dokuz/Arka
 624. TOKUZ HATUN : birl. Dokuz/Hatun ─ Kulagu Han’ın evdeşi
 625. TOKUZALP : birl. Dokuz/Alp
 626. TOKUZBEGÜM : birl. Tokuz/Begüm
 627. TOKUZBEK : birl. Tokuz/Bek
 628. TOKUZER : birl. Tokuz/Er
 629. TOKUZMENGÜ : birl. Tokuz/Mengü
 630. TOKUZOĞUZ : birl. Tokuz/Oğuz
 631. TOKUZTİMUR : birl. Tokuz/Timur
 632. TOKUZUNÇ : Dokuzuncu
 633. TOLAN : Eşsiz, emsalsiz
 634. TOLANBUĞA : birl. Tolan/Boğa ─ Timur Kürkan Han dönemi, bey ve komutanlarından
 635. TOLAY : Bir tavşan türü
 636. TOLDI : Doldu, dolu, doluluk, bütünlük, olgunluk, irilik, bilgelik, erginlik
 637. TOLDIALP : birl. Toldı/Alp
 638. TOLDIBAY : birl. Toldı/Bay
 639. TOLDIKORGAN : Anıt, lahit, abide
 640. TOLGA : Miğfer, çelik başlık
 641. TOLGAER : birl. Tolga/Er
 642. TOLGAHAN : birl. Tolga/Han
 643. TOLGAN : 1- Dolgun, iri, dolu 2- Acı, üzüntü, inleme
 644. TOLGAY : Çevre, cıvar
 645. TOLGUNAY : birl. Tolgun/Ay
 646. TOLIDARU : birl. Tolu/Darı ─ ..Keykatu Han Dönemi, İlhanlı bey ve komutanlarından
 647. TOLKAN : Dolgun ─ Kırgızların, Togay ve Saltu oymağı dip dedelerinden
 648. TOLMIŞ : Dolmuş, dolu, olgun, bilge ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 649. TOLMIŞ ÖZBEĞ : birl. Tolmış/Özbağ ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 650. TOLU : 1- Dolu, olgun, kamil, yetkin, usta 2- İçki, içki kadehi, içki ile dolu kadeh 3- Seçkin, güzide
 651. TOLUALP : birl. Tolu/Alp
 652. TOLUBEGÜM : birl. Tolu/Begüm
 653. TOLUBEK : birl. Tolu/Bek ─ Sovyetler Birliğinin, ilk dönemlerinde yaşayan Türkmen asıllı sosyolog
 654. TOLUER : birl. Tolu/Er
 655. TOLUHAN : birl. Tolu/Han ─ Arap işgalleri sırasında, onlara karşı direniş örgütleyen ve çeşitli savaşlara giren bir bey
 656. TOLUK : 1- Dolu, olgun, yetkin, bilge 2- Tuluk, tulum ─ Çengiz Kaan’ın torunlarından
 657. TOLUK TÜGE : birl. Toluk/Tüge (Tike) ─ Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 658. TOLUKAN : birl. Tolu/Kan ─ Çengiz Kaan’ın gençlik yoldaşlarından
 659. TOLUM : 1- Silah, savaş aleti 2- Olgun, dolgun
 660. TOLUN : Dolu, tam, bütün, eksiksiz, kusursuz, olgunlaşmış
 661. TOLUNALP : birl. Tolun/Alp ─ Tolunoğulları beyliğinin kurucusu
 662. TOLUNAY : birl. Tolun/Ay.. Ay’ın en güzel hali.
 663. TOLUNBAY : birl. Tolun/Bay
 664. TOLUNBİGE : birl. Tolun/Bike ─ Sibir hanlarından, Güçüm hanı’ın kızı.
 665. TOLUNER : birl. Tolun/Er
 666. TOLUNHAN : birl. Tolun/Han ─ Avar hanlarından.
 667. TOLUNTİGİN : birl. Tolun/Tigin ─ Avarlar devleti bey ve komutanlarından.
 668. TOLUTİMUR : birl. Tolu/Timur
 669. TOMAN : Duman,sis ─ Macar Kumanları, bey ve komutanlarından.
 670. TOMANBAY : birl. Duman/Bay ─ Mısır – Türk kölemenleri, hanlarından. Baybars Han’ın yeğeni.
 671. TOMBAY : Manda, camış
 672. TOMRİS : (Tomris Hatun) 1-Demir ucu 2- Demir sesi. 3- Demirin özü, nüvesi.4- Bereket, bolluk, uğur. ─ Türk tarihinin ünlü simalarından. Sakalar devletinin katun’u (kraliçesi) (İran – Turan savaşları sırasında, zalimliğiyle ünlü, Pers kralı Hüsrev’in, Türk topraklarını işgal etmesine karşın yapılan savaşta büyük kahramanlıklar göstererek, onu yenmiş, başını kesip kan dolu bir fıçıya atarak, “Hayatın boyunca kana doymadın, kan döküp kan içtin. Ben de sana yakışanı yapıp, seni bundan mahrum etmeyeceğim..” diyen ulu kişi.)
 673. TON : Don, giyim, giysi, elbise ─ Altay Türkleri, Tuva ve Kömnüç oymağı, dip dedelerinden.
 674. TONA : Giyimli, varlıklı, yakışıklı
 675. TONAT : Donat, cömert, eli açık, aç doyuran – çıplak giydiren.
 676. TONATİGİN : birl. Tona/Tigin ─ Bilge Kağan dönemi bey ve komutanlarından.
 677. TONATMIŞ : Giydirmiş, hayır hasenette bulunmuş, cömert ve eli açık.
 678. TONATURA : birl. Tona/Tura
 679. TONGA : Kaplan, Asya kaplanı. ─ Göktürk bey ve komutanlarından. Çin elçilerinden
 680. TONGA HAN : birl. Tonga/Han
 681. TONGABERDİ : birl. Tonga/Verdi
 682. TONGARA : BİRL. Ton/Kara ─ Uygur oymaklarından.
 683. TONGATEKİN : birl. Tonga/Tekin
 684. TONGÖK : birl. Ton/Gök
 685. TONGRA ESİM : birl. Tongara/Esim ─ Göktürkler dönemi dokuz oğuz asıllı beylerinden.
 686. TONGUZ : Domuz
 687. TONKA : 1- Tunga , kaplan 2- iri,büyük,gösterişli
 688. TONGUÇ : birl. Ton/Güç
 689. TONLU : Giyimli,şık,zengin,varlıklı
 690. TONLU TUNGA : birl. Tonlu/Tunga ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 691. TONSUZ : Yoksul
 692. TONTAŞ : birl. Ton/Taş ─ Salçuklular dönemi,Musul atabeylerinden
 693. TONYUKUK : (Tanyu/Kök,gök) Sonsuzluk ve genişlik,bilgelik ve deneyimlilik.
 694. TOP : Yığın, topluluk, bütünlük, erk
 695. TOPAÇ : 1- Top gibi, toparlak, dolgun 2-İbrik 3- Sepet, sele
 696. TOPAK : Topluca, toplanmış, yığın
 697. TOPKARA : birl. Top/Kara ─ Özbeklerin, Konrat ve Konçagalı oymakları, dip dedelerinden.
 698. TOPO KAĞAN : birl. Topu/Kağan ─ Göktürk kağanlarından. Mokan Kağan’ ın yeğeni.
 699. TOPRAK : .. Yer, yurt, arazi
 700. TOPURGAN : Ayak basıldığında toz çıkaran, yumuşak toprak
 701. TOPUZ : Toplanıp, kurutulmuş, katılaşmış, topluca ve katıca. Silah, dövme ve ezme aracı
 702. TOR : 1- Mevki, mertebe, şeref, şereflilik 2- Türeme, doğma, soy, gelişme, yayılma 3- Ağ, tuzak 4-
 703. Giysi 5- Evlat, çocuk, nesil 6- Zayıflık, incelik, hamlık ─ Altay Türkleri, Teleut oymağı, dip dedelerinden.
 704. TORALP : birl. Tor/Alp
 705. TORAMAN : 1- Fahri, onursal, şerefli 2- Kaba, yetişmemiş, acemi 3- İri, dolgun, heybetli ─ Akhunlar devleti, hanlarından.
 706. Toran : Turan, duran, yaşayan, dirençli
 707. TORBAY : birl. Tor/Bay
 708. TORÇUK : Kozalak
 709. TORÇUKAY : birl. Torçuk/Ay
 710. TORDU : Durdu, duran
 711. TORDUBAY : birl. Tordu/Bay
 712. TORKAYA : birl. Tor/Kaya
 713. TORKU : İpekli kumaş
 714. TORLAK : 1- Eğitilmemiş at 2- Çırak, acemi, ham
 715. TORMIŞ : Durmuş, yaşayan, yaşar, yaşam
 716. TORMU : Yaşam süresi, yaşam
 717. TOROĞUL : birl. Tor/Oğul
 718. TORTİMUR : birl. Tor/Timur
 719. TORU : 1- Duruş, yaşam 2- Bolluk, bereket, fazlalık 3- Doru, doru renk
 720. TORUG : Doruk, Doru renk
 721. TORUK : 1- Doruk, zirve 2-İnce, zayıf, ham, olmamış
 722. TORUM : 1- Aygır, aygır yavrusu 2- Kul, köle, muti, bağlı 3- Deve yavrusu
 723. TORUMTAY : birl. Torum/Tay ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti, Suriye valisi ve komutanlarından.
 724. TORUN : 1- Evladın, evladı 2- Sevgili, biricik, çok sevilen 3- Acemi, ham, yetişmek üzere olan 4-
 725. Genç boğa ─ Abbasiler (El Muktedi) dönemi, Bağdat beylerbeyi.
 726. TORUNBEK : birl. Torun/Bek ─ Kulagu Han dönemi, Diyarbakır valilerinden.
 727. TORUNTAY : birl. Torun/Tay ─ Mısır-Türk kölemenleri, Suriye valisi olan “Torumtay” bazı kaynaklarda, bu ad ile de geçmektedir.
 728. TOSUN : 1- Genç boğa, 2- Tos atan, tos vuran, azgın, azmış, saldırgan ─ Abbasiler dönemi, Türk asıllı vali ve komutanlarından.
 729. TOSUNALP : birl. Tosun/Alp
 730. TOSUNBAY : birl. Tosun/Bay
 731. TOSUNBEG : birl. Tosun/Beğ ─ İkşitler devleti, bey ve komutanlarından.
 732. TOSUNER : birl. Tosun/Er
 733. TOSUNTAY : birl. Tosun/Tay
 734. TOY : 1- Şölen, yemekli eğlence, düğün dernek 2- Em, ilaç, doyum, doyumluluk 3- Ordu, ordu birliği 4- Çamur bataklık 5- Doğan türü bir avcı kuş 6- Genç, gençlik, acemilik, çıraklık
 735. TOYAK : 1- Atlara giydirilen savaş zırhı 2- Tırnak, at tırnağı
 736. TOYALP : birl. Toy/Alp
 737. TOYAN : Toy sahibi, toy veren kişi
 738. TOYANAY : birl. Toyan/Ay
 739. TOYANER : birl. Toyan/Er
 740. TOYBAY : birl. Toy/Bay
 741. TOYBEGÜM : birl. Toy/Begüm
 742. TOYGA : 1- Toy sahibi, toy veren kişi, 2- Toylarda yapılan çorba, ayranlı çorba
 743. TOYGABUĞA : birl. Toyga/Boğa
 744. TOYGAN : 1- Kurultay üyesi 2- Bir kuş türü 3- Genç, taze
 745. TOYGAR : Tarla kuşu, çayır kuşu
 746. TOYGUN : 1- Genç, taze, deneyimsiz 2- Doymuş
 747. TOYGUR : Doymuş, gözütok, olmuş, olgun
 748. TOYLAK : 1- Toy yeri, toy yapılan yer 2- Karargah, ordunun toplandığı yer.
 749. TOYLUK : Toy yeri, Toy yapılan yer
 750. TOYMADUK : 1- Özlenen, özlemi duyulan 2- Hırslı, doyumsuz
 751. TOYMAGUR : İştahlı, obur
 752. TOYTİMUR : Ermiş, keramet sahibi, Şaman büyüğü, kam, rahip
 753. TOZUN : 1- Tosun 2- Düzen, uyumluluk
 754. TÖGİ : Cömert , eli açık
 755. TÖGÜN : Çekici, yakışıklı
 756. TÖKMEN : Çekici, yakışıklı
 757. TÖKÜ : Eli açık, cömert, müsrif ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın ve Mumın oymağı, dip dedelerinden
 758. TÖKÜŞ : Düğüş, savaş, vuruşma
 759. TÖLEÇ : Ücret, yevmiye
 760. TÖLEGEN : Olgun, kamil, yetişkin ─ Kırgızların, “ Kız ipek” destanında adı geçen bir bey
 761. TÖLEK : 1-Ücret, yevmiye 2- Sükunet, sakinlik ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın ve Mumın oymağı, dip dedelerinden
 762. TÖLEKKAYA : birl. Tölek/Kaya ─ ..Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 763. TÖLİS : Bölük, bölünmüş ─ Altay Türkleri, Teleut oymağı, dip dedelerinden
 764. TÖLİŞ : (Tölis)
 765. TÖLÜK : Tuluk, tulum ─ Kazak hanlığı dönemi beylerinden
 766. TÖR : 1- Türemek, çoğalmak, yaratılış 2- Makam, mevki, onur yeri, şerefli yer 3- Usul, kural, teamül
 767. TÖRAPA : birl. Tör/Apa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 768. TÖRE : 1- Düzen, gelenek, usul, teamül, geleneksel hukuk 2- Türeyiş,yaşayış, çoğalma, yaratılış
 769. TÖREALP : birl. Töre/Alp
 770. TÖREBAY : birl. Töre/Bay
 771. TÖREHAN : birl. Töre/Han
 772. TÖREKUL : birl. Töre/Kul ─ Kırgız kökenli, ünlü Türk edebiyatçısı”Cengiz Aytmatov “ un babası
 773. TÖREKULU : birl. Töre/Kulu
 774. TÖRELİ : Töresi olan, töreye bağlı, geleneklerine bağlı
 775. TÖREMEN : Görgülü, töreye bağlı ─ Kızıl Türkleri, destanında adı geçen bir bey
 776. TÖREN : 1- Töreye uygun yapılan, töre gereği yapılan, mersim 2- Soylu, necip, seçkin
 777. TÖRENAY : birl. Tören/Ay
 778. TÖRENBAY : birl. Tören/bay
 779. TÖRENBEG : birl. Tören/Beğ
 780. TÖRETEKİN : birl. Töre/Tekin
 781. TÖRKİN : Kök, menşe, dip, soy
 782. TÖRTKARA : birl. Dört/kara ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Alimoğlu oymağı, dip dedelerinden
 783. TÖRTOĞUL : birl. Dört/Oğul ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, nayman oymağı, dip dedelerinden
 784. TÖRÜ : 1- Yasa, devlet düzeni 2- Türeyiş, yaratılış
 785. TÖRÜCE : Töreye ve yasaya uygun
 786. TÖRÜİÇİ : Töreye uygun
 787. TÖRÜLÜG : Töreye bağlılık, Töre bilgisi, Töre uygulaması
 788. TÖRÜM : 1- Türeyiş, yaratılış 2- Töreye bağlılık
 789. TÖRÜMAY : birl. Törüm/Ay
 790. TÖRÜMÇÜ : Töreye bağlı, soyuna bağlı
 791. TÖRÜMER : birl. Törüm/Er
 792. TÖRÜN : 1- Soylu, soyluluk 2- Tören, merasim, ihtiram
 793. TÖRÜTGEN : Yaratıcı, yaratan, halik
 794. TÖŞTÜK : Düş, rüya
 795. TÖZ : Kök, dip, temel, cevher, öz
 796. TÖZLÜK : Öz, esas, asıl, kök, köklü, özlü
 797. TÖZÜN : Soylu, temeli sağlam, köklü
 798. TUNAY : Evlatlık kız çocuğu ─ İlhanlı hanlarından Ahmet Han’ın evdeşi
 799. TUDAYBEGÜM : birl. Tuday/Begüm
 800. TUDAYBİKE : birl. Tuday/Bike
 801. TUDUK : (Tutuk) ─ İlhanlılar devleti, komutanlarından
 802. TUDUN : (Tutun) 1- Tutunma, bağlılık, sadakat 2- Destek, güvence, tutunulacak nesne ─ Hazar kağanlığı döneminde kullanılan “ vali “ ünvanlarından
 803. TUDUN ERKİN : birl. Tudun/Erkin ─ Bilge Kağan dönemi, bey ve komutanlarından
 804. TUDUNHAN : birl. Tudun/Han ─ Avarlar devleti hanlarından
 805. TUDUN YAMTAR : birl. Tudun/Yamtar ─ Bilge Kağan dönemi, bey ve komutanlarından
 806. TUGA : (Toga) ─ Türkmenlerin, Teke, Ötemiş ve Taşayak oymakları, dip dedelerinden
 807. TUGABAY : birl. Tuga/bay ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve baybaktı oymakları, dip dedelerinden
 808. TUGAN : Doğan
 809. TUGANA : Özel ok (İçi oyulmuş, içinde evrak gizlenen ok)
 810. TUGANBAY : birl. Tugan/Bay
 811. TUGAN : 1- Küçük ırmak, çay, akarsu 2- Togay
 812. TUĞ : Sancağın tepesine takılan at kuyruğu, kıldan yapılan flama, Uğur ve Kut işareti olarak kullanılır olmasına karşın, bundan daha çok
 813. Da savaş isteği, başkaldırı ve isyan sembolü olarak kullanılmıştır. 2- Tıkaç,kapak, bend, set
 814. TUĞAÇAN : birl. Tuğ/Açan
 815. TUĞAÇAR : birl. Tuğ/Açar ─ Çengiz Kaan’ın damadı ve komutanlarından
 816. TUĞAÇI : Tuğcu, tuğ taşıyan
 817. TUĞAL : birl. Tuğ/Al
 818. TUĞALP : birl. Tuğ/Alp
 819. TUĞANÇI : Doğancı, doğan terbiyecisi, doğan eğitmeni, doğan yetiştiricisi
 820. TUĞAT : birl. Tuğ/At ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 821. TUĞAY : birl. Tuğ/Ay
 822. TUĞAYTİMUR : birl. Tuğay/Timur
 823. TUĞBAY : birl. Tuğ/Bay ─ Çengiz Kaan’ ın komutanlarından.
 824. TUĞBEGÜM : birl. Tuğ/Begüm
 825. TUĞBİKE : birl. Tuğ/Bike
 826. TUĞCU : 1- Tuğ taşıyan kişi, alemdar 2- İsyancı, isyankar
 827. TUĞCUBAY : birl. Tuğcu/Bay
 828. TUĞÇE : Küçük tuğ, tuğcuk
 829. TUĞÇUBAY : birl. Tuğcu/Bay
 830. TUĞER : birl. Tuğ/Er
 831. TUĞGÜN : birl. Tuğ/Gün
 832. TUĞKAYA : birl. Tuğ/Kaya
 833. TUĞLU : Tuğ sahibi, kutlu, uğurlu ─ Harzem hanlarından. (Tuğlu Hacı)
 834. TUĞLUK : Tuğlu, tuğu olan, tuğ taşıyan ─ Tuğluklar devletinin kurucusu ve ilk hanı.
 835. TUĞLUKER : birl. Tuğluk/Er
 836. TUĞLUKŞAD : birl. Tuğluk/Şad
 837. TUĞLUKTİMUR : birl. Tuğluk/Timur ─ Çağatay devleti, hanlarından.
 838. TUĞMA : 1- Doğmuş, ortaya çıkan, boy gösteren 2- Tuğ kaldıran, isyankar
 839. TUĞMAŞAD : birl. Tuğma/Şad
 840. TUĞMENGÜ : birl. Tuğ/Mengü
 841. TUĞRUL : 1- Doğan kuşu, bir doğan türü 2- doğru, doğrulmuş, dik- ayakta 3- Türk mitolojisinde, adı geçen, yarı insan, yarı kuş. ─ Türk tarihinde bu ad ile, bir çok ünlü kişi vardır. Bunlar yalnız olarak olduğu gibi, çeşitli sıfat ve birleşik adlar ile de birbirinden ayrılabilmektedir. Bu kişilerin içinde en ünlüleri ise, Salçuklular devletinin kurucuları olan iki kardeşten biri olan Tuğrul Beğ’ dir. Çağrı beğ’ in kardeşi, Alparslan Han’
 842. ın amcasıdır.
 843. TUĞRULALP : birl. Tuğrul/Alp
 844. TUĞRULBEK : birl. Tuğrul/Bek ─ Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ ın kırklarından.
 845. TUĞRULÇA : Tuğrul gibi. ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 846. TUĞRULTEKİNÇ : birl. Tuğrul/Tekin ─ Salçuklular dönemi, Musul atabeylerinden.
 847. TUĞRULTİGİN : birl. Tuğrul/Tigin ─ Salçuklular, (Sançar Han) dönemi bey ve komutanlarından, Ekinci Beğ’ in oğlu.
 848. TUĞSAVUL : birl. Tu/Savul ─ Eski dönemlerde, ordu içinde tuğ taşıyan ve onu koruyup, önde tutmakla görevi olan kişilere verilen ad.
 849. TUĞŞAD : birl. Tuğ/Şad ─ Buhara hanlığı, hanlarından. Budun han’ ın oğlu.
 850. TUĞTAN : birl. Tuğ/Tan
 851. TUĞTAY : birl. Tuğ/Tay
 852. TUĞTEKİN : birl. Tuğ/Tekin ─ Selahaddin Eyyubi’nin kardeşi. Sonraları, kendi adıyla “Tuğtekinliler” devletini kuran kişi
 853. TUĞTEMUR : birl. Tuğ/Temur ─ Eyyubiler devleti dönemi, Yemen valisi ve komutanlarından
 854. TUĞTİGİN : birl. Tuğ/Tigin ─ Suriye Salçukluları, atabeylerinden
 855. TUĞTİMUR : (Tuğtemur)
 856. TUĞUÇ : Tuğcu
 857. TUKAY : birl. Tok/Ay
 858. TUKÇAK : Tuğcu
 859. TUKTAYHATUN : birl. Tuktay/hatun ─ Abaka han’ın evdeşi
 860. TUKUZBAY : Dokuz/Bay
 861. TULA : 1- Tolu, dolu, olgun 2- Ayna
 862. TULABOĞA : birl. Tula/Buğa ─ Kıpçak hanlarından
 863. TULABUĞA HAN : (Tela Buğa han) ─ Altınordu hanlarından
 864. TULAN : Dolu, olgun, kamil
 865. TULANKAĞAN : birl. Tulan/Kağan ─ Göktürk kağanlarından
 866. TULAY : 1- Talay, taluy, okyanus, deniz 2- Ayna 3- Dolu, dolgun, olgun
 867. TULAYBALA : birl. Tulay/Bala
 868. TULAYHAN : birl. Tulay/Han ─ Çengiz Kaan’ın oğlu. Kulagu Han’ın babası
 869. TULGA : Tolga, miğfer
 870. TULGAR : 1- Azim, kararlılık, inanç, güvenç 2- Gösteriş, heybet, heybetlilik
 871. TULGAY : Tuga, Tolga, miğfer
 872. TULİ : 1- Dolu, olgun, kamil 2- Ayna
 873. TULİKAĞAN : birl. Tuli/Kağan ─ Göktürk kağanlarından
 874. TULİN : 1- Tolun, dolun, tam, eksiksiz, kusursuz 2- Ayna 3- Çene, çene kemiği
 875. TULİNBAY : birl. Tulin/Bay
 876. TULİNBEK : birl. Tulin/Bek
 877. TULİNTAY : birl. Tulin/Tay
 878. TULKİ : Tilki
 879. TULKİTİMUR : birl. Tulki/Timur ─ Kırım hanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 880. TULTAG : Sakin, kendinden emin
 881. TULU : 1- Dolu, ergin, olgun 2- Ayna
 882. TULUHAN : birl. Tulu/Han ─ Göktürk kağanlarından Çuluk Kağan’ın oğlu. Kürşad’ın ağabeyi
 883. TULUER : birl. Tulu/Er
 884. TULUK : 1- Dolu, olgun, bilge 2- yayık, çömlek
 885. TULUN : 1- Tolun, dolu 2- Çene kemiği
 886. TULUNER : birl. Tulun/Er
 887. TULUNTOY : birl. Tulun/Toy
 888. TULUY : (Talay, Tulay)
 889. TUMA : Yeğen, kuzen ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Girey oymağı, dip dedelerinden
 890. TUMAÇI : Erkek kuzen, (Amca, hala, dayı, teyze çocuğu)
 891. TUMAÇIM : Kız kuzen
 892. TUMAĞAN : 1- Nilüfer çiçeği 2- Duman, sis
 893. TUMAN : Duman, sis ─ Dede Korkut destanlarında, Korkut Ata’ nın ad verdiği beylerden 2- kazakların, Ortayüz bölüğ
 894. Argın ve Mumin oymakları, dip dedelerinden
 895. TUMANHAN : birl. Tuman/Han ─ Hun hanlarından. (Teoman Han) Mete Han’ın babası
 896. TUMANALP : birl. Tuman/Alp
 897. TUMANAY : birl. Tuman/Ay
 898. TUMANBAY : birl. Tuman/Bay
 899. TUMANBEK : birl. Tuman/Bek
 900. TUMANER : birl. Tuman/Er
 901. TUMANGELDİ : birl. Tuman/Geldi
 902. TUMAY : Sessiz, sakin, kendi halinde
 903. TUMAYBEGÜM : birl. Tumay/begüm
 904. TUMGAN : Tuman, sis ─ Cuci Han’ın torunlarından
 905. TUMRUL : Dumrul, Demir ucu
 906. TUNA : (Tona) Varlıklı, zengin, gösterişli, ihtişamlı
 907. TUNABAĞA TARKAN : birl. Tuna/Bağa/Tarkan ─ Uygurlar (Bögü Kağan) dönemi vezirlerinden
 908. TUNAHAN : birl. Tuna/Han
 909. TUNÇ : Bronz, Bakır, kalay karışımı
 910. TUNÇALP : birl. Tunç/Alp
 911. TUNÇARSLAN : birl. Tunç/Arslan
 912. TUNÇAY : birl. Tunç/Ay
 913. TUNÇBARS : birl. Tunç/Bars
 914. TUNÇBAY : birl. Tunç/Bay
 915. TUNÇBEK : birl. Tunç/Bek
 916. TUNÇBOĞA : birl. Tunç/Boğa
 917. TUNÇBÖRİ : birl. Tunç/Böri
 918. TUNÇDAĞ : birl. Tunç/Dağ
 919. TUNÇER : birl. Tunç/Er
 920. TUNÇSAY : birl. Tunç/Say
 921. TUNG : Nüfus sahibi, kudretli, muktedir
 922. TUNGA : 1- Kaplan, Asya kaplanı 2- Kudret, ihtişam, fevkaladelik ─ Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 923. TUNGA ALP ER : birl. Tunga/alp/Er
 924. TUNGABAY : birl. Tunga/Bay
 925. TUNGAER : birl. Tunga/Er
 926. TUNGAŞAD : birl. Tunga/Şad ─ İstemi kağan’ın yeğeni
 927. TUNGBAĞATARKAN : birl. Tung/Bağa/Tarkan ─ Uygurlar (Bögü Kağan) dönemi komutanlarından
 928. TUNGATAR : birl. Tunga/Tor ─ Babür han’ın bey ve komutanlarından
 929. TUNGATİGİN : birl. Tunga/Tigin ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 930. TUNGA TUDUN : birl. Tunga/Tudun ─ Bati göktürkleri bey ve komutanlarından
 931. TUNGA TURAN : birl. Tunga/Duran
 932. TUNGUÇ : Çocuk, evlat, evlatlık
 933. TUNGUT : Evlatlık
 934. TUNTAŞ : birl. Tün/Taş
 935. TUNUÇ : Tunç
 936. TUR : 1- Durmak, yaşam, canlılık 2- İrade, istek, yargı
 937. TURA : 1- Dura, durak, ev, mekan 2- Deriden örülen kamçı 3- Sibirya bölgesinin eski adı ─ Alper Tunga’nın dedesi
 938. TURABARS : birl. Tura/Bars
 939. TURABAY : birl. Tura/Bay
 940. TURABİGE : birl. Tura/Bike ─ İbni Batuta’nı seyahatnamesinde adı geçen bir Türk kızı
 941. TURABOĞA : birl. Tura/Boğa
 942. TURAGİNE : (Turagüne) birl. Tura/Güne, Güneş ─ Öketay Kaan’ın evdeşi
 943. TURAGUT : (Turgut, Turkut) birl. Turagut/Kut
 944. TURAGUTBAYAN : birl. Turagut/Bayan ─ çengiz kaan dönemi Celayıroğulları, beylerinden
 945. TURAGÜN : birl. Tura/Gün
 946. TURAGÜNE : (Turagine)
 947. TURAK : 1- Durulan yer, yaşanılan yer, mekan 2- Yaşam, ömür
 948. TURAKBAY : birl. Turak/Bay
 949. TURAKMENGÜ : birl. Turak/Mengü
 950. TURAKUT : birl. Tura/Kut
 951. TURAL : Durma, yaşama, ömür
 952. TURAM : Olgunluk, kemal ─ Otmanlılar ( Yavuz Selim Han) dönemi, İran elçisi
 953. TURAMUN : 1- Evcil, evcimen 2- Onurlu, onuruna düşkün
 954. TURAN : Duran, yaşayan, ömür, ömürlü, yaşama direnci (Çocukları sık ölen ailelerin, uzun ömür ve kalıcılık dileklerini içeren adlardan. Ayrıca,Farsçadaki, “Tuuran” ile yalnızca ad benzerliği var ve söylenişlerde anlamlar da farklıdır. Farsçadaki Turan, İranlılarca “Türk Yurdu” anlamındadır.)
 955. TURANALP : birl. Turan/Alp
 956. TURANAY : birl. Turan/Ay
 957. TURANBARS : birl. Turan/Bars
 958. TURANBAY : birl. Turan/Bay
 959. TURANBUĞA : birl. Turan/Boğa
 960. TURANER : birl. Turan/Er
 961. TURANHAN : birl. Turan/Han
 962. TURANTİMUR : birl. Turan/Timur
 963. TURAPA : birl. Tur/Apa
 964. TURATAN(a) : birl. Tura/Ton(a)
 965. TURATAY : birl. Tura/Tay
 966. TURATİMUR : birl. Tura/Timur
 967. TURATUTUK : birl. Tura/Tutuk ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 968. TURBAY : birl. Tur/Bay
 969. TURBEGÜM : birl. Tur/Begüm
 970. TURBİGE : birl. Tur/Bige
 971. TURÇAK : Filiz, fidan
 972. TURÇİK : 1- Durucu, kalıcı, uzun ömürlü 2- Fidan ─ Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 973. TURÇİKAY : birl. Turçik/Ay
 974. TURDU : Durdu, sağ, salim, yaşar, yaşayan, kalıcı, ömürlü
 975. TURDUBEK : birl. Turdu/Bek ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 976. TURGAK : Bekçi, muhafız, koruyucu
 977. TURGAN : Duran, ömürlü ─ Kuman hanlarından
 978. TURGAY : 1- Tarla kuşu, serçe 2- Türk/Ay ─ Kulagu Han’ın oğullarından
 979. TURGAYTURAN : birl. Turgay/Turan ─ Kırgızların, Togay, Buğu ve Kıdık oymağı, dip dedelerinden
 980. TURGUT : (Turagut) 1- Ömürlü, durucu, uzun yaşamlı 2- Belde, mekan mesken, yaşanılan yer ─ Otmanlılar dönemi, ünlü denizcilerinden
 981. TURGUTALP : birl. Turgut/Alp ─ Otmanlıların, ilk dönem bey ve komutanlarından
 982. TURHAN : birl. Tur/Han
 983. TURHAN HATUN : birl. Turhan/Hatun ─ Alparslan Han’ın gelini, Melikşah’^ın evdeşi (Bazı tarih kayıtlarında, bu ad ile, bazılarında ise “Tur
 984. Hatun” olarak geçmektedir.)
 985. TURHATUN : birl. Tur/hatun
 986. TURKAK : Nöbetçi, bekçi
 987. TURKAY : 1- Turgay 2- Türk/Ay ─ Kulagu Han’ın oğullarından. (Bazı kayıtlarda, Turgay, bazılarında ise Turkay olarak geçer.)
 988. TURKU : Ateşli, harir, heyecanlı
 989. TURKUAZ : Rengi mavi ile (Türk mavisi) özdeş olmuş bir süs taşı
 990. TURMUŞ : Ömür, yaşam, uzun ömürlülük (çocukları sık ölen ailelerin kullandıkları adlardan)
 991. TURNA : Leylek türü, iri ve geniş kanatlı bir kuş
 992. TURSUN : Dursun, Durdu, duran, durmuş vb. yaşam, ömür, uzun ömür ─ Babür Han dönemi beylerinden (Tursun Muhammed)
 993. TURŞAK : Filiz, sürgün
 994. TURU : 1- Duru, saf, arık 2- Duran, yaşayan, ömürlü 3- Durgun,sakin
 995. TURUBAY : birl. Turu/Bay
 996. TURUBEK : birl. Turu/Bek
 997. TURUBUĞA : birl. Turu/Boğa
 998. TURUGELDİ : birl. Turu/Geldi
 999. TURUHAN : birl. Turu/Han
 1000. TURUM : 1- Yaşam, ömür 2- Sükunet, durgunluk ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Almoğlu ve Karasakal oymakları, dip dedelerinden
 1001. TURUMTAY : 1- Turum/Tay 2- Doğan türü, avcı bir kuş ─ Göktürkler dönemi, beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 1002. TURUŞKAN : Dayanıklı, metanetli, dirençli, uzun ömürlü
 1003. TURUT : 1- Yer, yurt, durulan, yaşanılan yer 2- Ömür, yaşam
 1004. TUSİT : Göğün ötesi ─ ..Şamanist gelenekte, ulu ruhların gittiği yer. Göğün katlarından
 1005. TUSKAN : Akraba, yakın, hısım
 1006. TUŞGÜL : İşaret, iz, nişan
 1007. TUT : 1- Yakalayış, kavrayış, saklayış 2- Vuruşma, vuruş, yenme, ezme, koparma 3- Ordu, ordugah 4- Kılıç ve benzeri silahların üzerindeki kir, pas
 1008. TUTA : Bahşiş, armağan
 1009. TUTAÇ : Komşu, yakın, dost
 1010. TUTAÇI : Komşu, yakın
 1011. TUTAK : 1- Silah kabzası 2- Saldırı, hücum, taarruz 3- Evlatlık
 1012. TUTAKBALA : birl. Tutak/Bala ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1013. TUTAKBAY : birl. Tutak/Bay
 1014. TUTAL : birl. Tut/Al
 1015. TUTAM : Demet, buket, deste
 1016. TUTAN : Elinde bulunduran, yönetimi altında bulunduran ─ Göktürkler dönemi beylerinden
 1017. TUTANKAĞAN : (Tutun Kağan) birl. Tutan/Kağan ─ 7. Yüz Avar kağanlarından
 1018. TUTAR : Tutucu, hükmedici
 1019. TUTARHAN : birl. Tutar/Han ─ İlhanlı hanlarından. Kulagu Han’ın oğlu
 1020. TUTAŞ : 1- Küçük hanım, evin en küçük kızı 2- Bekar, bakire kız 3- Komşu
 1021. TUTAY : birl. Tut/Ay
 1022. TUTGAK : 1- İnilti, inleyiş, hüzün 2- Geceleri keşfe çıkan savaş birliği
 1023. TUTGAN : Tutucu, fanatik
 1024. TUTGUÇ : kahvaltı, kuşluk vakti yenen yemek
 1025. TUTGUN : Tutsak, esir, hapis,tutulu, tutulmuş, bağlanmış
 1026. TUTKU : Kapama, ele geçirme, bağlama, bağlanma
 1027. TUTGUK : Esir, hapis, tutsak
 1028. TUTNAK : Destek, arka
 1029. TUTNUK : Tutunulacak nesne, dayak, arka,destek
 1030. TUTSU : 1- Vasiyet, öğüt, nasihat 2- Bağımlılık
 1031. TUTSUK : Öğüt, nasihat, vasiyet
 1032. TUTU : Esir, tutsak, rehine 2- Çekici, cazip, güzel 3- Tutuş, savaş, döğüş 4- Ağırbaşlı,mahçup,utangaç 5- Yiğit, batur, döğüşçü 6- Bakan, nazır, vali
 1033. TUTUALP : birl. Tutu/Alp
 1034. TUTUBAY : birl. Tutu/Bay
 1035. TUTUG : Vali, askeri vali ─ Göktürkler döneminde kullanılan askeri ünvanlardan
 1036. TUTUHAN : birl. Tutu/Han ─ Timur Kürkan han’ın dedelerinden
 1037. TUTUK : 1- Döğüş, savaş, savaşçı 2- Devlet görevlisi, devlete bağlı 3- Evlatlık 4- Büyü, sihir 5-Tutsak, esir, tutulmuş, rehin ─ 1- Oğuznamede, Türk’ün oğullarından 2- İlhanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 1038. TUTUKAY : birl. Tutuk/Ay
 1039. TUTUKER : birl. Tutuk/Er
 1040. TUTUN : Tutunulacak nesne, destek, arka, güvence
 1041. TUTUNHAN : birl. Tutun/Han
 1042. TUTUNÇ : 1- Evlat, oğul, uşak 2- Tutunulacak nesne, güvence
 1043. TUTUNGU : Öğüt, nasihat, vasiyet
 1044. TUTURGAN : Öğüt, nasihat, vasiyet
 1045. TUTURGU : Öğüt, nasihat, akılda tutulan
 1046. TUTUŞ : 1- Dövüş, savaş 2- Zapt etmek, egemenlik kurmak 3- bağlılık, sadakat 4- Orduyu ve devleti
 1047. düzene sokmak ─ Alparslan Han’ın oğullarından
 1048. TUTUŞUK : Demet, çiçek demeti,buket
 1049. TUTUTONGA : birl. Tutu/Tonga ─ Çengiz Kaan’ın Uygur kökenli danışmanı, oğullarının eğitmen ve atabeyi bu ulu kişi, imparatorluğun resmi dilinin “Türkçe” oluşunda ve Türk kültürünün egemen kılınmasında, önemli etken olmuştur.
 1050. TUYAK : 1- Dayak, destek, değnek 2- Duyan, işiten, işitici, dikkatli, uyanık ─ Özbeklerin oymak beylerinden
 1051. TUYAN : Duyan, işiten
 1052. TUYANER : birl. Tuyan/Er
 1053. TUYGU : Duygu, his duyumu
 1054. TUYGUN : Doğan türü bir avcı kuş
 1055. TUYGUNAY : birl. Tuygun/Ay
 1056. TUYUK : Dayak, destek, arka
 1057. TUYUN : Saygın, muteber
 1058. TUZGU : Yemek, yoldan geçenlere verilen yemek
 1059. TUZAK : Sevgili,sevgili için söylenen söz
 1060. TUZAĞI : Sevgili, aşık, maşuka
 1061. TUZGUN : Armağan, sunu, bahşiş
 1062. TÜBE : 1- Tepe, yüksek yer 2- Siper, sütre ─ Timur Kürkan han dönemi beylerinden
 1063. TÜBEK : Tübe, tepe
 1064. TÜGÜN : 1- Düğün, bağlılık 2- bahşiş, hediye
 1065. TÜGÜZ : Düz, tam, eksiksiz, mükemmel ─ İlhanlı hanlarından
 1066. TÜKEL : 1- Tüy, saç, kıl 2- Dik, dikili ─ Türk mitolojisinde, ağaçtan doğduğuna inanılan kişi
 1067. TÜKÜN : 1- Düğün, dernek, toplantı 2- Bahşiş, armağan
 1068. TÜLAY : (Tulay, Talay)
 1069. TÜLEK : 1- Zeki, kurnaz, fettan 2- Tüylü, kıllı
 1070. TÜLEKTİMUR : birl. Tülek/Timur ─ Celayıroğulları beyliği, komutanlarından
 1071. TÜLGÜ : Alaca, renkli bir karga türü
 1072. TÜLİN : 1- Ayna 2- Ayın çevresindeki ışık halesi
 1073. TÜLÜ : 1- Rica, yakarış 2- Düş, rüya
 1074. TÜLÜBAY : birl. Tülü/Bay ─ Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden
 1075. TÜLÜŞ : Ücret, değer, emeğin karşılığı alınan karşılık
 1076. TÜMEN : 1- Duman, duman, sis 2- On bin sayısının askeri terminolojideki kullanılışı
 1077. TÜMENBAY : birl. Tümen/Bay
 1078. TÜN : Gece
 1079. TÜNBAY : birl. Tün/Bay ( Kazak ve Kırgızlarda, yatak, şilte)
 1080. TÜNEK : Gece kalınan yer
 1081. TÜNG : 1- Gece, gece karanlığı 2- Olağanüstülük, fevkaladelik
 1082. TÜNGTUDUN : birl. Tüng/Tudun ─ Göktürkler dönemi vali ve komutanlarından
 1083. TUNG YABGU KAĞAN : birl. Tüng/Yabgu/Kağan ─ Batı Göktürkler kağanlarından
 1084. TÜNKATAR : birl. Tün/Katar ─ Kırgızların, Togay, Soyak, karata ve Kıtay oymakları, dip dedelerinden
 1085. TÜNKÜR : Peri, melek
 1086. TÜNTAŞ : birl. Tün/Taş ─ ..Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1087. TÜNTAY : birl. Tün/Tay ─ Kırgızların, Togay ve Sayak oymakları, dip dedelerinden
 1088. TÜR : Soy, kök, orjin, çeşit, kan, damar, doğuş, yaratılış, oluş
 1089. TÜRE : 1- Töre 2- Tigin, prens, şehzade
 1090. TÜREBAY : birl. Türe,/Bay
 1091. TÜREBİGE : birl. Türe/Bike
 1092. TÜREGÜN : birl. Türe/Gün
 1093. TÜREKAN : birl. Türe/Kan
 1094. TÜREKARATAY : birl. Türe/Karatay ─ İlhanlılar devleti, bey ve komutanlarından
 1095. TÜREL : Türeli, töreye bağlı, töresel, hukuk, hukuki, hukuka uygun
 1096. TÜRELİ : Türe sahibi, töreye bağlı, hukuka bağlı ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 1097. TÜREMEN : Töreye bağlı, töreye göre yaşayan
 1098. TÜREMENGÜ : birl. Türe/Mengü
 1099. TÜRENER : Töreye bağlı, töre sahibi
 1100. TÜREÖZBEY : birl. Türe/Özbey ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti, bey ve komutanlarından
 1101. TÜRETAY : birl. Türe/Tay
 1102. TÜRETAYÇU : birl. Türe/Tayçu ─ İlhanlı devleti hanlarından. Mangu Timur han’ın oğlu
 1103. TÜRETGEN : Yaratıcı, mucit, üretgen
 1104. TÜRETİMUR : birl. Türe/Timur ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti, vali ve komutanlarından
 1105. TÜRGİŞ : Uygurların bir kolu olan Türk boyu
 1106. TÜRİL : birl. Tür/İl
 1107. TÜRİLÇİK : birl. Tür/İlçik (ilçi, elçi)
 1108. TÜRK : Bu kutlu ad, birçok anlamları içinde barındırır. Türeyiş, doğuş, güç, erk, soy, döl, çoğalma, düzen vb. ( Birçok dilbilimci, değişik anlatımlar yapıyormuş gibi görünseler de aslında tek bir şey vardır ortada. O da Töreli, Töreye bağlı, Töreye göre olmuş, Töre ile özdeş, iyilik, güzellik, doğruluk ve düzenlilik içinde yaşayan, bunun için gerektiğinde, mayasından gelen güç ve erkini kullanan kişi ya da kişiler topluluğu, anlamlarını net bir biçimde içinde barındırıyor olması..) ─ Babür Han döneminde bu adla anılan üç ayrı bey vardır. 1- (Molla kadem) Türk 2- (Molla Devlet)
 1109. Türk 3- (Hacı) Türk (Ali)
 1110. TÜRKALP : birl. Türk/Alp
 1111. TÜRK BİLGE KAĞAN : (Orhun anıtlarında, Bilge kağan kendini böyle tanıtır.)
 1112. TÜRKAN : (Terken)
 1113. TÜRKANAKA : birl. Türkan/Aka ─ İran Salçuklularından, Mehmed Han’ın evdeşi
 1114. TÜRKAN HATUN : birl. Türkan/Hatun ─ Harzem hanı Muhammed’in anası
 1115. TÜRKAY : birl. Türk/Ay
 1116. TÜRKBÖRİ : birl. Türk/Böri
 1117. TÜRKEKUL : birl. Türke/Kul
 1118. TÜRKEL : birl. Türk/El
 1119. TÜRKER : birl. Türk/Er
 1120. TÜRKEŞ : Türgiş (Türke yakın, Türke benzer) ─ Bilge Kağan dönemi beylerinden
 1121. TÜRKİL : birl. Türk/İl
 1122. TÜRKİLİ : birl. Türk/İli
 1123. TÜRKKAN : birl. Türk/Kan
 1124. TÜRKMEN : Türk gibi, Türk adamı, Türk türünden kişi...Bu ad, özellikle Oğuz boyundan olan Türkleri anlatmak için, Arap ve İran tarihçileri tarafından kullanılan ve Farsça bir ek ile söylenen “Türkmenend” sözcüğünden kaynaklanıyorsa da, Türkçe’de “Men, Man” ekleri de varolduğundan, pek fazla bir anlam değişikliği olmuyor. Ancak, bu eklerle değerlendirildiğinde ise anlam biraz değişebiliyor ve Uz-man,koca-man, dil-men, vb. sözcükleri gibi mübalağa ve büyüklük ekleriyle,”
 1125. Büyük Türk, Ulu Türk” gibi bir anlama bürünüyor. Bazı Avrupalı bilim adamları da, Türk Kuman adlarının, karışımından oluşan ve öztürk anlamını içerdiğini söyler. ─ Babür Han dönemi beylerinden (Türkmen El Fetih)
 1126. TÜRKSAY : birl. Türk/Say
 1127. TÜRKSEN. Birl. Türk/Sen
 1128. TÜRKSOY : birl. Türk/Soy
 1129. TÜRKŞAD : birl. Türk/Şad ─ İstemi kağan’ın oğullarından
 1130. TÜRKTİGİN : birl. Türk/Tigin ─ Abbasi halifesinin, İdil Bulgarlarına yolladığı, İbn’i yönetimindeki heyetle bulunan Türk beyi
 1131. TÜRKÜ : Türk dilinde söylenen, melodi ─ Otmanlılar döneminde, kırsal alanlarda yaşayan ve Türkçeden başka bir dil konuşmayan topluluklar için kullanılmış bir sözcük
 1132. TÜRÜ : Dürülmüş, derli, toplu, düzenli
 1133. TÜRÜNG : Aktif, faal, çalışkan
 1134. TÜŞ : Düş, rüya
 1135. TÜŞTEMİZ : birl. Tüş/Temiz ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1136. TÜTSÜ : Güzel kokulu ot yakarak ortaya çıkarılan koku
 1137. TÜTSÜK : 1- Tütsü, tüten koku 2- Öfkeli, kinci, öç alıcı
 1138. TÜTÜK : 1- Güzel ve etkileyici koku, duman, tütme kokusu 2- Düdük, savaşlarda ve savaş talimlerin- de komut vermek için kullanılan düdük
 1139. TÜZ : Düz, düzen, kök, esas, kural, bütünlük, doğruluk, uyum, uyumluluk
 1140. TÜZAPA : birl. Tüz/Apa
 1141. TÜZE : 1- Düz, doğru, düzen, kural, uyum, ahenk 2- İdare, yönetim 3- Ulus, topluluk, halk 4- Uyum, uyumluluk, barış, uzlaşı 5- Kusursuzluk
 1142. TÜZBAY : birl. Tüz/bay
 1143. TÜZBAYKÜÇ : birl. Tüz/Bay/Güç ─ Bütün, hepsi, hepsini içine alan
 1144. TÜZEN : Düzen, uyum, kurallar bütünü
 1145. TÜZENKULU : birl. Tüzen/Kulu
 1146. TÜZLİ : Uyumlu, uygun, düzenli, idareci
 1147. TÜZLÜG : uyum, ahenk, geçim
 1148. TÜZÜK : (Düzük) 1- Düzen, düzülü, sıralı, düzenleme, düzenlenmiş, düzenli, 2- Özel durumlara göre biçimlenmiş kurallar bütünü
 1149. TÜZÜKERİ : birl. Tüzük/Eri
 1150. TÜZÜL : 1- Düzülü, sıralı, muntazam, disiplinli, hiyerarşik 2- Anlaşmış,anlaşmalı
 1151. TÜZÜM : Düzgünlük, sıra, dizgi
 1152. TÜZÜN : 1- Düzen, kural, teamül, gidişat 2- Öz, kök, soy, soylu, seçkin, egemen 3- Uysal, yumuşak huylu ve davranışlı ─ Abbasiler, (El Muktedi) dönemi, Türk asıllı vali ve komutan
 1153. TÜZÜNALP : birl. Tüzün/Alp
 1154. TÜZÜNBAY : birl. Tüzün/Bay
 1155. TÜZÜNBEGÜM : birl. Tüzün/Begüm
 1156. TÜZÜNBEK : birl. Tüzün/Bek ─ Hamdanoğulları beyliği, bey ve komutanlarından
 1157. TÜZÜNBİKE : birl. Tüzün/Bike
 1158. TÜZÜNBULAK : birl. Tüzün/Bulak ─ Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 1159. TÜZÜNER : birl. Tüzün/Er
 1160. TÜZÜNKUL : birl. Tüzün/Kul
 1161. TÜZÜNSELİG : birl. Tüzün/Selig
 1162. TÜZÜNTAY : birl. Tüzün/Tay
 1163. UBUT : Ar, edep, tevazu, alçak gönüllülük
 1164. UC : Uç, sınır
 1165. UCAS : İddia, bahis
 1166. UCUD : Yeryüzü, dünya
 1167. UCUN : Uçta, sınırda, kenarda, uçbeyi ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1168. UÇ : 1- Son, bitim, sınır, kıyı 2- Aşırılık, ekstrem 3- Herhangi bir nesnenin sivri kısmı 4- Ordu kanadı, kol, cenah
 1169. UÇA : 1- Koruma, himaye, arka 2- Uç, sınır, limit 3- Kendini aşmış, yüksek, ulu
 1170. UÇAHAN : birl. Uça/Han ─ Sibir hanlarından
 1171. UÇAR : 1- Haber, havadis 2- Kanıt, delil 3- Göğe yakın, Tanrıya yakın, dindar 4- Uçarı, vurdumduymaz
 1172. UÇARBEG : birl. Uçar/Bek
 1173. UÇARHAN : birl. Uçar/han
 1174. UÇARKAM : birl. Uçar/Kam ─ Göktürkler dönemi, bilginlerinden
 1175. UÇAY : birl. Uç/Ay
 1176. UÇBAY : birl. Uç/Bay
 1177. UÇBEY : birl. Uç/Bey ─ Sınır karakollarında görev yapan askeri birlik komutanı
 1178. UÇER : birl. Uç/Er
 1179. UÇGUN : 1- Kam, baksı, kendinden geçmiş, tıransa girmiş 2- Kıvılcım, şerere
 1180. UÇKAN : Uçan, uçucu
 1181. UÇKARA : birl. Uç/Kara ..Sırtı renkli, kanatları kara bir kuş türü
 1182. UÇKIR : birl. Uç/Kır
 1183. UÇKUN : Uçuk, kendinden geçmiş, ateşli, heyecanlı
 1184. UÇMAGAY : birl. Uçmağ/Ay
 1185. UÇMAĞ : (Uçmak) Cennet
 1186. UÇSIZ : Sınırsız, geniş, büyük, alabildiğine..
 1187. UÇUBEK : birl. Uçu/Bek
 1188. UÇUK : Uçmuş, kendinden geçen, mest olan kam, baksı
 1189. UÇUMAK : Uçmak, cennet
 1190. UÇUR : 1- Devir, dönem 2- Mürşid, şeyh
 1191. UÇURAN : Mürşid, şeyh, kam
 1192. UÇURUM : Son, uzak, uzak nokta, uçulan, uzaklaşılan, yüksek ve derin dağ yamacı, yar
 1193. UÇUZ : birl. Uç/Uz 1- Alçak gönüllü 2- Basit, kolay
 1194. UD : (Ut) 1- Arka, geri, ardından gitme, takip 2- karşılaşma, çatışma, yenme, utku 3- Uyuma, uyku ─ Türkmenlerin, Salur ve Yalvaç oymakları, dip dedelerinden
 1195. UDAR : 1- Takipçi, peşini bırakmayan, kovalayan 2- Yener, galip gelir
 1196. UDARSENGÜN : birl. Udar/Sengün ─ Bilge Kağan’ın bey ve komutanlarından
 1197. UDU : Uyku
 1198. UDUK : Uyanık, diri
 1199. UDUM : Ard arka, arkası sıra
 1200. UDUN : 1- Hüner, beceri 2- Sönmüş, sönük ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1201. UDUZ : 1- Mürşit, yol gösteren, ardından gidilen 2- Yollayan, sevk eden
 1202. UGAN : Kaadir, yaratan ve hükmeden, Ali, yüksek, kudretli ─ ..Çok eski dönemlerden beri, Tanrı ve Tanrı sıfatı olarak kullanılan bu sözcük, Türklerin ilk
 1203. Müslüman oldukları dönemlerde de, bir süre Tanrı adı olarak kullanılmıştır.
 1204. UGANAY : birl. Ugan/Ay
 1205. UGANBERDİ : birl. Ugan/Verdi ─ Babür Han dönemi amiral ve beylerinden
 1206. UGANBİGE : birl. Ugan/Bike
 1207. UGANER : birl. Ugan/Er
 1208. UGIN : Fikir, düşünce
 1209. UGIŞ : Zeka, üretkenlik
 1210. UGUZ : Kutlu, mübarek
 1211. UĞRAK : 1- başvurulan kişi, bilge ve deneyimli kişi 2- Savaşa giderken, Askerlerin, aile ya da eşyalarını topluca bıraktıkları yer 3- Uğranılan yer
 1212. UĞRAKALP : birl. Uğrak/Alp
 1213. UĞRAKBAY : birl. Uğrak/Bay
 1214. UĞRAŞ : 1- Düşünce, tasarı, iş, çaba, meslek 2- Mücadele, savaşım, savaş, Karşılaşma, karşı karşıya gelme
 1215. UĞRAŞI : Meslek, iş, çaba, savaşım, geçim
 1216. UĞRUK : Savaşa giderken, askerlerin eşyalarını bıraktıkları yer ─ Türkmenlerin, Çavdur oymağı, dip dedelerinden
 1217. UĞRUN : Yan bakış, gizlice bakış
 1218. UĞUR : 1- Baht, talih, iyilik, güzellik, kut, bolluk, bereket 2- Süre, zaman
 1219. UĞURAL : Uğurlu, kutlu, bahtı açık ─ Mısır-Türk kölemenleri devleri saray nazırlarından
 1220. UĞURAPA : birl. Uğur/Apa
 1221. UĞURAY : birl. Uğur/Ay
 1222. UĞURBAY. Birl. Uğur/Bay
 1223. UĞURBİL : birl. Uğur/Bil
 1224. UĞURÇAL : birl. Uğur/Çal (Sürmek, değdirmek) ─ Türkmenlerin, Yaymut oymağı, dip dedelerinden
 1225. UĞURKAN : birl. Uğur/Kan
 1226. UĞURKUL : birl. Uğur/Kul
 1227. UĞURLU : Kutlu, bereketli, talihli
 1228. UĞURSAY : birl. Uğur/Say
 1229. UĞURTAN : birl. Uğur/Tan
 1230. UĞURTAŞ : birl. Uğur/Taş
 1231. UĞURTAY : birl. Uğur/Tay
 1232. UĞUŞ : Akraba, hısım, kan bağıyla birbirine bağlı kişilerden her biri
 1233. UKANER : birl. Ugan/Er
 1234. UKUŞ : Zeka, akıl, yetenek
 1235. UL : 1- Temel, esas, kök, oluş, oluşum, doğuş 2- İşaret, nişan, iz
 1236. ULA : Temel, esas, esaslı
 1237. ULAÇ : 1- Ulaştıran, bağlayan, bağlayıcı 2- İsabet 3- Tim, takım, müfreze
 1238. ULAÇLI : Ulaştıran, ulak ─ Türkmenlerin, Karakalpak oymağı, dip dedelerinden
 1239. ULAĞ : 1- Soy, nesil 2- Maiyet, bütünlük 3- ulak, haberci 4- Bağ, zincir
 1240. ULAK : 1- Ulaştırıcı, ulaştıran, haberci, bağlantı sahibi
 1241. ULAKBAY : birl. Ulak/Bay
 1242. ULAKBAK : birl. Ulak/Bek ─ Kulagu Han’ın öteki adı
 1243. ULAKBUĞA : birl. Ulak/Boğa
 1244. ULAKÇI : Haberci, ulaştırıcı, bağlayıcı, bağlantı
 1245. ULAKÇIHAN : birl. Ulakçı/han ─ Altınordu hanlarından. Batu Han’ın torunu
 1246. ULAKKOCA : birl. Ulak/Koca
 1247. ULAM : 1- Eklenmiş, katılmış, tim, müfreze 2- Dizi, dizili, bağlı, dizgi 3- yetenek, yetenekli 4- Ululama, selamlama, temenna
 1248. ULAMBAY : birl. Ulam/Bay
 1249. ULAMBEK : birl. Ulam/Bek
 1250. ULAN : 1- Bağlayan, bağlayıcı, birleştirici, etkileyici 2- Ulu, ululanmış, saygıdeğer, söz dinleten 3- Taze, tazelik, gençlik, genç, cıvan
 1251. ULANBATUR : birl. Ulan/Batur Ünlü ve ulu kahraman
 1252. ULANBAY : birl. Ulan/Bay
 1253. ULANDI : Ululandı, kutsandı, kutlu
 1254. ULANMIŞ : Ulu, kutsal, mübarek, saygıdeğer
 1255. ULAR : 1- Bağlayan, birleştiren, birleştirici 2- Erkek keklik
 1256. ULAŞ : 1- Ululuk, ululaşma, yücelik 2- Oluş, temel, kök, soy, soyluluk 3- yetişme, kavuşma
 1257. Ulaşılacak olan, bağlanılacak olan, ülkü, ideal 4- uluyuş, kurt gibi uluma 5- Savaş uranı, savaş narası 6- Kent, kent arazisi 7- İsabet ─ Türk mitolojisinde, Dip Yabgu han’ın ve oğlunun vezirliğini yapmış bilge kişi
 1258. ULAŞALP : birl. Ulaş/Alp ─ Salçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 1259. ULAŞBAY : birl. Ulaş/Bay
 1260. ULAŞBEĞ : birl. Ulaş/Beğ ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir Oğuz beyi. Salur Kazan’ın babası
 1261. ULAŞHAN : birl. Ulaş/han
 1262. ULAŞKAN : birl. Ulaş/kan
 1263. ULAŞBÖRİ. Birl. Ulaş/Böri
 1264. ULAŞBUĞA : birl. Ulaş/Boğa
 1265. ULAŞLU : 1- Amaçlı, idealist, ne istediğini bilen 2- Ulaşıcı, bağlayıcı, birleştirici 3- Kentli, zengin, varlıklı
 1266. ULAŞTAN : birl. Ulaş/Tan
 1267. ULAT : Bağlayıcı, birleştirici
 1268. ULAY : birl. Ul/Ay
 1269. ULCA : 1- Ezeli, eskiden beri var olan 2- Pay, ganimet, savaş ganimeti
 1270. ULCAŞ : 1- Tazim, ululama, büyükleme 2- Bölüşüm, paylaşım, ganimet
 1271. ULCAŞBAY : birl. Ulcaş/Bay
 1272. ULCAŞBEK : birl. Ulcaş/Bek
 1273. ULDIZ : Yıldız ─ Batı Hunları hanlarından
 1274. ULIÇ : Yavru, yaren, sevilen ve korunan
 1275. ULIÇIM : Yavru, yavrucak
 1276. ULIG : Uluma, yakınma, sızlanma
 1277. ULIŞ : Uluyuş, kurt gibi ulayış
 1278. ULU : (Ulug, Uluğ) Yüce, yüksek, mübarek
 1279. ULUAY : birl. Ulu/Ay
 1280. ULUCA : 1- Ululuğa yakın, saygıdeğer, hürmetli 2- Üst düzey yönetici, erk sahibi
 1281. ULUÇ : 1- Temel, esas, oluş, ulaş 2- Bağ, bağlantı, ilişki 3- Uluyuş, uluma ─ Salçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 1282. ULUÇAY : birl. Ulu/Çay
 1283. ULUGAY : birl. Uluğ/Ay
 1284. ULUĞ : Ulu, yüce, mübarek
 1285. ULUĞ CUCİ : birl. Uluğ/Cuci ─ Çengiz Kaan’ın kamı, falcısı ve danışmanı. ( Bazı tarihçiler bu kişinin, “Çengiz Yasaları”nın hazırlanmasına ön ayak olduğunu, Çengiz’e, “Türk Birliği” fikrini verip bunu aşılayan kişi olduğunu yazarlar...)
 1286. ULUĞALP : birl. Ulu/Alp
 1287. ULUĞAYGUÇİ : birl. Ulu/Ayguçi ─ Göktürkler ve özellikle Uygurlar döneminde başbakan ( sadrazam, baş vezir) ünvanı olarak kullanılmıştır.
 1288. ULUĞBATU : birl. Ulu/Batu
 1289. ULUBAY : birl. Ulu/Bay
 1290. ULUĞBEGÜM : birl. Ulu/Begüm
 1291. ULUĞBEY : birl. Ulu/Bey ─ Timuroğulları devleti hanlarından. Timur Kürkan Han’ın torunlarından ve dünyaca ünlü gökbilimci, astrolog ( kendi adına yaptırdığı, gözlem evi (Rasathane) bugün dahi kullanılmaktadır.)
 1292. ULUĞBİGE : birl. Ulu/Bike
 1293. ULUĞBİLGE : birl. Ulu/Bilge
 1294. ULUĞBİTİG : birl. Ulu/Bitig
 1295. ULUĞER : birl. Ulu/Er
 1296. ULUĞERK : birl. Ulu/Erk
 1297. ULUĞERKİN : birl. Ulu/Erkin ─ Uygurların, Yir Bayırku oymağı, dip dedelerinden
 1298. ULUĞHAN : birl. Ulu/han
 1299. ULUĞKAN : birl. Ulu/Kan
 1300. ULUĞKUTLUBİLGEKAĞAN : ─ Uygur kağanlarından
 1301. ULUĞKÜN : birl. Ulu/Gün
 1302. ULUĞNOYAN : birl. Ulu/Noyan ─ Çengiz Kaan döneminde “Başkomutanlık” sıfatı olarak kullanılan bir unvan
 1303. ULUĞŞAD : birl. Ulu/Şad ─ İstemi Kağan’ın oğullarından
 1304. ULUĞTAN : birl. Ulu/Tan
 1305. ULUĞTARKAN : birl. Ulu/Tarkan ─ Göktürkler, (kara Kağan) dönemi, vezir ve danışmanlarından
 1306. ULUĞTAY : birl. Ulu/Tay
 1307. ULUĞTİMUR : birl. Ulu/Timur
 1308. ULUĞTUĞ : birl. Ulu/Tuğ
 1309. ULUĞTÜRK : birl. Ulu/Türk ─ Oğuznamede Oğuz Kağan’ın vezirlerinden
 1310. ULUĞTÜRKAN : birl. Ulu/Terken
 1311. ULUĞYÜZ : birl. Ulu/Yüz ─ Kazakların, üç ana boyundan biri
 1312. ULUKOYUN : birl. Ulu/Koyun ─ Yakut destanlarında adı geçen “Ateş Tanrısı”
 1313. ULUKUL : birl. Ulu/Kul
 1314. ULUKULİ : birl. Ulu/Kuli
 1315. ULULA : Yücelt, yükselt, mübarek kıl
 1316. ULUM : Debdebe, şaşa, gösteriş
 1317. ULUN : (Ulan, İlun) Ulu, ululanmış
 1318. ULUNYEGE : birl. Ulun/Yeke Sözü dinlenen, saygı duyulan, bilgi ve deneyimine başvurulan hanım ─ Çengiz Kaan’ın anası
 1319. ULUOBA : birl. Ulu/Oba
 1320. ULURAK : Ulu, kebir, en büyük
 1321. ULUS : 1- Ul (Temel, kök, esas) dan...Ul/Uz 2- Ülüş, bölüm, kesim, topluluk...dan boy, halk, millet, budun (Uygurlarda) 3- Sürü, geniş, büyük sürü (Moğollarda) 4- Aynı merkeze, ya da devlete bağlı, yurttaş topluluğu (Türkiye’de) 5- Türkçe’yi, sonradan öğrenerek, Türklerin arasına karışmış, zamanla
 1322. Türkleşmiş, halk, ya da kişi (Göktürklerde) ─ Ünlü bilgin, Ali Şir Nevai’nin babası
 1323. ULUSU : birl. Ulu/Su
 1324. ULUŞ : Pay, bölüm
 1325. ULUTAN : birl. Ulu/Tan
 1326. ULUTARHAN : birl. Ulu/tarhan ─ Abbasiler dönemi, Mısır valisi
 1327. ULUTAŞ. Birl. Ulu/Taş ─ Öteki adı da, Kür Han olan bu kişi, Karakıtaylar devletinin kurucusu ve ilk hanı olup, “Türkçülük” düşüncesinin, o dönem koşullarına göre değerlendirildiğinde, ilk fikir babası sayılır.
 1328. ULUTAY : birl. Ulu/Tay
 1329. ULUTOY : birl. Ulu/Toy
 1330. ULUTOYUN : birl. Ulu/Toyun ─ Yakut destanlarında, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen Tanrı
 1331. ULUYÜZ : birl. Ulu/Yüz ─ Üç ana kazak boyundan biri
 1332. UMAK : Irk, soy, kemik
 1333. UMAN : Umutlu, bekleyen
 1334. UMANÇ : 1- Umutluluk 2- İntizar
 1335. UMAR : Umutlu
 1336. UMARBAY : birl. Umar/bay
 1337. UMARHAN : birl. Umar/Han ─ Tuna Bulgarları hanlarından
 1338. UMARKAN : birl. Umar/Kan
 1339. UMAY : Koruyucu, şefkatli, iyiliksever ─ Eski dönem, Tanrıçalarından ( Halen, Altay ve tüm Kuzey Türkleri arasında çocukları sevip, koruduğuna inanılır)
 1340. UMDI : Arzu, beklenti
 1341. UMDU : Ümit, ümitli
 1342. UMUCA : Umutlu bekleyiş
 1343. UMUÇ : Rica, yakarış, beklenti
 1344. UMUG : 1- Ümit, destek, dayanak 2- Sığınma, iltica
 1345. UMUNÇ : Rica, beklenti
 1346. UMUR : Umar, ümitli ─ Aydınoğulları dönemi beylerinden (Umur Bey)
 1347. UMUŞ : Beklenti
 1348. UMUT : Umuş, ümit, beklenti
 1349. UNAT : Doğru, yerinde, uygun, olgun, yeterli
 1350. UNGAN : (Ungan) 1- Bağlı, bağımlı 2- Bahtiyar, doğru yolda olan
 1351. UR : 1- Uğur, baht, mutluluk 2- Vur, vurmak, darbe
 1352. URAGUT : Dişi, üretken, tohum, tohumluk
 1353. URAK : Orak, doğrayıcı, biçici ─ Altınordu hanlarından, Al Çığır’ın oğlu
 1354. URAL : 1- Vur 2- Or-Al
 1355. URAN : 1- Savaş narası, nara 2- Vuran, vurma eyleminde bulunan, döven 3- parola ─ Başkurtları, oymak beylerinden
 1356. URANALP : birl. Uran/Alp
 1357. URANBAY : birl. Uran/Bay
 1358. URANBEK : birl. Uran/Bek
 1359. URANHAN : birl. Uran/han
 1360. URANKAN : birl. Uran/Kan
 1361. URANKILIÇ : birl. Uran/Kılış
 1362. URANKUL. Birl. Uran/Kul
 1363. URANKULU : birl. Uran/Kuli
 1364. URAS : 1-Kut, baht, mutluluk 2- Ateş bakışlı
 1365. URAZ : Uras, kut, baht ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 1366. URAZKUL : birl. Uraz/Kul
 1367. URAZLI : Mutlu, bahtiyar
 1368. URBALA : birl. Ur/Bala
 1369. URBERK : birl. Ur/Beğ
 1370. URGU : (Urku) ─ Kırgızların, İçgilik oymağı, dip dedelerinden
 1371. URKAN : birl. Ur/Kan
 1372. URKU : Uğur, baht, talih
 1373. URKUTİGİN : birl. Urku/Tigin ─ Göktürkler dönemi prenslerinden. Kürşad’ın yeğeni, Tulu Han’ın oğlu
 1374. URPAK : (Urpağ) 1- Evlat, uşak 2- Kibar, nazik
 1375. URTEKİN : birl. Ur/tekin ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1376. URTİMUR : birl. Ur/Timur ─ Cuci Han’ın torunlarından
 1377. URUĞ : (Uruk)
 1378. URUK : 1- Boy, ok, ulus 2- Vuruk, vurgun
 1379. URUKALP : birl. Uruk/Alp
 1380. URUKAY : birl. Uruk/ay
 1381. URUKBAY : birl. Uruk/Bay
 1382. URUKBİGE : birl. Uruk/Bike
 1383. URUKER : birl. Uruk/Er
 1384. URUL : 1- Tür, cins 2- Örs
 1385. URULU : Cins, soylu
 1386. URUM : 1- Şeref, onur, haysiyet 2- Meleke, beceri, yatkınlık
 1387. URUMDAY : Panzehir ve tedavi için kullanılan bir taş
 1388. URUN : 1- Orun, şeref, itibar 2- Miktar, adet
 1389. URUNÇA : 1- Şerefli, onurlu 2- Emanet, rehin
 1390. URUNGU : 1- Şeref, onur, haysiyet, onurlu davranış 2- Eğitim ve talim kılıcı
 1391. URUNGUŞAD : birl. Urungu/Şad ─ Göktürk prenslerinden. Kürşad’ın oğlu
 1392. URUNKOCA : birl. Urun/Koca ─ Tuman Han’ın torunlarından
 1393. URUS : 1- Orus, uras, uraz) 2- Uruş, kırış, savaş ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Aday oymakları, dip dedelerinden
 1394. URUSİNAL : birl. Urus/İnal ─ Kırgız, oymak beylerinden
 1395. URUSHAN : birl. Urus/han ─ 1- Oğuznamede Yafes’in oğullarından. Türk’ün kardeşlerinden 2- Kıpçak hanlarından.
 1396. Cuci Han’ın torunu
 1397. URUSKUŞ : birl. Urus/Kuş ─ Türkmenlerin, Yaymut ve Bayramşahlı oymakları, dip dedelerinden
 1398. URUŞ : Vuruş, döğüş, kırış, savaş
 1399. URUŞALP : birl. Uruş/Alp
 1400. URUŞBAY : birl. Uruş/Bay
 1401. URUŞBEK : birl. Uruş/Bek
 1402. URUŞHAN : birl. Uruş/Han
 1403. URUŞKAN : Savaşçı, cengaver
 1404. URUT : 1- Aşama, merhale 2- Amaç, maksat, hedef
 1405. URUZ : 1- Uraz, uras 2-Vuruş, döğüş ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey. Kazan Beğ’in oğlu, Basat’ ın babası
 1406. US : Öz, töz, yeti, anlayış gücü, akıl, zeka, uzluk
 1407. USAL : birl. Us/Al
 1408. USALDI : birl. Us/Aldı
 1409. USALMIŞ : birl. Us/Almış
 1410. USAN : Uslu, akıllı, usta, uzman
 1411. USANAR : birl. Us/Anar
 1412. USANBAY : birl. Usan/Bay
 1413. USARI : birl. Us/Arı
 1414. USARIK : birl. Us/Arık
 1415. USBAY : birl. Us/Bay
 1416. USBEK : birl. Us/Bek
 1417. USBOL : birl. Us/Bol ..Dahi, üstün zekalı
 1418. USER : birl. Us/Er
 1419. USERBAY : birl. Us/Erbay
 1420. USLU : Akıllı, uzman, üstad
 1421. USLUAY : birl. Uslu/Ay
 1422. USLUGÜN : birl. Uslu/Gün
 1423. USLUĞ : (Uslu)
 1424. USLUHAN : birl. Uslu/Han
 1425. USLUM : Becerikli, mahir
 1426. USLUY : Deneyimli, tecrübeli
 1427. USUK : Uslu, akıllı, zeki
 1428. USUN : 1- Uzun, uzman, derin, engin, deneyimli 2- Gerçek, sahih
 1429. USUNUZLUĞ : birl. Usun/Uzluk ─ karahanlılar dönemi, vezirlerinden
 1430. USUNBAY : birl. Usun/Bay
 1431. USUNBEKİ : birl. Usun/Beki ─ Çengiz Kaan dönemi (Kökçü’den sonraki) başşamanı
 1432. USUNBİGE : birl. Usun/Bike
 1433. USUNER : birl. Usun/Er
 1434. USUNKOCA : birl. Usun/Koca
 1435. UŞAK : Çocuk, genç, taze, ufaklık, (..Uş kökünden, dağılma, parçalanma, ufalanma, Farsçadaki Uşşak ile yalnızca ad benzerliği var. Anlamlar farklı. Farsçadaki, Hizmetçi, müstahden..)
 1436. UŞUN : (Usun)
 1437. UŞUNKOCA : (Usun Koca) ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1438. UTA : 1- Tedavi, onarım, tamir, iyileştirme 2- Zafer, galibiyet
 1439. UTABAY : birl. Uta/Bay
 1440. UTACI : Doktor, eczacı, iyileştirici
 1441. UTAMAN : 1- Utkan, galip, muzaffer 2- Eczacı, doktor 3- Edeoli, mahçup, sıkılgan
 1442. UTAN : 1- Galip, muzaffer 2- Utanma, ar, mahçubiyet
 1443. UTANGAN : Utangaç, mahçup, kendi kendini sıkan
 1444. UTAR : 1- Yener, utkan, galip 2- İyileştirici 3- Kovalayan, takip eden ─ Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 1445. UTAŞ. 1- Yardım, imdat 2- Galibiyet, zafer, utku 3- Takip, kovalamaca ─ karahanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 1446. UTGUÇU : Galip, muzaffer
 1447. UTKU : Zafer, galibiyet, yenme, üstün gelme, güçlüklerden sonra ulaşılan mutlu son
 1448. UTLU : 1- Galip, muzaffer 2- Sıkılgan, mahçup
 1449. UTUGLU : Galip, muzaffer
 1450. UTUŞ : Yenme, galibiyet, zafer
 1451. UTUZ : birl. Ut/uz
 1452. UVUT : Utanma duygusu, edep, ar
 1453. UYAN : 1- Dikkat, itina, dikkatlilik, tedbir 2- İman, inanç
 1454. UYANIK : Dikkatli, tedbirli
 1455. UYAR : Uyumlu, uygun
 1456. UYAV : Uyanık, fatin, ferasetli
 1457. UYDAÇI : Mürşid, yol gösteren, öğretmen
 1458. UYGAN : 1- Uyumlu, geçimli, uysal 2- Bağlı, tabi, muti
 1459. UYGANBAY : birl. Uygan/Bay
 1460. UYGANBEK : birl. Uygan/Bek
 1461. UYGAR : (Uygur) çağdaş, uyumlu, uygun, uyarlı, medeni
 1462. UYGU : Ahenk, uyum
 1463. UYGUL : Uyumlu
 1464. UYGUN : 1- Yakışıklı, güzel, elverişli 2- Geçimli, dirlikçi, imtizaçlı
 1465. UYGUR : (uygar) ─ Türk boyları içinde, bu günkü anlamda bir kentleşmeye ilk başlayan Türk boyu. Kağıdı, akapunkturu, matbaayı, tekstil sanayiini ve daha birçok buluşu gerçekleştiren Türk boyu
 1466. UYGURALP : birl. Uygur/Alp
 1467. UYGURBAY : birl. Uygur/Bay
 1468. UYGUT : Uyumlu, ahenkli, uygar
 1469. UYGUTALP : birl. Uygut/Alp ─ Otmanlıların ilk dönem bey ve komutanlarından
 1470. UYLAŞ : 1- Uyum, geçim, dirlik, düzen 2- Fikir, düşünce, tefekkür
 1471. UYLAŞI : Uyum, geçim, barış
 1472. UYSAL : uyumlu, efendi,yumuşak başlı, halim, selim
 1473. UYTUN : Kutlu, mübarek
 1474. UYTUNALP : birl. Uytun/Alp
 1475. UYTUNAY. Birl. Uytun/Ay
 1476. UYTUNBAY : birl. Uytun/bay
 1477. UYTUNBÖRİ : birl. Uytun/Böri
 1478. UYUM : Uygunluk, denklik, ahenk, armoni
 1479. UZ : Us, öz, erk, yetme, beceri, başarı, açılma, uzama, genişleme, açılım, yayılım
 1480. UZA : 1- uzay, genişlik, uzunlık, yaygınlık 2- Eski, eskiye dayalı, kadim, mazi 3- Geçiş, geçit
 1481. UZAK. 1- Uzman, usta, sanatkar 2- Güçlü, egemen, başarılı
 1482. UZAKBAY : birl. Uzak/Bay
 1483. UZAM : Uzlanmış, ustalaşmış, usta
 1484. UZAMIŞKAĞAN : birl. Uzamış/Kağan ─ Göktürk Kağanlarından
 1485. UZAN : Uzman, usta, akıllı, bilgili, sanatçı, pir
 1486. UZAY : Feza, gök boşluğu, uzamış, genişlemiş, geniş
 1487. UZBEGÜM : birl. Uz/Begüm
 1488. UZBEK : birl. Uz/Bek
 1489. UZBEY : birl. Uz/bey
 1490. UZBİGE : birl. Uz/Bike
 1491. UZDU : Ezeli, çok eski, kadim
 1492. UZEL : birl. Uz/El Usta, maharetli, becerikli, sanat erbabı
 1493. UZELLİ : Usta, maharetli, elinden iş gelen
 1494. UZER : birl. Uz/Er
 1495. UZERK : birl. Uz/Erk
 1496. UZHAN : birl. Uz/Han ─ Oğuznamede, Moğol Han’ın dört oğlundan biri
 1497. UZİL : birl. Uz/İl
 1498. UZKAN : birl. Uz/Kan
 1499. UZHATUN : birl. Uz/Hatun
 1500. UZKUL : birl. Uz/Kul
 1501. UZKULİ : birl. Uz/Kuli
 1502. UZLUK : İhtisas, uzmanlık ─ Kumanlar dönemi beylerinden
 1503. UZMA : Kalifiye, uzman, pir
 1504. UZMAN : Usta, pir, otorite
 1505. UZTİMUR : birl. Uz/Timur ─ Batu Han’ın torunlarından
 1506. UZUG : Uyanık, dikkatli, müteyakkız
 1507. UZUN : (Usun) 1- Uzman, pir, becerikli, iş bitirici 2- yaygın, geniş 3- kalıcı, daimi ─ Karakoyunlular devleti hanlarından. Uzun Hasan
 1508. UZUNAY : birl. Uzun/Ay ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1509. UZUNBAY : birl. Uzun/Bay
 1510. UZUNER : birl. Uzun/Er
 1511. UZUNERK : birl. Uzun/Erk
 1512. UZUNGÜN : birl. Uzun/Gün
 1513. UZUNTAY. Birl. Uzun/Tay
 1514. UZUNTÖR : birl. Uzun/Tör
 1515. ÜÇ : Üç sayısı. (Türklerin, dokuz, kırk gibi, uğurlu saydığı sayılardan)
 1516. ÜÇAY : birl. Üç/Ay
 1517. ÜÇBAY : birl. Üç/Bay
 1518. ÜÇİL : birl. Üç/İl ─ Sarı Türgişler devleti hanlarından
 1519. ÜÇKÜN : birl. Üç/Gün
 1520. ÜÇOĞUL : birl. Üç/Oğul ..Üçüncü oğul ─ Göktürkler dönemi, beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 1521. ÜÇOĞUZ : birl. Üç/Oğuz
 1522. ÜÇOK : birl. Üç/Ok ─ Oğuz boylarından
 1523. ÜÇTAMGA : birl. Üç/Tamga ─ Kırgızların, Togay ve Girik oymakları, dip dedelerinden
 1524. ÜÇTUĞ : birl. Üç/Tuğ
 1525. ÜÇURUK : birl. Üç/Uruk ─ Özbek oymak beylerinden. Özbek oymaklarından
 1526. ÜGE : (Üyge) Ünlü, meşhur
 1527. ÜGİT : Öğüt, nasihat, propaganda, ajitasyon
 1528. ÜĞDÜL : Bahşiş, ihsan
 1529. ÜKELGE : Armağan, bahşiş
 1530. ÜLEGÜ : Bölüm, kısım, pay
 1531. ÜLEŞÜR : Bölüşüm, paylaşım, paylaşımcı
 1532. ÜLGEN : 1- Ulu, kebir 2- İri, büyük, heybetli, geniş ─ Eski dönem Tanrılarından ( Türk mitolojisinde İyilik Tanrısı)
 1533. ÜLGİ : Örnek, numune
 1534. ÜLGÜDÜR : Örnek, numune
 1535. ÜLGÜT : Örnek, numune
 1536. ÜLKE : Bölüm, parça, toprak, diyar, memleket, vatan, yurt
 1537. ÜLKEM : Ülke, memleket sevgisi
 1538. ÜLKEN : (Ülgen)
 1539. ÜLKER : 1- yıldızlar topluluğu, yıldız kümesi 2- Yedi kardeşler de denen bir yıldız grubu 3- Kadife, peşgir,gibi dokumaların üzerindeki, ince tüy, hav
 1540. ÜLKER ÇERİĞ : Savaş hilesi, savaş taktiği
 1541. ÜLKÜ : 1- İdeal, hedef, olacağına inanılan..”Olan, değil, olması gereken..” 2- Prensip, adet, düstur 10- Üleşme, bölüşme, pay, pay ortaklığı
 1542. ÜLKÜCÜ : Ülkü sahibi, olması gerekeni düşünen
 1543. ÜLKÜDAŞ : Aynı ülküyü benimseyen ve aynı ülküyü paylaşan kimse
 1544. ÜLKÜER : birl. Ülkü/Er
 1545. ÜLKÜM : Ülkü sevgisi
 1546. ÜLKÜSAY. Birl. Ülkü/Say
 1547. ÜLÜGLÜ : Talihli, kısmetli,bahtı açık
 1548. ÜLÜK : (ülüg) Kısmet, nasip, pay
 1549. ÜLÜKBULMUŞ : birl. Ülük/Bulmuş ─ Uygur kağanlarının ünvanlarından
 1550. ÜLÜŞ : 1- Bölüş, bölüm, bölünen, pay 2- Konuk payı, komşu payı, ailenin ihtiyaçları dışında, konuk- komşu için ayrılan ve saklanan pay
 1551. ÜMİT : Umut ( Türkçeden Farsçaya geçen bir sözcük)
 1552. ÜN : 1- Ses, seda 2- Şöhret, nam
 1553. ÜNAL : 1- Ün/Al 2- İnal (Han soyundan gelen, soylu ve imtiyazlı bey)
 1554. ÜNALDI : birl. Ün/Aldı Ünlü, meşhur
 1555. ÜNALP : birl. Ün/Alp
 1556. ÜNALTİGİN. Birl. Ünal/Tigin
 1557. ÜNAY : birl. Ün/Ay
 1558. ÜNBAY : birl. Ün/Bay
 1559. ÜNDEV : Namlı, meşhur
 1560. ÜNER : birl. Ün/Er ─ Salçuklular (Berk Yaruk han) dönemi bey ve komutanlarından
 1561. ÜNERBAY : birl. Üner/Bay
 1562. ÜNERSAL : birl. Üner/Sal
 1563. ÜNGELDİ : birl. Ün/Geldi
 1564. ÜNKUL : birl. Ün/Kul
 1565. ÜNKULİ : birl. Ün/Kuli
 1566. ÜNLÜ : 1- Meşhur, namlı, tanınmış 2- Gür sesli, sesini duyuran
 1567. ÜNLÜER : birl. Ünlü/Er
 1568. ÜNLÜSOY : birl. Ünlü/Soy
 1569. ÜNSAL : birl. Ün/Sal (Salmak..dan)
 1570. ÜNSALDI : birl. Ün/Saldı
 1571. ÜNSALMIŞ : birl. Ün/Salmış
 1572. ÜNSAY : birl. Ün/Say
 1573. ÜNSEV : birl. Ün/Sev
 1574. ÜNSOY : birl. Ün/Soy
 1575. ÜNÜBOL : birl. Ünü/Bol
 1576. ÜNVERDİ : birl. Ün/Verdi
 1577. ÜREGEN : Bereketli, münbit
 1578. ÜREGİR : Bolluk, bereket, üretkenlik ─ Oğuz boylarından
 1579. ÜREK : Yürek, kalp
 1580. ÜREKALP : birl. Ürek/Alp
 1581. ÜREKAY : birl. Ürek/Ay
 1582. ÜREKBAY : birl. Ürek/Bay
 1583. ÜREKBEK : birl. Ürek/bek
 1584. ÜREKLÜ : Cesur, yiğit
 1585. ÜRENTUYUN : birl. Üren/Tuyun ─ Eski dönem, Yakut Tanrı adlarından
 1586. ÜRGAN : Kıvılcım, şerare
 1587. ÜRGÜÇ : Körük, demirci körüğü
 1588. ÜRK : Dehşeh, korku, çekince
 1589. ÜRKMEZ : Cesur, korkusuz
 1590. ÜRKMEZHAN : birl. Ürkmez/Han
 1591. ÜRKMEZKAN : birl. Ürkmez/Kan
 1592. ÜRKÜT : Ürkütücü, dehşet verici
 1593. ÜRÜK : Süregen, daimi
 1594. ÜRÜN : Döl, verim, ekin, üremiş, üretilmiş olan
 1595. ÜRÜNDÜK : Verimli, seçkin, güzide
 1596. ÜRÜNDÜL : Seçkin, güzide
 1597. ÜRÜNG : 1- Maneviyat, manevi güç, 2- Temiz, pak, pakize
 1598. ÜRÜNGAY : birl. Ürüng/Ay ─ Uygur kağanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 1599. ÜSTBUĞA : birl. Üst/Boğa (Üstebuğa) ─ Çağatay hanlarından
 1600. ÜSTE : Galip, faik
 1601. ÜSTEK : Üstün, galip, faik
 1602. ÜSTER : birl. Üst/Er
 1603. ÜSTÜN : Üstte olan, galip, faik, muzaffer
 1604. ÜSTÜNALP : birl. Üstün/Alp
 1605. ÜSTÜNAY : birl. Üstün/Ay
 1606. ÜSTÜNBAY : birl. Üstün/bay
 1607. ÜSTÜNBEK : birl. Üstün/Bek
 1608. ÜSTÜNER : birl. Üstün/Er
 1609. ÜSTÜNGÜ : Üstün gelme, üste çıkma, mertebe atlama, derece
 1610. ÜSTÜNKOCA : birl. Üstün/Koca ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1611. ÜSTÜNSAY : birl. Üstün/say
 1612. ÜSTÜNSOY : birl. Üstün/Soy
 1613. ÜTEBAY : birl. Üte/Bay (Ötebay) ─ Kırgızların, Argın oymağı, dip dedelerinden
 1614. ÜTGÜR : Hızlı, seri, çabuk
 1615. ÜYEN : 1- İlkeli, özüne bağlı 2- İyilik sever, temiz yürekli
 1616. ÜYGE : İyi, yararlı, zararsız
 1617. ÜYGEBİGE : birl. Üygen/Bike
 1618. ÜYGEN : İyilik dolu, temiz kalpli
 1619. ÜYGENARIK : birl. Üygen/Arık ─ Altay, Tuva, Sogay destanlarında adı geçen bir Tanrıça
 1620. ÜYGENBEGÜM : birl. Üygen/Begüm
 1621. ÜZBE : Üzgün, kızgın, dargın, darlanmış, mahzun, sıkıntılı
 1622. ÜZLÜNÇÜĞ : Olağanüstü, fevkalade
 1623. ÜZÜT : Can, ruh, öz, tin
 1624. VAR : (Bar) Oluş, ortaya çıkış, doğuş
 1625. VARAK : Menzil, varılacak yer
 1626. VARAN : 1- Varlıklı, zengin 2- Sonuca ulaşan, eren
 1627. VARGI : 1- Varılan yer, sonuç 2- mal, mülk
 1628. VARHAN : birl. Var/han ─ 1- Doğu Hun devleti hanlarından 2- Çengiz kaan dönemi, Kerayet hanlarından
 1629. VARIM : 1- Servet, mal, mülk 2- Evlilik çağına gelmiş kız
 1630. VARIMLU : Evlilik çağına girmiş kız
 1631. VARIŞ : Menzil, varılacak yer
 1632. VARIŞLI : Menzil
 1633. VARLIG : (Varlık) 1- Mevcudiyet, var olma hali 2- Varlık, servet, zenginlik, bütünlük 3- Evren, kainat
 1634. VAROĞUL : birl. Var/Oğul
 1635. VAROL : birl. Var/Ol Uzun ömür dileği
 1636. VERDİ : Cömert, eli açık, bağışlayıcı, ihsanda bulunan
 1637. VERDİ HAN : birl. Verdi/Han ─ Altınordu devleti, hanlarından
 1638. VERGİ : (Bergi, birgü) 1- Huy, tabiat, yaratılış, aitlik, özellik 2- Haraç, nusum, verilen, ödenen nesne
 1639. VERİM : Veriş, verme, bolluk, bereket
 1640. VURAL : birl. Vur/Al (Almak..dan)
 1641. VURGUN : 1- Vurulmuş, aşık 2- Baskın, ırgalama, yağmalama
 1642. VURGUNALP : birl. Vurgun/Alp
 1643. VURGUNAY : birl. Vurgun/Ay
 1644. VURGUNER : birl. Vurgun/Er
 1645. VURSAY : birl. Vur/Say
 1646. VURTUT : birl. Vur/Tut (Tutmak..dan)
 1647. VURUŞ : Savaş, döğüş, kırış
 1648. YABA : (Yapa, yapu) 1- Yapı, oluşum 2- Alet, edevat ─ Özbeklerin, Üç Uruğ oymağı, dip dedelerinden
 1649. YABAGU : Yabgu, genel vali
 1650. YABALAK : (Yablak) Dayanıklı, metin, mütehammil
 1651. YABAN : 1- Yabancı, yabani, vahşi 2- Yapan, yapıcı
 1652. YABASU : birl. Yaba/Su
 1653. YABAY : Yapay, yapan, yapıcı, yapılmış
 1654. YABGU : 1- Üst düzey yönetici, genel vali 2- Merkeze bağlı, özerk, bölge yöneticisi ─ Göktürkler döneminde kullanılan ünvanlardan
 1655. YABGUKAĞAN : birl. Yabgu/Kağan ─ Batı Göktürkleri, kağanlarından
 1656. YABIR : 1- Yapıcı, pozitif kişilikli, aktif, çalışkan 2- Güreşçi, döğüşçü ─ Altay Türkleri, Tuva oymağı, dip dedelerinden
 1657. YABIRAY : birl. Yabır/Ay
 1658. YABIT : Yapı, yapıt, eser, mamulat
 1659. YABLAK HAN : birl. (Yabalak Han) Yablak/Han ─ Sibir Hanlarından
 1660. YAD : Yabancı, el, değişik, farklı
 1661. YADA : 1- Yabancı, yabancılık 2- Büyü, sihir, büyü yapmada kullanılan bir taş
 1662. YADABÖRİ : birl. Yada/Böri
 1663. YADAÇI : Yaya, piyade
 1664. YADAĞ : (yadağ) ─ Altay Türkleri, Kişiler oymağı, dip dedelerinden
 1665. YADAKUL : birl. Yada/Kul
 1666. YADASAY : birl. Yada/Say
 1667. YADEL : birl. Yad/Er Gurbet, yabancı memleket
 1668. YADOBA : birl. Yad/Oba
 1669. YADU : Yadçı, yad edici
 1670. YAGLA : Talan, yağma
 1671. YAĞADUR : Yağış, yağmur, bolluk, bereket
 1672. YAĞAN : (Yagan, yakan) 1- Ucu ateşli ok 2- Yağmur 3- Gökten inen nur 4- Yakın, yar, canan
 1673. YAĞANALP : birl. Yağan/Alp
 1674. YAĞANAY : birl. Yağan/Ay
 1675. YAĞANBAY : birl. Yağan/Bay
 1676. YAĞANBEK : birl. Yağan/Bek
 1677. YAĞANBORA : birl. Yağan/Bora
 1678. YAĞANBUKA : birl. Yağan/Boğa
 1679. YAĞANER : birl. Yağan/Er
 1680. YAĞANHAN : birl. Yağan/Han
 1681. YAĞANKUL : birl. Yağan/Kul
 1682. YAĞANKULU : birl. Yağan/Kulu
 1683. YAĞANTAY : birl. Yağan/Tay
 1684. YAĞANTEKİN : birl. Yağan/Tekin
 1685. YAĞANTİGİN : birl. Yağan/Tigin
 1686. YAĞANTİMUR : birl. Yağan/Timur
 1687. YAĞDI : Yağmur, yağan
 1688. YAĞDIALP : birl. Yağdı/Alp
 1689. YAĞDIBAY : birl. Yağdı/Bay
 1690. YAĞDIBEK : birl. Yağdı/Bek
 1691. YAĞDIKAR : birl. Yağdı/Kar (kar yağarken doğan)
 1692. YAĞDIKAR HAN : birl. Yağdıkar/Han ─ Kıpçak hanlarından
 1693. YAĞDIKAR TUGAY : birl. Yağdıkar/Togay ─ Babür han dönemi bey ve komutanlarından
 1694. YAĞDIBASAN : birl. Yağdı/Basan Düşmana baskın yapan, düşmanı yok eden ─ Danişmendoğulları beyliği, komutanlarından. Gümüş Tekin’in oğlu
 1695. YAĞIBASMIŞ : birl. Yağı/Basmış (Yağıbasan) ─ Salçuklular devleti, bey ve komutanlarından
 1696. YAĞIBASTI : birl. Yağı/Bastı (Yağıbasan)
 1697. YAĞISAVAN : birl. Yağı/Savan Düşmanı püskürten, düşmanı kovan, kovalayan ─ Suriye Salçukluları dönemi, bey ve komutanlarından
 1698. YAĞISIYAN : birl. Yağı/Sıyan (defeden,kovan) ─ Salçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 1699. YAĞIŞ : (Yakız- Yavuz) Kara, yanarak kararmış, karaya çalan mec. Cesur, gözüpek, şiddetli, yaman, yiğit
 1700. YAĞIZALP : birl. Yağız/Alp
 1701. YAĞIZAY : birl. Yağız/Ay
 1702. YAĞIZBAY : birl. Yağız/Bay
 1703. YAĞIZER : birl. Yağız/Er
 1704. YAĞIZHAN : birl. Yağız/Han
 1705. YAĞLAKAR : (Yaylakar) birl. Yayla/Kar ─ 1- Uygur kağanlarının sülale adı 2- Göktürkler dönemi beylerinden, Kürşad’ın kırklarından
 1706. YAĞMA : Ganimet, ganimet paylaşımı, bolluk ─ Oğuz Kağan dönemi, beylerinden
 1707. YAĞMIŞ : Yağmakdan ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1708. YAĞMUR : Yağmur yağışı ─ 1- Göktürkler dönemi, beylerinden Kürşad’ın kırklarından 2- Musul Salçukluları beylerinden, 3- Salçuklular (Alparslan Han) dönemi, bey ve komutanlarından
 1709. YAĞMUR HAN : birl. Yağmur/Han
 1710. YAĞMURAY : birl. Yağmur/Ay
 1711. YAĞMURBAY : birl. Yağmur/bay
 1712. YAĞMURBEG : birl. Yağmur/Beg
 1713. YAĞMURCA : 1- Sessiz ve kısa süren yağmur 2- Bir geyik türü ─ Cuci Han’ın oğullarından. Batu Han’ın kardeşi
 1714. YAĞMURÇAK : (Yağmurca)
 1715. YAĞRIK : Yakarış, dilek, niyaz
 1716. YAĞRIKÇI : 1- Yakarıcı, duacı 2- Faydalı, yararlı, işe yarayan ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1717. YAĞUK : (Yavuk) Sevilen, yakınlık duyulan, gönül yakınlığı
 1718. YAKA : 1- Sınır, sınır bölgesi 2- Kıyı, sahil
 1719. YAKACIK : Dağ eteği
 1720. YAKAK : Ucu ateşli ok ─ Salçuklulara ad veren, Salçuk beğ’in babası
 1721. YAKAN : 1- Yakıcı, yok edici 2- yağan
 1722. YAKANER : birl. Yakan/Er
 1723. YAKARCA : Yakan, sıcaklığı artıran
 1724. YAKARI : Dua, temenni, yakarış, dilek
 1725. YAKI : 1- İlaç, em 2- Yakıcı, yakan
 1726. YAKIT : Yakılan, enerji, ısı kaynağı
 1727. YAKITİMUR : birl. Yakı/Timur ─ ..Oğuz Kağan’ın torunlarından
 1728. YAKŞI : Yakışıklı, güzel, çekici, yakıcı, uygun, yakışan, doğru, iyi ─ Salçuklular devleti bey ve komutanlarından. Demirtaş beğ’in oğlu
 1729. YAKŞIALP : birl. Yakşı/Alp
 1730. YAKŞIBAY : birl. Yakşı/bay
 1731. YAKŞIBEK : birl. Yakşı/Bek
 1732. YAKŞIER : birl. Yakşı/Er
 1733. YAKŞILIK : İyilik, güzellik, uygunluk ─ Kırgızların, Togay, Buğu ve Kıdık oymakları, dip dedelerinden
 1734. YAKŞITAY : birl. Yakşı/Tay
 1735. YAKŞITOGA : birl. Yakşı/Toga
 1736. YAKŞİHAN : birl. Yakşi/Han ─ İsfandiyaroğulları beyliği, beylerinden
 1737. YAKTU : Işık, meşale, aydınlık
 1738. YAKURA : Yakın, yakınlık duygusu
 1739. YAKUŞUK : Yakışıklı, güzel, uygun, uyumlu
 1740. YAKUT : Yakıt, enerji, yakılan ─ Halen Sibirya’da yaşamakta olan, en eski Türk boylarından
 1741. YAKUTALP : birl. Yakut/Alp
 1742. YAKUZ : (Yağız)
 1743. YALABIR : Parlak, parıldayan
 1744. YALABUK : Parlak, parlayan, ışık saçan
 1745. YALAP : Parlak, ışıltı, ışık saçan ─ Eski dönem, Tanrı ad ve sıfatlarından
 1746. YALAV : Alev, yalaz
 1747. YALAVAÇ : (Yalvaç) ─ Türkmenlerin, Salur oymağı, dip dedelerinden
 1748. YALAZ : 1- Yalın, çıplak, aleni 2- Yalın, parlak, ışıklı, alev
 1749. YALAZA : (Yalaz)
 1750. YALAZALP : birl. Yalaz/Alp
 1751. YALAZAY : birl. Yalaz/Ay
 1752. YALAZBEK : birl. Yalaz/Bek
 1753. YALAZBÖRÜ : birl. Yalaz/Böri
 1754. YALAZBUĞA : birl. Yalaz/Boğa
 1755. YALAZER : birl. Yalaz/Er
 1756. YALAZHAN : birl. Yalaz/Han
 1757. YALAZTİMUR : birl. Yalaz/Timur
 1758. YALÇIN : Dik, sarp, yukarıda, ulaşılmaz
 1759. YALÇINAY : birl. Yalçın/Ay
 1760. YALÇINBAY : birl. Yalçın/Bay
 1761. YALÇINER : birl. Yalçın/Er
 1762. YALÇINKAYA : birl. Yalçın/Kaya
 1763. YALÇINSAY : birl. Yalçın/Say
 1764. YALÇINTAN : birl. Yalçın/Tan
 1765. YALÇINTAŞ : birl. Yalçın/Taş
 1766. YALÇINTAY : birl. Yalçın/Tay
 1767. YALDIR : 1- Parlak, parlayan 2- Yıldır, yıldıran,caydırıcı, ürkütücü
 1768. YALDIRALP : birl. Yaldır/Alp
 1769. YALDIRAN : 1- Yıldırıcı, caydırıcı, ürkütücü 2- Parlak, parlaklık veren
 1770. YALDIRAY : birl. Yaldır/Ay
 1771. YALDIRIM : Yıldırım
 1772. YALDIZ : Yıldız, ışık saçan parlaklık, parlayan, ışıyan ─ Gazneliler devleti, beylerinden
 1773. YALDRUK : (Yaldırık) Parlak, parlatılmış
 1774. YALGIN : Serap, yanıltıcı, görüntü
 1775. YALGINAY : birl. Yalgın/Ay
 1776. YALIM : 1- Ateş, kıvılcım 2- Kılıcın keskin tarafı, ince ağzı 3- Yüksek kayalık
 1777. YALIMAY : birl. Yalım/Ay
 1778. YALIMBAY : birl. Yalım/Bay
 1779. YALIMBEK : birl. Yalım/Bek
 1780. YALIMER : birl. Yalım/Er
 1781. YALIMHAN : birl. Yalım/Han
 1782. YALIN : 1- Alev, parlaklık 2- Çıplak, net, açıkta olan, açık 3- Kınsız, kılıfsız kılıç 4- Tek başına, yalnız, korumasız
 1783. YALINALP : birl. Yalın/Alp
 1784. YALINAY : birl. Yalın/Ay
 1785. YALINBARS : birl. Yalın/Bars
 1786. YALINBAŞ : birl. Yalın/Baş
 1787. YALINBAY : birl. Yalın/Bay
 1788. YALINBEK : birl. Yalın/Bek
 1789. YALINBÖRİ : birl. Yalın/Böri
 1790. YALINCA : Yalnız, tek başına
 1791. YALINCA HAN : birl. Yalınca/Han ─ Oğuznamede, Tatar Han’ın oğullarından
 1792. YALINÇAK : Fakir, çıplak, garip, korumasız, sahipsiz
 1793. YALINER : birl. Yalın/Er
 1794. YALINKARA : birl. Yalın/Kara
 1795. YALINTAŞ : birl. Yalın/Taş
 1796. YALINUZ : birl. Yalın/Uz
 1797. YALMA : Yağmurluk, pelerin
 1798. YALMAN : 1- Kılıcın keskin ağzı, kılıcın uç kısmı 2- Eğimli, dik tepe
 1799. YALTUK : Yalınlık, yalın olma hali
 1800. YALUNCUK : (Yalınçık, yalınçak) ─ Dede Korkut dönemi, Dış Oğuz beylerinden
 1801. YALUNMUŞ : Yalın, çıplak, saf, arınmış
 1802. YALUY : Büyü, tılsım, sihir
 1803. YALVAÇ : Elçi, resul, nebi, peygamber ─ 1- Otmanoğullarının dip dedelerinden 2- Çengiz Kaan dönemi, Türkistan valilerinden
 1804. YAM : 1- Ulak atı 2- At gibi, ata benzeyen 3- Çöl, kıymık
 1805. YAMAÇ : 1- Bayır, dik yokuş, dağ ya da tepenin herhangi bir yanı 2- karşı, karşısı, öteki taraf
 1806. YAMAN : 1- Müthiş, dehşetli, etki ve beceri bakımından olağanüstü 2- kötü, fena, üzücü ─ Otmanoğullarının dip dedelerinden
 1807. YAMANHAN : birl. Yaman/Han
 1808. YAMANAY : birl. Yaman/Ay
 1809. YAMANBAY : birl. Yaman/Bay ─ Kırgızların, Togay, Buğu ve Kıdık oymakları, dip dedelerinden
 1810. YAMANBEK : birl. Yaman/Bek
 1811. YAMANBÖRÜ : birl. Yaman/Böri
 1812. YAMANBUĞA : birl. Yaman/Boğa
 1813. YAMANER : birl. Yaman/Er
 1814. YAMANSAY : birl. Yaman/Say
 1815. YAMANTİMUR : birl. Yaman/Timur
 1816. YAMÇI : 1- Ulak, postacı 2- Ulak atı, postacı atı 3- Yağmurluk 4- Kalın, kolsuz yelek, kuzu derisiyle kaplı giysi
 1817. YAMI : 1- Ulak atı 2- Çöp, kıymık 3- İtibar, nüfuz
 1818. YAMTAR : 1- Yaman, güçlü, kuvvetli 2- Yağmurluk 3- Obur, iştahlı ─ Göktürkler dönemi, beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 1819. YAMUN : Denetleyici, murakıp, müfettiş
 1820. YANAÇI : (Yanaç) Canip, candan
 1821. YANAĞ : (Yanak) Yanak, kısım, yan
 1822. YANAR : 1- Işıltı, ışık 2- Ateşli, sıcak kanlı, heyecanlı
 1823. YANARAY : birl. Yanar/Ay
 1824. YANARBAY : birl. Yanar/Bay
 1825. YANARBEK : birl. Yanar/Bek
 1826. YANARBUĞA : birl. Yanar/Boğa
 1827. YANARDAĞ : birl. Yanar/Dağ Volkan ─ Kırgız oymaklarından
 1828. YANARHAN : birl. Yanar/Han
 1829. YANARKAN : birl. Yanar/Kan
 1830. YANARKUL : birl. Yanar/Kul
 1831. YANARTAN : birl. Yanar/Tan
 1832. YANARTAŞ : birl. Yanar/Taş
 1833. YANARTAY : birl. Yanar/Tay
 1834. YANAŞIK : 1- Ev kızı 2- Evlatlık alınmış, kız çocuğu
 1835. YANBAŞ : Sadık, bağlı, yakın, yanında,yanı başında, vefakar
 1836. YANÇ : (Yanıç) Hilal, yarım ay biçiminde
 1837. YANÇI : At zırhı
 1838. YANÇUK : (Yancık) At zırhı, at örtüsü
 1839. YANÇUR : birl. Yan/Çur ─ Kıpçak hanlarından. Çuci Buğa Han’ın oğlu
 1840. YANDAŞ : Yanında duran, destekleyen, taraftar
 1841. YANDIK : Heybetli, gösterişli, azametli
 1842. YANDU : İnançlı, inanmış, imanlı
 1843. YANGAK : 1- Yanak 2- yanık, sevdalı ─ Türkmenlerin, Göklen oymağı, dip dedelerinden
 1844. YANGAL : Isı, hararet, ateş, ateşlilik
 1845. YANGIBEK : (Yengibek) birl. Yangı/Yengi/Beğ ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1846. YANGIR : Hazin söz, dokunaklı söz, hazin konuşma
 1847. YANI : Cilve, işve, can yakıcılık
 1848. YANIK : Sevdalı, aşık, istekli
 1849. YANIKER : birl. Yanık/Er
 1850. YANIŞIK : (Yanaşık)
 1851. YANIT : 1- Ödül, mükafat 2- Karışık
 1852. YANK : (Yang) Metod, tarz, usul
 1853. YANKU : (Yankı) Aksi seda, eko
 1854. YANKUÇİ : Mübaşir, mahkeme memuru
 1855. YANTIR : Şehla, şehla gözlü
 1856. YANTUK : Gösterişli, azametli
 1857. YANTUT : Bedel, tazminat
 1858. YANUÇ : İnce, zayıf, narin
 1859. YANUK : 1- Esmer tenli, kara 2- Tutgun, aşık, sevdalı
 1860. YANUKAY : birl. Yanuk/Ay
 1861. YANUKBAY : birl. Yanuk/Bay
 1862. YANULMAS : Yanılmaz, deneyimli ve bilgili otorite
 1863. YANUT : 1- Yanıt, karşılık 2- Ödül, mükafat
 1864. YAPA : 1- Yaba, yapma, çaba, enerji 2- Bütün, hep, bütünlük 3- Vefa
 1865. YAPAGI : Yapağı
 1866. YAPAN : 1- Yapıcı 2- Yaban, vahşi
 1867. YAPAR : Yapıcı, üretken, olumlu
 1868. YAPARLI : Olumlu, yapıcı
 1869. YAPI : Mamul, yapılmış
 1870. YAPINÇ : (Yapınçak) Yapılmış, mamul, üretilmiş
 1871. YAPRAK : (Yapurgak) Ağaç ve çiçek yaprağı
 1872. YAPRAKÇIĞ : birl. Yaprak/Çığ
 1873. YAPSIK : Memnuniyet, neşe, meftunluk
 1874. YAPŞIN : Yapıcı, olumlu, becerikli
 1875. YAPURGAK : (Yaprak)
 1876. YAR : (Yarı) 1- Uçurum, dik bayır 2- Tanzim, tertip, organizasyon
 1877. YARAGU : Yarar, fayda, faydalı, yararlı
 1878. YARAĞ : (Yara, yarag) 1- yarar, fayda, faydalı, yararlı 2- Silah, zırh, kalkan
 1879. YARAŞUK : Uyumlu, ahenkli, barışsever
 1880. YARAŞUR : Uygun, münasip, layık
 1881. YARATGAN : Yaratan, yaratıcı
 1882. YARATU : Yaratma, tertipleme, düzenleme
 1883. YARATUN : Yaratıcı, tertipli, düzenli, örgütlü
 1884. YARATUR : Yaptırır, yaptırımcı, buyurucu, örgütleyici
 1885. YARAY : Usta, ehil, beceri sahibi
 1886. YARAYLI : uygun, münasip, yararlı
 1887. YARBAY : birl. Yar/Bay
 1888. YARÇI : Ortak, şerik, hissedar
 1889. YARDAK : Yardımcı, asistan, muavin, refik
 1890. YARGAN : 1- yararlı, faydalı, güvenilir, yakın 2- Koruyucu, muhafazakar 3- Mahkeme, yüksek mahkeme
 1891. YARGAN TARKAN : Yargan/Tarkan ─ Bilge Kağan dönemi beylerinden
 1892. YARGI : Hukuk, hüküm, mahkeme, adalet
 1893. YARGIALP : birl. Yargı/Alp
 1894. YARGIBAY : birl. Yargı/Bay
 1895. YARGIBEK : birl. Yargı/Bek
 1896. YARGICI : (yarguçu, yagıçı, yargıç) Yargıç hakim, yargı mercii ─ Otmanlıların, ilk dönem bey ve komutanlarından
 1897. YARGIÇ : Yargıcı, hakim
 1898. YARGIÇU : Yargıç
 1899. YARGIER : birl. Yargı/Er
 1900. YARGIHAN : birl. Yargı/Han
 1901. YARGIN : (yarkın) 1- Gün ışığı 2- Şimşek, çakın 3- Canan, arkadaş, dost 4- Güleryüzlü, mütebessim
 1902. YARGITAN : birl. Yargı/Tan
 1903. YARGITAY : birl. Yargı/Tay
 1904. YARGUÇİ : yargıcı, yargıç, hakim
 1905. YARIM : 1- Yapıcı, yaparlı 2- yarış, müsabaka 3- Bölüm, bölünmüş ─ Türkmenlerin, Çavdur oymağı, dip dedelerinden
 1906. YARIP : Yarı, yarım, bölük, bölünmüş
 1907. YARIŞ : 1- Bölüş, bölüm 2- Müsabaka, karşılıklı, ileriye atılma
 1908. YARIZ : Yarıcı, seri, çabuk, hızlı
 1909. YARKIN : (Yargın)
 1910. YARKINBAY : birl. Yarkın/Bay
 1911. YARKINBEK : birl. Yarkın/Bek
 1912. YARKINER : birl. Yarkın/Er
 1913. YARLIG : 1- Bağışlama, acıma 2- Ferman, buyruk
 1914. YARLIGAÇ : İnayet, yardım, bağış, merhamet
 1915. YARLIGAMAS : Acımasız, acımaz, bağışlamaz
 1916. YARLIGAMIŞ : Bağışlayıcı, merhametli, rahman
 1917. YARLIGAN : Rahman, bağışlayıcı
 1918. YARLIGAR : Bağışlayıcı
 1919. YARLIGASUN : Bağışlayıcı, rahman
 1920. YARLIK : 1- Esirgeme, bağışlama 2- Buyruk, ferman
 1921. YARLUĞ : İrade, istem, buyruk
 1922. YARLUK : Muhtaç, yoksul
 1923. YARLUKA : Bağış, lütuf, koruma
 1924. YARMAKAN : (Yarmayan) Armağan, hediye
 1925. YARP : (yarıp) Durgun, sabit
 1926. YARPAN : (Yarban, yarıban) Sabit, sakin, kendi halinde ─ Kırgızların, Togay, Sarı ve Bağış oymakları, dip dedelerinden
 1927. YARŞI : Hissedar, ortak
 1928. YARTIM : 1- Kısım, bölük, fırka 2- yardım, inayet, destek
 1929. YARUK : 1- Işık, ziya, nur 2- Zırh, koruyucu ─ Salçuklular dönemi, Halep valilerinden
 1930. YARUKBAY : birl. Yaruk/Bay ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 1931. YARUKTAŞ : birl. Yaruk/Taş ─ Salçuklular devleti, komutanlarından. Merv valilerinden
 1932. YARUKTEKİN : birl. Yaruk/Tekin ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1933. YASA : (Yasağ, yasak) Yasa, kanun, nizam, kural, kaide, yasak
 1934. YASABAY : birl. Yasa/Bay
 1935. YASABEK : birl. Yasa/Bek ─ Otmanoğullarının, dip dedelerinden
 1936. YASABUĞA : birl. Yasa/Boğa ─ Kıpçak hanlarından
 1937. YASAÇU : (Yasacı) 1- Parlamenter, Yasa yapan, yasa koyucu 2- Yasaya bağlı, yasal
 1938. YASAĞ : yasak, yasa
 1939. YASAĞUL : (Yasavul)
 1940. YASAHAN : birl. Yasa/han
 1941. YASAKUL : birl. Yasa/Kul
 1942. YASAKBEK : (Yasabek)
 1943. YASAL : 1- Disiplin, sıra, saf, ordunun yürüyüş düzeni 2- Yasalara uygun, nizami
 1944. YASAN : 1- Tertip, düzen, tasarı, plan 2- İşaret, alamet, bünyan, karar
 1945. YASAR : (Yasur) yasaya uyan, yasayı uygulayan ─ Çengiz Kaan’ın Tatar kökenli evdeşi
 1946. YASATAN : 1- Yasalara saygılı 2- Yasa/Tan
 1947. YASATUR : birl. Yasa/Tur Yasaya bağlı, yasayı uygulayan ─ İlhanlılar devleti, Anadolu beylerbeyi
 1948. YASAVUL : Yasayı korumak ve uygulamakla görevli memur. Zabıta, polis ─ İlhanlılar (Olcaytu Han) dönemi bey ve komutanlarından
 1949. YASAVUR : (Yasavul)
 1950. YASGUÇ : Nikap, gizlilik
 1951. YASUGAN : (yasakan) birl. Yasa/Kan ─ Çengiz Kaan’ın Tatar kökenli evdeşi. (Bazı kaynaklarda “yasdır” olarak geçer)
 1952. YASUGAY : (yesugey, yasakay)
 1953. YASUN : (Yisun, İsun) Doğa, tabiat
 1954. YASUT : (yasıt) Onur, şeref, haysiyet
 1955. YASVUL : (Yasavul) 1- Polis, bekçi 2- Mübaşir
 1956. YAŞ : Yaşam, ömür, dirilik, aydınlık, tazelik, ışımak, gelişim, yeşil, yeşillik, gençlik
 1957. YAŞAGU : Ömür, yaşam, canlılık
 1958. YAŞALP : birl. Yaş/Alp
 1959. YAŞAM : Hayat, ömür, dirlik
 1960. YAŞAR : Ömür, yaşam, hayatta kalış.(çocukları sık ölen, ya da fazla yaşamayan ailelerin, yeni çocuklarına verdikleri, Turan, Turmuş, Tokta vb. adlardan)
 1961. YAŞAR ALP : birl. Yaşar/alp
 1962. YAŞARAY : birl. Yaşar/Ay
 1963. YAŞARBAY : birl. Yaşar/Bay
 1964. YAŞARBEK : birl. Yaşar/Bek
 1965. YAŞARŞAD : birl. Yaşar/Şad ─ Göktürk prenslerinden. Kürşad’ın ağabeyi
 1966. YAŞASAY : birl. Yaşa/Say
 1967. YAŞASUN : birl. Yaşa/Sun
 1968. YAŞAY : birl. Yaş/Ay
 1969. YAŞER : birl. Yaş/Er
 1970. YAŞERK : birl. Yaş/Erk
 1971. YAŞERKE : birl. Yaş/Erke
 1972. YAŞIL : 1- Yeşil renk mec.Tazelik, gençlik, zindelik 2- Yeşillik, çimenlik
 1973. YAŞIN : 1- Gizlilik, gizem 2- Şimşek, çakın
 1974. YAŞIT : 1- Genç, körpe, taze 2- Eş, denk, eşit
 1975. YAŞLAK : Giz, sır, esrar, gizli kalması gereken
 1976. YAŞMUT : birl. Yaş/Mut ─ Diyarbakır ve Azerbaycan valilikleri de yapmış olan, İlhanlı,prenslerinden.
 1977. Kulagu Han’ın oğullarından
 1978. YAŞRU : Giz, gizlilik, gizem
 1979. YAŞUK : 1- Işık, ışın, şua 2- Aşkın, aşık, aşmış
 1980. YAŞURGAN : Ketum, sıkı ağızlı, sır vermez
 1981. YATAĞAN : (yatağan, yatakan) 1- Kama türünde, iki tarafı da kesen bir bıçak 2- Tembel, miskin
 1982. Borcunu ödemeyen, üstüne yatan (Uygurlarda)
 1983. YATI : Yatık, meleke, beceri, el yatkınlığı ─ Altay Türkleri, Kunanda oymağı, dip dedelerinden
 1984. YATKIN : Yatık, yatan, uygun, uygunluk
 1985. YATMAN : Muti, efendi, uyumlu, itaatkar
 1986. YATUK : 1- Yatkın, becerili, meleke sahibi 2- Tembel, ağırkanlı 3- Türklerin İslamiyet’e geçtikten sonraki dönemlerde, göçebe ve şamanist oğuzların, kentlerde yaşayan, Oğuz ve öteki Türk boyları için kullandıkları sıfatlardan
 1987. YATUK HAN : birl. Yatuk/Han ─ Kazan hanlarından
 1988. YAVÇIN : (Yatçın) Konuk, yatıya gelen konuk
 1989. YAVGA : Soy, sop, nesil
 1990. YAVNIK : Sevinç, neşe
 1991. YAVRİ : Zayıf, güçten düşmüş
 1992. YAVRU : Zayıf, bakıma muhtaç, ilgi ve bakım bekleyen
 1993. YAVUK : Yakın, yakında duran, yakınlık duyulan, sevgili
 1994. YAVUZ : (Yağız) Kara. Mec. Sert, şiddetli, dehşetli, gözükara, yaman ─ Otmanlı padişahı 11.Selim’in ünvanlarından
 1995. YAVUZHAN : birl. Yavuz/han
 1996. YAY : 1- Yaz mevsimi 2- Silah, ok atmaya yarayan, gergin ip, gerginlik
 1997. YAYAK : yaya, piyade
 1998. YAYBEGÜM : birl. Yay/Begüm
 1999. YAYBİKE : birl. Yay/Bige
 2000. YAYBUKA : birl. Yay/Boğa
 2001. YAYGARU : Bahar, ilkbahar, yaza doğru giden zaman
 2002. YAYGIN : Yayık, yayılmış
 2003. YAYGIR : (Yaykır) Uzay, sema, yıldızlar alemi
 2004. YAYIK : 1- Yaygın, geniş, genişlemiş 2- Tufan, deprem 3- Altay destanlarında adı geçen, Tanrı
 2005. Bayülken’in oğullarından
 2006. YAYIN : Serap, feyezan
 2007. YAYKIRU : Sema, feza, uzay
 2008. YAYKUT : birl. Yay/Kut
 2009. YAYLA : Yaz yeri, yazlık. Bahar, yaz aylarını geçirmek için çıkılan, yüksek dağlık bölge
 2010. YAYLAERİ : birl. Yayla/Eri Yaylada yada yaylaya çıkarken doğan çocuklar için kullanılan adlardan
 2011. YAYLAK : Yayla, yazlık, sayfiye ─ Nogay hanlığı hanlarından, Nogay Han’ın evdeşi (Yaylak Hatun)
 2012. YAYLIM : Yayılım, yayılma yeri, otlak, mera
 2013. YAYMUT : birl. Yay/Mut Yaz sevinci ─ Türkmen oymak beylerinden ve oymaklarından
 2014. YAYSAY : birl. Yay/Say
 2015. YAYSEV : birl. Yay/Sev
 2016. YAYSUN : birl. Yay/Sun
 2017. YAYUÇI : Yayıcı, dağıtıcı, haber yollayan, propaganist
 2018. YAYUK : 1- Yayvan, yayık, uçsuz bucaksız, geniş 2- Deprem, yer sarsıntısı
 2019. YAZAL : Takı, süs, ziynet, mücevher
 2020. YAZARBAY : birl. Yazar/Bay
 2021. YAZDIÇ : Anıt, kitabe
 2022. YAZGAN : Yazan, yazıcı, yazgıyı tayin eden ─ Eski dönem Tanrı ad ve sıfatlarından
 2023. YAZGANALP : birl. Yazgan/Alp
 2024. YAZGANAY : birl. Yazgan/Ay
 2025. YAZGANBAY : birl. Yazgan/Bay
 2026. YAZGANBEK : birl. Yazgan/Bek
 2027. YAZGANER : birl. Yazgan/Er
 2028. YAZGANKULU : birl. Yazgan/Kulu
 2029. YAZGI : 1- Yazı, kader, mukadderat, alın yazısı 2- Tanrısal, ilahi
 2030. YAZGU : (Yazgı)
 2031. YAZGULU : Talihli, bahtı açık
 2032. YAZIÇU : Yazıcı, katip
 2033. YAZIM : Yazgı, mukadderat
 2034. YAZIN : 1- Yaz vakti, bahar vakti 2- Kader, alın yazısı
 2035. YAZINÇ : Kader, alın yazısı, yazgı
 2036. YAZIR : 1- Çok ülkeler gezmiş, görmüş 2- Çok ülke fethetmiş, fatih 3- yazar, yazıcı, katip ─ Dede Korkut dönemi, Oğuz beylerinden
 2037. YAZUCUALP : birl. Yazucu/Alp
 2038. YAZUK : Günah, ayıp, suç
 2039. YAZUKER : birl. Yazuk/Er
 2040. YALIKSUZ : Günahsız
 2041. YEDEN : 1- Yedeği olan, yedeğine alan, tedbirli 2- Yetkin, yeterli, usta
 2042. YEDİTAG : birl. Yedi/Dağ
 2043. YEDİ URUK : (Yedi Uruğ) ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, oymaklarından
 2044. YEĞ : (Yek, yeke) 1- Yüksek, ala, etfal, iyi, daha iyi 2- Soylu, asil, seçkin, güzide, mümtaz
 2045. YEĞEN : 1- Yeğ, üstün tutulan, yeğin, yeğlenmiş 2- Kardeş çocuğu (Babası ya da anası ölmüş, ya da uzakta olup da yakın akrabaları tarafından yetiştirilen çocuklar için kullanılan adlardan) 3- Güveyi, damat
 2046. YEĞEN ALP : birl. Yeğen/Alp
 2047. YEĞEN SİLİG : birl. Yeğen/Selig ─ Uygur kağanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 2048. YEĞENAY : birl. Yeğen/Ay
 2049. YEĞENBEK : birl. Yeğen/Bek
 2050. YEĞENBOĞA : birl. Yeğen/Boğa
 2051. YEĞENBÖRİ : birl. Yeğen/Böri
 2052. YEĞENÇİK : (Yeğencik) ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2053. YEĞENER : birl. Yeğen/Er
 2054. YEĞİN : 1- Üstün, faik 2- Bereketli 3- Çok güçlü, hızlı, şiddetli
 2055. YEĞİNHAN : birl. Yeğin/Han
 2056. YEĞİNALP : birl. Yeğin/Alp
 2057. YEĞİNBAY : birl. Yeğin/Bay
 2058. YEĞİNBEK : birl. Yeğin/Bek
 2059. YEĞİNEK : 1- Yığınak, küme 2- Üstün, faik, daha iyice ─ 1- Salçuklular dönemi, bey ve komutanlarından 2- Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2060. YEĞİNER : birl. Yeğin/Er
 2061. YEĞİNHAN : birl. Yeğin/Han ─ Çin’de hükümet etmiş, Türk hanlarından
 2062. YEĞİNTİMUR : birl. Yeğin/Timur
 2063. YEĞNİ : 1- hafif 2- Alçak gönüllü, mütevazı
 2064. YEĞNİK : (Yeğni)
 2065. YEĞREK : (Yekrek) Etfal, evla, iyi, üstün
 2066. YEĞİTAN : (Yektan) birl. Yeğ/Tan
 2067. YEKE : (Yeğ) ─ Göktürk beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 2068. YEKE YOSUN : birl. Yeke/Yosun ─ Uygur kağanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 2069. YEKEBAY : birl. Yeke/Bay
 2070. YEKEBUĞA : birl. Yeke/Boğa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2071. YEREKOCA : birl. Yeke/Koca ─ Babür han dönemi, ünlü deniz komutanı
 2072. YEREKUL : birl. Yeke/Kul
 2073. YEKEKÜLÜG : birl. Yeke/Külüg ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2074. YEKREK : Evla, iyi, üstün, daha iyi
 2075. YEKSAY : birl. Yek/Say
 2076. YEKSEK : Tedbirli, ihtiyatkar
 2077. YEKÜL : (Yeğül) Yeğni, faik, üstün, muzaffer
 2078. YEL : Rüzgar, esi
 2079. YELARSLAN : birl. Yel/Arslan
 2080. YELAY : birl. Yel/Ay
 2081. YELBARS : birl. Yel/Bars
 2082. YELBATU : birl. Yel/Batu
 2083. YELBATUR : birl. Yel/Batur
 2084. YELBAY : birl. Yel/Bay ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti, bey ve komutanlarından
 2085. YELBEK : birl. Yel/Bek
 2086. YELBÖRİ : birl. Yel/Böri
 2087. YELBUĞA : birl. Yel/Boğa ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti, Suriye valisi ve komutanlarından
 2088. YELÇİ : Yel gibi, hızlı ─ ..Timur Kürkan han dönemi, bey ve komutanlarından
 2089. YELEÇ : Havadar, yel alan
 2090. YELEGEN : Hızlı, süratli, yel gibi
 2091. YELEĞİN : Yel alan yer, rüzgarlı yer
 2092. YELEK : 1- yel gibi, hızlı 2- Okun arkasına takılan tüy, denge tüyü 3- Kolsuz ve yakasız üst giyeceği
 2093. YELEKİN : (Yeleğin) Rüzgarlı, yel esen yer, yel alan yer
 2094. YELEN : 1- Arzu, istek, dilek 2- Fırtına
 2095. YELER : birl. Yel/Er
 2096. YELES : Yel esintisi, havadar, rüzgarlı
 2097. YELESDİ : birl. Yel/Esti
 2098. YELESEN : birl. Yel/Esen
 2099. YELESER : birl. Yel/Eser Esintili, havadar, yel esen..
 2100. YELESEY : birl. Yel/Esey Yel esintisi ─ Kırgız oymak beylerinden
 2101. YELESİ : birl. Yel/Esi
 2102. YELESİN : birl. Yel/Esin
 2103. YELİM : Hareket, eylem, devinim
 2104. YELİN : 1- Yel uğrağı, yel alan yer 2- Yel değişi, yel teması
 2105. YELİNCE : birl. Yel/İnce (Meltem)
 2106. YELİNCE HAN : birl. Yelince/han ─ Oğuznamede, Boğa Han’ın oğlu. Tatar Han’ın torunu
 2107. YELİS : Havalı, havadar, rüzgarlı
 2108. YELİZ : birl. Yel/İz Havadar, rüzgarlı, havalı
 2109. YELKARA : birl. Yel/Kara
 2110. YELKİM : Havadar, havası güzel yer
 2111. YELKİN : 1- Konuk 2- Hızlı, yol gibi
 2112. YELKÖK : (Yelgök) birl. Yel/Kök, gök ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2113. YELKUTLUĞ : (Yelkutlu, Yelkutluk) birl. Yel/Kutluğ
 2114. YELME : Öncü, yol gösteren, mihmandar
 2115. YELSALU : birl. Yel/Salı salmak...dan ─ Yalınçak Han’ın oğullarından
 2116. YELSAY : birl. Yel/Say
 2117. YELSEV : birl. Yel/Sev
 2118. YELTAN : birl. Yel/Tan
 2119. YELTAY : birl. Yel/Tay
 2120. YELTEKİN : birl. Yel/Tekin ─ Abbasiler, (Mu’tasım) dönemi, Fergana valiliği yapmış bir Türk beyi
 2121. YELTUTAR : birl. Yel/Tutar
 2122. YELUZ : birl. Yel/Uz
 2123. YEN : 1- Yenmek, alt etmek 2- Deri 3- Yeni, yenilik, orijinal
 2124. YENAL : birl. Yen/Al
 2125. YENCİLEK : Hafif, yeğin, narin, ince
 2126. YENDÜN : Tercih, seçim, referans
 2127. YENER : Yenmek...den
 2128. YENGİ : 1- Yeni, orijinal 2- Zafer, utku
 2129. YENGİALP : birl. Yengi/Alp
 2130. YENGİAY : birl. Yengi/Ay
 2131. YENGİBAY : birl. Yengi/Bay
 2132. YENGİBEK : (Yangıbek) birl. Yengi/Bek
 2133. YENGİÇAÇAM : birl. Yengi/Çaçam
 2134. YENGİÇİCİ : (Yengi Çiçim) birl. Yengi/Çiçi-çiçim ─ .. Babür Han’ın kız yeğeni.
 2135. YENGİER : birl. Yengi/Er
 2136. YENİN : Galip, muzaffer, utkan
 2137. YENİSEY : birl. Yeni/Say
 2138. YENİŞ : Galebe, galibiyet, utku
 2139. YENOL : birl. Yen/Ol
 2140. YENTİMUR : birl. Yen/Timur ─ Yisun Timur Han, dönemi, saray nazırlarından.
 2141. YENTÜR : Kalender
 2142. YENÜL : Mutevazı, alçak gönüllü
 2143. YEPREM : Aktif, faal, becerikli, çalışkan
 2144. YER BAYIRKU : birl. Yir/Bay/Urku
 2145. YERBEK : birl. Yer/Bek
 2146. YERÇİ : Başkan, yol gösteren, mürşid.
 2147. YERÇİLİG : İzci, takipçi
 2148. YERGİN : Mahzun, hüzünlü, bitkin, yere bakan, boynu bükük
 2149. YERİNÜR : Durağan, üşengeç, müşkülpesent
 2150. YERKARA : birl. Yer/Kara (Kara toprak) ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 2151. YERÜNMES : Hamarat, çalışkan, vurdumduymaz
 2152. YESUGA : (Yesuge, yasagay) Yasa, yasak, yasaya bağlı, yasadan yana ─ Tuman Han’ın oğullarından
 2153. YESUGENBAGATUR : birl. Yesuken/Bagatur ─ Karayetler devleti beylerinden
 2154. YESUGEY : (Yasagay) birl. Yasağ/Ay ─ Çengiz Kaan’ın torunlarından. Kubilay Kaan’ın kardeşi
 2155. YESUGEY BAGATUR : birl. Yasugay/Bagatur ─ Çengiz Kaan’ın babası
 2156. YESUKAN BEGÜM : birl. Yasugan/Begüm
 2157. YESUKEN : (Yasuga, yasag, yasa) Yasa, yasak, yasalı, yasaya bağlı ─ Bahatur Han’ın oğullarından
 2158. YESUNTİMUR : (Yisun Timur, İsen Timur) ─ Çengizoğullarının son dönem hanlarından
 2159. YEŞİL : (Yaşil) 1- Tazelik, taze, körpe 2- Çimen, çimenlik
 2160. YEŞİM : Eski dönemlerde, Türklerce kutsanmış, değerli taş
 2161. YET : (yeti, yete) Kudret, kuvvet, güç, yeterlilik, yetenek, beceri, maharet
 2162. YETEK : Gaye, emel
 2163. YETEN : Yeterli, yetkin, usta
 2164. YETER : Yeterli, yetkin, uzman, usta
 2165. YETGİN : (Yetkin) Çok çocuklu ailelerin, doğan çocuklarının sonuncu olması dileği ile verilen adlardan
 2166. YETİ : 1- yetenek, kabiliyet 2- Yetkin, kamil, olgun, becerikli, mükemmel 2- Etki, etkileyici 3- Yitik, kayıp, harcanmış, zayi olmuş
 2167. YETKİN HAN : birl. Yetkin/Han
 2168. YETİKARA : 1- Yedi/Kara 2- Yeti/Kara ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2169. YETİKAY : birl. Yetik/ay
 2170. YETİKBARS : birl. Yetik/Bars
 2171. YETİKBUĞA : birl. Yetik/Boğa
 2172. YETİKKOCA : birl. Yetik/Koca
 2173. YETİKOZAN : birl. Yetik/Ozan
 2174. YETİKTİMUR : birl. Yetik/Timur
 2175. YETİKULİ : birl. Yeti/Kuli
 2176. YETİKUZ : birl. Yetik/Uz
 2177. YETİŞGİN : (yetişkin) Yetişmiş, olgun, kamil, mükemmel, yetenekli
 2178. YETİZ : Hazır, amade, yeterli, olgunluğa ermiş
 2179. YETKİ : Sorumluluk, maharet, iş bitirme gücü
 2180. YETKİN : 1- yetişkin, ehil, uzman, yeterli 2- Etkileyici, çekici, mükemmel
 2181. YETKİNALP : birl. Yetkin/alp
 2182. YETKİNAY : birl. Yetkin/Ay
 2183. YETKİNBAY : birl. Yetkin/bay
 2184. YETKİNER : birl. Yetkin/Er
 2185. YETKİNHAN : birl. Yetkin/Han
 2186. YETMEN : Olgun, gelişkin, uzman, yeterli, yetenekli
 2187. YEYGÜ : Armağan, bahşiş, ihsan
 2188. YEYİ : (Yeğ, yeke)
 2189. YEYİN : Galip, kavi, üstte olan
 2190. YEYNİ : Ehven, iyi
 2191. YEYREK : Makbul, kabul gören, beğeni toplayan
 2192. YEYTEM : Eski, kadim
 2193. YIBAR : 1- Koku, parfüm 2- Kokulu mum
 2194. YIĞ : Yığılı, toplu, birikim
 2195. YIĞAÇ : 1- Ağaç 2- Erkeklik organı 3-Yığıcı, toplayıcı ─ Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 2196. YIĞAÇHAN : birl. Yığaç/Han ─ İlhanlılar dönemi, beylerinden
 2197. YIĞAN : (Yıkan) 1- Yığıcı 2- Yıkıcı
 2198. YIĞANTEKİN : birl. Yığan/Tekin ─ Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 2199. YIĞIN : Birikim, kitle, yığılı olma hali, yığılmış, istifli
 2200. YIĞINAK : Toplum, kitle
 2201. YIĞINCA : Genel, teamül, sosyal kural, toplumun benimseyip uyguladığı kurallar
 2202. YIĞLINÇ : (Yığlınçı) İffetli, edepli, namuslu
 2203. YIĞNAK : Yığın, yığınak, toplum, cemaat
 2204. YIĞRIK : Mahçup, utangaç
 2205. YIKIN : (yığın) Afet, yıkım , zarar
 2206. YIKINÇ : Yıkmış, yıkıcı ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2207. YIKMIŞ : Yıkıcı, devirici, güçlü
 2208. YILBARS : birl. Yıl/Bars
 2209. YILDIKU : Yıldız, yıldız kümesi ─ Atilay Han’ın son evdeşi. (Bu adı ona Atilay Han vermiş)
 2210. YILDIR : Yıldırıcı, ürkütücü, heybetli, dehşetli, şiddetli, gözükara, korkusuz
 2211. YILDIRALP : birl. Yıldır/Alp
 2212. YILDIRAN : Ürkütücü, korkutucu, heybetli, gösterişli
 2213. YILDIRAY : birl. Yıldır/Ay
 2214. YILDIRBAŞ : birl. Yıldır/Baş
 2215. YILDIRBAY : birl. Yıldır/bay
 2216. YILDIRBEK : birl. Yıldır/Bek
 2217. YILDIRGAN : Yıldıran, ürküten, korkutan, şaşalı, gösterişli
 2218. YILDIRHAN : birl. Yıldır/han
 2219. YILDIRIM : (Yaldırım) 1- Berk, yüksek voltajlı elektrik 2- Göz kamaştırıcı, ışık, aşırı parlaklık ─ Otmanlı hanlarından 1. Bayezit’in ünvanı
 2220. YILDIRKAN : birl. Yıldır/kan
 2221. YILDIZ : Yaldız, parlak ışık, parlayan, ışıyan ─ Türk mitolojisinde, Böritiçine’nin oğullarından
 2222. YILDIZAY : birl. Yıldız/ay
 2223. YILDIZER : birl. Yıldız/Er
 2224. YILDIZHAN : birl. Yıldız/han ─ 1- Oğuz Kağan’ın oğullarından 2- eski dönem Tanrıçalarından
 2225. YILDURU : Berrak, net, temiz, billur
 2226. YILGI : Yılma, dehşet, ürküntü
 2227. YILGIN : Yılmış, ürkek, bezgin
 2228. YILIĞ : Yılgın, yılmış, yılık
 2229. YILKI : 1- At, at yavrusu 2- At sürüsü
 2230. YILMA : 1- Yılmaz, azimli, dayanıklı, cesur, korkusuz 2- Dik yokuş, dağ yamacı
 2231. YILMABEK : birl. Yılma/Bek
 2232. YILMABÖRİ : birl. Yılma/Böri
 2233. YILMABUĞA : birl. Yılma/Boğa
 2234. YILMASIN : Yılmaz, korkusuz
 2235. YILMAZ : Gözüpek, korkusuz, batur, dayanıklı, azimli
 2236. YILMAZBAY : birl. Yılmaz/bay
 2237. YILMAZER : birl. Yılmaz/er
 2238. YILTAŞ : birl. Yıl/Taş ─ Altay Türkleri, Kişiler oymağı, dip dedelerinden
 2239. YILTAN : birl. Yıl/Tan
 2240. YILTAY : birl. Yıl/Tay
 2241. YIRAGU : Yırcı, çalgıcı, enstrüman çalan, müzisyen
 2242. YIRAK : Irak, uzak, mesafeli
 2243. YIRI : Sol, sol taraf, tek taraf, tek taraflı
 2244. YIRIM : 1- Solak 2- Yarım 3- yurt, toprak ─ Göktürkler dönemi, beylerinden.Kürşad’ın kırklarından
 2245. YIŞ : (Yaş, yaşıl) Orman, yeşillik içindeki bölge
 2246. YIŞIK : 1- Tulga, demir örgülü tulga 2- ışık
 2247. YİBEK : Ateşli, hararetli, heyecanlı
 2248. YİGE : Dayanıklı, kavi, metin
 2249. YİĞENÇUR : birl. Yiğen, yeğen/Çur ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2250. YİĞENEK : 1- Toplum, kitle, cemaat 2- Yeğen, yeğencik ─ Salçuklular dönemi, beylerinden
 2251. YİĞİN : Daha iyi, sıkı, dayanıklı, üstün, tercih edilir
 2252. YİĞİT : 1- Yeğ, yiğ, iyi, daha iyi, sıkı, sağlam, güçlü, batur, cesur 2- Delikanlı, cıvan, genç 3- Koca, eş
 2253. YİLUN : (Yulun) İri, heybetli, gösterişli, cesim
 2254. YİLUNTEKİN : birl. Yilun/Tekin ─ Dokuz Oğuz destanında adı geçen bir bey. Buğu Han’ın torunu
 2255. YİNAL : İnal
 2256. YİNÇKE : İnce, zarif, narin
 2257. YİNÇKELÜ : Nazik, anlayışlı, kibar
 2258. YİNÇÜ : 1- İnce, zarif 2- İnci
 2259. YİNDEK : Daimi, ebedi, sürekli, kalıcı
 2260. YİR : Yer, toprak, arazi, arz, yeryüzü, dünya
 2261. YİRÇİ : Kılavuz, izci, rehber, yer bilen, yer bildiren
 2262. YİRDEŞ : Yurttaş, hemşehri, aynı toprağı paylaşan
 2263. YİRDİNÇÜ : (Yirtinçü) Evren, kainat
 2264. YİRGA : Mesut, mutlu, mutluluk dolu
 2265. YİRTİNÇÜ : Evren, kainat
 2266. YİSUN : (yasun, yosun) Doğa, tabiat, yeşillik ─ Çengiz Kaan dönemi bilginlerinden
 2267. YİSUNAY : birl. Yisun/Ay
 2268. YİSUNBOĞA : birl. Yisun/Boğa ─ Çağatay hanlarından
 2269. YİSUNBUDAK : birl. Yisun/Budak ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2270. YİSUNER : birl. Yisun/Er
 2271. YİSUNTİMUR : birl. Yisun/Timur ─ Çağatay hanlarından. Çağatay han’ın torunu
 2272. YİTER : Varis, mirasyedi
 2273. YİTİK : 1- Yetik, olgun 2- Keskin 3- Kayıp
 2274. YİTİRMİŞ : Yitik, kayıp, kaybetmiş, yoksul
 2275. YİTÜT : Meziyet, maharet, beceri
 2276. YİZEK : Askeri kılavuz, öncü
 2277. YOĞANAK : Yığınak, kütle
 2278. YOĞÇI : Yoğ’çu, yun yapan, yokluk çeken, yas tutan, yasçı
 2279. YOĞUN : Kalın, gür, iri, sık, sıkı, cüsseli, fazla, fazlalaşmış, katılaşmış
 2280. YOĞUNALP : birl. Yoğun/Alp
 2281. YOĞUNAY : birl. Yoğun/Ay
 2282. YOĞUNBAY : birl. Yoğun/Bay
 2283. YOKUŞ : Yukarı, yukarı doğru çıkan, dik yol, bayır ─ Tiyeli Türkleri, oymak beylerinden
 2284. YOL : Üzerinden gidilen...mec. 1- Kut, mut, baht, yazgı, kader 2- Örf, adet, töre, gelenek teamül, ilke, tarz, gidişat
 2285. YOLA : 1- Örf, adet, usul, erkan 2- Meşale, kandil ─ Bulgar hanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 2286. YOLAÇ : Yol gösterici, mihmandar, rehber, önder, öncü
 2287. YOLAÇAN : birl. Yol/Açan Önder, öncü
 2288. YOLAÇBEK : birl. Yolaç/Bek
 2289. YOLAÇBÖRİ : birl. Yolaç/Böri
 2290. YOLAÇHAN : birl. Yolaç/Han
 2291. YOLAK : birl. Yol/ak 1- Dürüst, namuslu, temiz 2- Çığır, yenilik, gidişat 3-Kısa yol, kestirme yol
 2292. YOLALDI : birl. Yol/Aldı 1- İlerleme kaydeden, gelişen, uzman, profesyonel 2- Terbiyeli, yola gelmiş, geleneklerine bağlı
 2293. YOLAY : birl. Yol/Ay ─ 1- Kazak hanlığı dönemi, beylerinden (Çariçe Katerina’ya isyanıyla ünlenmiş bir Türk beyi) 2- Manas destanında adı geçen bir bey
 2294. YOLBAK : (Yolbaka, yolbakan) Konuksever, misafirperver
 2295. YOLBİLİR : birl. Yol/Bilir Görgülü, bilgili, usul erkan sahibi
 2296. YOLBUĞA : birl. Yol/Boğa ─ Baybars Han’ın komutanlarından
 2297. YOLÇU : 1- Önder, başkan, şef, lider 2- Peygamber, nebi 3- Gelenekçi, muhafazakar 4- Yolcu, yola çıkmış, yolunda giden
 2298. YOLDAM : 1- Uysal, yola gelen, yolunda giden 2- Usul, metod, tarz
 2299. YOLDAN :
 2300. YOLDAŞ : Aynı yolun yolcusu, aynı yolu paylaşan, aynı yola gönül vermiş, aynı yola baş koymuş, aynı, töre ya da prensipler üzerinde, fikir ve gönül birliği eden, çok yakınlaşmış dost, dava arkadaşı
 2301. YOLDAŞBEGÜM : birl. Yoldaş/begüm
 2302. YOLER : birl. Yol/Er
 2303. YOLERİ : birl. Yol/Eri 1- Töreye bağlı, edep erkan sahibi, bilgili, deneyimli 2- Tarikat ehli, tarikata ya da bir şeyhe bağlı kişi
 2304. YOLKUL : birl. Yol/Kul
 2305. YOLKULA : birl. Yol/Kula ─ Kıpçak hanlarından. Toktamış han’ın babası ( Bazı kaynaklarda, “yolkulu” olarak geçiyor.)
 2306. YOLKULU : birl. Yol/Kulu mec. Töreye ve kurallara bağlı, irşad olmuş
 2307. YOLLUK : (Yolluğ) 1- Kutlu, mübarek 2- Olgun, ergin 3- Halas bulmuş, huzura kavuşmuş, mesut, bahtiyar
 2308. YOLOĞLU : birl. Yol/Oğlu 1- Fedai, sedengeçti 2- Adak, adanmış, kurban 3- Bağlı, kendini töreye ya da şeyhe bağlamış
 2309. YOLSAY : birl. Yol/Say
 2310. YOLSEV : birl. Yol/Sev
 2311. YOLTAY : birl. Yol/Tay ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 2312. YOLUKARSLAN : birl. Yoluk/Arslan ─ Kırman salçukluları, beylerinden. Melik Arslan’ın oğlu
 2313. YOLUM : Usul, kaide, prensip
 2314. YONAT : Tam, eksiksiz, kusursuz
 2315. YONCA : Sulu yerlerde yetişen bir bitki türü
 2316. YONGA : (Yonca)
 2317. YORÇI : (Yorçu)
 2318. YORÇU : 1- Askeri kılavuz, öncü, yol gösteren 2- Yorumcu, yorumlayan, eleştirmen
 2319. YORDAM : 1- Alışkanlık, eğilim, usul, meleke, beceri 2- Jest, eda, işve, naz
 2320. YORGA : (Yurga) Rahvan giden at
 2321. YORNUK : İstirahat, istirahatgah, dinlenme yeri
 2322. YOSUNBUKA : birl. Yisun/Buğa ─ Koço Uygurları, prenslerinden
 2323. YOVAŞ : (Yavaş) Çelebi, efendi, ağırbaşlı, halim
 2324. YÖĞRÜK : Yörük, göçebe
 2325. YÖNDEM : (Yöntem) Usul, tarz, teamül, töreye uygun biçimde olan ─ Harzemler devleti beylerinden
 2326. YÖNET : 1- Biçim, tarz, yöntem 2- uygun, uyumlu, uysal, geçimli
 2327. YÖNTEM : (Yöndem)
 2328. YÖNTEN : Uslup, tarz, biçim
 2329. YÖRGENÇ : Dağ dönemeci, dağ yolu
 2330. YÖRTEM : Usul, biçim, tarz
 2331. YÖRÜK : (Yöğrük, yürük) Yürüyen, yürüyücü, göçen, göçücü, göçebe
 2332. YÖYEN : Mevsim, sezon
 2333. YUDUM : (Yutmak...dan)
 2334. YUĞAK : Bir su kuşu
 2335. YUĞKA : İnce
 2336. YUĞRUŞ : (Yukruş, Yukruç) Eskiden, halktan biri olmasına rağmen, gösterdiği performans ve yararlılıklardan sonra, bey mertebesinde değerlendirilerek, devletin üst düzey kademelerinde görev alan kişi.
 2337. YULA : 1- Su kaynağı, yerden fışkıran su, göze 2- Işıldak, ışık veren, meşale, kandil
 2338. YULAK : (Yula)
 2339. YULU : Adalet
 2340. YULYU : (Yulu, yuluk, Yulug) 1- Yardımcı, yardımsever, fedakar, adil 2- haraç, cizye, vergi 3- traş, traşlı, bakımlı 4- Yağma, yağmacı
 2341. YULUĞ TİGİN : birl. Yuluğ/Tigin ─ Bilge Kağan ve Kül Tigin’in yeğeni
 2342. YULUĞBİRİM : birl. Yuluğ/Birim ─ Uygurlar döneminde alınan mahsul vergisi
 2343. YULUK : 1- Traşlı, matruş, bakımlı 2- Yağmacı
 2344. YULUK ARSLAN : birl. Yuluk/Arslan ─ Artukoğulları beylerinden. İlgazi Beğ’in oğlu.
 2345. YULUM : 1- Fedakar, yardımsever 2- Yolcu, yoluna bağlı, töresine bağlı
 2346. YULUMHAN : birl. Yulum/ Han ─ Buhara hanlığı, hanlarından.
 2347. YULUMBAY : birl. Yulum/Bay
 2348. YULUN : Yolcu, yola giden
 2349. YUM : Mutluluk, neşe, ferahlık, rahatlık
 2350. YUMAK : Yumlu, yumulu
 2351. YUMLU : Mutlu, kutlu, mübarek, huzurlu
 2352. YUMRU : 1- Yumulu, yumuk, yumruk 2- İri, heybetli, gösterişli ─ Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından.
 2353. YUMUK : Gül, goncagül
 2354. YUMUŞ : (Yumuç) 1- Söz, öğüt, nasihat 2- Emir, ferman, buyruk 3- Müjde, müjdeli haber 4- Yumuk, yumulmuş, yumruk
 2355. YUMUŞAY : birl. Yumuş/Ay
 2356. YUMUŞBAY : birl. Yumuş/Bay
 2357. YUMUŞER : birl. Yumuş/Er
 2358. YUMUŞGA : Bir dağ yemişi
 2359. YUMUŞHAN : birl. Yumuş/Han
 2360. YUMUTGAN : Yapıcı, birleştirici, pozitif kişilik
 2361. YUNAK : Üzerinde çamaşır döğülen ve yıkanan, büyük taş parçası
 2362. YUNMUŞ : Yıkanmış, temiz, titiz, arık
 2363. YUNT : 1- Çadır, oba, ev, yurt, vatan 2- Terbiyesi tamamlanmamış, yarı yabani at 3- Uygarlık, medeniyet
 2364. YUNTAL : birl. Yunt/Al
 2365. YUNTBAY : birl. Yunt/Bay
 2366. YUNTBİL : birl. Yunt/Bil
 2367. YUNTER : birl. Yunt/Er
 2368. YUNTSAY : birl. Yunt/Say
 2369. YURÇI : 1- Becerikli, mahir 2- Yirçi, yer gösteren, rehber
 2370. YURDAER : birl. Yurda/Er
 2371. YURDAKAN : birl. Yurda/Kan
 2372. YURDAKUL : birl. Yurda/Kul
 2373. YURDUM : Vatanım
 2374. YURGA : Rahvan giden at.
 2375. YURT : 1- Vatan, kutsanmış toprak 2- Kaynak, asıl, kök 3- Uygarlık, medeniyet 4- Çadır, oba, ev
 2376. YURTAL : birl. Yurt/Al (.. almak..dan)
 2377. YURTALP : birl. Yurt/Alp
 2378. YURTAN : birl. Yurt/An
 2379. YURTAY : birl. Yurt/Ay
 2380. YURTBAY : birl. Yurt/Bay
 2381. YURTBEK : birl. Yurt/Bek
 2382. YURTBİLDİ : birl. Yurt/Bildi
 2383. YURTER : birl. Yurt/Er
 2384. YURTERİ : birl. Yurt/Eri
 2385. YURTHAN : birl. Yurt/Han
 2386. YURTKAN : birl. Yurt/Kan
 2387. YURTLAK : Yurt, vatan, sonradan yurt edinilmiş yer, yurtlaştırılmış yer.
 2388. YURTNOYAN : birl. Yurt/Noyan ─ Nogay hanlığı dönemi, beylerinden.
 2389. YURTSAY : birl. Yurt/Say
 2390. YURTSEV : birl. Yurt/Sev
 2391. YUTLUK : Kayıp, zarar
 2392. YUTUM : Yudum, damla, tike, parça
 2393. YUVANÇ : Teselli
 2394. YUVANIŞ : (Yuvanç, yavanıç)
 2395. YÜCE : Yüksek, ulu, alicenap, haşmetli
 2396. YÜCEL : Yücelik, ululuk, haşmet.
 2397. YÜĞNEK : Alçak gönüllü, mütevazı. ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey.
 2398. YÜĞNÜK : Salih, temiz
 2399. YÜĞRÜK : Yürük.
 2400. YÜĞÜNT : Reverans, selam
 2401. YÜKNÜ : Secde, secdede olan
 2402. YÜKSEL : Yükseklik, ululuk, büyüklük
 2403. YÜKSELAY : birl. Yüksel/Ay
 2404. YÜKSELEN : Ulu, kişi.
 2405. YÜKSELGÜN : birl. Yüksel/Gün
 2406. YÜKSELİŞ : Büyüklük, ululuk, ikbal
 2407. YÜKÜN : Baş eğme, saygı duruşu, tazim. ( Kuran’ın ilk çevirisinde, İ.S. 10. Yz. Bu sözcük, “Namaz” karşılığı olarak da kullanılmıştır.)
 2408. YÜKÜNÇ : Eğilme, reverans
 2409. YÜKÜNGEN : Eğilen, reverans yapan, saygılı
 2410. YÜKÜNTÜR : Baş eğdirir, diz çöktürür.
 2411. YÜKÜNÜK : Eğilme, reverans
 2412. YÜKÜNÜR : İbadet eden
 2413. YÜLEK : Okun arkasındaki, denge tüyü.
 2414. YÜLEK HAN : birl. Yülek/Han
 2415. YÜLEKBAY : birl. Yülek/Bay
 2416. YÜLEKBEGÜM : birl. Yülek/Begüm
 2417. YÜLEKBİGE : birl. Yülek/Bike
 2418. YÜNKÜL : Hafif, narin
 2419. YÜRE : Daire, helezon, çember
 2420. YÜREĞİR : Yürekli, cesur
 2421. YÜREKLİ : Cesur, korkusuz.
 2422. YÜRİK : Yaşam, hayat,, ömür, geçim.
 2423. YÜRÜKALP : birl. Yürük/Alp
 2424. YÜRÜKBİGE : birl. Yürük/Bike
 2425. YÜLÜK : (Yülek)
 2426. YÜLÜK ARSLAN : birl. Yülük/Arslan ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 2427. YÜRÜKBİLGE : birl. Yürük/Bilge
 2428. YÜRÜKER : birl. Yürük/Er
 2429. YÜRÜKTİMUR : birl. Yürük/Timur ─ Koço Uygurları, prenslerinden.
 2430. YÜRÜM : Yaşam, hayat, ömür
 2431. YÜZAK : birl. Yüz/Ak Masum, günahsız.
 2432. YÜZAKI : birl. Yüz/Akı Masumiyet, tgemizlik, namus, namusluluk, başarı, beceri
 2433. YÜZAY : birl. Yüz/Ay
 2434. YÜZBAY : birl. Yüz/Bay
 2435. YÜZBEG : (Yüzbek-Yüzbey) birl. Yüz/Beg, bek, bey ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından.
 2436. YÜZBEGÜM : birl. Yüz/Begüm
 2437. YÜZBİKE : birl. Yüz/Bike
 2438. YÜZHANIM : birl. Yüz/Hanım
 2439. YÜZKARA : birl. Yüz/Kara
 2440. YÜZLÜG : (Yüzlüg, yüzlük) Soylu, dürüst, namuslu.
 2441. YÜZÜAY : birl. Yüzü/Ay
Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim