Öz Türkçe isimler

Türklerin köklerinden, anlam ve tarihi bağlantıları ile, yaklaşık on-bin adet öz Türkçe, eski Türk isimleri içinden, bebeğinize isim seçin.

 1. ABA : Saygıdeğer, saygıya layık kişi bazı Türk boylarında “ ana. Abla. Bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır. ─ Harzemşahlar dönemi, bey ve komutanlarından
 2. ABADAN : 1- Cömert, verici 2- Bağışlayıcı, gönül yapıcı ─ 1- Böriler hanedanından “Tuğ Tiğin “ beyin torunu 2- Kırgızların bir oymağı ve ilk beylerinden
 3. ABAK : Temiz, iffetli, namuslu kişi ─ Şam Selçukluları dönemi beylerinden
 4. ABAKA : Yakın akraba, amca çocuğu ─ (Abaka Han) İlhanlı hanlarından Cengiz Kaan’ın torunu ve Kulagu Han’ın oğlu
 5. ABAKAN : Alicenap ─ Çağatay hanlarından “Düve Han’ın “oğlu
 6. ABAKAY : 1- Yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2- Sibirya’da saygın ve sözü geçen hanımlara verilen bir unvan
 7. ABAKBEGÜM : birl. Apak/Begüm
 8. ABAKIR : birl. Aba/Kır ─ Kırgızların eski oymak beylerinden
 9. ABAKLI : ─ Özbeklerin Kengeş oymağının dip dedelerinden
 10. ABALA : (Abla)
 11. ABAR : (Avar) : 1- Gösteriş, heybetlilik 2- Başeğmez, dirençli
 12. ABAŞ- (Abaş hatun) Hanım yürüyüşü (Küçük narin adım) ─ Kulagu Han’ın gelini, Mengü Timur Han’ın evdeşi
 13. ABATAY : birl. Aba/Tay
 14. ABAY : 1- Aydınlık, aydınlık verici 2- Hayret uyandıran, hayret verici ─ 3- Cuci Han’ın torunu, Batu Han’ın oğlu 4- kazak asıllı dünyaca ünlü şair (19.yz)
 15. ABAKIYMIŞ : Gönül kırıcı, can yakıcı ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından (Kürşad’ın kırklarından)
 16. ABÇAR-(Avşar) : 1- İşin ehli kişi, işbitirici 2- Uyumlu, itaatkar ─ Oğuz Kağan’ın torunu, Yıldız Han’ın oğlu
 17. ABI : 1- Can, ruh 2- Soyluluk ─ Göktürkler dönemi beylerinden.Kürşad’ın kırklarından
 18. ABIÇ : Gönüllü ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 19. ABIDAL : (Abadal) birl. Abı/Dal ─ Türkmenlerin, Çavdur oymağına bağlı obanın dip dedelerinden
 20. ABIDAN : İçli, gönül insanı ─ Kırgız oymak beylerinden
 21. ABIK : İçli, gönüllü
 22. ABIKAN : birl. Abı/ Kan Mec.Soylu ─ Düve Han’ın oğullarından
 23. ABIKAY : birl. Abık/Ay
 24. ABIL : Gönüllü, İstekli ─ Harzem hanlarından Muhammed Han’ın oğlu
 25. ABILAK(Ablak) : birl. Abıl/Ak ─ Kıpçak hanlarından Yadigar Han’ın oğlu
 26. ABILAYHAN : birl. Abılay Han Kazak Hanlarından (18.Yüzyıl)
 27. ABINAK : Sakinleşmiş gönül rahatlığı içinde olan
 28. ABINÇ(Avunç) : Avunç, teselli
 29. ABINÇU : (Abınç)
 30. ABIŞ(Apış) : Bacağın diz kapağından yukarısı ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 31. ABIŞKA : İçten, içtenlikle çalışan ─ Gazan Han’ın komutanlarından
 32. ABITAY : birl. Abı/ Tay
 33. ABIZ : Ruhsal, ruhlarla ilgili ─ Altay destanlarında adı geçen ünlü bir kam.
 34. ABİKE : Alicenap, yüksek gönüllü
 35. ABİN : Mutlu, memnun, hoşnut ─ Alt.Türkleri, Çur oymağının ilk beylerinden
 36. ABŞARAY : birl. Avşar/Ay
 37. ACABAY : birl. Aça/Bay ─ Akkoyunlular dönemi bey ve komutanlarından
 38. ACABOĞA : birl. Aça/Boğa ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 39. ACAHAN : birl. Aça/han ─ Akkoyunlular dönemi bey ve komutanlarından
 40. ACAR : 1-Gayretli,Hareketli 2- Gözüpek, yırtıcı ─ Karakıtaylar dönemi beylerinden (Barak Hacip beğ’in oğlu)
 41. ACARALP : birl. Acar/Alp
 42. ACARAY : birl. Acar/Ay
 43. ACARBAY : birl. Acar/Bay
 44. ACARBEK : birl. Acar/bey
 45. ACARHAN : birl. Acar/Han
 46. ACARKAN : birl. Acar/Kan
 47. ACARÖZ : birl. Avar/Öz
 48. ACARSOY : birl. Acar/Soy
 49. ACARTAN : birl. Acar/Tan
 50. ACARTAY : birl. Acar/Tay
 51. ACARUZ : birl. Acar/Uz
 52. ACATAY : birl. Aça/Tay
 53. ACAY : birl. Aça/Ay ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 54. ACIBAY : birl. Acı/bay
 55. ACIBUĞU : birl. Acı/buğu ─ Yakut destanlarında adı geçen bir bey
 56. ACLAN : Açık,Açılan ─ Karesi oğulları dönemi beylerinden
 57. ACU-(Acı,Açığ) : 1- Açık 2-Keskin, sert 3- Açı,aralık ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 58. ACUBAY : birl. Acu/Bay
 59. ACUHAN : .birl. Acu/Han
 60. ACUN : Dünya, yeryüzü
 61. ACUNAPA : birl. Acun/Apa
 62. ACUNAKA : birl. Acun/Aka
 63. ACUNAL : birl. Acun/Al (Almak’tan)
 64. ACUNALP : birl. Acun/Alp
 65. ACUNATA : birl. Acun/Ata
 66. ACUNAY : birl. Acun/Ay/Mec.”Dünya güzeli”
 67. ACUNBAY : birl. Acun/Bay
 68. ACUNBEK : birl. Acun/Bey
 69. ACUNBOY : birl. Acun/Boy
 70. ACUNBÖRİ : birl. Acun/Böri
 71. ACUNBUĞA : birl. Acun/Boğa
 72. ACUNDAĞ : birl. Acun/Dağ
 73. ACUNDOĞDU : birl. Acun/Doğdu
 74. ACUNER : birl. Acun/Er
 75. ACUNGÖL : birl. Acun/Göl
 76. ACUNGÜN : birl. Acun/Gün
 77. ACUNHAN : birl. Acun/Han
 78. ACUNKUL : birl. Acun/Kul
 79. ACUNKULİ : birl. Acun/Kulu
 80. ACUNKUT : birl. Acun/Kut
 81. ACUNLUK : Dünya malı,dünyalık
 82. ACUNOĞUL : birl. Acun/Oğul
 83. ACUNOK : birl. Acun/Ok
 84. ACUNSOY : birl. Acun/Soy
 85. ACUNSU : birl. Acun/Su
 86. ACUNSUZ : Dünya malında gözü olmayan
 87. ACUNŞAD : birl. Acun/Şad
 88. ACUNTAN : birl. Acun/Tan
 89. ACUNTAŞ : birl. Acun/Tan
 90. ACUNTAY : birl. Acun/Tay
 91. ACUNTİGİN : birl. Acun/Tigin
 92. ACUNTOY : birl. Acun/Toy
 93. ACUNTUĞ : birl. Acun/Tuğ
 94. ACUNVERDİ : birl. Acun/Verdi
 95. AÇA : 1- Toplum içinde saygınlığı olan kişi 2-Analık derecesinde saygıya layık hanım ─ Karesi oğulları dönemi beylerinden Aclan bey ve Evrenuz beyin yoldaşlarından
 96. AÇABÖRİ : birl. Aça/Böri
 97. AÇABUĞA : birl. Aça/Boğa
 98. AÇAGÜN : birl. Aça/Gün
 99. AÇAMAY : birl. Açam/Ay ─ Özbeklerin, Karakalpak oymağı il dönem beylerinden
 100. AÇAN : Açma eylemi içinde olan (Çiçek gibi)
 101. AÇIĞ : 1-Açık,dürüst 2- Bahşiş bey yada hanların verdiği bahşiş ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 102. AÇIK : (Açığ) 2.büyük kardeş
 103. AÇIL : Açık, açılmış ─ Harzem hanlarından Gayur Hanın üç adından biri (Diğer adı da “İnalcık’dır)
 104. AÇILAY : birl. Açıl/Ay
 105. AÇUK : (Açık) İyi huylu,mülayim
 106. ADAK : 1-Söz,nişan 2-Bağış,sungu
 107. ADAL : Sadık, güvenilir
 108. ADALAN : Ünlü, şöhretli
 109. ADALDI : Ünlü
 110. ADALIR : Ünlü
 111. ADALMIŞ : Ünlü
 112. ADAN : Uygunluk, liyakat ─ Gur’lar döneminde, Afganistan civarında beylik kurmuş bir Türk beyi
 113. ADANIR : Ünlü
 114. ADANMIŞ : Adaklı,adak olmuş
 115. ADAR : Adama eyleminde bulunan
 116. ADAY : Memnunluk,hoşnutluk ─ Kazak, Kiçiyüz, Bayoğlu oymağı, ilk beylerinden
 117. ABDAN : Ünlü ─ Kazak,Uluyüz oymağı ilk beylerinden
 118. ADBERİLGEN : Adına layık ve ününü haketmiş kişi
 119. ADIAY : birl. Adı/Ay
 120. ADIBAY : birl. Adı/Bay
 121. ADIGÜN : Adı/Gün
 122. ADIGÜZEL : birl. Adı/Güzel
 123. ADIKTI : Ünlü ─ Kazak,Kiçiyüz grubu oymak beylerinden
 124. ADIKUT : birl. Adı/Kut
 125. ADIKUTLUĞ : birl. Adı/Kutlu
 126. ADIN : Ünlü,adı anılan
 127. ADINBAY : birl. Adın/Bay
 128. ADINÇIĞ : 1-Seçkin,mümtaz 2- Olağanüstü, fevkalade, bambaşka
 129. ADINER : birl. Adın/Er
 130. ADIÖTE : birl. Adı/Öte Mec. Temiz bir üne sahip
 131. ADIVAR : Ünlü,tanınmış
 132. ADIYAKŞI : birl. Adı/Yakşı(Adı güzel)
 133. ADIYAMAN : birl. Adı/Yaman Mec. Ürkütücü bir üne sahip kişi
 134. ADIYEKE : birl. Adı/Yeke(yeğ) Mec. Saygıyla anılan kişi, adı yeğlenen kişi ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 135. ADKIR : Aygır,erkek at
 136. ADMIŞ : Ün almış, tanınmış ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 137. ADSAY : birl. Ad/Say Mec. Adına saygı duyulan kişi ─ Türkistan hanlarından Togan Timur Han’ın torunu
 138. ADSIZ : 1- Fakir,kimsesiz 2- Ünsüz,tanınmayan
 139. AFŞAR (Abçar)
 140. AFŞIN : Apçın,(Opçın) Zırh,demir örgülü savaş giysisi ─ 1.B.Selçuklular döneminde ünlü komutanlarından Anadolu’nun Türkleştirilmesinde önemli pay sahibi kişilerden 2- Abbasiler (Mutasım) dönemi Türk kökenli bey ve komutanlarından 3- Hazar kağanlığı dönemi Musevi Türklerin ünlü komutanlarından
 141. AFTABA : Su ibriği ─ Hokand Hanlığı hanlarından
 142. AGA (Ağa,Aka) : 1-Saygıdeğer, ulu kişi 2- Cömert,koruyucu 3-Büyük erkek kardeş,ağabey
 143. AGAMAYLI : birl. Agam/Ay’lı ─ Özbeklerin Konrat oymağı dip dedelerinden
 144. AGOLA : Yönetici,amir
 145. AGUN : Tatmin,avuntu
 146. AGUNMUŞ : Avunmuş,sakin
 147. AĞA (Aga-Aka)
 148. AĞABACI : birl. Ağa/Bacı
 149. AĞABACIBEGÜM : birl. Ağa/Bacı/Begüm ─ Kaşgar Çağataylarından,İlyas Koca Han’ın evdeşi
 150. AĞABAY : birl. Aga/Bay
 151. AĞABEGÜM : birl. Ağa/Begüm
 152. AĞAÇ : Ağaç ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 153. AĞAÇA : 1-Melike han evdeşi 2-Akça, beyazca, alımlı
 154. AĞAÇERİ : birl. Ağaç/Eri ─ Azeri Türklerinin bağlı olduğu Oğuz oymağının dip dedesi
 155. AĞAÇHAN : bir. Ağaç/Han
 156. AĞAHAN : birl. Ağa/Han
 157. AĞALAK : (Oğlak)
 158. AĞALBAY : Muhterem,saygıdeğer ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 159. AĞAN : 1-Yüksek,yukarıda,yukarılara çıkan 2- Geceleri gökten hızla geçen, ışıklı nokta
 160. AĞANAK : birl. Ağan/Ak
 161. AĞANALP : birl. Ağan/Alp
 162. AĞANAY : birl. Ağan/Ay
 163. AĞANBAY : birl. Ağan/Bay
 164. AĞANER : birl. Ağan/Er
 165. AĞANSAY : birl. Ağan/Say
 166. AĞAR : 1- Ağı ağırbaşlı, oturaklı 2- Gönül ferahlığı 3- Göğe yükseliş
 167. AĞARBAY : birl. Ağar/Bay
 168. AĞARTMIŞ : 1- Namuslu,dürüst 2- Alçak gönüllü, mütevazi
 169. AĞAT (Akat) : Namuslu, gönüllü, iffetli ─ Kıpçak hanlarından Uzbek Han’ın evdeşi
 170. AĞATAY : birl. Ağa/Tay
 171. AĞAYA : Makul,geçerli,uygun
 172. AĞCA (Ağaça)
 173. AĞDUK : Kutsal,muhterem
 174. AĞICI : Ağcı, Akçı, Akıcı, Hazinedar, Hazine sorumlusu
 175. AĞIÇ : Varlık, hazine,servet ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 176. AĞILGAT : 1-Saygıdeğer 2- Yıldız,gezegen
 177. AĞIM : Yükseliş
 178. AĞINBAY : birl. Ağın/Bay
 179. AĞIR : 1- Ağırbaşlı,olgun 2- Ünlü,saygın ─ Türkmenlerin Ersaru oymağı dip dedelerinden
 180. AĞIRBAŞ : birl. Ağır/baş, olgun, alçak gönüllü ─ 1.Türkmenlerin Ersaru oymağı dip dedelerinden 2-Türkmen, Tekeli oymağı büyüklerinden
 181. AĞIRBAY : birl. Ağır/Bay
 182. AĞIŞ : (Ağıç) Hazine, servet ─ Kazakların, Ortayüz oymağı dip dedelerinden
 183. AĞIT : Mersiye,ölüm türküsü,göğe yükselen feryat
 184. AĞITAY : birl. Akı/Tay
 185. AĞITBAY : birl. Ağıt/Bay
 186. AĞLAMIŞ : Çileli,çile çeken ─ Selçuklular dönemi atabeylerinden
 187. AĞMIK : 1- Ünlü,tanınmış 2- Yüksek rütbeli
 188. AĞRAK : Yükselen,ilerleyen ─ Harzem hanlarından Celaleddin’in komutanlarından
 189. AĞRITMIŞ : Mec. Acı kuvvete sahip kişi ─ Abbasi halifesi,Elmutemed Alallah döneminde valilik yapan bir Türk beyi
 190. AĞUL : 1- Ay’ın halesi 2- Oba, köy
 191. AĞUTUR : Yükselten,yukarı çıkaran
 192. AĞZUKARA : birl. Ağzı/Kara. Mec. Sert konuşan, acımasız ve hükmedici konuşan kişi ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 193. AK : 1- Beyaz 2- Doğuş, doğum 3- Yükseliş 4-Parlaklık 5-Devinim,hareketlilik 6- Mec.Namusluluk, iffet ve güvenirliğin sembolü
 194. AKA : Büyük,ulu kişi,saygıdeğer kişi ─ Havarezm han’ın Muhammedin oğullarından
 195. AKABA : 1- Yokuş,meyil 2- birl. Ak/Aba ─ Türkmenlerin, Yavmut, Küçüktatar oymağının dip dedelerinden
 196. AKABAY : birl. Aka/Bay
 197. AKABEĞ : birl. Aka/Bey
 198. AKABİKE : birl. Aka/Bike ─ Timur Kürkan Han’ın kızlarından
 199. AKABİR : birl. Aka/Bir ─ Kırgız oymağı ve bu oymağın ilk beyi
 200. AKACAR : birl. Ak/Açar
 201. AKAÇ : Akıcı
 202. AKAÇERİ : birl. Aka/Çeri
 203. AKAÇUR : birl. Aka/Çur
 204. AKAHAN : birl. Aka/Han
 205. AKALIM : birl. Ak/Alım
 206. AKALIN : bir. Ak/Alın mec. Dürüst,namuslu
 207. AKALP : birl. Ak/Alp
 208. AKAN : 1- Akıcı 2- Yükselen
 209. AKANAY : birl. Akan/Ay
 210. AKARCA : Dere,ırmak
 211. AKAR : Dere,akarsu
 212. AKARSOY : birl. Akar/Soy
 213. AKARSU : Dere,ırmak
 214. AKAŞ : birl. Ak/Aş mec.Helal rızk ─ Türkmenlerin Yavmut oymağı dip dedelerinden
 215. AKATABAY : birl. Ak/Atabay ─ Türkmenlerin Yavmut oymağı beylerinden
 216. AKATAY : birl. Aka/Tay ─ 1-Kıpçak hanlarından (Amanok Han’ın oğlu) 2- Harzem hanlarından
 217. AKAY : birl. Ak/Ay 1- Ayın en güzel anı 2- Yenisey Türklerinde “hanımefendi”anlamında kullanılır.
 218. AKBACI : birl. Ak/Bacı
 219. AKBAĞA : birl. Ak/Boğa
 220. AKBALA : birl. Ak/Bala
 221. AKBALIK : birl. Ak/Balık ─ Akkoyunlular dönemi bey ve komutanlarından
 222. AKBARS : birl. Ak/Bars
 223. AKBAŞ : birl. Ak/Baş mec. Dürüst,namuslu ─ 1-Nogay hanlarından 2- Kazakların,Keçiyüz oymağı dip dedelerinden
 224. AKBATU : birl. Ak/Batu
 225. AKBATUR : birl. Ak/Batur
 226. AKBAY : birl. Ak/Bay
 227. AKBEGÜM : birl. Ak/begüm ─ Babür Han’ın teyzesi
 228. AKBEK : birl. Ak/Bey
 229. AKBEL : Dürüst,sözüne güvenilir kişi
 230. AKBENGÜ : birl. Ak/bengü
 231. AKBERGÜ : birl. Ak/Vergi fıtrat,huy mec.iyi huylu
 232. AKBEY : birl. Ak/Bey
 233. AKBIYIK : birl. Ak/Bıyık ─ Fatih Sultan Mehmet dönemi akıncı beylerinden
 234. AKBİKE : birl. Ak/Bike
 235. AKBİLEK : birl. Ak/Bilek ─ Türkmenlerin Çavdur oymağı dip dedelerinden
 236. AKBİLEKBAKŞI : birl. Akbilek/Baksı ─ Timurlular dönemi bilginlerinden
 237. AKBİLGE : birl. Ak/Bilge
 238. AKBOĞA : birl. Ak/Boğa ─ Toktamış Han’ın komutanlarından
 239. AKBORA : birl. Ak/Bora ─ Kazakların,Ortayüz grubu,Nayman oymağının dip dedelerinden
 240. AKBOY : birl. Ak/Boy
 241. AKBÖRİ : birl. Ak/Böri ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından(Porsuk beyin oğlu)
 242. AKBÖRÜ (Akböri)
 243. AKBUDAK : birl. Ak/Budak ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 244. AKBUĞA : birl. Ak/Boğa ─ Keykatu Han’ın bey ve komutanlarından (İlkan beyin oğlu)
 245. AKBUĞRA : birl. Ak/Buğra ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 246. AKBUKA (Akbuğa)
 247. AKBULAK : birl. Ak/Bulak
 248. AKBULUT : birl. Ak/Bulut
 249. AKCEBE : birl. Ak/Cebe Baybars Han dönemi komutanlarından
 250. AKCOLAY : birl. Ak/Colay
 251. AKÇA : 1-Beyaza kaçan 2-İpekli dokuma 3-Para,maliye,hazine
 252. AKÇAALP : birl. Akça/Alp
 253. AKÇABAĞ : birl. Akça/bağ
 254. AKÇABARS : birl. Akça/Pars
 255. AKÇABAY : birl. Akça/Bay
 256. AKÇABEK : birl. Akça/Bey
 257. AKÇABOĞA : birl. Akça/Boğa
 258. AKÇABÖRİ : birl. Akça/Böri
 259. AKÇABUĞRA : birl. Akça/Buğra
 260. AKÇAER : birl. Akça/Er
 261. AKÇAKOCA : birl. Akça/Koca ─ Osmanlıların ilk döneminde bey ve komutanlarından. Kocaeli ve Akçakoca kentleri,onun adına atfedilmiştir.
 262. AKÇAKUL : birl.Akça/Kul
 263. AKÇALAR : birl.Ak/çalar mec.Ak tenli hanım
 264. AKÇALI : Zengin,mal sahibi
 265. AKÇALMAZ : birl. Ak/Çalmaz mec.Yanık tenli hanım
 266. AKÇAY : birl. Ak/Çay
 267. AKÇIL : 1-Ak tenli, akça yüzlü 2- Ağarmış, aklaşmış
 268. AKÇIN : Sözüne güvenilen,sağlam kişilikli
 269. AKÇOMAK : birl. Ak/Çomak
 270. AKÇORA : birl. Ak/Çura ─ 1- Şamanist gelenekte iyi ruh ve iyilik perisi 2- Manas destanında adı geçen bir bey
 271. AKÇUR : birl. Ak/Çur
 272. AKÇURA : birl. Ak/Çura ─ Otmanlıların son dönemlerinde Doğu Türk illerinden İstanbul’a gelen ve Türkiye’deki “Türkçülük”akımını başlatan yazar ve düşünürlerden
 273. AKŞUR (Akçur) ─ Türkmenlerin Göklen oymağı,dip dedelerinden
 274. AKDAĞ : birl. Ak/Dağ
 275. AKDEMİR : birl. Ak/Demir
 276. AKDENİZ : birl. Ak/Deniz
 277. AKDİLEK : Ak/Dilek
 278. AKDOĞAN : birl. Ak/Doğan
 279. AKDOĞDU : birl. Ak/Doğdu
 280. AKDOĞU : birl. Ak/Doğu
 281. AKDORA : birl. Ak/Doru
 282. AKDORU : birl. Ak/Doru
 283. AKDORUK : Ak/Doruk
 284. AKDURA : birl. Ak/Dura
 285. AKDURAN : birl. Ak/Turan,Duran
 286. AKDURU : birl. Ak/Duru
 287. AKDÜZ : birl. Ak/Düz ─ Türkmenlerin Yavmut oymağı
 288. AKEL : birl. Ak/El mec.Dürüst,namuslu
 289. AKER : birl. Ak/Er
 290. AKERKE : birl. Ak/Erke
 291. AKGÖKÇE : birl. Ak/Gökçe ─ Türkmenlerin,Teke ve Toktamış oymaklarının dip dedelerinden
 292. AKGÖNÜL : birl. Ak/Gönül
 293. AKGÖZE : birl. Ak/Göze
 294. AKGÜÇ : birl. Ak/Güç
 295. AKGÜN : birl. Ak/Gün mec. Gelecek,istikbal
 296. AKHAN : birl. Ak/Han ─ Şamanist gelenekte “iyilik Tanrısı” 2- Altay destanlarında adı geçen bir bey
 297. AKHANIM : birl. Ak/Hanım ─ Manas destanında adı geçen bir kız
 298. AKHUN : birl. Ak/Hun
 299. AKI : Eli açık,cömert,zengin gönüllü ─ Altay Türkleri,Kızıl oymağı dip dedelerinden
 300. AKIALP : birl. Akı/Alp
 301. AKIBAY : birl. Akı/Bay
 302. AKIBEĞ : birl. Akı/Bey
 303. AKIEVREN : birl. Akı/Evren ─ Anadolu Selçukluları döneminde “Akı’lık” örgütünü kuran bektaşi bilgin
 304. AKIHAN : birl. Akı/Han
 305. AKIM : 1-Yönelim,yükseliş 2- Akmaktan, akıcı,yayılıcı
 306. AKIN : 1-Saldırı,hücüm 2-Kazak ve Kırgızlarda, ozanve müzisyenlere verilen ad
 307. AKINAL : birl. Akın/Al (Akıncı)
 308. AKINALP : birl. Akın/Alp
 309. AKINAY : birl. Akın/Ay Türkistan’da hanım ozanlara verilen ad
 310. AKINBAY : birl. Akın/Bay
 311. AKINBEK : birl. Akın/Bey
 312. AKINCI : Akın eden,saldıran ─ Osmanlılar dönemindeki, öncü birliklere ve bu birliklere dahil olan kişilere verilen unvan
 313. AKINER : birl. Akın/Er
 314. AKINERİ : birl. Akın/eri
 315. AKINHAN : birl. Akın/Han
 316. AKINOL : birl. Akın/Ol(Olmaktan)
 317. AKINSU : birl. Akın/Su
 318. AKIŞ : 1-Yükseliş2-Akmaktan akış3-Servet,hazine
 319. AKİL : birl. Ak/İl
 320. AKKAN : birl. Ak/Kan ─ Türkmenlerin Yumut oymağı dip dedelerinden
 321. AKKANIŞ : birl. Ak/Kanış
 322. AKKARA : birl. Ak/Kara mec.Zıtların bütünlüğü
 323. AKKAŞ : birl. Ak/Kaş ─ Suriye Selçukluları dönemi beylerinden
 324. AKKATUN : birl. Ak/Koçak ─ Türkmenlerin Yamut oymağı dip dedelerinden
 325. AKKILIÇ : birl. Ak/Kılıç
 326. AKKIR : birl. Ak/Kır ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey(Ak Han’ın oğlu)
 327. AKKIRAN : birl. Ak/Kırın ─ Türkmenlerin Yavmut oymağı,küçük tatar obası dip dedelerinden
 328. AKKIYAL : birl. Ak/Kıyal ─ Altay destanlarında adı geçen bir kız
 329. AKKOCA : birl. Ak/Koca
 330. AKKOÇAK : birl. Ak/Koçak ─ Türkmenlerin Yamut oymağı dip dedelerinden
 331. AKKONGAR : birl. Ak/Kongar ─ Türkmenlerin,Tekeli ve Toktamış oymaklarının dip dedelerinden
 332. AKKOR : birl. Ak/Kor
 333. AKKÖL(Akgöl) birl. Ak/Göl
 334. AKKUL : birl. Ak/Kul
 335. AKKURT : birl. Ak/Kurt
 336. AKKUŞ : birl. Ak/Kuş ─ Mısır kölemenleri döneminin vali ve komutanlarından
 337. AKMAN : birl. 1-Temiz,iffetli 2-Apak,bembeyaz ─ Kazakların,Keçiyüz bölüğü, Aday ve Bayoğlu oymaklarının ilk dönem beylerinden
 338. AKMANGU : birl. Ak/Mangu ─ Özbeklerin,Mangut oymağı,dip dedelerinden
 339. AKMARAL : birl. Ak/Maral
 340. AKMİNG : birl. Ak/Ben
 341. AKOBA : birl. Ak/Oba mec.soylu
 342. AKORDU : birl. Ak/Ordu
 343. AKOYA : birl. Ak/Oya
 344. AKOZAN : birl. Ak/Ozan
 345. AKÖZ : birl. Ak/Öz
 346. AKPINAR : birl. Ak/Pınar
 347. AKSAK : 1-Aksayan,seken 2-Yükselen,çıkan ─ Timur Kürkan Han’ın ünvanlarından
 348. AKSAY : birl. Ak/Say(Saygı) ─ Kazak hanlığı dönemi beylerinden
 349. AKSOY : birl. Ak/Soy mec.Soylu
 350. AKSU : birl. Ak/Su
 351. AKSUNA : birl. Ak/Suna
 352. AKSUNGUR : birl. Ak/Sungur ─ 1-Selçuklular dönemi komutanlarından 2- Orhan Bey dönemi Otmanlı beylerinden 3-Akhunlar devleti hanlarından
 353. AKSUNGUR PORSUK : birl.Aksungur/Porsuk ─ Selçuklular dönemi Şam valiliği yapmış ve daha sonra “Atabeyler”devletini kuran bey
 354. AKSÜYEK : birl.Ak/Süyek
 355. AKSÜYRÜK : (Aksüyek) ─ Küçük Han’ın evdeşi
 356. AKŞAMAN : birl. Ak/Şaman Şamanist gelenekte,iyi ruhlarla ilgilenen ve ilişkiye giren kam
 357. AKŞİRAY : birl. Ak/Şoray(Çuray)
 358. AKŞİT : Yürekli,gözükara
 359. AKŞORAY (Akçuray)
 360. AKTAN : birl. Ak/Tan seher vakti,şafak
 361. AKTANA : birl. Ak/Dana ─ Özbeklerin Konrat bölüğü,Oyunlu oymağı dip dedelerinden
 362. AKTAŞ : birl. Ak/Taş mermer ─ 1-Mısır kölemenleri dönemi vali ve komutanlarından 2- Türkmenlerin Teke,Ödemiş ve Daşayak oymaklarının dip dedelerinden
 363. AKTAY : birl. Ak/Tay ─ 1.Toktamış Han’ın komutanlarından 2-Havarezmler devleti dönemi bey ve komutanlarından
 364. AKTEMİR : birl. Ak/Demir ─ Osman beyin yeğeni,Ertuğrul beyin torunu
 365. AKTİMUR : birl. Ak/Timur ─ Timur Kürkan Han’ın bey ve komutanlarından
 366. AKTOGAN : birl. Ak/Togan
 367. AKTOLGA : birl. Ak/Tolga
 368. AKTOLU : birl. Ak/Dolu
 369. AKTOLUN : birl. Ak/Tolun ─ Küçüm Han’ın kızlarından
 370. AKTON : birl. Ak/Don ─ Kırgızların,Karatal ve Kutay oymakları dip dedelerinden
 371. AKTUGAN : birl. Ak/Doğan
 372. AKTUĞ : birl. Ak/Tuğ
 373. AKTULGA : birl. Ak/Tulga
 374. AKTUMAN : birl. Ak/Duman
 375. AKTURAN : birl. Ak/Duran
 376. AKTÜBE : birl. Ak/Tübe
 377. AKTÜZ : birl. Ak/Düz
 378. AKUZ : birl. Ak/Uz (Uzman,usta) ─ Baybars Han’ın bey ve komutanlarından
 379. AKÜN : birl. Ak/Ün mec.Temiz,şöhretli
 380. AKÜNAL : birl. Ak/Ünal
 381. AKYAPA (Akyaba) : birl. Ak/Apa ─ Karayetler devleti beylerinden ve Tulay Han’ın kayın atası
 382. AKYEL : birl. Ak/Yel
 383. AKYİĞİT : birl. Ak/Yiğit
 384. AKYOL : birl. Ak/Yol mec.Dürüst,namuslu ─ Kırgızların Argınç oymağının kurucusu ve ilk beyi
 385. AKYÖN : birl. Ak/Yön mec.Dürüst,namuslu
 386. AKYURT : birl. Ak/Yurt
 387. AKYÜZ : birl. Ak/yüz mec.Dürüst
 388. AL : 1-Bayrak kumaşı 2-Kızarmış,kızarık 3-El,kolun bilekten aşağı kısmı 4- Ala,alaca 5-Almaktan al “...Bu sözcüğün Farsça olduğunu söyleyen dilciler varsa da,Türkçe’den Farsça’ya geçmiş birçok sözcükten biridir.”
 389. ALA : Karışık renkli,benekli
 390. ALABAN (Alban)Timsah
 391. ALABAY : birl. Ala/Bay
 392. ALABÖRİ : birl. Ala/Böri
 393. ALABUĞA : birl. Ala/Boğa
 394. ALACA : Karışık renkli ─ Türkmenlerin,Tekeli ve Ödemiş oymaklarının dip dedelerinden
 395. ALACABAY : birl. Alaca/Bay
 396. ALACABEK : birl. Alaca/Bey
 397. ALACAT : birl. Alaca/At
 398. ALAÇ : birl. Al/Aç ─ Türkmenlerin Ersaru oymağı beylerinden
 399. ALAÇA : birl. Al/Aça ─ Türkmenlerin Sarık oymağı beylerinden
 400. ALAÇUK : Kulübe,baraka,Altay Türklerinde,oda,(Çadırın iç bölmesi)
 401. ALADAĞ : birl. Ala/Dağ
 402. ALADER (Aladır)
 403. ALADIR : Atilay Han’ın oğlu
 404. ALADOĞAN : birl. Ala/Doğan Bir doğan türü
 405. ALAGAN : (Algan)Fatih
 406. ALAGAŞ : Ender rastlanan,nadir
 407. ALAGUMA (Alanguva)
 408. ALAGÜN : birl. Ala/Gün Gün ortası
 409. ALAHAN : birl. Ala/Han ─ Altınordu Hanlarından
 410. ALAK : Yokedici,öldürücü,alıcı,avlayıcı ─ 1-Atilay Hanın torunlarından 2-Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 411. ALAKÇIN : birl. Al/Akçın ─ Kırgızların “Murat ali”oymağı dip dedelerinden
 412. ALAKNOYAN : birl. Alak/Noyan ─ Cengiz Kaan’ın ünlü komutanı “Cebe”nin diğer adı
 413. ALAKURT : birl. Ala/Kurt
 414. ALAKUŞ : birl. Ala/Kuş ─ Cengiz Kaan’ın bey ve komutanlarından (Angıt Türklerinden)
 415. ALAKUŞTİGİN : birl. Alakuş/Tigin(Tekin) ─ 1-Karakıtaylar dönemi,Kırgız beylerinden 2-Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 416. ALAN : 1-Işık,nur 2-Orman içindeki açık ve düzlük bölge 3- algan ─ Türkmenlerin Salur ve Karaman oymakları dip dedelerinden
 417. ALANALP : birl. Alan/Alp
 418. ALANBAY : birl. Alan/Bay
 419. ALANBEK : birl. Alan/Bey
 420. ALANÇA : Bahçelerdeki ağaç aralarında bulunan çimenlik bölge
 421. ALANER : birl. Alan/Er
 422. ALANGUVA : birl. Ala/Geyik ─ Cengiz Kaan’ın onuncu göbekten büyük anası 2- Ergenekon destanında adı geçen Uldız Han’ın kızı 3-Türk mitolojisinde yer alan ünlü kadın ki, efsaneye göre, bir nevi “Türklerin meryem anası”gibidir.
 423. ALANTAŞ : birl. Alan/Taş
 424. ALANTOR : birl. Alan/Tor
 425. ALAR : Yalancı karanlık(Gündüz vaktinde)
 426. ALAS (Alaz) ─ Şamanist gelenekte “Ateş Tanrısı)
 427. ALASAYVAN : Şafak vakti,Güneşin doğuşu
 428. ALASI : Erek,amaç,sahip olunması istenen nesne
 429. ALAŞ (Alas) ─ Kırgız oymaklarından ve bu oymağın ilk beylerinden
 430. ALAŞA : (Alas) ─ Kırgız hanlarından
 431. ALAT : birl. Al/At
 432. ALATAN : birl. Ala/Tan
 433. ALATAŞ : birl. Ala/Taş Köz,ateş parçası
 434. ALATAV : birl. Ala/Dağ
 435. ALATAY : birl. Ala/Tay(Altay)
 436. ALATLI : birl. Al/Atlı
 437. ALATON : birl. Ala/Ton(Giysi)
 438. ALATONGA : birl. Ala/Tonga
 439. ALATUĞ : birl. Ala/Tuğ
 440. ALAY : birl. Al/Ay (Farsçadaki” Alayiş ve Latincedeki”Alay”ile yalnızca ad benzerliği vardır. ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 441. ALAYUNT : birl. Ala/Yunt Altay Türklerinde “kısrak” anlamında da kullanılmaktadır.
 442. ALAYUNTLU : birl. Ala/Yuntlu ─ Oğuz Kaan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundaki biri
 443. ALBA : Yükümlülük,hizmet yükümlülüğü
 444. ALAYURT : birl.Ala/Yurt
 445. ALBAGA : Hasılat,savaş yada av ganimeti
 446. ALBAN : Haraç,ganimet ─ Kara Han’ın bey ve komutanlarından
 447. ALBATU : Bürokrat Hizmetle yükümlü kişi
 448. ALBAY : birl. Al/Bay
 449. ALBENİ : Çekim,cazibe,sempati
 450. ALCU (Alçu)Alıcı,avcı
 451. ALÇİÇEK : birl. Al/Çiçek (Gül’ün Türkçesi karşılığı)
 452. ALÇİN : Kızıl renkli bir çalı kuşu
 453. ALÇİNALP : birl. Alçin/Alp
 454. ALÇİNBAY : birl. Alçin/Bay
 455. ALÇİNER : birl. Alçin/Er
 456. ALÇU (Alcu)1-Algan,Fatih,2-Alcı,Avcı
 457. ALÇUBAY : birl. Alçu/bay
 458. ALÇUBEK : birl. Alçu/bey
 459. ALÇUNOYAN : birl. Alçu/Noyan ─ Cengiz Kaan dönemi beylerinden
 460. ALDEMİR : birl. Al/Demir
 461. ALDI : 1-öncü,öndeki,selef 2-Algan,Fatih ─ Kazak hanlığı dönemi beylerinden
 462. ALDIBAY : birl. Aldı/Bay
 463. ALDIBEK : birl. Aldı/Bey
 464. ALDIKAY : birl. Aldı(k)/Ay ─ Kırgız oymak beylerinden
 465. ALDOĞAN : birl. Al/Doğan bir doğan türü
 466. ALDUR : Ok atışı,oklayış
 467. ALEV (Yalav...Yal kökünden)Ateşten çıkan ışıklı gaz
 468. ALGAN : Fatih,Fetheden
 469. ALGANAY : birl. Algan/Ay
 470. ALGANER : birl. Algan/Er
 471. ALGAZIN : Yabani vahşi hayvan
 472. ALGI : 1-Fetih,Almaktan... alım 2- Fehim,algılama
 473. ALGIN : 1- Serap 2-Yüksek yer 3- Bitiricilik,bitiriş
 474. ALGIŞ (Alkış) : Dua,yakarış,niyaz
 475. ALGIŞAY : birl. Algış/Ay
 476. ALGU : 1-Tüm,hepsi 2-Toplum,topluluk 3-Silah 4-Alıcı,avcı
 477. ALGUALP : birl. Algu/Alp
 478. ALGUBAY : birl. Algu/Bay
 479. ALGUBEK : birl. Algu/Bey
 480. ALGUHAN : birl. Algu/Han ─ 1-Çağatay Han’ın torunu ve Çağatay hanlarının beşincisi 2- Altınordu hanlarından Mengü Timur
 481. Han’ın oğullarından
 482. ALGUN (Algın)
 483. ALGUNAY : birl. Algun/Ay
 484. ALGUNOYAN : birl. Algu/Noyan
 485. ALGUR : Sakin,kendi halinde,kendinden emin
 486. ALGURAY : birl. Algur/Ay
 487. ALGUT : birl, Al/Kut
 488. ALGÜN : birl. Al/Gün”...Kazak ve Kırgızlarda,doğum sırasında yaşanan dikkat çekici,unutulmaz günleri meczeder.
 489. ALHAN : birl. Al/Han
 490. ALICI : Alcu,Avcı
 491. ALIK : Alıngan,Kırgın
 492. ALIM : 1-Çekim,Cazibe 2-Vergi,Haraç
 493. ALIMALP : birl. Alım/Alp
 494. ALIMAY : birl. Alım/Ay
 495. ALIMBAY : birl. Alım/Bay
 496. ALIMBEK : birl. Alım/Bek
 497. ALIMER : birl. Alım/Er
 498. ALIMGA : Yazıcı,(Han ve Kaanların buyruk ve fermanlarını yazan görevli kişi)
 499. ALIMHAN : birl. Alım/Han
 500. ALIMLI : Çekici,Cazibeli
 501. ALINAK : birl. Alın/Ak mec.dürüst,namuslu ─ İlhanlılar dönemi beylerinden
 502. ALINCAHAN (Alınçak Han) ─ Oğuzname’ye göre,Türk’ün oğullarından
 503. ALINÇAK : 1-Çekici,cazip 2- Alıngan,nazik ─ Akyurtlar devleti,Timur Melik dönemi vezirlerinden
 504. ALINÇAKHAN : birl. Alınçak/Han ─ Geyük Han’ın oğullarından.
 505. ALINGAN : Alınan,incinen,gücenen
 506. ALK : Bitirmek,yok etmek,sona erdirmek,bitiricilik
 507. ALKA : 1-Bitirici,yok edici 2-İleri,ilerici
 508. ALKABÖLÜK : birl. Alka/Bölük..Vurucu Tim
 509. ALKAEVLİ : birl. Alka/Evli ─ Oğuz Kaan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundan biri
 510. ALKAN : 1-Alkan,Fatih 2-birl. Al/Kan ─ Selçuklular (Tuğrul bey)dönemi bey ve komutanlarından
 511. ALKAR : Bitirici,yok edici
 512. ALKAŞ : Bitirici,yok edici ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 513. ALKI : Pervasız,vurdumduymaz
 514. ALKIM : 1-Gökkuşağı 2-Gerdan
 515. ALKIMAY : birl. Alkım/Ay
 516. ALKIN (Algın)
 517. ALKINAY : birl. Alkın/Ay
 518. ALKIR : Tamamlayıcı,bitirici
 519. ALKIŞ : Algış,dua,öğme,yüceltme
 520. ALGUN (Algın)
 521. ALMA : Elma
 522. ALMAKAY : Elma yanaklı
 523. ALMALUK : 1-Alınması gerekli olan 2-Elma bahçesi
 524. ALMALUKHAN : birl. Almaluk/Han ─ Naymanlar devleti hanlarından
 525. ALMAS : Almaz,nazlı
 526. ALMILA : Elma
 527. ALMIŞ : Algan,Fatih ─ 1-Arpad’ın babası,2-Hazar kaanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 528. ALMUS : (Almış)
 529. ALNIAK (Alınak)
 530. ALP : Bu sözcük birçok erdemi içinde barındırır. Bilgelik, yiğitlik, fedakarlık, Kahraman lık, gözükaralık, toplumculuk, vb. ile birlikte tüm bunlar arasındaki uyumu da içerir. ─ Hazar Kaanlığı dönemi komutanlarından
 531. ALPACAR : birl. Alp/Acar
 532. ALPACUN : birl. Alp/Acun
 533. ALPAÇAN : birl. Alp/Açan
 534. ALPADAN : birl. Alp/Adan
 535. ALPAGI : birl. Alp/Akı ─ Saruhan beğin babası
 536. ALPAGU : Düşmanına tek başına saldıran kişi
 537. ALPAGUT : 1-Alplik gösteren kişi 2-Kurt soyundan 3- Seçkin ve saygın kişi ─ Göktürkler dönemi ,Dokuz Oğuz bey ve komutanlarından
 538. ALPAĞAN : birl. Alp/Ağan
 539. ALPAKA : birl. Alp/Aka
 540. ALPAKI : (Alpagı)
 541. ALPALA : birl. Alp/Ala
 542. ALPALACA : birl. Alp/Alaca ─ Dedekorkut destanlarında adı geçen bir bey
 543. ALPALTUN : birl. Alp/Altın
 544. ALPANDA : birl. Alp/Anda
 545. ALPARGUN : birl. Alp/Argun ─ Kulagu Han’ın atabeylerinden
 546. ALPARIK : birl. Alp/Arık
 547. ALPARSLAN : birl. Alp/Arslan ─ 1-Büyük Selçukluların ikinci kaağanı.Çağrı beyin oğlu.Türk tarihçilerince“Anadolu Fatih”i olarak anılır.2-Kirman Selçukluları devletinin üçüncü hanı
 548. ALPATA : birl. Alp/Ata
 549. ALPATSIZ : birl. Alp/Atsız
 550. ALPATUĞ : birl. Alp/Atlığ
 551. ALPAY : birl. Alp/Ay
 552. ALPAYA : birl. Alp/Ayağ ─ Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 553. ALPAYKAĞAN : birl. Alpay/Kağan
 554. ALPBAY : birl. Alp/Bay
 555. ALPBALA : birl. Alp/Bala
 556. ALPBAMSI : birl. Alp/Bamsı ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 557. ALPBARS : birl. Alp/Bars
 558. ALPBATU : birl. Alp/Batu
 559. ALPBATUR : birl. Alp/Batur
 560. ALPBEGÜM : birl. Alp/Begüm
 561. ALPBEK : birl. Alp/Bey
 562. ALPBİGE : birl. Alp/Bike
 563. ALPBİLGE : birl. Alp/Bilge
 564. ALPBİLGEHATUN : birl. Alp/Bilge/Hatun ─ Uygur kağanlarından Böğü Kağan’ın evdeşi
 565. ALPBİLGEN : birl. Alp/Bilgen ─ Uygur kağanlarının ünvanlarından
 566. ALPBOĞA : birl. Alp/Boğa
 567. ALPBORA : birl. Alp/Bora
 568. ALPBÖRÜ : birl. Alp/Böri
 569. ALPBUGAY : birl. Alp/Bugay
 570. ALPBUKA (Alpboğa)
 571. ALPBUYRUK : birl. Alp/Buyruk
 572. ALPCEBE : birl. Alp/Cebe
 573. ALPÇAĞ : birl. Alp/Çağ
 574. ALPÇAĞAN : birl. Alp/Çağan
 575. ALPÇAĞRI : birl. Alp/Çağrı
 576. ALPÇAKA : birl. Alp/Çaka
 577. ALPÇAKAN : birl. Alp/Çakan
 578. ALPÇAKIN : birl. Alp/Çakın
 579. ALPÇAVLI : birl. Alp/Çavlı ─ Batı Göktürk devleti bey ve komutanlarından
 580. ALPÇERİ : birl. Alp/Çeri
 581. ALPÇUR : birl. Alp/Çur
 582. ALPDAĞ : birl. Alp/Dağ
 583. ALPDENİZ : birl. Alp/Deniz
 584. ALPDİREK : birl. Alp/Direk ─ Kıpçak hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 585. ALPDİRLİK : birl. Alp/Dirlik
 586. ALPDOĞAN : birl. Alp/Doğan
 587. ALPDOĞDU : birl. Alp/Doğdu
 588. ALPDOĞU : birl. Alp/Doğu
 589. ALPDOLU : birl. Alp/Dolu
 590. ALPDORU : birl. Alp/Doru
 591. ALPDORUK : birl. Alp/Doruk
 592. ALPDUR : birl. Alp/Dur
 593. ALPDURA : birl. Alp/Dura
 594. ALPDURAK : birl. Alp/Durak
 595. ALPDURU : birl. Alp/Duru
 596. ALPDÜZ : birl. Alp/Düz
 597. ALPDÜZEN : birl. Alp/Düzen
 598. ALPEKE : birl. Alp/Eke
 599. ALPELÇİ : birl. Alp/Elçi
 600. ALPELÇİN : birl. Alp/Elçin
 601. ALPER : bir. Alp/Er
 602. ALPERBAY : birl. Alp/Erbay
 603. ALPERBİÇEN : birl. Alp/Erbiçen
 604. ALPERDEM : birl. Alp/Erdem
 605. ALPERDEN : Alp Er’den olma..
 606. ALPEREN : birl.Alp/Eren (Gazi, Derviş) Anadolu’nun Türkleştirilmesinde önemli rol oynayan, savaşçılık ve dervişliği kişiliğinde birleştiren, toplumun sayıp sevdiği, örnek aldığı kişilerin genel adı
 607. ALPERGEN : birl. Alp/Ergen
 608. ALPERGİN : birl. Alp/Ergin
 609. ALPERK : birl. Alp/Erk
 610. ALPERKE : birl. Alp/Erke
 611. ALPERKİN : birl. Alp/Erkin
 612. ALPERSAY : birl. Alper/Say
 613. ALPERSOY : birl. Alp/Er/Soy mec.Alp Er Tunga’nın soyundan
 614. ALPERTAY : birl. Alp/Ertay
 615. ALPERTUĞ : birl. Alp/Er/Tuğ
 616. ALPERTUĞRUL : birl. Alp/Ertuğrul
 617. ALPERTUNGA : birl. Alp/Er/Tunga ─ Sakalar imparatorluğunun efsanevi Kağan’ı, adına destan yazıları ve kendisinden 2000 küsur yıl sonra gelen “Kaşgar’lı Mahmud’un ünlü eseri Kitab-ı Lugati-Türkde’de anlatılan ulu kişi. Ayrıca
 618. İran’lıların,Firdevsi tarafından yazılan ünlü “Şehname”sine konu olan Türk büyüğü
 619. ALPESEN : birl. Alp/Esen
 620. ALPESİ : birl. Alp/Esi
 621. ALPEŞKİN : birl. Alp/Eşkin
 622. ALPEZEN : birl. Alp/Ezen
 623. ALPEZGİ : birl. Alp/Ezgi
 624. ALPGELDİ : birl. Alp/Geldi
 625. ALPGERAY : birl. Alp/Geray
 626. ALPGİRAY : (Alpgeray) ─ Kırım Hanlarından..(İslam Giray Han’ın oğlu)
 627. ALPGÖKAY : birl. Alp/Gökay
 628. ALPGÖKÇE : birl. Alp/Gökçe
 629. ALPGÖKÇEK : birl. Alp/Gökçek
 630. ALPGÖRKLÜĞ : birl. Alp/Görklü
 631. ALPGÜN : birl. Alp/Gün
 632. ALPGÜNAY : birl. Alp/Gün/Ay
 633. ALPHAN : birl. Alp/Han ─ Hindistan’da devlet kuran “Gur” hanlığının ikinci hanı
 634. ALPHUN : birl. Alp/Hun
 635. ALPHUNAY : birl. Alphun/Ay
 636. ALPHUNER : birl. Alphun/Er
 637. ALPIŞIK : birl. Alp/Işık
 638. ALPIŞIN : birl. Alp/Işın
 639. ALPİÇLİĞ : birl. Alp/İçli
 640. ALPİLAY : birl. Alp/İl/Ay
 641. ALPİLCİ : birl. Alp/İlçi
 642. ALPİLİG : birl. Alp/İliğ ─ A.Selçukluların kutsanmış beğ’in oğullarından
 643. ALPİLTEBER : birl. Alp/İteber ─ .Uygurlar (Bayan Çur Kağan)dönemi vezirlerinden
 644. ALPİNANÇ : birl. Alp/İnanç
 645. ALPİSEN : birl. Alp/İsen
 646. ALPİŞ : birl. Alp/İş
 647. ALPKAĞAN : birl. Alp/Kağan
 648. ALPKAN : birl. Alp/Kan
 649. ALPKARA : birl. Alp/Kara
 650. ALPKAYA : birl. Alp/Kaya
 651. ALPKERAY (Alpgiray)
 652. ALPKILIÇ : birl. Alp/Kılıç
 653. ALPKIYAN : birl. Alp/Kıyan
 654. ALPKOCA : birl. Alp/Koca
 655. ALPKOR : birl. Alp/Kor
 656. ALPKORAY : birl. Alp/Koray
 657. ALPKUL : birl. Alp/Kul
 658. ALPKULİ : birl. Alp/Kulu
 659. ALPKURT : birl. Alp/Kurt
 660. ALPKUTLUĞ : birl. Alp/Kutlu ─ Uygur,kağan ünvanlarından
 661. ALPKÜÇLÜKBİLGEKAĞAN : birl. Alp/Küçük/Bilge/Kağan ─ Uygur Kağanlarından Külüg Bilge Kağan’ın oğlu
 662. ALPKÜLÜG : birl. Alp/Külüg ─ Uygur Kağanlarının ünvanlarından
 663. ALPKÜLÜK (Alpkülüğ)
 664. ALPKÜN (Alpgün)
 665. ALPKÜR : birl. Alp/Kür
 666. ALPMAN : Alp gibi Alpçe yaşayan
 667. ALPMANGU : birl. Alp/Mangu
 668. ALPMENGÜ : birl. Alp/Mengü
 669. ALPNOYAN : birl Alp/Noyan
 670. ALPOGAN : birl. Alp/Ogan
 671. ALPOGUR : birl. Alp/Ogur
 672. ALPOĞUZ : birl. Alp/Oğuz
 673. ALPORAK : birl. Alp/Orak
 674. ALPOZAN : birl. Alp/Ozan
 675. ALPÖZ : birl. Alp/Öz
 676. ALPÖZEN : birl. Alp/Özen
 677. ALPSAĞNAK : birl. Alp/Sağnak
 678. ALPSALÇI : birl. Alp/Salçı ─ .Göktürkler (Bilge Kağan)dönemi bey ve komutanlarından
 679. ALPSANÇAR : birl. Alp/Sançar
 680. ALPSARU : birl. Alp/Sarı
 681. ALPSATI : birl. Alp/Satı
 682. ALPSAVÇI : birl. Alp/Savcı
 683. ALPSAY : birl. Alp/Say(Saygı)
 684. ALPSOY : birl. Alp/Soy
 685. ALPSU : birl. Alp/Su
 686. ALPSUNGUR : birl. Alp/Sungur
 687. ALPTAN : birl. Alp/Tan
 688. ALPTAŞ : birl. Alp/Taş
 689. ALPTAY : birl. Alp/Tay
 690. ALPTEKİN : birl. Alp/Tekin ─ 1-Alptekinliler devletinin kurucusu ve ilk hanı 2- Gazneliler devletinin ilk dönem beylerinden
 691. ALPTEMİR : birl. Alp/Demir
 692. ALPTEMUR (Alpdemir)
 693. ALPTENGİZ : birl. Alp/Tengiz
 694. ALPTİGİN : birl. Alp/Tigin ─ Karakıtaylar dönemi,Buhare valilerinden
 695. ALPTİLUN : birl. Alp/Tilun
 696. ALPTİMUR : birl. Alp/Timur
 697. ALPTOGAN (Alpdoğan)
 698. ALPTOĞDI : birl. Alp/Doğdu
 699. ALPTOLU : birl. Alp/Dolu
 700. ALPTOLUN : birl. Alp/Tolun
 701. ALPTOYGAR : birl. Alp/Toygar
 702. ALPTÖRE : birl. Alp/Töre
 703. ALPTUĞ : birl. Alp/Tuğ
 704. ALPTUĞRUL : birl. Alp/Tuğrul
 705. ALPTULİN : birl. Alp/Tulin
 706. ALPTULU : birl. Alp/Tulu
 707. ALPTULUĞ : birl. Alp/Tuluk
 708. ALPTULUN : birl. Alp/Tulun
 709. ALPTUMAN : birl. Alp/Duman
 710. ALPTUNÇ : birl. Alp/Tunç
 711. ALPTUNGA : birl. Alp/Tunga
 712. ALPTURA : birl. Alp/Tura
 713. ALPTURAN : birl. Alp/Duran
 714. ALPTURMUŞ : birl. Alp/Durmuş
 715. ALPTUTUK : birl. Alp/Tutuk
 716. ALPTÜGE : birl. Alp/Tüge
 717. ALPTÜRK : birl. Alp/Türk
 718. ALPTÜZÜK : birl. Alp/Tüzük
 719. ALPTÜZÜN : birl. Alp/Tüzün
 720. ALPUĞUR : birl. Alp/Uğur
 721. ALPULU(Ğ) : birl. Alp/Uluğ
 722. ALPURUNGUTUTUK : birl. Alp/Urungu/Tutuk ─ .Göktürkler dönemi vali ve komutanlarından
 723. ALPURUZ : birl. Alp/Urus ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 724. ALPUSLU(Ğ) : birl. Alp/Usluğ
 725. ALPUYTUN : birl. Alp/Uytun
 726. ALPUZ : birl. Alp/Uz
 727. ALPUZAK : birl. Alp/Uzak
 728. ALPUZAN : birl. Alp/Uzan
 729. ALPUZUN : birl. Alp/Uzun
 730. ALPÜN : birl. Alp/Ün
 731. ALPÜREK : birl. Alp/Yürek
 732. ALPYAĞAN : birl. Alp/Yağan
 733. ALPYAĞIŞ : birl. Alp/Yağış
 734. ALPYAKŞI : birl. Alp/Yakşı
 735. ALPYALIM : birl. Alp/Yalım
 736. ALPYALIN : birl. Alp/Yalın
 737. ALPYAMAN : birl. Alp/Yaman
 738. ALPYARGI : birl. Alp/Yargu
 739. ALPYAY : birl. Alp/Yay
 740. ALPYAZGAN : birl. Alp/Yazgan
 741. ALPYAZGU : bir. Alp/Yazgı
 742. ALPYETİK : birl. Alp/Yetik
 743. ALPYOLDAŞ : birl. Alp/Yoldaş
 744. ALPYULUĞ : birl. Alp/Yuluk
 745. ALPYÜCE : birl. Alp/Yüce
 746. ALPYÜRÜK : birl. Alp/Yürük ─ Anadolu Selçukluları dönemi, Kastamonu beylerinden
 747. ALSAÇI : birl. Al/Saçı ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 748. ALSU : birl. Al/Su
 749. ALŞİRAY : birl. Al/Şoray
 750. ALTAÇU (Altaç) : Aldatıcı,Taktisyen ─ 1-Kulagu Han’ın komutanlarından 2- Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 751. ALTAMIŞ : Aldatıcı,hileci ─ Hint-Türk kölemenleri devleti dönemi, Delhi beylerinden
 752. ALTAMIŞ HAN : birl. Aldamış/Han ─ Kıpçak hanlarından
 753. ALTAN : 1-Altın 2-Güneşin doğuş anı,Şafak
 754. ALTANALP : birl. Altan/Alp
 755. ALTANAY : birl. Altan/Ay
 756. ALTANHAN : birl. Altan/Han ─ 1-Altunordu hanlarından 2-İlhanlı Hanlarından 3-Nayman Hanlarından
 757. ALTANKAĞAN : birl. Altan/Kağan ─ Kıtaylar devleti kağanlarından
 758. ALTANKAN : birl. Altan/Kan
 759. ALTANURUG : (Altın Uruk)Altınsay,Kağan’ın soyundan ─ .Cengiz Kaan ve oğullarının soyuna verilen ünvanlardan
 760. ALTAY : 1-Al/Ala/Tay 2-Altın(Moğol şivesiyle)3-Ormanlarla kaplı yüksek dağ
 761. ALTEMİR : birl. Al/Demir
 762. ALTEMUR : (Aldemir)
 763. ALTIN : Altın madeni
 764. ALTINARIĞ : birl. Alyın/Arık ─ .Altay destanlarında adı geçen bir kız
 765. ALTINAY : birl. Altın/Ay ─ Kırgız yazıtlarında adı geçen bir genç kız
 766. ALTINDAĞ : birl. Altın/Dağ/Altay dağlarının,diğer adı.
 767. ALTINOK : birl. Altın/Ok
 768. ALTINORDU : birl. Altın/Ordu
 769. ALTINTARIM : birl. Altın/Tarım
 770. ALTİMUR : birl. Al/Timur
 771. ALTMIŞKARA : birl. Altmış/Kara ─ Uygurlar dönemi bey ve komutanlarından
 772. ALTON : birl. Al/ton
 773. ALTU (Aldu) : 1-İlk,Birinci 2-Algan,Fatih ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 774. ALTUGA : birl. Al/Toka
 775. ALTUĞ : birl. Al/Tuğ
 776. ALTUN : Altın ─ 1-Celayıroğulları dönemi komutanlarından 2- Kazakların kiçiyüz ve Bayoğlu oymaklarının dip dedelerinden
 777. ALTUN TAMGAN TARKAN : birl.Altun/Tamgan/Tarkan ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 778. ALTUNALP : birl. Altun/Alp
 779. ALTUNAPA : birl. Altun/Apa ─ Kuman hanlarından
 780. ALTUNARSLAN : birl. Altun/Arslan
 781. ALTUNAY : birl. Altun/Ay ─ Manas destanında adı geçen bir kız
 782. ALTUNBARS : birl. Altun/Bars
 783. ALTUNBAŞ : birl. Altun/Baş
 784. ALTUNBAŞAK : birl. Altun/Başak
 785. ALTUNBAY : birl. Altun/Bay
 786. ALTUNBEGÜM : birl. Altun/Begüm
 787. ALTUNBEK : birl. Altun/Bey
 788. ALTUNBİGE : birl. Altun/Bike ─ .Cengiz Kaan’ın en küçük kızı
 789. ALTUNBÖRİ : birl. Altun/Böri
 790. ALTUNBUĞA : birl. Altun/Boğa ─ Mısır-Türk kölemenleri dönemi bey ve komutanlarından
 791. ALTUNÇİÇEK : birl. Altun/Çiçek
 792. ALTUNDAĞ : birl. Altun/Dağ
 793. ALTUNEL : birl. Altun/İl
 794. ALTUNER : birl. Altun/Er
 795. ALTUNGÖL : birl. Altun/Göl
 796. ALTUNHAN : birl. Altun/Han ─ 1-Cengiz kaan dönemi Kıtay hanlarından 2- Tatar hanlarından
 797. ALTUNHANIM : birl. Altun/Hanım ─ Abbasi halifelerinden, Müttefibillah’ın Türk asıllı anası
 798. ALTUNKAĞAN : birl. Altun/Kağan ─ Oğuz destanında adı geçen bir kağan
 799. ALTUNKAN : birl. Altun/Kan
 800. ALTUNKARA : birl. Altun/Kara ─ .Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 801. ALTUNKOCA : birl. Altun/Koca
 802. ALTUNOBA : birl. Altun/Oba ─ Avarlar dönemi bey ve komutanlarından
 803. ALTUNORDA : birl. Altun/Orda(orta..merkez)
 804. ALTUNSABAK : birl. Altun/Sabak(sopa,değnek) ─ Sogay destanlarında adı geçen bir kız
 805. ALTUNSAY : birl. Altun/Say
 806. ALTUNSAYIN : birl. Altun/sayın ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 807. ALTUNSOY : birl. Altun/Soy
 808. ALTUNTAG : birl. Altun/Dağ ─ Büyük Selçuklular(Berkyaruk)dönem,Horasan valisi
 809. ALTUNTAN : birl. Altun/Tan
 810. ALTUNTARKAN : birl. Altun/Tarkan ─ Göktürkler dönemi valilerinden
 811. ALTUNTAŞ : birl. Altun/Taş ─ Gazneli Mahmud dönemi komutanı ve Harezm valisi
 812. ALTUNTAY : birl. Altun/Tay
 813. ALTUNTAYÇI : birl. Altun/Tayçı ─ Altay destanında,Akhan’ın oğullarından
 814. ALTUNTERİM : birl. Altun/Terim ─ Göktürk prenseslerinden ve Kürşad’ın evdeşi
 815. ALTUNTÖRE : birl. Altun/Töre
 816. ALTUNURUK : birl. Altun/Uruk
 817. ALTUNYARUK : birl. Altun/Yaruk
 818. ALTUNYAY : birl. Altun/Yay
 819. ALTUNYURT : birl. Altun/Yurt
 820. ALUÇ : 1-Alıcı(Alçu) 2-Kayın cinsi bir ağaç
 821. ALUNGAN : Alıngan,nazlı
 822. ALUNUR : Nazlı
 823. ALYU : (Algu) ─ .Çağatay Han’ın torunu
 824. AMAÇ : (Umaç..Ummak kökünden)Gaye, hedef, beklenti (Fars’çadaki amaç ile ilgisi yok. Olsa, olsa diğer bazı Türkçe sözcükler gibi Türk’çeden geçmiştir.)
 825. AMAÇMENGÜ : birl. Amaç/Mengü ─ Seçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 826. AMAN : (YAMAN) Sertlik (Arapçadaki “E’man ile ilgisi yoktur. Türkçe’nin çeşitli ağızlarındaki sözcüğün başına gelen “Y” harfinin çoğu kez düşürülerek söylenişinden, bazı ağızlarda yaman-aman-a
 827. dönüşmüştür.
 828. AMANBEK : birl. Aman/Bey
 829. AMANKUL : birl. Aman/Kul ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 830. AMANOK : birl. Aman/Ok ─ Kıpçak hanlarından (Yadigar Han’ın oğlu)
 831. AMANTUR : birl. Aman/Dur ─ Kırgız beylerinden
 832. AMGAK : Emek/Zahmet
 833. ANAÇ : 1-Anacık 2-analık duygusu çok gelişmiş 3-Anaya çeken 4-Doğurgan, üretken
 834. ANAGAY : Anaya çekmiş, anaya benzer ─ Avar hanlarından
 835. ANAPA : birl. Ana/Apa
 836. ANAR : Anmak’tan
 837. ANARAY : birl. Ana/Ay
 838. ANARBAY : birl. Anar/Bay
 839. ANARBEK : birl. Anay/Bey
 840. ANARKAY : birl. Anar/Kay(Kayan) ─ Kırgız beylerinden
 841. ANASIOĞLU : birl. Anası(nın)Oğlu (Babası erken ölmüş ve özellikle anası tarafından binbir güçlüklerle yetiştirilip büyütülmüş, yetim çocuklar için kullanılmış olduğu anlaşılan nefis Türk adlarından...) ─ Büyük Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından Irak, Musul, Kerkük yörelerindeki fetih sürecinde, etkili olan beylerden.
 842. ANAT : 1-Anı,Anılan 2- Yakın,hısım
 843. ANAZ : Yeğrek, evla, eftal
 844. ANBAZUK : birl. An/Basuk ─ Atilay Han dönemi Hun bey ve komutanlarından
 845. AND (ANT) 1-Yemin,söz 2- Yakın akraba
 846. ANDA : Birlikte and içmiş(kankardeşi) (Anda’lık Türklerin en eski geleneklerinden biridir. Ve Andalar birbirlerini kardeşlerinden daha ileride korur, sayar ve kayırmaya çalışırlar.)
 847. ANDABAY : birl. Anda/Bay
 848. ANDABEK : birl. Anda/Bey
 849. ANDAÇ : Hatıra, anı olsun diye verilip,alınan hediye
 850. ANDAÇAY : birl. Andaç/Ay ─ Kazakların Kiçiyüz bölüğü Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 851. ANDARIMAN : Anılara değer veren ve saygı gösteren kişi ─ Şehnamede de adı geçen bir Saka komutanı
 852. ANDAY : birl. Ant/Ay
 853. ANDI : Anmaktan..
 854. ANDIBAY : birl. Andı/Bay
 855. ANDIBEK : birl. Andı/Bey
 856. ANDIÇ (Andaç)
 857. ANDIR : Anısı ola hatıra
 858. ANGAY : Anılarına bağlı olan kişi ─ Kırım’ı fetheden, On Ongurlar dönemi bey ve komutanı
 859. ANGI : 1-Anı,hatıra,2-Yetki, yeterlilik
 860. ANGIM : Mamur, hakim
 861. ANGIN : Ünlü, anılan, adı duyulan
 862. ANGIŞ : Ünlü, meşhur ─ Var Han’ın torunu Yabalak Han’ın oğlu
 863. ANGIT : Yaban ördeği
 864. ANIK : 1-Anlayış, yetenek, fehim 2- Hafıza, bellek 3- Hazır, mevcutlu
 865. ANLI : 1-Sakin, ağırbaşlı 2- Bellek, hafıza
 866. ANILAY : birl. Anıl/Ay ─ Kazan hanlarının sonuncusu
 867. ANILBAY : birl. Anıl/Bay
 868. ANILER : birl. Anıl/Er
 869. ANILHAN : birl. Anıl/Han
 870. ANIT : Anı olsun diye yapılan yapı
 871. ANITBAY : birl. Anıt/Bay
 872. ANITER : birl. Anıt/Er
 873. ANITGAN : Anıt yapan
 874. ANLI : Ünlü, tanınan
 875. ANNAK : Yadigar, hatıra
 876. ANSIN : Anmak dan.. ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 877. ANT : And, Yemin
 878. ANTBAY : birl. Anat/Bay
 879. ANTBEY : birl. Ant/Bey
 880. ANTER : birl. Ant/Er
 881. ANTİL : birl. Ant/İl
 882. ANTKUL : birl. Ant/Kul
 883. ANTKULU : birl. Ant/Kulu
 884. ANTLIĞ : And içmiş, Yeminli
 885. ANUÇUR : Öğülmüş, öğülmeye layık ─ Akşitler devleti hanlarından
 886. ANUK : Yadigar, hatıra ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 887. ANUŞ : Anış, anma eylemi, anı
 888. ANUŞTEKİN : birl. Anuş/Tekin ─ 1-Harzemşahlar devletinin temellerini atan, Selçuklular (Melikşah) döneminin vezirlik ve valilik yapmış, Kıpçak kökenli bey ve komutanlarından
 889. ANYURT : birl. Ana/Yurt
 890. APA : Ulu, büyük, saygıyı ve hürmeti haketmiş kişi (Bazı Türk bölgelerinde “baba” anlamına da kullanılmaktadır.
 891. APA IŞBARA YABGU : birl. Apa/Işbara/Yabgu ─ Işbara Kağan’ın oğlu ve Batı Göktürklerin genel valilerinden
 892. APA TARKAN : birl. Apa/Tarkan
 893. APA YARGAN TARKAN : birl. Apa/Yargan/Tarkan ─ Bilge Kağan dönemi Göktürk bey ve komutanlarından
 894. APABAY : birl. Apa/Bay
 895. APABEK : birl. Apa/Bey
 896. APABERK : birl. Apa/Berk
 897. APABİL : birl. Apa/Bil
 898. APABİLGE : birl. Apa/Bilge
 899. APABİLGEN : birl. Apa/Bilgen
 900. APAÇERİ : birl. Apa/Çeriğ
 901. APADAĞ : birl. Apa/Dağ
 902. APADOĞAN : birl. Apa/Doğan
 903. APADUR : birl. Apa/Dur
 904. APADURAK : birl. Apa/Durak
 905. APAGÜN : birl. Apa/Gün
 906. APAGÜR : birl. Apa/Gür
 907. APAĞ : Apak, temiz
 908. APAHAN : birl. Apa/Han
 909. APAK : Temiz, namuslu,iffetli ─ 1- Cengiz Kaan’ın torunlarından 2- Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 910. APAK BEGÜM : birl. Apak/Begüm ─ Timurlular dönemi ünlü bilgin ve devlet adamı, Hüseyin Baykara’nın evdeşi
 911. APAKHAN : birl. Apak/Han ─ Çengiz Kaan’ın torunlarından
 912. APAKAĞAN : birl. Apa/Kağan ─ Göktürk kağanlarından
 913. APAKAN : birl. Apa/Kan ─ .Kazakların Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Karasakal oymaklarının dip dedelerinden
 914. APAKARA : birl. Apa/kara
 915. APAKAY : birl. Apak/Ay
 916. APAKAYA : birl. Apa/Kaya
 917. APAKIR : birl. Apa/Kır
 918. APAKOCA : birl. Apa/Koca
 919. APAKUL : birl. Apa/Kul
 920. APAKULU : birl. Apa/Kulu
 921. APAKURT : birl. Apa/Kurt
 922. APAKUT : birl. Apa/Kut
 923. APAKÜLÜG : birl. Apa/Külüğ
 924. APAKÜR : birl. Apa/Kür
 925. APAÖKE : birl. Apa/Öke
 926. APAR (Avar)
 927. APASAVCI : birl. Apa/Savcı
 928. APASAY : birl. Apa/Say
 929. APASOY : birl. Apa/Soy
 930. APATAG : birl. Apa/Dağ
 931. APATAN : birl. Apa/Tan
 932. APATARKAN : birl. Apa/Tarkan
 933. APATAŞ : birl. Apa/Taş
 934. APATAY : birl. Apa/tay
 935. APATEG : (Apatek)birl. Apa/Tegtek(gibi,benzer)
 936. APATEKİN : birl. Apa/Tekin
 937. APATİGİN : birl. Apa/Tigin
 938. APATÖR : birl. Apa/Tör
 939. APATÖRE : birl. Apa/Töre
 940. APATUĞ : birl. Apa/Tuğ
 941. APATULUKAĞAN : birl. Apa/Tulu/Kağan ─ Şato Türkleri dönemi kağanlarından, aynı zamanda, Çin kağanlığı’da yapmış bir kağan
 942. APATUR : birl. Apa/Dur
 943. APAÜREK : birl. Apa/Yürek
 944. APAY (Abay )
 945. APAYAKŞI : birl. Apa/Yakşı
 946. APAYAZGAN : birl. Apa/Yazgan
 947. APAYAZGI : birl. Apa/Yazgı
 948. APAYEL : birl. Apa/Yel
 949. APAYER : birl. Apa/Yer (Toprak)
 950. APAYOL : birl. Apa/Yol
 951. APAYÜRÜK : birl. Apa/Yürük
 952. APÇIN : (Afşın)
 953. ARA : Orta yer, ortalık, boşluk, orta
 954. ARABUĞA : birl. Ara/Boğa ─ .Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 955. ARACUN : birl. Ar/Acun
 956. ARAÇAN : birl. Ar/açan
 957. ARAK : İçki, rakı,meşrubat
 958. ARAL : 1-ada 2- aralık,orta, ortalık
 959. ARAN : (Arın)
 960. ARAS : 1- At kılı 2- Kalın yün 3- Talih,baht
 961. ARASLAN : Arslan (Çuvaş Türklerince söylenişi)
 962. ARAT : Cesaret, yüreklilik
 963. ARATİMUR : birl. Ara/Timur ─ .Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 964. ARAYIŞ : 1-Aramak’dan 2- birl. Aral/Yış(orman)
 965. ARAYIŞHAN : birl. Arayış/Han ─ Babür Han dönemi beylerinden, Koçbeyin oğlu
 966. ARAZ (Araz)
 967. ARBAŞ : birl. Ar/Baş
 968. ARBAY : birl. Ar/Boy
 969. ARBIŞ : Büyü,efsun
 970. ARBUZ : 1-Karpuz 2- Büyü, sihir ─ Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 971. ARCA : 1-Arıca, saf, temiz 2- Çam ağacı, çamdan yapılmış kutu
 972. ARDA : 1-Uzun değnek 2- Ardçı, halife, ardı sıra giden ─ .Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 973. ARDALI : (Ardalu) Yönetici, amir ─ .Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 974. ARDIÇ : 1- Halife, ardçı 2- Bir ağaç türü
 975. ARGA : Zeki, akıllı
 976. ARGAN : (Arkan) Kement, kement bağı
 977. ARGANA : (Hatun) (Argan hatun) ─ Çağatay Han’ın torunu Mübarek Şah’ın anası
 978. ARGATU : Yaban koyunu
 979. ARGIÇ : 1- Kır, mera 2- Gurur
 980. ARGIN : 1-Yavaş, sakin 2- Gelecek yıl ─ .Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 981. ARGINDOĞAN : birl. Argın/Doğan ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 982. ARGUÇ : (Argıç)
 983. ARGUN : Pars cinsinden avcı bir hayvan (puma) ─ 1- Altay Türkleri, Kızıl oymağı dip dedelerinden 2- Kazakların Ortayüz bölüğü dip dedelerinden
 984. ARGUNAKA : birl. Argun/Aka ─ .Çengiz Kaan dönemi,Horasan valisi, Ayrıca Çengiz ve Öketay Kaan dönemlerinin danışmanlarından
 985. ARGUNALP : birl. Argun/Alp
 986. ARGUNATA : birl. Argun/Ata
 987. ARGUNAY : birl. Argun/Ay
 988. ARGUNHAN : birl.Argun/Han ─ İlhanlı hanlarından (Kulagu Han’ın torunu, Abaka Han’ın oğlu)
 989. ARGUNHATUN : birl. Argun/Hatun ─ Kara Kulagu Han’ın evdeşi
 990. ARGUNKOCA : birl. Argun/Koca ─ .Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 991. ARGUNOYAN : birl. Argun/Noyan
 992. ARGUŞ : (Arkuş)1- Edepli, terbiyeli 2* Haberci, haber veren ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 993. ARGÜDEN : birl. Ar/Güden, Arlı, edepli
 994. ARGÜDER (Argüden)
 995. ARHAN : birl. Ar/Han
 996. ARHUN : birl. Ar/Hun
 997. ARI : (Arık) 1- Saf, arı, arınmış 2- Irmak, dere
 998. ARIBASUN : birl. Arı/Basan ─ Hun imparatorluğu dönemi bey ve komutanlarından
 999. ARIBUĞA : birl. Arı/Boğa ─ .Çengiz Kaan’ın torunu, Tulay Han’ın oğlu
 1000. ARIBULAK : birl. Arı/Bulak
 1001. ARICA : Soylu, temiz, iyi huylu
 1002. ARIÇ : Barış, sulh
 1003. ARIĞ (Arı, Arık)
 1004. ARIK : 1- Arı, arınmış, temiz 2- Narin, ince yapılı ─ .Kırgızların, Togay oymağı dip dedelerinden
 1005. ARIKAĞAN : birl. Arı/Kağan
 1006. ARIKALP : birl. Arık/Alp
 1007. ARIKAN : birl. Arı/Kan ─ Atilay Han’ın evdeşi
 1008. ARIKAY : birl. Arık/Ay
 1009. ARIKBAY : birl. Arık/Bay
 1010. ARIKBOĞA : birl. Arık/Boğa
 1011. ARIKBÖRİ : birl. Arık/Böri
 1012. ARIKBUKA : birl. Arık/Boğa ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 1013. ARIKER : birl. Arık/Er
 1014. ARIKHAN : birl. Arık/Han
 1015. ARIKPARS : birl. Arık/Pars
 1016. ARIKSOY : birl. Arık/Soy
 1017. ARIKTAN : birl. Arık/Tan
 1018. ARIKTAY : birl. Arık/Tay
 1019. ARIKTEKİN : birl. Arık/Tekin ─ Uygurlar dönemi bey ve komutanlarından
 1020. ARIKTİGİN : birl. Arık/Tigin
 1021. ARIKTİMUR : birl. Arık/Timur
 1022. ARIL : Arınmış, temiz, pak
 1023. ARIN : Pakize, saf, arınmış
 1024. ARINAY : birl. Arın/Ay
 1025. ARINÇ : 1-Barış, kurtuluş 2- Temizlik, saflık, günahsızlık
 1026. ARINIK : Saf, şeffaf, billur
 1027. ARINMIŞ : Temiz, gönüllü
 1028. ARINTİGİN : birl. Arın/Tigin ─ Uygurlar (Bögü Kağan) dönemi vezirlerinden
 1029. ARIPINAR : birl. Arı/Pınar
 1030. ARIS : Saf, duru
 1031. ARISOY : birl. Arı/Soy
 1032. ARISU : birl. Arı/Su
 1033. ARITAY : birl.Arı/Tay
 1034. ARKIN : 1-Argın, yavaş, sakin 2- Halef, ardıç
 1035. ARKINAY : birl. Arkın/Ay
 1036. ARKINBAY : birl. Arkın/Bay
 1037. ARKINDOĞAN : birl. Arkın/Doğan
 1038. ARKIŞ : 1-Ulak, haberci 2- Kervan, kafile ─ .Sakalar dönemi bey ve komutanlarından
 1039. ARKUN : Halef, geriden gelen, takipçi
 1040. ARKUY : Siper, mevzi
 1041. ARKUZ : (Arguz) Edepli, iyi huylu ─ .Abbasiler dönemindeki, Türk asıllı komutanlardan
 1042. ARLAĞ : Arlı, edepli ─ .Haverezm hanlarından
 1043. ARLAT : Biricik oğul, anaların en çok üstüne düştükleri oğul
 1044. ARLIĞ (Arlağ)
 1045. ARMAGUN : Armağan, hediye
 1046. ARMAĞAN (Yarmagun-Yarmagan)- Hediye
 1047. ARMAN : 1- Onurlu, arlı, edepli 2- Dilek, istek 3- Hayal, fantezi
 1048. ARPA : 1- Büyü, tılsım, Şamanist gelenekte, Kamların okuduğu dua 2- Tahıl
 1049. ARPAD (Arpa) ─ Macar hanlarından
 1050. ARPAĞ (Arpa) ─ İran Selçukluları dönemi komutanlarından
 1051. ARPAHAN : birl. Arpa/Han ─ İlhanlı hanlarından
 1052. ARPAİLHAN : birl. Arpa/İlhan ─ (Arpahan)
 1053. ARSAKAY : birl. Arı/Sagay ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1054. ARSAL : birl. Ar/Sal- Salmak dan
 1055. ARSAN : birl. Ar/san
 1056. ARSARU (Ersoru)birl. Ar/Soru ─ .8.Yüzyıl Balkan Oğuzları beylerinden
 1057. ARSAY : birl. Ar/Say
 1058. ARSİN : (Ersin) Kurtuluş, istiklal ─ Selçuklular dönemi komutanlarından
 1059. ARSUN : birl. Ar/Sun
 1060. ARSALAN : Arslan
 1061. ARSLAN : Yırtıcı hayvan Mec. Cesaret, atılganlık ve gözüpekliği sembolize eder. ─ .Türk Tarihinde bu adla bir çok kişi vardır. En ünlüleri..1- Çağrı beğin amcası ve Kutalmış’ın babası 2- Alparslan Han’ın oğlu 3- Abbasi halifesi Kaim bi emrullah’a isyan eden bir Oğuz beyi
 1062. ARSLANALP : birl. Arslan/alp ─ Selçuklular dönemi beylerinden
 1063. ARSLANAPA : birl. Arslan/apa ─ Kuman hanlarından
 1064. ARSLANARGUN : birl. Arslan/Argun ─ Çağrı beğin oğullarından Alparslan han’ın kardeşi
 1065. ARSLANAY : birl. Arslan/Ay ─ Alparslan Han’ın oğullarından
 1066. ARSLANBALA : birl. Arslan/Bala..Arslan yavrusu
 1067. ARSLANBASAT : birl. Arslan/Basat
 1068. ARSLANBAY : birl. Arslan/Bay
 1069. ARSLANBUĞA : birl. Arslan/Boğa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1070. ARSLANCIK : Küçük arslan..Arslan yavrusu ─ Selçuklular dönemi beylerinden
 1071. ARSLANÇA : Arslan gibi, arslan özelliklerine sahip ─ ..Selçuklular dönemi komutanlarından
 1072. ARSLANER : birl. Arslan/Er
 1073. ARSLANGİRAY : birl. Arslan/Giray ─ Kırım hanlarından (Devlet Giray han’ın oğlu)
 1074. ARSLANHAN : birl. Arslan/Han ─ 1- Karahanlı hanlarından 2- Karluklular hanlarından
 1075. ARSLANHATUN : birl. Arslan/Hatun ─ Çağrı beğin kızı ve Alparslan han’ın bacısı
 1076. ARSLANİLİG : birl. Arslan/İlig ─ Karahanlı hanlarından Togan han’ın kardeşi
 1077. ARSLANKAĞAN : birl. Arslan/Kağan ─ Karahanlı’lar hanı (Arslanhan)
 1078. ARSLANKARA : birl. Arslan/Kara
 1079. ARSLANKARAHAN : birl. Arslan/Karahan ─ Karahanlıların ünvanlarından
 1080. ARSLANKIRAN : birl. Arslan/Kıran ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1081. ARSLANSAY : birl. Arslan/Say
 1082. ARSLANSOY : birl. Arslan/Soy
 1083. ARSLANTARKAN : birl. Arslan/Tarkan ─ Batı Göktürkleri dönemi bey ve komutanlarından
 1084. ARSLANTAŞ : birl. Arslan/Taş ─ Haçlı seferleri sırasında, Kılıçarslan ile birlikte savaşmış bir komutan
 1085. ARSLANTATAR : birl. Arslan/Tatar ─ Hint-Türk kölemenleri devleti dönemi bey ve komutanlarından
 1086. ARSLANTEKİN : birl. Arslan/Tekin
 1087. ARSLANTUĞ : birl. Arslan/Tuğ
 1088. ARSLANYABGU : birl. Arslan/Yabgu ─ .1- Btı Göktürkleri dönemi valilerinden 2- Selçuk beğin oğlu ,Çağrı ve Tuğrul beğ’in amcası
 1089. ARSOY : birl. Ar/Soy mec. Safkan
 1090. ARSU : birl. Ar/Su mec. Namuslu, dürüst
 1091. ARSUN : 1- Efendi, ağırbaşlı 2- Rahata ermiş, huzurlu
 1092. ARŞİNBEK (Arsin bey)
 1093. ARTAGAN : Bereket, artuk, fazlalık, bolluk
 1094. ARTAM (Erdem)
 1095. ARTAY : birl. Ar/Tay ─ Kırgız oymak beylerinden
 1096. ARTIM : Bereket, bolluk
 1097. ARTIMBAY : birl. Artım/Bay
 1098. ARTUÇ : Mızrak, mızrak ucu
 1099. ARTUGAY : birl. Artuk/Ay
 1100. ARTUĞ (Artuk)
 1101. ARTUK : Fazlalık, üstünlük, bereket mec. Varlık, zenginlik ─ Melikşah döneminde Selçuklulara bağlı bir komutan iken, sonraları kendi (Artukoğulları) devletini kuran bey
 1102. ARTUKALP : birl. Artuk/Alp ─ Artuk beğ
 1103. ARTUKARSLAN : birl. Artuk/Arslan ─ Artukoğullarından, Yoluk Arslan’ın oğlu
 1104. ARTUKBAY : birl. Artuk/Bay
 1105. ARTUKBEY : birl. Artuk/Bey
 1106. ARTUKBUĞA : birl. Artuk/Boğa ─ Kubilay Kaan’ın kardeşi, Çengiz Kaan’ın torunu
 1107. ARTUKDOĞAN : birl. Artuk/Doğan ─ Kırgızlar’da, olağanüstü vasıflara sahip kişilere verilen bir unvan
 1108. ARTUKER : birl. Artuk/Er
 1109. ARTUKİNAL : birl. Artuk/İnal ─ Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 1110. ARTUKTEKİN : birl. Artuk/Tekin
 1111. ARTUKTİMUR : birl. Artuk/Timur
 1112. ARTUN : Vakarlı, ölçülü ─ Altay destanlarında adı geçen bir kam
 1113. ARTUNALP : birl. Altun/Alp
 1114. ARTUNAY : birl. Altun/Ay
 1115. ARTUNÇ : birl. Ar/Tunç
 1116. ARTUR : Cazibeli, çekici, işveli, fettan
 1117. ARTURU : 1- Ekstrem, uç noktalarda 2- Bereket, bolluk ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 1118. ARTUT : Armağan, hediye
 1119. ARUKHATUN : birl. Arık/Hatun ─ Olcaytu Han’ın anası
 1120. ARVIŞ : Sihir, büyü, tılsım
 1121. ARZIK : Fanatik, bağnaz, sofu
 1122. ASAN : 1- Sağlıklı, zinde 2- asma eyleminde olan ─ (Asanbek) Kazak hanlığı dönemi beylerinden
 1123. ASANATA : birl. Asan/Ata ─ Kırgız, Nogay destanlarında adı geçen bir bey
 1124. ASANTAY : birl. Asan/Tay
 1125. ASBARAK (Han) : birl. Asığ/Barak Han (Asparak Han) ─ Bulgur Hanlarından(Türkleri bu günkü Bulgar topraklarına ilk yerleştiren han. (Kurt Hanın oğlu)
 1126. ASENA : Efsanevi dişi kurtun adı. Yakın, Yakınlık duyulan ─ 1-Topo Han’ın kız yeğeni 2- Türk mitolojisinde, Türklerin bir soykırım sonrası yeniden üreyip çoğalmasını sağlayan kurt
 1127. ASENA TUĞÇI : birl. Asena/Tuğcu ─ Batı Göktürkleri dönemi valilerinden
 1128. ASENAKUT : birl. Asena/Kut
 1129. ASENAKUTLUĞ : birl. Asena/Kutluğ ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 1130. ASIBULDU : birl. Asığ/Buldu ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1131. ASIGLI : Faydalı,Gerekli
 1132. ASIĞ (Ası,Asık) 1- Fayda, Çıkar 2-Kar,temettü ─ .Kırgızları Bağış oymağı dip dedelerinden
 1133. ASIĞTAY : birl. Asığ/Tay ─ Çengiz Kaan’ın torunu, Mangu Kaan’ın oğlu
 1134. ASIĞTEKİN : birl. Asığ/tekin ─ Abbasiler döneminde Musul valiliği yapmış bir Türk beyi
 1135. ASPAR (Asbar) faydalı, işe yarayan ─ Batı Hunları dönemi komutanlarından
 1136. ASITARHAN (Asığ Tarkan) ─ Hazar Kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 1137. ASIKTEGİN : (Asıg Tegin) ─ Selçuklular (Tuğrul bey) dönemi, bey ve komutanlarından
 1138. ASPARAY : birl. Asbar/Ay
 1139. ASRAK : Himaye, Koruma
 1140. AŞAN : Aşmak’dan ...mec. Azimli, engel tanımaz ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1141. AŞANBAY : birl. Aşan/Bay
 1142. AŞANBUĞA : birl. Aşan/boğa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1143. AŞANTUĞRUL : birl. Aşan/Tuğrul ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1144. AŞGAN (Aşan)
 1145. AŞIT : 1- Aşılacak, aşılması gerekli olan 2- İşitmekten...İşit, kulak ver
 1146. AŞKAR : 1- Savaş atı 2- Kuyruk ve yelesi kara, vücudu kula renginde olan at
 1147. AŞKIN : 1- Aşmış, üstün, faik,akranlarından ileride olan 2- Melodi,nağme
 1148. AŞKINAY : birl. Aşkın/Ay
 1149. AŞKINER : birl. Aşkın/Er
 1150. AŞUK : 1-Aşık,aşmış, geçmiş 2- Tolga ─ 1- Babür Han’ın komutanlarından 2- Göktürkler dönemi komutanı ve Çin elçisi
 1151. AŞULA : Yılmaz irade sahibi ─ Selçuklular dönemi beylerinden
 1152. AŞUR : Aşırmaktan... mec. Yılmaz, gayretli
 1153. AŞUT (Aşıt) ─ Selçuklular dönemi komutanlarından
 1154. ATA : 1- Ulu, saygıdeğer kişi 2- Baba, dede, ced 3- Adın ve soyun bağlı olduğu kök
 1155. ATABAY : birl. Ata/Bay lala, beybaba. Han, Kağan ve padişah çocuklarını eğitip yetiştiren kişilere verilen bir unvan
 1156. ATABEK : (Atabay)
 1157. ATABERK : birl. Ata/Berk
 1158. ATABEY : (Atabay)
 1159. ATABÖRİ : birl. Ata/Böri
 1160. ATAÇ : 1- Atasına bağlı, Atasının yolunda 2- Atadan intikal eden 3- Büyüklük gösteren çocuk (kişi)
 1161. ATADAN : Miras, manevi miras
 1162. ATAER : birl. Ata/Er
 1163. ATAERİ : birl. Ata/Eri mec.Atalarına ve geçmişine saygılı
 1164. ATAGÜÇ : birl. Ata/Güç mec. Gücünü atalarından almış
 1165. ATAGÜN : birl. Ata/gün
 1166. ATAĞ : (Atak) 1- Ün, nam, şöhret 2- atılgan 3- dağ yolu 4- çağlayan 5- Bir şahin türü
 1167. ATAHAN : birl. Ata/Han mec. Devletin ilk kurucu büyüğü, devlete ad veren kişi
 1168. ATAKAĞAN : birl. Ata/Kağan
 1169. ATAKAL : birl. Ata/Kal
 1170. ATAKAM : birl. Ata/Kam
 1171. ATAKAN : birl. Ata/Kan ─ Atilay Han’ın akrabası olan bir Hun beyi ve komutanı
 1172. ATAKARA : birl. Ata/Kara
 1173. ATAKAY : birl. Atak/Ay ─ Kazakların Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 1174. ATAKAYA : birl. Ata/Kaya
 1175. ATAKILIÇ : birl.Ata/Kılıç
 1176. ATAKLI : Ünlü, meşhur
 1177. ATAKUL : birl. Ata/Kul
 1178. ATAKULİ : birl. Ata/Kulu
 1179. ATAKULU : birl.Ata/Kulu
 1180. ATAKURT : birl. Ata/Kurt
 1181. ATALA : Tanınmış, ünlü ve zengin
 1182. ATALAN : Ünlü, Meşhur
 1183. ATALAY : Ad almış, ün almış, meşhur kişi (Atila’nın asıl adının bu ve bundan bozulup çevrilmiş hali
 1184. olduğunu söyleyen bazı tarihçilerimiz de var.)
 1185. ATALIK : Miras ─ Doğu Türkistan’da bağımsızlık mücadelesi vermiş (19.Yz.) Uygur asıllı bir bey (Atalık Gazi)
 1186. ATALMIŞ : Ünlü, meşhur ─ 1- Timur Kürkan Han’ın bey ve Komutanlarından 2- Kazan hanlarının ünvanlarından
 1187. ATAMAN : Ulu, Saygıdeğer kişi ─ Bir kısım tarihçilere göre, Osmanlının, kurucusu olan Osman bey’in asıl adı budur. Bir kısmı
 1188. Atman, bir kısmı Otman der. Benim kanımda bu yöndedir.
 1189. ATAMBAY : birl. Atam/Bay
 1190. ATAMBÖRİ : birl. Atam/Böri
 1191. ATAMBEK : birl. Atam/Bey ─ Kırgızların Uysun oymağının dip dedelerinden
 1192. ATAMER : birl. Atam/Er
 1193. ATAMERK : birl. Atam/Erk
 1194. ATAMOY : birl. Atam /Oy (düşünce) ─ Kırgız beylerinden
 1195. ATAOKAY : birl. Ata/Okay ─ 1- Siyenpiler hanlarından 2- Kubilay Kaan’ın Japonya’nın fethi için yolladığı komutan
 1196. ATAOL : birl. Ata/Ol
 1197. ATARAR : birl Ad/Arar
 1198. ATASAGUN : birl. Ata/Sagun Hekimlerin en ulusu başhekim Şamanist gelenekte de aynı ad, en iyi kamlar için kullanılmaktadır.
 1199. ATASAY : birl. Ata/Say
 1200. ATASOY : birl. Ata/Soy
 1201. ATASU : birl. Ata/Su
 1202. ATAVERDİ : birl. Ata/Verdi
 1203. ATAY : 1- Ünlü, tanınmış 2- Akın, hücum
 1204. ATAYURT : birl. Ata/Yurt
 1205. ATEKE : (ADI Yeke, Adı eke) ─ Babür han dönemi beylerinden
 1206. ATIBAR (Adıvar)
 1207. ATIGAY : Ünlü, tanınmış
 1208. ATIĞ : Adı sanı belli, ününü arttırmış kişi
 1209. ATIL : Ünlü, meşhur
 1210. ATILAY : (Atilay) birl. Atıl/Ay
 1211. ATILBAY : birl. Atıl/Bay
 1212. ATILGAN : Atak, gözüpek,cesur
 1213. ATILHAN : birl. Atıl/Han
 1214. ATILMIŞ : Atılgan, gözüpek ─ Timur Kürkan Han’ın komutanlarından
 1215. ATIŞ : Ünlü, meşhur ─ Karahanlılar dönemi beylerinden
 1216. ATİLA : (Atilay)
 1217. ATİLAY : Türk tarihinin en önemli kişilerinden,Batı Hun imparatoru, Bu kişinin adı üzerinde tarihçi ve dilciler pek de anlaşamamışlardır. Benim görüşüm de göç sırasında İtil ırmağı kıyısında doğmuş olmasından dolayı “İtil/Ay”dır. Ancak bununla birlikte bu kişi için bazı adlar söylenmekte (Atila,Atilla,Atılay,Atilay,Atalay,Atlıhan vb.)ve herşeye rağmen bu adların tümünün de Türkçe oluşundan dolayı tarafımdan kabul görmektedir.Anlamlar : 1- Atacık,babacık 2- İtil ırmağı kenarında doğduğundan ve Türklerdeki eski bir gelenekten dolayı “İtil” çocuğu anlamında verilen İtilay’ın zamanla Atilay’a dönüşümü 3- Atlı/Ay 4- Atlı/Han 5- Macar dilinde çelik anlamına gelen “Atzel” den 6-Atıl/Ay
 1218. ATİLLA (Atilay)
 1219. ATLIAY : birl. Atlı/Ay
 1220. ATLIBAY : birl. Atlı/Bay
 1221. ATLIER : birl. Atlı/Er
 1222. ATLIĞ : Ünlü,zengin
 1223. ATLIĞAY : birl. Atlığ/Ay
 1224. ATLIHAN : birl. Atlı/Han
 1225. ATLIHANIM : birl. Atlı/Hanım
 1226. ATMACA : Yırtıcı bir avcı kuş ─ Selcuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1227. ATMAN : Ünlü, saygın
 1228. ATMIŞ : Atma eyleminde bulunmuş (ok,kargı vb.) ─ Sibir hanlarından (Atmış Han)
 1229. ATSAK : Ünlü, adı duyulan ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1230. ATSIZ : 1- Fakir, varlıksız 2- Adsız, adını elde edememiş ─ 1- Seçuklular dönemi bey ve komutanlarından 2- Mısır’da Fatimiler dönemi bey ve komutanlarından 3- Cumhuriyet sonrası Türkiye’deki Türkçülük hareketlerinde bulunmuş, tarihçi ve edebiyatçı
 1231. ATSIZAY : birl. Atsız/Ay
 1232. ATSIZER : birl. Atsız/Er
 1233. ATSIZHAN : birl. Atsız/Han ─ 1- Kuman hanlarından 2- Altınordu hanlarından 3- Haverzm hanlarından 4- Oğuznamede, Tatar
 1234. Han’ın oğullarından
 1235. ATUK : Bolluk, bereket
 1236. ATUKBAY : birl. Atık/Bay
 1237. AVA (Aba) ─ Sogay destanlarında adı geçen bir bey
 1238. AVAG (Ava)
 1239. AVAR (Abar) 1- Heybet, büyüklük(Abartı) 2- Dirençlilik, dayanıklılık ─ Türk tarihinin ilk devletlerinden ve bu devletin kurucu boyu
 1240. AVARALP : birl. Avar/Alp
 1241. AVARBAY : birl. Avar/Bay
 1242. AVARBEK : birl. Avar/Bey
 1243. AVARHAN : birl. Avar/Han
 1244. AVARTİGİN : birl. Avar/Tigin
 1245. AVARTUNGA : birl. Avar/Tunga
 1246. AVAZ : Nara, yüksek perdeli ses, çığlık
 1247. AVAZBAY : birl. Avaz/Bay
 1248. AVAZBEK : birl. Avaz/Bey
 1249. AVCI : Av yapan, avlayan
 1250. AVCIL : Avlayıcı, av işinin uzmanı
 1251. AVGAN : Avuntu ─ Haverezm hanı Mehmed beyin oğlu
 1252. AVINÇ : Avuntu, teselli
 1253. AVINÇA : Avunç
 1254. AVINGU : Avunç,teselli
 1255. AVLAK : Av yeri, av olanı
 1256. AVİNEBEK : birl. Avine (avunç) Bey ─ Selçuklular dönemi komutanlarından
 1257. AVKAR : Bozkır bıldırcını
 1258. AVŞAR : (Abçar-Afşın) ─ babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1259. AVŞARAY : birl. Avşar/Ay
 1260. AVTENGİZ : birl. Av/Tengiz ─ ..selçuklular dönemi komutanlarından
 1261. AVUL (Ağul) Oba,köy
 1262. AVULAY : birl. Avul/Ay
 1263. AVUNÇ : Teselli, avuntu
 1264. AVUNÇAY : birl. Avunç/Ay
 1265. AVUNÇBAY : birl. Avunç/Bay
 1266. AVUÇU : Avunç
 1267. AVUNDUK : Avuntu, teselli
 1268. AVUTMUŞ : Teselli eden
 1269. AY : Dünyamızın uydusu olan gezegen. Ancak Türk kültüründe bu ad güzellik, temizlik, ahlaklılık vb. değerleride içeren birçok ögeyi içinde barındıran bir sembol ve mecaz olarak kullanılmıştır. Çok önceleri erkeklerde kullanılmasına karşın, zamanla kız çocuklarına ad olarak verilmiş, gerek başta, gerkse de son da, birleşik ad olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte bazen geçmiş örneklerde de görüleceği gibi hem erkeklerde hem de kızlarda kullanılmıştır. Ancak yine de ağırlık kız adlarındadır.
 1270. Ve kız adlarında önemli bir konumdadır.
 1271. AYABA : birl. Ay/Aba (Ayapa) ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1272. AYAÇA : birl. Ay/Eçe
 1273. AYAĞ (Ayak) 1-Uğur, şeref, şan 2- Devinim, hareket (ayaklanma sözü) buradan gelir. ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1274. AYALAN : birl. Ay/Alan
 1275. AYALIM : birl. Ay/Alım
 1276. AYALP : birl. Ay/Alp
 1277. AYAN : birl. Ay/An ─ Kazakların Togay oymağı dip dedelerinden
 1278. AYANA : birl. Ay/Ana ─ Altay Türklerinin eski tanrıçalarından
 1279. AYANAR : birl. Ay/Anar
 1280. AYAPA : birl. Ay/Apa ─ Selçuklular (Sançar Han) dönemi komutanlarından
 1281. AYARGUN : birl. Ay/Argun
 1282. AYARIĞ : birl. Ay/Arık ─ Altay destanlarından..(Ay Han’ın kızı)
 1283. AYARKIN : birl. Ay/Arkın
 1284. AYARSLAN : birl. Ay/Arslan
 1285. AYARTUN : birl. Ay/Artun
 1286. AYAS : Ay ışığı, mehtap, gece aydınlığı ─ Altay, Tuva, Çuvaş Türklerinde Tanrı sıfatı olarak kullanılan bir ad
 1287. AYASUN : birl. Aya/Sun
 1288. AYAŞ : 1- Ayas 2- Arkadaş
 1289. AYAŞAN : birl. Ay/Aşan
 1290. AYAŞBEK : birl. Ayaş/Bey
 1291. AYATA : birl. Ay/Ata ─ Şamanist gelenekte, göğün altıncı katına bakan Tanrı
 1292. AYATLIĞ : birl. Ay/Atlığ
 1293. AYATSIZ : birl. Ay/Atsız
 1294. AYAYDIN : birl. Ay/Aydın
 1295. AYAZ : 1- Ay ışığı 2- saf, berrak hava 3- Kuru soğuk
 1296. AYAZBAY : birl. Ayaz/bay ─ Sevük Tekin’in komutanlarından
 1297. AYBAKIM : birl. Ay/Bakım, bakmaktan, bakış
 1298. AYBAKTI : birl. Ay/Baktı
 1299. AYBALA : birl. Ay/Bala
 1300. AYBAN : birl. Ay/Ban mec. Debdebe, şaşa
 1301. AYBANDI : birl. Ay/Bandı (Banmak, bandırmak’dan)
 1302. AYBAR : 1-Ay gibi parlak 2- Heybet,heybetlilik
 1303. AYBARS : birl. Ay/Bars ─ Atilay Han’ın amcalarından
 1304. AYBASAT : birl. Ay/Basat
 1305. AYBASTI : birl. Ay/Bastı ─ Selçuklular dönemi komutanlarından
 1306. AYBAŞ : birl. Ay/Baş
 1307. AYBATMAZ : birl. Ay/Batmaz
 1308. AYBATU : birl. Ay/Batu
 1309. AYBATUR : birl. Ay/Batur
 1310. AYBAY. birl.Ay/Bay
 1311. AYBAYAN : birl. Ay/Bayan
 1312. AYBAYAR : birl. Ay/Bayar
 1313. AYBAYGU : birl. Ay/Baygu
 1314. AYBAYIN : birl. Ay/Bayın
 1315. AYBEGÜM : birl. Ay/Begüm
 1316. AYBEG : birl. Ay/Bey ─ Göktürkler dönemi beylerinden
 1317. AYBEK : birl. Ay/Bey ─ 1- Mısır-Türk kölemenleri hanlarından 2- Hint-Türk kölemenleri hanlarından
 1318. AYBENGÜ : birl. Ay/Bengü
 1319. AYBERK : birl. Ay/Berk
 1320. AYBERKE : birl. Ay/Berke
 1321. AYBERKEN : birl.Ay/Berken
 1322. AYBERKER : birl.Ay/Berker
 1323. AYBERKİL : birl. Ay/Berkil
 1324. AYBERKİN : birl. Ay/berkin
 1325. AYBERKOL : birl. Ay/Berk/Ol
 1326. AYBEY : birl.Ay/Bey ─ Dede korkut ‘un çağdaşı olan Oğuz kökenli bir tarihçi ve bilim adamı
 1327. AYBI : İmdat, medet
 1328. AYBIN : Onur,şeref
 1329. AYBİÇEN : birl. Ay/Biçen
 1330. AYBİÇER : birl. Ay/Biçer
 1331. AYBİGE : birl. Ay/Bike
 1332. AYBİKE : birl. Ay/Bike
 1333. AYBİL : birl. Ay/Bil (Bilmek..den)
 1334. AYBİLGE : birl. Ay/Bilge
 1335. AYBİLGEN : birl. Ay/Bilgen
 1336. AYBİLGİ : birl. Ay/Bilgi
 1337. AYBİLİG : birl. Ay/Bilig
 1338. AYBİN : Debdebe, şaşa
 1339. AYBİRDİ : birl. Ay/Verdi
 1340. AYBİRGEN : birl. Ay/Birgen
 1341. AYBİTİG : birl. Ay/Bitig ─ Karahanlılar döneminde, ad ve azık istihkakının yazıldığı defter
 1342. AYBOĞA : birl. Ay/Boğa
 1343. AYBORA : birl. Ay/Bora
 1344. AYBÖGÜ : birl. Ay/Bögü
 1345. AYBÖRİ : birl.Ay/Böri
 1346. AYBÖRK : birl. Ay/Börk
 1347. AYBUDAK : birl. Ay/Budak
 1348. AYBUDUN : birl. Ay/Budun
 1349. AYBUĞU : birl. Ay/Buğu
 1350. AYBUKA : birl. Ay/Boğa
 1351. AYBULAK : birl. Ay/Bulak
 1352. AYBUN : birl. Ay/Bun
 1353. AYBURÇ : birl. Ay/Burç
 1354. AYBUSAT : birl. Ay/Pusat
 1355. AYBUYRUK : birl. Ay/Buyruk
 1356. AYBÜYGE : birl. Ay/Büyge
 1357. AYBÜYÜ : birl. Ay/Büyü
 1358. AYBÜYÜM : birl. Ay/Büyüm
 1359. AYCEBE : birl. Ay/Cebe
 1360. AYCEREN : birl. Ay/Ceren
 1361. AYÇA : Hilal
 1362. AYÇABA : birl. Ay/Çaba
 1363. AYÇABAY : birl. Ayça/Bay
 1364. AYÇAGÜN : birl. Ayça/Gün
 1365. AYÇAĞ : birl. Ay/Çağ
 1366. AYÇAĞAN : birl. Ay/Çağan
 1367. AYÇAĞANÇ : birl. Ay/Çağanç
 1368. AYÇAĞIR : birl. Ay/Çağır
 1369. AYÇAĞIT : birl. Ay/Çağıt
 1370. AYÇAĞLA : birl. Ay/Çağla
 1371. AYÇAĞRI : birl. Ay/Çağrı
 1372. AYÇAKA : birl. Ay/Çaka
 1373. AYÇAKAR : birl. Ay/Çakar
 1374. AYÇAKIM : birl. Ay/Çakım
 1375. AYÇAKIN : birl. Ay/Çakın
 1376. AYÇAKIŞ : birl. Ay/Çakış
 1377. AYÇAL : birl. Ay/Çal
 1378. AYÇALAN : birl. Ay/Çalan
 1379. AYÇALAR : birl. Ay/Çalar
 1380. AYÇALIŞ : birl. Ay/Çalış
 1381. AYÇALMAZ : birl. Ay/Çalmaz
 1382. AYÇAPIN : birl. Ay/Çapın
 1383. AYÇEKE : birl. Ay/Çeke (Çekmek..ten)
 1384. AYÇEKEN : birl. Ay/Çeken
 1385. AYÇEKER : birl. Ay/Çeker
 1386. AYÇEKİM : birl. Ay/Çekim
 1387. AYÇEKTİ : birl. Ay/Çekti
 1388. AYÇELEN : birl. Ay/Çelen
 1389. AYÇERİ : birl. Ay/Çeri
 1390. AYÇIL : Ay ışığı, ay pırıltısı ─ Timuroğullarından, Miran Şah’ın oğlu
 1391. AYÇİÇEK : birl. Ay/Çiçek ─ Haverzm hanı Celaleddinin anası
 1392. AYÇİZEN : birl. Ay/Çizen
 1393. AYÇİZGEN : birl. Ay/Çizgen
 1394. AYÇİZİM : birl. Ay/Çizim
 1395. AYÇORA : birl. Ay/Çura
 1396. AYÇUR : birl. Ay/Çur
 1397. AYÇURA : birl. Ay/Çura
 1398. AYDA : 1- Ay’a eş değer güzellikte 2- Dere kenarlarında yetişen hoş kokulu bir çiçek
 1399. AYDABOLDI : birl. Ayda/Oldu mec. Ay parçası
 1400. AYDABUL : birl. Ayda /Bul ─ Kazakların Ortayüz bölüğü, Argun ve Kıvanduk oymakları dip dedelerinden
 1401. AYDAGÜN : birl. Ayda/Gün
 1402. AYDAĞ : birl. Ay/Dağ
 1403. AYDAN : Ay parçası
 1404. AYDANAK : birl. Aydan/Ak
 1405. AYDANARIĞ : birl. Aydan/Arık
 1406. AYDANAY : birl. Aydan/Ay
 1407. AYDAR : (Aydar Han) saç perçemi, kakül ─ 1- Volga Bulgarları hanlarından 2- Manas destanında adı geçen bir bey
 1408. AYDEĞDİ : birl. Ay/Değdi
 1409. AYDEĞEN : birl. Ay/Değen
 1410. AYDEĞER : birl. Ay/Değer
 1411. AYDEĞİŞ : birl. Ay/Değiş
 1412. AYDELEN : birl. Ay/Delen
 1413. AYDELER : birl. Ay/Deler
 1414. AYDEMİR : birl. Ay/Demir ─ Mısır-Türk kölemenleri dönemi, bey ve komutanlarından
 1415. AYDENİZ : birl. Ay/Deniz
 1416. AYDERİL : birl. Ay/Deril
 1417. AYDERİN : birl. Ay/Derin
 1418. AYDERİŞ : birl. Ay/Deriş (...Derlemek..ten)
 1419. AYDERLİ : birl. Ay/Derli
 1420. AYDEVİR : birl. Ay/Devir
 1421. AYDEVRİM : birl.Ay/Devrim
 1422. AYDEYİŞ : birl. Ay/Deyiş
 1423. AYDIN : 1- Aydınlık, ışık yoğunluğu 2- Açık, aşikar 3- Entelektüel , münevver ─ Selçuklular dönemi beylerinden ve Aydınoğulları beyliğinin kurucusu
 1424. AYDINALP : birl. Aydın/Alp ─ Konya Selçukluları neylerinden
 1425. AYDINAY : birl. Aydın/Ay
 1426. AYDINBAY : birl. Aydın/Bay
 1427. AYDINBEGÜM : birl. Aydın/Begüm
 1428. AYDİLEK : birl. Ay/Dilek
 1429. AYDİLER : birl Ay/Diler
 1430. AYDİNÇ : birl. Ay/Dinç
 1431. AYDİREK : birl. Ay/Direk
 1432. AYDİREN : birl. Ay/Diren
 1433. AYDİRENÇ : birl. Ay/Direnç
 1434. AYDİRGE : birl. Ay/Dirge
 1435. AYDİRGEN : birl. Ay/Dirgen
 1436. AYDİRİL : birl. Ay/Diril
 1437. AYDİRLİK : birl. Ay/Dirlik
 1438. AYDOĞ : birl. Ay/Doğ
 1439. AYDOĞA : birl. Ay/Doğa
 1440. AYDOĞAN : birl. Ay/Doğan
 1441. AYDOĞAR : birl. Ay/Doğar
 1442. AYDOĞDU. birl. Ay/Doğdu ─ 1-Otman beğin şehit yeğeni (Gündüz Alp’in oğlu ) 2- Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1443. AYDOĞMUŞ : birl. Ay/Doğmuş ─ Selçuklular dönemi, Azerbaycan atabeylerinden
 1444. AYDOĞU : birl. Ay/Doğu
 1445. AYDOĞUŞ : birl. Ay/Doğuş
 1446. AYDOKUN : birl. Ay/Dokun
 1447. AYDOKUR : birl. Ay/Dokur
 1448. AYDOLAN : birl. Ay/Dolan
 1449. AYDOLAR : birl. Ay/Dolar
 1450. AYDOLSUN : birl. Ay/Dolsun
 1451. AYDOLU : birl. Ay/Dolu
 1452. AYDOLUM : birl. Ay/Dolum
 1453. AYDONAT : birl. Ay/Donat
 1454. AYDORU : birl. Ay/Doru
 1455. AYDORUK : birl. Ay/Doruk
 1456. AYDOYGUN : birl. Ay/Doygun
 1457. AYDÖNDÜ : birl. Ay/Döndü
 1458. AYDÖNE : birl. Ay/Döne
 1459. AYDÖNER : birl. Ay/Döner
 1460. AYDÖNÜM : birl. Ay/Dönüm
 1461. AYDURA : birl. Ay/Dura
 1462. AYDURAK : birl. Ay/Durak
 1463. AYDURAN : birl. Ay/Duran
 1464. AYDURDU : birl. Ay/Durdu
 1465. AYDURGUN : birl. Ay/Durgun
 1466. AYDURMUŞ : birl. Ay/Durmuş
 1467. AYDURSUN : birl. Ay/Dursun
 1468. AYDURU : birl.Ay/Duru
 1469. AYDURUL : birl. Ay/Durul
 1470. AYDURUM : birl.Ay/Durum
 1471. AYDUYAN : birl. Ay/Duyan
 1472. AYDUYAR : birl. Ay/Duyan
 1473. AYDÜREN : birl. Ay/Düren
 1474. AYDÜŞ : birl.Ay/Düş
 1475. AYDÜŞÜN : birl. Ay/Düşün
 1476. AYDÜZ : birl.Ay/Düz
 1477. AYDÜZEN : birl.Ay/Düzen
 1478. AYDÜZEY : birl.Ay/Düzey
 1479. AYDÜZÜM : birl. Ay/Düzüm
 1480. AYEKİN : birl Ay/Ekin
 1481. AYELÇİ : birl.Ay/Elçi
 1482. AYELÇİN : birl.Ay/Elçin
 1483. AYERDEM : birl. Ay/Erdem
 1484. AYEREN : birl.Ay/Eren
 1485. AYERGEN : birl.Ay/Ergen
 1486. AYERGİL : birl.Ay/Ergil
 1487. AYERGİN : birl.AY/Ergin
 1488. AYERKİN : birl. Ay/Erkin
 1489. AYERSEN : birl.AY/Ersen
 1490. AYERSİN : birl. AY/Ersin
 1491. AYESEN : birl. Ay/Esen
 1492. AYESİ : birl.Ay/Esi
 1493. AYESİM : birl. Ay/Esim
 1494. AYESİN : birl. Ay/Esin
 1495. AYGAN : İçten, samimi, yaren
 1496. AYGAY : Nara, bağırtı
 1497. AYGEÇEN : birl. Ay/Geçen
 1498. AYGELDİ : birl. Ay/Geldi
 1499. AYGELİR : birl. Ay/Gelir
 1500. AYGEZEN : birl.Ay/Gezen
 1501. AYGEZİM : birl.Ay/Gezim
 1502. AYGIN : Sınırsız, uçsuz, geniş
 1503. AYGIR : Erkek at
 1504. AYGIRAG : 1-Dağ keçisi 2- Bir geyik türü
 1505. AYGİZ : birl. Ay/Giz
 1506. AYGİZEM : birl. Ay/Gizem
 1507. AYGİZGÜ : birl. Ay/Gizgü
 1508. AYGİZLEN : birl. Ay/Gizlen
 1509. AYGİZLER : birl. Ay/Gizler
 1510. AYGONCA : birl. Ay/Gonca
 1511. AYGÖÇEN : birl. Ay/Göçen
 1512. AYGÖÇER : birl.Ay/Göçer
 1513. AYGÖNE : birl. Ay/Göne
 1514. AYGÖNEN : birl.Ay/Gönen
 1515. AYGÖNENÇ : birl. Ay/Gönenç
 1516. AYGÖNÜL : birl. Ay/Gönül
 1517. AYGÖRE : birl. Ay/Göre
 1518. AYGÖREN : birl. Ay/Gören
 1519. AYGÖRGÜ : birl. Ay/Görgü
 1520. AYGÖRGÜN : birl. Ay/Görgün
 1521. AYGÖRÜM : birl. Ay/Görüm
 1522. AYGÖRÜN : birl. Ay/Görün
 1523. AYGÖZE : birl. Ay/Göze
 1524. AYGUÇI : Yönetici, devlet görevlisi, danışman, yarıcı
 1525. AYGÜLDÜ : birl. Ay/Güldü
 1526. AYGÜLEN : birl. Ay/Gülen
 1527. AYGÜLER : birl.Ay/Güler
 1528. AYGÜLGÜN : birl.Ay/Gülgün
 1529. AYGÜLSE : birl.Ay/Gülse
 1530. AYGÜLÜŞ : birl. Ay/Gülüş
 1531. AYGÜR : birl. Ay/Gür
 1532. AYGÜRÜL : birl. Ay/Gürül
 1533. AYGÜRÜM : birl. Ay/Gürüm
 1534. AYGÜVEN : birl. Ay/Güven
 1535. AYHAN : birl. Ay/Han ─ .1-Oğuz Kağan’ın oğullarından 2- Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1536. AYHANIM : birl. Ay/Hanım ─ Göktürkler dönemi, Dokuz Oğuz kağanlarından,Baz Kağan’ın kızı
 1537. AYHATUN : birl. Ay/hatun ─ Ünlü tarihçi Reşidüddin’in kızı
 1538. AYIM : Çekicilik, sempati ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 1539. AYIMÇA : Ay parçası
 1540. AYINTAP : Mehtap, ay ışığı
 1541. AYIR : Değişik, farklı, başka, fark
 1542. AYIRBAŞ : birl. Ayır/Baş..Değişim, mübadele
 1543. AYIRT : Fark, farklılık, ayırım
 1544. AYITGU : Temyiz
 1545. AYISIG : birl. Ay/Isıg..Ay ısısı, sıcaklığı
 1546. AYIŞIK : birl. Ay/Işık
 1547. AYIŞIL : birl. Ay/Işıl
 1548. AYIŞIN : birl. Ay/Işın
 1549. AYIŞIT : birl. Ay/Işıt
 1550. AYIT : Söylemek, anlatmak
 1551. AYITMIŞ : Söyleyen, bildiren, uyaran ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Karasakal oymağı beylerinden
 1552. AYİÇİM : birl. Ay/İçim
 1553. AYİÇLEN : birl. Ay/İçlen
 1554. AYİÇLİ : birl. Ay/İçli
 1555. AYİÇMEN : birl. Ay/İçmen
 1556. AYİLÇİ : birl. Ay/İlçi
 1557. AYİLGİ : birl. Ay/İlgi
 1558. AYİNAN : birl. Ay/İnan
 1559. AYİNANÇ : birl. Ay/İnanç
 1560. AYİSEN : birl. Ay/İsen
 1561. AYİZGEN : birl. Ay/İzgen
 1562. AYİZGÜ : birl. Ay/İzgü
 1563. AYİZLER : birl. Ay/İzler
 1564. AYKAÇ : Konuşkan, Konuşmacı, Hatip
 1565. AYKAĞAN : birl. Ay/Kağan
 1566. AYKAN : birl. Ay/Kan
 1567. AYKANAT : birl. Ay/Kanat ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1568. AYKAPAN : birl. Ay/Kapan
 1569. AYKAPAR : birl. Ay/Kapar
 1570. AYKARA : birl. Ay/Kara ─ Kara Han’ın oğullarından
 1571. AYKAŞ : birl. Ay/Kaş
 1572. AYKAYA : birl. Ay/Kaya
 1573. AYKESİM : birl. Ay/Kesim
 1574. AYKILIÇ : birl. Ay/Kılıç
 1575. AYKIMIZ : birl. Ay/Kımız
 1576. AYKIN : Geniş, ferah, aydınlık
 1577. AYKIRIK : birl. Ay/Kırık
 1578. AYKIRIL : birl. Ay/Kırıl
 1579. AYKIVAN : birl. Ay/Kıvan
 1580. AYKIVANÇ : birl. Ay/Kıvanç
 1581. AYKIVIL : birl. Ay/Kıvıl (Kıvılcım)
 1582. AYKIZIL : birl. Ay/Kızıl
 1583. AYKOCA : birl. Ay/Koca
 1584. AYKOÇ : birl. Ay/Koç
 1585. AYKOÇUN : birl. Ay/Koçun
 1586. AYKONAK : birl. Ay/Konak
 1587. AYKONAR : birl. Ay/Konar
 1588. AYKONCA : birl. Ay/Konca
 1589. AYKONÇUY : birl. Ay/Konçuy
 1590. AYKONDU : birl. Ay/Kondu
 1591. AYKONUK : birl. Ay/Konuk
 1592. AYKONUR : birl. Ay/Konur
 1593. AYKOŞUM : birl. Ay/Koşum
 1594. AYKOYUN : birl. Ay/Koyun ─ Yakut destanlarında adı geçen, eski dönem güç tanrısı
 1595. AYKUL : birl. Ay/Kul
 1596. AYKULİ : birl. Ay/Kulu ─ Otmanoğullarının, 18. Göbek dip dedesi
 1597. AYKULU : birl. Ay/Kulu
 1598. AYKUMAN : birl. Ay/Kuman
 1599. AYKUN : birl. Ay/Hun
 1600. AYKURAN : birl. Ay/Kuran
 1601. AYKURGAN : birl. Ay/Kurgan
 1602. AYKURT : birl. Ay/Kurt
 1603. AYKURUL : birl. Ay/Kurul
 1604. AYKURUM : birl. Ay/Kurum
 1605. AYKUT : birl. Ay/Kut
 1606. AYKUTAL : birl. Ay/Kutal
 1607. AYKUTALP : birl. Ay/Kutalp ─ Ertuğrul Gazi’nin yakın yoldaşı, İnegöl fatihlerinden
 1608. AYKUTAL : birl. Ay/Kutal
 1609. AYKUTLUĞ : birl. Ay/Kutluğ ─ Göktürkler dönemi beylerinden, Kürşad’ın kırklarından
 1610. AYKUTUN : birl. Ay/Kutun
 1611. AYKUTUNÇ : birl. Ay/Kutalmış
 1612. AYKÜN : birl. Ay/Gün
 1613. AYLA : 1-Ayın çevresindeki ışık halesi 2- Devir, dönüşüm
 1614. AYLU (Aylı) : Aydan ─ Başkut Türkleri, dip dedelerinden
 1615. AYMA : Duyarsız, başıboş vurdum duymaz
 1616. AYMAN : Aya eş değerde
 1617. AYMANGU : birl. Ay/Mengü ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1618. AYMANKUŞ : birl. Ayman/Kuş ─ Altay destanlarında adı geçen bir kız
 1619. AYMARAL : birl. Ay/Maral
 1620. AYMAZ : Vurdumduymaz, başına buyruk
 1621. AYMENGÜ : birl. Ay/Mengü
 1622. AYMENGÜÇ : birl. Ay/Mengüç
 1623. AYOBA : birl. Ay/Oba
 1624. AYOGAN : birl. Ay/Ogan
 1625. AYOGUR : birl. Ay/Ogur
 1626. AYOĞUL : birl. Ay/Oğul
 1627. AYOĞUR : birl. Ay/Oğur
 1628. AYOKAN : birl. Ay/Okan
 1629. AYOLTUN : birl. Ay/Oltun
 1630. AYONANÇ : birl. Ay/Onanç
 1631. AYONGAN : birl. Ay/Ongan
 1632. AYONGUN : birl. Ay/Ongun
 1633. AYONUK : birl. Ay/Onuk
 1634. AYORAN : birl. Ay/Oran
 1635. AYORDA : birl. Ay/Orta
 1636. AYORDU : birl. Ay/Ordu
 1637. AYORGU : birl. Ay/Orgu
 1638. AYORKUN : birl. Ay/Orkun
 1639. AYORUK : birl. Ay/Oruk
 1640. AYORUN : birl. Ay/Orun
 1641. AYOTAĞ : birl. Ay/Otağ
 1642. AYOTAR : birl. Ay/Otar
 1643. AYOTGUN : birl. Ay/Otgun
 1644. AYOYA : birl. Ay/Oya
 1645. AYOYTUN : birl. Ay/Oytun
 1646. AYOZAN : birl. Ay/Ozan
 1647. AYÖDEN : birl. Ay/Öden
 1648. AYÖDÜL : birl. Ay/Ödül
 1649. AYÖĞDÜ : birl. Ay/Öğdü
 1650. AYÖĞER : birl. Ay/Öğer
 1651. AYÖĞÜNÇ : birl. Ay/Öğünç
 1652. AYÖĞÜT : birl. Ay/Öğüt
 1653. AYÖKE : birl. Ay/Öke ─ Siyenpiler dönemi bey ve komutanlarından
 1654. AYÖREN : birl. Ay/Ören
 1655. AYÖZ : birl. Ay/Öz
 1656. AYÖZEN : birl. Ay/Özen
 1657. AYÖZENÇ : birl. Ay/Özenç
 1658. AYÖZGEN : birl. Ay7Özgen
 1659. AYÖZGÜN : birl. Ay/Özgün
 1660. AYÖZLEM : birl. Ay/Özlem
 1661. AYPARIL : birl. Ay/Parıl
 1662. AYPARIN : birl. Ay/Parın
 1663. AYPEK : birl. Ay/Pek
 1664. AYPIRIL : birl. Ay/Pırıl
 1665. AYRAL : Kuraldışı, istisna
 1666. AYRI : Başka, değişik, farklı
 1667. AYRIÇ : Bölüşüm, taksimat
 1668. AYRIKÇA (Ayıkşa) : Derviş, mecnun
 1669. AYRUK : 1- Farklı, değişik 2- Varlıklı, zengin
 1670. AYSABAR : birl. Ay/Sabar ─ Sogay destanlarında adı geçen bir bey
 1671. AYSAKIN : birl. Ay/Sakın
 1672. AYSALA : birl. Ay/Sal
 1673. AYSALAN : birl. Ay/Salan
 1674. AYSALDI : birl. Ay/Saldı
 1675. AYSALIM : birl. Ay/Salım
 1676. AYSALIN : birl. Ay/Salın
 1677. AYSALUR : birl. Ay/Salur
 1678. AYSAN : birl. Ay/San (Sanmaktan)
 1679. AYSARAN : birl. Ay/Saran
 1680. AYSARIL : birl. Ay/Sarıl
 1681. AYSARU : birl. Ay/Sarı
 1682. AYSATI : birl. Ay/Satı
 1683. AYSAV : birl. Ay/sav
 1684. AYSAVA : birl. Ay/Sava
 1685. AYSAVÇI : birl. Ay/Savcı
 1686. AYSAVUL : birl. Ay/Savul
 1687. AYSAVUN : birl. Ay/Savun
 1688. AYSAY : birl. Ay/Say
 1689. AYSAYGI : birl. Ay/Saygı
 1690. AYSAYGIN : birl. Ay/Saygın
 1691. AYSAYIL : birl. Ay/Sayıl
 1692. AYSAYIM : birl. Ay/Sayım
 1693. AYSAYIN : birl. Ay/Sayın
 1694. AYSEÇİL : birl. Ay/Seçil
 1695. AYSELEN : birl. Ay/Selen
 1696. AYSELİG (Aysiliğ) birl. Ay/Silig, dürüst, namuslu
 1697. AYSELİN : birl. Ay/Selin
 1698. AYSEMİZ : birl. Ay/Semiz
 1699. AYSEREN : birl. Ay/Seren
 1700. AYSEV : birl. Ay/Sev
 1701. AYSEVEN : birl. Ay/Seven
 1702. AYSEVER : birl. Ay/Sever
 1703. AYSEVGİ : birl.Ay/Sevgi
 1704. AYSEVİ : birl. Ay/sevi
 1705. AYSEVİL : birl. Ay/Sevil
 1706. AYSEVİM : birl.Ay/Sevim
 1707. AYSEVİN : birl. Ay/Sevin
 1708. AYSEZEN : birl. Ay/Sezen
 1709. AYSEZGİ : birl. Ay/Sezgi
 1710. AYSEZGİN : birl. Ay/Sezgin
 1711. AYSEZİ : birl. Ay/Sezi
 1712. AYSEZİL : birl. Ay/Sezil
 1713. AYSEZİM : birl. Ay/Sezim
 1714. AYSEZİN : birl. Ay/Sezin
 1715. AYSIN : Uysal, munis
 1716. AYSOLUK : birl. Ay/Soluk
 1717. AYSOY : birl. Ay/Soy
 1718. AYSÖNMEZ : birl. Ay/Sönmez
 1719. AYSU : birl. Ay/Su
 1720. AYSULU : birl. Ay/Sulu
 1721. AYSUN : birl. Ay/Sun (Sunmaktan)
 1722. AYSUNA : birl. Ay/Suna
 1723. AYSUNDU : birl. Ay/Sundu
 1724. AYSUNGUN : birl. Ay/Sungun
 1725. AYSUNGUR : birl. Ay/Sungur
 1726. AYSÜREN : birl. Ay/Süren
 1727. AYSÜZEN : birl. Ay/Süzen
 1728. AYSÜZER : birl. Ay/Süzer
 1729. AYSÜZÜL : birl. Ay/Süzül
 1730. AYSÜZÜN : birl. Ay/Süzün
 1731. AYŞAT : birl. Ay/Şad
 1732. AYTAĞ : birl. Ay/Dağ
 1733. AYTAK : Konuşmacı, hatip ─ Selçuklular, (Sançar Han) dönemi komutanlarından
 1734. AYTAMIŞ : birl. Ay/Tamış
 1735. AYTAN : birl. Ay/Tan ─ Selçuklular dönemi, Musul atabeylerinden
 1736. AYTANIL : birl. Ay/Tanıl
 1737. AYTANIN : birl. Ay/Tanın
 1738. AYTAR : Haberci, muhbir
 1739. AYTARHAN : birl. Aytar/Han (Aydar Han) ─ Bulgar Hanlarından
 1740. AYTARIM : birl. Ay/Tarım
 1741. AYTAŞ : birl. Ay/Taş ─ ..Altay destanlarında adı geçen bir bey. (Güntaş’ın kardeşı)
 1742. AYTEBER : birl. Ay/Teber
 1743. AYTEK : Konuşmacı, hatip
 1744. AYTEKİN : birl. Ay/Tekin (Ay Tegin) ─ Tuğrul bey döneminde önceleri Gazneli ordusundayken, sonradan Selçuklulara katılan bir bey
 1745. AYTEMUR : birl. Ay/Temur ─ İran’da hüküm süren, “Serabtarlar” hanedanının üçüncü Han’ı
 1746. AYTENGİZ : birl. Ay/Tengiz
 1747. AYTERİM : birl. Ay/Terim
 1748. AYTIN : Aydın, aydınlık
 1749. AYTIŞ : Nutuk, anlatım, hitabet
 1750. AYTIŞAN : Hatip, konuşmacı
 1751. AYTİGİN : birl. Ay/Tigin
 1752. AYTİL : birl. Ay/Dil
 1753. AYTİMURU : birl. Ay/Timur ─ Mısır-Türk kölemenleri dönemi komutanlarından
 1754. AYTOĞDI : birl. Ay/Doğdu ─ İlhanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 1755. AYTOLDI : birl. Ay/Toldı (Dolu)
 1756. AYTOLU : birl. Ay/Dolu ─ ”Kutadgu Bilig”’in yazarı, Yusuf Has Hacib’in evdeşi
 1757. AYTOLUN : birl. Ay/Tolun
 1758. AYTONGA : birl. Ay/Tonga
 1759. AYTOR : birl. Ay/Tor
 1760. AYTÖRE : birl. Ay/Töre
 1761. AYTUDUN : birl. Ay/Tutun
 1762. AYTUĞ : birl. Ay/Tuğ
 1763. AYTUĞRUL : birl. Ay/Tuğrul
 1764. AYTUK : Hatip, konuşmacı
 1765. AYTULGA : birl. Ay/Tolga
 1766. AYTULİN : birl. Ay/Tulin
 1767. AYTUMAN : birl. Ay/Duman
 1768. AYTUNÇ : birl. Ay/Tunç
 1769. AYTUNGA : birl. Ay/Tunga
 1770. AYTURAN : birl. Ay/Duran
 1771. AYTUTAM : birl. Ay/Tutam
 1772. AYTUTAN : birl. Ay/Tutan
 1773. AYTUTAR : birl. Ay/Tutar
 1774. AYTUTGUN : birl. Ay/Tutgun
 1775. AYTUTKU : birl. Ay/Tutku
 1776. AYTUTU : birl. Ay/Tutu (Tutmaktan)
 1777. AYTUTUK : birl. Ay/Tutuk
 1778. AYTUTUN : birl. Ay/Tutun
 1779. AYTUTUNÇ : birl. Ay/Tutunç
 1780. AYTÜBE : birl. Ay/Tübe
 1781. AYTÜLUĞ : birl. Ay/Tüluğ
 1782. AYTÜN : birl. Ay/Tün (Gece)
 1783. AYTÜRE : birl. Ay/Töre
 1784. AYTÜRK : birl. Ay/Türk
 1785. AYTÜZÜK : birl. Ay/Tüzük
 1786. AYTÜZÜN : birl. Ay/Tüzün
 1787. AYUÇMAĞ : birl. Ay/Uçmak
 1788. AYUĞRAŞ : birl. Ay/Uğraş
 1789. AYUĞUR : birl. Ay/Uğur
 1790. AYUK : Söz söylenebilen ve sözün değer gördüğü yer
 1791. AYULAŞ : birl. Ay/Ulaş
 1792. AYULU : birl. Ay/Ulu
 1793. AYULUÇ : birl. Ay/Uluç
 1794. AYULUĞ : birl. Ay/Ulu
 1795. AYUMAN : birl. Ay/Uman
 1796. AYUMAR : birl. Ay/Umar
 1797. AYUMUT : birl. Ay/Umut
 1798. AYUR : Konu, bahis, bahse konu olan
 1799. AYURKAN : birl. Ay/Urgan
 1800. AYURKU : birl. Ay/Urku
 1801. AYUSLUĞ : birl. Ay/Uslu
 1802. AYUTKU : birl. Ay/Utku
 1803. AYÜLGEN : birl. Ay/Ülgen
 1804. AYÜLKEN : birl. Ay/Ülken
 1805. AYÜLKÜ : birl. Ay/Ülkü
 1806. AYÜN : birl. Ay/Ün ─ 1-Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey 2- Karahanlılar ve Uygurlar döneminde, han ve kağanların analarına verilen bir unvan
 1807. AYÜNAL : birl. Ay/Ünal
 1808. AYVARAN : birl. Ay/Varan
 1809. AYVARIŞ : birl. Ay/Varış
 1810. AYVERDİ : birl. Ay/Verdi ─ Çağatay Hanlığı dönemi komutanlarından
 1811. AYVEREN : birl. Ay/Veren
 1812. AYVERGİ : birl. Ay/Vergi
 1813. AYVERİL : birl. Ay/Veril
 1814. AYVERİM : birl. Ay/Verim
 1815. AYVURAN : birl. Ay/Vuran
 1816. AYVURGUN : birl. Ay/Vurgun
 1817. AYVURUL : birl. Ay/Vurul
 1818. AYVURUM : birl. Ay/Vurum
 1819. AYYALIN : birl. Ay/Yalın
 1820. AYYANAR : birl. Ay/Yanar
 1821. AYYANIK : birl. Ay/Yanık
 1822. AYYARKIN : birl. Ay/Yarkın ─ Manas destanında adı geçen bir kız
 1823. AYYARUK : birl. Ay/Yaruk ─ Kaydu Han’ın kahramanlığıyla ün salmış kızı
 1824. AYYAZGAN : birl. Ay/Yazgan
 1825. AYYELEN : birl. Ay/Yelen
 1826. AYYILDIZ : birl. Ay/Yıldız mec. Türk bayrağı
 1827. AYYOL : birl. Ay/Yol
 1828. AYYOLDAŞ : birl. Ay/Yoldaş
 1829. AYYULA : birl. Ay/Yula
 1830. AYYUMUŞ : birl. Ay/Yumuş
 1831. AYYURT : birl. Ay/Yurt
 1832. AYZIT : Şamanist gelenekte “ Ay Tanrıçası”
 1833. AZBOY : Heyecan
 1834. AZGIN : Zaptedilmesi zor, sınırı aşmış, tahrik olmuş
 1835. AZLAĞ. Nadir, az rastlanır. ─ Harzem hanlarından Mehmed Han’ın oğullarından
 1836. AZRAK : Nadir, az rastlanır.
 1837. AZTEKİN : birl. Az/Tekin ─ Selçuklular dönemi, Musul valilerinden ve Çigermiş bey’in oğlu (Bazı kaynaklarda “ Uz Tekin” olarak geçer
 1838. AZUK : (Azuka, Azık) : Geçimlik, yiyecek ─ Selçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 1839. BABAT : Cins, Tür
 1840. BABRAK : Hızlı, çevik, atletik
 1841. BABÜR : Kaplan cinsi, yırtıcı bir hayvan (Farsçadaki “bağbur” ile ad benzerliği vardır. Böbürlenmek sözü de bu sözcükten gelmektedir.)
 1842. BABÜRALP : birl. Babür/Alp
 1843. BABÜRAY : birl. Babür/Ay
 1844. BABÜRHAN : birl. Babür/Han ─ Türk tarihinin ünlü simalarından..Timur Kürkan Han’ın beşinci göbekten torunu. Hindistan fatihi.
 1845. Hint-Türk (Babür) imparatorluğunun kurucusu
 1846. BACI : Kızkardeş
 1847. BAÇAK : Bir çeşit zırh (Dize geçirilen bir zırh)
 1848. BAÇMAN : Başlık, Tolga ─ Kıpçak hanlığı beylerinden
 1849. BADAKUL : (Batakul- Batukul) birl. Batu/Kul ─ Kıpçak hanlarından (Mengğ Timur han’ın torunu)
 1850. BADAN : Batan (Batmaktan...Güneşin batışı) ─ Kırgızların Çantagay oymağının ünlü kızlarından
 1851. BADAY : (Batuay) ─ Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 1852. BADUR : Batur, batagur, kahraman
 1853. BADURUK : (Badruk) 1- Sadık, güvenilir 2- Batur, kahraman ─ Göktürkler dönemi beylerinden ve Kürşad’ın kırklarından
 1854. BAGA : 1- Alt, küçük, küçük rütbeli yönetici 2- Boğa
 1855. BAGATUR : Khrman, Batur, Bahadır
 1856. BAGATUR GERAY : birl. Bagatur/Geray ─ Kırım hanlarından
 1857. BAGATUR TUDUN : birl. Bagatur/Tudun ─ Göktürkler dönemi komutanı ve Taşkent valisi
 1858. BAGAY : Afacan, yaramaz, ele avuca sığmaz
 1859. BAGRI : Kararlılık, azim
 1860. BAĞA : (Baga) ─ Türkmenlerin, Yavmut ve Şerif oymakları dip dedelerinden
 1861. BAĞABEK : birl. Bağa/Bey ─ Azeri asıllı bir kahraman bey (Adına destan yazılmış ve operası düzenlenmiş kişi)
 1862. BAĞA ALP : birl. Baga/Alp
 1863. BAĞAHAN : birl. Bağa/Han ─ Göktürkler dönemi Töles hanlarından
 1864. BAĞA IŞBARA : birl. Bağa/Işbara ─ Bumin Kağan’ın torunlarından
 1865. BAĞA TARKAN : birl. Bağa/Tarkan ─ 1- Göktürkler dönemi komutanlarından 2- Türgişler devleti komutanlarından
 1866. BAĞAM : Destek,arka, kuvvet
 1867. BAĞAN : Anıt, abide ─ Bumin Kağan’ın oğullarından
 1868. BAĞANA : (Bağan)
 1869. BAĞATAŞ : (Bağtaş) ─ Artukoğulları dönemi beylerinden
 1870. BAĞATUR : Bagatur, batur, bahadır, kahraman ─ ..Siyenpiler dönemi bey ve komutanlarından
 1871. BAĞATUR APA : birl. Bagatur/Apa ─ Batı Göktürkleri hanlarından
 1872. BAĞATUR ŞAD : birl. Bağatur/Şad ─ Göktürk kağanlarından (Kürşad’ın amcası, Kara kağan’ın kağanlıktan önceki adı)
 1873. BAĞDAŞUK : Uyumlu, ahenkli, uzlaşmacı
 1874. BAĞDU : Işık, şua, ışın
 1875. BAĞI : Büyü, efsun, bağlılık
 1876. BAĞIM : Bağlı, bağlılık
 1877. BAĞIMSIZ : Bağlı olmayan, özgür
 1878. BAĞIR : 1- Sine, göğüs, kucak 2- kalp, gönül
 1879. BAĞIRLAK : İri bir kırlangıç türü
 1880. BAĞIŞ : 1- Veriş, ikram 2- Af, af ediş,3- Nezaret ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 1881. BAĞIŞ ALP : birl. Bağış/Alp ─ Artukoğulları dönemi, Yoluk Arslan’ın atabeylerinden
 1882. BAĞIŞ HAN : birl. Bağış/Han
 1883. BAĞLAN : 1- Demet, deste 2- Bağlılık 3- Kızıl renkli bir su kuşu
 1884. BAĞRI : Kararlı, azimli
 1885. BAĞŞI : (Baksı) Kam, doktor ─ Türkmenlerin, Teke, Ötemiş ve Taşayak oymaklarının dip dedelerinden
 1886. BAĞTAŞ : birl. Bağa/Taş ─ Artukoğulları dönemi beylerinden
 1887. BAHADIR : Bagatur, Batur, kahraman (Farsçadaki “Baha”dan (yüksek) türemiş olabileceğini söyleyenler olmasına rağmen, Bagatur’un ağız farklılığı ve kayıtlarda Arap alfabesiyle yazılı olduğundan,farklı ve yabancıymış sanısının olduğu açıkça ortadadır.)
 1888. BAHADIRHAN : birl. Bahadır/Han ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 1889. BAHATUR GERAY : birl. Bahadır/Geray ─ Kırım hanlarından..(Mingli Giray han’ın oğlu)
 1890. BAHATURHAN : birl. Bahadır/Han ─ 1- Hiyve hanlarından ve “Şecerei-Türk” adlı eserin yazarı 2- Babürlüler devletinin son hanı
 1891. BAHŞİ : Baksı, doktor, bilgin, büyücü, hoca ─ Babür Han dönemi, bey ve komutanlarından
 1892. BAKAÇ : Bakıcı, bakan, nazır ─ Dede korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1893. BAKAĞUL : birl. Bak/Avul
 1894. BAKAL : birl. Bak/Al ─ Kırgızların Edigene oymağının kurucu beylerinden
 1895. BAKAN (Bağan) : 1- Anıt, abide 2- Bağlayıcı, birleştirici 3- Haşarı, afacan ─ Batı Göktürkleri, (Tardu Şad) dönemi komutanlarından
 1896. BAKANAY : birl. Bakan /Ay
 1897. BAKARHAN : birl. Bakar/Han ─ Babür han dönemi beylerinden
 1898. BAKATA : birl. Bak/Ata
 1899. BAKAVUL : (Bakağul) ─ Babür dönemi komutanlarından
 1900. BAKAY : Haşarı, ele avuca sığmayan ─ .1- Manas destanında adı geçen bir bey 2- Kazakların Ortayüz bölüğü, Argın oymağı ilk dönem beylerinden
 1901. BAKDOĞAN : birl. Bak/Doğan
 1902. BAKIM : Bakma eylemi, nazar, bakış
 1903. BAKIR : Bakır madeni ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1904. BAKIR ALP : birl. Bakır/Alp ─ Türkmenlerin,Ersaru oymağı dip dedelerinden
 1905. BAKIRHAN : birl. Bakır/Han
 1906. BAKIRSOKUM : birl. Bakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı anlamına kullanılmaktadır.)
 1907. BAKIŞ : 1- Bakış, nazar 2- İkram 3- af
 1908. BAKSI (Bakşı) : Bahşı,doktor, bilgin, büyücü ─ Türkmenlerin Teke oymağı, dip dedelerinden, Otamış beğ’in oğlu
 1909. BAKTI : Bakan, nazır ─ Kırgızların Togay oymağı dip dedelerinden
 1910. BAKTIBERDİ (Baktıverdi) : birl. Baktı/Verdi ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü oymağı ve bu oymağın kurucu beyi
 1911. BAKTİMUR : birl. Bak(a) Timur ─ Otmanoğullarının,dip dedelerinden
 1912. BAKUNDU : Gösterişli, heybetli, bakımlı ─ Mengü, Timur Han’ın oğullarından
 1913. BAKUY : Ulu, saygıdeğer kişi, tecrübeli, bilge kişi
 1914. BAKUYBALA : birl. Bakuy/Bala ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 1915. BAL : 1- Yapışkan sıvı 2- Arı balı 3- Çamur, balçık
 1916. BALA : Yavru, çocuk, nevzad
 1917. BALAHATUN : birl. Bala/Hatun
 1918. BALANOYAN : birl. Bala/Noyan ─ Çengiz Kaan dönemi komutanlarından
 1919. BALATEKİN : birl. Bala/Tekin
 1920. BALA TİGİN : birl. Bala/Tigin
 1921. BALA TİMUR : birl. Bala/Timur
 1922. BALABAN (Balıban) : 1-Bala bandırılmış 2- İri başlı bir doğan türü ─ Ayrıca mecaz olarak “ mahzun ve baygın bakış” anlamını içerir. ─ Selçuklular dönemi, Ahlat atabeylerinden
 1923. BALABAN AKA : birl. Balıban/Aka ─ Otman bey dönemi bey ve komutanlarından
 1924. BALABAN ULUĞ : birl. Balıban/Uluğ ─ Babürler devleti hanlarından
 1925. BALABAY : birl. Bala/Begüm
 1926. BALABEK : birl. Bala/Bey
 1927. BALABİKE : birl. Bala/Bike
 1928. BALACA : Yavrucak, ufaklık
 1929. BALAK (Balak) : manda yavrusu ─ 1- sabar hanlarından 2- Şeyban Han’ın oğullarından 3- kazakların, Kiçiyüz bölüğü Tagan ve Bugü oymaklarının dip dedelerinden
 1930. BALAKAN : birl. Bala/Kan ─ Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 1931. BALAKAY : birl. Bala/Akay ─ Özbeklerin, Konrat ve Kır oymağı dip dedelerinden
 1932. BALAKUN : birl. Bala/Hun
 1933. BALAMAN : Cesim, xüsseli, iri kıyım ─ Koço Uygurları dönemi Baksı’larından
 1934. BALAMİR HAN : birl. Balamır /Han ─ Rusya fatihlerinden Batı Hunları hanları
 1935. BALAMİR : (Balabir) Biricik yavru
 1936. BALANDI : İri yarı, gösterişli ─ ..Altay destanlarında adı geçen bir kam
 1937. BALASAGUN : birl. Bala/Sagun
 1938. Özlenen, beklenen yavru (çocuk)
 1939. BALASAY : birl. Bala/Say
 1940. BALASU : birl. Bala/Su
 1941. BALATAĞ : birl. Bala/Dağ
 1942. BALATAN : birl. Bala/Tan
 1943. BALATAY : birl. Bala/Tay
 1944. BALAY : birl.Bal/Ay
 1945. BALBAL : 1- Heykel, anıt 2- mezar taşı (Eskiden mezarlara dikilen ve üzerlerine öldürülen düşman sayılarının ve kimliklerinin yazıldığı mezar taşı)
 1946. BALBARS : birl. Bal/Bars ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1947. BALBEGÜM : birl. Bal/Begüm
 1948. BALBEK : birl. Bal/Bey
 1949. BALBİKE : birl. Bal/Bike
 1950. BALÇAK : Kabza, kılıç kabzasındaki siperlik
 1951. BALÇAR : birl. Bal/Çur ─ Peçenekler dönemi beylerinden
 1952. BALÇAKALP : birl. Balçak/Alp ─ Otmanoğullarının dip dedelerinden
 1953. BALÇİÇEK : birl. Bal/Çiçek
 1954. BALDU : Balta ─ Macar kumanları beylerinden
 1955. BALDUK : Balta ─ Artukoğulları dönemi beylerinden
 1956. BALER : birl. Bal/Er
 1957. BALGAY : Ünlü, meşhur ─ Çengiz Kaan’ın torunu, Kulagu Han’ın kardeşi
 1958. BALGÜN : birl. Bal/Gün
 1959. BALHAN : birl. Bal/Han
 1960. BALHANIM : birl. Bal/Hanım
 1961. BALI : Değerli, yüksek, ulu kişi ─ Otmanlıların ilk dönem beylerinden
 1962. BALIK : (Baluk, Balak) ─ 12.Yüz Kuman beylerinden
 1963. BALIM : ─ Otmanlılar dönemi bektaşi babalarından (Balım baba)
 1964. BALIBANUZ : birl. Balıban/Uz ─ Kubilay Han’ın torunu
 1965. BALBAN AKA : (Balaban Aka)
 1966. BALIBAN ULUĞ : (Balaban uluğ)
 1967. BALIBEY : birl. Balı/Bey ─ Otmanlılar (Kanuni Süleyman) dönemi akıncı beylerinden
 1968. BALKAN : Ormanlarla kaplı, dağlık bölge
 1969. BALKAR : birl. Bal/Kar
 1970. BALKAŞ : birl. Bal/Kaş
 1971. BALKIN : Parlak, gözalıcı
 1972. BALKIR : 1- Yağmur arasında çıkan güneş 2- Yağmurun hemen ardından çıkan güneş
 1973. BALKIZ : birl. Bal/Kız
 1974. BALTA : Ağaç ve odun kesmek için kullanılan alet ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Nayman oymağı dip dedelerinden
 1975. BALTABEK : birl. Balta/Bey
 1976. BALTAN : birl. Bal/tan
 1977. BALTAY : birl. Bal/Tay
 1978. BALTEG : Çamur, çamurlu
 1979. BALUG (Balık) 1- Balçık çamur 2- Ev, köy 3- Suda yaşayan balık
 1980. BAMSI : 1- Yüksek, ulu, ulaşılmaz 2- Baksı, kam
 1981. BAMSIBALA : birl. Bamsı/Bala
 1982. BAMSIBEYREK : birl. Bamsı/Beyrek ─ Dede korkut destanlarında adı geçen bir bey (Banıçiçek’in nişanlısı)
 1983. BANAR : Demet, tutam, deste
 1984. BANGU : (Mengü, Bengü) Sonsuz, sonsuzluk, ebedi
 1985. BANI : bandırılmış, bandırılan (Farsçadaki “banu” ile ilgisi yok)
 1986. BANIÇİÇEK : birl. Banı/Çiçek...çiçeğe bandırılmış ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir kız
 1987. BANLAK : Çağrı, davet, ezan
 1988. BAR TİGİN : birl. Var/Tigin ─ Selçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 1989. BARA (Bora) ─ Bulgar hanlarından
 1990. BARADAN : 1- Boradan, bora parçası 2- Nara, yüksek ses, bağırtı
 1991. BARAK : Türk mitolojisinde adı geçen çok tüylü, iri başlı köpek ─ 1- Otmanlılar (II.Murat) dönemi denizcilerinden (Barak reis) 2- Anadolu Selçukluları dönemi bektaşi babalarından (Barok baba) 3- Babür Han dönemi Semerkant beylerinden Süyünçük Han’ın oğlu
 1992. BARAK HAN : birl. Barak/Han ─ 1- çağatay hanlarından 2- Özbek hanlarından
 1993. BARAK TÖRE : birl. Barak/Töre ─ Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 1994. BARBAK : birl. Var/bak ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1995. BARBEĞ : birl. Bar/Bey
 1996. BARBOL : Varol ─ Babür han dönemi beylerinden
 1997. BARBUĞA : birl. Var/Boğa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1998. BARÇA : 1- Parça 2- Tüm, tamam, eksiksiz ─ Farsçadaki “parça” sözcüğü Türkçeden (Bar-var kökünden) geçmiştir.
 1999. BARCADURDU : birl. Barca/Durdu ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2000. BARÇA DURMUŞ : birl. Barça/Durmuş ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2001. BARÇA TOYUN : birl. Barça/Toyun ─ Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 2002. BARÇADOĞDU : birl. Barça/Doğdu ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2003. BARÇAK (Barça)
 2004. BARÇIN : İpekli kumaş, kadife ─ Karahanlılar dönemi beylerinden
 2005. BARÇUK (Barçık) Tahta ve keçeden yapılan küçük heykel ─ 1- Hazar Kağanlığı dönemi, komutanlarından 2- Karahanlılar dönemi beylerinden
 2006. BARÇUK ART TİGİN : birl. Barçuk/Art/Tigin (Art,ardçı,halef) ─ Koço uygurları dönemi tiginlerinden
 2007. BARDAM : Varlık, ganimet, bolluk
 2008. BARGAN : Varan ─ ..karahanlılar dönemi komutanlarından
 2009. BARDI : Vardı (Varmak...dan)
 2010. BARDIBAY : birl. Vardı/bay ─ Kırgız beylerinden
 2011. BARGAN : Varan, ulaşan
 2012. BARGI : Kadife ─ Kırgızların Edigene oymağı dip dedelerinden
 2013. BARGIT : Kadife
 2014. BARGU : Nimet, ganimet
 2015. BARGUŞ : Ganimet ─ Selçuklular dönemi, Şam valilerinden
 2016. BARI BEGÜM : birl. Barı/Begüm
 2017. BARIÇU HAN : birl. Varıcı/Han
 2018. BARIK(Barı) : Esas, esas olan, mahfuz
 2019. BARIM : Varım, servet, varlık
 2020. BARIMTAY : birl. Barım/Tay ─ Çengizliler dönemi beylerinden
 2021. BARIN : 1- Güç, kuvvet 2- Barınak ─ 1- Babür han dönemi beylerinden 2- Özbek oymaklarından ve bu oymağın kurucusu 3- Başkurt oymaklarından
 2022. BARUNDUK : Sığınılacak yer, barınak ─ Timur Kürkan Han’ın bey ve komutanlarından
 2023. BARIŞ : 1-varış, gidiş, gidişat 2- Sukunet, sulh 3- Servet, hazine
 2024. BARK : (Barka) baraka, ev çok önceleri saray anlamına kullanılan bu sözcük, Uygurların kentleşmeye ağırlık vermesinden sonra, “taştan yapılan ev” anlamında kullanılmıştır.
 2025. BARKA : (barka, baraka)
 2026. BARKA HAN : birl. Barka/han ─ Baybars Han’ın oğullarından
 2027. BARKAN : 1- Oynak toprak, bataklık 2- birl. Bar/Kan ─ 1- Kuman hanlarından 2- Çengiz kaan’ın dip dedelerinden
 2028. BARKAT : Heykel, büst
 2029. BARKAY : birl. Bark/Ay
 2030. BARKIN : 1- Gezgin, seyyah 2- kararlı, azimli
 2031. BARKTUTAR : birl. Bark/Tutar ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2032. BARKUK : Servet, varlık ─ Mısır-Türk kölemenlerinin son hanı
 2033. BARLA : Parlak, göz alıcı
 2034. BARLAK : Parlak ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2035. BARLAS : 1- Çekici, cazip 2- Varlık, servet 3- Temiz, temizlik ─ .1- Timur Kürkan Han’ın bağlı bulunduğu oymak ve bu oymağın kurucusu olan bey
 2036. BARLI : Varlıklı, zengin
 2037. BARLIBAY : birl. Barlı/bay
 2038. BARLIBİGE : birl. Barlı/Bige
 2039. BARLIK : Varlık
 2040. BARMAK : (Varmak) ─ Özbeklerin Konrat oymağı dip dedelerinden
 2041. BARMAKLAK : 1- Varıcı, ulaşıcı 2- Eldiven 3- Varlık ─ Göktürkler dönemi beylerinden ve Kürşad2ın kırklarından
 2042. BARMAKLAK ÇUZUN BİLİG : birl. Barmaklak/Çuzun/Bilig ─ Bilge Kağan dönemi beylerinden
 2043. BARMAN : Varlıklılık, mevcudiyet ─ Alper Tunga’nın oğullarından
 2044. BARMANBEK : birl. Barman/Bey
 2045. BAROKAY : birl. Var/Ok/Ay
 2046. BARS : Pars, leopar
 2047. BARS ALP : birl. Bars/Alp
 2048. BARS HAN : birl. Bars/Han
 2049. BARS TOGAN : birl. BarsDoğan ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2050. BARS URUNGU : birl. Bars/Urungu ─ Göktürkler (Bilge Kağan) dönemi bey ve komutanlarından
 2051. BARSACAR : birl. Bars/Acar ─ Oğuznamede adı geçen, Türk’ün dört oğlundan biri
 2052. BARSAY : birl. Bars/Bay ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti hanlarından
 2053. BARSBEK : birl. Bars/Bey ─ Batı Göktürkleri dönemi, bey ve komutanlarından (Bilge Kağan ve Kül Tigin’in eniştesi)
 2054. BARSBUĞA : birl. Bars/Boğa ─ Bilge Kağan dönemi komutanlarından
 2055. BARSER : birl. Bars/Er
 2056. BARSGAN : birl. BarsKan ─ Alper Tunga’nın oğullarından
 2057. BARSGÜN : birl. Bars/Gün
 2058. BARSİL : birl. Bars/İl ─ Hazar imparatorluğu komutanlarından
 2059. BARSKAN : birl. Bars/Kan
 2060. BARSKAN SENGÜN : birl. Bars/Sengün ─ Bilge Kağan’ın komutanlarından
 2061. BARSUK : Porsuk
 2062. BARS URUNGU : birl. Bars/Urungu ─ Bilge Kağan dönemi bey ve komutanlarından
 2063. BARTAN : (Vartan) Var/Tan
 2064. BARTANBAHATUR : birl. Bartan/Bahadır ─ Çengiz Kaan’ın dedelerinden
 2065. BARTIK : Heykel, büst
 2066. BARTU : 1- Varlık, servet 2- Menzil, varılacak yer ─ Gökordu devleti hanlarından
 2067. BARUG : Mesned, dayanak
 2068. BARULAY : birl. Barıl/Ay ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2069. BASA TİMUR : birl. Basa/Timur ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2070. BASA TUĞRUL : birl.Basa/Tuğrul ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2071. BASAGAR : Ağırbaşlı, mütevazi ─ Altay Türkleri, Kızıl oymağı dip dedelerinden
 2072. BASAK(Basa)1- Cesur, gözükara 2- Baskın 3- Farklılık, ayırım ─ Uygurlar döneminden maliyecilere de verilen bir ünvan
 2073. BASAN : 1- Baskın yapan 2- Ölünün ardından verilen yemek 3- Yayan, yayıcı ─ Uygurlar dönemi beylerinden
 2074. BASAN YALVAÇ : birl. Basan/Yalvaç ─ Uygur Kağanlığı dönemi beylerinden
 2075. BASAR : Baskın, baskıncı ─ Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 2076. BASARAPA : birl. Basar/Apa ─ 10.Yz. Kuman Kıpçak beylerinden bugünkü Romanya’nın kurucularından ve “Başarabya” kentine adını veren bey
 2077. BASARHAN : (Basır Han) birl. Basar /Han ─ Karahanlı hanlarından “ Bilge Kül Katır” han’ın oğullarından
 2078. BASAT : 1- Mühür, 2- Yardım, muavenet 3- Busat, pusat,silah 4- başat
 2079. BASGAN : Basan, baskıncı ─ Tuna Bulgarları hanlarından
 2080. BASIK : 1- Gece baskını 2- basınç, tazyik, baskı
 2081. BASILGAN : Baskıncı ─ Şeyban Han’ın oğullarından
 2082. BASIM : Enerji, güç
 2083. BASIR : Basar
 2084. BASIT : (Basut)
 2085. BASKAK : Basak, cesur, farklı, Çengiz Kaan döneminde askeri valiler için kullanılan ünvanlardan ─ Otmanoğullarının dip dedelerinden
 2086. BASKIN : 1- Galp, muzaffer 2- Ani yapılan saldırı 3- Basık, yaygın genişlemiş
 2087. BASMIL : 1- Baskıncı 2- yardımcı, muavin ─ Oğuz boyuna bağlı bir oymak ve bu oymağın ilk beyi
 2088. BASRUK : Baskı, tazyik
 2089. BASSIZ : Başsız, başına buyruk ─ Kırgızların Togay oymağı dip dedeleirnden
 2090. BASTI : Bastıran, baskın yapan ─ Kumenler dönemi bey ve komutanlarından
 2091. BASTIK : Basdı, Baskıncı
 2092. BASU (Basut) Tokmak
 2093. BASUÇ : Baskı, tazyik
 2094. BASLIK : (Basık) ─ 4.yz. Batı Hunluların ünlü başbuğularından
 2095. BASUT : 1-yardım, yardımcı 2- Demir tokmak 3- Baskın yapan
 2096. BAŞ : Oluş, doğuş, ortaya çıkış, uç nokta, doruk, birinci sıra gibi anlamların hepsini içeren bir söz
 2097. BAŞACI : Reis, lider, öncü
 2098. BAŞAD(Başat)
 2099. BAŞAGUT : Önde gelen, önde bulunan, sevilen
 2100. BAŞAĞA : birl. Baş/Aga
 2101. BAŞAĞIMOĞOL : (Başağa Moğal) ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 2102. BAŞAK : 1- Buğday başı 2- Ok ucu...okun ucuna takılan sivri demir 3- Sümbül çiçeği
 2103. BAŞAKBUĞ : birl. Başak/Buğu
 2104. BAŞALMIŞ : 1- Öncü,önder 2- Düşmanını yenip, yoketmiş
 2105. BAŞAR : Başarı, kazanç
 2106. BAŞARAN : Başarılı, muvaffak
 2107. BAŞARI : Muvaffakıyet
 2108. BAŞAT : 1- Emsalleri arasında en üstün ve en önde gelen 2- Hanlık yapan bir soya mensup kişi ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2109. BAŞAY : birl. Baş/Ay ─ Türkmenlerin teke oymağı dip dedelerinden
 2110. BAŞA : (Paşa) Bazı tarihçilerimize göre ..Baş-ağa, bazılarına göre ise Baş-şad sözcüklerinin değişime uğramasıyla bu biçime gelmiş ve sözcük, bugünkü anlamıyla General ordu komutanı
 2111. BAŞAYOĞUL : birl. Başay/Oğul ─ Çağatay Han’ın torunlarından
 2112. BAŞBAĞ : 1- Başı bağlı, özgürlüğü kısıtlı 2- Gözde, sevgili, en değerli
 2113. BAŞBAĞA : birl. Baş/Bağa
 2114. BAŞBAY : birl. Baş/bay
 2115. BAŞBOĞA : birl. Baş/Boğa ─ Otmanoğullarının 24. Göbekten dip dedeleri
 2116. BAŞBUĞ : Ordu komutanı, orgeneral
 2117. BAŞÇI : Şef,lider ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2118. BAŞÇIL : Şef, lider, önde gelen
 2119. BAŞDAŞ : Denk, akran
 2120. BAŞDU : Başta olan, önde giden ─ Kalmuk hanlarından
 2121. BAŞEL : birl. Baş/İl..yol gösterici,mihmandar
 2122. BAŞER : birl. Baş/Er
 2123. BAŞGAK : 1- Başkan,şef 2- Bir tatlı su balığı
 2124. BAŞGÖZ : birl. Baş/Göz 1-Birleşik, ayrılmaz 2- Mec. Evlilik
 2125. BAŞGU : Alnında beyaz lekesi olan at
 2126. BAŞHAN : birl. Baş/Han
 2127. BAŞIL : Önde giden, şef
 2128. BAŞKAL : Emir, ferman
 2129. BAŞKAN : Yönetici, şef, başta giden
 2130. BAŞKARA : birl. Baş/Kara...mec. Set, acımasız,bir kişiliğe sahip olan kişi ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2131. BAŞKAYA : birl. Baş/Kaya
 2132. BAŞKIR : Başarı, muvaffakıyet
 2133. BAŞKÖRÜL : birl. Baş/Görül ─ Kırgızların, Buğu ve Belek oymakları dip dedelerinden
 2134. BAŞKUL : birl. Baş/Kul
 2135. BAŞKULA : birl. Baş/Kula
 2136. BAŞKULİ : birl. Baş/Kulu
 2137. BAŞKURT : birl. Baş/Kurt ─ Halen Başkürdistan özerk cumhuriyeti adı altında Rusya federasyonuna bağlı olarak yaşamlarını sürdüren bir Türk boyu
 2138. BAŞKUT : birl. Baş/Kut
 2139. BAŞLADAÇU : Başlatıcı, yönetici, hakem
 2140. BAŞLAG : Başlangıç, ilk
 2141. BAŞLAK : 1- Başıboş, salınmış 2- başlangıç
 2142. BAŞLAMIŞ : 1- Kararlı, çalışkan 2-Lider, lider olmuş ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti bey ve komutanlarından
 2143. BAŞLIĞ : Başı dik gururlu
 2144. BAŞLIK : Yönetici, şef
 2145. BAŞNAK : Başlıksız, tulgasız
 2146. BAŞOL : birl. Baş/Ol
 2147. BAŞŞAD : (Paşa) Ordu komutanı, general
 2148. BAŞTAN : birl. Baş/Tan
 2149. BAŞTIN : Selef, önceki
 2150. BAŞTINKİ : Baştaki, öndeki, önder
 2151. BAŞTİMUR : birl. Baş/Timur ─ Toktamış Han’ın komutanlarından
 2152. BAŞTUGAN : birl. Baş/Doğan
 2153. BAŞTUĞ : birl. Baş/Tuğ
 2154. BAŞTUTAR : birl. Baş/Tutar ,yönetici
 2155. BAŞVEREN : Fedai sordum geçti
 2156. BAŞVERMİŞ : Kurban, fedai ─ Safeviler dönemi, Azeri beylerinden
 2157. BATAK : 1- Çamur, bataklık 2- Gizli, gömülü
 2158. BATAN : (Batak) ─ Kazakların Kiçiyüz bölüğü, Alimoğlu obasının dip dedelerinden
 2159. BATAY : (Batu/Ay) ─ Çengiz Kaan dönemi, Karabudun kökenli komutanlardan
 2160. BATBAY : (Batubay) birl. Batu/Bay ─ Bulgar hanlarından
 2161. BATI : Batı yönü
 2162. BATIGAN : Batan
 2163. BATIBAY : birl. Batı/Bay
 2164. BATIŞAD : birl. Batı/Şad ─ Göktürk ve Uygur ordularında, batı kanadının komutanlarına verilen ünvan
 2165. BATIM : 1- Batma boyu, boy, derinlik 2- Sivri bir aletin saplanması
 2166. BATIR : Batur’un şive farkıyla söylenmiş biçimi ─ Kırgız beylerinden
 2167. BATMAZ : 1-Diri, mücadeleci 2- Vücuduna sivri ve kesici aletler işlemez
 2168. BATMAZ NOYAN : birl. Batmaz/Noyan ─ Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 2169. BATO : Batu ─ Kuman hanlarından
 2170. BATRAK : (Batırak) Mızrak, kargı
 2171. BATSIK : 1- Bastıran, yanaştıran 2- gün batısı, batı
 2172. BATU : 1-Güçlü, yenilmez, gücüne dayanılmaz 2- Dayanıklı, metin 3- gün batısı
 2173. BATU ALP : birl. Batu/Alp
 2174. Kulagu Han’ın torunu
 2175. BATU AY : birl. Batu/Ay
 2176. BATUBAYANHAN : birl. Batu/Bayan/Han ─ Bulgar hanlarından
 2177. BATU HAN : birl. Batu/Han ─ Çengiz Kaan’ın torunu, Cuci Han’ın oğlu ve Altınordu devletinin kurucusu, Rusya, Macaristan, Ukrayna, Polonya’yı fetheden ve sınırlarını Almanya’ya kadar götüren, Türk tarihinin ünlü simalarından olan kişi
 2178. BATU KAĞAN : birl. Batu/Kağan
 2179. BATU ŞAD : birl. Batu/Şad
 2180. BATUBAY : birl. Batu/Bay ─ Bulgar hanlarından
 2181. BATUBEĞ : birl. Batu/Bey ─ Nogay hanlarından Turgay han’ın oğlu
 2182. BATUBEK : birl. Batu/Bey
 2183. BATUER : birl. Batu/Er
 2184. BATUGA : 1- Batu, kahraman 2- Gizli, gizlenmiş ─ Öketay Kaan dönemi komutanlarından
 2185. BATUK : Batu ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2186. BATUKAN : birl. Batu/Kan
 2187. BATUR : Bagatur, Kahraman ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2188. BATUR HAN : birl. Batur/Han
 2189. BATURALP : birl. Batur/Alp
 2190. BATURAY : birl. Batur/Ay
 2191. BATURGAN : 1- Saklayan, gizleyen, gizli 2- Batıran,saplayan
 2192. BATUT : Gizli, saklı
 2193. BAVIRGAN : 1- Şefkatli, koruyucu 2- Bağıran, nara atan
 2194. BAY : Varlık, zenginlik, egemenlik, erklik, üstünlük, bolluk sözcüklerinin tümünü içeren önemli bir ad. Türk adlarının önemli birleşiklerinden başka sözcüklerle kullanılabilen, kullanılan sözcüğü bütünleyip, güçlendiren, hem başa gelerek hem de sona gelerek kullanılabilen bir ad.
 2195. BAYA : Bay,baylanmış, zenginleşmiş
 2196. BAYATARKAN : birl. Bavya/Tarkan ─ sarı Türgişler devleti bey ve komutanlarından
 2197. BAY BAGATUR : birl. Bay/Bagatur
 2198. BAY DİRLİG : birl. Bay/Dirlik
 2199. BAY HAN : birl. Bay/Han
 2200. BAY HANIM : birl. Bay/Hanım
 2201. BAYABA : birl.Bay/Aba
 2202. BAYABI : birl. Bay/Abı
 2203. BAYACAR : birl. Bay/Acar
 2204. BAYACUN : birl.Bay/Acun
 2205. BAYAÇKI : birl. Bay/Açkı
 2206. BAYAGUN : birl. Bay/Avun
 2207. BAYAK : Selef, daha önceki
 2208. BAYAKBEK : birl. Bayak/Bek ─ Abbasiler (9.yz) dönemi Mısır askeri valilerinden
 2209. BAYAK TİMUR : birl. Bayak/Timur ─ 1- Cuci Buğa Han’ın oğullarından 2- Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2210. BAYAKUL : birl. Bay’a/Kul
 2211. BAYALAN : birl. Bay/Alan
 2212. BAYALDI : birl. Bay/Aldı
 2213. BAYALMIŞ : birl. Bay/Almış
 2214. BAYALP : birl. Bay/Alp
 2215. BAYALTAN : birl. Bay/Altan
 2216. BAYALTAY : birl. Bay/Altay
 2217. BAYALTUN : birl. Bay/Altun
 2218. BAYAN : (Muyan, buyan) 1- Kalıcılık,sonsuzluk 2- Baht, mutluluk 3- Zenginlik, güçlülük,erklik 4- eski dönem Tanrı sıfatlarından 5- Uygur kağanlarının ünvanlarından ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından (Bavyam Şeyh)
 2219. BAYAN BEGÜM : birl. Bayan/Begüm
 2220. BAYAN BİGE : birl. Bayan/Bige
 2221. BAYAN BUGA : birl. Bayan/Boğa
 2222. BAYAN ÇUR KAĞAN : birl. Bayan/Çur/J,Kağan ─ Uygur kağanlarından
 2223. BAYAN HAN : birl. Bayan/Han ─ 1- Avar hanlarından 2- Bulgar hanlarından 3- Çengiz Kaan’ın torunu ve
 2224. Sabutay’ın yetiştirdiği komutan
 2225. BAYAN KAĞAN : birl. Bayan/Kağan ─ .(Bayan han)Avar hanlarından
 2226. BAYAN KULİ : birl. Bayan/Kulu
 2227. BAYAN KULU HAN : birl. Bayan/Kulu/Han ─ Çağatay hanlarından
 2228. BAYAN SALUR : birl. Bayan/Salur ─ Çağatay Han dönemi komutanlarından
 2229. BAYANA : birl. Bay/Ana ─ Altay destanlarında adı geçen bir tanrıça
 2230. BAYANAY : birl. Bayan/Ay
 2231. BAYANÇAR : birl. Bayan/Çur ─ Şeyban Han’ın oğullarından
 2232. BAYANDUR : birl. Bayan/Dur ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2233. BAYANIL : birl. Bay/Anıl
 2234. BAYANSAR : birl. Bayan/Sar sarmaktan.. ─ Şeyban han’ın oğullarından
 2235. BAYANTURA : birl. Bayan/Dura
 2236. BAYAPA : birl. Bay/Apa
 2237. BAYAR : Ulu, yüce, kudretli, celil...Tanrı sıfatlarından ─ 1- Türkiye Cumhuriyetinin, üçüncü Cumhurbaşkanı 2- Bulgar hanlığı dönemi, soyluluk ve üstün vasıflı yöneticiler için verilen bir unvan
 2238. BAYARAL : birl. Bay/Aral
 2239. BAYARSLAN : birl. Bay/Arslan
 2240. BAYASIT : (Bayezit)
 2241. BAYAŞGIN : birl. Bay/Aşkın
 2242. BAYAT : Tanrı sıfatlarından ,..1- Devletli, kısmetli 2- Kadim, ezeli ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2243. BAYAT KARA : birl. Bayat/Kara ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2244. BAYATA : birl. Bay/Ata
 2245. BAYATLI : Devletli, bahtı açık, muktedir
 2246. BAYATLUĞ : (Bayatlı)
 2247. BAYAVUT (Bayagut) Varlıklı, muktedir ─ Moğol oymaklarından ve bu oymağın kurucu beyi
 2248. BAYAYDIN : birl. Bay/Aydın
 2249. BAYAZIT : (Bayezit) ─ Babür Han dönemi beylerinden
 2250. BAYBAKAN : birl. Bay/Bakan
 2251. BAYBAKTI : birl. Bay/Baktı ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü oymaklarından ve bu oymağın ilk beylerinden
 2252. BAYBAL : birl. Bay/Bal
 2253. BAYBALA : birl.Bay/Bala
 2254. BAYBARS : birl.Bay/Bars ─ Mısır-Türk kölemenleri hanlarından (Bu ad ile aynı sülalede iki kişi vardır.
 2255. Asıl ünlü ve ulu olanı 1. Baybars Han’dır.Kıpçak kökenli bir köle olarak Mısır’a getirilmiş, ancak büyük mücadele ve kişilik özellikleriyle devletin başına geçmiştir.)
 2256. BAYBASAN : birl. Bay/Basan
 2257. BAYBASTI : birl. Bay/Bastı
 2258. BAYBAŞ : birl. Bay/Baş
 2259. BAYBAŞAT : birl. Bay/Başat
 2260. BAYBATU : birl. Bay/Batu
 2261. BAYBATUR : birl. Bay/Batur
 2262. BAYBAYIK : birl. Bay/Bayık
 2263. BAYBEK : birl. Bay/Bey ─ 1- Tolunoğulları dönemi, Mısır valisi ve komutanı 2- Kazakların Kiçiyüz bölüğü, Aday, Bayoğlu ve Karasakal oymakları dip dedelerindendir.
 2264. BAYBERK : birl. Bay/Berk
 2265. BAYBERKE : birl.Bay/Berke
 2266. BAYBIÇAK : birl. Bay/Bıçak
 2267. BAYBİÇE : birl. Bay/Biçe
 2268. BAYBİÇEN : birl. Bay/Biçen ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey (Banıçiçek’in babası)
 2269. BAYBİÇER : birl. Bay/Biçer
 2270. BAYBİGE : birl. Bay/Bike
 2271. BAYBİLEN : birl. Bay/Bilen
 2272. BAYBİLGE : birl. Bay/Bilge
 2273. BAYBİLGEN : birl. Bay/Bilgen
 2274. BAYBİLİG : birl. Bay/Bilig
 2275. BAYBİLİR : birl. Bay/Bilir
 2276. BAYBİRDİ : birl. Bay/Verdi
 2277. BAYBOĞA : birl. Bay/Boğa
 2278. BAYBORA : birl. Bay/Bora
 2279. BAYBOY : birl. Bay/Boy
 2280. BAYBÖRİ : birl. Bay/Böri ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey (Bayındır Han’ın babası)
 2281. BAYBÖRK : birl. Bay/Börk
 2282. BAYBUDAK : birl. Bay/Budak
 2283. BAYBUDAR : birl. Bay/Budar
 2284. BAYBUDUN : birl. Bay/Budun
 2285. BAYBUGA : birl. Bay/Boğa
 2286. BAYBUĞU : birl. Bay/Buğu
 2287. BAYBUKA : birl. Bay/Boğa
 2288. BAYBUKAY : birl. Bay/Bugay
 2289. BAYBUYRUK : birl. Bay/Buyruk
 2290. BAYBÜRE : (Bayböri) ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2291. BAYCEBE : birl. Bay/Cebe
 2292. BAYCOLAY : birl. Bay/Colay
 2293. BAYÇA : Varlıklı, muktedir ─ Peçenekler devleti komutanlarından
 2294. BAYÇAĞ : birl. Bay/Çağ
 2295. BAYÇAĞAN : birl. Bay/Çağan
 2296. BAYÇAĞIL : birl. Bay/Çağıl
 2297. BAYÇAĞRI : birl. Bay/Çağrı
 2298. BAYÇAKA : birl. Bay/Çaka
 2299. BAYÇAKIN : birl. Bay/Çakın
 2300. BAYÇAKTI : birl. Bay/Çaktı
 2301. BAYÇAVLI : birl. Bay/Çavlı
 2302. BAYÇEKEN : birl. Bay/Çeken
 2303. BAYÇELİK : birl.Bay/Çelik
 2304. BAYÇERİ : birl. Bay/Çeri
 2305. BAYÇİÇEK : birl. Bay/Çiçek
 2306. BAYÇU NOYAN : birl. Bayçu/Noyan ─ Öketay Kaan’ın komutanlarından
 2307. BAYÇU (Baycu) : Varlıklı, devletli ─ İlhanlılar dönemi komutanlarından
 2308. BAYÇURA : birl. Bay/Çura
 2309. BAYDAK : 1- Bağımsız, hür 2- Bekar
 2310. BAYDAKI : (Baydak) ─ Kırgız beylerinden
 2311. BAYDAKUL : birl. Baydu/Kul ─ Kırgız beylerinden
 2312. BAYDAL : birl. Bay/Dal
 2313. BAYDALI : birl. Bay/dalı
 2314. BAYDAN : 1- Cömert, eli açık 2- Şık, yakışıklı ─ Yakut destanlarında adı geçen bir bey
 2315. BAYDAR : Varlıklı, muktedir, egemen
 2316. BAYDAR HAN : birl. Baydar/Han ─ Altınordu hanlarından (Batu Han’ın oğlu)
 2317. BAYDEĞER : birl. Bay/Değer
 2318. BAYDEMİR : birl. Bay/Demir ─ Uygur kağanlığı dönemi komutanlarından
 2319. BAYDENİZ : birl. Bay/Deniz
 2320. BAYDERİN : birl. Bay/Derin
 2321. BAYDEVİR : birl.Bay/Devir
 2322. BAYDİLEK : birl. Bay/Dilek
 2323. BAYDİLER : birl. Bay/Diler
 2324. BAYDİREK : birl. Bay/Direk
 2325. BAYDİREN : birl. Bay/Diren
 2326. BAYDİRGE : birl. Bay/Dirge
 2327. BARDİRLİG : birl. Bay/Dirlik
 2328. BAYDOĞA : birl. Bay/Doğa
 2329. BAYDOĞAN : birl. Bay/Doğan
 2330. BAYDOĞDU : birl.Bay/Doğdu
 2331. BAYDOĞMUŞ : birl.Bay/Doğmuş
 2332. BAYDOĞU : birl.Bay/Doğu
 2333. BAYDOLU : birl.Bay/Dolu
 2334. BAYDOLUN : birl. Bay/Dolun
 2335. BAYDÖNDÜ : birl.Bay/Döndü
 2336. BAYDÖNÜM : birl.Bay/Dönüm
 2337. BAYDU : Egemen, varlıklı, devletli
 2338. BAYDU HAN : birl. Baydu/Han ─ 1- Çağatay hanlarından ve Çağatay Han’ın oğlu 2- Oğuznamede adı geçen, Tatar Han’ın oğlu
 2339. BAYDU İLHAN : birl. Baydu/İlhan ─ İlhanlı hanlarından
 2340. BAYDUMAN : birl. Bay/Duman
 2341. BAYDUR : birl. Bay/Dur ─ 1- Çağatay Han’ın oğullarından 2- Dede Korkut dönemi İçoğuz beylerinden
 2342. BAYDURA : birl. Bay/Dura
 2343. BAYDURAK : birl. Bay/Durak
 2344. BAYDURAN : birl. Bay/Duran
 2345. BAYDURDU : birl. BayDurdu
 2346. BAYDURSUN : birl. Bay/Dursun
 2347. BAYDURUK : birl. Bay/Duruk
 2348. BAYDURUL : birl. Bay/Durul
 2349. BAYDURUM : birl. Bay/Durum
 2350. BAYDURUŞ : birl. Bay/Duruş
 2351. BAYDUY : birl.Bay/Duy
 2352. BAYDUYAR : birl.Bay/Duyar
 2353. BAYDUYUL : birl. Bay/Duyul
 2354. BAYDUYUM : birl. Bay/Duyum
 2355. BAYDÜREN : birl. Bay/Düren
 2356. BAYDÜZ : birl. Bay/Düz
 2357. BAYDÜZE : birl. Bay/Düze
 2358. BAYDÜZEN : birl. Bay/Düzen
 2359. BAYELÇİ : birl. Bay/Elçi
 2360. BAYELÇİN : birl.Bay/Elçin
 2361. BAYER : birl. Bay/Er
 2362. BAYERCE : birl. BayErce
 2363. BAYERDEM : birl. Bay/Erdem
 2364. BAYERDİ : birl. Bay/Erdi
 2365. BAYEREN : birl. Bay/Eren
 2366. BAYERGİ : birl. Bay/Ergi
 2367. BAYERGİN : birl. Bay/Ergin
 2368. BAYERKİN : birl. Bay/Erkin
 2369. BAYERMİŞ : birl. Bay/Ermiş
 2370. BAYERSİN : birl.Bay/Ersin
 2371. BAYERTİN : birl. Bay/Ertin
 2372. BAYERTİNGÜ : birl. Bay/Ertingü
 2373. BAYESEN : birl. Bay/Esen
 2374. BAYESİ : birl.Bay/Esi
 2375. BAYESİM : birl. Bay/Esim
 2376. BAYESİN : birl. Bay/Esin
 2377. BAYEŞKİN : birl. Bay/Eşkin
 2378. BAYETMİŞ : birl. Bay/Etmiş
 2379. BAYEZEN : birl. Bay/Ezen
 2380. BAYEZGİ : birl. Bay/Ezgi
 2381. BAYEZİT : birl. Bay/Ezit ─ Otmanlılar devletinde bu ad ile iki padişah vardır. 2- Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 2382. BAYGEÇEN : birl. Bay/Geçen
 2383. BAYGEÇTİ : birl. Bay/Geçti
 2384. BAYGELDİ : birl. Bay/Geldi ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2385. BAYGELE : birl. Bay/Gele
 2386. BAYGEZ : birl. Bay/Gez
 2387. BAYGIN : Kendinden geçmiş
 2388. BAYGİZ : birl. Bay/Giz
 2389. BAYGİZER : birl. Bay/Gizer
 2390. BAYGÖÇEN : birl. Bay/Göçen
 2391. BAYGÖÇER : birl. Bay/Göçer
 2392. BAYGÖKÇE : birl. Bay/Gökçe
 2393. BAYGÖKÇEK : birl. Bay/Gökçek
 2394. BAYGÖKÇEN : birl. Bay/Gökçen
 2395. BAYGÖNE : birl. Bay/Göne
 2396. BAYGÖNENÇ : birl. Bay/Gönenç
 2397. BAYGÖNÜL : birl. Bay/Gönül
 2398. BAYGÖR : birl. Bay/Gör
 2399. BAYGÖREN : birl. Bay/Gören
 2400. BAYGÖRGEN : birl. Bay/Görgen
 2401. BAYGÖRGÜN : birl. Bay/Görgün
 2402. BAYGÖRÜN : birl. Bay/Görün
 2403. BAYGUN (Baygın)
 2404. BAYGUT : birl. Bay/Kut
 2405. BAYGUTALP : birl. Bay/Kut/Alp ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2406. BAYGÜÇ : birl. Bay/Güç
 2407. BAYGÜLEÇ : birl.Bay/Güleç
 2408. BAYGÜLEN : birl. Bay/Gülen
 2409. BAYGÜN : birl.Bay/Gün
 2410. BAYGÜR : birl. Bay/Gür
 2411. BAYGÜRÜL : birl.Bay/Gürül
 2412. BAYGÜVEN : birl. Bay/Güven
 2413. BAYHAN : birl. Bay/Han
 2414. BAYHUN : birl. Bay/Hun
 2415. BAYIK : 1- Varlıklı, egemen 2- Usta, eli yatkın 3- Doğru sözlü, saygılı, güvenilir
 2416. BAYIN : Çekici, güzel, yakışıklı ─ Kotun Türklerinin dip dedelerinden
 2417. BAYINDIR : Güçlü,varlıklı, egemen ─ Türkmenlerin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 2418. BAYINDUR HAN : birl.Bayındır/Han ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir Oğuz beyi
 2419. BAYINDUR (Bayındır) ─ 1-Oğuz Kağan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundan biri 2- Akkoyunlular devleti komutanlarından
 2420. BAYIR : Yamaç
 2421. BAYIRKAN : birl. Bayır/Kan ─ Altay destanlarında adı geçen bir hanım
 2422. BAYIRLI : ─ Oğuz Kağan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundan biri
 2423. BAYIŞIK : birl. Bay/Işık
 2424. BAYITMIŞ : Zengin, kudret sahibi
 2425. BAYİLÇİ : birl. Bay/İlçi
 2426. BAYİLER : birl. Bay/İler
 2427. BAYİLHAN : birl. Bay/İlhan
 2428. BAYİLKİN : birl. Bay/İlkin
 2429. BAYİNAL : birl. Bay/İnal ─ Kıpçak hanlarından Şeyban Han’ın oğlu
 2430. BAYİNAN : birl. Bay/İnan
 2431. BAYİNANÇ : birl. Bay/İnanç
 2432. BAYİZGEN : birl. Bay/İzgen
 2433. BAYİZLER : birl. Bay/İzler
 2434. BAYKA : Toy, şölen, şenlik
 2435. BAYKAÇMAS : birl. Bay/Kaçmaz
 2436. BAYKAĞAN : birl. Bay/Kağan
 2437. BAYKAL : 1-birl. Bay/Kal kalmak olan 2- Bay/Köl (Göl)
 2438. BAYKAM : birl. Bay/Kam
 2439. BAYKAN : birl. Bay/Kan
 2440. BAYKARA : birl. Bay/Kara ─ Ünlü bilgin, astronom, filozof, Timur Kürkan Han’ın torunlarından
 2441. BAYKESEN : birl. Bay/Kesen
 2442. BAYKIN : birl. Bay/Kın
 2443. BAYKINALP : birl. Baykın/Alp
 2444. BAYKIR : birl. Bay/Kır
 2445. BAYKIRAN : birl. Bay/Kıran
 2446. BAYKIVAN : birl. Bay/Kıvan
 2447. BAYKIZ : birl. Bay/Kız
 2448. BAYKIZIL : birl. Bay/Kızıl
 2449. BAYKOCA : birl. Bay/Koca ─ Otman Bey’in yeğenlerinden
 2450. BAYKOÇ : birl. Bay/Koç
 2451. BAYKON : birl. Bay/Kon..Konmaktan...
 2452. BAYKONAK : birl. Bay/Konak
 2453. BAYKONAR : birl. Bay/Konar
 2454. BAYKONDU : birl. Bay/Kondu
 2455. BAYKONUR : birl. Bay/Konur ─ Kazak hanlığı dönemi, bilgin ve astronomlardan
 2456. BAYKÖL : birl. Bay/Göl
 2457. BAYKÖMEN : birl. Bay/Kömen
 2458. BAYKUL : birl. Bay/Kul
 2459. BAYKULA : birl.Bay/Kula
 2460. BAYKULU : birl. Bay/Kulu
 2461. BAYKUMAN : birl. Bay/Kuman
 2462. BAYKURGAN : birl. Bay/Kurgan
 2463. BAYKURT : birl. Bay/Kurt
 2464. BAYKUT : birl. Bay/Kut
 2465. BAYKUTAL : birl. Bay/Kutal
 2466. BAYKUTAN : birl. Bay/Kutan
 2467. BAYKÜL : birl. Bay/Kül
 2468. BAYLA : Varlıklı, refah içinde olan
 2469. BAYLA BAĞA TARKAN : birl. Bayla/Bağa/Tarkan ─ İlteriş Kutluk Kağan’ın yakın yoldaşı ve komutanlarından
 2470. BAYLAK : Rahat, refah içinde
 2471. BAYLAM : 1- Azim, kararlılık 2- Demet, bağ
 2472. BAYLAMIŞ : Varlıklı, güçlü olmuş
 2473. BAYLAN : Nazlı, şımarık
 2474. BAYLANIŞ : İlişki, münasebet
 2475. BAYLIK : 1- Varlık, Varlıklılık, güçlülük 2- Ganimet
 2476. BAYMAZ : Mala mülke ilgi duymayan kişi ─ Öketay Kaan dönemi bey ve komutanlarından
 2477. BAYMUŞTU : birl. Bay/Muştu
 2478. BAYNOYAN : birl. Bay/Noyan
 2479. BAYOBA : birl. Bay/Oba
 2480. BAYOGAN : birl. Bay/Ogan
 2481. BAYOGUR : birl. BAY/Oğur
 2482. BAYOGUT : birl. Bay/Ogut
 2483. BAYOĞLU : birl. Bay/Oğlu ─ Kazak oymaklarından ve bu oymağın kurucu beylerinden
 2484. BAYOĞUL : birl. Bay/Oğul
 2485. BAYOĞUZ : birl. Bay/Oğuz
 2486. BAYOK : birl. Bay/Ok
 2487. BAYOKAN : birl. Bay/Okan
 2488. BAYOLCAŞ : birl. Bay/Olcaş
 2489. BAYOLCAY : birl. Bay/Olcay
 2490. BAYONUK : birl. Bay/Onuk
 2491. BAYOR : birl. Bay/Or
 2492. BAYORALP : birl. Bay/Oralp
 2493. BAYORAN : birl. Bay/Oran
 2494. BAYORDA : birl. Bay/Orda
 2495. BAYORUL : birl.Bay/Orul
 2496. BAYOTAĞ : birl. Bay/Otağ
 2497. BAYOZAN : birl. Bay/Ozan
 2498. BAYÖĞDÜ : birl. Bay/Öğdü
 2499. BAYÖĞER : birl. Bay/Öğer
 2500. BAYÖĞÜT : birl.Bay/Öğüt
 2501. BAYÖLMEZ : birl. Bay/Ölmez
 2502. BAYÖRGEN : birl.Bay/Örgen
 2503. BAYÖZ : birl. Bay/Öz
 2504. BAYÖZBEK : birl.Bay/Özbek
 2505. BAYÖZEN : birl. Bay/Özen
 2506. BAYÖZER : birl.Bay/Özer
 2507. BAYÖZLÜ : birl.Bay/Özlü
 2508. BAYÖZMEN : birl.Bay/Özmen
 2509. BAYPUSAT : birl.Bay/Pusat
 2510. BAYRAÇ : Varlıklı, zengin ─ Türkmenlerin Sarık oymağı dip dedelerinden
 2511. BAYRAK : Varlık, varoluş, erklik, güç, ve bağımsızlık
 2512. BAYRAM : Güzellik, mutluluk, sevinç, bolluk ─ Türkmenlerin, Yavmut oymağı dip dedelerinden
 2513. BAYRAM BEGÜM : birl. Bayram/Begüm ─ Harzemşahlar dönemi,saray hanımlarından
 2514. BAYRAMHAN : birl. Bayram/Han ─ .Babür Han dönemi beylerinden
 2515. BAYRI : 1- Ezeli, kadim 2- emektar, tecrübe sahibi 3- Sonradan zaptedilip, yurda dahil edilen toprak
 2516. BAYRIHAN : birl. Bayrı/Han ─ 1- Gazneliler devleti hanlarından 2- Alptekinliler devcleti hanlarından
 2517. BAYRIK : Kısmet, baht, talih
 2518. BAYRIN : Kadim, ezeli, eskiye dayalı ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2519. BAYRUK : (Bayrık)
 2520. BAYSA : Madalya
 2521. BAYSADAK : birl. Bay/Sadak
 2522. BAYSAGUN : birl. Bay/Sagun
 2523. BAYSAKIK : birl. Bay/Sakık
 2524. BAYSAKIN : birl. Bay/Sakın
 2525. BAYSAL : 1- birl.Bay/Sal 2- Bolluk, rahatlık 3- Asayiş, sükunet
 2526. BAYSALLAR : birl. Bay/Salar
 2527. BAYSALDI : birl. Bay/Saldı
 2528. BAYSALUR : birl.Bay/Salur
 2529. BAYSAN : Yakışıklı, levent, gösterişli
 2530. BAYSANÇAR : birl. Bay/Sançar
 2531. BAYSARU : birl. Bay/Sarı
 2532. BAYSATI : birl. Bay/Satı
 2533. BAYSAVUL : birl. Bay/Savul
 2534. BAYSAVUN : birl. Bay/Savun
 2535. BAYSAY : birl. Bay/Say
 2536. BAYSAYAN : birl. Bay/Sayan
 2537. BAYSAYAR : birl. Bay/Sayar
 2538. BAYSAYIL : birl. Bay/Sayıl
 2539. BAYSAYIN : birl.Bay/Sayın
 2540. BAYSEVÜK : birl. Bay/Sevük
 2541. BAYSEZEN : birl. Bay/Sezen
 2542. BAYSEZİL : birl.Bay/Sezil
 2543. BAYSEZİM : birl. Bay/Sezim
 2544. BAYSIYIK : birl. Bay/Sıyık ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Kara Giray oymağı dip dedelerinden
 2545. BAYSİN : Zengillik, kudret
 2546. BAYSONER : birl. Bay/Soner
 2547. BAYSOY : birl. Bay/Soy
 2548. BAYSOYAT : birl. Baysoy/At ─ Altay Türkleri Şor oymağı dip dedelerinden
 2549. BAYSOYLU : birl. Bay/Soylu
 2550. BAYSU : birl. Bay/Su
 2551. BAYSUN : birl. Bay/Sun
 2552. BAYSUNALP : birl. Baysun/Alp ─ Otmanoğullarının dip dedelerinden
 2553. BAYSUNDU : birl. Bay/Sundu
 2554. BAYSUNGUR : birl. Bay/Sungur ─ Çengiz Kaan’ın dip dedelerinden, Kurlas oymağı beylerinden
 2555. BAYSUNGUR HAN : birl. Baysungur/Han ─ 1- Akkoyunlular devleti hanlarından 2- Timur Kürkan Han’ın torunlarından (Şahruk’un oğlu)
 2556. BAYŞAD : birl. Bay/Şad
 2557. BAYŞIRAY : birl. Bay/Şıray
 2558. BAYTAG : Bolluk, çokluk, kalabalık ─ Kırgız oymaklarından ve bu oymağın ilk beylerinden
 2559. BAYTAN : birl.Bay/Tan
 2560. BAYTANER : birl. Bay/Taner
 2561. BAYTANIL : birl. Bay/Tanıl
 2562. BAYTANIR : birl. Bay/Tanır
 2563. BAYTANIŞ : birl.Bay/Tanış
 2564. BAYTANUK : birl. Bay/Tanık
 2565. BAYTAPAN : birl. Bay/Tapan
 2566. BAYTARIM : birl. Bay/Tarım
 2567. BAYTAŞ : birl. Bay/Taş ─ 1- Karahanlılar devleti Hanlarından (Satuk Buğra Han’ın oğlu) 2- Kaşgarlı Mahmud beyin dedesi
 2568. BAYTEBER : birl.Bay/Teber
 2569. BAYTEKİN : birl. Bay/Tekin ─ Selçuklular dönemi, Erbil atabeylerinden
 2570. BAYTEMİR : birl. Bay/Demir
 2571. BAYTERİM : birl. Bay/Terim
 2572. BAYTİGİN : birl. Bay/Tigin
 2573. BAYTİLUN : birl. Bay/Tilun
 2574. BAYTİMUR : birl. Bay/Timur ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2575. BAYTOGAN : birl. Bay/Doğan
 2576. BAYTOK : birl. Bay/Tok ─ Kırgızların Argın oymağı dip dedelerinden
 2577. BAYTOKUZ : birl. Bay/Dokuz
 2578. BAYTOLUN : birl. Bay/Tolun
 2579. BAYTORUL : birl. Bay/Torul
 2580. BAYTOSUN : birl. Bay/Tosun ─ Uygur kağanlığı dönemi bilginlerinden
 2581. BAYTÖRE : birl. Bay/Töre
 2582. BAYTUĞ : birl. Bay/Tuğ
 2583. BAYTUĞÇU : birl. Bay/Tuğcu
 2584. BAYTUĞRUL : birl. Bay/Tuğrul
 2585. BAYTULGA : birl. Bay/Tulga
 2586. BAYTUMAN : birl. Bay/Duman
 2587. BAYTUNÇ : birl. Bay/Tunç
 2588. BAYTUR : birl. Bay/Tur
 2589. BAYTURA : birl. Bay/Dura
 2590. BAYTURAN : birl. Bay/Duran
 2591. BAYTURSUN : birl. Bay/Dursun ─ Kazak hanlığı dönemi ozanlarından
 2592. BAYTURU : birl. Bay/Turu
 2593. BAYTUTAR : birl. Bay/Tutar
 2594. BAYTUTAY : birl. Bay/Tutay
 2595. BAYTUTUN : birl. Bay/Tutun
 2596. BAYTUTUŞ : birl. Bay/Tutuş
 2597. BAYTÜZ : birl. Bay/Düz ─ Sevük Tekin’in komutanlarından
 2598. BAYUÇUR : birl. Bay/Uçur
 2599. BAYUĞUR : birl. Bay/Uğur
 2600. BAYUK : Hazır, amade
 2601. BAYULAK : birl. Bay/Ulak
 2602. BAYULAN : birl. Bay/Ulan (İlun)
 2603. BAYULAŞ : birl. Bay/Ulaş
 2604. BAYULUÇ : birl. Bay/Uluç
 2605. BAYULUĞ : birl. Bay/Ulu
 2606. BAYUMAN : birl. Bay/Uman
 2607. BAYUMAR : birl. Bay/Umar
 2608. BAYUR : Cesur, gözükara
 2609. BAYURAN : birl. Bay/Uran
 2610. BAYURKU : birl. Bay/Urku ─ Uygur oymaklarından ve bu oymağın ilk beylerinden
 2611. BAYUSLUĞ : birl. Bay/Uslu
 2612. BAYUTKU : birl. Bay/Utku
 2613. BAYUTMUŞ : birl. Bay/Utmuş (yenmiş, muzaffer) ─ Uygur, yazıtlarında adı geçen bir bey
 2614. BAYUTUM : birl. Bay/Utum
 2615. BAYUZ : birl. Bay/Uz
 2616. BAYÜLGEN : birl. Bay/Ülgen ─ Şamanist gelenekte insanlar arası ilişkilerle ilgilenen “mükafat tanrısı”
 2617. BAYÜLKEN : (Bayülgen)
 2618. BAYÜN : birl. Bay/Ün
 2619. BAYÜNAL : birl. Bay/Ünal
 2620. BAYÜRKÜT : birl. Bay/Ürküt
 2621. BAYVERDİ : birl. Bay/Verdi
 2622. BAYVERİM : birl. Bay/Verim
 2623. BAYVURAN : birl. Bay/Vuran
 2624. BAYYİĞİT : birl. Bay/Yiğit ─ Bir kırgız oymağı ve bu oymağın kurucu beylerinden
 2625. BAYYURT : birl. Bay/Yurt
 2626. BAZ : 1- Emin, güvenilir 2- Merkeze bağlanmış, sonradan katılmış
 2627. BAZ KAĞAN : birl. Baz/Kağan ─ Dokuz Oğuzlar devleti kağanlarından
 2628. BAZBAY : birl. Baz/Bay
 2629. BAZDA : Hoş, latif, çekici
 2630. BAZIR : Basar, baskıncı ─ Karahanlı, Satuk Buğra Han’ın babası
 2631. BAZMAN : Tabi, bağlı, muti ─ Tolunoğulları dönemi bey ve komutanlarından
 2632. BECERİ : (Beceriklik) Hüner, marifet, yeterlilik
 2633. BECET : süs, makyaj, tezniyat
 2634. BEÇİRİK : Becerik, beceri, marifet
 2635. BEÇKAN : İpekten yapılmış sancak
 2636. BEDER : Ziynet, mücevher
 2637. BEDİZ : 1- Resim, heykel, nakış, bezek 2- Taşlara yontularak yapılan süsleme
 2638. BEDİZCİ : Ressam , heykeltraş, nakışçı
 2639. BEDÜK : Büyük, iri, cesim, ulu
 2640. BEGEÇ : Beyliğe uygun olan
 2641. BEGEÇ ARSLAN : birl. Begeç/Arslan ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2642. BEGEÇ ARSLAN TİGİN : birl. Begeç/Arslan/Tigin ─ Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 2643. BEGEÇHANIM : birl. Begeç/Hanım
 2644. BEGEN : 1- beğeni, hoşluk 2- Şehzade, prens
 2645. BEGENÇE : Şehzade, prens
 2646. BEGESİN : Doğruluk, sevap, hayr
 2647. BEGİ : 1- Yiğit, güçlü, 2- Eş- koca
 2648. BEGİL : birl. Beğ/İl
 2649. BEGİSİ : 1- Doğru, sevap 2- Beğenilen, imrenilen ─ Timur Kürkan Han’ın kızlarından
 2650. BEGÜM : Hanımefendi, bayan, saygı duyulan hanım, eski Türkçe’de “beğ”’in tam olarak dişi karşılığı ─ Babür Han’ın hala kızlarından
 2651. BEGÜMTAY : birl. Begüm/Tay
 2652. BEĞ : Bey, varlık, erklik, güç, yöneticili toparlayıcılık, liderlik, soyluluk vb. anlamları içerir
 2653. BEĞARSLAN : birl. Bey/Arslan
 2654. BEĞATA : birl. Bey/Ata
 2655. BEĞBARS : birl. Bey/Bars
 2656. BEĞBERİK : birl. Beğ/Berik
 2657. BEĞBERİKMOĞOL : birl. Beğberik/Moğol ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 2658. BEĞBOĞA : birl. Bey/Boğa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2659. BEĞBORA : birl. Bey/Bora
 2660. BEĞBÖRİ : birl. Bey/Böri
 2661. BEĞCEĞİZ : Beycik, Küçük bey
 2662. BEĞÇE : Küçük bey
 2663. BEĞÇEK : Küçük bey
 2664. BEĞÇUR : birl. Bey/Çur ─ Göktürkler kapanı Kapgan Kağan’ın ünvanlarından
 2665. BEĞDAŞ : Akran,eş,denk
 2666. BEĞDE : 1- Azia, saygıdeğer 2- Adil, adaletli
 2667. BEĞDEMİR : birl. Bey/Demir ─ Selçuklular dönemi Ahlat atabeylerinden
 2668. BEĞDEŞ : Nazir,benzer
 2669. BEĞDİ : Aziz,muterem, saygıdeğer ─ Oğuz kağan’ın torunu, Yıldız Han’ın oğlu
 2670. BEĞDİLİ : Beğdi Han’a bağlı...24 Oğuz boyundan biri
 2671. BEĞDOĞAN : birl. Bey/Doğan ─ ..İdil Bulgarları hanlarından
 2672. BEĞDOĞDU : birl. Bey/Doğdu ─ Gazneli Mahmud’un bey ve komutanlarından
 2673. BEĞDURDU : birl. Bey/Durdu
 2674. BEĞDÜZ : birl. Bey/Düz ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2675. BEĞDÜZ EMEN : birl. Beğdüz/Emen (ruh,can) ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2676. BEĞEÇ : 1- Beğliğe layık 2- Beğ çocuğu, küçük bey
 2677. BEĞENDİK : Beğenilen ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü Argın oymağı dip dedelerinden
 2678. BEĞENİ : Hoşa giden, beğenilen
 2679. BEĞENMİŞ : Hoşuna gitmiş
 2680. BEĞER : Bayoğlu, prens, şehzade
 2681. BEĞHAN : birl. Bey/Han
 2682. BEĞKONDU : birl. Bey/Kondu ─ Çengiz Kaan’ın torunlarından, Sibir Hanlarından
 2683. BEĞKULU : birl. Bey/Kulu ─ Çağatay hanlarından
 2684. BEĞKUT : birl. Bey/Kut
 2685. BEĞLEN : Bey soyundan olan
 2686. BEĞLİK : Beylik, beyliğe uygun olan
 2687. BEĞMOĞOL : birl. Beğ/Moğol ─ Babür Han’ın komutanlarından
 2688. BEĞREK : Beyrek, bey çocuğu, küçük bey
 2689. BEĞSARI : birl. Beğ/Sarı ─ Babür Han’ın komutanlarından
 2690. BEĞSÜLEN : birl. Beğ/Sülün, selen, selin ─ Çağatay Han’ın ilk hanımı
 2691. BEĞŞAD : birl. Bey/Şad
 2692. BEĞTAŞ : birl. Beğ/Taş ─ Selçuklular dönemi beylerinden
 2693. BEĞTEMİR : birl. Bey/Demir
 2694. BEĞTİGİN : birk,l. Bey/Tigin
 2695. BEĞTİMUR : birl. Bey/Timur
 2696. BEĞTÖRE : birl. Bey/Töre
 2697. BEĞTUR : birl. Bey/Dur ─ Karahanlılar dönem komutanlarından
 2698. BEĞTURMUŞ : birl. Bey/Durmuş
 2699. BEĞTÜZÜN : birl. Bey/Tüzün
 2700. BEĞYİĞİT : birl. Bey/Yiğit
 2701. BEK : 1- Bey, beğ 2- Pek, sıkı ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 2702. BEKAĞUL : birl. Bek/Avul ─ Babür Han’ın komutanlarından
 2703. BEKBEGEÇ : birl. Bek/Begeç ─ Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 2704. BEK GAZAN : birl. Bek/Kazan ─ Türkmenlerin Salur ve Karaman oymakları dip dedelerinden
 2705. BEK SAKAR : birl. Bek/Sakar ─ Türkmenlerin, Salur ve Yalvaç oymakları dip dedelerinden
 2706. BEKDOĞMUŞ : birl. Bek/Doğmuş
 2707. BEKEÇ : (Beğeç)
 2708. BEKEM : Bey, beyim
 2709. BEKEÇTEKİN : birl. Bekeç/Tekin ─ Harzemşahlar dönemi beylerinden
 2710. BEKEN : Dayanıklı, metin
 2711. BEKER : birl. Bek/Er
 2712. BEKET : Kuvvet, dayanıklılık
 2713. BEKİ : 1- Yiğit,güçlü 2- Eş, koca 3- Şaman, baş şaman
 2714. BEKİK : Güvenli, iyi korunan
 2715. BEKİL : birl. Bek/İl ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2716. BEKİM : Azimli, kararlılık
 2717. BEKİZ : birl. Bek/İz ─ Timur Kürkan Han’ın torunu, Miran Şah’ın oğlu
 2718. BEKİZ AKA : birl. Bekiz/Aka Timur Kürkan Han’ın kız torunu, Şahruk’un kızı
 2719. BEKSARU : birl. Bek/Sarı ─ Baybars Han dönemi bey ve komutanlarından
 2720. BEKTAN : birl. Bek/Tan
 2721. BEKTEMİR : birl. Bek/Demir ─ Türkmenlerin Çavdur oymağı dip dedelerinden
 2722. BEKTOĞAN : birl. Bek/Doğan
 2723. BEKTUR : (Bektura) birl. Bek/Tur. Tura ─ Çengiz Kaan’ın babası bir, anası ayrı olan kardeşlerinden
 2724. BEKTOĞDI : birl. Bek/Doğdu
 2725. BEKTURSUN : birl. Bek/Dursun ─ Kırgız oymak beylerinden
 2726. BEL : 1- Bilgi, bilim 2- Belirti,iz, damga 3- Tarlanın orta yeri 4- l,iki dağın arasındaki geçit ─ Eski dönem Tanrı sıfatlarından
 2727. BELÇİN : Belirti, iz, damga
 2728. BELÇİR : birl. Bel/Çur ─ Kuman hanlığı dönemi komutanlarından
 2729. BELDEK : İz, işaret, emare
 2730. BELEK : 1- Kılavuz, rehber 2- hediye, 3-Kundak bezi ─ 1- Artukoğulları dönemi Diyarbakır valisi 2- Kırgızların, Togay, Bugu oymakları dip dedelerinden
 2731. BELEN : 1- Bilen, alim 2- Geçit 3- Sırt, tepe, dağ yolu
 2732. BELER : birl. Bel/Er ─ Atilay Han’ın dip dedelerinden
 2733. BELET : Belge, delil
 2734. BELGE : Belge, doküman, delil
 2735. BELGE TEKİN : birl. Belge/Tekin ─ Gazneliler dönemi komutanlarından
 2736. BELGE TİGİN : birl. Belge/Tigin
 2737. BELGİ : 1- Belge 2- Bilgi 3- Fark, farklılık, ayırt, alamet
 2738. BELGİN : Belirgin, net, açık
 2739. BELGİTAY : birl. Belgi/Tay ─ Çengiz Kaan’ın yakın yoldaşlarından
 2740. BELGÜ : 1- Belge 2- Sınır taşı, sınır toprağı 3- Yüzük taşı, nişane
 2741. BELGÜNAY : birl. Belgin/Ay
 2742. BELGÜTAY : birl. Belgü/Tay ─ Çengiz Kaan’ın baba bir ana ayrı, kardeşlerinden
 2743. BELİK : 1- Doruk, zirve, şahika 2- Saç örgüsü
 2744. BELLEK : Hafıza
 2745. BELTEKİN : birl. Bel/Tekin ─ Batı Hunları dönemi komutanlarından
 2746. BELTİR : (beltiri)
 2747. BELTİRİ : birl. Bel/Diri ─ Altay Türkleri eski oymak beylerinden
 2748. BENEK : 1- Armağan, hediye 2- Bakır para 3- İşlemeli kumaş ─ Farsçadaki benek ile ad benzerliği var. Anlamları farklı
 2749. BENGİ : Bengü, mengü sonsuz, sonsuzluk, ebediyet, ebedi
 2750. BENGİAY : birl. Bengi/Ay
 2751. BENGİBAY : birl. Bengi/Bay
 2752. BENGİLİK : Sonsuzluk
 2753. BENGİSAN : birl. Bengi/San
 2754. BENGİSU : birl. Bengi/Su
 2755. BENGÜ : Bengi, mengü
 2756. BENGÜ ÇİÇEK : birl. Bengü/Çiçek
 2757. BENGÜ HAN : birl. Bengü/Han
 2758. BENGÜ KAYA : birl. Bengü/Kaya
 2759. BENGÜTAŞ : birl. Bengü/Taş
 2760. BENGÜTÖRE : birl. Bengü/Töre
 2761. BENGÜER : birl. Bengü/Er
 2762. BENGÜTUĞ : birl. Bengü/Tuğ
 2763. BENİCE : Sonsuzluk, sonsuzluğa giden
 2764. BENK : Muhkem, iyi korunan
 2765. BENLİ : Yüzünde bei olan
 2766. BENLİ TİMUR : birl. Benli/Timur ─ Kulagu Han’ın kardeşi
 2767. BERDİ : Verdi,Kutsal güçler tarafından yollanan..
 2768. BERDİBEK : birl. Berdi/Bek
 2769. BERDİHAN : birl. Berdi/Han ─ Altınordu hanlarından
 2770. BERDİSU : birl. Berdi/Su
 2771. BEREGEN : Eli açık, cömert, verici
 2772. BERENDEY : (berentay) birl. Beren/Tay
 2773. BERGE : 1- Vergi 2- Berke, kamçı, değnek ─ Kıpçak hanlarından (Yadigar Han’ın oğlu)
 2774. BERGİ : 1- Vergi 2- Eli açık, cömert
 2775. BERGİLİK : Doğal, tabi
 2776. BERGÜ : (Bergi)
 2777. BERİK : 1-Berk, sağlam, gürbüz, dayanıklı 2- Cömert, eli açık
 2778. BERİL : Verici, cömert, eli açık, fedakar
 2779. BERİN : Veren, cömert ─ Türkmenlerin, Teke, Ötemiş ve Saçmaz oymaklarının dip dedelerinden
 2780. BERİŞ : Veriş, hibe ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 2781. BERİŞBEK : birl. Beriş/Bek
 2782. BERK : 1- Katı, sıkı, sağlam, dayanıklı 2- Şiddet, şiddetlilik 3- Korunan, muhkem 4- Yıldırım
 2783. BERKANT : birl. Berk/Ant ─ Altay dağları cıvarında bir başka dağın adı
 2784. BERKAY : birl. Berk/Ay ─ Altınordu Hanlarından
 2785. BERKBEĞ : birl. Berk/Bey
 2786. BERKBOĞA : birl. Berk/Boğa
 2787. BERKÇUR : birl. Berk/Çur
 2788. BERKE : 1- Kamçı, değnek 2- Dövme 3- Naz, işve ─ Peçenekler dönemi bey ve komutanlarından
 2789. BERKE HAN : birl. Berke/Han ─ Çengiz Kaan’ın torunlarından Cuci han’ın oğlu ve Batu Han’ın kardeşi. (Müslüman olduktan sonra adını “Bereket Han” olarak değiştirmiştir...!)
 2790. BERKEBAY : birl. Berke/Bay
 2791. BERKEM : Düşmana karşı iyi korunan yer, müstahkem mevki
 2792. BERKEY (Berke)
 2793. BERKHAN : birl. Berk/Han ─ Peçenekler devleti hanlarından
 2794. BERKİN : Güçlü, güçlendirilmiş
 2795. BERKİŞ : birl. Berk/İş
 2796. BERKİT : Güçlü, güçlendirilmiş, muhkem ─ Kıpçak hanlığı dönemi beylerinden
 2797. BERKKAN : birl. Berk/Kan
 2798. BERKLİĞ : Berkli, güçlü, dayanıklı
 2799. BERKOL : birl. Berk/Ol
 2800. BERKSAN : birl.Berk/San
 2801. BERKSOY : birl. Berk/Soy
 2802. BERKUK : Sert,cesur, dayanıklı ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti komutanlarından
 2803. BERKYARUK : birl. Berk/Yaruk ─ Selçuklular Hanlarından Alparslan Han’ın torunu, Sançar Han’ın oğlu (Bazı tarihçilerin kayıtlarında “Börk Yaruk” olarak ta yazılmış bir ad olmasına rağmen her ikisi de çok güzel ve kabul görülen adlardır.)
 2804. BERKYİR : birl. Berk/Yer (Toprak) ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2805. BERMEK : Vermek, veriş
 2806. BERŞE : Odun kömürü, kül
 2807. BERTAY : birl. Ver/Tay
 2808. BESEN : Bezen,süs, makyaj, gösteriş
 2809. BESEN TEKİN : birl. Besen/Tekin ─ Altay destanlarında adı geçen bir bey
 2810. BETİK : (Bitiğ, bitik) Yazılı kağıt, mektup
 2811. BEY(Beğ)
 2812. BEY ARSLAN : birl. Bey/Arslan ─ Karahanlılar dönemi komutanlarından
 2813. BEY BEYREK : birl. Bey/Beyrek ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2814. BEYBOĞA : birl. Bey/Boğa
 2815. BEYDEMİR : birl. Bey/Demir ─ Selçuklular dönemi Ahlat beylerinden
 2816. BEYDOĞAN : birl. Bey/Doğan ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 2817. BEYKULA : birl. Bey/Kula
 2818. BEYBUT : Barış, sulh
 2819. BEYÇUR : birl. Bey/Çur ─ Selçuklular dönemi Halep beylerinden
 2820. BEYDAŞ (Beytaş)
 2821. BEYDOĞMUŞ : birl. Bey/Doğmuş
 2822. BEYDUR : birl. Bey/Dur
 2823. BEYDÜZ : birl. Bey/Düz ─ Koço Uygurlarının, resmi yazışmalarında adı geçen bir bey
 2824. BEYGE : Bike, küçük hanım
 2825. BEYGU : Bir şahşn türü ─ Çağrı ve Tuğrul beylerin amcazadelerinden
 2826. BEYHAN : birl. Bey/Han ─ Uygur hanlarından (Gazneli Mahmud’un kaynatası)
 2827. BEYİZ : birl. Bey/İz
 2828. BEYKAN : birl. Bey/Kan
 2829. BEYKOCA : birl. Bey/Koca ─ Mısır-Türk kölemenleri devleti komutanlarından
 2830. BEYKUL : birl. Bey/Kul
 2831. BEYKULU : birl. Bey/Kulu ─ Kırgız beylerinden
 2832. BEYLEM : Buket, demet, çiçek demeti
 2833. BEYLEN : Beyli, beye bağlı ─ Divanı Lugati Türk’de adı geçen bir Karahanlı beyi
 2834. BEYNEN : beğenen ─ Kırgız oymak beylerinden
 2835. BEYOĞUL : birl. Bey/Oğul
 2836. BEYREK : 1- Tim, müfreze 2- Merkez ordu, ordugah
 2837. BEYRU (Bayrı) 1- Ezeli, başlangıçsız 2- Emektar, tecrübeli
 2838. BEYSU : birl. Bey/Su
 2839. BEYSU MENGÜ : birl. Beysu/Mengü ─ Çağatay Han’ın torunlarından
 2840. BEYSUN : birl. Bey/Sun ─ Çağatay Han’ın kız torunlarından
 2841. BEYSUNGU : birl. Bey/Sungu
 2842. BEYTAN : birl. Bey/Tan
 2843. BEYTEKİN : birl. Bey/Tekin ─ Selçuklular dönemi Erbil atabeylerinden
 2844. BEYTEMİR : birl. Bey/Demir ─ Selçuklular dönemi komutanlarından
 2845. BEYTİMUR : birl. Bey/Timur ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2846. BEYTOSUN : birl. Bey/Tosun ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2847. BEYTÖRE : birl. Bey/Töre
 2848. BEYTUT : birl. Bey/Tut ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2849. BEYTÜZÜN : birl. Bey/Tüzün ─ Samanoğulları (Mansur Han) dönemi vezirlerinden
 2850. BEZEK : Süs, takı, piraye
 2851. BEZEN : Süs, makyaj
 2852. BEZENMİŞ : Süslü
 2853. BEZGİN : Bez...mekden. Sarsılmış, bıkmış
 2854. BIÇAK : Bıçma aracı
 2855. BIÇGIN : Kesen, biçen
 2856. BIÇKAS : Kağan ve Hanlara yapılan bağlılık andı
 2857. BIÇKI : Bıçak bileme aracı
 2858. BIÇKIN (Bıçgın)
 2859. BİBİ : Kibar, eğitimli, sayıdeğer hanım (...Anadoluda birçok bölgemizde “hala” anlamında da kullanılır)
 2860. BİBİBEGÜM : birl. Bibi/Begüm ─ Babür Han dönemi saray hanımlarından
 2861. BİBİ TÜRKAN : birl. Bibi/Türkan ─ Selçuklular dönemi İran atabeylerinde Muzaffereddin’in annesi
 2862. BİÇEK : Bıçak, biçici
 2863. BİÇİK : Biçilmiş, biçimlenmiş
 2864. BİÇİM : Şekil, format, örnek, biçilmiş gibi
 2865. BİÇİN : 1- Biçilmiş,biçime girmiş 2- Ekin, tahıl 3- biçen, doğrayan
 2866. BİÇİN KIYAN : birl. Biçin/Kıyan ─ Oğuznamede adı geçen Kıyan Han’ın oğullarından
 2867. BİGE : 1- Bakire, temiz kız 2- Bey kız saygıdeğer kız
 2868. BİGE AĞAÇA : birl. Bige/Ağaca ─ Timur Kürkan Han döneminde yaşamış, sözü geçen bir hanım
 2869. BİGE KOÇUN : birl. Bige/Koçun ─ Timur Kürkan dönemi hanımlarından
 2870. BİGEM : Sevilen, el üstünde tutulan kız
 2871. BİGEN : Beğenilen
 2872. BİGENDİK : Beğenilen, ilgi duyulan
 2873. BİGİLA : birl. Bey/Ola ─ Batı Hun devleti komutanlarından
 2874. BİKBİL : birl. Bey/Bil ─ Sibir Türkleri, Turgay oymağı beylerinden
 2875. BİKE : Bige
 2876. BİKEM : Bigem
 2877. BİKET : Beylik, beyliğe uygun ─ Kırgızların Çigil oymağı dip dedelerinden
 2878. BİKYARUK : birl. Bey/Yaruk ─ Toktamış Han’ın komutanlarından
 2879. BİL : Bilgi, bilim
 2880. BİLTEKİN : birl. Bil/Tekin ─ Abbasiler dönemi, Türk asıllı komutanlardan
 2881. BİLBARS : birl. Bil/Bars ─ Harzem hanlarından (İlbars’ın kardeşi)
 2882. BİLBAY : birl. Bil/Bay
 2883. BİLBOĞA : birl. Bil/Boğa ─ Mısır-Türk kölemenler devleti hanlarından
 2884. BİLDİK : Bilinen, tanınan, ünlü
 2885. BİLECEN : Bilgiç,çok bilmiş
 2886. BİLEDA : Balta ─ Atilay Han’ın kardeşi
 2887. BİLGE : Bilgili, filozof, alim, bilgin, ulu kişi
 2888. BİLGE BOĞA : birl. Bilge/Boğa ─ Uygur kağanlığı dönemi vezirlerinden
 2889. BİLGE BUDUN : birl. Bilge/Budun
 2890. BİLGE BÜGÜ : birl. Bilge/Bügü ─ Karahanlı hanlarının ünvanlarından
 2891. BİLGE DÖNE HAN : birl. Bilge/Döne/Han ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2892. BİLGE HAN : birl. Bilge/Han ─ Son Uygur hanlarından
 2893. BİLGEHATUN : birl. Bilge/Hatun ─ İlteriş Kutluk Kağan’ın evdeşi, Bilge Kağan ve Tigin’in anası
 2894. BİLGEKAĞAN : Bilge/Kağan (Aslı, Türk Bilge Kağan’dır) ─ Türk tarihinin, bir çok nedenlerle en önde gelen kişilerinden. Türk Milliyetçiliğini devlet siyasetine sokan, ona sosyal, ve siyasal bir kimlik vererek, devlet-millet bütünleşmesini sağlayan, milliyetçiliğe “zaman boyutu”nu kazandırıp, onu çağlar ötesine götürebilmeyi amaçlayan ve ilk defa “ Birleşik Türk
 2895. Devletleri” fikrini ortaya çıkarıp bunu milli politika biçimine getiren, milli demokrasi düşüncesini bizzat uygulayarak,yönetimi döneminde sık sık kurultaylar toplayarak milletine “hesap veren” ve tüm bunları kardeşi Kül Tigin’in ölümünden sonra yazdırttığı “mengütaş’larda(Orkun anıtları) da bizzat anlatan ve son olarak da gerek Türk dili, gerek de edebiyatı ve içeriği açısından, dünyada bir eşi daha bulunmayan yazıları yazdırtan ulu kişi...İlteriş Kutluk Kağan’ın büyük oğlu, Kül Tigin’in ağabeyi.
 2896. BİLGEKAN : birl. Bilge/Kan
 2897. BİLGEKUTLUĞ : birl. Bilge/Kutluk ─ Göktürk kağanlarından
 2898. BİLGE KÜR ÇUL : birl. Bilge/Kül/Çur ─ Göktürkler dönemi Tarduş beylerinden
 2899. BİLGEKÜLKATIRHAN : birl. Bilge/Şad ─ Kapgan Kağan’ın yeğeni
 2900. BİLGE TAÇAM : birl. Bilge/Taçam ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2901. BİLGE TAMGAÇU : birl. Bilge/Tamgacı ─ Göktürkler ve Uygurlar döneminde yüksek dereceli memurlara verilen bir unvan
 2902. BİLGE TEKİN : birl. Bilge/Tekin ─ Gazneliler devletinin kurucularından
 2903. BİLGE TİGİN : birl. Bilge/Tigin ─ Selçuklular dönemi, Gürcistan valilerinden
 2904. BİLGE TONYUKUK : birl. Bilge/Tonyukuk ─ Göktürkler dönemi, ünlü, devlet adamı, siyaset bilimci ve tarihçisi...II Göktürk kağanlığının kuruluşunda önemli rolü olan, hem İlteriş Kutluğ Kağan’ın yakın yoldaşı ve başkanlığını, hem de Bilge
 2905. Kağan’ın başbakanlığını yapan ve kendi adına da yazıtlara yazı yazdıran ulu kişi
 2906. BİLGE TUDUN : birl. Bilge/Tudun ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2907. BİLGEBEK : birl. Bilge/Bek
 2908. BİLGEBEY : birl. Bilge/Bey
 2909. BİLGELİ : Bilgilik, bilgili ─ Özbeklerin, Konrat ve Konçakalı oymağı dip dedelerinden
 2910. BİLGEN : Bilen, bilgin, alim
 2911. BİLGENAY : birl. Bilgen/Ay
 2912. BİLGENER : birl. Bilgen/Er
 2913. BİLGETAY : birl. Bilge/Tay ─ Çengiz Kaan’ın kardeşlerinden
 2914. BİLGİN : Bilim adamı
 2915. BİLGÜ : Bilgi
 2916. BİLGÜN : birl. Bil/Gün
 2917. BİLGÜNAY : birl. Bilgün/Ay
 2918. BİLGÜTAY : birl. Bilgü/Tay
 2919. BİLHAN : birl. Bil/Han
 2920. BİLİG : Bilgiler, bilim, bilim dalı (orj) ─ Baybars Han dönemi hazinedarlarından
 2921. BİLGİALP : birl. Bilgi/Alp
 2922. BİLİG BARS : birl. Bilig/Bars ─ Harzem hanlarından
 2923. BİLİG BÖRİ : birl. Bilig/Böri ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2924. BİLİGKÖNÜL : birl. Bilig/Gönül ─ ..Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2925. BİLİK : Bilen, bilgili ─ Kıpçak hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 2926. BİLKAN : birl. Bil/Kan
 2927. BİLSAY : birl. Bil/Say
 2928. BİLSEV : birl. Bil/Sev
 2929. BİLTAN : birl. Bil/Tan
 2930. BİLTAY : birl. Bil/Tay
 2931. BİLUN : Esir, tutsak, (gönül ve akıl esiri, aşık, derviş)
 2932. BİLUNHATUN : birl. Bilun/Hatun ─ Orhan Gazi’nin ikinci evdeşi
 2933. BİLUNAY : birl. Bilun/Ay ─ Çengiz kaan’ın kızlarından
 2934. BİNALP : birl. Bin/Alp
 2935. BİNAY : birl. Bin/Ay
 2936. BİNBAY : birl. Bin/Bay
 2937. BİNBEĞ : birl. Bin/Bey
 2938. BİNBOĞA : birl. Bin/Boğa ─ Anadolu Selçukluları dönemi bey ve komutanlarından
 2939. BİNBULAK : birl. Bin/Bulak
 2940. BİNGÜN : birl. Bin/Gün
 2941. BİNİT : Binilecek nitelikteki, soylu at
 2942. BİNTAN : birl. Bin/Tan ─ Şato Türkleri kağanlarından (Bintan Kağan)
 2943. BİNTAY : birl. Bin/Tay
 2944. BİRALP. birl. Bir/Alp
 2945. BİRAY : birl. Biy/Ay
 2946. BİRBEN : birl. Bir/Ben Ben mec. Kendini beğenmiş ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 2947. BİRÇE : Biricik, yegane
 2948. BİRÇE BEGÜM : birl. Birçe/Begüm
 2949. BİRÇEBİKE : birl. Birçe/Bike
 2950. BİRÇEK : 1- Biricik 2- saçın ortadan ayrılıp yana dökülmüş hali
 2951. BİREBİN : Yegane, tek, biricik
 2952. BİRGE : 1- Beraber, birlikte 2- Biricik 3-Berke
 2953. BİRGEN : İçine kapanık, münzevi
 2954. BİRGÜL : birl. Bir/Gül Gülmekten gül
 2955. BİRGÜN : birl. Bir/Gün
 2956. BİRHAN : birl. Bir/Han
 2957. BİRİCİK : Tek, yegane, bir tane
 2958. BİRİÇİM : birl. Bir/İçim mec. İmrenilecek güzellik ve çekicilik
 2959. BİRİDİN : Güneyli, güney bölgesinden
 2960. BİRKAN : birl. Bir/Kan
 2961. BİRKİT : Birleşik, birleşmiş, müttehid
 2962. BİRLER : Birinciler ─ Türkmenlerin, Teke, Ötemiş ve Saçmaz oymakları dip dedelerinden
 2963. BİROĞUL : birl. Bir/Oğul biricik oğul
 2964. BİROL : birl. Bir/Ol
 2965. BİRSAY : birl. Bir/Say
 2966. BİRSEN : birl. Bir/Sen biricik
 2967. BİRSEV : birl. Bir/Sev
 2968. BİRSOY : birl. Bir/Soy
 2969. BİŞÜK : Nesil,so-sop, kavim, kardaş
 2970. BİTERGE : Gerek, hacet, ihtiyaç
 2971. BİTEV : (Bidev) 1- Soylu, soylu at 2- El değmemiş bakir
 2972. BİTİG : Yazı, yazıt
 2973. BİTİG BEG ARSLAN : birl. Bitig/Bey/Arslan ─ Uygur kağanlığı dönemi defterdarlarından
 2974. BİTİGÇİ : Katip, yazıcı
 2975. BİTİGEN : Anıt, yazıt, yazılı taş
 2976. BİTİM : Gaye, hedef, ülkü
 2977. BİTKİ (Bütkü) yerden biten, bebatad
 2978. BİYAN : (Bayan) (Buyan) Varlıklı, cömert ─ Eski Tanrı sıfatlarından
 2979. BİYAN KULİ : birl. Biyan/Kulu ─ Çağatay hanlarından
 2980. BİYUM : Cömert, eli açık ─ Kırgızların, Togay, Bugu ve Katık oymaklarının dip dedelerinden
 2981. BOD : Boy,uruk
 2982. BOGA : Boğa
 2983. BOGA TARKAN : birl. Boğz/Tarkan
 2984. BOGATUR GERAY : birl. Boğadur/Geray ─ Kırım hanlarından
 2985. BOĞ : Hediye, armağan
 2986. BOĞA : Boğa
 2987. BOĞAHAN : birl. Boğa/Han ─ Göktürkler dönemi, Töles hanlarından
 2988. BOĞA TİGİN : birl. Boğa/Tigin
 2989. BOĞA TİMUR : birl. Boğa/Timur
 2990. BOĞABEK : birl. Boğa/Bek
 2991. BOĞACA : Boğa gibi güçlü ─ Türkmenlerin, Teke ve Ötemiş oymakları dip dedelerinden
 2992. BOĞACI : Boğa deviren
 2993. BOĞAÇ : Boğucu, çok kuvvetli
 2994. BOĞAÇ HAN : birl. Boğaç/Han ─ Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2995. BOĞAÇUK : Küçük boğa, genç boğa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2996. BOĞANHAN : birl. Boğan/Han ─ Batı Göktürkleri devleti, Tardu Şad’ın komutanlarından
 2997. BOĞANOYAN : birl. Boğa/Noyan ─ Buryat efsanelerinde adı geçen ve Baykal gölünün egemeni olduğuna inanılan bey
 2998. BOĞAR : Boğucu, güçlü, kuvvetli
 2999. BOĞARHAN : birl. Boğar/Han ─ Bulgar hanlarından (Hıristiyan olduktan sonra, Mikail adını almış olan kişi...)
 3000. BOĞARCIK : Güçlü, boğucu ─ Göktürkler dönemi Dokuz beylerinden
 3001. BOĞARAK : (Hatun) birl. Boğar/Ak ─ Sabar hanlarından Balak Han’ın evdeşi
 3002. BOĞATAŞ : birl. Boğa/Taş ─ Kulagu Han’ın bey ve komutanlarından
 3003. BOĞAY : birl. Boğ/Ay
 3004. BOĞAYBİGE : birl. Boğay/Bike
 3005. BOĞTAG : Şapka, başlık, hanım başlığı
 3006. BOĞUTEKİN : birl. Boğu/Tekin ─ ..Türk mitolojisinde adı geçen bir bey
 3007. BOĞURCU : (Burcu,buğurcu) ─ Çengiz Kaan’ın gençlik yoldaşlarından andası ve komutanlarından
 3008. BOLCAL : Vade, müddet
 3009. BOLCA KAĞAN : birl. Bolçak/Kağan ─ Uygur kağanlarından
 3010. BOLÇAK : Gürz, topuz
 3011. BOLDAK (Bolçak)
 3012. BOLDUÇAĞ : Uygun zaman, olan çağ
 3013. BOLGAN : 1- Soylu at 2-Keşşaf, mucit 3- Olgun, olmuş, ermiş
 3014. BOLGU (Bolgi) : Orijinal, özgün
 3015. BOLUN : (Bilun)
 3016. BONCUK : Mücevher, takı
 3017. BONGU : (Bengü, mengü)
 3018. BOR : Bora, fırtına ─ Atilay Han’ın dip dedelerinden
 3019. BORA : Fırtına
 3020. BORA GİRAY(Han) : birl. Bora/Giray ─ Kırım hanlarından
 3021. BORABAY : birl. Bora/Bay
 3022. BORADAN : birl. Bora parçası
 3023. BORADAĞ : birl. Bora/Dağ
 3024. BORAHAN : birl. Bora/Han
 3025. BORAKAM : birl. Bora/Kam
 3026. BORAKAN : birl. Bora/Kan
 3027. BORAKUL : birl. Bora/Kul ─ Çengiz Kaan’ın bey ve komutanlarından, Öketay Kaan’ın gençlik yoldaşlarından
 3028. BORAKULU (Borakuli) birl. Bora/Kulu
 3029. BORATAN : birl. Bora/Tan
 3030. BORDAK : Semiz, şişman, balık etli
 3031. BORDU : Üzüm, asma
 3032. BORDU HATUN : birl. Bordu/Hatun ─ Çengiz Kaan’ın anasının diğer adı
 3033. BORHAN : birl. Bor/Han
 3034. BORKA : Baraka,ev
 3035. BORLA : Burla, üzüm, üzüm salkımı
 3036. BOROKAY : birl. Bor/Kay
 3037. BORULTAY : birl. Bor/Altay ─ Çengiz Kaan dönemi Kazak beylerinden
 3038. BOSUM : Endam, zerafet
 3039. BOSUT (Basat) anlayış, izan, hidayet
 3040. BOŞGUR : Eğitmen, öğretmen, talimci
 3041. BOŞGUT : Öğrenci, şakirt
 3042. BOY : 1- Uruk, uyruk, oymaklar birliği 2- Eda, endam
 3043. BOYAKUL : birl. Boya/Kul
 3044. BOYALMIŞ : Boy başkanı, bey
 3045. BOYAN : (Bayan, buyan)
 3046. BOYAR : (Bayar) ─ Tuna Bulgarları hanlarının ünvanlarından
 3047. BOYDABİLGE : birl. Boyda/Bilge ─ Kazak hanlığı dönem, beylerinden
 3048. BOYDA(Ğ) : Soyut, mücerred
 3049. BOYDAK (Baydak)
 3050. BOYDALI : birl. Boyda..lı ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü, Semiz oymağı dip dedelerinden
 3051. BOYDAŞ : Aynı boyun mensubu
 3052. BOYDAŞHAN : birl. Boydaş/Han ─ Kazak hanlarından
 3053. BOYKAL : birl. Boy/Kal
 3054. BOYKUL : birl. Boy/Kul
 3055. BOYLA : Unvan veren kişi
 3056. BOYLA BAĞA TARKAN : birl. Boyla/Bağa/Tarkan ─ İlteriş Kağan’ın yakın yoldaşı ve komutanlarından (Bilge Tonyukuk’un öteki adı)
 3057. BOYLA KUTLUK TARKAN : Boyla/Kutluk/Tarkan
 3058. BOYLAN : Adına vr soyuna layik ─ Batı Hunları hanlarından
 3059. BOYLUĞ : 1- Soylu 2- Yakışıklı
 3060. BOYSAL : birl. Boy/Sal
 3061. BOYSAN : Yakışıklı, heybetli
 3062. BOZ : 1- Sert, şiddetli2- Alaca renk,füme rengi3- Toprak rengi
 3063. BOZAN : Bozmak...dan düşmanı yenip dağıtan ─ Selçuklular (Berkyaruk) dönemi bey ve komutanlarından
 3064. BOZANABA : birl. Bozan/Apa ─ Selçuklular dönemi Azerbaycan atabeylerinden
 3065. BOZAN ALP : birl. Bozan/Alp
 3066. BOZAN HAN : Bozan/Han ─ Çağatay hanlarından
 3067. BOZANÇUR. birl. Bozan/Çur ─ Timur Kürkan Han’ın dip dedelerinden
 3068. BOZANER : birl. Bozan/Er
 3069. BOZAT : birl. Boz/At
 3070. BOZAY : birl. Boz/Ay
 3071. BOZBALA : birl. Boz/Bala
 3072. BOZBAY : birl. Boz/Bay
 3073. BOZBÖRİ : birl. Boz/Böri
 3074. BOZBUĞA : birl. Boz/Boğa
 3075. BOZCA : 1- Cesur, gözükara 2- Boz rengine kaçan
 3076. BOZCA ALP : birl. Bozca/Alp
 3077. BOZCABAY : birl. Bozca/Bay
 3078. BOZCABEK : birl. Bozca/Bey
 3079. BOZCAER : birl. Bozca/Er
 3080. BOZCAHAN : birl. Bozcz/Han
 3081. BOZCAK : Cesur
 3082. BOZÇİN : Dürüst, güvenilir
 3083. BOZDAĞ : birl. Boz/Dağ
 3084. BOZER : birl. Boz/Er
 3085. BOZDOĞAN : birl. Boz/Doğan Bir doğan türü
 3086. BOZERK : birl. Boz/Erk
 3087. BOZKIR : Step, çöl, vaha
 3088. BOZKURT : birl. Boz/Kurt ─ Oğuz Kağan destanında, Oğuz’a yol gösteren efsane kurt. Genel olarak Türk boylarının hemen tamamında, Türklerin karakteristik özelliklerini üzerinde taşıdığına inanılan “Milli sembol” pozisyonundaki hayvan (Önceleri “Gökbörü” olarak kullanılan bu ad, Selçuklular döneminden sonra, daha yaygın olarak “Bozkurt” olmuştur.)
 3089. BOZKUŞ : birl. Boz/Kuş ─ Kirman Seçukluları beylerinden
 3090. BOZKUT : birl. Boz/Kut
 3091. BOZLAK : 1- Boz ve kül renginde olan 2- Otlak, mera
 3092. BOZOK : birl. Boz/Ok ─ Otmanlıların bağlı bulunduğu Oğuz boyu
 3093. BOZOKAN : birl. Boz/Okan
 3094. BOZOKAY : birl. Boz/Okay
 3095. BOZOKLU : Bozok boyuna mensup olan ─ 1-Ertuğrul gazi’nin yakın yoldaşlarından 2- Akkoyunlular dönemi beylerinden
 3096. BOZTAŞ : birl. Boz/Taş ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 3097. BOZTAY : birl. Boz/Tay
 3098. BOZTİMUR : birl. Boz/Timur ─ Anadolu Selçukluluaru dönemi komutanlarından
 3099. BOZULUS : Bozoklu
 3100. BOZYEL : birl. Boz/Yel
 3101. BOZYİĞİT : birl. Boz/Yiğit ─ Kırgız destanlarında adı geçen bir bey
 3102. BÖBÜLÜK : Koca, gül
 3103. BÖÇKE : 1- Canavar 2- Böcek ─ Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 3104. BÖDGE : Çağ, zaman
 3105. BÖG(Bök) : Kısmet, nasip
 3106. BÖGÜ : 1- Filozof, hikmet sahibi kişi 2- Büyü, sihir 3- Ejderha, canavar 4- zehirli bir böcek
 3107. BÖGÜ ALP : birl. Bögü/Alp ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından. Kürşad’ın kırklarından
 3108. BÖGÜBİLGE : birl. Bögü/Bilge
 3109. BÖGÜKAĞAN : birl. Bögü/Kağan ─ Uygur kağanlarından,Bavyan Çur kağan’ın oğlu. Bu kağan döneminde, Türk tarihinin ilk, toplu din değiştirme olayı yaşanıp manihaizme geçilmiştir.
 3110. BÖGÜSALÇIK : birl. Bögü/Salçık
 3111. BÖGÜ TİGİN : birl. Bögü/Tigin
 3112. BÖGÜİÇİ : Bögücü ─ Altay Türkleri, Koyubal oymağı dip dedelerinden
 3113. BÖGÜHAN : birl. Bögü/Han
 3114. BÖGÜR : 1- Ordunun kanatlarından her biri, cenah 2-Kaburga ile kalça arasındaki bölge
 3115. BÖĞDÜN : Bürokrat, yüksek dereceli memur
 3116. BÖĞREK : Ordugah, merkez ordu, merkez ordunun savaş pozisyonu
 3117. BÖĞÜRMÜŞ : Şamatacı, gürültücü
 3118. BÖĞÜRTAK : birl. Böğür/Dağ ─ Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 3119. BÖĞÜŞ : Zeka, daha
 3120. BÖKAY : birl. Bök/Ay ─ 19.Yüzyıl Kazak bilginlerinden
 3121. BÖKE (Bögü, bökü)
 3122. BÖKE BUDRAÇ : birl. Böke/Budraç ─ Yabaka hanlığı dönemi komutanlarından
 3123. BÖKEHAN : birl. Böke/Han ─ Uygur hanlarından
 3124. BÖKEKAĞAN : birl. Böke/Kağan ─ Kapkan Kağan’ın oğlu. Bilge Kağan’ın amca çocuğu
 3125. BÖKEN : Ahu, ceylan
 3126. BÖKEVUL : Aşçı, iyi yemek yapan
 3127. BÖKLİ : Yakışıklı,Şık, iyi giyimli
 3128. BÖKLİCE : Şık giyimli
 3129. BÖLE : Pay, nasp, kısmet
 3130. BÖLEN : Bölüm, pay ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3131. BÖLEK : Hediye, armağan
 3132. BÖLÜK : 1- Kısım, ekip, bölüm 2- Pay, nasip
 3133. BÖLÜKBAŞ : birl. Bölük/Baş
 3134. BÖLÜKBAY : birl. Bölük/Bay ─ Kırgızların, Togay ve Bugu oymakları dip dedelerinden
 3135. BÖLÜKDAĞ : birl. Bölük/Dağ
 3136. BÖLÜKTAY : birl. Bölük/Tay
 3137. BÖLÜN : Yönetici, şef
 3138. BÖNAK : birl. Bön/Ak Kumanlar dönemi beylerinden
 3139. BÖNGE : Tekme, şut
 3140. BÖNGER : Tekmeleyici, iyi tekme atan
 3141. BÖRÇE : Zülüf
 3142. BÖRÇEK : Zülüf
 3143. BÖRİ : Kurt ─ 1- Göktürkler ve Uygurlar dönemlerinde Kağan muhafızlarına verilen genel bir ad. 2- Kırgızların, Togay ve Bugu oymaklarının dip dedelerinden
 3144. BÖRİALP : birl. Böri/Alp
 3145. BÖRİ TAĞ TEKİN : birl. Böri/Dağ/Tekin ─ Selçuklular dönemi komutanlarından ve Tuğ Tekin’in oğlu. Böriler devletinin kurucusu
 3146. BÖRİ TARKAN : birl. Böri/Tarkan ─ Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 3147. BÖRİTEKİN : birl. Böri/Tekin ─ Gazneliler dönemi bey ve komutanlarından
 3148. BÖRİTİGİN : birl. Böri/Tigin ─ Batı Göktürkleri yabgularından
 3149. BÖRİTİMUR : birl. Böri/Timur
 3150. BÖRİBARS : birl. Böri/Bars ─ Alparslan Han’ın torunlarından Berk yaruk ve Sançar Han’ın kardeşi
 3151. BÖRİBÖGÜ : birl. Böri/Bögü ─ Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 3152. BÖRİHAN : birl. Böri/Han ─ Çağatay hanlarından
 3153. BÖRİSOY : birl. Böri/Soy
 3154. BÖRİTEÇİNE (Börteçine) Benekli bozkurt ─ Ergenekon destanlarının çeşitli versiyonlarından birinde, Ergenekon’dan çıkışı gösteren dişi kurt, bir diğerinde ise bu addaki demirci ustası olarak geçer.
 3155. BÖRK : Başlık, tüylü hayvan derilerinden yapılan başlık “ Türk Şapkası”
 3156. BÖRKAY : birl.Börk/Ay
 3157. BÖRKE (Börk) ─ Kırgızların , Murat Ali oymağı dip dedelerinden
 3158. BÖRKHAN : birl. Börk/Han
 3159. BÖRKLÜ(Ğ) Saygıdeğer
 3160. BÖRKLÜCE : Saygıdeğer, saygı gösterilen ─ Otmanlılar dönemi Türkmen beylerinden (Şeyh Bedrettin’in müridlerinden)
 3161. BÖRKÜYARUK : birl. Börk’ü/Yaruk ─ Selçuklu Hanlarından (Berkyaruk)
 3162. BÖRTE : Benek
 3163. BÖRTEBİGE : birl. Börte/Bike
 3164. BÖRTEÇİNE(Böriteçine) (Böri Tegin)
 3165. BÖRÜ : (Böri) Kurt
 3166. BÖYREK : (Böğrek, Beyrek)
 3167. BUBİK : Konca,gül
 3168. BUCAK : 1-gizli bölge 2- Uzak yer
 3169. BUCUGA : (Buğucu, ceylan avcısı) ─ Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 3170. BUDAK : Sert dal parçası mec. Güç, sertlik, dayanıklılığı sembolize eder.
 3171. BUDAKALP : birl. Budak/Alp
 3172. BUDAKBAY : birl. Budak/Bay
 3173. BUDAKBEĞ : birl.Budak/Bey ─ Dulkatır oğulları dönemi beylerinden
 3174. BUDAKHAN : birl. Budak/Han ─ Şeyban oğulları hanlarından
 3175. BUDAKTAN : birl. Budak/Tan
 3176. BUDAKTAY : birl. Budak/Tay
 3177. BUDAN : (budun) ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 3178. BUDANIR : Budanmak..dan
 3179. BUDAY : Buğday
 3180. BUDAYBEK : birl. Buğday/Bek ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 3181. BUDİN : (Budun)
 3182. BUDİNHAN (Budunhan)
 3183. BUDRAÇ : Gözüpek, cesur
 3184. BUDULGAN : Yürekli,cesur ─ Otmanlıların dip dedelerinden
 3185. BUDUN : Bütün, Ulu, millet “ Siyasi ve dini yapıları ne olursa olsun soy,dil, töre, kültür, tarihsel yapıları bir olup, psikolojik olarak birbirine bağlı insan topluluğu.Türkçede kullanılan millet ve ulus sözcükleri tam olarak bu anlamı içermektedir. Millet, din ortaklıklarını daha ön planda tutan bir anlam içerirken Ulus ise, daha çok boy ve uruk anlamlarını içerir.Buna rağmen yakın zamana kadar millet, son zamanlarda ise ulus sözcükleri dilimize yer etmiştir. Oysa gerek günlük dilimizde gerek yazı dilimizde bu sözcüğün bir an önce kullanıma girmesi gerekmektedir.”
 3186. BUDUNAY : birl. Budun/Ay
 3187. BUDUNBAY : birl. Budun/Bay
 3188. BUDUNBİKE : birl. Budun/Bike
 3189. BUDUNÇAR (Budunçu-Yir) Sözcüğünün tam anlamıyla” Ulusçu”, “milletçi” ─ Efsanevi Alanguva’nın babasız oğlu. Efsaneye göre “Oğuz Töresi”’ni yeniden gündeme getirip, yürürlüğe koyan kişi
 3190. BUDUNÇAR MUNAK : birl. Budunçar/Munak ─ Oğuz kağan dönemi beylerinden
 3191. BUDUNÇİ : Buduncu, Ulusçu
 3192. BUDUNÇİYİR : birl. Buduncu/Yir,yer toprak ─ Çengiz Kaan’ın dip dedelerinden
 3193. BUDUNÇUYAR : (Budunçiyir)
 3194. BUDUNHAN : birl. Budun/Han ─ Buhara hanlığının kurucusu ve ilk hanı
 3195. BUDUNAL : birl. Budun/Al
 3196. BUGA : Boğa
 3197. BUGAN : 1- Boğan 2- Alamet, işaret, iz
 3198. BUGANAY : birl. Bugan/Ay ─ Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Baybaktı oymakları dip dedelerinden
 3199. BUGATEG : Boğa gibi güçlü
 3200. BUGAY : 1-Afacan, ele avuca sığmayan 2- Buğu, ceylan ─ Kazakların, Ortayüz bölüğü oymak beylerinden
 3201. BUGU : 1- Buğu, ceylan 2- Böcek, örümcek 3- Canavar ─ Kazakların, Togay oymağı dip dedelerinden
 3202. BUGUR : Sürekli,devamlı, devamlılığı olan
 3203. BUGA : Boğa
 3204. BUĞATEKİN : birl. Boğa/Tekin ─ Kirman Selçuklularının beşinci hanı
 3205. BUĞDAN : Buğudan
 3206. BUĞDAY : Buğday ─ Divanı Lügat’te adı geçen bir bey
 3207. BUĞRA : 1- Genç aygır 2- Genç erkek deve
 3208. BUĞRA ALP : birl. Buğra/Alp
 3209. BUĞRA HAN : birl. Buğra/Han ─ Uygur hanlarından
 3210. BUĞRAİLİG : birl. Buğra/İlig ─ Karahanlı hanlarından Togan Han’ın kardeşi
 3211. BUĞU : 1- Ceylan, 2- Yavru geyik 3- Buhar
 3212. BUĞU ALP : Buğu/Alp
 3213. BUĞUBEGÜM : birl. Buğu/Begüm
 3214. BUĞUHAN : birl. Buğu/Han ─ 1- Çengiz kaan’ın dip dedelerinden 2- Uygur hanlarından
 3215. BUĞU TEKİN : birl.Buğu/Tekin ─ Dokuz Oğuz destanında adı geçen bir bey
 3216. BUĞU TUĞRUL : birl. Buğu/Tuğrul ─ 1- Selçuklu hanı Tuğrul bey’in bazı kayıtlardaki adı böyle geçer.2- Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3217. BUĞUÇAN : Boğucu, boğaç ─ Çengiz Kaan dönemi bey ve komutanlarından
 3218. BUKA : Boğa ─ Irak Selçukluları beylerinden, anası oğlu bey’in yakın yoldaşı
 3219. BUKAALP : birl. Boğa/Alp
 3220. BUKAĞI : Kelepçe, atların ayağına takılan bir çeşit köstek ─ Batı Göktürkleri bey ve komutanlarından
 3221. BURAK : Güçlü, yenilmez
 3222. BURAK TUTUK : birl. Burak/Tutuk ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bie bey
 3223. BUKAN : (Mokan, Büken) Güçlü, yenilmez
 3224. BUKAN KAĞAN : (Mokan, Kağan) ─ Göktürk kağanlarından
 3225. BUKUK : Tomurcuk, filiz
 3226. BULAÇ : Bulucu, keşşaf, mucit
 3227. BULAGAN : 1- Olgun, kamil 2- Bulan, bulucu ─ Hazar devleti hanlarından
 3228. BULAK : Göze, kaynak, pınar
 3229. BULAKHAN : birl. Bulak/Han ─ Altınordu hanlarından
 3230. BULAN : (Bulgan) Bulmaktan...keşşaf, mucit ─ Moğol oymaklarından ve ilk beylerinden
 3231. BULAN HAN (Bulan Kağan) : birl. Bulan/Han, Kağan ─ Hazar Kağanlarından
 3232. BULAR : Bulur, mucit
 3233. BULASI : Ülkü, bulunması istenen
 3234. BULAT : (Bulut) (..Bu ad, Farsça “polat” da olabilirse de kişisel görüşüm olarak, Bulut olabileceğini düşündüm. Çünkü, kayıtlarda Arapça yazılı olması ve Türkçe’nin ağız farklılıkları sonucu böyle bir biçime girebileceği, ayrıca bu ağız farklılıklarının anlam farklılığına yol açmadığı gerçeğinden yola çıktım.) ─ Kazan hanlığının son dönem bey ve komutanlarından
 3235. BULÇA : 1- Bolluk, ganimet, bereket 2- Bulucu, mucit ─ Atilay Han’ın dip dedelerinden
 3236. BULÇAHAN : birl. Bulça/Han ─ Oğuz destanında adı geçen bir bey
 3237. BULÇU : Bulucu, mucit
 3238. BULÇUM : Keşif, buluş
 3239. BULDAN : Bolluk, refah
 3240. BULDU : Önemli, değerli, az rastlanan
 3241. BULDUR : 1-İri su damlası 2- Gözyaşı
 3242. BULDAK : 1- Bulanık, karışık, karma 2- Kıyı, sahil ─ Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından (Yağıbasan bey’in oğlu)
 3243. BULGAN : 1- Olgun,kamil 2- Bulucu, mucit
 3244. BULGANÇ : Karma, kırma, karışık
 3245. BULGAR : Karışık, bulanık, karışmış, içiçe girmiş
 3246. BULGAŞ : Karışıklık, karmaşa
 3247. BULGAY : birl. Bulug/Ay ─ Otmanlıların dip dedelerinden
 3248. BULMAZ : 1- olgunlaşmamış 2- Sakin, tembel
 3249. BULMUŞ : 1- Olgun, erdemli, oturaklı 2- Keşşaf, mucit ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3250. BULU : Anlayış, idrak, izan
 3251. BULUÇ : 1-Bulucu 2- anlayış, fehim ─ Atilay Han’ın dip dedelerinden
 3252. BULUG : 1- Keşif bölgesi, keşfedilen yer, bölge 2- Fidye, haraç ─ Divanı Lügat’de adı geçen bir bey
 3253. BULUGA : Bulug
 3254. BULUGAN : Bulan, bulucu
 3255. BULUK TİMUR : birl. Buluk/Timur
 3256. BULUM : İrfan
 3257. BULUNG : Bulunulan yer, yön, taraf
 3258. BULUNGU : Bulung
 3259. BULUŞ : 1-Ferset, buluculuk 2- Manevi destek
 3260. BULUŞGAN : Maharetli, becerikli
 3261. BULUT : Yağmur bulutu
 3262. BUMİN : 1- Merkez ordu, çekirdek ordu 2- Puhu kuşu
 3263. BUMİN KAĞAN : Bumin/Kağan ─ Tarihteki “Türk” adıyla bilinen ilk devlet olan Göktürk devletinin kurucusu olan ulu kişi
 3264. BUN : Üzüntü, keder, bunalım, kendinden geçiş
 3265. BUNAK : bunlu, üzüntülü, kendinden geçmiş
 3266. BUNALMIŞ : Üzgün, mahzun
 3267. BUNBEG : birl. Bun/Bey
 3268. BUNG : Bun, keder
 3269. BUNLUALP : birl. Bunlu/Alp
 3270. BUNLUBAY : birl. Bunlu/Bay
 3271. BUNLUBEK : birl. Bunlu/Bey
 3272. BUNLUĞ : Bunlu, kederli
 3273. BUNLUHAN : birl. Bunlu/Han
 3274. BUNSUZ : Mutlu, huzurlu
 3275. BURAN : Burmaktan...Burucu
 3276. BURCU : 1- Buruk, burucu 2- Güzel ve keskin koku 3- Biber
 3277. BURÇAK : 1- Nohutgillerden bir tahıl 2- İrmiklik buğday
 3278. BURÇALP : birl. Burç/Alp
 3279. BURÇAY : birl. Burç/Ay
 3280. BURÇBEĞ : birl. Burç/Bey
 3281. BURÇİGEN : Böü/Tigin Moğol ağzındaki söylenişi (Türk ağızlarında Kuzey’e çıkıldıkça T ”ler Ç’ ye dönüşür. Çigin, Tigin, Çengiz Tengiz vb.) ─ Çengiz Kaan’ın aile adı. Uygur kökenli olup, sonraları kuzeye göç ederek,Moğol oymaklarının arasına karışmış bir oymak
 3282. BURÇİN : Dişi geyik ─ Çengiz Kaan’ın ,Konrat oymağı beyinin kızı olan ilk evdeşi (Cuci Han, Çağatay Han, (Burçigen)
 3283. Öketay Han ve Tulay Han’ın anaları)
 3284. BURÇUGİN : Özü sözü bir, güvenilir ─ Göktürkler dönemi beylerinden
 3285. BURÇUK : 1- Tahta veya keçeden yapılmış küçük heykel 2- Varlık, servet 3- Çiçek, gül
 3286. BURÇUN : Burçin
 3287. BURHAN : birl. 1- Vur/Han 2- Bur/Han
 3288. BURKA : Yüz örtüsü, fular (Tozdan ve fırtınadan korunmak için yüze takılan örtü)
 3289. BURKAN : 1- Totem, heykelcilik 2- Hüzün, iç burkuntusu
 3290. BURKANAY : birl. Burkan/Ay
 3291. BURKANKULU : birl. Burkan/Kulu ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3292. BURKAY : birl. Buruk/Ay
 3293. BURKE : 1-Burka 2- Berke, kamçı
 3294. BURKEHAN : birl. Burke/Han ─ Altınordu hanlarından (Cuci Han’ın oğlu, Batu Han’ın kardeşi)
 3295. BURKEOĞUL : birl. Berke/Oğul ─ Berke Han’ın han olmadan önceki adı
 3296. BURKUT : birl. Bur/Kut ─ Özbek oymak beylerinden
 3297. BURLA(Hatun) : Üzüm, üzüm salkımı ─ 1- Çengiz Kaan’ın anası 2- Bayındır Han’ın kızlarından
 3298. BURTA : 1- Benek, ben 2- Altın tozu
 3299. BURTAG : Burtak çakıllı, taşlı toprak
 3300. BURTAKALP : birl. Burtak/Alp
 3301. BURTE CUCİN : birl. Burte/Cucin ─ Öketay Kaan’ın birinci evdeşi
 3302. BURUK : Kırgın, alıngan, mahzun
 3303. BURUKALP : birl. Buruk/Alp
 3304. BURUKAY : birl. Buruk/Ay
 3305. BURUKBAY : birl. Buruk/Bay
 3306. BURUKBEY : birl. Buruk/Bey
 3307. BURUKBÖRİ : birl. Buruk/Böri
 3308. BURUKER : birl. Buruk/Er
 3309. BURUL : İçli, içten, samimi
 3310. BURULTAY : birl. Burul/Tay ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3311. BURUNÇUK : Burulmuş, buruşuk ─ Türkmenlerin. Çavdur oymağı dip dedelerinden
 3312. BURUNDU : Atların terbiyesi için burunlarına takılan kıskaç ─ Kazak hanlarından
 3313. BURUNDUK : (Burundu) ─ Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 3314. BURUNGU : Geçmiş, mazi, hatıra
 3315. BUŞKU : Telaş, heyecan
 3316. BUTUN : Bütün, budun
 3317. BUYAN : (Bayan, Muyan) 1- Kut, baht, mutluluk 2- Sevap,hayr3- Dayanıklılık, mukavemet
 3318. BUYAN KARA : birl. Buyan/Kara ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3319. BUYAN TİMUR : birl. Buyan/Timur ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3320. BUYANAY : birl. Buyan/Ay
 3321. BUYANBEGÜM : birl. Buyan/Begüm
 3322. BUYANBİGE : birl. Buyan/Bige
 3323. BUYANÇUK : Buyancık
 3324. BUYANDI : Kutlu, bahtı açık
 3325. BUYANDU KAĞAN : birl. Buyandı/Kağan ─ Uygur kağanlarından
 3326. BUYRA : Kıvırcık, kıvrılmış, bürülmüş
 3327. BUYRAÇ : Amir, buyuran ─ Yabaku hanlığı beylerinden
 3328. BUYRAT : Engebe, engel ─ Baykal gölü cıvarında yaşayan bir Moğol oymağı
 3329. BUYRUK : 1- Emir, buyuruk, buyurma 2- Göktürkler döneminde vezir, (bakan) anlamına da kullanılmıştır.
 3330. BUYRUKALP : birl. Buyruk/Alp
 3331. BUYRUKATA : birl. Buyruk/Ata
 3332. BUYRUKAY : birl. Buyruk/Ay
 3333. BUYRUKBAY : birl. Buyruk/Bay
 3334. BUYRUKÇUR : birl. Buyruk/Çur ─ Göktürkler (Bilge Kağan) dönemi beylerinden ve Çin elçilerinden
 3335. BUYRUKHAN : birl. Buyruk/Han
 3336. BUYUN : (Buyan, Bayan) ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 3337. BUYURUK : Buyruk, emir ─ Çengiz Kaan dönem Nayman beylerinden
 3338. BUZAÇ : Bozucu, bozguna uğratan ─ Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 3339. BUZAÇ TUTUK : birl. Buzaç/Tutuk ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3340. BUZAN : Bozan, düşman birliğini dağıtan ─ Atilay han dönemi Hun komutanlarından
 3341. BUZANALP : birl. Bozan/Alp
 3342. BUZANHAN : birl. Bozan/Han ─ Çağatay hanlarından
 3343. BUZKAN : 1- Buzan 2- Buz/Kan
 3344. BÜBÜLÜK : Gül, konca
 3345. BÜDENE : Bir bıldırcın türü
 3346. BÜGÜ : 1- Büyü, sihir 2- felsefe 3- ejderha
 3347. BÜGÜHAN : birl. Bügü/Han
 3348. BÜK : Kıyı, sahil
 3349. BÜKE : 1- Genç kız, küçük hanım (Bike) 2- Bükü, ejderha
 3350. BÜKE BADRAÇ : birl. Büke/Badraç ─ Mitolojideki, yedi başlı ejderha
 3351. BÜKEÇ : Güçlü, bükücü ─ Özbeklerin Konrat oymağı beylerinden
 3352. BÜKEY : Büken, bükücü, güçlü
 3353. BÜKİN : Hanımcık, küçük hanım ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir hanım
 3354. BÜKLÜM : Kıvrım, büküntü, saçak
 3355. BÜKÜ : Ejderha
 3356. BÜKÜŞ : Bükme eylemi, bükmek
 3357. BÜKÜŞ BUĞA : birl. Büküş/Boğa ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3358. BÜLEK : Bilek ─ Kırgızların, Mürti oymağı beylerinden
 3359. BÜLTE : Demet, deste, top
 3360. BÜNGÜ : Tos atmak, kafa vurmak
 3361. BÜNGÜBAY : birl. Büngü/Bay
 3362. BÜR : Gonca; gonca gül
 3363. BÜRÇE : Kurt yavrusu
 3364. BÜRÇEK : 1- Kurt yavrusu 2- Saç kıvrımı
 3365. BÜRGE : 1- Kellik 2- Bahşiş, hediye
 3366. BÜRGEBEGÜM : birl. Bürge/Begüm
 3367. BÜRGEBİKE : birl. Bürge/Bike
 3368. BÜRKEV : Himaye,vesayet
 3369. BÜRKÜT : 1- Bahşiş, hediye 2-bir kartal türü ─ Manas destanında adı geçen bir bey
 3370. BÜRKÜT KARA : birl. Bürküt/Kara ─ Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3371. BÜRÜM : Bürülmüş, katlanmış
 3372. BÜRÜNCÜK : İpekten yapılmış, şal, fular
 3373. BÜTE : 1- Fidan 2- Bütünlük
 3374. BÜVET : Baraj, set, su seti
 3375. BÜYÜ : Sihir, gizliyi bilme işi, bilgelik
 3376. BÜYÜK : 1- Olgun, saygıdeğer 2- Bilge 3- Büyü, büyücü
Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim