Leyla ile Mecnun - Fuzuli

Bu Hazret-i İzzetden izhâr-ı hamd ileistimdâd-ı husûl-i metâlibdürveÂsâr-ı şükr ile istid'â-yı setr-iMeâyibdür

 1. Elhamdü li-vâhib'il-mekârim, Ve'ş-şükrü li-sahibi'l-merâhim
 2. Veh've'l-ezeliyyü fi'l-bidâye, Veh've'l-ebediyyü fi'n-nihâye
 3. Kad şâa bi-sun'ihi beyâneh, Mâ a'zamu fi'l-bakâi şâneh
 4. Sübhânallah zihî hudâvend, Bî-şibh u şerîk u misl u mânend
 5. Meşşâta-i nev arûs-i âlem, Gevher-keş-i silk-i nesl-i Âdem
 6. Sarrâf-ı cevâhir-i hakâyık, Keşşâf-ı gavâmız-ı dekâyık
 7. Peydâ-kon-i her nihan ki bâşed, Pinhân-kon-i her iyan ki bâşed
 8. Mi'mâr-ı binâ-yı âferîniş, Sîr-âb-kon-i riyâz-ı bîniş
 9. Yâ Rab mededî ki derd-mendem, Aşüfte vü zâr ü müst-mendem
 10. Ez feyz-i huner haber ne-dârem, Cuz bî-hunerî huner ne-dârem
 11. Şugl-i acebî girifteem pîş, Pîş u pes-i û tamâm teşvîş
 12. Sengîst be-râhem uftâde, Bahrîst merâ hirâs dâde
 13. Tevfîk-i toem eger ne-bâşed, V'er lutf-ı to râhber ne-bâşed
 14. Muşkil ki der in girîve-i teng, La'lî beder ârem ez dil-i seng
 15. Muşkil ki mûrad ruh numâyed, Zin bahr durî be-destem âred
 16. An kon ki dilem furûğ- gîred, Levham rakam-ı safâ pezîred
 17. Âyîne-i hâtıram şeved pâk, Rûşen gerded çerâğ-ı idrâk
 18. Kufl-i der-i ârzû bitâbem, Her çîz taleb konem biyâbem
 19. Bahşed be-riyâz-ı devletem âb, Ebr-i kerem-i Rasûl u ashâb
  Bu şükûfe-i gül-zâr-ı tevhîddür ve Nev bâve-i bûstân-ı temcîddür
 20. Ey mûnis-i ehl-i zevk yâdun, Ebvâb-ı emel kilîdi adun
 21. Ey genc-i atâ tılısmı ismün, Sen genc-i nihân cihaân tılısmun
 22. Ey cûd-ı vücûdı kevne vâhib, Zâtı kimi i'tirâfı vâcib
 23. Ey silsile-i vücûda nâzım, Rezzâk-ı erâzil ü eâzım
 24. Ey perde-keş-i rümûz-ı mübhem, Müstahfız-ı intizâm-ı âlem
 25. Ey mûnis-i hâtır-ı perîşân, Bî-cân olana mahabbetün cân
 26. Ey nakş-tırâz-ı safha-i hâk, Sâhib-rakam-ı hutût-ı eflâk
 27. Ey muhtesib-i cihât-ı erkân, Kân-ı güher-i vücûb ü imkân
 28. Ey mebde-i feyz-i âferîniş, Senden rûşen çerâğ-ı bîniş
 29. Ey perde-i mâsivâ nikâbun, Senden özge senün hicâbun
 30. Ey sırr-ı vücûdun emr-i ma'lûm, Mevcûd hemîn sen özge ma'dûm
 31. Ey yeddi gül ü tokuz gülistân, Feyz-i keremünle sebz ü handân
 32. Ey varı yoh eyleyen yohı var, Yoh varlığunda zann ü inkâr
 33. Ey şâhid-i gayb perde-dârı, Fikrün güli ma'rifet bahârı
 34. Ey âleme feyz-i cûd senden, Halka şeref-i vücûd senden
 35. Ey cümle cihân sana rızâ-cû, Senden hâlî senünle memlû
 36. Ey şem'-i ezel fetîle-sûzı, Bezm-i ebed encümen-fürûzı
 37. Ey şirk ü şerîkden münezzeh, Sırr-ı ezel ü ebedden âgeh
 38. Ey bâr-ı Hudâ-yı âlem-ârây, Tahsîn işüne hemîn ola rây
 39. Ahsent zihî hakîm-i kâmil, Ne şükr ola sun'una mukâbil
 40. Fıtrat rakamın çeken zamanda, Hakkâ ki bu emr-i kün fe kânda
 41. Hükm etdün kim ne ola ahvâl, Ne vaz' ile çizgine meh ü sâl
 42. Devrân ne zamanda ola âhir, Her devrinde ne ola zâhir
 43. Nişe ola ferd-i nesl-i Âdem, Her ferdi anun ne ede her dem
 44. Eşyâya çoh etmezem tehayyür, Senden yanadur hemîn tefekkür
 45. Eşyâ aceb olmaz olsa zâhir, Kim var senün kimi muzâhir
 46. Ammâ çü sana kadîmdür zât, İdrâk sana yeter mi heyhât
 47. İdrâkümüze kemâl-i hayret, Tevhîdüne besdürür delâlet
 48. Endîşe-i zât kılmak olmaz, Bilmek bu yeter ki bilmek olmaz
 49. Ol dem ki urup binâ-yı muhkem, Çekdün rakam-ı nizâm-ı âlem
 50. Hakkâ ki hoş intizâm verdün, Ârâyişini tamâm verdün
 51. Etdün gereğin ger az ger çoh, Bir nesne gereklü yoh ki ol yoh
 52. Bir nev' ile eyledün müheyyâ, Kim geldi kusûrdan müberrâ
 53. Eşyâda egerçi râz çohdur, Ol kim ola râzun anda yohdur
 54. Eşyâ nişe senden olsun âgâh, El kudretu ve'l-bekâu li'llâh
  Bu münâcât deryâsından bir cevherdür ve Tazarru' ma'deninden bir gevherdür
 55. Yâ Rab kerem et ki hâr ü zârem, Dergâha besî ümîd-vârem
 56. Toprağ idüm eyledün bir insân, Müstevcib-i akl ü kâbil-i cân
 57. Ger cân ise hâk-i dergehündür, V'er akl ise sâlik-i rehündür
 58. Men gülşen-i cân içinde hârem, Âyîne-i akla bir gubârem
 59. Nem var ki lâf edem özümden, Mahv eyle meni menüm gözümden
 60. Ol gün ki yoh idi mende kudret, Kıldun mana gaybetümde şefkat
 61. Cân verdün ü sâhib-i dil etdün, İdrâk-i umûra kâbil etdün
 62. Ger safha-ı sûrete misâlüm, Çekmezdi kazâ n'olurdı hâlüm
 63. Hâlâ ki havâlegâh-ı cûdem, Makbûl-ı saâdet-i vücûdem
 64. Yüz şükr ki yoh sana hilâfum, İnsâfum var ü i'tirâfum
 65. Eyle değülem ki bu arada, Sedd ola sülûküm i'tikâda
 66. Her lahza akîdem ola zâil, Tevhîdüne isteyem delâil
 67. Râh-i talebünde bî-karârem, Ammâ talebümde şermsârem
 68. Doğrı yola getmedüm ne hâsıl, Bir menzile yetmedüm ne hâsıl
 69. Bu arsada her eser ki gördüm, Sensen dedüm ol eser yöğürdüm
 70. Çün verdi hayâl ana ham ü pîç, Men münfail oldum ol eser hîç
 71. Men akldan isterem delâlet, Aklum mana gösterür dalâlet
 72. Tahkîk yolında akl n'etsün, A'mâ vü garîb handa getsün
 73. Tevfîk edersen meger refîkum, Tâ sehl ola şiddet-i tarîkum
 74. Gör hırsumı isteğünce ver kâm, Senden ikbâl ü menden ikdâm
 75. İlmünde ıyandur i'tikâdum, Sensen senden hemîn murâdum
 76. Dünyâ nedür ü taallukâtı, Endîşe-i mevtdür hayâtı
 77. Ammâ demezem yamandur ol hem, Ser-menzil-i imtihandur ol hem
 78. Bi'llâh ki bu dil-firîb menzil, Eyle mana verdi râhat-i dil
 79. Kim eski makâmumı unutdum, Sandum vatanum makâm dutdum
 80. Müşkil gelür imdi terkin etmek, Bir özge makâma dahi getmek
 81. Men beyle kılurdum i'tibârı, Kim munda olur gönül karârı
 82. Mundan özge makâm olmaz, Zevki bu yerün tamâm olmaz
 83. Ammâ çü senündürür bu güftâr, Kim dünyeden özge âhiret var
 84. Oldur ki makâm-ı câvidândur, Kâm-ı dil ü râhat-ı revândur
 85. Güftâruna i'tikâd kıldum, Ol yahşırağ olduğını bildüm
 86. Bildüm ki budur senün murâdun, Kim ehl-i kemâl ola ibâdun
 87. Munda yete rütbe-i kemâle, Anda yete devlet-i visâle
 88. Farz oldı bu azmi cezm kılmak, Mi'râc-ı kemâle azm kılmak
 89. Bu râhdan etmek olmaz ikrâh, Hoş râhdürür sana geden râh
 90. Evvelde çü lutfun oldı ma'lûm, Âhir günde hem etme mahrûm
 91. Çün yâd-ı visâl edüp revânum, Azm-i reh-i kurbün ede cânum
 92. Ol lahza hem etme şefkatün kem, Tevfîki refîkum eyle bir dem
 93. Çün akl ile dil emânetündür, Mende eser-i inâyetündür
 94. Munları menümle zâr kılma, Bir niçe azîzi hâr kılma
 95. Tâ kim bu makâmı terk edende, Senden yana azm edüp gedende
 96. Menden âzürde getmesünler, Dergâha şikâyet etmesünler
 97. Şûm olmasun anlara visâlüm, Olmasun olardan infiâlüm
  Bu kasîde Hazret-i Bârî Şânındadur
 98. Âferîn ey sâni'-i ten-perver-i cân-âferîn, Hâliku'l-eşyâ İlâhu'l-halk Rabbu'l-âlemîn
 99. Mübdi'-i âsâr-ı kudret akd-peyvend-i vücûd, Zâbit-i erkân-ı fıtrat nakş-bend-i mâ' ü tîn
 100. Ey semûm-ı satvetün te'sîri nîrân-ı cahîm, V'ey sehâb-ı rahmetün sîr-âbı Firdevs-i berîn
 101. Kudretün gül-zârına bir sebze Sidrü'l-müntehâ, Hikmetün şem'ine bir pervâne Cibrîl-i emîn
 102. Sun'un eyvânında bir kandîldür nüh âsmân, San'atun dîbâcesinden bir varak rûy-i zemîn
 103. Dergeh-i ta'zîm ü tekrîmünden âlem kâm-cûy, Hırmen-i ihsân ü eltâfundan âdem hûşe-çîn
 104. Arsa-i idrâk-i fevz-i re'fetün dârül-emân, Rişte-i ümmîd-i feyz-i rahmetün hablü'l-metîn
 105. Hâkdan her zerre te'yîdünle bir cism-i latîf, Âbdan her katra tevfîkünle bir dürr-i semîn
 106. Ol amîmü'l-feyz mün'imsen ki feyz-i şâmilün, Rızk taksîminde kılmaz imtiyâz-ı küfr ü dîn
 107. Vâdî-i derkündedür ser-geşte fehm-i tünd-seyr, Mülk-i tevhîdündedür mahsûr akl-ı dûr-bîn
 108. İlm-i irfânunda her kim bir yakîn bulmuş velî, Hîç şek yohdur kim ol idrâki hasr etmez yakîn
 109. İktizâ-yı hikmetün izhâr-ı kudret kılmağa, İhtilâf-ı tab' ile ezdâdı etmiş hem-nişîn
 110. Hâdisât-ı ihtilâf-ı devrden görmez halel, Kime kim ma'mûre-i hıfzun olur hısn-ı hasîn
 111. Hîç kim cürm ile dergâhundan olmaz nâ-ümîd, Senden ister kâm eger rüsvâ vü ger halvet-nişîn
 112. Sensen izhâr eyleyen ma'şûka âşık şevkini, Âşıkı sensen kılan ma'şûk şevkiyle hazîn
 113. Neş'e-i aşkunladur Mecnûn sürûdı sûznâk, Pertev-i hüsnünledür Leylî cemâli nâzenîn
 114. Pâdişâhâ iktizâ-yı hikmetün tenbîh edüp, Gerçi havrâ ravza-i tâ'âta konmışdır rehîn
 115. Tâ'atun eyler Fuzûlî tâkat oldukça velî, Hırs ile ne ravza-i Rıdvan diler ne hûr-i 'în
 116. Hûr-i 'în ü ravza-i Rıdvan havâyîlikdürür, Nefsden geçmişdür ol senden rızâ ister hemîn
  Bu vâcibü'l-vücûd isbâtına bürhân-ı kâtı'dur ve Bekâ-i sâir-i mevcûdâta delîl-i mâni'dür.
 117. Etmek gerek ehl-i feyz ü bîniş, Tahkîk-i vücûd-ı âferîniş
 118. Bilmek gerek anı kim cevâhir, Ne genc-i nihândan oldı zâhir
 119. Ne dâiredür bu devr-i eflâk, Ne zâbıtadur bu merkez-i hâk
 120. Cisme arazı kim etdi kâim, Nâra neden oldı nûr lâzım
 121. Her hilkate gerçi bir sebep var, Âyâ sebebi kim etdi izhâr
 122. Ger kâf ile nûndan oldı âlem, Âyâ neden oldı kâf ü nûn hem
 123. Bî-hûde değül bu kâr-hâne, Bî-fâide gerdiş-i zemâne
 124. Hâşâ ki bu turfe nakş-ı garrâ, Nakkâşından ola müberrâ
 125. Hâşâ ki bu bârgâh-ı âli, Bir dem eyesinden ola hâlî
 126. Fikr eyle vü gör nedür bu üslûb, Ne sâni'edür bu sun' mensûb
 127. Her zerre-i zâhirün zuhûrı, Bir özgeye bağludur zarûrî
 128. Ger gâyete eylesen teemmül, Zâhir olur anda mazhar-ı kül
 129. Versen özüne fenâ-yı mutlak, İsbât olur ol fenâ ile Hak
 130. Ger var ise ma'rifet mezâkı, Fânî sana bes delîl-i bâkî
 131. Hakkâ ki hemîn vücûd birdür, Bir zâta vücûd münhasırdur
 132. Aksidür anun vücûd-i ağyâr, Ma'nîde yoh i'tibâr ile var
 133. Var olanı halk yoh sanurlar, Yoh varlığına aldanurlar
 134. Yohdur bu vücûdun i'tibârı, Hak âyînedür cihân gubârı
 135. Ey akl edeb riâyet eyle, Bu bilmek ile kifâyet eyle
 136. Tahkîk-i sıfâta kâni' olgıl, Endîşe-i zâta mâni' olgıl
 137. Ol perdeye kimse râh bulmaz, Tahkîk bil anı bilmek olmaz
 138. Ger yetse idi bu sırra idrâk, Demezdi Resûl mâ arefnâk
 139. Halk oldı bu bahr-ı hayrete gark, Tâ halkdan ola Hâlika fark
 140. Her rişte ki Hak ıyân edüpdür, Ser-riştesini nihân edüpdür
 141. Bir kimse eğer olaydı âgâh, Kim halkı nişe yaradur Allâh
 142. Mümkin ki irâdetiyle ol hem, Halk edebileydi özge âlem
 143. Vermez çü kemâl-i hikmet-i Hak, Tahkîk-i rümûza râh-ı mutlak
 144. Fâş oldı ki sırr-ı Hak nihândur, Âlemde nişânı bî-nişândur
  Bu izhâr-ı i'tirâf-ı cehâletdür ve İkrâr-ı isrâf-ı ma'siyetdür
 145. Ey hikmete bahmayan nazarsuz, Ahvâl-i zemâneden habersüz
 146. Ta'n etme ki çerh bî-vefâdur, Dâim işi cevr ile cefâdur
 147. Şerh eyle mana ki çerh n'etdi, Andan ne cefâ zuhûra yetdi
 148. Nen var idi kim elünden aldı, Ne mertebeden aşağa saldı
 149. Devrâna getürdi mihr ü mâhı, Anc'etdi sipîdi vü siyâhı
 150. Geh âteşe zecr-i âb verdi, Geh bâda gam-ı türâb verdi
 151. Şem'-i emelün münevver etdi, Her ne diledün müyesser etdi
 152. Kıldı seni hîçden bir âdem, Esbâb-ı tena''umun ferâhem
 153. Çerhun hod işi senünle böyle, Sen n'eyledün anun ile söyle
 154. Her dem anı bî-vefâ ohursen, Dönsün deyü min duâ ohursen
 155. Çün ol sana kıldı mihr-bânlığ, Yahşılığa eyleme yamanlığ
 156. Ey rûh ki câm-ı cehl edüp nûş, Hubb-i vatan eyledün ferâmûş
 157. Kim saldı seni bu teng râha, Handan düşdün bu dâm-gâha
 158. Sen terk kılup adem diyârın, Buldukda vücûd-ı i'tibârın
 159. Kılmışdı senünle hikmetullâh, Ecnâs-ı havâs u aklı hem-râh
 160. Tâ âleme geldüğün zamanda, Bâzâr-ı tereddüd-i cihânda
 161. Sermâyeleründen edesen sûd, Ol sûd nedür rızâ-yı ma'bûd
 162. Hâlâ ki hasâret oldı vâki', Sermâyelerün tamâm zâyi'
 163. Hayrân ü mükedder ü tehî-dest, Ahvâli harâb ü rütbesi pest
 164. Dönsen yine geldüğün makâma, Kâbil mi düşersen ihtirâma
 165. Elbetde zelil ü hâr olursen, Bu fi'l ile şerm-sâr olursen
 166. Ey nefs-perest ü cism-perver, Olma gam-ı hırs ile mükedder
 167. Cehd ile azâb-ı gûr yığma, Sa'y eyle metâ-ı mûr yığma
 168. Alma ele sâgar-ı mey-i nâb, Kim garka eder seni bu gird-âb
 169. Olma nigerân-ı sebze-i beng, K'âyîne-i dînüne salur jeng
 170. Def kimi gögüsde lehv koyma, Ney kimi hevâ-yı nefse uyma
 171. Dâmân-ı tarîk-i şer' dutgıl, Her ne ki hilâf-ı şer' unutgıl
 172. Tahkîk-i vesîle-i vusûl et, Taklîd-i şerîat-i Resûl et
  Bu ser-defter-i enbiyânın evsâfından bir varakdur ve Server-i asfiyânun gül-zâr-ı eltâfından bir tabakdur
 173. Ey pâdişeh-i serîr-i levlâk, Maksûd-ı vücûd-ı hâk ü eflâk
 174. Olmış eflâk hâk-i râhun, Çekmiş eflâke hâk câhun
 175. Ey râkım-ı nüsha-i meânî, Ma'mûre-i ilm-i dîne bânî
 176. Şâhenşeh-i mesned-i risâlet, Ressâm-ı kavâid-i adâlet
 177. Ey arş-nevâz ü ferş-perver, Defterdâr-ı hisâb-ı mahşer
 178. Ser-defter-i enbiyâ-yı mürsel, Anlara hem âhir ü hem evvel
 179. Ey vâzı'-ı ıstılâh-ı îmân, Hakdan sebeb-i nüzûl-i Fürkân
 180. Sensen sultân ü gayr haylün, Senden özge senün tufeylün
 181. Ey halvet-i kudse şem'-i mahfil, Cibrîl teredüdine menzil
 182. Hak emri senünle halka cârî, Kavlünle ol emrün i'tibârı
 183. Ey kıble-nümâ-yı ehl-i tâat, Gencîne-i gevher-i şefâat
 184. Tâc-ı ser-i arş hâk-i pâyun, Şem'-i şeb-i Kadr nûr-ı râyun
 185. Ey vâsıta-i nizâm-ı âlem, Dîvân-ı Haka vezîr-i a'zam
 186. İrfân-ı sıfât u zâta ârif, Keyfiyyet-i kâinâta vâkıf
 187. Ey zâtun içün beşer vücûdı, Âdemde sana melek sücûdı
 188. Yâsin sadef-i dür-i sıfâtun, Tâhâ gül-i bûstân-ı zâtun
 189. Ey mekteb-i dânişe muallim, Mahrûse-i hükm-i şer'e hâkim
 190. Dergâhuna enbiyâ rücûı, Ta'zîmüne âsman rükûı
 191. Tahsin sana ey huceste-fercâm, Kim vaz' kılup tarîk-ı İslâm
 192. Keyfiyyet-i hâli rûşen etdün, Hayr ü şer işin muayyen etdün
 193. Ahvâl-i evâmir ü nevâhî, Ma'lûm etdün bize ke-mâhî
 194. Sen bildürdün ki kimdür Allâh, Sensüz kim olurdı andan âgâh
 195. Güm-râhları tarîka saldun, Üftâdelerün elini aldun
 196. Fâş oldı nasîhatün cihâna, Sen koymadun ortada behâne
 197. Ammâ bize yohdur ol saâdet, Kim hıfz-ı tarîkun ola âdet
 198. İhmâl ederüz itâatünde, Taksîr edâ-yı hidmetünde
 199. Her niçe ki hâr ü şerm-sâruz, Bu cürm ile hem ümîd-vâruz
 200. Kim feyz-i avâtıf-ı amîmün, Şad eyleye gönlin ehl-i bîmün
 201. Âsîlerün olasen penâhı, Nevmîdlerün ümîd-gâhı
 202. Sensen çü şefî'-i her meâsî, Ne gam eğer olsa kimse âsî
 203. Ger bende ola tamâm-ı tâat, İzhâr neden bulur şefâ'at
 204. Sensen bu serîr pâdişâhı, Bu mülkde olanun penâhı
 205. Her asrda bir nebî zuhûrı, Her devrede bir resûl nûrı
 206. Fıtrat yolını müzeyyen etdi, Yüz min şem' ile rûşen etdi
 207. Tâ gelmeğe rûşen ola râhun, Budur reh ü resmi pâdişâhun
 208. Hâb-ı adem içre şah-ı âlem, Görmişdi vücûdını mukaddem
 209. Kim lem'a-i nûrdan bir efser, Geymiş vermiş özine zîver
 210. Bîdâr olanda ol yuhudan, Getmişdi karârı ârzûdan
 211. Çün istedi ol menâma ta'bîr, Senden ana müjde verdi takdîr
 212. Dünyâya peyâm-ı feyz-i nûrun, Tenbîh-i saâdet-i zuhûrun
 213. Halka verüp intizâr-ı makdem, Ol dem geldi ki geldi Âdem
 214. Dünyâ talebünde oldı kâim, Devr ile seni dilerdi dâim
 215. Bir bir yetüp özge enbiyâya, Mi'râca çıhardı pâye pâye
 216. Gezmezdi senünle sâye hem-râh, Gûyâ ki nihâl-i kaddün ey mâh
 217. Bu âleme vermiş idi vâye, Ol âleme salmış idi sâye
  Bu şeb-i mi'râc şânıdur ve Tulû'-i âfitâb-ı âsmânî dâstanıdur
 218. Çün feyz-i vücûdun ile ey pâk, Reşk-i felek oldı arsa-i hâk
 219. Dîdârunı görmeği melekler, Pâ-bûsuna yetmeği felekler
 220. Çoh eyleyüp ıztırâb peydâ, Allâh'dan etdiler temennâ
 221. Bir yahşı zaman şereflü sâat, Ref'oldı duâlara icâbet
 222. Cibrîl yetüp yetürdi fermân, K'ey serv-i riyâz-ı ilm ü irfân
 223. Ey kadri bülend pâdişeh dur, Lutf et şem'-i Kadr kadrin artur
 224. Hurşîdüni arşa sâye kılgıl, Mi'râcı bülend-pâye kılgıl
 225. Ref' eyle hicâb-ı mâsivânı, Seyr eyle mekân-ı lâmekânı
 226. Müştâk-ı cemâldür melekler, Muhtâc-ı visâldür felekler
 227. Eyvân-ı sipihrde sitâre, Min min göz açupdur intizâra
 228. Hoş ol ki minüp Burâka hoş-hâl, Buldun derecât-ı izz ü ikbâl
 229. Bastun ayağun bu çâr-tâka, Çıhtun derecât-ı nüh-revâka
 230. Na'leynüne sürdi yüz meh-i nev, Hurşîd ruhünden aldı pertev
 231. Gösterdi Utârid ihtirâmun, Hat verdi ki men senün gulâmun
 232. Nahîdün edüp füzûn neşâtın, Bezm-i tarab eyledün bisâtın
 233. İkbâlün olup karîn-i hurşîd, Öğretdi Mesîh'e resm-i tecrîd
 234. Tîğunda bulup nizâm eyyâm, Ta'lîm-i şecâat aldı Behrâm
 235. Bircîs'e müsâid oldı ikbâl, Feyz-i kademünden oldı hoş-hâl
 236. Keyvân şeb-i Kadrin eyledün rûz, Oldun ana şem'-i meclis-efrûz
 237. Râyet sâf-ı sâbitâta çekdün, Ol mezraa mihr tohmın ekdün
 238. Kıldun felek atlasını rengîn, Ol mahfile verdün özge âyîn
 239. Levh u kalemi müzeyyen etdün, Kürsî ile arşı rûşen etdün
 240. Cibrîl'i koyup Burâk'ı saldun, Tevhîd yolında ferd kaldun
 241. Ref' oldı sana hicâb-ı mâbeyn, Nüzhet-gehün oldı kâbe kavseyn
 242. Getdün oraya ki getmek olmaz, Yetdün oraya ki yetmek olmaz
 243. Bizden Hak'a arzlar yetürdün, Hak'dan bize müjdeler getürdün
 244. Lutf etdi sana inâyet-i Hak, Tevfîk-ı nefâz-ı emr-i mutlak
 245. Hem mahzen-i ma'rifet kilîdi, Hem ni'met-i merhamet ümîdi
 246. Deryâda olup ganî güherden, Zevk ile dönende ol seferden
 247. Germ idi henüz hâb-gâhun, Cünbişde gubâr-ı hâk-i râhun
 248. İnsâf hemîn ola siyâhat, Beyle sefer ile istirâhat
 249. Oldı sana munca feyz hâsıl, Bu vâkıadan zemâne gâfil
 250. Gâfilleri eyledün haberdâr, Esrâr-ı nihânı etdün izhâr
 251. Açdun der-i iltifât u in'âm, Verdün gereğince her kime kâm
 252. Çün şefkat-i âmun oldı maksûm, Lutf eyle meni hem etme mahrûm
 253. Bî-çâre Fuzûlîyem ki zârem, Züll-i güneh ile hâk-sârem
 254. Tedbîrde süstem ü sebük-rây, Sen bir meded etmesen mana vay
 255. Ey meş'ale-i tarîk-ı târîk, V'ey râh-nümâ-yı râh-ı bârîk
 256. İhsânunı hâdî-i tarîk et, Bir feyz-i nazar mana refîk et
 257. K'âlâyiş-i ihtilâfdan pâk, Pey-revligün eyleyem tarab-nâk
 258. Gül-zâr-ı vücûdum ede sîr-âb, Bârân-ı rızâ-yı âl ü ashâb
  Bu Kasîde Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm Şânındadır
 259. Yâ menba'a'l-mekârim u yâ ma'dine'l-vefâ, Yâ mecma'a'l-mahâsin u yâ mazhara'l-atâ
 260. Ente'llezî bui'ste ileynâ mubeşşiran, V'ahtâreke'l-ilâhu ani'l-halki v'astafâ
 261. Ente'llezî tafaddalahu'l-kurbu ve'l-kabûl, V'ente'llezî tefarradahü'l-izz ü ve'l-ulâ
 262. Men irtecâ bi-lutfike mâhâbe v'entefa, Men iktedâ bi-şer'ike mâdâa v'ehtedâ
 263. Yâ avne men tefakkadehû inde şiddetin, Yâ kehfe men tehassene fi'd-darri v'eltecâ
 264. Îsî ne-mîresed be to der kadr u menzilet, Ber çerh eger nihed zi ser-i iktidâr pâ
 265. Mi'râc yâftî to vü ber Tûr şod Kelîm, Fark ez to tâ Kelîm zi arzest tâ semâ
 266. Âb-ı to bûd k'âteş-i Nemrûd-râ nişând, Rûzî ki kerde bûd der âteş Halîl câ
 267. İkrâr-ı kâfirîst zi şer'-i to inhirâf, Burhân-ı güm-rehîst be gayr-i to iktidâ
 268. Tâ munkatı' ne-gerded ez âsîb-i ihtilâf, Şod beste ber to silsile-i silk-i enbiyâ
 269. Bâ enbiyâst nisbet-i zât-ı to çun elif, Hem ibtidâ toî be hakîkat hem intihâ
 270. Takdîr cuz rizâ-yı to kârî ne-mîkoned, Peyveste tâat-i to edâ mîkoned kazâ
 271. Ey âftâb-ı zâtuna her zerre bir nebî, Min şer' ü dîn diyârına her zerreden ziyâ
 272. Sen gâyet-i vücûdsen ü özgeler tufeyl, Sen pâdişâh-ı mülksen ü özgeler gedâ
 273. Cârûb-i gerd-i reh-güzerün bâl-i Cebreîl, Tâk-ı revâk-ı dergehün eyvân-ı Kibriyâ
 274. Dârü'ş-şifâ-yı haşrde bîmâr-ı ma'siyet, Şehd-i şefâatünden umar şerbet-i şifâ
 275. Ey çâr-yâr-ı kâmilün a'yân-ı mülk-i dîn, Erbâb-ı sıdk u ma'dilet ü re'fet ü hayâ
 276. Devrün bu dört fasıl ile bir mu'tedil zamân, Şer'ün bu dört rükün ile bir mu'teber binâ
 277. Yâ Mustafâ Fuzûlî-i muhtâca rahm edüp, İzhâr-ı iltifât ile kıl hâcetin revâ
  Bu arz-ı adem-i kudretdür ve Özr-i fakd-i kuvvetdür
 278. Ârâyiş-i sohbet eyle sâkî, Ver bâde mürüvvet eyle sâkî
 279. Bir câm ile kıl dimâğumı ter, Lutf eyle bir iltifât göster
 280. Gam merhalesinde kalmışam ferd, Ne yâr u ne hem-nişîn ne hem-derd
 281. Hem-cinslerüm tamâm getmiş, Söz mülkinden nizâm getmiş
 282. Bir bezmde sen kalupsen ü men, Bu bezmi gel edelüm müzeyyen
 283. Sen ver bâde men eyleyem nûş, Men nazm ohuyam sen ana dut gûş
 284. Bir devrdeem ki nazm olup hâr, Eş'âr bulup kesâd-ı bâzâr
 285. Ol rütbede kadr-i nazmdur dûn, Kim küfr ohunur kelâm-ı mevzûn
 286. Bir mülkdeem ki ger yudup kan, Mazmûn-i ibârete çeküp cân
 287. Min rişteye turfe la'l çeksem, Min ravzaya nâzenîn gül eksem
 288. Kılmaz ana hîç kimse nezâre, Derler güle hâr ü la'le hâre
 289. Ancak demezem ki hâk-i Bağdâd, Alâyiş-i nazmdandır âzâd
 290. Yohdur bir mülk bu zamanda, Kim nazm revâcı ola anda
 291. Ne Hind ü ne Fürs ü Horâsân, Ne Rûm ü Acem ne Şâm ü Şirvân
 292. Olsaydı birinde bir sühan-senc, Elbette ıyân olurdı ol genc
 293. Gencîne-i nazm gizlü kalmaz, Sanman güneş olsa nûr salmaz
 294. Kânı niçe kim nihan dutar daş, Eyler anı la'l âleme fâş
 295. Hâlâ meğer iktizâ-yı devrân, Oldur ki ola bu genc pinhân
 296. Devrân ile men nakîz-seyrem, Devr ehlinden meğer ki gayrem
 297. Devrân ister ki hâr ola nazm, Bî-izzet ü i'tibâr ola nazm
 298. Men muntazıram verem revâcın, Bîmâr ise eyleyem ilâcın
 299. Ol nefy-i kemâl-i hikmet eyler, Lâzım bilürem hasâret eyler
 300. Ta'mîr-i harâba tâlibem men, İnşâallâh gâlibem men
 301. Sâkî meded et ki derd-mendem, Gam silsilesine pây-bendem
 302. Gam def'ine câm-ı mey devâdur, Tedbîr-i gam eylemek revâdur
 303. Senden ne inâyet olsa vâki', Fikr etme ki menden ola zâyi'
 304. Men bir sadefem sen ebr-i nîsân, Ver katra vü al dürr-i galtân
 305. Sensen hurşîd ü men siyeh hâk, Ver âteş ü al cevher-i pâk
 306. Rahm et et ki garîb ü hâk-sârem, Bî-mûnis ü yâr u gam-güsârem
 307. Ol bir niçe hem-dem-i muvâfık, Ya'nî şuarâ-yı devr-i sâbık
 308. Tedrîc ile geldiler cihâna, Ta'zîm ile oldılar revâne
 309. Devrân oları muazzam etdi, Her devr birin mükerrem etdi
 310. Her birine hâmî oldı bir şâh, Zevk-ı sühaninden oldı âgâh
 311. Türk ü Arab ü Acemde eyyâm, Her şâire vermiş idi bir kâm
 312. Şâd etmiş idi Ebî Nuvâsı, Hârûn Halife'nün atâsı
 313. Bulmışdı safâ-yı dil Nizâmî, Şirvan Şâh'a düşüp girâmî
 314. Olmışdı Nevâyî-i sühan-dân, Manzûr-ı şehenşeh-i Horâsân
 315. Söz gevherine nazar salanlar, Gencîne verüp güher alanlar
 316. Çün kalmadı kalmadı fesâhat, Erbâb-ı fesâhat içre râhat
 317. Ol tâife çekdi hırkaya baş, Hâletlerin etmez oldılar fâş
 318. Tâ olmaya resm-i şi'r mefkûd, Ebvâb-ı fünûn-ı nazm mesdûd
 319. Lâzım mana oldı hıfz-ı kânûn, Zabt-ı nesak-ı kelâm-ı mevzûn
 320. Nâçâr dutup tarîk-i nâmûs, Râhatdan olup müdâm me'yûs
 321. Ahdi söze üstüvâr kıldum, Eş'âr demek şiâr kıldum
 322. Çün halka hilâf-ı müddeâyem, Anlar zu'mınca süst-râyem
 323. Her söz ki gelür zuhûra menden, Min ta'ne bulur her encümenden
 324. Eyler hased ehli bağlayup kîn, Tahsîn ivâzına nefy ü nefrîn
 325. Ümmîd ki ref' olup küdûret, Tağyîr-pezîr ola bu sûret
 326. Ol kavm bu gülşene girende, Bu gülşen içinde gül derende
 327. Gül tâze idi vü gonca nev-hîz, Depretdükçe nesîm-i gül-rîz
 328. Anlar güli derdiler men-i zâr, Hâlâ dilerem derem has ü hâr
 329. Bu bezme olar verende tezyîn, Mey sâf idi bezm hem nev-âyin
 330. Mey sâfı olara oldı rûzî, Kaldı mana dâğ-ı derd sûzı
 331. Bu dürde men olmışam hevâ-hâh, Bir neş'e verür mi bilmezem âh
  Bu pâdişâh-ı İslâmun duâ-yı devletidür ve Kahramân-ı enâmun senâ-yı şevketidür
 332. Sâkî kerem eyle câm gezdür, Dutma kadehi müdâm gezdür
 333. Devrâna çok i'tibâr kılma, Gezdür kadehi karâr kılma
 334. Tök alup ele gümüş sürahî, Zer sâgara rûh-bahş râhı
 335. Sarf eyle riâyetümde eltâf, Tenhâlığumı gör eyle insâf
 336. Şuğlüm bu bisât içinde çohdur, Senden özge mededci yohdur
 337. Hem-demliğüm eyle âr kılma, Menden nefret şiâr kılma
 338. Ger bilmez isen ki men ne zâtem, Ne zulmet-i çeşme-i hayâtem
 339. Feyz-i hünerüm şarâbdan sor, Sûz-ı cigerüm kebâbdan sor
 340. Dutsan elini men-i fakîrün, Hak ola hemîşe dest-gîrün
 341. Men şâir-i Mûsevî-kelâmem, Sâhirlere mu'ciz-i tamâmem
 342. Men sâhir-i Bâbilî-nijâdem, Hârûta bu işde üstâdem
 343. Söz derkine sarf edüp firâset, Emlâkine bulmışam riyâset
 344. Geh tarz-ı kasîde eylerem sâz, Şeh-bâzum olur bülend-pervâz
 345. Geh de'b-i gazel olur şiârum, Ol de'be revân verür karârum
 346. Geh mesnevîye olup heves-nâk, Ol bahrden isterem dür-i pâk
 347. Her dilde ki var ehl–i râzem, Mecmû'-ı fünûna aşk-bâzem
 348. Bir kâr-gerem hezâr-pîşe, Cânlar çeküp isterem hemîşe
 349. Dükkânum ola revâc-ı bâzâr, Her istedügin bula hırîdâr
  Bu bir tarîk ile kesr-i nefsdür ve Mukaddime-i medh-i pâdişâh-ı asrdur
 350. Sâkî ne idi bu câm-ı gül-gûn, Kim eyledi hâlümi diger-gûn
 351. Ser-mest olubem sözüm hebâdur, Her lâf ki eylerem hatâdur
 352. Te'sîr salup dimâğâ teşvîr, Teşvîr mizâcum etdi tağyîr
 353. Men handan ü lâf-ı lutf-ı güftâr, Kim söz demeğe olam sezâ-vâr
 354. Olsaydı menüm sözümde bir hâl, Elbette olurdum ehl-i ikbâl
 355. Müstevcib-i izz ü câh olurdum, Şâyeste-i bârgâh olurdum
 356. Makbûl düşerdüm âstâna, Manzûr-ı şehenşeh-i zamâna
 357. Ol pâdişeh-i bülend-bîniş, Kim hâk-i rehidür âferîniş
 358. Müstahfız-ı dîn penâh-ı İslâm, Mahdûm-ı zaman melâz-ı eyyâm
 359. Ebr-istihsân ü berk-kîne, Şâhenşeh-i Mekke vü Medîne
 360. Müstakdim-i hak muhill-i bâtıl, Sultan-ı murâd-bahş-ı âdil
 361. Erbâb-ı hüner ümîd-gâhı, Türk ü Arab ü Acem penâhı
 362. Deryâ kimi eyleyen demâdem, Endîşe-i kurb ü bu'd-ı âlem
 363. Lutf ile veren yahına lû'lû, Ebr ile yırağa gönderen su
 364. Lû'lûsını eyleyen cihân-tâb, Leb-teşneleri dür ile sîr-âb
 365. Gerdûn kimi lutf edende zâhir, Dâmen dâmen töken cevâhir
 366. Gün kimi olanda cûdâ mazhar, Hırmen hırmen nisâr eden zer
 367. Tugrâ-yı misâl-i Âl-i Osmân, Sultân-ı sipeh-şiken Süleymân
 368. Yerde düşer olsa feyzi hâke, Ta'n eyleye hâk ruh-ı pâke
 369. Gökde nazar etse bir hümâya, Hurşîde salur hümây sâye
 370. Ger şarka urur sinân-ı ser-keş, Gün kimi çıhar sipihre âteş
 371. V'er garba çalarsa tîğ-i bürrân, Gerdûna yeter şafak kimi kan
 372. Dün çerh yana nigâh kıldum, Nezzâre-i levh-ı mâh kıldum
 373. Gördüm bu hatı ki hâme-i hûr, Ol levhde eylemişdi mastûr
  Bu kasîde Hazret-i Pâdişâh şânındadur
 374. Zihî kâmil ki akl-ı nükte-dân derkinde hayrândur, Vücud-ı bî-misâli intihâb-ı nev'-i insândur
 375. Felek bir dürc anun zât-ı şerîfi gevher-i yektâ, Cihân bir cism anun hükm-i revânı fi'l-mesel cândur
 376. Tarîk-i tâati hem mezhebe hem millete nâfi', Hilâf-ı meşrebi hem devlete hem dîne noksândur
 377. İki kısm eylemiş küfr ile îman yeddi iklîmi, Anun hükmindedür ba'zı vü ba'zı kâfiristândur
 378. Esâs-ı hükmidür ma'nîde bir sedd-i Sikender kim, Anun Ye'cûcdur bir yanı vü bir yanı insândur
 379. Binâ-yı kadridür ma'nîde bir âlî imâret kim, Mukarnes tâk-i gerdûn ol imâretden bir eyvândur
 380. Muzaffer dâimâ Sultân Süleymân Hân-ı âdil-dil, Ki her kim tâbi'-i fermânı olmaz nâ-müselmândur
 381. Cihân-gîrî ki gün tek mülk teshîrine azm etse, Muhakkar cilve-gâhı arsa-i Îrân ü Tûrândur
 382. Sâhî-tab' u mürüvvet-pîşedür kim bahr-ı eltâfı, Temevvüc kılsa mevci fakr bünyâdına tûfândur
 383. Kemîne kimseye kemter atâsı hâsıl-ı deryâ, Muhakkar meclise bezl-i hakîre behre-i kândur
 384. Vücûd-ı pâki-le Hak rahmetidür âleme nâzil, İtâat ehline gösterdiği adl ile ihsândur
 385. Süleymân bârgâhıdur yakîn heybetlü dergâhı, Kim anda dîvler tâbi' perîler bende-fermândur
 386. Muazzam leşkeridür bir bulut kim düşmene andan, Firengîler sadâsı ra'd toplar daşı bârandur
 387. Semendi seğridende lâmi' olmış ahter-i sâkîb, Sipâhı deprenende mevce gelmiş bahr-ı ummândur
 388. Seferde çekmek içün haşmet ü ikbâl esbâbın, Arâbe arş levhi ordusı gerdûn-ı gerdândur
 389. Zamânında yetüp cem'iyyet-i esbâba ârifler, Olup derhem hemîn mahbûblar zülfi perîşândur
 390. Halâyık subh-tek handân olup mihr-i cemâlinden, Dil-i sûzân ile devrinde ancak şem' giryândur
 391. Havâdisden mizâc-ı mülk tağyîrine imkân yoh, Kemâl-i adl ile tâ mülke Osmân oğlu sultândur
 392. Bi-hamdi'llâh bugün havf ü hatâdan şer' nâmûsın, Bulup tevfîk-ı nusret sahlayan Sultân Süleymândur
 393. Nişân-ı feyzidür ol nusret ü ikbâl kim hâlâ, Ne yan kim azm kılsa rehberi te'yîd-i Yezdândur
 394. Dil ü cândan Fuzûlî izz ü ikbâline ol şâhun, Rızâ-yı Hakk içün dâim duâ-gûy ü senâ-hândur
 395. Çü oldur hâmî-i İslâm vâcibdür anun medhi, Ne kim medhinden özge söz demiş andan peşîmândur
 396. İlâhî bâkî olsun dâim insan-perver ikbâli, Cihân-ı fânî içre tâ binâ-yı nev'-i insândur
 397. Yâ Rab ki muzaffer ola dâim, Zâtiyle binâ-yı adl kâim
 398. Şâyeste ana serîr ü efser, Âlemlere adli sâye-güster
  Bu sebeb-i nazm-ı kitâbdur ve Bâis-i irtikâb-ı azâbdur
 399. Sâkî dut elüm ki haste-hâlem, Gam reh-güzerinde pây-mâlem
 400. Sensen men-i mübtelâya gam-hâr, Senden özge dahi kimüm var
 401. Müşkil işe düşmişem meded kıl, Mey hırziyle belâmı red kıl
 402. Hall eyleye gör bu müşkilâtı, Kemm etme kulundan iltifâtı
 403. Bir gün ki mey-i Süheyl-te'sîr, Vermişdi mizâc-ı pâke tağyîr
 404. Hem-reng-i bahâr olup hazânum, Dönmişdi akîke za'ferânum
 405. Cem' idi yanumda ittifâkî, Sâz ü meze vü şarâb ü sâkî
 406. Peyveste lebâleb ü peyâpey, Nûş eyler idüm kadeh kadeh mey
 407. Zevk üzre mey artururdı zevküm, Şevk üzre ziyâd olurdı şevküm
 408. Ol bezm idi âfiyet bahârı, Men bülbül-i zâr ü bî-karârı
 409. Bir hadde erişdi neş'e-i câm, Kim kalmadı ehl-i bezme ârâm
 410. Esrâr-ı dil oldı âşikârâ, Mesdûd oluben der-i müdârâ
 411. Olmışdı refîk u hem-zebânum, Ayîne-i tûti-i revânum
 412. Bir niçe zarîf-i hıtta-i Rûm, Rûmî ki dedük kaziyye ma'lûm
 413. Ya'nî ki kamu dekâyık ehli, Her mes'elede hakâyık ehli
 414. Hem ilm feninde nükte-dânlar, Hem söz revişinde dür-feşânlar
 415. Kim eyler idi dekâyık-i râz, Şeyhîden ü Ahmedîden âğâz
 416. Kim söyler idi öğüp kelâmı, Evsâf-ı Halîlî vü Nizâmî
 417. Bilmişler idi ki hüsn-i güftâr, Kadrüm kaderince mende hem var
 418. Çün var idi mestlikde lâfum, Kim anlana sıdkum ü hilâfum
 419. Men hasteni etdiler nişâne, Bir reng ile tîr-i imtihâna
 420. Lutf ile dediler ey sühan-senc, Fâş eyle cihâna bir nihân genc
 421. Leylî Mecnûn Acemde çohdur, Etrâkde ol fesâne yohdur
 422. Takrîre getür bu dâstânı, Kıl tâze bu eski bûstânı
 423. Bildüm bu kaziyye imtihândur, Zîrâ ki bu bir belâ-yı cândur
 424. Sevdâsı dırâz ü bahrı kûtâh, Mazmûnı figân ü nâle vü âh
 425. Bir bezm-i musîbet ü belâdur, Kim evveli gam sonı fenâdur
 426. Ne bâdesine neşâtdan reng, Ne nağmesine ferahdan âheng
 427. İdrâke verür hayâli âzâr, Efkârı eder melâli efgâr
 428. Olsaydı teveccühi münâsib, Tevcîhine çoh olurdı râğıb
 429. Olsaydı tasarrufında râhat, Çoh kâmil ana kılurdı rağbet
 430. Bi'llâh ki ne hoş demiş Nizâmî, Bu bâbda hatm edüp kelâmı
 431. Esbâb-ı sühan neşât u nâzest, Z'in her dü sühan behâne-sâzest
 432. Meydân-ı sühan ferâh bâyed, Tâ tab' süvariî nümâyed
 433. Der-germî-i rîk u sahtî-i kûh, Tâ çend sühan reved be-enbûh
 434. Bir iş ki kılur şikâyet üstâd, Şâgirde olur rücûı bî-dâd
 435. Gerçi bilürem bu bir sitemdür, Teklîfi munun gam üzre gamdur
 436. Ammâ niçe etmek olur ikrâh, Bir vâkıadur ki düşdi nâgâh
 437. Yeğdür yine özrden şürûum, Bu işde tevekküle rücûum
 438. Ey tâb'-ı latîf ü akl-ı vâlâ, İdrâk-i bülend ü nutk-ı gûyâ
 439. Düşdi seferüm diyâr-ı derde, Kimdür mana yâr bu seferde
 440. Her kimde ki vardur istitâat, Derd ü gam ü mihnete kanâat
 441. Oldur bu müsâferetde yârum, Zevk ehline yohdur i'tibârum
 442. Merkeb gerek olsa azm-i râha, Besdür bize hâme vü siyâhe
 443. V'er tûşe-i râh olursa matlûb, Mazmûn-ı hoş u ibâret-i hûb
 444. Azm eyleyelüm teallül etmen, Menzil keselüm tegâfül etmen
 445. Ey baht vefâsuz olma sen hem, Hem-râhlığ et bizümle bir dem
  Bu saâdetlü Beg hazretlerinün medhidür
 446. Ey hâme-i ser-keş ü sebük-hîz, Vakt oldı ki olasen güher-rîz
 447. Men âcizem ü bu emr müşkil, İmdâd demidür olma gâfil
 448. Âsâr-ı mürüvvet eyle izhâr, Tez depren eğer mürüvvetün var
 449. Sen kıl hüneri men eyleyem ad, Sen çek elemi men olayum şâd
 450. Çün nahl-i hadîka-i hünersen, Miftâh-ı hizâne-i gühersen
 451. Cehd eyle çıhar cevâhir-i pâk, Fikr etme ki yohdur ehl-i idrâk
 452. Deme ki bulup kesâdı bâzâr, Bulmaz bu metâımuz hırîdâr
 453. Yetmez mi sana emîr-i kâmil, Serdâr-ı zemâne Veys-i âdil
 454. Ol bahr-i atâ vü kân-ı eltâf, Kim şânına geldi adl ü insâf
 455. Serdâr-ı muazzam ü mükerrem, Cânâne-i mülk ü cân-ı âlem
 456. Zâtında anun hemîşe mevcûd, Adl ü edeb ü şecâat ü cûd
 457. Adlinden eğer terâne-i çeng, Fâş eylese bezmde bir âheng
 458. Yel şem'e dahî taarruz etmez, Pervâneye şem' zulmi yetmez
 459. Hüsn-i edeb ile eyle mu'tâd, Kim nûrı yanında kılsalar yâd
 460. Ol söz dilemez ki ola tekrâr, Tâ yetmeye sâyesine âzâr
 461. Üslûb-ı şecâat içre mâhir, Hurşîd-sıfat cihânda zâhir
 462. Hem hâs anı söylemekde hem âm, Hem Rûm dolu adı ile hem Şâm
 463. Ger cûdına kimse olsa tâlib, Mümkin ola kahrı lutfa gâlib
 464. Ya'ni mana öğredüp sahâvet, Bir hâceti istemek ne hâcet
 465. Olmış ana hâne-i emâret, Bu dört binâ ile imâret
 466. Ey dûst-nevâz ü düşmen-endâz, Şâhin-reviş ü bülend-pervâz
 467. Düzdüm sana turfe âşiyâne, Ya'ni ebedî neşât-hâne
 468. Ma'mûr edübem binâ-yi âlî, Cennet sıfatı İrem misâli
 469. Tâ rûz-i ebed munı makâm et, Bî-dağdağa işret-i müdâm et
 470. Bi'llâh ki değül yaman eser bu, Ger ad ise müddeâ yeter bu
 471. Men kim sana olmışam senâ-hân, Sultan Veyis'e niçük ki Selmân
 472. Budur garazum ki câvidânî, Adun duta arsa-i cihânı
 473. Tâ bâkî ola bu sebz gülşen, Hem men olam ehl-i zikr hem sen
  Bu tuğrâ-yı misâl-i mahabbetdür ve Dîbâce-i dîvân-ı mihnetdür
 474. Dihkân-ı hadîka-i hikâyet, Sarrâf-ı cevâhir-i rivâyet
 475. Ma'nî çemenine gül tikende, Söz riştesine güher çekende
 476. Kılmış bu revişde nükte-dânlığ, Gül-rîzliğ ü güher-feşânlığ
 477. Kim hayl-i Arabda bir cevân-merd, Cem'iyyet-i izz ü câh ile ferd
 478. Müstecmi'-i cümle-i fezâil, Bulmışdı riyâset-i kabâil
 479. Emrine Arab mutî' ü münkâd, Geh Basra makâmı gâh Bağdâd
 480. Bir buk'ada olmayup karârı, Gezmekde geçerdi rüzgârı
 481. Her lahza ururdı ol yegâne, Ser-çeşmelere siyâh hâne
 482. Seyr eyler idi sürüp tena''um, Gözler üzere misâl-i merdüm
 483. Evzâ'-ı hıyâm-ı müşg-fâmı, Halka şeb-i Kadr tek girâmî
 484. Her menzile kim güzâr ederdi, Sahrânı benefşe-zâr ederdi
 485. Gül-zârlar içre lâle çağı, Benzerdi evine lâle dâğı
 486. Emvâli cemî'-i cinsden çoh, Ammâ bu cihânda vârisi yoh
 487. Ger kılsa anı telef havâdis, Yoh bir halefi ki ola vâris
 488. Ferzendsüz âdemî telefdür, Bâkî eden âdemi halefdür
 489. Nesl ile olur bekâ-yı insân, Nazm-ı beşer ü nizâm-ı devrân
 490. Cân cevherine bedeldür evlâd, Evlâd koyan koyar hemîn âd
 491. Hoş ol ki halefden ola hoş-dil, Dünyâda bir oğlı ola kâbil
 492. Pîrâyesi ola dest-gâha, Sermâyesi ola izz ü câha
 493. Ah er ola bir sefîh ü ser-keş, Etvârı kerîh ü hulkı nâ-hoş
 494. Teşnî' ohına olup nişâne, Bîzâr ola andan ata ane
 495. El kıssa ol efdal-i kabâil, Ol pîr-i hamîdetü'l-hasâil
 496. Ferzende olup hemîşe tâlib, Tahsîl-i bekâ-yı nesle râgıb
 497. Çoh mâh-likâ sanemler aldı, Çoh turfe zemîne tohm saldı
 498. Çoh nezrler etdi her mezâra, Çoh kıldı niyâz Kirdgâra
 499. Te'sîr kılup figân ü âhı, Avn etdi inâyet-i İlâhî
 500. Bir gece açıldı bâb-ı rahmet, Buldı eser-i duâ icâbet
 501. Maksad şem'i münevver oldı, Sandûk-ı emel dür ile doldı
 502. Tedrîc ile kıldı kilk-i takdîr, Nakş-ı garazı rahimde tasvîr
 503. Ber verdi nihâl-i bâğ-ı maksûd, Açıldı gül-i hadîka-i cûd
 504. Çün va'de erişdi doğdı bir ay, Hurşîd ruhıyla âlem-ârây
 505. Şâd oldılar andan ata ane, Şükrâne verildi çoh hizâne
 506. El kıssa ademden oldı peydâ, Bir tıfl-ı müzekker ü müzekkâ
 507. Hurşîd kimi kemâle kâbil, İsâ kimi tıfllıkda kâmil
 508. Ol dem ki bu hâk-dâna düşdi, Hâlini bilüp figâna düşdi
 509. Âhir günine evvel eyleyüp yâd, Ahıtdı sirişk kıldı feryâd
 510. Ya'nî ki vücûd dâm-ı gamdur, Âzâdelerün yeri ademdür
 511. Her kim ki esîr olur bu dâma, Sabr etse gerek gam-ı müdâma
 512. Olmışdı zebân-ı hâli gûyâ, Söylerdi ki ey cefâcı dünyâ
 513. Bildüm gamunı senün ki çohdur, Gam çekmeğe bir harîf yohdur
 514. Geldüm ki olam gamun harîfi, Gel tecribe kıl men-i zaîfi
 515. Her handa gam olsa kılma ihmâl, Cem' eyle dil-i hazînüme sal
 516. Hem ver mana gam yemek kemâli, Hem âlemi gamdan eyle hâlî
 517. Peyveste meni esîr-i gam kıl, Kem kılma nasîbümi kerem kıl
 518. Zevk ile geçürme rûzgârum, Fânî olana yoh i'tibârum
 519. Ey aşk garîb-i âlem oldum, Âvâre-i vâdî-i gam oldum
 520. Tedbîr-i gam etmek olmaz oldı, Geldüm gerü getmek olmaz oldı
 521. Senden dilerem meded ki dâim, Temkînüm ola senünle kâim
 522. Bir bezmde kim şarâbı kandur, Sâkî cellâd-ı bî-emândur
 523. Bir mey mana sun ki mest ü medhûş, Dâim özümi kılam ferâmûş
 524. Ne geldüğümi bilem cihâna, Ne anı ki nişedür zemâne
 525. Âlem gözüme görünmeye hîç, Bu riştede bulmayam ham u pîç
 526. Dâye anı pâk kıldı kandan, Kaldurdı bu tîre hâk-dandan
 527. Guslin verüp âb-ı çeşm-i terden, Süt yerine verdi kan ciğerden
 528. Akvâm u kabâili olup şâd, Ol nev-rese Kays koydılar ad
 529. Cân ile kılurdı dâye i'zâz, Esbâb-ı kemâl-i terbiyet sâz
 530. Lâkin o edüp hemîşe nâle, Hoşnûd değüldi hîç hâle
 531. A'zâsın edüp eliyle efgâr, Eylerdi müdâm nâle-i zâr
 532. Süt içse sanurdı kim içer kan, Emcek görünürdi ana peykân
 533. Yoh idi firîb ile karârı, Yanında firîbün i'tibârı
 534. Bir gün anı gezdürürdi dâye, Derdini yetürmeğe devâya
 535. Bir evde meğer ki bir perî-veş, Ol tıflı görüp besî müşevveş
 536. Rahm etdi eline aldı bir dem, Tıfl anı görünce oldı hurrem
 537. Hüsnine bahup karâr dutdı, Feryâd ü figânını unutdı
 538. Oldukça elinde oldı handân, Düşdükde elinden etdi efgân
 539. Mâhiyyetini çü dâye bildi, Ol mâhı ana enîs kıldı
 540. Oldı bu dahi anunla mu'tâd, Ne dâye ne ane eyledi yâd
 541. Zâtında çü var idi mahabbet, Mahbûb görünce dutdı ülfet
 542. Aşk idi ki oldı hüsne mâil, Hüsni ne bilürdi tıfl-ı gâfil
 543. Ma'lûm idi ehl-i hâle ol hâl, Kim nüsha-i aşkdur bu timsâl
 544. Elbette bu tıflı zâr eder aşk, Âşüfte-i rûzgâr eder aşk
 545. Elbette kılur bu subh te'sîr, Hurşîd çıhup olur cihân-gîr
 546. Çün terbiyeti edip o dâye, Verdi eser-i tamâm ol aya
 547. Gün günden edüp kemâl hâsıl, Ol mâh-ı nev oldı bedr-i kâmil
 548. Geldükçe mey-i vefâdan eyyâm, Her devrede sundı ana bir câm
 549. Tâ kıldı anı tamâm ser-mest, Tedrîc ile dâm-ı aşka pâ-best
 550. Çün sür'at ile dönüp zemâne, On yaşına yetdi ol yegâne
 551. Babasına muktezâ-yı âdet, Farz oldı ki anı ede sünnet
 552. Cem' etdi ehâlî-i diyârı, Her sâhib-i izz ü i'tibârı
 553. Bezl eyledi ol kadar zer ü sîm, Kim yetdi kıyâsa fakrdan bîm
 554. Halk anda görende kesret-i mâl, Bîm oldı ki mün'akis ola hâl
 555. Ol sâf-zamîr ü pâk-meşreb, Bir bezm-geh eyledi müretteb
 556. Kim görmedi anı çeşm-i sâgar, Cemşîdden özgeye müyesser
 557. İtmâma yetüp tarîk-i sünnet, Ta'lîm-i ulûma yetdi nevbet
 558. Esbâb ana eyleyüp mürettep, Verdiler anunla zîb-i mektep
  Bu bünyâd-ı binâ-yı belâdur ve Mukaddime-i elem-i ibtilâdur
 559. Mektebde anunla oldı hem-dem, Bir niçe melek-misâl kız hem
 560. Bir saf kız oturdı bir saf oğlan, Cem' oldı behişte hûr ü gılmân
 561. Oğlanlara kızlar olsalar yâr, Aşka bulunur revâc-ı bâzâr
 562. Kız nergis-i mest edüp füsûn-sâz, Oğlana satanda işve vü nâz
 563. Oğlan niçe sabr pîşe kılsun, Ve sabrı hem olsa nişe kılsun
 564. Ol kızlar içinde bir perî-zâd, Kays ile mahabbet etdi bünyâd
 565. Bir turfe sanem ki akl-ı kâmil, Gördükde anı olurdı zâil
 566. Zülfeyn-i müselseli girih-gîr, Cân boynına bir belâlu zencîr
 567. Ebrû-yı hamı belâ-yı uşşâk, Hem cüft letâfet içre hem tâk
 568. Her kirpüği bir hadeng-i hun-rîz, Peykân-ı hadengi gamze-i tîz
 569. Deryâ-yı belâ cebîn-i pâki, Çîn cünbişi mevc-i sehm-nâki
 570. Çeşm-i siyehine sürmeden âr, Hindûsına sürme hem giriftâr
 571. Ruhsârına reng-i gâzeden neng, Hergiz ana gâze vermemiş reng
 572. Göz merdümeğinden olsa hâlî, Göz merdümeği olurdı hâlî
 573. La'l ü düri gösterürdi her dem, Evrâk-ı gül içre ıkd-i şeb-nem
 574. Ebvâb-ı tekellüm etse meftûh, Emvâta verürdi müjde-i rûh
 575. Şimşâd-ı latîfine mürekkeb, Sîb-i zenah u türünc-i gabgab
 576. Endâmı latîfe-i ilâhî, Deryâ-yı letâfet içre mâhî
 577. Şehbâz bahışlu âhu gözlü, Şîrîn hareketlü şehd sözlü
 578. Râh u revişi müdâm gamze, Başdan ayağa tamâm gamze
 579. Ayruhsıca-şekl ü hoşça-peyker, Yahşice sanem güzelce dilber
 580. Âlem ser-i mûyınun tufeyli, Mahbûbe-i âlem adı Leylî
 581. Kays anı görüp helâki oldı, Min şevk ile derd-nâki oldı
 582. Ol nâdire hem ki Kaysi gördü, Min zevk bulup özin itürdi
 583. Gördi ki bir âfet-i zemâne, Misli dahi gelmemiş cihâna
  Bu sıfat-ı Mecnûndur ve İbtidâ-yı mihnet-i füzûndur
 584. Bir dilber-i serv-kadd ü gül-rûy, Serv-i hoş u gül-ruh u semen-bûy
 585. Şîrîn lebi menşe'-i letâfet, Ra'nâ kadi durduğiyle âfet
 586. Evsâf-ı letâfetinde söz çoh, Eltâf-ı melâhatinde söz yoh
 587. Şehlâ gözi nergis-pür-efsûn, Zîbâ kaşı nergis üzreki nûn
 588. Hüsni güli lâle-i şafak-fâm, Zülfi hamı lâle üzreki lâm
 589. Ağzı sıfatı hod etmek olmaz, Esrâr-ı nihâna yetmek olmaz
 590. Zülfi sözi zikr-i halka-i râz, La'l-i lebi âb-ı çeşme-i nâz
 591. Devr-i meh-i rûyi çeşme-i nûr, Hâk-i kef-i pâyı sürme-i hûr
 592. Bir gâyet ile şemâili hûb, Kim Leylî olanda ana matlûb
 593. Bir gözgüye ger açup gözini, Gözgüde göreydi öz yüzini
 594. Öz ârızına olurdı meyli, Kılmazdı hevâ-yı hüsn-i Leylî
 595. Ol iki semen-ber ü sehî-kad, Bir birine oldılar mukayyed
 596. Bir câmdan içdiler mey-i zevk, Ol iki harâb-ı bâde-i şevk
 597. Girdâb-ı belâya oldılar gark, Kalmadı aralarında bir fark
 598. Evzâ-ı muhâlif oldı yek-sân, Gûyâ iki tende idi bir cân
 599. Her kim sorar olsa Kaysa bir râz, Leylîden ana gelürdi âvâz
 600. Kim Leylîye kılsa bir hitâbı, Kays idi ana veren cevâbı
 601. Eylerler idi hat-ı vefâ meşk, Artardı demâdem anlara aşk
 602. Leylîde ohumak ıztırâbı, Olsa ruh-i Kays idi kitâbı
 603. Meşk etmeğe Kays alsa her hat, Leylî kaşı idi ana ser-hat
 604. Hat üzre kılurdı ol güzeller, Min nâz ile bahsler cedeller
 605. Ammâ ne cedel kemâl-i ülfet, Ne bahs nihâyet-i mahabbet
 606. Çün bir niçe müddet ol iki pâk, Evkât geçürdiler tarab-nâk
 607. Aşk olduğu yerde mahfî olmaz, Aşk içre olan karâr bulmaz
 608. Aşk âteşine budur alâmet, Kim baş çeke şu'le-i melâmet
 609. Hüsn âfet-i aşk olup demâdem, Geldükçe irâdet oldı muhkem
 610. Bir gâyete yetdi neş'e-i hâl, Kim oldı havâs-ı akl pâ-mâl
 611. Kalmadı zebâna tâb-i güftâr, Kim eyleyeler mahabbet izhâr
 612. Keyfiyyet-i hâl kılmağa fâş, Gelmişdi tekellüme göz ü kaş
 613. Eylerdi göziyle bu hitâbı, Kaşiyle verürdi ol cevâbı
 614. Kaş ü göz ilen olan tekellüm, Hem kılmadı def'-i zann-ı merdüm
 615. Merdümden edem deme kenâre, Merdüm göz içindedür ne çâre
 616. Hem-râz iken ol iki vefâ-dâr, Dem-sâz iken ol iki ciger-hâr
 617. Ref' oldı hicâb-ı şâhid-i râz, Aşk oldı melâmet ile dem-sâz
 618. Âşıklara gizlü kalmadı hâl, Ma'lûm oldı cemî'-i ahvâl
 619. Gerd âyîne-i neşâta düşdi, Min-ba'd iş ihtiyâta düşdi
 620. Söyleşmeğe ol iki yegâne, Kalmadı sebep meğer behâne
 621. Tâ olmaya râz âşikârâ, Devrân ile kıldılar müdârâ
 622. Bir nev'-i behâne ile her dem, Gönlini kılurdu Kays hurrem
 623. Kasden unudurdı dersin ol zâr, Leylîye der idi ey vefâ-dâr
 624. Hıfz-ı sebak etdi bağrumı hûn, Menden bilürem bilürsen efzûn
 625. Men bilmedüğüm mana ohutgıl, Dersüm ohuyam kulağ dutgıl
 626. Çün levhler üzre hat yazardı, Amden hatını galat yazardı
 627. Ya'nî ki hatâ tevehhüm ede, Ol gül açılup tebessüm ede
 628. Güftâra gele ki bu galatdur, Terk et ki hilâf- ı resm-i hatdur
 629. Ola sebeb-i tekellüm-i yâr, Fehm etmeye müddeânı ağyâr
 630. Etfâl kılanda devr bünyâd, Varı bile eyleyende feryâd
 631. Ol yârına arz-ı hâl ederdi, Özge devrin hayâl ederdi
 632. Kılmazlar idi sözini ma'lûm, Bilmezler idi sözine mefhûm
 633. Mektebden olan zamanlar âzâd, Vasl içün ederdi hîle bünyâd
 634. Kasd ile nihân edüp kitâbın, Hadden aşururdı ıztırâbın
 635. Leylî yolını dutup dururdı, Sen gördün ola deyüp sorurdı
 636. Ya'nî bu behâne ile bir dem, Yârın göre ola şâd ü hurrem
 637. İlm-i hata ömrin eyleyüp sarf, Meşk etmiş idi hemîn iki harf
 638. Bir safhada lâm ü yâ mükerrer, Yazardı anı kılurdı ezber
 639. Kim bu iki harfdür murâdum, Rûşen bular iledür sevâdum
  Bu Leylîye anası itâb etdüğidür ve Bahâr-ı vasla hazân yetdüğidür
 640. Çün mekr ile Kays-i bî-ser-encâm, Bir niçe zaman geçürdi eyyâm
 641. Tedbîr ile aşk zevk vermez, Tedbîr diyâr-ı aşka girmez
 642. Aşk ile riyâ değül muvâfık, Rüsvây gerek hemîşe âşık
 643. Dilden dile düşdi bu fesâne, Fâş oldı bu mâcerâ cihâna
 644. Kim kays oluben esîr-i Leylî, Leylî dahi salmış ana meyli
 645. Tedrîc-i mesâvî ile nâgâh, Leylînün anası oldı âgâh
 646. Odlara dutuşdı yasa batdı, Ol gonca-dehâna dil uzatdı
 647. K'ey şûh nedür bu güft ü gûlar, Kılmak sana ta'ne ayb-cûlar
 648. Niçün özüne ziyân edersen, Yahşi adunı yaman edersen
 649. Niçün sana ta'ne ede bed-gû, Nâmûsa taalluk iş midür bu
 650. Nâzük beden ile berg-i gülsen, Ammâ ne deyem igen yöğülsen
 651. Lâle kimi sende lutf çohdur, Ammâ ne deyem yüzün açuhdur
 652. Temkîni cünûna kılma tebdîl, Kızsen ucuz olma kadrüni bil
 653. Her sûrete aks kimi bahma, Her gördüğüne su kimi ahma
 654. Mey gerçi safâ verür dimâğa, Ahduğı içün düşer ayağa
 655. Gözgü kimi katı yüzlü olma, Nergis kimi hîre gözlü olma
 656. Gözden gerek olasen nihan sen, Tâ demek ola sana ki cânsen
 657. Sen şem'sen uymagıl hevâya, Kim şem'i hevâ verür fenâya
 658. Lu'bet kimi özüni bezetme, Revzen kimi kûçeler gözetme
 659. Sâgar kimi gezmeği harâm et, Nağme kimi perdede makâm et
 660. Sâye kimi her yere yüz urma, Hiç kimse ile oturma durma
 661. Sen sadesen özge ehl-i nîreng, Cehd eyle verilmesün sana reng
 662. Derler seni aşka mübtelâsen, Bîgâneler ile âşinâsen
 663. Sen handan ü aşk zevki handan, Sen handan ü dûst şevki handan
 664. Oğlan aceb olmaz olsa âşık, Âşıklığ işi kıza ne lâyık
 665. Ey iki gözüm yaman olur âr, Nâmûsumuzı itürme zinhâr
 666. Biz âlem içinde nîk-nâmuz, Ma'rûf-ı tamâm-ı hâs u âmuz
 667. Ne neng ile dahi edelüm lâf, Biz demeyelüm sen eyle insaf
 668. Dut kim sana kızmazem ben zâr, Menden ulu bir müdebbirün var
 669. N'eylersen eğer atan eşitse, Kahr ile sana siyâset etse
 670. Min-ba'd gel eyle terk-i mekteb, Bil mektebüni hemîn ced ü eb
 671. Etme kalem ile meşkden yâd, Sûzen dut ü nakş eyle bünyâd
 672. Etfâlden eyle kat'-ı ülfet, Hem-râz yeter yanunda lu'bet
 673. Büt kimi bir evde eyle menzil, Olma dahi her yanaya mâil
 674. Ankâ kimi uzlet eyle pîşe, Eyle reviş eyle kim hemîşe
 675. Gerçi adun ola dilde mezkûr, Görmek seni ola gayr-i makdûr
 676. Hoş ol ki kızı hemîşe gizler, Hod gizlü gerek hemîşe kızlar
  Bu inkâr ile Leylî anasına cevâb verdüğidür ve Fezâ-yı işretden çıhup serây-ı üsrete girdüğidür
 677. Leylî bu itâbı çün eşitdi, Öz gönlinde mukarrer etdi
 678. Kim şu'bede-i sipihr-i zâlim, Tarh eyledi nakş-ı nâ-mülâyim
 679. Eyyâm-ı visâle yetdi hicrân, Vakt oldı ciğerler ola büryân
 680. Ammâ ne desün ne çâre kılsun, Tedbîr ne olduğın ne bilsün
 681. Naçâr dutup tarîk-i inkâr, Âsâr-ı tecâhül etdi izhâr
 682. Gül-zâr-ı itâba âb verdi, Giryân giryân cevâb verdi
 683. K'ey mûnis-i rûzgârum ane, Dürc-i dür-i şâh-vârum ane
 684. Sözler dersen ki bilmezem men, Mazmûnını fehm kılmazam men
 685. Dersen ma'şûk u aşk u âşık, Men sâde-zamîr tıfl-ı sâdık
 686. Bilmem nedür ol hadîse mazmûn, Söyle nişe olmayam diğer-gûn
 687. Aşkun kılmazdı kimse yâdın, Ha senden eşitdüm imdi adın
 688. Bi'llâh nedür ane aşka mefhûm, Bu sırr-ı nihânı eyle ma'lûm
 689. Hâdî-i reh-i murâdum olgıl, Bu şîvede üstâdum olgıl
 690. Men mektebe re'yüm ile getmen, Bir şugl hilâf-ı re'yün etmen
 691. Hem sen dersen ki mektebe var, Hem dersen sen ki getme zinhâr
 692. Hansı söze i'tikâdum olsun, Sana nişe i'timâdum olsun
 693. Men hem değülem bu zecre kâil, Kim her dem olup çerâğ-ı mahfil
 694. Nâ-cinsler ile hem-dem olam, Bir yerde mukayyed-i gam olam
 695. Her dîdeden ede ede perhîz, Evkât geçe küdûret-âmîz
 696. Peyveste muallim eyleyüp cevr, Gâhi sebak ohuda gehî devr
 697. Bi'llâh mana hem bu idi maksûd, Mektebden olur mı tıfl hoşnûd
 698. Ayruk bu sözi mükerrer etme, Lutf eyle meni mükedder etme
 699. Çün ane eşitdi ol cevâbı, Terk etdi şikâyet ü itâbı
 700. Şeksüz ana rûşen oldı k'ol meh, Âşıklığından değüldür âgeh
 701. Bî-hûdedür ol kamu fesâne, Kim âşıkdur fülan fülâna
 702. Çün vâkıa şek mahalli oldı, Ol vâkıadan teselli oldı
 703. Leylî hem oturdı evde nâ-çâr, Döndi sadefine dürr-i şeh-vâr
 704. Bir bürcde sâbit oldı ahter, Mahbûs-i hizâne oldı gevher
 705. La'l oldı esîr-i sîne-i seng, Habs oldı gül-âba şîşe-i teng
 706. Gamdan tebeh oldı rûzgârı, Nevmîd dil-i ümîd-vârı
 707. Âh eyler idi velî ne hâsıl, Ol yel açamazdı gonca-i dil
 708. Göz yaşı tökerdi lîk ne sûd, Bitmezdi anunla nahl-i maksûd
 709. Zülfi kimi pîç ü tâba düşdi, Hayrân kalup ıztırâba düşdi
 710. Ağzı kimi hulkın etdi gam dar, Çeşmi kimi cismi oldı bî-mâr
 711. Ne derdini sahlasa karârı, Ne şerh-i gam etse gam-güsârı
 712. Fânûs-ı hayâle girdi ol şem', Gönlini kılup hayâl ile cem'
 713. Her dem çeküp ol gam içre min âh, Sabr etdi zarûret ile ol mâh
 714. Derd ile düzüp terâne-i gam, Bu bir gazeli ohurdı her dem
  Bu gazel Leylî dilindendür
 715. Felek ayırdı meni cevr ile cânânumdan, Hazer etmez mi aceb nâle vü efgânumdan
 716. Oda yandurmasa bir şu'le ile nüh feleği, Ne biter âteş-i âh-ı dil-i sûzânumdan
 717. Gam-ı pinhân meni öldürdi bu hem bir gam kim, Gül-ruhum olmadı âgeh gam-ı pinhânumdan
 718. Âh idi hem-nefesüm âh ki ol hem âhir, Çıhdı ikrâh kılup külbe-i ahzânumdan
 719. Men ne hâcet ki kılam dâğ-ı nihânum şerhin, Âkıbet zâhir olur çâk-i girîbânumdan
 720. Hak bilür yâr değül cân ü dilümden gâib, N'ola ger gâib ise dîde-i giryânumdan
 721. Cân eğer çıhsa tenümden eser-i mihri ile, Eser-i mihri sağınman ki çıhar cânumdan
 722. Lutf edüpsen meğer ey bâd bu günden beyle, Veresen bir haber ol serv-i hırâmânumdan
 723. Ey Fuzûlî gam-ı hecr ile perîşândur hâl, Kimse âgâh değül hâl-i perîşânumdan
  Tamâmî-i sühan
 724. Sâkî getür ol mey-i mugânı, Kim unudalum gam-ı cihânı
 725. Rahm eyle ki kasd-ı cân eder gam, Bağrum sitem ile kan eder gam
 726. Kıl aklumı bâde ile zâil, Çerhün siteminden eyle gâfil
 727. Feryâd ki çerh bî-vefâdur, Dâim işi cevr ile cefâdur
 728. Bir âdet ile medârı yohdur, Devrânınun i'tibârı yohdur
 729. Ger hem-nefes etse iki yârı, Bir yere getürse iki zârı
 730. Elbette sebep salup araya, Anları esîr eder belâya
 731. Bi'llâh ne yamandur âşinâlığ, Çün vâki' olur yine cüdâlığ
 732. Gül-zâr-ı kelâm bağ-bânı, Beyle bezemiş bu bûstânı
 733. Kim serv-i riyâz-ı mihnet ü derd, Sevdâ-zede Kays-i derd-perverd
 734. Her subh gederdi mektebe şâd, Mektebde olurdı gamdan âzâd
 735. Meşk-i hat-ı hüsn-i yâr ederdi, Def'-i gam-ı rûzgâr ederdi
 736. Zevk ile dutup tarîk-ı sâbık, Âdet üzerine subh-ı sâdık
 737. Geldi yine mektebe ferah-nâk, Tâ kim kıla zevk-ı vaslı idrâk
 738. Gördi ki behişte hûr gelmez, Gün çıhdı henüz nûr gelmez
 739. Hurşîdsüz oldı rûz tâ şeb, Oldı başına karanu mekteb
 740. Bildi ki sipihr-i şu'bede-bâz, Bir şu'bede eyleyüpdür âğâz
 741. Elbette cefâ-yı ta'n-ı ağyâr, Ol gün yolına bırahdı bir hâr
 742. Nevmîd olup etdi nâle bünyâd, Dedi nedür ey felek bu bî-dâd
 743. N'etdüm sana kasd-ı cânum etdün, Kat'-ı reh-i dil-sitânum etdün
 744. Kesdün taleb-i garazda râhum, Bildür mana kim nedür günâhum
 745. Evvel meni eyledün mükerrem, Vasl-ı sanem ile şâd ü hurrem
 746. Döndün yine beyle cevr edersen, Ol devre nakîz devr edersen
 747. Vehm eylemedün mi kim çeküp âh, Sûz-ı ciğer ile bir seher-gâh
 748. Yanduram oda tokuz revâkun, Sûzın sana bildürem firâkun
 749. Tedbîr kıl ey muallim-i pîr, Et sihr ile ol perîni teshîr
 750. Ancak mana sanma yetdi bu gam, Kim yetdi mana yeten sana hem
 751. Düş ey elif istikâmetünden, Şerm eyle bu kadd ü kâmetünden
 752. Kaddi hevesiyle dem urursen, Ol getdi aceb ki sen durursen
 753. Ey nûn çü nihândur ebrû-yi yâr, Sen dahi nazarda durma zinhâr
 754. Ey mîm çü ağzı oldı gâib, Oldı sana hem adem münâsib
 755. Olsan nola ey devât dil-teng, Âyîne-i hâtırun dutup jeng
 756. Ol turra-i müşg-bûdan ayru, Hicrân kara bağrun eylemiş su
 757. Ey hâme sirişk-bâr olupsen, Ser-geşte vü bî-karâr olupsen
 758. Gûya bu gün etmemiş müyesser, Devrân sana dest-bûs-i dilber
 759. Ey levh hatınun eyle yâdın, Kıl sînede nakş gam sevâdın
 760. Bir niçe gün ol esîr-i hicrân, Mektebde gezüp kılurdı efgân
 761. Her rûz figânı ile tâ şeb, Ta'zîb çekerdi ehl-i mekteb
 762. Şeb hem kıluben figân ü zârı, Eylerdi muhâtab ol nigârı
 763. K'ey göz nûrı gönül sürûrı, Sensüz gözümün yoh oldı nûrı
 764. Evvel ne idi bu âşinâlığ, Âhir nişe eyledün cüdâlığ
 765. Evvel nişe eyledün meni mest, İzhâr-ı mahabbet ile pâ-best
 766. . Âhir ne içün humâra saldun, Bu mihnet-i intizâra saldun
 767. Saldun dil-i zâra nâr-ı fürkat, Kıldun gözümi pür-âb-ı hasret
 768. Gönlüm odı kıldı yana yana, Âheng şafak tek âsmâna
 769. Yaşum suyı oldı vara vara, Bir bahr ki yoh ana kenâre
 770. Men istemezem bu günde hem-dem, Yanumdan ilet hayâlüni hem
 771. Olmaya düşüp hayâlün ey meh, Oda yana suya bata nâgeh
 772. Ser-mest-i şarâb-ı iştiyâkem, Medhûş-i tehayyür-i firâkem
 773. Koyma gamunı menümle hem-râh, Fâş eylerem anı halka nâgâh
 774. Ser-mestde ihtiyâr olmaz, Medhûşda i'tibâr olmaz
 775. Cân oldı gamun gelende ber-bâd, Teşvîş-i fenâdan oldum âzâd
 776. Gösterdi mana gamun mezâkı, Ayş-ı ebedî neşât-ı bâkî
 777. Ger gelse ecel menüm nem ala, Cân hod yohdur meğer gam ala
 778. Şem'-i şeb-i mihnet ü belâyem, Âşüfte-i cünbiş-i hevâyem
 779. Sûz-ı dil ile tökülse yaşum, Tîğ-i gam ile kesilse başum
 780. Cândan çıharıp hevâ-yı aşkı, Terk eylemezem belâ-yı aşkı
 781. Bu günleri kim gam içre zârem, Hicrân elemiyle bî-karârem
 782. Ger nâme-i ömre kilk-i takdîr, Gündür deyüben kılursa tahrîr
 783. Eyler meni ol hisâb mağbûn, Kim sûret-i hâldür diğer-gûn
 784. Gün şartı deyerler âftâbı, Bi'llâh ki bu nüktedür hisâbî
 785. Her gün ki görünmez âftâbum, Men gün demezem budur hisâbum
 786. Yoh kimse bu derd-i dilden âgâh, Bu derd-i dil ile neyleyem âh
 787. Derdüm söze geldüğince artar, Oddur yel ile zebâne dartar
 788. Eyyâm-ı visâli eyleyüp yâd, Ol haste bu şi'ri etdi bünyâdBu gazel Mecnûn dilindendür
 789. Ey hoş ol günler ki men hem-râz idüm cânân ile, Ni'met-i vaslın görüp nâzın çekerdüm cân ile
 790. Görmemişdi gülşen-i ayşum hazân-ı tefrika, Olmamışdı tîre eyyâmum şeb-i hicrân ile
 791. Meh-veşümden dûstlar devrân cüdâ ister meni, Düşmenümdür hîç bilmen n'etmişem devrân ile
 792. Yetse ger âşıklarun eflâke efgânı ne sûd, Yetmek olmaz mâh-veşler vaslına efgân ile
 793. Yaşurup sahlardum elden dâğ-ı hicrânın eğer, Etmek olsaydı müdârâ dîde-i giryân ile
 794. Zevkden dîbâce bağlandı kitâb-ı ömrüme, Koymadı devrân geçe evkâtum ol unvân ile
 795. Ey Fuzûlî ahter-i bahtum müsâid olmadı, Kim olam bir dem mukârin ol meh-i tâbân ile
 796. Söz muhtasar ol esîr-i sevdâ, Bir nev' ile oldı halka rüsvâ
 797. Kim Kays iken adı oldı Mecnûn, Ahvâlini etdi gam diğer-gûn
  Bu Leylîye Mecnûn güzerde mukâbil olduğıdur ve Gün mukâbelesinde hilâl-i mihri bedr-i kâmil olduğıdur
 798. Bir gün ki bahâr-ı âlem-efrûz, Vermişdi cihâna feyz-i nevrûz
 799. Salmışdı nikâb çehreden gül, Çekmişdi sürûd-ı nâle bülbül
 800. Şeb-nem mey-i nâbı ile lâle, Doldurmış idi kızıl piyâle
 801. Olmışdı gül ile sebze-i ter, Firûze-fürûz ü la'l-perver
 802. Bir niçe musâhib-i vefâ-dâr, Mecnûn-ı şikesteni görüp zâr
 803. Her yan dediler ki ey belâ-keş, Gül çağıdur olmagıl müşevveş
 804. Bu faslda âdemî gerek şâd, Endûh ü belâ vü gamdan azâd
 805. Çün ebr değülsen olma giryân, Çün seyl değülsen etme efgân
 806. Gül kimi bırahma sîneye çâk, Sebze kimi etme bisterün hâk
 807. Ancak özüni esîr-i gam kıl, Lutf eyle hırâma gel kerem kıl
 808. Sahrâ dutalum mey içelüm şâd, Endûh ile olma beyle mu'tâd
 809. Ey gonca-dehân ü serv-kâmet, Gül oyna zamânı kıl ferâgat
 810. Pâkize vücûda hayfdur gam, Beyle dahi kalmaya bu âlem
 811. Şâyed açıla gül-i murâdun, Muhkem kıl esâs-ı i'tikâdun
 812. Seyr üzre bu nevbahâr faslı, Şâyed bulına nigâr vaslı
 813. Mecnûn-ı hazîn ayağa durdı, Sahrâlara seyr içün yüz urdı
 814. Giryân giryân kılurdı seyrân, Hayrân hayrân gezerdi her yan
 815. Geh sezbeye arz-ı râz ederdi, Geh lâleye min niyâz ederdi
 816. Çeşmine sürerdi lâle dâğın, Âşık sağınup öpüp ayağın
 817. Nergis gözine nigâh ederdi, Yârı gözin anup âh ederdi
 818. Söylerdi benefşeye gam-ı dil, Kim söyleye olsa yâra vâsıl
 819. Bülbüllere şerh ederdi hâlin, Kumrîlere mihnet ü melâlin
 820. Her turfe çiçek görüp çeküp âh, Menzil menzil gezerdi nâgâh
 821. Bir menzile düşdi reh-güzârı, Kim seyrde idi anda yârı
 822. Bir niçe perî-ruh ile hem-dem, Mecnûn-ı şikesteden mukaddem
 823. Leylî güzer etmiş ol fezâya, Salmış gül ü lâle üzre sâye
 824. Bir sebzeye sebz har-geh urmış, Meh sahn-ı felekde hâle kurmış
 825. Gonca kimi ol latîf har-gâh, Gül berki kimi içinde ol mâh
 826. Mecnûna mukâbil oldı Leylî, Bahr-ı gama yetdi derd seyli
 827. Leylî deme şem'-i meclis-efrûz, Mecnûn deme âteş-i ciger-sûz
 828. Leylî deme cennet içre bir hûr, Mecnûn deme zulmet içre bir nûr
 829. Leylî deme evc–i hüsne bir mâh, Mecnûn deme mülk-i aşka bir şâh
 830. Leylî deme bir yegâne-i dehr, Mecnûn deme bir fesâne-i şehr
 831. Leylî çemen-i belâ nihâli, Mecnûn felek-i vefâ hilâli
 832. Leylî meh-i âsmân-ı haşmet, Mecnûn şeh-i kişver-i melâmet
 833. Leylî saf-ı ehl-i hüsn emîri, Mecnûn ser-i kûy-ı gam fakîri
 834. Leylî işi işve vü kirişme, Mecnûn gözi yaşı çeşme çeşme
 835. Leylî vü neşât-ı hüsn kâmı, Mecnûn ü belâ-yı aşk dâmı
 836. Leylî vü letâfet-i dil-ârây, Mecnûn ü melâmet-i gam-efzây
 837. Leylîde kemâl-i hüsn ile zevk, Mecnûnda cemâl-i Leylîye şevk
 838. Leylî sadef-i hayâya bir dür, Mecnûna anunla min tefâhür
 839. Leylîde visâl-i dûst meyli, Mecnûnda hem ârzû-yı Leylî
 840. Ol iki sehî-kad ü semen-ber, Birbirine oldılar berâber
 841. Fûlâda sataşdı seng-i hâre, Od düşdi karâr ü ihtiyâra
 842. Bir sâza düzildi ol iki târ, Germ oldı revâc-ı nâle-i zâr
 843. Ol bahtı muna neşât buldı, Bu gördi anı mukayyed oldı
 844. Mecnûnda karâr dutmayup hûş, Deryâ-yı tehayyür eyledi cûş
 845. Bir dem bahabilmedi ol aya, Düşdi yüzi üzre misl-i sâye
 846. Leylî hem itürdı ihtiyârın, Bir dem görebilmedi nigârın
 847. Hayrânlığı ol makâma yetdi, Kim düşdi ayakdan ussı getdi
 848. Gül suyu sepüp revân yüzine, Leylîni getürdiler özine
 849. Her yan dediler ana ki ey mâh, Nâgeh olur atan anan âgâh
 850. Kim gayr ile âşinâ olupsen, Bir dilbere mübtelâ olupsen
 851. Vermez bu reviş netîce-i hûb, Şâyeste değül sana bu üslûb
 852. Yahşi nazar eylesen yamandur, Hem bize vü hem sana ziyandur
 853. Andan götürüp bisât ü har-gâh, Ol mâh-likânı hâh ü nâ-hâh
 854. Öz bürcine kıldılar revâne, Tâ olmaya vâkıf ata ane
 855. Söz demediler bu mâcerâdan, Ne gencden ü ne ejderhâdan
 856. Mecnûnı hem etdi çeşm-i hûn-bâr, Sular saçuben yüzine bîdâr
 857. Gördi ki nigârdan nişan yoh, Bir cism-i füsürde var cân yoh
 858. Dîvâne kalup perî gedüpdür, Salup anı dil beri gedüpdür
 859. Çâk eyledi câme kıldı nâle, Hâli bedel oldı özge hâle
 860. Terk etdi libâs-ı lâle-gûnı, Raht oldı tenine eşk-i hûnı
 861. Ger mâtem içün misâl-i hâme, Sarmışdı başa siyeh imâme
 862. Çizgindi başına dûd-ı âhı, Yandurdı imâme-i siyâhı
 863. İkrâh ile çıhdı pîrehenden, Âr etdi şehîd-i gam kefenden
 864. Na'leyni bırahdı ol belâ-cû, Kim âşıka pây-benddür bu
 865. Hem-demlere özr kıldı âğâz, K'ey bir niçe hem-nişîn ü hem-râz
 866. Seylâb-ı hücûm-ı aşk yetdi, Men şîfte-hâli garka etdi
 867. Olman men-i haste ile hem-dem, Tâ batmayasuz bu suya siz hem
 868. Men reng-i melâmete boyandum, Sevdâ-zedeliğ odına yandum
 869. Elbette bir od ki düşdi câna, Âhir dutuşup çeker zebâne
 870. Düşvâr belâmı sehl sanman, Siz dahi menüm oduma yanman
 871. Menden size düşmesün bir ahker, Çün değmedi hayr değmesün şer
 872. Sevdâ siyeh etdi rûzgârum, Aşk aldı inân-ı ihtiyârum
 873. Men bir kuşem uçdum âşiyandan, Men handan ü meyl-i hâne handan
 874. Kılman mana ev hikâyetin çoh, Dahi menüm anda varmağum yoh
 875. Sizden sorar olsa ata hâlüm, Keyfiyyet-i mihnet ü melâlüm
 876. Söylen ki fenâya verdi rahtın, Eyyâm siyâh kıldı bahtın
 877. Ey pîr-i şikeste-hâl ü nâ-şâd, Tanrı'yçün elümden eyleme dâd
 878. Deme ki nedür bu mâcerâlar, Senden mana yetdi bu belâlar
 879. Men bilmez idüm gam-ı cihânı, Teşvîş-i zemîn ü âsmânı
 880. Âsûde serâçe-i ademde, Ne gussada idüm ü ne gamda
 881. Bilmezliğ ile hem-râz idi hâlüm, Ne hüsn ü ne aşk idi hayâlüm
 882. Sen vâsıta-i vücûdum oldun, Sen mâni'-i feyz-i cûdum oldun
 883. Umdun ki menümle olasen şâd, Derdâ ki ümîdün oldı ber-bâd
 884. Men yoh olubem sen imdi var ol, Özge halefe ümîd-vâr ol
 885. Ma'zûr dut ey azîz ma'zûr, Men kasd ile senden olmadum dûr
 886. Çoh sıdk ile eyledüm ana azm, Kim devlet-i vasluna yetem cezm
 887. Su saldı yoluna eşk-i hasret, Dâmânumı dutdı hâr-ı mihnet
 888. Tahrîr kılup münâsib-i hâl, Bu şi'ri hem etdi ana irsâl
  Bu gazel Mecnûn dilindendür
 889. Fesâd-ı aşkı tâ gördüm salâh-ı akldan dûrem, Meni rüsvâ görüp ayb etme ey nâsih ki ma'zûrem
 890. Eğer çâk-i girîbân eylesem men'eylemen çün men, Metâ'-ı nengden ârî libâs-ı ârdan ûrem
 891. Men ü sahrâ-yi vahşet menzil etmen âfiyet küncin, Esir-i dâm-ı zulmet olmazem çün tâlib-i nûrem
 892. Temerrüd akl fermânından etsem dûstlar bi'llâh, Meni re'yümle sanman aşk sultânına me'mûrem
 893. Mana kim ta'ne eyler kim nasîhat ehl-i âlemden, Hoşem kim i'tibar-ı aşk ile her dilde mezkûrem
 894. Belâ-yı aşk u derd-i dûst terkin kılmazem zâhid, Ne muştâk-ı behiştem sen kimi ne tâlib-i hûrem
 895. Hayâl-i çîn-i zülf ü tâk-ı ebrûsiyle zevküm gör, Sanasen haşmet ile Kisrîyem kadr ile Fağfûrem
 896. Garaz bir ad imiş âlemde men hem eyledüm bir ad, Bi-hamdi'llâh Fuzûlî rind ü rüsvâlıkda meşhûrem
  Bu Mecnûnun cünûnunun sıfatıdur ve Vâdî-i aşk sevdâsının keyfiyyetidür
 897. Ol şîve-i aşk içinde mâhir, Kıldukta vasiyyetini âhir
 898. Kıldı gözedüp tarîk-i vahşet, Eshâbdan inkıtâ'-ı ülfet
 899. Sahrâya düşüp güneş misâli, Tenhâ yürür oldı lâübâlî
 900. Her daşa ki yetdi tökdi yaşın, La'l eyledi kûh ü deşt daşın
 901. Göz yaşını bes ki tökdi her sû, Her merhaleden ahıtdı min cû
 902. Bir ebr-i belâ idi güvâhı, Bârân sirişk ü berk âhı
 903. Bârân ile berki cism ü cândan, Bir mertebede ki mundan andan
 904. Deryâlara yetse lem'a-i tâb, Sahrâlara düşse katra-i âb
 905. Deryâlar olurdı cümle sahrâ, Sahrâlar olurdı cümle deryâ
 906. Feryâd ile doldurup bu deyri, Feryâda getürdi vahş ü tayrı
 907. Efgânı yetürdi âsmâna, Efgân ile âsmânı câna
  Bu Mecnûnun atası vâkıf-ı hâl olduğıdur ve Anı beyâbân-ı mihnetde bulduğıdur
 908. Gencîne-küşâ-yı genc-i güftâr, Olmış bu edâ ile güher-bâr
 909. K'ol bir niçe bî-karâr ü mahzûn, Nâ-çâr kılup vedâ'-ı Mecnûn
 910. Nevmîd dönüp şikeste vü hâr, Kıldılar atasını haberdar
 911. Ol pîr çü vâkıf oldı hâle, Mecnûn kimi etdi âh ü nâle
 912. Sahrâlara dutdı seyl tek yüz, Vâdîlere açdı çeşme tek göz
 913. Çoh aradı gezdi her mekânı, Bulınmadı oğlınun nişânı
 914. Tâ âkıbet ol şikeste-hâli, Bir gûşede gördi lâubâlî
 915. Düşmiş yere hâk-sâr ü gam-nâk, Ahvâli harâb ü sînesi çâk
 916. Dönmiş gül-i sürhi zağferâna, Şimşâd-ı latîfi hîzrâna
 917. Âyînesini gubâr dutmış, Jeng-i gam-ı rûzgâr dutmış
 918. Etmiş elifin sitem yüki dâl, Kılmış kalemin felek gamı nâl
 919. Hem-sohbeti mûr ü hem-demi mâr, Tekye-gehi hâk ü bisteri hâr
 920. Hâr üzre ana delük delük ten, Açmış gam evine dürlü revzen
 921. Ol pîr çü gördi sûret-i hâl, Sûret kimi kaldı bir zaman lâl
 922. Bir lahza anı tehayyür aldı, Hayret gözi ile bahakaldı
 923. Sonra yaha yırtup etdi feryâd, K'ey bülbül-i bûstân-ı bî-dâd
 924. Hâl-i dilüni mana beyân et, Esrâr-ı nihânunı ıyân et
 925. Kim aldı elünden ihtiyârun, Kim eyledi tîre rûzgârun
 926. Bi'llâh nişe bî-karâr olupsen, Âşüfte-i rûzgâr olupsen
 927. Ne seyrdesen sana taleb ne, Bu nâle vü zâruna sebeb ne
 928. Deryâda ise sana dür-i kâm, Sen söyle men eyleyem ser-encâm
 929. Zulmâtda ise şem'-i maksûd, Rûşen kıl ü menden iste mevcûd
 930. Mecnûn dedi ey mana veren pend, Dânâ-yı sühan-ver ü hıred-mend
 931. Kimsen nedürür bu güft ü gûlar, Bî-fâide bâtıl ârzûlar
 932. Get derdüme sen devâ değülsen, Bîgânesen âşinâ değülsen
 933. Men beyle kelâma dutmazem gûş, Leylî sözi söyle yohsa hâmûş
 934. Dedi menem atan ey belâ-keş, Men seng-i nedâmetem sen âteş
 935. Dedi nedür ata yohsa ane, Leylî gerek özgedür fesâne
 936. Çün gördi itâatinde ihmâl, Bildi ki fakîre özgedür hâl
 937. Verdi bu firîb ile tesellî, Kim dur gedelüm çağırdı Leylî
 938. Leylî bize geldi mihmândur, La'li talebünde dür-feşândur
 939. Mecnûn ki eşitdi Leylî adın, Sandı ki felek verür murâdın
 940. Lebbeyk deyüp ayağa durdı, Ol ka'be-i maksâda yüz urdı
 941. Pîr ile cevân-ı dil-şikeste, Geldi eve dil-figâr ü haste
 942. Başında hevâ-yı vasl-ı Leylî, Ne ata gamı ne ana meyli
 943. Geh ata nasîhat etdi âğâz, Geh anesi oldı pend-perdâz
  Bu Mecnûna anası pend verdüğidür ve Bûstân-ı melâmetden hâr-ı nedâmet derdüğidür
 944. K'ey râhat-ı cân ü nûr-ı dîde, Ferzend-i yegâne-i güzîde
 945. Şânunda riyâset-i Arab var, Mîrâs-ı şecâat ü edeb var
 946. Etvâr-ı mülûk dut hemîşe, Âyîn-i şecâat eyle pîşe
 947. Ebrû-yı ham ise ger murâdun, Süst etme kemân-ı i'tikâdun
 948. Müjgân-ı siyâhdan götür dil, Ol nâveng-i cân-sitâna mâil
 949. Olsan nigerân-ı kadd ü kâmet, Kıl nîze-i hûn-feşâna rağbet
 950. Ger zülf ile görmek istesen hâl, Gör hey'et-i nokta peyker-i dâl
 951. Gönlün göz ü kaşa olsa meftûn, Gör dîde-i ayn ü ebru-yı nûn
 952. Sen servsen olmagıl girân-bâr, Âzâd olagör ne kim giriftâr
 953. Sen la'lsen olmagıl sebük seng, Döndürme güneş görüp revân reng
 954. Etme özüni habâb-mânend, Başunda olan hevâya hursend
 955. Kim yohdurur ol hevâya bünyâd, Başun olur ol hevâda ber-bâd
 956. Ser-germliğ etme şem'-nisbet, Sûz-ı gam-ı aşk ile mürüvvet
 957. Gör şem'i nişe düşer belâya, Başındakiden geder fenâya
 958. Zevk-ı dil ü dîde kılma âdet, Salma mey ü şâhide irâdet
 959. Mahbûb ü mey ile besleyen cân, Sanma olur ehl-i akl ü îmân
 960. Aklı mı olur müdâm mestün, Îmânı olur mı mey-perestün
 961. Şi're heves etme kim yamandur, Yahşi deseler ana yalandur
 962. Hâlâ kılagör kemâl hâsıl, Fevt etme kemâli gezme gâfil
 963. Ey bâg-ı ümîdümün nihâli, Kılma bizi neng pâymâli
 964. Mahbûb hem istesen kem olmaz, Biz kim senünüz sana gam olmaz
 965. Vardur bu haşemde min kabîle, Her tâife içre min cemîle
 966. Bir bir kılalum kamu sana arz, Yetsün yerine bize olan farz
 967. Bir serv-i sehî-kad ü semen-ber, Tezvîcüne edelüm mukarrer
 968. Ta'yîn edelüm sana meh ü sâl, Sarf eyleyebildüğünce emvâl
 969. Sen dutma hemîn tarîk-ı vahşet, Kat'-ı neseb eyleme emânet
 970. Bizden bu nasîhati kabûl et, Her lahza yeter bizi melûlet
 971. Uşşâk sefâhetin kılup yâd, Bu şi'ri ne hoş demiş bir üstâd
  Gazel-i üstâd
 972. Cân verme gam-ı aşka ki aşk âfet-i cândur, Aşk âfet-i cân olduğı meşhûr-ı cihândur
 973. Sûd isteme sevdâ-yı gam-ı aşkda hergiz, Kim hâsıl-ı sevdâ-yı gam-ı aşk ziyandur
 974. Her ebru-yı ham katlüne bir hancer-i hûn-rîz, Her zülf-i siyeh kasduna bir ef'î yılandur
 975. Yahşi görinür sûreti meh-veşlerün ammâ, Yahşi nazar etdükde ser-encâmı yamandur
 976. Aşk içre azâb olduğın andan bilürem kim, Her kimse ki âşıkdur işi âh u figândur
 977. Yâd etme kara gözlülerün merdüm-i çeşmin, Merdüm deyüp aldanma ki içdükleri kandur
 978. Ger derse Fuzûlî ki güzellerde vefâ var, Aldanma ki şâir sözi elbette yalandur
  Bu Mecnûnun nasîhat kabûl etmedüğidür ve Atasının derdi dermâna yetmedüğidür
 979. Mecnûn ki eşitdi ol hitâbı, Verdi bu tarîk ile cevâbı
 980. K'ey rûh-ı revânum ata ane, Kâm-ı dil ü cânum ata ane
 981. Tahkîk edübem işüm hatâdur, Her ne desenüz mana revâdur
 982. Âlûde-i reng-i dûd-ı âhem, Züll-i güneh ile rû-siyâhem
 983. Men hem olubem bu işden âgâh, Ammâ ne deyem ne söyleyem âh
 984. Yohdur bu işümde ihtiyârum, Zabtumda inân-ı iktidârum
 985. Akl oldı zaîf ü aşk gâlib, Hâtır nigerân nigâr câzib
 986. Dutdı ten ü cânumı gam-ı yâr, Gayri'l-mahbûbi leyse fi'd-dâr
 987. Mende dahi nişe menliğ olsun, Mende meni isteyen ne bulsun
 988. Takdîr çü beyledür ne tedbîr, Takdîri eder mi kimse tağyîr
 989. Olsaydı mana neşât rûzî, İster mi idüm bu derd ü sûzı
 990. Ger sıhhate kâdir olsa bîmâr, Derde özin eylemez giriftâr
 991. Elverse gedâya pâdişâlığ, Sanman ki kılur dahi gedâlığ
 992. Fıtratda ne hâlet olsa maksûm, Ref' olmaduğıdur emr-i ma'lûm
 993. İslâhuma eylemen teemmül, Kim gül tiken olmaz ü tiken gül
 994. Keyfiyyet-i âb ü cevher-i hâk, Demek ola mı kabûl-i idrâk
 995. Su sifleliğinden ayrılur mı, Od yandurabilmeyebilür mi
 996. Ol gün ki rahimde kilk-i kudret,  Îcâduma verdi zîb sûret
 997. Doldurdı hevâ ile dimâğum, Sevdâ ile bağladı ayağum
 998. Doldı bedenümdeki rek ü pûst, Başdan ayağa mahabbet-i dûst
 999. Mülk eyledi gönlümi belâya, Vakf eyledi cânumı cefâya
 1000. Yoh mende bu hükmden tehallüf, Ol mülk ile vakfa bir tasarruf
 1001. Derd-i ezelî devâ bulur mı, Mihr-i ebedî fenâ bulur mı
 1002. Men şem'-i serâçe-i firâkem, Sûz-ı ciğer ile hoş-mezâkem
 1003. Menden dileyen bu sûzı zâil, Bî-dâduma olmış ola mâil
 1004. Şem'ün ki hayâtı oldı âteş, Hâli anun âteş iledür hoş
 1005. Oddan dileyen anun necâtın, Fânî dilemiş ola hayâtın
 1006. Düşmenliğe dûstlığ kılup ad, Tedbîr-i necâtum eylemen yâd
 1007. Men garka-i bahr-ı şevk-i yârem, Berhem-zede-i gam-ı nigârem
 1008. Ancak sebeb-i karârum oldur, Ârâm-ı dil-i figârum oldur
 1009. Anunla edün bu derde merhem, Urman dahi andan özgeden dem
 1010. Dersüz mana var dil-rübâlar, Leylî kimi çoh perî-likâlar
 1011. Bi'llâh demenüz bu harfi zinhâr, Âlemde bir andan özge kim var
 1012. Bülbül gül içün kılanda nâle, Derdine devâ olur mı lâle
 1013. Husrev değülem ki mana dilber, Şîrîn ola gâh gâh Şekker
 1014. Men yek-cihetem tarîkatümde, Tagyîr işi yoh cibilletümde
 1015. Özrini beyân edüp hem ol dem, Takrîre getürdi bir gazel hem
  Bu gazel Mecnûn dilindendir
 1016. Aşk derdi ey mûalic kâbil-i derman değül, Cevherinden eylemek cismi cüdâ âsân değül
 1017. Devr cevrinden şikâyet edene âşık demen, Aşk mesti vâkıf-ı keyfiyyet-i devrân değül
 1018. Şehrden sahrâya bir fark olduğın her kim bilür, Bilmiş ol kim aşk sahrâsında ser-gerdân değül
 1019. Her kim idrâk eyler öz keyfiyyet-i hâlin henüz, Dûst ruhsârına ayn-ı şevk ile hayrân değül
 1020. Cânı cânân ittihâdı fâriğ eyler cismden, Cismden âgâh olan cân vâsıl-ı cânân değül
 1021. Der imiş düşmen ki hem-demdür Fuzûlî yâr ile, Her sözi bühtân ise hakkâ bu söz bühtân değül
  Bu Mecnûn atasınun Leylîye hâstârlığıdır ve Leylî atasının Mecnûndan bîzârlığıdur
 1022. Sâkî getür ol şarâb-ı nâbı, Kim yetdi nisâba gam hisâbı
 1023. Gam düşmen-i cân-ı mübtelâdur, Def' eyeleye gör ki bir belâdur
 1024. Söz cevherine olan hırîdâr, Bu nev' ile germ kıldı bâzâr
 1025. Kim âciz olup gam içre ol pîr, Mecnûnına kıldı fikr-i zencir
 1026. Bildi ger olmaz olsa Leylî, Mümkin değül olmağı tesellî
 1027. Kıldı talebin özine lâzım, Cem' etdi eâlî vü eâzım
 1028. Ümmîd ile bağladı umup kâm, Ol ka'be-i ârzûya ihrâm
 1029. Çün Leylî atası bildi hâli, Üydürdi ekâbir ü ehâlî
 1030. Karşularına olup revâne, Kıldı olarunla azm-i hâne
 1031. Ehlen sehlen deyüp demâdem, Min kez dedi ola hayr makdem
 1032. Çün şem'-sıfat olar oturdı, Bu serv kimi ayağa durdı
 1033. Ortaya bırahdı dürlü hânlar, Tâ kâm-ı dil ala mihmânlar
 1034. Olmışdı dolup kebâb ile hân, Cedy ü hamel ile âsman-sân
 1035. Ammâ aceb er kıla hıred-mend, Ol hânları âsmâna mânend
 1036. Her kim garazın bulurdı hândan, Bu mümkin olur mı âsmandan
 1037. Hânlar götürildüğünde ol pîr, Takrîb ile derdin etdi takrîr
 1038. K'ey kadr ile kıble-i kabâil, Senden kamunun murâdı hâsıl
 1039. Asl ü nesebüm sana ıyândur, Hükmüm niçe min eve revândur
 1040. Meşhûr-ı kabâilem sahâda, Ma'rûf-ı tavâifem atâda
 1041. Hem var maahbbetümde te'sîr, Hem var adâvetümde teşvîr
 1042. Ser-defter-i ehl-i rûzgârem, Her niçe desem yüz anca varem
 1043. Nahl-i emelüm semer verüpdür, Îzed mana bir güher verüpdür
 1044. Hâla dilerem bu turfe lû'lû, Bir la'l ile ola hem-terâzû
 1045. Tâ lû'lû olanda la'le vâsıl, Terkîb kılam müferrih-i dil
 1046. Çoh kânlara tîşe-veş yüz urdum, Çoh la'l hakîkatini sordum
 1047. Her kânda eğerçi la'l çohdur, Bir la'l ki lâyık ola yohdur
 1048. Bir la'lün eşitmişem senün var, Kim lû'lüme oldurur sezâ-vâr
 1049. Lutf eyle inâyet et kerem kıl, Ol la'l ile dürri muhterem kıl
 1050. Kılsun güli serv sâye-perver, Olsun güle serv sâye-güster
 1051. Fehm et sözümi tegâfül etme, Hayr işdür bu teallül etme
 1052. Ger hâsıl olur bu kâm senden, Her ne diler isen iste menden
 1053. Anca kılayum sana revân genc, Kim yer yüzin eyleye nihân genc
 1054. Anca güher eyleyem revâne, Kim bulmayasen ana hizâne
 1055. Ol serv-i semen-berün atası, Ol genc-i nihânun ejdehâsı
 1056. Lutf ile dedi ki ey hıred-mend, Men kimi esîr-i dâm-ı ferzend
 1057. Sen hoş geldün safâ getürdün, Topraklardan bizi götürdün
 1058. Müşkilce hitâbdur hitâbun, Bilmen nişe vereyüm cevâbun
 1059. Kurbün bilürem mana şerefdür, Ammâ halefün aceb halefdür
 1060. Mecnûn deyü ta'n eder halâyık, Mecnûna menüm kızum ne lâyık
 1061. Leylî demenem ki nâzenîndür, Bir tîre kenîz-i kem-terîndür
 1062. Olmaz mı kenîz cins-i merdüm, Yohdur mı kenîze hem terahhum
 1063. Dîv ile perî olur mı hem-dem, Olmaz sözi açma ebsem ebsem
 1064. Dîvâneye zâyi' eyleme renc, Vîrâne gerek nedür ana genc
 1065. Tedbîr ile dönderüp mizâcın, Sevdâsınun eylesen ilâcın
 1066. Leylî anun olsun eyledüm ahd, Var imdi sen et ilâcına cehd
  Bu Mecnûnun atasınun hırmânıdur ve Gayr bâbdan tedbîr-i dermânıdur
 1067. Ol sâhib-i neng ü nâm ü nâmûs, Döndi eve geldi hâr ü me'yûs
 1068. Mecnûna dedi ki ey belâ-keş, Hâcet biter olmagıl müşevveş
 1069. Akl ile açılur ol muammâ, Leylîni sana verürler ammâ
 1070. Şartı bu ki olasen hıred-mend, Erbâb-ı hıredden alasen pend
 1071. Ref' ola alâmet-i cünûnun, Akl ola hemîşe reh-nümûnun
 1072. Mecnûn dedi ey edîb-i kâmil, Dîvâne-i aşk olur mı âkil
 1073. Ger mende bu ihtiyâr olaydı, Tedbîrüme i'tibâr olaydı
 1074. Evvelden edeb şiâr ederdüm, Temkînümi üstüvâr ederdüm
 1075. Olmazdı bu hâle ihtiyâcum, Kim ola azâb ile ilâcum
 1076. Mende bu ilâca yoh müdârâ, Min kez gamum etdüm âşikârâ
 1077. Yohdur revişümde inkılâbum, Evvelki cevâbdur cevâbum
 1078. Sen ehl-i hıredsen eyle tedbîr, Tedbîrün ede meğer ki te'sîr
 1079. Leylîni dahi men etmeyem yâd, Men âkil-i vakt olam sen âzâd
 1080. Ol pîr-i şikeste-hâl ü hayrân, Tedbîr-i ilâc edüp firâvân
 1081. Her handa eşitdi bir tabîbi, Gül-zârınun oldı andelîbi
 1082. İzhâr edüp ana ihtiyâcın, Bîmârınun istedi ilâcın
 1083. Bîmârına min tabîb-i hâzık, Bir şerbet içürmedi muvâfık
 1084. Her yerde ki bildi bir nazar-gâh, Varup ana oldı hâk-i dergâh
 1085. Çoh el götürüp duâlar etdi, Çoh nezr verüp atâlar etdi
 1086. Re'yiyle melûlin etmeğe şâd, Min pîrden almadı bir irşâd
 1087. Çoh sihr olunup yazıldı ta'vîz, Çoh mekrlere dutuldı ümmîz
 1088. Edilmedi hiç biriyle çâre, Ne çâre kazâ-yı Kirdgâra
 1089. Bir gün dediler ana ki ey pîr, Âlemde sana bu kaldı tedbîr
 1090. Kim Ka'beye iltesen esîrün, Ola ki Hak ola dest-gîrün
 1091. Tavf-ı Harem olsa ana hâsıl, Ser-geşteliğ andan ola zâil
 1092. Ursa Hacer-i mübâreke baş, Yumşana eğer ola kara daş
  Bu Mecnûn-ı bî-çârenün Ka'beye yüz urduğıdur ve Münâcât ile sevdâsın arturduğıdur
 1093. Ol pîr bu hayr işe kılup cehd, Mecnûna müretteb etdi bir mehd
 1094. Aldı anı azm-i râh kıldı, Azm-i harem-i İlâh kıldı
 1095. Çün Ka'beye erdi ol nîkû-hûy, Mecnûna dedi ki ey belâ-cûy
 1096. Dut Ka'beye rûy tâat eyle, Temkîn ü edeb riâyet eyle
 1097. Ta'zîm şerâitin edâ kıl, İhlâs-ı dürüst edüp duâ kıl
 1098. Ola ki kabûl ola niyâzun, Hak şefkati ola çâre-sâzun
 1099. Bu yerde kabûl olur duâlar, Bu buk'ada bahş olur atâlar
 1100. Kıl tevbe ki ahsen-i ameldür, Cehd eyle necâta kim meheldür
 1101. Mecnûn bulup ol makâmdan zevk, Saldı anı çerhe neş'e-i şevk
 1102. Sûz ile çeküp ciğerden âvâz, Arz etdi binâ-yı Kâ'beye râz
 1103. K'ey sakfı bülend ü kadri âlî, Mihrâb-ı eâzım ü eâlî
 1104. Ey kıble-i ehl-i izz ü ikbâl, Ruhsâr-ı zemîne anberîn hâl
 1105. Ey mağz-ı vefâya kisvetün pûst, Hem-reng-i pelâs-ı hâne-i dûst
 1106. Ey gül-bün-i gonca-i ibâdet, Sandûk-ı cevâhir-i saâdet
 1107. Ey dâim olan menümle hem-derd, Ammâ ne menüm kimi cihân-gerd
 1108. Göğsine uran Hacer kimi daş, Zemzem kimi gözden ahıdan yaş
 1109. Peyveste siyeh kılan libâsın, Gönlinde nihân dutan hevâsın
 1110. Bi'llâh kimesen bu yerde âşık, Söyle ki enîsünem muvâfık
 1111. Olmış sana aşk feyzi hâsıl, Kılmış seni kıble-i kabâil
 1112. Yâ Rab bû harem-serâ hakiyçün, Bu ma'bed-i pür-safâ hakiyçün
 1113. Kıl mende binâ-yı aşkı dâim, Mânend-i esâs-ı Kâ'be kâim
 1114. Sal gönlüme derd-i aşkdan gam, Her lahza vü her zamân ü her dem
 1115. Aşk içre müdâm şevküm artur, Şevk ile hemîşe zevküm artur
 1116. Her handa ki âlem içre gam var, Kıl gönlümi ol gama giriftâr
 1117. Endîşe-i akldan cüdâ kıl, Aşk ile hemîşe âşinâ kıl
 1118. Artur mana zevk ü şevk-ı Leylî, Dâim mana anda kıl tecellî
 1119. Çohdur benî Âdem içre bî-dâd, Et gönlümi vahşet ile mu'tâd
 1120. Bir mülkde ver mana karârı, Kim yetmeye âdemî gubârı
 1121. Ol zâir-i Kâ'be-i inâbet, İsterdi duâ kılup icâbet
 1122. Tuğyân-ı belâdan etmeyüp fikr, Bu şi'r idi her dem etdüği zikr
  Bu gazel Mecnûn dilindendür
 1123. Yâ Rab belâ-yı aşk ile kıl âşinâ meni, Bir dem belâ-yı aşkdan etme cüdâ meni
 1124. Az eyleme inâyetüni ehl-i derdden, Ya'ni ki çoh belâlara kıl mübtelâ meni
 1125. Oldukça men götürme belâdan irâdetüm, Men isterem belânı çü ister belâ meni
 1126. Temkînümi belâ-yı mahabbetde kılma süst, Tâ dûst ta'n edüp demeye bî-vefâ meni
 1127. Getdükçe hüsnin eyle ziyâde nigârumun, Geldükçe derdine beter et mübtelâ meni
 1128. Men handan ü mülâzemet-i i'tibâr ü câh, Kıl kâbil-i saâdet-i fakr ü fenâ meni
 1129. Eyle zaîf eyle tenüm fürkatinde kim, Vaslına mümkün ola yetürmek sabâ meni
 1130. Nahvet kılup nasîb Fuzûlî kimi mana, Yâ Rab mukayyed eyleme mutlak mana meni
  Bu Mecnûnun Kâ'beden mürâcaatidür ve Vuhûş ile musâhabetidür
 1131. Bir bir eşidüp sözin atası, Bildi ki kabûl olur duâsı
 1132. Efzûn olur gam ü melâmet, Mümkin değül oğlına selâmet
 1133. Çoh kıldı figân ü nâle vü zâr, Oğlından ümîd kesdi nâ-çâr
 1134. Ol pîr kalup orada hayrân, Mecnûn dutuben reh-i beyâbân
 1135. Tenhâ sefer ihtiyâr kıldı, Azm-i ser-i kûy-i yâr kıldı
 1136. Gündüz gözi yaşı hâdî-i râh, Gece yolı şem'i şu'le-i âh
 1137. Gerd-i reh-i yârı yâd ederdi, Geh otura geh dura gederdi
  Bu Mecnûnun derdini dağa şerh etdüğidür ve Andan nevmîd getdügidür
 1138. Bir dağa erişdi yolda nâgâh, Kaddine libâs-ı vehm kûtâh
 1139. Tiğinde ukâb-ı çerh kanı, Mazmûn kemerinde la'l kânı
 1140. Mün'im sıfatı libâsı fâhir, Ceyb ü bagali dolu cevâhir
 1141. Deryâ kıluben ana tazarru', Eylerdi zahîresin tevakku'
 1142. Sahrâ edüben ana tevellâ, Eylerdi maîşetin temennâ
 1143. Ol çeşmeler eyleyüp revâne, Olmışdı olara ata ane
 1144. Ta'zîm ile kılmış anı Hak yâd, Kur'anda ki el ci'bâle evtâd
 1145. Mecnûn ana eyleyüp temâşâ, Bir odlu sürûd kıldı inşâ
 1146. Oldukda sürûd ile nevâ-sâz, Andan hem eşitdi aks-i âvâz
 1147. Sandı ki öziyle hem-nefesdür, Dedi mana bu refik besdür
 1148. Yüz şükr ki yâr-ı gâr buldum, Gezdüm bu cihânı yâr buldum
 1149. Aşk odın ana hem etdi rûşen, K'ey gûşe-nişîn-i pâk-dâmen
 1150. Sûz-ı ciğerümden oldun âgâh, Ahsen ahsent bâreka'llah
 1151. Bir âşık-ı mübtelâ imişsen, Derd ehline âşinâ imişsen
 1152. Sensen mana hem-dem-i muvâfık, Dâğ ile olur hemîşe âşık
 1153. Bî-dâd ile göğsüne urup daş, Derd ile gözünden ahıdup yaş
 1154. N'oldı sana beyle mest olupsen, Gam dâmına pây-best olupsen
 1155. Kan ile dolupdurur kenârun, Ne gülden ola bu lâle-zârın
 1156. Bağrun görürem olupdurur su, Ne serv-kadün hevâsıdur bu
 1157. Gel ağlayalum bu mâcerâya, Bir dem koşalum sadâ sadâya
 1158. Çün bir dem anunla ağladı zâr, Derd-i dil-i zârın etdi izhâr
 1159. Azm eyledi hâk-i kûy-ı yâra, Leylînün evi olan diyâra
  Bu Mecnûnun gazâl ile mülâkâtıdur ve Aşk bâbında onunla olan hâlâtıdur
 1160. Gördi ki bir avcı dâm kurmış, Dâmına gazâller yüz urmış
 1161. Ol dâma cefâ-yı çerh-i gaddâr, Bir âhunı eylemiş giriftâr
 1162. Bir âhu esîr-i dâmı olmış, Kan yaşı kara gözine dolmış
 1163. Boynı kurulu ayağı bağlu, Şehlâ gözi nemlü cânı dağlu
 1164. Ahvâline rahm kıldı Mecnûn, Bandı ana tökdi eşk-i gül-gûn
 1165. Gönline katı gelüp bu bî-dâd, Yumşak yumşak dedi ki sayyâd
 1166. Rahm eyle bu müşg-bû gazâle, Rahm etmez mi kişi bu hâle
 1167. Sayyâd bu nâ-tüvâna kıyma, Kıl cânına rahm câna kıyma
 1168. Sayyâd sakın cefâ yamandur, Bilmezsen mi ki kana kandur
 1169. Sayyâd mana bağışla kanın, Yandurma cefâ odına cânın
 1170. Sayyâd dedi budur maâşum, Açman ayağın gederse başum
 1171. Katlinde bu saydun etsem ihmâl, Etfâl ü ıyâlüme n'olur hâl
 1172. Mecnûn ana verdi cümle rahtın, Pâk eyledi berkden dırahtın
 1173. Ol turfe gazâlün açdı bendin, Şâd eyledi cân-ı derd-mendin
 1174. Yüz urdı yüzine kıldı efgân, Göz sürdi gözine oldı giryân
 1175. K'ey bâdiye-gerd ü bâd-nâverd, Nâzük bedeniyle nâz-perverd
 1176. Sen zînet-i her gil-i zemînsen, Gül kimi lâtif ü nâzenînsen
 1177. Ey sebze-i cûy-bâr-ı vahşet, Ra'nâ semen-i bahâr-ı vahşet
 1178. Tenhâ koyma men-i zebûnı, Olgıl mana deşt reh-nümûnı
 1179. Gez bir niçe gün menümle hem-râh, İnsan deyüp etme menden ikrâh
 1180. Yaşum kimi getme çeşm-i terden, Kesme ayağun bu reh-güzerden
 1181. Ser-çeşme-i çeşmüm eyle menzil, Ser-menzilümüzden olma gâfil
 1182. Olsun bebeğüm karâr-gâhun, Eşk ü müje hâb ile giyâhun
 1183. Ey çeşm-i nigâr yâdigârı, Sehl eyle mana gam-ı nigârı
 1184. Kıldukda hayâl-i çeşm-i Leylî, Sen ver men-i hasteye tesellî
 1185. Çün ol beşeriyyetin unutdı, Âhû hem anunla üns dutdı
 1186. Anun sebebiyle hem çoh âhû, Sahrâda onunla dutdılar hû
  Bu Mecnûn-ı derd-mendün kebûter ile şerh-i hâlidür ve Andan iltimâs-ı mâ-fi'l-bâlidür
 1187. Bir menzile yetdi zâr ü muztar, Bir dâmda gördi bir kebûter
 1188. Her revzen-i dâmı bir der-i gam, Min gam müteveccih ana her dem
 1189. Mecnûn ana bahdı yandı cânı, Yaşı kimi cûşa geldi kanı
 1190. Sayyâdına eyledi tazarru', Kurtarmağın eyledi tevakku'
 1191. Seyyâd dedi ki men fakîrem, Fakra bu hamâme tek esîrem
 1192. Hâşâ ki bu mürg-i tîz-reftâr, Âzâd ola men kalam giriftâr
 1193. Ger var ise kıymetin edâ kıl, Andan munı dâmdan rehâ kıl
 1194. Evvel meni eyle gussadan şâd, Andan munı dâm-ı gamdan âzâd
 1195. Var idi kolunda bir dür-i ter, Şeffâf çü dîde-i kebûter
 1196. Verdi anı aldı ol esîri, Üftâdenün oldı dest-gîri
 1197. Sürdi kademine çeşm-i pür-hûn, Anca ki ayağın etdi gül-gûn
 1198. Her dem ana arz-ı râz ederdi, Min nağme-i şevk sâz ederdi
 1199. K'ey tîz-per ü bülend-pervâz, Erbâb-ı vefâya mahrem-i râz
 1200. Bu reng-i libâs-ı nîl-fâmun, Endûh ü melâmet-i müdâmum
 1201. İzhâr kılup nişâne-i gam, Kim kıldı seni esîr-i mâtem
 1202. Ger âşık isen sen ey cihân-gerd, Kaçma ki menem senünle hem-derd
 1203. Bir lahza menümle hem-nişîn ol, Gencîne-i râzuma emîn ol
 1204. Başum tüğin âşiyâne kılgıl, Göz yaşumı âb ü dâne kılgıl
 1205. Sen kâsıd imişsen ey hamâme, Menden hem ilet nigâra nâme
 1206. Gör hecr-i ruhında ıztırâbum, Peygâmum ilet getür cevâbum
 1207. Bi'llâh ser-i kûyına gedende, Her çizginüben tavâf edende
 1208. Yâd eyle meni sevâbuma gir, Bir tavf sevâbını mana ver
 1209. Kon hâk-i derine iste dâne, Kıl özüne dâneni behâne
 1210. Oldukça mecâlün etme nâmûs, Menden yetür ol yere zemîn-bûs
 1211. Anca dedi ana hem gam-ı dil, Kim kıldı anı hem ünse mâil
 1212. Başında olup şeb âşiyânı, Gündüz ol olurdı pâsbânı
 1213. Zâtında görüp nişâne-i hayr, Hem vahş mutîi oldı hem tayr
 1214. Râm oldı behâyim ol figâra, Bir fevc yığıldı vara vara
 1215. Ol zâr idi mülk-i derd şâhı, Hayl-i ded ü dâm anun sipâhı
 1216. Olmışdı beşerden eyle bîzâr, Kim öz aksin sanurdı ağyâr
 1217. Dartup göğe dûd-ı şu'le-i âh, Öz sâyesin istemezdi hem-râh
  Bu Leylî ahvâlinden bir haberdür ve Ma'şûk-ı âşık-pîşe etvârından bir eserdür
 1218. Sâkî müteellim-i humârem, Müştâk-ı şarâb-ı hoş-güvârem
 1219. Üftâdeliğüm gör etme ihmâl, Rahm et bir ayağ ile elüm al
 1220. İzhâr kılup safâ-yı meşreb, Bu bezmi çün eyledün müretteb
 1221. Bezm ehline nevbet ile ver câm, Hem hâs riâyet eyle hem âm
 1222. Mecnûna hemîn şarâb dutma, Leylîni ki asldur unutma
 1223. Dihkân-ı fasîh-i Fârisî-zâd, Bu gülşene beyle tikdi şimşâd
 1224. Kim ol çemen-i vefâ bahârı, Dâğ-ı gam-ı aşk lâle-zârı
 1225. Ya'nî reviş-i vefâda muhkem, Leylî sadef-i cevâhir-i gam
 1226. Girmişdi hisâra genc mânend, Urmışdı ayağa pendden bend
 1227. Ne bir ferahı ne bir neşâtı, Ne kimse ile bir ihtilâtı
 1228. Bîzâr atadan ü anadan, Bîgâne cemî'-i âşinâdan
 1229. Yanına olurdı hûblar cem', Pervâne-sıfat havâlî-i şem'
 1230. Şâd olmağa hâtır-ı hazîni, Eğlenmeğe tab'-ı nâzenîni
 1231. Min turrfece turfece fesâne, Şîrîn söz ile çeküp beyâna
 1232. Eylerler idi zaman zaman yâd, Takrîb ile lahza lahza bünyâd
 1233. Ol terk kılup neşât ü râhat, Bir uzvını eyleyüp cerâhat
 1234. Eylerdi behâne ile nâle, Düşmezdi olar düşen hayâle
 1235. Kızlar kaşa verse vesmeden reng, Cân gözgüsine salurdı ol jeng
 1236. Kızlar yüze koysa nîlden hâl, Ol nîle çekerdi raht fi'l-hâl
 1237. Kızlarda hayâl-i nakş-ı dîbâ, Ol nakş-ı hayâl ile şikîbâ
 1238. Kızlarun eli hınâda gül-gûn, Anun eli eşki ile pür-hûn
 1239. Ne iğnede ne ipekde meyli, Müjgâna tökerdi eşk seyli
 1240. Kızlar kılup ârzû-yı zîver, Ger rişteye çekselerdi gevher
 1241. Ol dahi çekerdi eyleyüp reşk, Târ-ı bedenine gevher-i eşk
 1242. Mecnûndan idi cünûnı efzûn, Leylî deyene der idi Mecnûn
 1243. Dünler ki gedüp yanından ol cem', Bir gûşede ol kalurdı vü şem'
 1244. Şem'e gam-ı dil beyân ederdi, Sûz-ı ciğerin ıyân ederdi
  Bu Leylînün çerâğ ile macerâsıdur ve Andan câre-sâzî-i dil temannâsıdur
 1245. K'ey didesi nemlü bağrı dağlu, Başı karalu ayağı bağlu
 1246. Gel olalım hem-nefes men ü sen, Râz-ı dil-i zârun eyle rûşen
 1247. Ne derd seni nizâr edüpdür, Âlüfte vü zerd ü zâr edüpdür
 1248. Başdan ayağa nedür bu yanmak, Dûd-ı dile dem-be-dem boyanmak
 1249. Ne cinsdür aslun ey belâ-keş, Kim âb-ı hayâtun oldı âteş
 1250. Şerh-i dil-i germ ü çeşm-i ter ver, Ser-rişte-i râzdan haber var
 1251. Her lahza düşersen ıztırâba, Hem âteşe garkasen hem âba
 1252. Ne sihr kılursen ey seher-hîz, Kim âteşün âbdan olur tîz
 1253. Men sûhteden hem olma gâfil, Mende dahi var bir gam-ı dil
 1254. Men hem sana benzerem vefâda, Belkim niçe mertebe ziyâde
 1255. Sen gece hemîn yanarsen ey zâr, Men gece vü gündüzem giriftâr
 1256. Sende eser-i hevâ ziyândur, Nisbet mana râhat-ı revândur
 1257. Hûdur sana sırrunı töküp yaş, Meclisler içinde eylemek fâş
 1258. Gönlün çü değül vefâda kâim, Gönlündekidür dilünde dâim
 1259. Men sâbit-i arsa-i belâyem, Ney kimi hizâne-i hevâyem
 1260. Olman olur olmaz ile dem-sâz, Başum kesilürse söylemen râz
 1261. Derdüm sana söyleyem gam-ı dil, Sende dahi tâb yoh ne hâsıl
 1262. Döymez ciğerün bu şerh-i râza, Âhum getürür seni güdâza
 1263. Bir yâra bu derdi eyledüm fâş, Olmadı mana bu yolda yoldaş
 1264. Sabr eylemedi bu derd ü dâğa, Katlanmadı düşdi daşa dağa
 1265. Yanunda senün hem urmayam dem, Tâ kaçmayasen ırağa sen hem
 1266. Şem'ün çü görürdi yoh zebânı, Dem urmağa yoh yanında cânı
  Bu Leylînün pervâneye keşf-i râzıdur ve Anunla fi'l-cümle izhâr-ı niyâzıdur
 1267. Pervâneye şerh ederdi râzın, Arz eyler idi olan niyâzın
 1268. K'ey tâir-i âşiyâne-i aşk, Ser-geşte-i âb ü dâne-i aşk
 1269. Sensen reh-i aşk içinde sâdık, Âşık ammâ tamâm âşık
 1270. Bir görmeğe yârı cân verürsen, Bir zevkle iki cihân verürsen
 1271. Hem-râzdur taleb-i fenâda hâlün, Gûyâ ki fenâdürür visâlün
 1272. Her çend ki şöhre-i cihânsen, Aşk içre ser-âmed-i zamansen
 1273. Müşkil ki menüm kimi olup zâr, Mence ola sende şevk–i dîdâr
 1274. Sen seyrdesen hemîşe ser-mest, Men dâm-ı belâ vü derde pâ-best
 1275. Dünler sana dûst-ı hem-nişîndür, Hicrân mana muttasıl karîndür
 1276. Bir şu'leye sen nisâr edüp cân, Düşvâr gamun kılursen âsân
 1277. Men cân ile isterem çekem gam, Min cân dilerem gamında her dem
 1278. Mence sana yoh gam-ı nihânî, Ger var desen hanı nişânı
 1279. Hanı nem-i çeşm-i eşk-rîzün, Hanı dem-i serd-i germ-hîzün
 1280. Hanı sitem-i belâya dözmek, Aşka düşüben cefâya dözmek
 1281. Pervânede hem görürdi noksân, Bulmazdı anunla derde dermân
 1282. Nâ-çâr kılup tahammül ü sabr, Ol kesre dilerdi gaybden cebr
 1283. Yarum geceler ki çeşme-i hâb, Gözler çemenin kılurdı sîr-âb
 1284. Zulmâta düşerdi nûr-ı bîniş, Ârâm bulurdı âferîniş
 1285. Uyhuya gederdi yâr u ağyâr, Derd ehli hemîn kalurdı bîdâr
 1286. Sahrâya çıhardı evden ol mâh, Kâmınca kılurdı nâle vü âh
 1287. Feryâdın edüp bülend-pâye, Râz-ı dilini açardı aya
  Bu Leylî'nün mâh ile münâzara kılduğıdur ve Hurşîd kimi şevk odına yakılduğıdur
 1288. K'ey gâh kadüm kimi hamîde, Gâhî pür olan misâl-i dîde
 1289. Geh zâhir olan mana gamum tek, Geh gâib enîs ü hem-demüm tek
 1290. Şâhiddür ana bu inkılâbun, Kim âşıkısen bir âftâbun
 1291. Hicrânı ilen nizâr olupsen, Ser-geşte-i rûzgâr olupsen
 1292. Ey mihnet-i aşkdan haberdâr, Gör Tanrı içün ne mihnetüm var
 1293. Kıl şu'le-i âhuma nezâre, Ger var ise rahmun eyle çâre
 1294. Seyr eyle fezâ-yı her diyârı, Gez cümle-i deşt ü kûhsârı
 1295. Gör handadur ol menüm penâhum, Şâhum mâhum ümîd-gâhum
 1296. Hâl-i dilüm ana arza eyle, Bi'llâh nişe gördün ise söyle
 1297. Tâ vakt-i seher bu idi hâli, Teşvîşden olmaz idi hâlî
 1298. Mürg-i seherî çekende âvâz, Eylerdi bir özge nevha âğâz
 1299. K'ey vây tükendi mâye-i ömr, Hurşîde erişdi sâye-i ömr
 1300. Demdür der-i fursat ola mesdûd, Müşkil görine beyân-ı maksûd
 1301. Demdür uyana yuhudan ağyâr, Şerh-i gam ü derdüm ola düşvâr
 1302. Men ahter-i burc-i iştiyâkem, Men şem'-i serâçe-i firâkem
 1303. Gündüz habsüm gece necâtum, Gündüz mevtüm gece hayâtum
  Bu Leylînün sabâya peyâm-ı ahvâlidür ve Bu ümmîd ile def-i melâlidür
 1304. Olmış dünüme günüm mutâbık, Gün görmez imiş belâlu âşık
 1305. Eylerdi sabâya derdin izhâr, K'ey bâd-ı sabâ dur imdi zinhâr
 1306. El gâfil iken bu mâcerâdan, Sultâna senâ yetür gedâdan
 1307. Gör mûnis ü gam-güsârı kimdür, Bizden ki usandı yârı kimdür
 1308. Gönli kimün iledür tesellî, Yâdına gelür mi hîç Leylî
 1309. Arz eyle ki ey güzel şehenşâh, Hakdur sana bendeden bu ikrâh
 1310. Evvel ki men-i figârı gördün, Bir tâze vü ter bahârı gördün
 1311. Hâlâ ki esîr-i dâm-ı derdem, Mânend-i hazân zâif ü zerdem
 1312. Meyl eylemesen men-i nizâra, Döndiyse irâdetün ne çâre
 1313. Men berg-i hazânem olmışam hâr, Sen tâze bahâresen taleb-kâr
 1314. Her niçe ki hâr ü hâk-sârem, Hem şefkatüne ümîd-vârem
 1315. Terk etme avâtıf-ı amîmi, Yâd eyle meveddet-i kadîmi
 1316. Şeb-tâ-seher ol büt-i semen-ber, Bîdâr kalup misâl-i ahter
 1317. Eylerdi bu sûziş ile şîven, Ol dem ki olurdı rûz rûşen
 1318. Nağme kimi perde-dâr olurdı, Bir perde içinde zâr olurdı
 1319. Dâim geçürürdi ol ciger-sûz, Evkâtı bu resm ile şeb ü rûz
 1320. Peyveste çekerdi ol gül-endâm, Endîşe-i subh u mihnet-i şâm
  Bu Leylînün eyyâm-ı bahârda seyr-i gül-zâr etdüğidür ve Gül-zârda murâdına yetdüğidür
 1321. Bir gün ki bahâr-ı âlem-ârây, Zevk ehline oldı râhat-efzây
 1322. Âyîne-i devrden gedüp jeng, Devr etdi zemîni âsmân-reng
 1323. Feyz-i şeb-i kimyâ-eserden, Te'sîr-i şemâme-i seherden
 1324. Açıldı ham-ı benefşeden tâb, Şeb-nem güle saçdı lû'lû-i nâb
 1325. Gül-zâra havâ abîr tökdi, Sahrâya gubâr-ı müşg çökdi
 1326. Yağdurdı sehâb jâle daşın, Ol daş ile yardı gonca başın
 1327. Zahmine urup şükûfe merhem, Panbuh yeniler ana demâdem
 1328. Sebze güle verdi mâli bâcın, Yer sebzeye mülkinün harâcın
 1329. Hoş reng ile yığdılar tecemmül, Fîrûze vü la'li sebze vü gül
 1330. Derk eyledi gonca remz ü îmâ, Gül adına açdı yüz muammâ
 1331. Mazmûn-ı rubâî-i anâsır, Feyz olduğı oldı halka zâhir
 1332. Sûsen varakı uçup semâya, Her sebzeye kim salurdı sâye
 1333. Ol sebzeye uğrayup ahan cû, Pûlâde eğer verürdi bir su
 1334. Pûlâd deminde cân bulurdı, Şemşîr-sıfat zebân bulurdı
 1335. Ârâyiş-i sebzeden zemâne, Benzetdi zemîni âsmâna
 1336. Hurşîd-i çerâğ-ı çeşm-i âlem, Gökden yer düşdiğinde her dem
 1337. Tahkîk edüben çıhup gümândan, Bilmezdî zemîni âsmandan
 1338. Gül-zârlar oldı işret-âbâd, Her yerde olındı bezm bünyâd
 1339. Her gûşede her kim aldı bir kâm, Her buk'ada her kim içdi bir câm
 1340. Leylînün anası gördi mutlak, Yoh Leylî-i nâ-tüvânda revnak
 1341. Meyl-i gül ü seyr-i sebze kılmaz, Min gonca açıldı ol açılmaz
 1342. Sarf etdi şükûfe tek diremler, Cem' eyledi nâzenîn sanemler
 1343. Sahrâya çıhardı ol nigârı, Kıldı güle arz nevbahârı
 1344. Tâ gussa vü gamdan ola âzâd, Bir dem güle oynaya ola şâd
 1345. Ol bir niçe bikr-i pâk-dâmân, Hem-râh olup oldılar hırâmân
 1346. Yüzden götürüp edeb nikâbın, Ref' eylediler hayâ hicâbın
 1347. Her kim ne bilürse lu'b ü ya lehv, İzhâra getürdi etmeyüp sehv
 1348. Gâh eyleyüben sürûdlar sâz, Bülbüllere oldılar hem-âvâz
 1349. Geh gösterüp oynamakda hâlet, Şimşâda yetürdiler hacâlet
 1350. Lîkin heves eylemezdi Leylî, olmazdı bu lu'b ü lehve meyli
 1351. Arturmış idi bahâr derdin, Gül zevki ruh-i nigâr derdin
 1352. İsterdi ferâgat ile bir dem, Tenhâ duta bir bucakda mâtem
 1353. Ayrılmayup ol perî-likâlar, Artardı belâsına belâlar
 1354. Çün eyledi kesret anı dil-teng, Nîreng ile verdi anlara reng
 1355. K'ey servler eylemen ikâmet, Tâ evde çekilmeye nedâmet
 1356. Durman kılalum taraf taraf geşt, Seyr eyleyelüm havâlî-i deşt
 1357. Sancup bele nâzenîn etekler, Cem' eyleyeyüm güzel çiçekler
 1358. Çoh dermeğe her kim olsa kâdir, Oldur bu sanemler içre mâhir
 1359. Bir yanaya getdi her perî-veş, Dağıldı şerer dutuşdı âteş
 1360. Tenhâ kalup etdi nâle-i zâr, Kıldı gözin ebr-veş güher-bâr
  Bu Leylînün ebr ile izhâr-ı niyâzıdır ve Aşk bâbında keşf-i râzıdur
 1361. Ebr ile tekellüm etdi âğâz, K'ey âhum ile hemîşe hem-râz
 1362. Ger başun ile göğe yetersen, Sanma men-i zârdan betersen
 1363. Arz eyleme ra'd ü berk u bârân, Bahs etme menümle rûz-ı hicrân
 1364. Feryâd kılup dem-i seher-gâh, Eflâke çekende şu'le-i âh
 1365. Seylâb-ı sirişk edende cârî, Gel gör men-i zâr ü bî-karârı
 1366. Ey ebr her eksilende suyun, Deryâlara tökme âb-ı rûyun
 1367. Al suyı bu çeşm-i hûn-feşândan, Deryâlara hem bağışla andan
 1368. Ey ebr demî mana vefâ kıl, Düşdi sana hâcetüm revâ kıl
 1369. Var ol yüzi gül nigâra menden, Zâr ağla vü söyle yâra menden
 1370. K'ey turfe nigâr-ı nâzenînüm, V'ey ârzu-yı dil-i hazînüm
 1371. Gel gör ki gamunda niçe zârem, Sensüz niçe zâr ü bî-karârem
 1372. Gel gör ki nedür gamunda hâlüm, Reng-i ruh-i zerd ü eşk-i âlüm
 1373. Cân bâr-ı beden götürmez oldı, Göz reng-i vücûd görmez oldı
 1374. Cânum cânı gözüm çerâğı, Rahm eyle ki geldi rahm çağı
 1375. Men bilmez idüm belâ imiş aşk, Bir derdlü mâcerâ imiş aşk
 1376. Derdün ki belâ yolında merdem, Aşk içre sana şerîk-i derdem
 1377. Saldun men-i hasteni bu hâle, Derde meni eyledün havâle
 1378. Her derd ki var Leylî aldı, Ma'lûmdürür sana ne kaldı
 1379. Ey merd-i rehem deyüp uran lâf, İnsâf mıdur bu hanı insâf
 1380. Dut kim has ü hâr-ı reh-güzârem, Toprağ kimi yolunda hârem
 1381. Hurşîd-i cemâlün ey meh-i nev, Toprağa nola bırahsa pertev
 1382. Bârân-ı visâlün ey dür-i nâb, Kılsa has ü hârı nola sîr-âb
 1383. Olma mey-i gaflet ile medhûş, Hem-sohbetün eyleme ferâmûş
 1384. Ey yâr-ı muvâfık ü vefâ-dâr, Ey men kimi vü mana sezâ-vâr
 1385. Gel yanuma kesme âşinâlığ, Yahşi mi olur bu bî-vefâlığ
 1386. Derler seni âşık ey nîkû-rûy, Âşıklara beyle mi olur hûy
 1387. Her kim gerek öz işinde kâmil, Âşık ne revâ ki ola âkil
 1388. Âşık gerek olmayup karârı, Tavf ede müdâm kûy-ı yârı
 1389. Düşmez bu yana senün güzârun, Ver ola meğer bir özge yârun
 1390. Yârun men isem mana nazar kıl, Gâhî bu yanaya bir güzer kıl
 1391. Ger sende olan ferâgat-i dil, Bir dem mana olsa idi hâsıl
 1392. Gîsû-yı müselsel-i girih-gîr, Boynumda ger olmasaydı zencîr
 1393. V'er bağlamasaydı bend-i halhâl, Kayd ile ayağumı meh ü sâl
 1394. Ayb ile çekilmeseydi adum, Bi'llâh bu idi hemîn murâdum
 1395. Kim sâye-misâl senden ey nûr, Oldukça vücûdum olmayam dûr
 1396. Ammâ n'edeyüm esîr-i kaydem, Bir boynı ayağı bağlu saydem
 1397. Bildürmeğe mihnet ü melâlüm, Bu şi'r yeter beyân-ı hâlüm
  Bu gazel Leylî dilindendür
 1398. Aşk dâmına giriftâr olalı zâr olubem, Ne belâdur ki ana beyle giriftâr olubem
 1399. Dil demekden kesilüp hareketden veh kim, Künc-i gam-hâneye bir sûret-i dîvâr olubem
 1400. Kudretüm yoh ki kılam kimseye şerh-i gam-ı dil, Eyle kim ârıza-i hecr ile bîmâr olubem
 1401. Hazerüm ta'neden ol gâyete yetmişdür kim, Yâra ağyâr olup ağyârum ile yâr olubem
 1402. Demezem dahi sana âşıkem ey gül zîrâ, Sana âşıklığum izhâr edeli hâr olubem
 1403. Akl u sabr u dil ü dîn getdi bi-hamdi'llâh kim, Sefer-i sâhil-i sevdâya sebük-bâr olubem
 1404. Yoh Fuzûlî haberüm mutlak özümden bes kim, Vâlih-i nakş-ı hayâl-i ruh-i dildâr olubem
  Bu Leylînün künc-i gamda giryânlığıdur ve Mecnûnun vâdî-i aşkda ser-gerdânlığıdur
 1405. Zâr ağlar iken bu resme ol mâh, Bir turfe sadâ eşitdi nâgâh
 1406. Bir kimse ohurdı şi'r-i Mecnûn, Bu nükte ibâretinde mazmûn
 1407. K'ey neş'e-i aşkdan uran dem, Mecnûnı sağınma Leylîden kem
 1408. Mecnûn ile Leylîni berâber, Ger kimse der ise kılma bâver
 1409. Leylîde eğerçi derd çohdur, Mecnûn-ı hazînce derdi yohdur
 1410. Leylî eli iğnedendür efgâr, Mecnûna kılıçlar eylemez kâr
 1411. Leylîni eder harîr dil-gîr, Mecnûna verür neşât zencîr
 1412. Leylî ister ki eksile gam, Mecnûn gamın arturur demâdem
 1413. Mecnûndur ola gama girftâr, Leylî kime olmış ola gam-hâr
 1414. Mecnûna yeter şikence-i teb, Leylî kimedür tabîb yâ Rab
 1415. Mecnûndur esîr-i dâm-ı Leylî, Leylî kime salmış ola meyli
 1416. Leylî dutup ol terâneye gûş, Öz nağmesin eyledi ferâmûş
 1417. Tahkîk ile bildi bu hisâbı, Kim yoh şererinde şu'le tâbı
 1418. Elbette belâ vü derdi gerdûn, Mecnûna verüpdür andan efzûn
  Bu Leylînün İbni Selâma giriftâr olduğıdur ve Yârdan mahrûm ü mukayyed-i ağyâr olduğıdur
 1419. Mi'mâr-ı serâçe-i ibâret, Beyle bu evi kılur imâret
 1420. Kim seyrden olmayup tesellî, Öz menziline dönende Leylî
 1421. Vermişdi özine dürlü zîver, Her zîvere bir netîce muzmer
 1422. Tâ mahv ola gözden ahıdan hûn, Hem gönleği hem donıydı gül-gûn
 1423. Tâ kim ola dûd-i âha mânend, Bağlanmış idi benefşe ser-bend
 1424. Tâ kim ola savt-ı nâle pâ-mâl, Kollanmış idi sadâlu halhâl
 1425. Tâ olmaya eşki yüzde ma'lûm, Ruhsârına lû'lû' idi manzûm
 1426. Ra'nâ başa serpüben leçekler, Nazük bele sancuben etekler
 1427. Pervânesüz eylemezdi şem'in, Eylerdi dür-i sirişk cem'in
 1428. Ra'nâ ra'nâ yürürdi mâh, Bir şekl ile kim tebâreka'llâh
 1429. Ol asrda var idi Arabda, Bir mu'teber aslda nesebde
 1430. Manzûr-ı eâzım u eâli, Makbûl-ekâbir ü ehâli
 1431. İdrâki bülend ü hüsni dil-keş, Etvârı huceste sîreti hâş
 1432. Vermiş Hak anun olan murâdın, Baht İbni Selâm kılmış adın
 1433. Ol turfe hümâ-yı evc-i ikbâl, Asûde-zamîr ü fâriğu'l-bâl
 1434. Av kasdına eylemişdi pervâz, Altında ukâb elinde şehbâz
 1435. Bir râh-güzerde ol nigâra, Uğraşdı vü kıldı bir nezâre
 1436. Cân ü ciğerinde kalmadı tâb, Mahv oldı nite ki odda sîm-âb
 1437. Terk etdi azîmet-i şikârı, Geldi eve getdi ihtiyârı
 1438. Tarh etdi binâ-yı resm-i peyvend, Tedbir ile buldı bir hıred-mend
 1439. Kim lutf ile söz kılanda takrîr, Takrîri verürdi daşa tağyîr
 1440. İn'âm edüben ana besî mâl, Leylî talebine kıldı irsâl
 1441. Şart eyledi ol bülend-ahter, Kim olsa bu kâm-ı dil müyesser
 1442. Sarf eyleye genc ü mâl-i âlem, Cânâne yolında belki cân hem
 1443. Çün geldi bu râz-ı dil beyâna, Oldı ana râzı ata ane
 1444. Ol müşterîye verildi zühre, Şâyeste görildi mâra mühre
 1445. Çün İbni Selâma yetdi peygâm, Tenbîh-i neşât ü müjde-i kâm
 1446. Deryâ-yı neşâtı geldi mevce, Baş çekdi nihâl-i bahtı evce
 1447. Mahzen mahzen cevâhir açdı, Hırmen hırmen nisâr saçdı
 1448. Açdı der-i genc-i gevher ü zer, Fakr ehlini eyledi tevân-ger
 1449. Ol servün ayağı bağlu oldı, Âzâde iken adağlu oldı
  Bu Nevfelün Mecnûn ile mukaddime-i ihtilâtıdur ve Ol cevher-i pâkden tezyîn-i bisâtıdur
 1450. Sâkî yine kasd-ı cân eder gam, Ver câm-ı lebâleb ü demâdem
 1451. Bî-kes kalubem men-i sebük-rây, Sen eylemesen mana maded vây
 1452. Men şîftenün penâhı olgıl, Bî-kesler ümîd-gâhı olgıl
 1453. Cehd eyle vü kılma bir işe ahd, V'er ahd etsen vefâya kıl cehd
 1454. Şemşîr-i mübâriz-i fesâne, Bu rezmde beyle batdı kana
 1455. Kim var idi bir huceste-fercâm, Ol asrda âdil ü nîkû-nâm
 1456. Tîğiyle mesaff müşkili hall, Ma'rûf-ı zemâne adı Nevfel
 1457. Hem aşk yolunda çoh yöğürmiş, Hem çoh sitem-i zemâne görmiş
 1458. Bezminde misâl-i dürr-i meknûn, Bir gün ohunurdı şi'r-i Mecnûn
 1459. Gâyetde beğendi tarz-ı pâkin, Mazmûn-ı kelâm ü sûz-nâkin
 1460. Sordı sıfatın dediler ey şâh, Âşüfte kılupdur anı bir mâh
 1461. Rüsvâlığı edüp özine pîşe, Dâm ü ded ile gezer hemîşe
 1462. Nevfel kılup ârzû-yı Mecnûn, Ashâb ile kıldı azm-i hâmûn
 1463. Bir gûşede gördi hâr ü mehcûr, Hâli nesak-ı salâhdan dûr
 1464. Etrâfını tayr ü vahş almış, Vahşet anı bir hisâra salmış
 1465. Çün dâire-i sübâ'-ı hâil, Kat'etdi sipeh görüp selâsil
 1466. Mecnûna yetişdi ol vefâ-dâr, Âsâr-ı telattuf etdi izhâr
 1467. K'ey haste nedür bu çekdüğün renc, Vîrânede zâyî etdüğün genc
 1468. Vahşî ne bilür senün makâmun, Hem-cinsleründen iste kâmun
 1469. Hâl ehlisen iste ehl-i hâli, Sahrâlara düşme lâübâlî
 1470. Devlet dilesen hümâdan iste, Genc isetesen ejdehâdan iste
 1471. Gam çekme ki men olınca gam-hâr, Yârun sana an-karîb olur yâr
 1472. Ger olsa zer ile iş ser-encâm, Yük yük tökelüm zer alalum kâm
 1473. V'er olsa garaz mesaffa muhtâc, Biz kan tökelüm sen eyle târâc
 1474. Ancak olagör menümle hem-dem, Men kim senünem senündür ol hem
  Bu Mecnûnun Nevfel ile derd-i dil edâsıdur ve Şerh ü tafsîl-i mâcerâsıdur
 1475. Mecnûn dedi ey yegâne-i ahd, Tedbîrüme çohlar etdiler cehd
 1476. Çoh ehl-i azâyim etdi tedbîr, Olmadı perî bu dîve teshîr
 1477. Toprağlara tökildi çoh zer, Olmadı bu kimyâ müyesser
 1478. Sende bilürem ki lutf çohdur, Ne sûd çü mende baht yohdur
 1479. Sürme bilürem ki arturur nûr, Ne fâide göz eğer ola kûr
 1480. İkbâlüme yohdur i'timâdum, Müşkil görinür menüm murâdum
 1481. Ah er kılasen bu şuğle ikdâm, Râyunca iş olmaya ser-encâm
 1482. Hem dûstum olmaya mana yâr, Hem düşmen ola ne dûst kim var
 1483. Bahtum bilürem menüm yamandur, Sûd istedüğün mana ziyandur
 1484. Bahtum sıfatında bir gazel var, Dâim kılurem men anı tekrâr
  Bu gazel Mecnûn dilindendür
 1485. Vefâ her kimseden kim istedüm andan cefâ gördüm, Kimi kim bî-vefâ dünyâda gördüm bî-vefâ gördüm
 1486. Kime kim derdümi izhâr kıldum isteyüp dermân, Özümden min beter derd ü belâya mübtelâ gördüm
 1487. Mükedder hâtırumdan kılmadı bir kimse def'-i gam, Safâdan dem uran hem-demleri ehl-i riyâ gördüm
 1488. Eğer su dâmenin dutdum revân dönderdi yüz menden, Ve ger gözgüden umdum sıdk aks-i müddeâ gördüm
 1489. Ayak basdum reh-i ümmîde ser-gerdânlığ elverdi, Emel ser-riştesin dutdum elümde ejdehâ gördüm
 1490. Mana gösterdi gerdun tîre bahtum gözgüsin yüz kez, Men-i bed-baht ana her gâh kim bahdum kara gördüm
 1491. Fuzûlî ayb kılma yüz çevirsem ehl-i âlemden, Neden kim her kime yüz dutdum andan yüz belâ gördüm
  Bu Nevfelün Mecnûna ümmîd-vârlığ verdüğidür ve Hüsn-i musâhabetiyle rızâsın ele getürdüğidür
 1492. Nevfel dedi ey edîb-i kâmil, Feyz-i nazarumdan olma gâfil
 1493. Li'llâhi'l-hamd gayretüm var, Gayret kadarınca kudretüm var
 1494. Sen cehd eyle ki yâr ola ehl, Çün yâr ola ehl kârdur sehl
 1495. Mecnûn hem ümîd ile olup şâd, Terk etdi tarîk-i tab'-ı mu'tâd
 1496. Hem sildi gubâr-ı fark u gîsû, Hem eyledi kat'-ı nâhun ü mû
 1497. Hem cismine verdi zîb-i câme, Hem başına zîver-i imâme
 1498. Bezm-i tarabı makâm dutdı, Meyl–i tarab etdi câm dutdı
 1499. Nevfel hem olup mülâzim-i ahd, İmdâdına kıldı cân ile cehd
 1500. Aldı ele müşg-bâr hâme, Leylî haşemine yazdı nâme
 1501. K'ey tâife-i bülend-pâye, Bî-gâneliğ etmen âşinâya
 1502. Edüp meni iltifâta memnûn, Leylîni edün refîk-i Mecnûn
 1503. Ol lâle ise bu nesterendür, Şimşâd ise ol bu nârvendür
 1504. Ol muna bu anadur sezâ-vâr, Ey ehl-i garaz nedür bu âzâr
 1505. Kâm olsa nizâsuz müyesser, Ha genc-i dür ü hizâne-i zer
 1506. V'er olsa bu hayr işde te'hîr, Ha ta'n-ı sinân ü darb-ı şemşîr
 1507. Ol kavme çü rûşen oldı ahvâl, Oldı bu cevâb olardan irsâl
 1508. Kim bizde cünûn ilâcı yohdur, Divâneler ihtiyâcı yohdur
 1509. Genc ü zere eyleme tefâhur, Besdür bize gencümüzdeki dür
 1510. Lâf ile kılıçdan urmagıl dem, Kim var kılıcumuz bizüm hem
  Bu Nevfel'ün Leylî haşemiyle rezm etdüğidür ve Rezmde mağlûb olup sulha azm etdüğidür
 1511. Nevfel ki eşitdi ol cevâbı, Terk eyledi şâhed ü şarâbı
 1512. Cem' etdi sipâh-ı bî-nihâyet, Çaldurdı nefîr ü çekdi râyet
 1513. Ol kavm hem oldılar haberdâr, Cem' eylediler sipâh-ı hûn-hâr
 1514. Ref' oldı iki tarafdan âzerm, Hengâme-i rezmi etdiler germ
 1515. Bir subh ki kıldı husrev-i Rûm, Şâm ehline Hind fethini şûm
 1516. Seyyâreden aldı mihr meydân, Saldı kılıç u getürdi kalhan
 1517. Gün hançeri oldı âşikâre, Gerdûn zırıhını etdi pâre
 1518. Satranc-sıfat ol iki leşker, Birbirine durdılar berâber
 1519. Geh nîze kılurdı cân-sitânlığ, Geh nâvek ederdi hûn-feşânlığ
 1520. Ol benzer idi kad-i nigâra, Bu gamze-i dil-firîb-i yâra
 1521. Eylerdi zebân-ı ta'n-ı şemşîr, Ahvâl-i adem vücûda takrîr
 1522. Ahvâline halkun ağlayup zâr, Çeşm-i zırıh olmış idi hûn-bâr
 1523. Gürz ile olurdı hurd her sû, Cevşenlere üstühân-ı pehlû
 1524. Rezm oldı belâ yağışlu bir mîğ, Ra'd ü berki tüfeng ile tîğ
 1525. Gösterdi güzâr-ı gürz ü peykân, Kalhanda zırıh zırıhda kalhan
 1526. Mecnûn olara kılup nezâre, Çekmişdi özini bir kenâra
 1527. Durmışdı alem-misâl bî-bâk, Bir arsada şerm-sâr ü gam-nâk
 1528. Çekmişdi bu leşker içre râyet, Ol leşker içün dilerdi nusret
 1529. Munlar ile hây ü hûy ederdi, Feth anlara cüst ü cûy ederdi
 1530. Bu leşker ana muîn ü gam-hâr, Ol tâlib-i feth-i leşker-i yâr
 1531. Ger öz sipehinde görse maktûl, Şükr eylemeğe olurdı meşgûl
 1532. V'er görse katîl-i kavm-î dildâr, Derd ile kılurdı nâle vü zâr
 1533. Sebze kimi olsa ger müyesser, Öz leşkerine ururdı hançer
 1534. Bir kimse dedi ki ey siyeh-rûz, Hasmını diler mi kimse fîrûz
 1535. Biz cân kıluruz yolunda pâ-mâl, Sen düşmen içün dilersen ikbâl
 1536. Akla bu iş eylemez delâlet, Ger âkil isen nedür bu hâlet
 1537. Mecnûn dedi men fedâ-yı yârem, Vaslına anun ümîd-vârem
 1538. Çün leşker-i yârdur kılan rezm, Ol rezme ne lâyık eylemek azm
 1539. Çün dûst sipâhıdur eden ceng, Düşmenliğe hem-râz değüldür âheng
 1540. Hem-râzdur ki bulam visâle fursat, Yârum tarafından ola nusret
 1541. Cânum ola dûst dil-pezîri, Yâ küştesi ola yâ esîri
 1542. Bu ma'rekede neşât-mendem, Ol silsilede esîr-i bendem
 1543. Müşkil işe olmışem giriftâr, Ağyârum yâr u yârum ağyâr
 1544. Ger katlüme dûst çekse şemşîr, Yoh mende rızâdan özge tedbîr
 1545. Hoşnûd değül miyem bu hâle, Kim cân verem ü yetem visâle
 1546. Çün beyle cevâb eşitdi sâil, Ol fazl ü kemâle oldı kâil
 1547. Geldükçe olup ziyâde âşûb, Az kaldı ki Nevfel ola mağlûb
 1548. El-kıssa müyesser olmayup kâm, Ol gün cedel oldı subh-tâ-şâm
 1549. Çün oldı ıyân talîa-i şeb, Meydân-ı sipihri dutdı kevkeb
 1550. Âsâyişe hâsıl oldu fursat, Cân almağa merg verdi mühlet
 1551. Her saf bir arada dutdı menzil, Birbirine kondılar mukâbil
 1552. Hem-demlere râzın açdı Nevfel, Kim müşkil-i hâlümi kılun hall
 1553. Men eşca'-ı ehl-i rûzgârem, Hurşîd-i sipihr-i kâr-zârem
 1554. Yoh kimsede tâb-ı tîğ-i tîzüm, Endîşe-i tâkat-ı sitîzüm
 1555. Bu rezmde bilmezem nedür hâl, Kim fethüme nusret eyler ihmâl
 1556. Elbette ki Hak rızâsıdur bu, Bir ehl-i Hakun duâsıdur bu
 1557. Arz eylediler ki ey cihân-dâr, Mecnûndan olup mısen haberdâr
 1558. Biz cân kıluruz anun fedâsı, A'dâmuzadur anun duâsı
 1559. Biz kasd ederüz anun murâdın, Ol düşmene bağlar i'tikâdın
 1560. Nevfel ki eşitdi ol kelâmı, Kalmadı ol emre ihtimâmı
 1561. Bilmişdi ki sâhib-i nazardur, Elbette dûası mu'teberdür
 1562. Bildi ki müyesser olmaz ol kâm, Te'sîr kılur duâ ser-encâm
 1563. Çün vasl değüldi hükm-i takdîr, Müşkil ki eser vereydi tedbîr
 1564. Vehm etdi ki mün'akis ola hâl, Rezminde mubârek olmaya fâl
 1565. Kirdârını görmedi münâsib, Nezr etdi ki ger olursa gâlib
 1566. Zikr etmeye dahi Leylî adın, Terk ede bu emr içün inâdın
  Bu Nevfelün ikinci nevbet rezm edüp gâlip olduğıdur ve Vefâ-yı ahdde kâzib olduğıdur
 1567. Çün tîğ çeküp mübâriz-i Rûm, Şâm ehlini etdi emre mahkûm
 1568. Feth oldı sipâh-ı Türke mensûb, Oldı Arabın sipâhı mağlûb
 1569. Âdetçe yine ol iki leşker, Rezm etmeği etdiler mukarrer
 1570. Tığ aldı eline pehlevânlar, Başlar kesilüp tökildi kanlar
 1571. Cân eyledi terk-i hâne-i ten, Ol çıhmağa açdı tîr revzen
 1572. Başlarda belânı çoh görüp akl, Bir özge makâma eyledi nakl
 1573. Peykân sünük içre oldı peyvend, Gül şâhlarında gonca mânend
 1574. El-kıssa hilâf-ı resm-i evvel, A'daya muzaffer oldı Nevfel
 1575. Hasm etdi kabül-i hükm-i tâat, Başlandı tazarru'-ı şefâat
 1576. Leylînün atası açdı başın, Doldurdu gözine kanlu yaşın
 1577. Acz ile dedi ki ey hudâvend, Şâhenşeh-i âdil ü hıred-mend
 1578. Ger Leylî içündür ıztırâbun, İkrâh ile vermezem cevâbun
 1579. Ammâ reh ü resmdür mukarrer, Bir avrete aybdür iki er
 1580. Leylî bu haşemde nâm-zeddür, Akd ile mukayyed-i ebeddür
 1581. Çün hükmün eder bu resmi pâ-mâl, Bârî anı gayre verme sen al
 1582. Gül bergümüzi hevâya verme, Nâmûsumuzı fenâya verme
 1583. Nevfel dedi ey güzîn-i eşrâf, Yoh mende hilâf-ı adl ü insâf
 1584. Men mahz-ı mürüvvet ü vefâyem, Gencîne-i gevher-i atâyem
 1585. Bî-dâd ü sitem değül şiârum, Adl içre tamâmdur ıyârum
 1586. Men hem hacîlem bu mâcerâdan, Âcizlere kılduğum cefâdan
 1587. Hakkâ bu değüldi i'tikâdum, Kim hâsıl edem men öz murâdum
 1588. Bir sınmışa mûmyâ dilerdüm, Bir haste içün şifâ dilerdüm
 1589. Gördüm görinür bu emr müşkil, Bîmâr değül ilâca kâbil
 1590. Bî-dâddan olmışem peşîmân, Afv ede meğer bu sehvi Sübhân
 1591. Gelmez gözüme iyâl ü mâlün, Mâlün senün olsun ü iyâlün
 1592. Var imdi sen eymen ol hatardan, Min-ba'd tevehhüm etme şerden
 1593. Munı dedi açdı âlet-i rezm, Öz memleketine eyledi azm
 1594. Mecnûn der-i i'tirâz edüp bâz, Ol servere ta'ne etdi âğâz
 1595. K'ey bîhûde kavlün ü karârun, Ahdünde bu mıdur i'tibârun
 1596. Ne fâide sikkesüz diremden, Ne sûd netîcesüz keremden
 1597. Sâyen uludur velî ne hâsıl, Kim feyz değende oldı zâil
 1598. Her niçe ki etdiler mürâât, Kim eyleyelüm muna mükâfât
 1599. Andan yeğin edelüm sana yâr, Âsân işüni gel etme düşvâr
 1600. Mutlak eser etmedi ana pend, Zencir-i hevâ kaçan dutar bend
 1601. Efgân edüp etdi hırkasın çâk, Sahrâlara düşdi zâr ü gam-nâk
  Bu Mecnûnun zencîre özin bend etdüğidür ve Behâne ile Leylî tarafına getdüğidür
 1602. Bir gün seher ol mücâvir-i deşt, Eylerdi gürüh-ı vâhş ile geşt
 1603. Bir pîr-i hazîn görindi nâgâh, Zencirlü bir esîri hem-râh
 1604. Mecnûnun esîre yandı cânı, Ol pîr-i hazîne sordı anı
 1605. Kim bu ne esîrdür beyân et, Cürmin men-i mücrime ıyân et
 1606. Sırr-ı dilin etdi pîr rûşen, Kim dûstdürür değül bu düşmen
 1607. Men haste-i beste-i iyâlem, Fakr ile iğen şikeste-hâlem
 1608. Bu hem men-i zârdan beterdür, Âvâre vü hâr ü derbederdür
 1609. Bir rûzî içün olup füsûn-sâz, Her dem kıluruz füsûnlar âğâz
 1610. Tâ hâsıl ola maâş-ı etfâl, Bir şu'bededür bu gördüğün hâl
 1611. Bu kanlulığa kılupdur ikrâr, Men iylemişem munı giriftâr
 1612. Sâhib-diyetem men ü bu hûnî, Gör vech-i maâş içün füsûnı
 1613. Tâ kim gezüp eyleye gedâlığ, Bendeni kıla girih-küşâlığ
 1614. Her ne kazanur gezende ev ev, Taksîm ederüz arada cev cev
 1615. Kısmetde hem etmişüz karârı, Men yarıyem ü bu şahs yarı
 1616. Mecnûn dedi sehv edüpsen ey pîr, Dîvânelere gerek bu zencîr
 1617. Gel hâcetümi menüm revâ kıl, Bend eyle meni munı rehâ kıl
 1618. Sâyen tek olup senünle hem-seyr, Men ehl-i keremden isteyem hayr
 1619. Her ne yığılursa bîş ü ya kem, Varın sana eyleyem müsellem
 1620. Kasdum bu iki eyleyem men-i zâr, Evden eve seyr müşterî-vâr
 1621. Şâyed ki bir evde ola mümkin, Ol zühreye olmağum mukârin
 1622. Pîr oldı ümîd-i nef' ile şâd, Evvelki esîrin etdi âzâd
 1623. Zencîre girüp remîde Mecnûn, Erbâb-ı cünûna düzdi kânûn
  Bu Mecnûnun zencîre şerh-i gamıdur ve Beyân-ı silsile-i elemidür
 1624. Ol silsileye olup hem-âvâz, Ağlardı ki ey menümle hem-râz
 1625. Sen genc-i belâya ejdehâsen, Ser-rişte-i mihnet ü belâsen
 1626. Şerh-i gama var min dehânun, Deprendükçe çıkar figânun
 1627. Başdan ayağa delük delük ten, Gönlündeki râzun etdi rûşen
 1628. Ey muntazır-ı nezâre-i yâr, Nezzâre-i yâra min gözün var
 1629. Gezmek hevesiyle hâne hâne, Ol pîr ile oldılar revâne
 1630. Tevfîk olup anlarunla hem-râh, Leylî haşemi gezerdi bir bir
 1631. Mecnûn reseni elinde ol pîr, Ev ev haşemi gezerdi bir bir
 1632. Leylî evine erişdi nevbet, Ol hasteye gâlip oldı hayret
 1633. Ser-geşte-i âlem oldı pâ-best, Meyhâne öninde düşdi ser-mest
 1634. Çün çekdi bir ihtiyârsuz âh, Leylî ev içinde oldı âgâh
 1635. Bir âh ile kıldı haymesin çâk, Mazlûmına açdı çeşm-i nem-nâk
 1636. Gördi ki görinmez olmuş ol zâr, Olmış gam ile zaîf ü bîmâr
 1637. Kaşı kimi kâmeti bükilmiş, Yaşı kimi peykeri tökilmiş
 1638. Cismi gam içinde cân şebîhi, Derk-i nazarı gam-ı bedîhî
 1639. Dîdâr ile ol şeh-i letâfet, Mihmânına eyledi ziyâfet
 1640. Râz-ı dil-i zârın etdi ifşâ, Bu şi'ri bedîhî kıldı inşâ
  Bu gazel Leylî dilindendür
 1641. Yâr rahm etdi meğer nâle vü efgânumuza, Ki kadem basdı bugün külbe-i ahzânumuza
 1642. Eşk bârânı meğer kıldı meded kim nâgeh, Bitdi bu şâh-ı gül-i tâze gülistânumuza
 1643. Bize âh ateşinün yanduğı andan bilinür, Ki çerâğ eyledi rûşen şeb-i hicrânumuza
 1644. Bu visâle yuhu ahvâli demek mümkin idi, Eğer olsaydı yuhu dîde-i giryânumuza
 1645. Bir hayâl ola meğer gördüğümüz yohsa nigâr, Mutlakâ hâtıra gelmez ki gele yanumuza
 1646. Yâr mihmânumuz oldı gelün ey cân ü gönül, Kılalum sarf nemüz var ise mihmânumuza
 1647. Dilberün câna imiş kasdı Fuzûlî gel ki, Cân verüp dilbere minnet koyalum cânumuza
  Bu Mecnûnun Leylîye mukâbil olup Ahvâlin beyân etdüğidür veFursatla râz-ı pinhânın ıyân etdüğidür
 1648. Mecnûn ki ana nezâre kıldı, Râz-ı dilin âşikâre kıldı
 1649. Çekdi feleğe figân ü âhı, Sultânınun oldı dâd-hâhı
 1650. K'ey kadri bülend pâdişahum, Bildür mana kim nedür günâhum
 1651. Fermâna muhâlefet mi kıldum, A'dâya muvâfakat mi kıldum
 1652. Bed-hâhlarun mıdur bu tedbîr, Gammâzlarun mıdur bu tezvîr
 1653. Men mu'tekidem bu âsitâna, Yâ Rab n'ola reddüme behâne
 1654. Kimdendür ola mana bu hîle, Kim oldı ola muna vesîle
 1655. Tâ hâk-i deründen olmışem dûr, Âşüfte vü haste-hâl ü rencûr
 1656. Gâhî çekerem şikence-i gam, Gâhî olurem belâya hem-dem
 1657. Tenhâ geçer oldı rûzgârum, Sahrâda ne mûnis ü ne yârum
 1658. Sen hod güzelüm gamum yemezsen, Ol şîfte handadur demezsen
 1659. Menden bu tegâfülün acebdür, Gûyâ ki nişâne-i gazabdur
 1660. Men beyle niçün zebûn ü hârem, Ha geldüm eğer günâhkârem
 1661. Çökdüm yere gerdenümde zencîr, Bismillâh eğer olursa ta'zîr
 1662. Fermân senden kabûl menden, Olma güzelüm melûl menden
 1663. Zülf ü müje hançer ü resen bes, Hükmüni yürüt hem as hem kes
 1664. Gel arada bir gubâr koyma, Öldür meni şerm-sâr koyma
 1665. Ta'zîrüme eylesen teallül, Lâzım meni öldürür tegâfül
 1666. Ey lâle-izâr ü anberîn-mû, Gencîne-cemâl ü mâr-gîsû
 1667. Tâ zülfüne olmışem giriftâr, Zencîr-i cünûna rağbetüm var
 1668. Gam silsilesine pây-bendem, Dîvâneler içre ser-bülendem
 1669. Sevdâda dönüp ziyâna sûdum, Peyveste bu şi'rdür sürûdum
  Bu gazel Mecnûn dilindendür
 1670. Küfr-i zülfün salalı rahneler imânumuza, Kâfir ağlar bizüm ahvâl-i perîşânumuza
 1671. Seni görmek müteazzir görinür beyle ki eşk, Sana bahdukda dolar dîde-i giryânumuza
 1672. Cevri çoh eyleme kim olmaya nâgeh dükene, Az edüp cevr ü cefâlar kılasen cânumuza
 1673. Eksük olmaz gamumuz munca ki bizden gam alup, Her gelen gamlu geder şâd gelüp yanumuza
 1674. Var her halka-i zencîrümüzün bir ağzı, Muttasıl vermeğe ifşâ gam-ı pinhânumuza
 1675. Gam-ı eyyâm Fuzûlî bize bî-dâd etdi, Gelmişüz acz ile dâd etmeğe sultânumuza
  Tamâmî-i sühan
 1676. Bir lahza kılup bu resme feryâd, Sultânına zulm-i aşkdan dâd
 1677. Zencîrini etdi pâre pâre, Dutdı yine halkdan kenâre
 1678. Endâmı şikeste çeşmi nemnâk, Rüsvâ vü harâb ü mest ü bî-bâk
 1679. Ardınca koşun koşun uşağlar, Ahvâline kim güler kim ağlar
  Bu Mecnûnun kûrlığ behânesiyle dildârıCemâlin gördüğidür ve Dîde-i ümmîdin tûtiyâ-yı maksûda yetürdüğidür
 1680. Bir gün dahi ol behâne-perdâz, Bir özge behâne kıldı âğâz
 1681. Bağladı iki gözin ki kûrem, Ahvâl-i cihâna bî-şuûrem
 1682. Arz eyledi za'f ü bî-nevâlığ, Ev ev gezüp eyledi gedâlığ
 1683. Takrîb ile azm-i yâr kıldı, Leylî evine güzâr kıldı
 1684. Ol dûsta zâhir eyleyüp râz, Yâ dûst deyüp yetürdi âvâz
 1685. Leylî ki eşitdi ol sadânı, Bildi eşiğindeki gedânı
 1686. Evden çıhup etdi arz-ı dîdâr, Kıldı sadaka zekât-ı ruhsâr
 1687. Pinhân bahuben ol âftâba, Mecnûn yine geldi bu hitâba
 1688. K'ey hâl-i siyâhı göz sevâdı, Cân ârzûsı gönül murâdı
 1689. Ger bağlu ise gözüm revâdur, Ser-çeşme-i lücce-i belâdur
 1690. Bend eylemesem önin demâdem, Seylâba geder tamâm-ı âlem
 1691. Göz kimi seni eyleyüp nezâre, Rüsvâ kılur ehl-i rûzgâra
 1692. Tahkîk edübem ki düşmenündür, Men kıydım ana rızâ senündür
 1693. Dergâhuna bağladum getürdüm, Baş üzre ayağuna yetürdüm
 1694. Ey gamze vü la'li şehd ü şemşîr, Hâhî afv eyle hâh ta'zîr
 1695. Dergâhuna geldüğümde ey hûr, Sermâyem idi gözümdeki nûr
 1696. Öğretdi gamun mana ticâret, Yüz şükr ki kılmadum hasâret
 1697. Göz nûrını hâk-i pâya verdüm, Az cinsümi çoh behâya verdüm
 1698. Şâhum nazar et men-i gedâya, Bîgâneliğ etme âşinâya
 1699. Cân bâğına gam nihâli tikdün, Ten mülkine derd tohmı ekdün
 1700. Ol tohm ü nihâle nef'-i hâsıl, Oldı nem-i eşk ü sûziş-i dil
 1701. Gel mülküne bâğuna güzer kıl, Mahsûl ü menâfi'e nazar kıl
 1702. Munı deyüp ol garîb ü hayrân, Dutdı reh-i bâdiye kemâ-kân
  Bu İbni Selâmun Leylî visâline râğıb olduğıdur ve Bu da'vâda subh-ı ümmîdi kâzib olduğıdur
 1703. Sâkî bize râhat-ı revân ver, Cânsuzlara himmet eyle cân ver
 1704. Kıl mest bizi mey-i mugândan, Evvel hoş ü hurrem eyle andan
 1705. Sor kim nişedür sebât-ı âlem, Encâm-ı ferah nihâyet-i gam
 1706. Dünyâ işi i'tibârsuzdur, Çerhün revişi karârsuzdur
 1707. Çoh kimsene genc içün çeker renc, Gayrine nasîb olur anun genc
 1708. Gör anı ki her nihâl-i ser-keş, Sudandur ü sarfın eyler âteş
 1709. Takdîredür asl-ı emr mensûb, Hoşdur bu ki tâlib ola Matlûb
 1710. Çün İbni Selâm bildi hâli, Meydân-ı murâdı gördi hâlî
 1711. Cem' etdi ekâbirin diyârun, A'yânını ehl-i rûzgârun
 1712. Gönderdi nikâh içün besî mâl, Şart etdügin etdi cümle irsâl
 1713. Min zerrîn-na'l rahş-ı tâzî, Mısrî vü Irâkî vü Hicâzî
 1714. Min câriye vü gulâm-ı zîbâ, Pîrâyeleri harîr ü dîbâ
 1715. Min nâka nebât-ı kand yüklü, Nesrîn derilü benefşe tüglü
 1716. Min tabla abîr ü anber ü müşg, Yüz yük güher-i ter ü zer-i huşg
 1717. Esbâb-ı nikâh olup revâne, Kâbîni kesildi nakd-i câna
 1718. Leylî bu cefâdan oldı âgâh, Kim buldı bahârına hazân râh
 1719. Ümmidi gözine doldı toprağ, Maksûd nihâli tökdi yaprağ
 1720. Aks-i garaz oldı sûret-i hâl, İdbâra mübeddel oldı ikbâl
 1721. Gül ister iken sataşdı hâra, Nûr ister iken dutuşdı nâra
 1722. Efgân ile mâtem etdi sûrı, Mâtem-kede mahfil-i sürûrı
 1723. Meşşâta silerdi zülf ü hâlin, Arturmağa zîb ile cemâlin
 1724. Ol âh u sirişk ile demâdem, Hâli güm ederdi zülfi derhem
 1725. Eğmezdi hilâli vesmeye baş, Gözden giderürdi sürmesin yaş
 1726. Gîsûsı çekerdi şâneden ser, Bir bâr idi gerdeninde gevher
 1727. Gözgüye keder verürdi âhı, Zulmât-ı hat istemezdi mâhı
 1728. Pâ-bûsına bulmayup hınâ dest, Kılmışdı nekâreni üni pest
 1729. İklîle ruhı ururdı âteş, Buy-i hoş ana gelürdi nâhoş
 1730. Ta'ne tikeninden etmeyüp bâk, Gül kimi kılurdı geydüğin çâk
 1731. Her lahza kılurdı âh ü feryâd, Derdi ki elünden ey felek dâd
 1732. Senden bu midi menüm murâdum, Devrânuna bağlu i'tikâdum
 1733. Vaslını tevakku' etdüğüm yâr, Bi'llâh bu değül yanılma zinhâr
 1734. Ol nakş-ı sahîfe-i vefâdur, Bu tarz-ı cerîde-i fenâdur
 1735. Ol garka-i bahr-ı zevk-i cândur, Bu mahv-ı tena''um-ı cihândur
 1736. Ol hayr yolına râh-berdür, Bu başladuğı tarîk şerdür
 1737. Cânânesi içün ol diler cân, Öz cânı içün diler bu cânân
 1738. Men anunem ol menüm ezelden, Sahla bu alâkanı halelden
 1739. Ey çerh bu akd olanda muhkem, Belkim yoh idün arada sen hem
 1740. Gel terk-i tegallüb ü sitem kıl, Tanrını arada gör kerem kıl
 1741. Verme kavîye zaîf mâlin, Düşmenlere dûstlar halâlin
 1742. Mecnûnumı sanma kimseden kem, Bir merd-i reh-i belâdur ol hem
 1743. Ey İbni Selâm-ı bî-ser-encâm, Bilsen sana mekr edüpdür eyyâm
 1744. Mecnûna koyupdur ad Leylî, Eyler seni ola kim tesellî
 1745. Sen kâm-ı dil iste men belâyem, Sen genc dile men ejdehâyem
 1746. Ammâ demezem işün hatâdur, Nisbet mana gâyet-i atâdur
 1747. Kurtar meni atadan anadan, Bir gam yeğ olur iki belâdan
 1748. Derd ile kılurdu nâle vü âh, Esbâb-ı tecümmülinden ikrâh
 1749. Devrândan edüp figân ü feryâd, Bu şi'ri ohurdı ol perî-zâd
  Bu gazel Leylî dilindendür
 1750. Hilâf-ı re'yüm ile ey felek medâr etdün, Meni gül ister iken mübtelâ-yı hâr etdün
 1751. Mürûr-ı ömrde bir dönmedün murâdum ile, Döne döne mana zulm etmeği şiâr etdün
 1752. İhânetümde nedür bilmezem murâdun kim, Azîz-i âlem iken hâr ü hâk-sâr etdün
 1753. Ümîd-vâr idüm evvel ki bir neşât görem, Binâ-yı mihnetümi şimdi üstüvâr etdün
 1754. Cefâ eliyle kılup çâk perde-i sabrum, Nihân olan gamumı halka âşikâr etdün
 1755. Vefâda vermeğe cân vermedün mana mühlet, Meni bu ahd vefâsında şerm-sâr etdün
 1756. Bir özgeni mana yâr eylemekdesen gûyâ, Menümle yâr olanı özge ile yâr etdün
 1757. Meğer bilindi Fuzûlî sana felek hâli, Ki varını bu cihânun yoh i'tîbar etdün
  Tamâmî-i sühan
 1758. Ol nev' görenler ıztırâbın, Tezyîn ü cilâdan ictinâbın
 1759. Eylerler idi gümân ki ol zâr, Bir özge belâyadur giriftâr
 1760. Kılmışdı ol âftâbı muztar, Hecr-i peder ü firâk-ı mâder
 1761. Derlerdi hakundur ey semen-bûy, Dutmışdun atan anan ile hûy
 1762. Hâlâ ki bulardan ayrılursen, Gurbet sitem olduğın bilürsen
 1763. Efgânuna hiç men' yohdur, Sen kimi yanan firâka çohdur
 1764. Ammâ bu imiş çü halka âdet, Sen hem cezâ eyleme ziyâdet
 1765. Kız dâim ata evinde kalmaz, Peyveste anaya mihr salmaz
 1766. Lâzım mey-i gaflet eyleyüp nûş, Eylersen atan anan ferâmûş
 1767. Leylî bu söze kılurdı ikrâr, Demezdi bir özge mihnetüm var
 1768. Görmezdi özine anı lâyık, Kim ta'ne ede ana halâyık
 1769. Kız her niçe olsa yâra tâlib, Elbette gerek hayâsı gâlib
 1770. El ta'nesi ile hâh ü nâ-hâh, Teklîfe düşüp bezendi ol mâh
 1771. Bir ehl-i hayâ min ehl-i ibrâm, İsyân ile olmaz iş ser-encâm
 1772. Ol zîver ü zeyne zib ü zînet, Bir şekl ile verdi zîb-i sûret
 1773. Kim anı görende derdi gerdûn, İnsâf kemâl-i sabr-ı Mecnûn
 1774. Pîrâyesüz idi ol meh âfet, Pîrâyeden arturup letâfet
 1775. Bir hadde erişdi âftâbı, Kim oldı nikâbı hüsni tâbı
 1776. Çün dutdı arûs-ı halvet-i şâm, Temkîn ile halvetinde ârâm
 1777. Zulmât ziyâya oldı gâlib, Yandurdı meşâilin kevâkib
 1778. Encüm güheri olup şeb-efrûz, Kıldı şeb-i târı gayret-i rûz
 1779. Gül-çehre sanemler oldılar cem', Her bir sanemün elinde bir şem'
 1780. Resm-i tarab etdiler müretteb, Beş yüz büt-i gül-ruh ü şeker-leb
 1781. Yüz gonca dehenlü mâh-pâre, Gül suyı seperdi reh-güzâra
 1782. Yüz gül-ruh elinde micmer-i ûd, Eylerdi havânı anber-âlûd
 1783. Yüz mâh-likâ olup gınâ- saz, Koşmışdı sadâ-yı sâza âvâz
 1784. Yüz nergis-i mest gezdürüp câm, Ahbâba verürdi câm-ı gül-fâm
 1785. Yüz gül başı üzre yüz tabak zer, Olmışdı nisâr içün mukarrer
 1786. Bir taht-ı revân içinde Leylî, Ne şevket ü ne şükûha meyli
 1787. Her lahza figân ü âh ederdi, Ser-geşte vü muztarib gederdi
 1788. Endîşe-i zevk u ayşden pâk, Seyl içre sağın gederdi hâşâk
 1789. Çün yetdi harem-serâya ol mâh, Dağıldı olan refîk ü hem-râh
 1790. Gül halveti oldı sahn-ı gül-zâr, Dûr oldı bisâtdan has ü hâr
 1791. Baht İbni Selâmı etdi âgâh, Kim oldı sana müsellem ol mâh
 1792. Ol tâlib-i gevher-i yegâne, Gevher hevesiyle girdi kâna
 1793. Ne gördi nikâb içinde bir nûr, Gözden ruh-i dil-fürûzı mestûr
 1794. Germ oldı mahabbetün merâkı, Deprendi visâle iştiyâkı
 1795. El urdı ki aça ol nikâbı, Ref' eyleye ortadan hicâbı
 1796. Leylî dedi ey harîf-i kâbil, Sensen ser ü server-i kabâil
 1797. Evsâfun eşitmişem ziyâde, Kâmilsen edebde vü hayâda
 1798. Mâ'lûm edübem ki Kâf-tâ-Kâf, İnsâfuna el verüpdür insâf
 1799. Men kim değülem ganî fakîrem, Mihmân demeyem sana esîrem
 1800. Zulm eylemek etme bir esîre, İzhâr-ı terahhum et fakîre
 1801. Gör cân ü tenümde ıztırâbum, Sor hâl-i dilüm eşit cevâbum
 1802. Men mektebe getdüğüm zamânlar, Hıfz-ı sebak etdüğüm zamânlar
 1803. Bir şahs mana görindi nâgâh, Oldum perî olduğından âgâh
 1804. Cinnîler içinde ol perî-zâd, Ülfet menüm ile kıldı bünyâd
 1805. Her lahza durur mana berâber, Der kim benî Âdem etme hem-ser
 1806. Yohsa kılurem deminde fânî, Bir darb ile hem seni hem anı
 1807. Çok mekr kılındı oldı tedbîr, Boynumdan alınmadı bu zencîr
 1808. Def' olmadı bu beliyye hergiz, Hem ata hem ana oldı âciz
 1809. Çün bulmadı kimse çâre-i kâr, Menden ata ana oldı bîzâr
 1810. Şeydâlığum oldı âleme fâş, Nefret kılur oldı yâr u yoldaş
 1811. Sen hem ki bizüm diyâra yetdün, Elbette bu kıssanı eşitdün
 1812. Hâlâ ki senünle düşdi bâzâr, Oldun dür-i akdüme hırîdar
 1813. Karşumda hem ol perî durupdur, Gayret kılıcına el urupdur
 1814. Terk et ki bu vasl bîm-i cândur, Hem özüne hem mana ziyândır
 1815. Bir niçe zaman tahammül eyle, Dermân iste tevekkül eyle
 1816. Ola ki müyesser ola maksûd, Senden açıla bu bâb-ı mesdûd
 1817. Kat' ola zebân-ı ta'n-ı düşmen, Hem sen yetesen murâda hem men
 1818. Ol sâde-zamîr ona inandı, Cinnî haberin sahîh sandı
 1819. Vehm etdi ki olsa yâra vâsıl, Noksân ola ömr ü câha hâsıl
 1820. Cânâne yolında ömr ü câhı, Ol nâkısun oldı sedd-i râhı
 1821. Bir resm-i kadîmdür cihânda, Sûd isteyen istemek ziyân da
 1822. Cânân dileyen cefâya dözmek, Genc isteyen ejdehâya dözmek
 1823. Aşk ehli mahabbet etse izhâr, Evvel anı imtihân eder yâr
 1824. Ger görse anun cefâya sabrın, Kesrinün eder tamâm cebrin
 1825. V'er görmese cevre ihtimâlin, Salmaz ana sâye-i visâlin
 1826. Çün İbni Selâma bîm-i noksân, Ol vaslda rûzî etdi hicrân
 1827. Meyl etmedi mutlak ol nigâra, Hergiz ana kılmadı nezâre
 1828. Tedbîr-i ilâca durdı kâim, Derdine devâ sorardı dâim
 1829. Her handa görürdü ehl-i teshîr, Dîvânesine dilerdi zencîr
  Bu Zeyd-i vefâ-dârun Mecnûna haber getürdüğidür ve İbn-i Selâm ile Leylînün peyvendi müjdesinin yetürdüğidür 
 1830. Sâhib-haber-i efsâne-perdâz, Bu tarz ile kıldı kıssa âğâz
 1831. Kim var idi bir nedîm-i nâdir, Zeyd adlu vefâ-yı ahde kâdir
 1832. Meşhûr idi fazlı vü kemâli, Ma'rûf idi hüsni vü cemâli
 1833. Olmışdı esîr bir nigâra, Büt zîblü Zeynep adlu yâra
 1834. Çekmişdi mahabbetün cefâsın, Görmişdi melâmetün belâsın
 1835. Ol âşık-ı müst-mend ü mahzûn, Eylerdi hemîşe meyl-i Mecnûn
 1836. Söylerdi ana kemâl-i aşkın, Üstâdına gösterürdi meşkın
 1837. Leylî ere getdüğinden ol zâr, Tahkîk ile oldı çün haberdâr
 1838. Mecnûna özin yetürdi fi'l-hâl, Reng-i ruh-i zerdi eşkden âl
 1839. Dolmış gözi peykeri bozılmış, Nutkında tekellümi dutılmış
 1840. Mecnûn dedi ey vefâlu yârum, Gam merhalesinde gam-güsârum
 1841. Âdetçe görinmez ihtilâtun, Her günkiye benzemez neşâtun
 1842. N'oldı sana beyle zâr olupsen, Bî-tâkat ü bî-karâr olupsen
 1843. Akrebde idi meğer bugün mâh, K'etdün bu yana azîmet-i râh
 1844. Handan bu küdûret oldı hâsıl, N'oldı sebeb-i melâmet-i dil
 1845. Zeyd ol has-i huşke urdı âteş, Sûz ile dedi ki ey belâ-keş
 1846. Dün ahter-i bahtun oldı tîre, Devrân sitem etdi sen fakîre
 1847. Yâr İbni Selâma rûzî oldı, Rûzî sana derd ü sûzî oldı
 1848. Yâr özgeye oldı şem'-i mahfil, Kaldı sana tâb-ı âteş-i dil
 1849. Ağyâr ile yâr oldı Leylî, Var imdi sen andan ol tesellî
 1850. Zâyi' senün ol figân ü âhun, Sûz-i şeb ü âh-ı subh-gâhun
 1851. Mecnûn ki haberden oldı âgâh, Gerdûna yetürdi şu'le-i âh
 1852. Vahşîler içinde ol giriftâr, Bir derd ile kıldı nâle-i zâr
 1853. K'efgâna getürdi mâr ü mûrı, Ağlatdı vuhûşı vü tuyûrı
 1854. Hâme kimi yaş töküp demâdem, Nâme kimi kâmetini kılup ham
 1855. Yazdı aluben eline hâme, Dildârına bir itâb-nâme
  Bu Mecnûnun Leylîye nâme-i itâb-âmîzidür ve Peygâm-ı şikâyet-engîzidür
 1856. Dibâce-i nâme nâm-ı Ma'bûd, Kayyûm ü Kadîm ü Hayy ü Mevcûd
 1857. Ol perde-keş-i hicâb-ı esrâr, Kim âlemi yohdan eyledi var
 1858. Gün gözgüsin eyleyen mücellâ, Dün turrasın eyleyen mutarrâ
 1859. Çün bir niçe hamd tohmın ekdi, Derd-i dilini beyâna çekdi
 1860. Kim bu mütehammil-i belâdan, Ser-geşte vü zâr ü mübtelâdan
 1861. Bir nâme ki mahz-ı derd ü gamdur, İzhâr-ı şikâyet-i sitemdür
 1862. Ol dilbere kim vefâsı yohdur, Âşıklarına cefâsı çohdur
 1863. Ey ahde vefâsı olmayan yâr, Ağyâruma gül olan mana hâr
 1864. N'oldı sana nakz-ı ahd kıldun, Sındurmağa ahdi cehd kıldun
 1865. Tenhâlığa mı getürmedün tâb, Kim eyledün ârzû-yı hem-hâb
 1866. Târ oldı mı olduğun nişîmen, Kim eyledün anda şem' rûşen
 1867. İncitdi mi derd-i dil mizâcun, Kim oldı tabîbe ihtiyâcun
 1868. Pejmürde mi oldı serv-i dil-cû, Kim cehd ile vermek istedün su
 1869. Bed-hâh mı etdi kasd-ı gül-zâr, Kim beyle urıldı rahneye hâr
 1870. Ne bîm ile hıfz-ı gevher etdün, Kim beste-i akd-i şevher etdün
 1871. Mûcib ne idi meni unutdun, Terküm kılup özge yâr dutdun
 1872. Her lahza olup güvâh-ı hâlüm, Hâk-i derüne sirişk-i âlüm
 1873. Mutlak güzer eylemez mi oldı, Menden haber eylemez mi oldı
 1874. Âyâ ne idi bu bî-vefâlığ, Bigâneler ile âşinâlığ
 1875. Çekdün yeni yârunı kenâra, Ruhsat mıdur imdi eski yâra
 1876. Menden idi mihmet ü melâlün, Hoş oldı ola anunla hâlün
 1877. Men ahd-i vefâya aldanurdum, Ahdünde vefâ ola sanurdım
 1878. Bilmezdüm ola zaîf râyun, Noksânı ola tamâm ayun
 1879. Güftârun ola menümle dâim, Gönlün ola özge ile kâim
 1880. Zâhirde menümle olasen yâr, Bâtında dutasen özge dildâr
 1881. Senden men olam cihânda bed-nâm, Bir nâm ü nişânı yoh ala kâm
 1882. Ma'zûrsen ey nigâr ma'zûr, Bu devr iledür zemâne meşhûr
 1883. Gül goncalığında hâr ilendür, Açılsa bir özge yâr ilendür
 1884. Aslında tiken çeker azâbın, Faslında hakîm alur gül-âbın
 1885. Ey ârzu-yi dil-i figârum, Kahrı çoh ü mihri az nigârum
 1886. Ey adı olan vefâda mezkûr, Cismümdeki cân gözümdeki nûr
 1887. Sevdâ-yı dimâğumun ilâcı, Bâzâr-ı cünûnumun revâcı
 1888. Sen mihr-cemâl ü meh-cebînsen, Gâyetde latîf ü nâzenînsen
 1889. Men hâr-mizâc ü hâk-hûyem, Bes tünd-zebân ü tîre-rûyem
 1890. Sen hâl diliyle eyleyüp âr, Dersen ki sana ne nisbetüm var
 1891. Men hem sana söylerem muvafık, Kim men sana sen mana ne lâyık
 1892. Men hod olubem hayâle kâni', Sen lâyıkun istesen ne mâni'
 1893. Ammâ men ü senden özge çohdur, Kim sözleri bizden özge yohdur
 1894. Gördükde men eyleyen vefânı, Bildikde sen eyleyen cefânı
 1895. Âyâ kime bî-vefâ diyerler, Kimün işini hatâ deyerler
 1896. Yahşi midür eylemek yaman ad, Kim kılmaya kimse hayr ile yâd
 1897. Sen gerçi dutup hilâf-ı âdet, Bir özgeye bağladun irâdet
 1898. Çohdur sana men kimi ciğer-hûn, Her kime ki bahdun oldı mecnûn
 1899. Men kim keseyüm derin selâmı, Senden çekeyüm bu intikâmı
 1900. Dutmak dilerem senün kimi yâr, Ammâ aceb er senün kimi var
 1901. Peyvendüni gayr ile eşitdüm, Bi'llâh ki besî teaccüb etdüm
 1902. Ey çeşme-i âb-ı zindegânî, Sen cânum içindesen nihânî
 1903. Bir lahza gözümden olmadun dûr, Vaslun niçe oldı gayre makdûr
 1904. Ger İbni Selâma nûr-ı Leylî, Bir vech ile eylemiş tecellî
 1905. Leylîden olan hayâli görmiş, Öz vâhimesiyle ayş sürmiş
 1906. Leylî demesün mana karîndür, Kim ana hayâli hem-nişîndür
 1907. Mecnûndan eder mi ol cüdâlığ, Kim gayr ile ede âşinâlığ
 1908. Ey gevher-i tâc ü tâc-ı târek, Maksûduna yetdüğün mübârek
 1909. Ashâb yığup tarab kılup şâd, Bu hayr işi eyeleyende bünyâd
 1910. Çoh zevk ile çekdüm intizârı, Kim yâd edesen men-i figârı
 1911. Sen hod demedün ki bir kulum var, Boynında tarîk ile yolum var
 1912. Ger sandun ise ki pür-huzûrem, Şâyeste-i servet-i sürûrem
 1913. Şart idi mana hem etmek i'lâm, Tâ men hem alam bu bezmden kâm
 1914. Li'llâhi'l-hamd elüm değül dar, Cân kimi nukûda kudretüm var
 1915. V'er sandun ise ki nâ-tüvânem, Âzürde-i mihnet-i cihânem
 1916. Hem şart idi özr kılmak irsâl, Etmek meni bir söz ile hoş-hâl
 1917. Ne beyle edüp ne eyle ey gül, Yahşi midür eylemek tegâfül
 1918. Ey cânum içinde câna düşmen, Her niçe ki düşmenem sana men
 1919. Âyîn-i kadîmüni unutma, Min yâr dut özge hûy dutma
 1920. Gayr ile olanda şâd ü hurrem, Takrîb ile yâd kıl bizi hem
 1921. Nakş et bu murabbaı harîre, Gör anı getür bizi zamîre
  Bu murâbba' Mecnûn dilindendür
 1922. Gayr ile her dem nedür seyr-i gülistân etdüğün, Bezm edüp halvet kılup yüz lutf u ihsân etdüğün
 1923. Ahd bünyadın mürüvvetdür mi vîrân etdüğün, Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğün
 1924. Lahza lahza müddeî pendin dür-i gûş eyledün, Kana kana gayr câm-ı şevkini nûş eyledün
 1925. Vara vara ahd ü peymânı ferâmûş eyledün, Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğüm
 1926. Gayre salup mihrüni bizden savutdun âkıbet, Terk-i mihr etdün tarîk-i zulm dutdun âkıbet
 1927. Ahdler peymânlar etmişdün unuttun âkıbet, Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğüm
 1928. Cürmümüz n'oldı ki bizden eyledün bîzârlığ, Biz gamun çekdük sen etdün özgeye gam-hârlığ
 1929. Sizde âdet bu mıdur beyle olur mı yârlığ, Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdügün
 1930. Çerh tek bed-mihrliğ resmini bünyâd eyledün, Yahşi adun var iken döndün yaman ad eyledün
 1931. Döne döne bizi gam-nâk özgeni şâd eyledün, Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğün
 1932. Gönlümüz min-ba'd zülfünçün perîşân olmasun, Bağrumuz la'lün hevâsiyle dahi kan olmasun
 1933. Bî-vefâsen çeşmümüz yâdunla giryân olmasun, Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğün
 1934. Va'de-i vasl ile aldun sabrumuz ârâmumuz, Olmadı her gün visâlünden müyesser kâmumuz
 1935. Geçdi hecr ile Fuzûlîden beter eyyâmumuz, Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğün
  Tamâmî-i sühan
 1936. Pâyâna çü yetdi sa'y-i hâme, Teslîm olındı Zeyde nâme
 1937. Mektûb ile Zeyd olup sebük-per, Azm eyledi eyle kim kebûter
 1938. Çün yetdi nigâr olan diyâra, Mekr ile visâle kıldı çâre
 1939. Efsûn ile urdı sihrden dem, Tâ İbni Selâma oldı hem-dem
 1940. Leylînün eşitdi vasf-ı hâlin, Keyfiyyet-i mihnet ü melâlin
 1941. Dedi bilürem nedür devâsı, Uş yazılu mendedür duâsı
 1942. Bağlandı anun sözine ihlâs, Halvet-geh-i kurbe kıldılar hâs
 1943. Çün Leylîye zeyd oldı vâsıl, Maksûdını etdi baht hâsıl
 1944. Bir dem oturup gelüp kıyâma, El urdı revân çıhardı nâme
 1945. Ta'vîz dedi vü kıldı ta'zîm, Evvel öpüp andan etdi teslîm
 1946. Çün nâmeni aldı Leylî-i zâr, Ol nâmeden aldı bûy-ı dildâr
 1947. Bildi ki bir özge kayddür bu, Ne nüsha-i Amr ü Zeyddür bu
 1948. Ol feyzi bilüp özine ikbâl, Göz merdümine yetürdi fi'l-hâl
 1949. Çün nâmeye kıldı bir nezâre, Cân kisvetin etdi pâre pâre
 1950. Kim dür ala bahr-ı çeşm-i terden, Lâ'l ala hizâne-i ciğerden
 1951. Ol nâmenün eyleye nisârın, Efzûn ohıdı bildi mazmûn
 1952. (yok)
 1953. Fehm etdi maâni vü ibâret, Bildi neyedür olan işâret
 1954. Cânına kılup itâb te'sîr, Ol nâme cevâbın etdi tahrîr
  Bu Leylînün Mecnûna peygâm-ı cevâbıdur ve özr'ü itâbıdur
 1955. Bu tarz ile oldı kilki cârî, Kim evvel-i nâme nâm-ı Bârî
 1956. Mi'mâr-ı binâ-yı akd ü peyvend, Vehhâb-ı atâ-yı mâl ü ferzend
 1957. İzhâr-ı vücûd eden ademden, İcâd-ı hudûs eden kıdemden
 1958. Meşşâta-i şâhed-i zemâne, Sultân-ı bülend-âsitâne
 1959. Bu nâme ki bir figârdandur, Ya'nî men-i bî-karârdandur
 1960. Bir sâhib-i izz ü i'tibâra, Ya'nî Mecnûn-i dil-figâra
 1961. Ey hâk-bisât ü hâr-bister, Kâm-ı dil-i teng ü dîde-i ter
 1962. Her ta'ne ki eylesen revâdur, Senden hacîlem yüzüm karadur
 1963. Besdür mana çekdüğüm hacâlet, Şermendeliğümdeki melâlet
 1964. Çün mu'terifem ki var günâhum, Öz lutfun eyle özr-hâhum
 1965. Men gevherem özgeler hırîdâr, Mende değül ihityâr-ı bâzâr
 1966. Devrân ki meni mezâda saldı, Bilmem kim idi satan kim aldı
 1967. Olsaydı menüm bir ihtiyârum, Olmaz idi senden özge yârum
 1968. Ger töhmete olmışem giriftâr, İkrâh ile menden olma bîzâr
 1969. Bir dür değülem ki ola hakkâk, Aldukda tasarrufumda çâlâk
 1970. Ger İbni Selâma dil-fürûzem, Şem'-i şeb ü âftâb-ı rûzem
 1971. Kâni'dür ırağdan ala bir nûr, Men andan ü menden ola ol dûr
 1972. Dûr olsa görür fürûg ü tâbum, Oldukda yahın çeker azâbum
 1973. Fikr etme ki men neşât-mendem, Bir dâm-ı gam içre pây-bendem
 1974. Ne zehre-i seyr-i kûçe vü kûy, Ne tâb-ı tapance-i ser ü rûy
 1975. Gâhî heves eylesem figâna, Evvel ana isterem behâne
 1976. Ya ata vü ane eylerem yâd, Ya sohbet-i hem-nişîn ü hem-zâd
 1977. Ger rahtımı etmek eylesem çâk, Hayyâtına olurem gazab-nâk
 1978. Kim aybludur bu dâmen ü ceyb, Cehd eyle ki zâhir olmaya ayb
 1979. Gâhî taleb eylesem visâlün, Bilmek dilesem ki n'oldı hâlün
 1980. Bir çeşme yana olup revâne, Gasl-i beden eylerem behâne
 1981. Tenhâ olurem orada üryân, Mûy-ı serüm eylerem perîşân
 1982. Âyîneye eylerem nigâhı, Hâlün görürem senün ke-mâhî
 1983. Boynunda yoh özge tavkdan bâr, La'lümde bulınmaz özge güftâr
 1984. Boynum kolunı diler havâdan, La'lüm lebüni sorar sabâdan
 1985. Cândan gamun içre nâ-ümîdem, Şemşîr-i cefâ ile şehîdem
 1986. Kanlu kefenümdür al perde, Men gûrdaem sağınma erde
 1987. Gel şem'-i mezârum eyle âhun, Zîb-i lahd et gubâr-ı râhun
 1988. Men bülbül-i bâğ-ı firkatem zâr, Ammâ kafes içreem giriftâr
 1989. Bilmem bu kafesde n'ola hâlüm, Sındurdı belâ per ile bâlüm
 1990. Bir vahşî ile ger etmişem hû, Müstevcib-i serzeniş değül bu
 1991. Vâhşîler imiş senünle hem-dem, Hem-reng olubem senünle men hem
 1992. Ey âşık-ı müst-mend ü mehcûr, Dutgıl men-i müst-mendi ma'zûr
 1993. Sabr et niçe gün ki ola gerdûn, Bu günleri eyleye diğer-gûn
 1994. Ancak özüni nizâr sanma, Ser-geşte-i rûzgâr sanma
 1995. Bu şi'ri ger ohısan demâdem, Ma'lûmun olur menüm gamum hem
  Bu murabba' Leylî dilindendür
 1996. Girîbân oldı rüsvâlığ eliyle çâk dâmen hem, Mana rüsvâlığunda dûst hem ta'n etdi düşmen hem
 1997. Reh-i aşk içre cân kıldum giriftâr-ı belâ ten hem, Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem
 1998. Eğer dutsam gamum elden nihân sabr u karârum yoh, Ve ger şerh-i gam-ı pinhânum etsem gam-güsârum yoh
 1999. Esîr-i bend ü zindânem elümde ihtiyârum yoh, Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem
 2000. Olupdur eşk-i hûn-âb ile gül-gûn çehre-i zerdüm, Yanupdur âteş-i hicrâna cân-ı derd-perverdüm
 2001. Cefâ-yı çerh-i kec-reftâr elinden var min derdüm, Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem
 2002. Gehî şevk-i visâl ü geh belâ-yı hecr ile zârem, Özüm hem bilmezem derdüm nedür men niçe bîmârem
 2003. Gam-ı aşk içre min dermân yoh derde giriftârem, Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem
 2004. Cüdâ senden belâ vü derd-i hicrân ile dutdum hû, Kılur her dem mana bî-dâd derd ayru belâ ayru
 2005. Belâ vü derde düşdüm rûzgârum beyle hâlüm bu, Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem
 2006. Tabîb-i akla çoh izhâr kıldum derd-i pinhânı, Men-i bîmâra kat'â olmadı bir sıhhat imkânı
 2007. Ezelden var min derdüm yohdur hîç dermânı, Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem
 2008. Fuzûlî her zaman bir ta'n ile bağrum kılursen kan, Aceb bilmez misen aşkdan geçmek değül âsân
 2009. Bilürsen düşmişem bir derde kim yohdur ana dermân, Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem
  Tamâmî-i sühan
 2010. Yazıldı çü nâmeye gam-ı dil, Zeyde dedi ey hakîm-i kâmil
 2011. Ta'vîzün ile hoş oldı hâlüm, Zâil oluben gam ü melâlüm
 2012. Hattun mana nüsha-i şifâdur, Ta'vîzün eser kılur duâdur
 2013. Her gün gel yaz beyle ta'vîz, Tâ sıhhate bulmak ola ümmîz
 2014. Bir yazılu nüsha var mende, Bi'llâh bile al anı gedende
 2015. Gerçi bilürem anı ki hatdur, Bilmen ki sahîh ya galatdur
 2016. Ağlâtına ver kemâl-i îzâh, Ger var ise sehvi eyle ıslâh
 2017. Takrîb ile verdi Zeyde mektûb, Beyle gerek ehl-i akla üslûp
 2018. Mecnûna çü nâme oldı vâsıl, Dür gördi akîkine mukâbil
 2019. Mefhûmdan etdi kesb-i maksûd, Leylî tarafından oldı hoşnûd
  Bu Mecnûnı atâsı sahrâda bulduğıdur ve Nasîhatle ıslâhından âciz olduğıdur
 2020. Tahrîr kılanda ehl-i inşâ, Beyle bu misâle çekdi tuğrâ
 2021. Kim gussa-i dehr mübtelâsı, Mecnûn-ı şikestenün atası
 2022. Kalmışdı melâlet içre dün gün, Ne güni gün idi ne düni dün
 2023. Getmişdi elinden ihtiyârı, Gündüz sabrı gece karârı
 2024. Kılmazdı tereddüdinde taksîr, Bulmazdı bu derde hîç tedbîr
 2025. Bir gün anı etdiler haberdâr, K'ey pîr-i şikeste-i dil-efgâr
 2026. Dün Leylî atası ol siyeh-dil, Ol mün'im-i sifle pîr-i câhil
 2027. Ser-hayli yanında dâd ederdi, Mecnûn-ı hazîni yâd ederdi
 2028. Kim bu delü hükme olmayıp râm, Halka bizi eyler oldı bed-nâm
 2029. Peyveste yeter bize belâsı, Nevfel gazabından et kıyâsı
 2030. Çün mahz-ı şer oldı zât-ı ef'î, Vâcib görinür müdâm def'i
 2031. Her niçe ki tende cânı vardur, Nâmûsumuza ziyânı vardur
 2032. Nâmûs bizüm değül senündür, Def' eyleye gör ki düşmenündür
 2033. Çünkim zararında gördiler nef', Azm eylediler ki edeler def'
 2034. Yâdun değül eyle oğlunı yâd, Kıl çâre ki düşmen olmaya şâd
 2035. Ol pîr düşüp min ıztırâba, Nâ-çâr özin verüp azâba
 2036. Sahrâlara dutdı seyl tek rû, Cehd ile yöğürdi gezdi her sû
 2037. Menzil menzil sirişki kanın, Rehber kılup istedi nişânın
 2038. Çün geceye gündüz oldı tağyîr, Oldı gece zulmeti cihân-gîr
 2039. Ref' oldı alâme-i menâzil, Ol pîre tereddüd oldı müşkil
 2040. Ser-geşte gezerken isteyüp râh, Bir şu'le ana görindi nâgâh
 2041. Ol pîrün olup delîl-i râhı, Rûz etdi ol od şeb-i siyâhı
 2042. Sandı odı yanduran Arâbdur, Hayl ü haşem ol oda sebebdür
 2043. Pervâne kimi yüz urdı nâra, Çün yetdi ve eyledi nezâre
 2044. Gördi ki bu şu'le bir nefesdür, Ne şu'le-i cirm-i hâr ü hasdür
 2045. Mecnûndur bu ki âh-ı ser-keş, Çekmiş urmış cihâna âteş
 2046. Kat'-ı nazar eylemiş cihândan, Geçmiş ser ü çeşm ü cism ü cândan
 2047. Ne mülk ne mâl cüst ü cûsı, Ne ata ne ana ârzûsı
 2048. Getmiş yele berg-i i'tibârı, Ol kalmış ü merg intizârı
 2049. Ol pîr çü gördi oğlı hâlin, Tökdi ruh-i zerde eşk-i âlin
 2050. Yanında oturdı zâr ü gam-nâk, El urdı ki çehresin ede pâk
 2051. Ol şîfte açdı çeşm-i pür-nem, Kimsen dedi ey menümle hem-dem
 2052. Ger elçi isen yetür peyâmun, Ver müjdesin ol meh-i tamâmun
 2053. V'er yolcu isen oturma gâfil, Azm eyle gözet bir özge menzil
 2054. Ol pîr tazarru' etdi âğâz, K'ey nakd-i hayâta kîse-perdâz
 2055. Men dürcem ü sen dür-i şeb-efrûz, Ya'nî atanem men-i seyeh-rûz
 2056. Ey hâsıl-ı mezra'-ı vücûdum, V'ey ömr ticâretinde sûdum
 2057. Ey cevher-i cânumun behâsı, V'ey dîde-i bahtumun ziyâsı
 2058. Derdüm olasen menüm penâhum, Fahrum şerefüm ümîd-gâhum
 2059. Menden bu serîr olanda hâlî, Sen olasen ehl-i mülke vâlî
 2060. Halk ede seni görende yâdum, Bâkî senün ile ola adum
 2061. Ger tıflığunda mest bî-bâk, Sahrâya düşüp yahan kılup çâk
 2062. Oldun reh-i aşk içinde meşhûr, Ma'zûr idün ol zamanda ma'zûr
 2063. Her vaktdedür bir emr gâlib, Her ahddedür bir iş münâsib
 2064. Nev-reslere aşk bir hünerdür, Ser-hadd-i kemâle râh-berdür
 2065. Hâlâ ki makâm-ı akl buldun, Tahsîl-i kemâle kâbil oldun
 2066. Senden ne revâ bu mâcerâlar, Sermâye-i ayb olan sadâlar
 2067. Ger gâfil idün ol imdi âkil, Sahrâlara düşme gezme gâfil
 2068. Vahşîler ile nedür bu birliğ, İnsân ile hoş değül mi dirliğ
 2069. Gör vahş ile vahş tayr ile tayr, Hem-cins ile hoşdur eylemek seyr
 2070. Rahm et men-i zâr ü nâ-murâda, Koyma bu meşakkat ü belâda
 2071. Kâfûr veş oldı müşg-i nâbum, Bu subhda sensen âftâbum
 2072. Olmak elifüm karîne-i dâl, Meylüm sana olmağınadur dâl
 2073. Devrân sitemiyle câna yetdüm, Men özge diyâr azmin etdüm
 2074. Gel tapşurayum sana makâmum, Zabt eyle bisât-ı ihtirâmum
 2075. Ne sûd hemîşe mestliğden, Ne fâide büt-perestliğden
 2076. Ey mest kemâl-i hiddetünden, Yohdur haberün kabâhatünden
 2077. Ol lahza ki hûşyâr olursen, Elbette ki şerm-sâr olursen
 2078. Ey bütkedeler sanem-peresti, Çün ref' ola bu hicâb-ı mestî
 2079. Mezmûm olup etdüğüm bu hâlet, Elbette sana verür hacâlet
 2080. Bir dilbere ver gönül ki dâim, Bünyâd-ı sebâtı ola kâim
 2081. Ger olsa yolında bu cihân hâk, Dâmânı ola gubârdan pâk
 2082. Sen saydı olan huceste şehbâz, Her lahza kılur bir elde pervâz
 2083. Geh Nevfeledür mutî'-i fermân, Geh İbni Selâma mûnis-i cân
 2084. Sen beyle belâlara giriftâr, Ol eyle çerâğ-ı bezm-i ağyâr
 2085. Şerm eyle bu aşk-bâzlığdan, Bî-fâide cân-güdâzlığdan
 2086. Yohdur çü bekâsı rûzgârun, Farz eyle ki oldı yâr yârun
 2087. Vasl etme anunla kim bilürsen, Bir gün olur ondan ayrılursen
 2088. Terk eyle bu herze herze seyri, Yâd eyle İlâhı anma gayri
 2089. Kim nefse meâd ü merca' oldur, Kat' et ana söz ki makta' oldur
 2090. Hak sun'ına dehr kâr-gehdür, Munda amel etmemek günehdür
 2091. Her kime gerek gelen mahalde, Bu kâr-geh içre bir amelde
 2092. Her kim ne amel kılursa bünyâd, Müzdini verür amelce Üstâd
 2093. Ey kâr-geh-i cihâna dâhil, Sen hem amel eyle olma kâhil
 2094. Vakt oldı sefer kılam cihândan, Âvâre olam bu hâk-dândan
 2095. Vakt oldı verem fenâya tahtum, Kadr ile çekem bekâya rahtum
 2096. Gel yanuma eyle fikr hâlüm, Bîgâneye verme mülk ü mâlüm
 2097. Çoh genc yığınca çekmişem renc, Koyma ki nasîb-i gayr ola genc
 2098. Aşkun bilürem ki beyle kalmaz, Dâim seni gam bu hâle salmaz
 2099. Bahtun uyananda bu yuhudan, Hırsun yorulanda cüst ü cûdan
 2100. Korhum bu ki özge ola hâlüm, Dünyâda ne men kalam ne mâlüm
 2101. Bî-kesliğ olup sana mukarrer, Bî-kes olasan müdâm ü bî-zer
 2102. Âkil kişi dûr-bîn gerekdür, Dünyâya ümîd bir direkdür
 2103. Çün pendi düketdi ol hıred-mend, Mecnûna tefâvüt etdi ol pend
 2104. Devletlü sözine oldı mâil, Bir fikr etdi ki ola âkil
 2105. Kat' ede selâsil-i cünûnı, Sevdâsınun olmaya zebûnı
 2106. Terk eyleye ârzû-yı dildâr, Aşka dahi olmaya giriftâr
 2107. Ammâ yine aşk şehriyârı, Fermânına çekdi ol figârı
 2108. K'ey varı menüm olan cihânda, Nen var senün bu cism ü cânda
 2109. Câna tama' etme kim menümdür, Terk eyle teni ki meskenümdür
 2110. Menden geç ü cân ü tenden ayrıl, Koy varlığunı özünle sen bil
 2111. Gül-bün kimi kanı cûşa geldi, Bülbül sıfatı hurûşa geldi
 2112. K'ey ayn-ı salâh olan beyânı, Va'zı mana âfiyet nişânı
 2113. Men hem muna kâilem ki pendün, Mazmûn-ı kelâm-ı sûd-mendün
 2114. Nisbet mana hayrdür değül şer, Ger olsa eşitmeği müyesser
 2115. Gerçi sözüne kulağ dutdum, Ne sûd eşitdüm ü unutdum
 2116. Sen deme ki dut haber sözümden, Kim yoh haberüm menüm özümden
 2117. Aşk aldı derûnum ü bîrûnum, Getdi yele sabrum ü sükûnum
 2118. Men akla teveccüh eylerem çoh, Sevdâ yolumı duta ki yoh yoh
 2119. Sen handan ü terk-i aşk handan, Aşk-ı ezelî çıhar mı cândan
 2120. Halkun sitemiyle câna yetdüm, Terk eyle meni ki terkün etdüm
 2121. Lutf eyle zaman zaman verüp pend, Islâhuma olma ârzû-mend
 2122. Artar elemüm bu mâcerâdan, Âteş kimi cünbiş-i hevâdan
 2123. Bir şîşe ki oldı pâre pâre, Peyvendine hîç var mı çâre
 2124. Teklîfümi kılma hânümâna, Gör sür'at-i gerdiş-i zemâne
 2125. Çün sen hem anı koyup gedersen, Anda meni iledüp n'edersen
 2126. Ancak mana arz-ı mülk ü mâl et, Oğlunı özün kimi hayâl et
 2127. Farz eyle ki mâle oldı vâlî, Getdi yine gayre koydı mâli
 2128. Ol kişver-i aşk pâdişâhı, Ol evc-i belâ vü derd mâhı
 2129. Özr ile kılurdı eyleyüp âh, Babasına şerh-i gam ki nâgâh
 2130. Lerzân oluben ten-i hazîni, Kan doldı kolından âstîni
 2131. Elverdi atasına tehayyür, Mecnûn dedi eyleme tefekkür
 2132. Fasd eyledi ol büt-i perî-zâd, Nîş urdı anun kolına fessâd
 2133. Ol zahm eseri görindi mende, Biz bir rûhuz iki bedende
 2134. Bizde ikilik nişânı yohdur, Her bir tenün özge cânı yohdur
 2135. Sağınma ki oldur menem men, Bir cân ile zindedür iki ten
 2136. Hurrem olurem ol olsa hurrem, Gam yetse ana mana yeter gam
 2137. Ol pîr çü vâkıf oldı hâle, İnsâf getirdü ol kemâle
 2138. Bildi ki değül bu nakş bâtıl, Olmaz hiyel ile aşk zâil
 2139. Min-ba'd nasîhat etmez oldı, Ta'n ile fazîhat etmez oldı
 2140. Terk etdi tarîka-i nizâın, Nevmîd olup eyledi vedâın
  Bu Mecnûn atasınun terk-i nizâ' etdüğidür ve Nâ-çâr hasretle vedâ' etdüğidür
 2141. K'ey rişte-i gevher-i murâdum, Âyîne-i hüsn-i i'tikâdum
 2142. Bir lahza bana terahhum eyle, Güftârum eşit tekellüm eyle
 2143. Pervâ-yı men-i şikeste-hâl et, Azm-i sefer eyledüm halâl et
 2144. Nâ-hoş sana menden idi ahvâl, Men getmelü oldum imdi hoş kal
 2145. Zinhâr şikâyet etme menden, İnciklü hikâyet etme menden
 2146. Dirlikde çün senden almadum kâm, Tevsenliğe düşdün olmadun râm
 2147. Budur keremünden iltimâsum, Kim dutasen öldüğümde yasum
 2148. Her lahza edüp figân ü zârî, Toprağuma edesen güzârı
 2149. Teklîf-i neşât ü ayş kılman, Kim sen deyesen bu resmi bilmen
 2150. Feryâd ü figândur asl-ı mâtem, Sen hod bu revişdesen müsellem
 2151. Öz âdetün ile nâle eyle, Ecrini mana havâle eyle
 2152. Budur garazum ki dûst düşmen, Üstümde durup kılanda şîven
 2153. Bî-kesliğüm olmaya mana âr, Ma'lûm edeler ki vârisüm var
 2154. Çün kıldı vasiyyet ol perîşân, Döndi eve geldi zâr ü giryân
 2155. Derd ü elem etdi anı rencûr, Kalmadı hayâtı şem'ine nûr
 2156. Derdine bulınmaz oldı dermân, Mecnûn dedi verdi âkıbet cân
 2157. Dünyâya ümîd dutmak olmaz, Hergiz ölümi unutmak olmaz
 2158. Hoş hâne-i ayşdür bu âlem, Derdâ ki değül esâsı muhkem
  Bu Mecnûnun atasınun vefâtından haberdâr olduğıdur ve Mezârına yol bulduğıdur
 2159. Sâkî mey-i lâle-fâm yoh mı, Dözmen bu humâra câm yoh mı
 2160. Öldürdi meni gam-ı nihânî, Yohdur mı şarâb-ı ergavânî
 2161. Gam def'ine durma eyle tedbîr, Elden geleni gel etme taksîr
 2162. Dünyâ ki nigâr-ı dil-rübâdur, Zinhâr sağınma bî-vefâdur
 2163. Sen gerçi olupsen ana meftûn, Oldur talebünde senden efzûn
 2164. Sensen ana cehl ile taleb-kâr, Oldur sana ilm ile hevâ-dâr
 2165. Her niçe ki ana mihmânsen, Ayş ü tarab ile kâm-rânsen
 2166. Andan sefer ihtiyâr edende, Kurb-i Haka yüz dutup gedende
 2167. Göz sürmesi eyleyüp gubârun, Tâ mahşer ola nigâh-dârun
 2168. Yolunda özin verür fenâya, Sahlar seni tapşurur bekâya
 2169. Her kim ki bu nüktedendür âgâh, Devrân-ı felekden etmez ikrâh
 2170. Hem dirlikde azâbı olmaz, Hem mevtden ictinâbı olmaz
 2171. Bir gün ahıdup sirişk-i gül-gûn, Necd üzre oturmış idi Mecnûn
 2172. Min ta'n ile bir cefâcı sayyâd, Ol zâra yetişdi kıldı feryâd
 2173. K'ey ârdan el içinde ârî, V'ey nâkıs olan ıyâr-ı ârı
 2174. Yoh sende nişân-ı nâm ü nâmûs, Efsûs ki ârsuzsen efsûs
 2175. İnsâf değül sitemde isrâf, İnsâfsuz olduğuna insâf
 2176. Dirlikde atanı etmedün şâd, Bâri kıl anı ölende bir yâd
 2177. Cân verdi mahabbetünde ol pîr, Yâd eylemedün nedür bu taksîr
 2178. Yohdur mı cibilletünde âzerm, Allâhdan eylemez misen şerm
 2179. Mecnûna bırahdı ol sadâ sûz, Arturdı figânın ol siyeh-rûz
 2180. Bârân kimi daşa urdı başın, Mey kimi ayağa tökdi yaşın
 2181. Kabrin sorup istedi nişâne, Oldı gözi yaşı tek revâne
 2182. Çün gördi atasınun mezârun, Şem' eyledi ana cism-i zârın
 2183. Târ-ı tene derdi tâb verdi, Dil âteş ü dîde âb verdi
 2184. Levh eyledi göğsini mezâra, Dırnağ ile kıldı pâre pâre
 2185. Bağrına basup mezâr-ı pâkin, Gül yaprağı etdi levh-i hâkin
 2186. Efgân ile tâze kıldı mâtem, Efgânı içinde derdi her dem
 2187. K'ey bânî-i bünye-i vücûdum, İsyânı ziyân rızâsı sûdum
 2188. İrşâdunı bilmedüm ganîmet, Yüz vây ki fevt olındı fursat
 2189. Yüz hayf ki dutmadum tarîkun, Bir niçe gün olmadum refîkun
 2190. Feyzün bana olmadı müyesser, Sen hayr dedün mey eyledüm şer
 2191. Cevr ile sana cefâlar etdüm, Yanlış vardum hatâlar etdüm
 2192. Ey devletüm olma dûr menden, V'ey şem' götürme nûr menden
 2193. Olsam gam-ı âleme giriftâr, Ancak sen idün enîs ü gam-hâr
 2194. Hem-râzum idün şikâyetümde, Dem-sâzum idün hikâyetümde
 2195. N'oldı gamuma getürmedün tâb, Korhutdı seni meğer bu girdâb
 2196. N'oldı sebep eyledün azîmet, Menden mi idi sana hezîmet
 2197. Ey menşe'-i cevher-i hayâtum, Hoşnûdlığundadur necâtum
 2198. Bildüm işümi günâhkârem, Geldüm sana hâr ü şerm-sârem
 2199. Dünyâda seni men eyledüm zâr, Ukbâda meni sen eyleme hâr
 2200. Yahdun meni âteş-i cefâya, Saldun gam u mihnet ü belâya
 2201. Sen meyl-i ferâğ u râhat etdün, Bir künc dutup ferâğat etdün
 2202. Göster mana hem tarîk-i râhat, Kim sen nişe eyledün ferâğat
 2203. Kim eyledi hall müşkilâtun, Kim verdi bu gussadan necâtun
 2204. Şeb-tâ-seher ol esîr-i hicrân, Mâtem dutup etdi âh u efgân
 2205. Çün müşge tökildi gerd-i kâfûr, Zulmâta bırahdı pertevin nûr
 2206. İhyâ kıluben merâsim-i vecd, Dutdı reh-i gûr-hâne-i necd
  Tamâmî-i sühan
 2207. Erbâb-ı kemâle ol ıyândur, Kim hüsn ile aşk tev'emândur
 2208. Aşk âyîne-i cihân-nümâdur, Keyfiyyet-i hüsn ana cilâdur
 2209. Hüsn olmasa aşk zâhir olmaz, Aşk olmasa hüsn bâhir olmaz
 2210. Hüsn olmasa aşkdan ne hâsıl, Ma'şûk eder ehl-i aşkı kâmil
 2211. Aşk olmaz olursa hüsn olur hâr, Aşk iledür ehl-i hüsne bâzâr
 2212. Ne ansuz olur munun sürûrı, Ne munsuz olur anun zuhûrı
 2213. Mecnûn idi şem'-i meclis-efrûz, Leylî ana âteş-i ciğer-sûz
 2214. Mecnûn idi câm-ı râhat-efzâ, Leylî ana bâde-i musaffâ
 2215. Leylîden idi kemâl-i Mecnûn, Hüsn ile olurdı aşkı efzûn
 2216. Mecnûndan idi cemâl-i Leylî, Aşk idi eden cemâle meyli
 2217. Bir gün Mecnûn-ı dil-şikeste, Sahrâda gezerdi zâr ü haste
 2218. Bir safhada gördi iki peyker, Leylî Mecnûn ile musavver
 2219. Mahv eyledi nakş-ı dil-sitânın, Koydı özinün hemîn nişânın
 2220. Sordılar ana hakîkat-i hâl, Kim nişe bir oldı iki timsâl
 2221. Dedi bize birdürür hakîkat, Birlikde yaraşmaz iki sûret
 2222. Olmak gerek ehl-i dâniş âgeh, Kim biz ikilikdenüz münezzeh
 2223. Sâil dedi bu değül midür âr, Kim yâr ola yoh sen olasen var
 2224. Sen nişe kalursen ol olur hâk, Bâri anı koy sana kalem çek
 2225. Dedi reh-i aşkda ne lâyık, Ma'şûk ola nikâb-ı âşık
 2226. Uşşâk ten ü habîb cândur, Ten zâhir ü tende cân nihândur
 2227. Ma'şûka ne bâk olursa mestûr, Âşık gerek el içinde meşhûr
 2228. Kim âleme âşık ahıdan yaş, Ma'şûk kim olduğın kılur fâş
  Bu Mecnûnun şemme-i keyfiyyet-i hâlidür ve Ba'zı sıfât-ı kemâlidür 
 2229. Mecnûn idi mülk-i derd şâhı, Hayl-i ded ü dâm anun sipâhi
 2230. Âhûnun alurdı müşgi bâcın, Rûbâh semûrınun harâcın
 2231. Bir server idi kerîm ü âdil, Cümle ded ü dâma adli şâmil
 2232. Hûn-i ciğerinden ol vefâ-dâr, Hûn-hârları kılurdı hûn–hâr
 2233. Hûn-âb-ı ciğer töküp demâdem, Kılmazdı sibâ' rızkını kem
 2234. Devrinde derendeler olup râm, Dutmışdı biri biriyle ârâm
 2235. Gûr olmış idi perenge hem-râz, Gürg olmış idi gevezne dem-sâz
 2236. Şîr olmış idi enîs-i nahçîr, Nahçîr emerdi şîrden şîr
 2237. Yanında dutardı mûr hâne, Göz yaşından yığardı dâne
 2238. Gâhî olup eşki seyli kâim, Seylâba gederdi min behâyim
 2239. Geh odını tende tâb ederdi, Min cân-veri kebâb ederdi
 2240. Bel olmış idi elinde dırnağ, Yerden savururdı başa toprağ
 2241. Mûyında gubâr olup ferâhem, Eşkiyle çeküp zaman zaman nem
 2242. Âhû-bere sebze-zârı oldı, Gül-zâr-ı cünûn bahârı oldı
 2243. Ger dutsa idi gevezn ile hû, Ahardı gözinden ol kadar su
 2244. K'ol sudan olurdı tâze vü ter, Hem berg verürdi şâhı hem ber
 2245. Her lahza alup eline bir mâr, Hursend oluben der idi ol zâr
 2246. K'ol sünbül-i müşg-bûnı dutdum, Ser-rişte-i ârzûnı dutdum
 2247. Kaplan kimi cân urdı min dâğ, Aslan sıfatı uzatdı dırnağ
 2248. Arslanlarun oldı pîşvâsı, Kaplanların oldu muktedâsı
  Bu Mecnûnun sıdk ile münâcât etdüğidür ve Nâvek-i duâsı hedef-i icâbete yetdüğidür
 2249. Bir gece ki zulmet-i ziyâ-sûz, Zülf-i şebi etdi bürka'-i rûz
 2250. Bir la'li edüp sipihr nâ-yâb, Gösterdi yerine min dür-i nâb
 2251. Bir sancağı eyleyüp nigûn-sâr, Min mehçe-i râyet etdi izhâr
 2252. Katra katra hakîm-i eflâk, Haşhâşlarında dutdı tiryâk
 2253. Dâne dâne arûs-ı gerdûn, Kaftânına tikdi dürr-i meknûn
 2254. Girdâbâ düşüp sefîne-i Mâh, Kıldı özine mecerreden râh
 2255. Saçıldı Utâridün midâdı, Arturdı bu safhaya sevâdı
 2256. Zühre dağıdup siyâh gîsû, Gîsûsı içinde gizledi rû
 2257. Hurşîd nihân olup sitâre, Göz açdı târik-i intizâra
 2258. Deprendi ser-i sinân-ı Behrâm, Feth oldı ana vilâyet-i şâm
 2259. Bircîs girüp siyeh libâsa, Hurşîd gamında batdı yasa
 2260. Âyîne olup sipihr-i gerdân, Bahdı ana aks saldı Keyvân
 2261. Gerdûna sevâbit oldı mismâr, Tâ tökmeye dün bisâtı perkâr
 2262. Gökde Hamel oldı âşikâre, Âhû-bere çıhdı sebze-zâre
 2263. Gâv-ı felek oldı gâv-ı anber, Doldurdı cihâna anber-i ter
 2264. Cevzâ kemeri murassa' oldı, Gerdûn bedeni mülemma' oldı
 2265. Harçenk kılup seher yelin def', Hâsıyyeti verdi zulmete nef'
 2266. Oldı Esed âftâbdan dûr, Pür-dûd misâl-i şem'-i bî-nûr
 2267. Gîsûsına verdi Sünbüle tâb, Müşg üstine tökdi anber-i nâb
 2268. Mîzânı edüp felek terâzû, Sarrâf-ı zemîne çekdi lû'lû
 2269. Akreb bırahup kemend-i pür-ham, Dîv-i şebe kıldı kayd-i muhkem
 2270. Kavsini kurup sipihr-i lâib, Atıldı hadeng-i necm-i sâkib
 2271. Büzgâle-i âsman töküp mû, Gök safhasın eyledi siyeh-rû
 2272. Delvi delüp âfet-i zemâne, Min katra saçıldı âsmâna
 2273. Hût eyledi habs-i Yûnis-i rûz, Berk-ı şafak oldı âsmân-sûz
 2274. Arz eyledi Ahbiye hibâsın, Cebhe dahi cebhesin ziyâsın
 2275. Hek'a verdi cemâle zîver, Hem Hen'a mükellel etdi efser
 2276. Şarteyn ü Butin Simâk ü İklîl, Nûr etdiler âsmâna tahvîl
 2277. Tâ sâdır ü vâride Neâyim, Sarf eyleye Sarfe ile dâim
 2278. Tezyîn içün etdiler müheyyâ, La'lin Deberân dürin Süreyyâ
 2279. Verdi reviş-i sipihr-i ahdar, Tertîb-i mukaddem ü muahhar
 2280. Mecnûn mütehayyir ü perîşân, Kalmışdı sipihr işinde hayrân
 2281. Gerdûna açardı dîde-i ter, Yer yüzine doldururdı ahter
 2282. Her ahtere arz-ı hâl ederdi, Min ârzû-yı muhâl ederdi
 2283. Evvel olup âsmâna mâil, Şerh etdi Utâride gam-ı dil
 2284. K'ey ehl-i hisâba kâr-fermây, Müstevfî-i akl ü müşrif-i rây
 2285. Ey nâsih-i nüsha-i meânî, Fihrist-i rümûz-ı âsmânî
 2286. Kassâm-ı mekâsıd ü metâlib, Ressâm-ı menâsıb u merâtib
 2287. Derd-i dilümün hisâbı çohdur, Sende özge debîr yohdur
 2288. Bir nâmeye derdümi rakam kıl, Sultânuma arz et kerem kıl
 2289. Şâyed eser ede feyz-i hâmen, Ta'vîz-i cünûnum ola nâmen
 2290. Gördi ki Utârid anlamaz râz, Bir özge terennüm etdi âğâz
 2291. Dönderdi yüz andan ağlayup zâr, Merrîhe niyâzın etdi izhâr
 2292. K'ey vâlî-i mesned-i şecâat, Şemşîrüne âlem ehl-i tâat
 2293. Sen sâhib-i nuset ü zafersen, Erbâb-ı silâha tâc-ı sersen
 2294. Men âcizem ü kavîdür ağyâr, Men bî-kes ü hasmdur sitem-kâr
 2295. Âcizlere lutf edüp meded kıl, Bî-keslerden belânı red kıl
 2296. Çek tîğunı eyle def'-i düşmen, Tâ dûsta hem-nişîn olam men
 2297. Çün gördi bülend yerdedür kâm, Ne Tîr yeter ana ne Behrâm
 2298. Tiğ ile kalemden oldı nevmîd, Dutdı reh-i bârgâh-ı tevhîd
 2299. Dergâha dutup ruh-i niyâzın, Ma'bûdına arz kıldı râzın
 2300. K'ey tîğe muîn ü kilke rehber, Behrâm-gulâm ü Tîr-çâker
 2301. Ey fark-ı emel külâh-dûzı, Sâhib-rakam-ı berât-ı rûzî
 2302. Rahm et men-i zâr ü bî-nevâya, Derd-i dilümi yetür devâya
 2303. Leylîni sen eyledün perî-veş, Kim câna cemâli urdı âteş
 2304. Sen kıldun anı belâ-yı âlem, Ol etdi meni şikeste-i gam
 2305. Verdün ana hüsn-i âlem-efrûz, Saldı mana âteş-i cihân-sûz
 2306. Derd ile meni sen eyledün zâr, Men handan u Leylî-i cefâ-kâr
 2307. Leylî ki meni belâya saldı, Bir görmek ile karârum aldı
 2308. Yohdur revişinde ihtiyârı, Kim döndüre alduğı karârı
 2309. Bî-çâredür öz işinde ol hem, Senden bulunur bu zahma merhem
 2310. Hem sen keremünden et ilâcum, Kes gayrı kişiden ihtiyâcum
 2311. (yok)
 2312. Çoh çoh hükemâya söyledüm hâl, Teşhîs-i marazda oldılar lâl
 2313. Bildüm ki hakîm-i ferd sensen, Dânâ-yı cemî'-i derd sensen
 2314. Ger derd ü eğer devâ senündür, Hâkim sensen rızâ senündür
 2315. Rahm eyle vü kıl devâ-yı derdüm, Bî-dâd yeline verme gerdüm
 2316. Ya'nî ki yetür kemâle zevküm, Günden güne kıl ziyâde şevküm
 2317. Sal çeşmüme la'linün hayâlin, Ver tab'uma hüsninün kemâlin
 2318. Dâim anı mende zâhir eyle, Lutf et iki sûreti bir eyle
 2319. Kadrüm gamı içre mu'teber kıl, Derdin mana rûzî ol kadar kıl
 2320. Kim kimseye ol olup müyesser, Kimse mana olmaya berâber
 2321. Görmek ruhın olmaz olsa makdûr, Hûn-bâr gözümde olmasun nûr
 2322. Zevk-i elemi olursa nâ-yâb, Mecrûh tenümde olmasun tâb
  Münâcât
 2323. Yâ Rab kemâl-i mertebe-i Mustafâ hakı, Sıdk u safâ-yı silsile-i enbiyâ hakı
 2324. Senden yeter velîlere te'yîd-i iktidâ, Sen muktedâ-yı âlem eden evliyâ hakı
 2325. Düşmez harîm-i kurbüne bî-gâneler yoh, Ol bârgâha mahrem olan âşinâ hakı
 2326. Kahrundaki siyâset ü asîb havfı-çün, Lutfundaki letâfet-i feyz ü recâ hakı
 2327. Uşşâka yâr kılduğı cevr ü cefâ içün, Ma'şûka âşık etdüği mihr ü vefâ hakı
 2328. Leylîde eyledüğün feyz-i hüsn içün, Mecnûna verdüğün gam ü derd ü belâ hakı
 2329. Fakr u fenâ saâdeti verdün Fuzûlîye, Anda olan saâdet-i fakr u fenâ hakı
  Tamâmî-i sühan
 2330. Eylerdi bu sûz ile münâcât, Mihnetlere isteyüp mükâfât
 2331. K'açıldı gül-i hadîka-i rûz, Gösterdi güneş cemâl-i fîrûz
 2332. Mürg-i dem-i subh çekdi âvâz, Zâğ-ı şeb-i tîre kıldı pervâz
 2333. Hem safha-i âlem oldı rûşen, Hem dâne-i encüm oldı hırmen
 2334. Gün âyîne-dârı oldı gerdûn, Tökdi kademine dürr-i meknûn
 2335. Subh urdı safâ vü sıdkdan dem, Açıldı gül-i neşât-ı âlem
 2336. Te'sîr-ı safâ-yı câm-ı hurşîd, Gök gülşenin etdi bezm- i Cemşîd
 2337. Lâle kimi dağa çıhdı Mecnûn, Nezzâreye açdı çeşm-i pür-hûn
 2338. Gördi ki gelür nedîm-i kâmil, Hem-râz-ı kadîm Zeyd-i kâbil
 2339. Ruhsârında neşâtdan nûr, Behcet gözine cemâli manzûr
 2340. Yoh zerrece gussa vü melâli, Mecnûna aceb görindi hâli
 2341. Sordı ki nedendür inbisâtun, Âdetçe görinmeyen neşâtun
 2342. Maksûduna dest-res mi buldun, Dildâruna hem-nefes mi oldun
 2343. Ne kadr ile ser-bülend olupsen, N'oldı ki neşât-mend olupsen
 2344. Zeyd açdı der-i hizâne-i râz, K'ey turfe hümâ-yı evc-i i'zâz
 2345. Dün tavf-ı diyâr-ı yâr kıldum, Ol serv yana güzâr kıldum
 2346. Ta'vîz vesîlesiyle bir dem, Oldum harem-i visâle mahrem
 2347. Gördüm meh-i ârızın ziyâsuz, Âyîne-i tal'atın cilâsuz
 2348. Ne la'l-i lebinde katraî âb, Ne mâh-ı ruhında zerreî tâb
 2349. La'l-i tere eşki gevher-engîz, Berg-i güle nergisi güher-rîz
 2350. Gördü meni etdi nâle-i zâr, Râz açdı mana ki ey vefâ-dâr
 2351. Düşdi ola necde reh-güzârun, Gördün ola hâlin ol figârun
 2352. Mecnûnımı gördün ise bi'llâh, Eyle men-i zâr-ı andan âgâh
 2353. Nişe geçer ola mâh ü sâli, Kim ola refîki n'ola hâli
 2354. Bi'llâh güzer etsen ol yanaya, Rahm et men-i zâr ü mübtelâya
 2355. Menden ana şerh-i za'f-ı hâl et, Hâlin men-i hasteden suâl et
 2356. Söyle nişesen hücûm-ı gamdan, Tuğyân-ı meşakkat ü sitemden
 2357. Matem-zede olduğun eşitdüm, Kıldum yaha çâk ü şîven etdüm
 2358. Ol serv ki çıhdı bu çemenden, Menden geldi değül ki senden
 2359. Ancak bir ol idi kim çeküp gam, İsterdi meni senünle hem-dem
 2360. Çoh gördi bize sipihr-i gaddâr, Yüz min ağyâr içinde bir yâr
 2361. Bir zulmdürür bu âşikâre, Elden ne gelür muna ne çâre
 2362. Bu ded ki az değül yöküşdür, Hem sabr edeyüm ki sabr hoşdur
 2363. Men dut ki mukayyed-i hisârem, Mahbûs-ı hicâb-ı neng ü ârem
 2364. Ger şem'e açılsa şerh-i râzum, Sâyemden olur min ihtirâzum
 2365. V'er sâyeme söylesem gam-ı dil, Şem'ün hasedi gelür mukâbil
 2366. Ne yazmağa nâme ihtiyârum, Ne etmeğe arz râz-dârum
 2367. Gonca kimiyem men-i perîşân, Ağzum dutulu içüm dolu kan
 2368. Sen kim şeh-i kişver-i rızâsen, Her kime dilersen âşinâsen
 2369. Yoh hükmi sana çü hâme gayrün, Öz başunadur hemîşe seyrün
 2370. Âyâ ne içün kılursen ihmâl, Hâl-i dilün eylemezsen irsâl
 2371. Öz nazm-ı latîf ü dil-keşünden, Mazmûn-ı ibâret-i hoşundan
 2372. Lutf ile kılup hemîşe tahrîr, Göndermedüğün değül mi taksîr
 2373. Senden değülem bu işde râzî, Hâlâ kerem et hilâf-ı mâzî
 2374. Nazm eyleyüben beyân-ı hâlün, Şerh-i ruh- i zerd ü eşk-i âlün
 2375. İrsâl ede gör men-i hâzîne, K'ol cevhere cân edem hazîne
 2376. Elfâzı olup hemîşe zikrüm, Bu kâr-geh içre bikr-i fikrüm
 2377. Tarz-ı gam edende câna tasvîr, Ol nakşdan ola çâşnî-gîr
 2378. Hem hâl-i dilin kılurdı izhâr, Hem bu gazeli ederdi tekrâr
  Bu gazel Leylî dilindendür
 2379. Niçün ol safha-i kâfûra kilkin müşg-bâr etmez, Yazup bir ruk'a lutf ile bizi ümmîd-vâr etmez
 2380. Menümle dûst lutfın az bilüp çoh ta'n eder düşmen, Niçün lutf eyleyüp düşmenleri bir şerm-sâr etmez
 2381. Gel ey göz yâr hattın nâmede görmek heves kılma, Ki hatt-ı nâme def'-i derd-i hecr-i hatt-ı yâr etmez
 2382. Kebûterden umârdum nâmesin gör za'f-ı tâli' kim, Görüp âhum odın menden yanâ ol hem güzâr etmez
 2383. Fuzûlî nâme-i dildâr bir ta'vîzdür gûyâ, Ki ansuz haste-diller hâtırı bir dem karâr etmez
  Tamâmî-i sühan
 2384. Mecnûn ki eşitdi ol peyâmı, Baht-ı mütemerrid oldı râmı
 2385. İkbâline i'tikâdı oldı, Dildârına i'timâdı oldı
 2386. Hûn-âb-ı sirişkden çeküp nem, Gül-zâr-ı zamîri oldı hurrem
 2387. Hem güldi yüzi çerâğlar tek, Hem gönli ucaldı dağlar tek
 2388. Zeyde dedi ey refîk-ı sâdık, Men vahşîye hem-dem-i muvâfık
 2389. Çün müjde-i merhamet yetürdün, Yârum haberin mana getürdün
 2390. Menden hem ana yetür senâlar, Râz eyle dürûdlar duâlar
 2391. Hâk-i derine yetür niyâzum, Dergâhına arza eyle râzum
 2392. K'ey cânuma datlu derd dâğı, Gönlüm ferâhı gözüm çerâğı
 2393. Li'llâhi'l-hamd yâr imişsen, Men istedüğümce var imişsen
 2394. Ahdünde vefâ bulındı âhir, Şehdünde şifâ bulındı âhir
 2395. Bildüm ki meni seversen ey mâh, Ahsent ahsent bâreka'llâh
 2396. Lutfun haberi karârum aldı, Şîrîn sözün ihtiyârum aldı
 2397. Lutfun eşidüp ciğer olur âb, Şîrîn sözüne getürmezem tâb
 2398. Âh er kılup özge resm bünyâd, Nâgeh dutasen tarîk-i bî-dâd
 2399. Telh ola sözün misâl-i bâde, Lutf olmaya kahr ola arada
 2400. Hûblar işi cevr ile cefâdur, Senden görinen mana vefâdur
 2401. Kurban sana özge nâzenînler, İdrâküne yüz min âferînler
 2402. Kimse çü sana vefâda yetmez, Cânın sana kimse verse yetmez
 2403. Ma'şûk idün ey büt-i vefâ-dâr, Âşıklığunı hem etdün izhâr
 2404. Âşık der imiş mana halâyık, Görmen muna hem özümi lâyık
 2405. Men nâkısem ey harîf-i kâbil, Sensen reh-i aşk içinde kâmil
 2406. Tahsîn ki yegâne-i zamânsen, Cân vermek olur sana ki cânsen
 2407. Her şûhda ger olaydı bu tavr, Sen olmaz idün yegâne-i devr
 2408. Ger gayre bu hâl olaydı makdûr, Sen olmaz idün cihâna meşhûr
 2409. Yâd eylemeğünden olmışem şâd, Sen şâd olasen hemîşe men yâd
 2410. Ha beyle men-i hazîni şâd et, Geh gâh terahhum eyle yâd et
 2411. Ey serv-i semen-ber ü gül-endâm, Târâc-ı metâ-'ı sabr u ârâm
 2412. Ey husrev-i kişver-i melâhat, Mehtâb-ı şeb-i neşât ü râhat
 2413. Çün bendeye rahmet eyler oldun, İzhâr-ı mahabbet eyler oldun
 2414. Min-ba'd tarîk-ı mihr dutgıl, Evvelki tarîkunı unutgıl
 2415. Koyma çıha hasret ile cânum, Hadden üte nâle vü figânum
 2416. Meyl-i men-i zâr ü bî-karâr et, Gâhî bu yanaya bir güzâr et
 2417. Hem-derdüm isen menümle yâr ol, Hem-derdliğün yoh ise var ol
 2418. Sen eyle mukîm-i mesned-i nâz, Men beyle belâ vü derde dem-sâz
 2419. Sen mahfil-i ayş kâm-kârı, Men gûşe-i derd dil-figârı
 2420. Aşk içre beğüm revâ mıdur bu, Râh u reviş-i vefâ mıdur bu
 2421. Ger doğrı ise vefâda lâfun, Menden ne içündür inhirâfun
 2422. Gel ref' edelüm gam-ı fırâkı, Yanduralum oda iştiyâkı
 2423. Olsun dün ü gün menümle seyrün, Çün men senünem sen olma gayrün
 2424. V'er İbni Selâm mâni' olsa, Sedd-i reh-i vasl vâki' olsa
 2425. Bildür kılayın siyâh bahtın, Bir âh ile târümâr tahtın
 2426. Çün râz-ı dilin düketdi ol zâr, Zeyd eyledi azm-i kûy-ı dildâr
 2427. Pervâne sözin deyüp çerâğa, Bülbül haberin yetürdi bâğa
  Bu İbn-i Selâmün keyfiyyet-i vefâtıdur ve Leylînün ol belâdan necâtıdur
 2428. Sâkî feleğün gör inkılâbın, Göster kadeh içre mey habâbın
 2429. Mey âyîne-i cihân-nümâdur, Haki zer eden bu kimyâdur
 2430. Bu fâide bes değül mi andan, Kim fârig eder gam-ı cihândan
 2431. Bir hâb ü hayâl imiş bu âlem, Bu hâb ü hayâle olma hurrem
 2432. Ahvâl-i zemâne münkalibdür, Andan hıred ehli müctenibdür
 2433. Gam mâtemin eyleyende bünyâd, Neyyâha bu nev' çekdi feryâd
 2434. Kim İbni Selâmı etdi gerdûn, Âmâc-ı hadeng-i âh-ı Mecnûn
 2435. Ol seddi götürmeğe aradan, Eşk oldı revân iki yanadan
 2436. Ol nev-res-i nâ-tüvân demâdem, Şevk ile çekerdi mihnet ü gâm
 2437. Hasret elemi yaman elemdür, Gam bedraka-i reh-i ademdür
 2438. Derd ü gam-ı hasret-i nihânî, Serv-i kadin etdi hîzrânî
 2439. Yüz urdı bozılmağa tılısmı, Bir gâyete yetdi za'f-ı cismi
 2440. Kim peykeri nakş-ı bister oldı, Ra'na kadi bister ister oldı
 2441. Gün günden olup harâb hâli, Kalmadı sağalmak ihtimâli
 2442. Derdine devâ bulınmaz oldı, Rencine şifâ bulınmaz oldı
 2443. Endîşe-i ömri oldı bâtıl, Cân verdi vü oldı Hakka vâsıl
 2444. Kimdür ki gelüp cihâna getmez, Kim kâmil olur zevâle yetmez
 2445. Budur reh ü resmi rûzgârun, Kim ola hazânı her bahârun
 2446. Leylîni getürmeğe figâna, Ol vâkıa oldı bir behâne
 2447. Mâtem dutup etdi ol giriftâr, Dırnağı ile yüzini efgâr
 2448. Çâk etdi ferâğat ile câme, Fâş etdi figânı hâs ü âma
 2449. Yandurdı evin kopardı tahtın, Târâc-ı fenâya verdi rahtın
 2450. Gîsû-yı muanber etdi ber-bâd, Eflâke yetürdi âh u feryâd
 2451. Gerdûn kimi rahtı nîle urdı, Âteş kimi başa kül savurdı
 2452. Derler bu idi Arabda âdet, Kim er eğer ölse kalsa avret
 2453. Bir yıl iki yıl dutardı mâtem, Feryâd ü figân edüp demâdem
 2454. Hoş geldi bu âdet ol nigâra, Feryâd ü figâna buldı çâre
 2455. Mâtem-kede eyledi makâmın, Matemde geçürdi subh u şâmın
 2456. Bir niçe gün anda ağlayup zâr, Hem ata evine döndi nâ-çâr
 2457. Ammâ dün ü gün figân ederdi, Hûn-âb-ı ciğer revân ederdi
 2458. Feryâda gelende gâh u bî-gâh, Öz gönlinde der idi ol mâh
 2459. Kim İbn-i Selâma rahmet-i Hak, Aşkum revişine verdi revnak
 2460. Ref' eyledi perde-i müdârâ, Pinhân gamum etdi âşikârâ
 2461. Ol vâkıadan olup haberdâr, Dutdı reh-i deşt Zeyd-i gam-hâr
 2462. Gördi ki şikeste-hâl Mecnûn, Durmış ded ü dâm içinde mahzûn
 2463. Çün verdi selâm ü kıldı i'lâm, Kim İbni Selâma n'etdi eyyâm
 2464. Verdi bu kaziyyeden bişâret, Kim kıldı muârızun hasâret
 2465. Dehr İbni Selâmı kıldı pâ-mâl, Leylî öz evine döndi hoş-hâl
 2466. Mecnûn çeküp âh kıldı nâle, Efgân edüp ağladı bu hâle
 2467. Hayretlere düşdi Zeyd-i gâfil, Bu hâlet ana görindi müşkil
 2468. Kim fevt-i rakîb eşitse âşık, Gülmek gerek ağlamak ne lâyık
 2469. Tahkîk-i beyân-ı hâl kıldı, Ol vâkıadan suâl kıldı
 2470. Mecnûn dedi ey vefâlu yârum, Yohdur mı bu yolda neng ü ârum
 2471. Cânâneye cân veren yetüpdür, Cân vermeyen arada itüpdür
 2472. Ol dûstuma değüldi düşmen, Hem ol ana âşık idi hem men
 2473. Ol cânını verdi vâsıl oldı, Öz mertebesinde kâmil oldı
 2474. Naksum menüm ermedi kemâle, Ayb eyleme ağlasam bu hâle
  Bu gazel Mecnûn dilindendür
 2475. Âşık oldur kim kılur cânın fedâ cânânına, Meyl-i cânân etmesün her kim ki kıymaz cânına
 2476. Cânını cânâna vermekdür kemâli âşıkun, Vermeyen cân i'tirâf etmek gerek noksânına
 2477. Vasl eyyâmı verüp cânâna cân râhat bulan, Yeğdür andan kim salur cânın gam-ı hicrânına
 2478. Aşk resmin âşık öğrenmek gerek pervâneden, Kim köyer gördükde şem'ün âteş-i sûzânına
 2479. Fânî ol aşk içre kim benzer fenâsı âşıkun, Feyz-i câvîd ile Hızrun çeşme-i hayvânına
 2480. Aşk derdinün devâsı terk-i cân etmekdedür, Terk-i cân derler bu derdün mu'teber dermânına
 2481. Hîç kim cânân içün cân vermeğe lâf etmesün, Kim gelüpdür bu sıfat ancak Fuzûlî şânına
  Bu Leylînün İbn-i Selâmdan sonra mâcerâsıdur ve Zâviye-i mihnetde vâki' olan belâsıdur
 2482. Çün ata evine döndü Leylî, Efgâna olup hemîşe meyli
 2483. Dutmışdı tarîk-i ehl-i mâtem, Tecdîd-i azâ kılup demâdem
 2484. Her handa bilürdi var bir zâr, Endûh-i musîbete giriftâr
 2485. Cem' edüp olurdı encümen-sâz, Eylerdi sürûd-ı nevha âğâz
 2486. Ger İbni Selâm idi behâne, Mecnûn idi bâis ol figâna
 2487. Ağzında idi bir özge zikri, Gönlinde idi bir özge fikri
 2488. İzhâr kılurdı özge adın, Pinhânî ederdi özge yâdın
 2489. Bu reng ile dâim ol perî-zâd, Eylerdi ferâğat ile feryâd
 2490. Sûz-i diline getürmeyüp tâb, Bir gece dağıldı yâr u ashâb
 2491. Ancak ana şem' kaldı hem-dem, Söndürdi bir âh ile anı hem
 2492. Ya'ni ne revâ şeb-i siyâhum, Şem' isteye gayr-ı berk-i âhum
 2493. Tenhâ kalup etdi nâle vü zâr, Derd ü gama kıldı aczin izhâr
 2494. K'ey derd ü gam-ı zemâne bi'llâh, Olman bu gece menümle hem-râh
 2495. Tenhâlığ ile men eyledüm hû, Siz özge musâhibe dutun rû
 2496. Gördi gam u derde yoh nihâyet, Kıldı şeb-i tîreden şikâyet
 2497. K'ey baht-ı siyâhumun nazîri, Âşüfte kılan men-i esîri
 2498. Evvel yoh idi senün karârun, Seyr ile geçerdi rûzgârun
 2499. Hâlâ ne içün karâr edüpsen, Terk-i reviş ihtiyâr edüpsen
 2500. Bir menzile mi özün yetürdün, Yâ zulmet içinde yol itürdün
 2501. Mâtem-zedesen siyeh libâsun, Kimdür ol nişedür bu yasun
 2502. Derd ü elemün denizi daşdı, Seylâb-ı belâ başumdan aşdı
 2503. Tîr-i feleğe nişâne oldum, Tâhûne-i çerhe dâne oldum
 2504. Mâtem-kededür bu gece âlem, Men bahtı kara bir ehl-i mâtem
 2505. Ne sabr kalupdurur ne ârâm, Bilmem ki n'olur mana serencâm
 2506. Olmış bu gece tamâm-ı kevkeb, Âzârum için felekde akreb
 2507. Subh âyînesini reng dutmış, Feyz-i seheri felek unutmış
 2508. Ey subh senün ne oldı hâlün, Dem urmağa kalmamış mecâlün
 2509. Gönlün hoş ise tebessüm eyle, Mihrün var ise terahhum eyle
 2510. Feryâduma hem-dem et horûsı, Âvâzuma koş sadâ-yı kûsı
 2511. Mürg-i seheri getür zebâna, Göster dem-i subhdan nişâne
 2512. Çoh ağladı etdi nâle-i zâr, Derd-i dil-i zârın etdi tekrâr
 2513. Gördi mededine subh yetmez, Şeb derd-i diline çâre etmez
 2514. Yüz dutdı ana ki feyz-i âmı, Çekmiş bu medâra subh u şâmı
 2515. Râz-ı dil-i zârın etdi izhâr, K'ey vâkıf-ı hâl ü ârif-i zâr
 2516. Yohdur gam ü derdüme nihâyet, Gamdan kime eyleyem şikâyet
 2517. Gam bî-had ü men besî zaîfem, Men beyle gama haçan harîfem
 2518. Ya ver mana mihnetümce tâkat, Ya tâkatum olduğınca mihnet
 2519. Ger câme-i sabrum eylesem çâk, Hükmün yolu görinür hatar-nâk
 2520. V'er gönlüme versem istimâlet, Tâkatçe değül gam ü melâlet
 2521. Nâmûsdan eylesem cüdâlığ, Mecnûn ile kılsam âşinâlığ
 2522. Korhum bu ki ismet ola pâ-mâl, Fermâna muvâfık olmaya hâl
 2523. Kılsam bu havâda hıfz-ı nâmûs, Ma'mûre-i vaslum ola mahrûs
 2524. Korhum bu ki dûd-ı âh-ı Mecnûn, Ahvâlümi eyleye diğer-gûn
 2525. Sâdıklarun âhı mu'teberdür, Andan hazer etmemek hatardur
 2526. Ol eyle bu beyle n'eyleyem vây, Bilmen men-i âcize nedür rây
 2527. Yâ Rab mütehayyirem men-i zâr, Mihnetlere olmışem giriftâr
 2528. Ser-menzil-i emne râh bilmen, Senden özge penâh bilmen
 2529. Gör bâde-i gaflet ile medhûş, Kıl perde-i lutfunı hatâ-pûş
 2530. Derler ki sitem-resîde Mecnûn, Olmış men-i mübtelâya meftûn
 2531. Men bî-ser ü pâ ana ne lâyık, Kim hüsnüme kimse ola âşık
 2532. Bir zerre-i hâr ü hâk-sârem, Gerd-i reh ü hâk-i reh-güzârem
 2533. Rûhum ki bedendedür senündür, Her neş'e ki mendedür senündür
 2534. Gencîne-i hüsnüne emînem, Sensen sebebüm ki nâzenînem
 2535. Yâ Rab meded et ki bu emânet, Mahfûz ola tâ dem-i kıyâmet
 2536. Tâ kurbe teveccüh etdüğüm çağ, Alnum açuğ ola vü yüzüm ağ
  Münâcaat
 2537. Yâ Rab kemâl-i bâr-geh-i Kibriyâ hakı, Ya'nî fürûğ-ı nûr-ı ruh-ı Mustafâ hakı
 2538. Kıl garka bahr-ı aşka vücûdum sefînesin, Fermân-ı Hızra Mûsî eden iktidâ hakı
 2539. Subh-i visâle eyle bedel şâm-ı hecrümi, Subhun demindeki nefes-i dil-küşâ hakı
 2540. Derd ü belâmı râh-ı mahabbetde kılma kem, Râh-ı mahabbetündeki derd ü belâ hakı
 2541. Ehl-i dalâletem mana göster hidâyetün, İhdâ-yı râh-ı râst kılan reh-nümâ hakı
 2542. Endûh ü derde gönlümi sâhib- tahammül et, Derde tahammül eyleyen ehl-i rızâ hakı
 2543. İhlâsum et duâya Fuzûlî kimi dürüst, Dergâhda icâbete lâyık duâ hakı
  Tamâmî-i sühan
 2544. Acz ile duâ kılurdı ol mâh, İzhâr-ı niyâz edüp ki nâgâh
 2545. Çekdi ceresü'r-rahîl âvâz, Resm-i hudi etdi sârban sâz
 2546. Göç oldı açıldı bâr-gehler, Buhtîlere mehd çekdi mehler
 2547. Bir mahmile bindi Leylî-i zâr, Kûh-ı gamın etdi nâkayâ bâr
 2548. Efgânı edüp ceres ünin pest, Aşkı meyi etdi nâkanı mest
  Bu Leylînün nâkaya arz-ı râzıdur ve Zebân-ı hâl ile izhâr-ı niyâzıdur
 2549. Çün nâkada gördi neş'e-i hâl, Kıldı ana hem beyân-ı ahvâl
 2550. K'ey gâliye-mûy ü anberîn-bûy, Gül-çehre vü hâr-hâr ü hoş-hûy
 2551. Ey başı açuğ ayağı yalın, Bulmış niçe kez Harem visâlin
 2552. Sevdâ-zede nişedür dimâğun, Göğsünde nedür bu eski dâğun
 2553. Kimden sana yetdi zulm ü bî-dâd, Her lahza nedür figân ü feryâd
 2554. Uşşâk tarîkıdur tarîkun, Ger âşık isen menem refîkun
 2555. Nâlân gam-ı aşk-ı yârdansen, Sen dahi bizüm katârdansen
 2556. Men kimi yoh elde ihtiyârun, Bir özge elindedür mehârun
 2557. Çün düşdi senünle ittifâkum, Rahm eyle mana gör iştiyâkum
 2558. Lutf eyle binâ-yı kâr-ı hayr et, Mecnûnum olan diyâra seyr et
 2559. Bu şîfteni yetür ol aya, Bu derdi yetişdür ol devâya
 2560. Nâgâh ederken oldı bî-hûş, Mutlak özin eyledi ferâmûş
 2561. Bî-hûşlığında düşdi ol nûr, Hem-râhı olan gürûhdan dûr
 2562. Ol nev' idi zulmet-i şeb-i târ, Kim olmadı sârbân haberdâr
 2563. Çün geldi özine ol perî-veş, Oldı bu kaziyyeden müşevveş
 2564. Göz açdı özini gördi itmiş, Hem-râhı bırahmış anı getmiş
 2565. Derd üzre muzâaf oldı derdi, Depretdi heyûn-ı reh-neverdi
 2566. Çoh cehd ile eyledi tek u pû, Çoh yol arayup yöğürdi her sû
 2567. Ne râh ne râh-ber bulındı, Ne kâfileden eser bulındı
 2568. Tenhâ yürür oldı ol semen-ber, Zulmetde misâl-i mâh-ı enver
 2569. Çün seyr-i felekde leylî-i mâh, Şeb kâfilesin itürdi nâgâh
 2570. Leylî sıfatında gün çıhup ferd, Cemmâzeye çekdi mahmil- i zerd
 2571. Düşdi güzer ol semen-izâra, Mecnûn-ı hazîn olan diyâra
 2572. Her yan nigerân gezerdi ol mâh, Bir şahs-ı hazîn görindi nâgâh
 2573. Sormağa alâme-i menâzil, Ol şahs-ı hazîne oldı mâil
 2574. Lutf ile tekellüm etdi âğâz, Kimsen deyüben yetürdi âvâz
 2575. Baş kaldırup ol esîr-i mahzûn, Dönderdi cevab ana ki Mecnûn
 2576. Leylî dedi ey özine mağrûr, Hâşâ deye ejdehâ sözin mûr
 2577. Hâşâ deye zâğ bülbülem men, Yâ lâf ura hâr kim gülem men
 2578. Mecnûn dedi ey dür-i yegâne, Mecnûna bilür misen nişâne
 2579. Ol şîftenün nedür nişânı, Gördükde neden bilürsen anı
 2580. Leylî dedi ol perî-likâdur, Ruhsâr ile kaddi dil-rübâdur
 2581. Sen şîftesen esîr-i mâtem, Ruhsârı şikeste kâmeti ham
 2582. Sen hârsen ol azîz-i âlem, Sen bî-ser ü pâsen ol muazzam
 2583. Mecnûn dedi ehl-i aşk olur hâr, Hüsn ehlinedür safâ sezâ-vâr
 2584. Leylî dedi ey behâne-perdâz, Kayd-i dil-i zâruma füsûn-sâz
 2585. Peyker dutalum tökildi gamdan, Yâ kâmetün oldı ham sitemden
 2586. Mecnûnı deyerler ehl-i idrâk, Eş'ârı latîf ü lehcesi pâk
 2587. Sende hanı ol edâ-yı dil-sûz, Eş'âr ü hikâyet-i dil-efrûz
 2588. Mecnûn dedi ehl-i hâl olur lâl, Besdür nem-i eşk şâhid-i hâl
 2589. Tertîb-i ibâret ü fesâhat, Aşk ehlinedür delîl-i râhat
 2590. Râhatden olan menüm kimi dûr, Ger sâmit ola değül mi ma'zûr
 2591. Leylî dedi çün sana şeküm var, Mecnûn isen eyle hâlün izhâr
 2592. Leylîni seversen eyle bünyâd, Bir şi'r ü geçen zamânum et yâd
 2593. Mecnûn-ı hazîn eşitdi sevgend, Gördi anı şi're ârzû-mend
 2594. Tafsîl-i gamına verdi icmâl, Kıldı ana arz-ı sûret-i hâl
 2595. K'ey sebze-i derdüme veren âb, Ser-rişte-i râzdan açan tâb
 2596. Sorma nişe geçdi rûzgârun, Aşk içre ne oldı hâl-i zârun
 2597. Dildâr gamın mı söyleyem âh, Ya pend-i muhibb ü ta'n-ı bed-hâh
 2598. Çekdüm niçe gün cefâ-yı mekteb, Her rûz meşakkat ile tâ şeb
 2599. Âhir ki çoh oldı ta'n-ı ağyâr, Ayrıldı men-i şikesteden yâr
 2600. Fâş oldı çü âleme fesânem, Tedbîrüme düşdi atam anem
 2601. Geh dağdağa-i tabîb gördüm, Geh sa'y ile Ka'beye yöğürdüm
 2602. Açılmadı hîç bâbdan bâb, Tedbîrüme âciz oldı ahbâb
 2603. Geh Nevfele eyledüm tazarru', Feyzinde bulınmadı temettu'
 2604. Geh İbni Selâma yâr olup yâr, Verdi men-i mübtelâya âzâr
 2605. Geh Zeyd peyâmına inandum, Her va'de ki verdi doğru sandum
 2606. Ümmîd ile ömrüm oldı zâyi', Hâlüm tebeh etdi zaf-ı tâli'
 2607. El-kıssa vücûdum oldı berbâd, Bir lahza felekten olmadum şâd
 2608. Gönline kılup firâk te'sîr, Bir turfe gazel hem etdi takrîr
  Bu gazel Mecnûn dilindendür
 2609. Âh kim bir dem felek re'yümce devrân etmedi, Vasl dermâniyle def'-i derd-i hicrân etmedi
 2610. Yârdan min derd-i dil çekdüm bu hem bir derd kim, Bildi min derd-i dilüm bir derde dermân etmedi
 2611. Vâdi-i gurbetde cân verdüm meni ol şâh-ı hüsn, Bir gece hân-ı visâli üzre mihmân etmedi
 2612. Dûstlar çâk-i girîbânum görüp ayb eylemen, Ol güli kim gördi kim çâk-i girîban etmedi
 2613. Fakr mülkin dut ger istersen kemâl-i saltanat, Kim bu mülkün fethini fağfûr ü hâkân etmedi
 2614. Tîğ-i bî-dâd ile her dem kanumı tökmek nedür, Ey felek her kim dem urdı aşkdan kan etmedi
 2615. Ahd ü peymân etdi yârum kim sana yârem velî, Yârlığ vakti sanursen ahd ü peymân etmedi
 2616. Akl meydânını zindân-ı belâ bilmez henüz, Kim ki bir müddet cünûn mülkini seyrân etmedi
 2617. Sırr-ı aşkın etmedi ancak Fuzûlî âşikâr, Bu mubârek işi her kim etdi pinhân etmedi
  Bu Leylînün Mecnûndan haberdâr olduğıdur ve Metâ'-ı vaslına nakd-i cân ile hırîdâr olduğıdur
 2618. Çün bildi kim olduğını Leylî, Ruhsârına ahdı eşk seyli
 2619. Giryân dedi ey gözüm çerâğı, Vahşîlere el menümle yağı
 2620. Sen men dedüğüm habîb imişsen, Derd-i dilüme tabîb imişsen
 2621. Sensen dün ü gün dilümde zikrüm, Gönlümde olan hayâl ü fikrüm
 2622. Ger tanıyabilmedüm revâdur, Mestem men ü mest işi hatâdur
 2623. Kimse ki özinden ola gâfil, Bir özgeni bilmeğe ne kâbil
 2624. Ol dem ki dimağa yetdi bûyun, Göz gördi şu'â'-ı mâh-ı rûyun
 2625. Cân bî-haber oldı akl şeydâ, Ten kıldı min ıztırâb peydâ
 2626. Deryâ-yı tehayyüre olup gark, Ağyârdan etmedüm seni fark
 2627. Ma'zûr dut ey sanem bu hâlüm, Ta'n eyleme verme infiâlüm
 2628. Sensüz men idüm şikeste-hâtır, Yüz şükr sana yetişdüm âhir
 2629. Gül-zâr-ı ümîdüm oldı sîr-âb, Yâ Rab bu hayâldür mi yâ hâb
 2630. Ayş ü tarabum çerâğı yandı, Bahtum yuhudan meğer uyandı
 2631. Ey dil ki ederdün âh ü nâle, Dâim nigerân olup visâle
 2632. Ha devlet-i vasl u zevk-i dildâr, Bi'llâh dahi etme nâle-i zâr
 2633. Ey dîde töküp sirişk-i gül-gûn, Her dem der idün ki hanı Mecnûn
 2634. Manzûrûn olupdur ol semen-ber, Kıl makdemine nisâr gevher
 2635. Ey cân ki çekerdün intizârı, Görmek dileyüp hemîşe yârı
 2636. Yetdün ana gel çıh imdi tenden, Get yâra kes ihtilâtı menden
 2637. Derdini der iken ol perî-zâd, Sûz ile bu şi'ri etdi bünyâd
  Bu gazel Leylî dilindendür
 2638. Açmadı gönlüm felek tâ bağrumı kan etmedi, Kalmadı hurrem meni tâ zâr ü giryân etmedi
 2639. Kılmadın yüz pâre bî-dâd ile pür-hûn gönlümi, Bu çemende gül kimi bir lahza handân etmedi
 2640. Şükr kim verdi felek kâmum menüm nevmîd edüp, Şîve-i mihr ü mahabbetden peşîmân etmedi
 2641. Derd yohdur kimsede yohsa tabîb-i feyz-i aşk, Kimde gördi derd kim ol derde dermân etmedi
 2642. Sabr yohdur merdüm-i âlemde yohsa rûzgâr, Hansı müşkil işi tedric ile âsân etmedi
 2643. Dutdı seyl-i âb-ı çeşmüm yer yüzin ammâ hoşem, Kim binâsın sabrumun ol seyl vîrân etmedi
 2644. Aşk sevdâsında sûd ettüm metâ'-ı vasl-ı dûst, Ey Fuzûlî cân veren cânâna noksân etmedi
  Bu Mecnûnun nihâyet-i hayretidür ve Leylîden istiğna vü gafletidür
 2645. Mecnûn dedi ay mana açan râz, Lutf ile kılan meni ser-efrâz
 2646. Kimsen mana zâhir eyle adun, Bu bâdiyede nedür murâdun
 2647. Cân tâzelenür fesâhatünden, Bu lehce-i pür-melâhatünden
 2648. Hulkı hoş ü lafzı cân-fezâsen, Beyle görinür ki âşinâsen
 2649. Bi'llâh ne diyârdan gelürsen, Ne râh-güzârdan gelürsen
 2650. Ger lâle isen ne dağdansen, V'er sûsen isen ne bağdansen
 2651. Şîrin şîrin tekellümün var, Hâl-i dilüme terahhumun var
 2652. Bîgâneden ummazem bu hâli, Bir ülfetden değül bu hâlî
 2653. Bîhûde değül bu gönlüm almak, Gelmek başum üzre sâye salmak
 2654. Akl olsa idi menümle hem-râh, Ahvâlünden olurdum âgâh
 2655. Gam gönlümi etmeseydi bî-tâb, Göz perdesi olmasaydı hûn-âb
 2656. Gaflet halelinden ayrılurdım, Elbette kim olduğun bilürdüm
 2657. Çün mende yoh ihtimâl-i idrâk, Sen söyle özün ki kimsen ey pâk
  Bu gazel Mecnûn dilindendür
 2658. Eyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür, Men kimem sâkî olan kimdür mey-i sahbâ nedür
 2659. Gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem, Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür
 2660. Vasldan çün âşıkı müstağnî eyler bir visâl, Âşıka ma'şûkdan her dem bu istiğnâ nedür
 2661. Hikmet-i dünyâ vü mâ-fîhâ bilen ârif değül, Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâ-fîhâ nedür
 2662. Âh u feryâdun Fuzûlî incidüpdür âlemi, Ger belâ-yı aşk ile hoşnûd isen gavgâ nedür
  Tamâmî-i sühan
 2663. Leylî dedi ey karîne-i rûh, Kâm-ı dil-i mübtelâ-yı mecrûh
 2664. Müjde ki zemâne verdi kâmun, Doldı mey-i işret il câmun
 2665. Müjde ki müyesser oldı maksûd, Sevdâ ile âhir eyledün sûd
 2666. Müjde ki murâdun oldı hâsıl, Maksûda seni Hak etdi vâsıl
 2667. Leylî menem ârzû-yı cânun, Kâm-ı dil-i zâr-ı nâ-tüvânun
 2668. Müştâk-ı cemâl idün hemîşe, Muhtâc-ı visâl idün hemîşe
 2669. Hâlâ ki müyesser oldı dîdâr, Taksîr ü teallül etme zinhâr
 2670. Gör devlet-i vaslumı ganîmet, Gel yanuma kılma fevt-i fursat
 2671. Dil nezr-i visâl-i kâmetündür, V'er cânum ise emânetündür
 2672. Çün düşdi mecâlün etme ihmâl, Gel nezrüni dut emânetün al
 2673. Ger haste isen menem tabîbün, V'er âşık isen menem habîbün
 2674. Gel bezm-i visâle mahrem olgıl, Bir lahza menümle hem-dem olgıl
 2675. Ver nergise lâle ile revnak, Reyhân-ı ter ile zîb-i zanbak
 2676. Fîrûzeni et karîn-i yâkût, Kıl tûtiye kand-i nâbdan kût
 2677. Peyvend-i gül eyle ergavânı, Hızra yetür âb-ı zindegânî
 2678. V'er âşık-ı mübtelâ değülsen, Mecrûh-ı gam u belâ değülsen
 2679. Taklîd ile gösterüp alâmet, Kılma özüni meni melâmet
 2680. Bir akl ü firâset eyle peydâ, Ancak bizi etme halka rüsvâ
 2681. Ey gül bu ana değül midür neng, Kim olmayasen menümle hem-reng
 2682. Men arz edem âftâb-ı ruhsâr, Sen kılmayasen harâret izhâr
 2683. Men câm dutam deyem ki gel al, Sen durmayasen ayağa fi'l-hâl
 2684. Çoh tecribe kılmışem olur az, Ma'şûkına âşık eylemek nâz
 2685. İzhâr cemâlin eylemek gül, Bülbül görüp eylemek tegâfül
 2686. Takrîb ile ol büt-i dil-ârâ, Bir turfe gazel hem etdi inşâ
  Bu gazel Leylî dilindendür
 2687. Ey kılan şeydâ meni menden bu istiğnâ nedür, Nişe sormazsen ki ahvâl-i dil-i şeydâ nedür
 2688. Ger mana halk içre pervâ kılmasan ma'zûrsen, Bu ki tenhâlığda kılmazsen mana pervâ nedür
 2689. Sehldür gel bilmeyüp hâlüm terahhum kılmasam, Hâlümi bilmek tegâfül eylemek amdâ nedür
 2690. Gül temennâsında derler bülbülün gavgâların, Çün güli gördükde kılmaz meyl bu gavgâ nedür
 2691. Ol perî mutlak men-i rüsvâya kılmaz iltifât, Ey Fuzûlî bilmezem cürm-i men-i rüsvâ nedür
  Bu Leylîye Mecnûnun istiğnâsıdur ve İsbât-ı safâ-yı imlâsıdur
 2692. Mecnûn dedi ey büt-i perî-veş, Hâşâk-i zaîfe urma âteş
 2693. Yandurmağuma yeter hayâlün, Yohdur mana tâkat-i visâlün
 2694. Zinhâr getürme ey semen-ber, Âyîne-i ârızun berâber
 2695. Bir zerreye kim vücûd yohdur, Âyîneden ana sûd yohdur
 2696. Ol gün ki gözümde var idi nûr, Gözden yüzini yaşurdun ey hûr
 2697. Hâlâ ki nezâren oldı müşkil, Durmak ne içün mana mukâbil
 2698. Aşk etdi binâ-yı vaslı muhkem, Ma'nîde meni senünle hem-dem
 2699. Ref' oldı bu i'tibâr-ı sûret, Hâşâ ki olam şikâr-ı sûret
 2700. Lezzet ruh-i yâr-ı dil-sitândan, Cândur bulan ey dirîğ cândan
 2701. Cânum gedeli besî zamandur, Cismümdeki şimdi özge cândur
 2702. Sensen hâlâ tenümde cânum, Gözde nûrum ciğerde kanum
 2703. Menden berî eyledün meni sen, Arza kime eyleyem seni men
 2704. Mende olan aşikâr sensen, Men hod yohem ol ki var sensen
 2705. Dâim sana mendedür tecellî, Men gayrden olmuşam tesellî
 2706. Ger men men isem nesen sen ey yâr, V'er sen sen isen neyem men-i zâr
 2707. Çün men olubem senünle memlû, Vahdet revişinde hoş değül bu
 2708. Kim daşrada isteyem nişânun, Bir özge mekân bilem mekânun
 2709. Evvel bu işi edende bünyâd, Men tıfl idüm ü zemâne üstâd
 2710. Etmişdi sana beni mukayyed, Gûyâ ohudurdı ders-i ebced
 2711. Hâlâ kılubem kemâl hâsıl, Ebced sebakın ohur mı kâmil
 2712. Çün yetdi kemâle ser-hat-ı aşk, Ser-hat görüp ancak eylerem meşk
 2713. Rüsvâlığa çün men etmişem ad, Sen hem bu sülûki etme bünyâd
 2714. Dut perde-i ismet içre ârâm, Rûsvây menem sen ol nîkû-nâm
 2715. Mecnûn mana derler ehl-i âlem, Ancak manadur cünûn müsellem
 2716. Sen olma fesâne-i halâyık, Mecnûn işi Leylîye ne lâyık
 2717. Mecnûn menem ey vefâlu dildâr, Dîvâneliğe menem sezâ-vâr
 2718. Sen eyleme hâlüni diğer-gûn, Leylî ne revâ ki ola Mecnûn
 2719. Gam-hâr isen ey büt-i perî-rû, Gam-hârlığun hemîn yeter bu
 2720. Kim perde-nişîn olup hemîşe, Dâim kılasen hicâb pîşe
 2721. Gün kimi çıhup müdâm seyre, Göstermeyesen cemâl gayre
 2722. Kim sende ne olsa resm ü âdet, Etvârumadur menüm şehâdet
 2723. Men aşk güzer-gehinde hâkem, El cümle bilür meni ki pâkem
 2724. Rahm et mana ey büt-i vefâ-dâr, Ta'n ehlinün ağzın açma zinhâr
 2725. Çün men reh ü resm-i aşk dutdum, Nâmûs tarîkini unutdum
 2726. Sen akl eteğini koyma elden, Nâmûsını sahla her halelden
 2727. Takrîb ile ol esîr-i mehcûr, Bu nâdire şi'ri etdi mezkûr
  Bu gazel Mecnûn dilindendür
 2728. Hayâl ile tesellîdür gönül meyl-i visâl etmez, Gönülden daşra bir yâr olduğın âşık hayâl etmez
 2729. Hakîki aşk çün müstevcib-i noksân değül mutlak, Özin ehl-i hakîkat vâlih-i hüsn ü cemâl etmez
 2730. Kemâl-i aşka tâlib muhterizdür hüsn-i sûretden, Ki kayd-i hüsn-i sûret âşıkı sâhib-kemâl etmez
 2731. Delîl-i cehldür aşk ehline sûret-perest olmak, Ki âkil iftirâkı mümkin ile ittisâl etmez
 2732. Gönülde dûst temkin bulsa olmaz gözde cevlânı, Mahabbet sâbit olsa öz yerinden intikal etmez
 2733. Sevâd-ı mâsivâdan levh-i dil hâlî gerek dâim, Muvahhid safha-i idrâke nakş-ı hatt u hâl etmez
 2734. İrâdet zâyi' etmez ehl-i ma'nî sûrete hergiz, Hakîkat cevherin cehl-i mecâza pây-mâl etmez
 2735. Mukayyed olmaz ehl-i sûretün rengine hâl ehli, Fuzûlî kim mukayyeddür meğer idrâk-i hâl etmez
  Bu Leylîden Mecnûn etvârına tahsîndür ve Hüsn-i i'tikâdına kemâl-i yakîndür
 2736. Leylî dedi ey vücûd-ı kâmil, Kurb-i Haka ismet ile kâbil
 2737. Mi'râc-ı kemâlüni sınardum, Keyfiyyet-i hâlüni sınardum
 2738. Oldum nişe olduğundan âgâh, Hoş mertebedür bu bâreka'llâh
 2739. Ahsent ki zât-ı pâk imişsen, Pâkîze-vücûd hâk imişsen
 2740. İnsâf hemîn ola kanâat, Teskîn-i hevâya istitâat
 2741. Aşkunda riyâ gümân ederdüm, Etvârunı imtihân ederdüm
 2742. El minnetü li'llâh oldı ma'lûm, Vasl olduğı meşrebünde mezmûm
 2743. Gam-nâk idüm eyledün meni şâd, Bir kayd teallukından âzâd
 2744. Bir gâfil-i hod-perest idüm men, Cehl ile müdâm mest idüm men
 2745. Ârâyiş-i zülf ü hâl ederdüm, Peyveste munı hâyâl ederdüm
 2746. Kim sen taleb-i visâl edersen, Nezzâre-i zülf ü hâl edersen
 2747. Hâlâ mana rûşen oldı hâlün, Mi'râc-ı hakîkat-i kemâlün
 2748. Men besledüğüm bu zülf ü hâli, Çeşm-i siyeh ü izâr-ı âli
 2749. Öz cânum içün değül şeb ü rûz, Nezr-i nazarundur ey dil-efrûz
 2750. Tâ eylesen demî nezâre, Teskîn veresen dil-i figâra
 2751. Hem sen olasen murâda vâsıl, Hem ola mana sevâb hâsıl
 2752. Yohdur çü nezâre meyli sende, N'eyler bu cemâl-i hûb mende
 2753. Ten dürcinde dür-i revânum, Genc-i bedenümde nakd-i cânum
 2754. Derdüm ola sarf-ı reh-güzârun, Gördükde kılam revân nisârun
 2755. Tevfîk-ı visâlün edem idrâk, Endîşe-i hecrden olam pâk
 2756. Hâlâ ki müyesser olmaz ol kâm, Olmak ne revâ arada bed-nâm
 2757. Nesh-i hat-ı i'tibâr kıldum, Râh-ı adem ihtiyâr kıldum
 2758. Tâ niçe vere gubâr-ı sûret, Âyîne-i zâtuma küdûret
 2759. Vakt oldı ki rûşen ola mir'ât, Müstağnî ola sıfâtdan zât
 2760. Hûn-âb-ı gam ile doldı gönlüm, Gonca sıfatı dutuldı gönlüm
 2761. Vakt oldı bu gonca ola handân, Te'sîr ede feyz-i vasl-ı cânân
 2762. Farz oldı ki tayy kılam bisâtum, Kat'edem özümden ihtilâtum
 2763. Setr-i ten edem adem hicâbın, Ruhsâra çekem fenâ nikâbın
 2764. Tâ hüsn-i ruhum ki istemez yâr, Olmaya nasîb-i çeşm-i ağyâr
 2765. Zîrâ ki nişân-ı hüsn-i kâbil, Oldur k'ana âşık ola mâil
 2766. Hüsnümde çü yoh kabûl-i âşık, Noksân ile olmağum ne lâyık
 2767. Bu hâle münâsip ol perî-zâd, Fi'l-hâl bu şi'ri etdi bünyâd
  Bu gazel Leylî dilindendür
 2768. Ne dilber kim demâdem âşıka arz-ı cemâl etmez, Kalur nâkıs bulup feyz-i nazar kesb-i kemâl etmez
 2769. Değül cezb etmeyen uşşâkı ma'şûk olmağa kâbil, Ne hâsıl hüsn-i sûretden ki cezb-i ehl-i hâl etmez
 2770. Gerek ruhsâre-i ma'şûk mahfî gayr-ı ârifden, Ki ârif olmayan idrâk-i sun'-i Zülcelâl etmez
 2771. Hevâ-yı nefsdür kim hûblar vaslına tâlibdür, Ve ger ne aşk-ı kâmil fark-ı hicrân ü visâl etmez
 2772. Olan nakd-i hayâtın âşıkun ma'şûk sarf eyler, Bu zulmi âh eğer ma'şûkına âşık helâl etmez
 2773. Mecâz ehline hublar cilve-i nâz eylesünler kim, Özin ehl-i hakîkat mübtelâ-yı zülf ü hâl etmez
 2774. Fuzûlî âlem-i sûretde ser-gerdân gezer gâfil, Zehi gâfil bu sevdânun ser-encâmın hayâl etmez
  Tamâmî-i sühan
 2775. Hatm eylemedin sözini ol mâh, Bir nâka-nişîn görindi nâgâh
 2776. Nâka eseriyle bir sebük-hîz, Gördi ki gelür nesîm tek tîz
 2777. Bildi büt-i gül-ruh u semen-bûy, Kim özi içündür ol tek ü pûy
 2778. Bildi ki rakîb-i bed-gümândur, Endûh-i dil ü belâ-yı cândur
 2779. Ol mâh-veş olduğında gâlib, Olmış ana sür'at ile tâlib
 2780. Gül-zâra henüz yetmedin hâr, Gül kıldı vedâ'-ı sahn-ı gül-zâr
 2781. Ol hâlete vâkıf olmadan gayr, Depretdi cemâze-i sebük-seyr
 2782. Cûyende görüp ol âftâbı, Terk etdi şitâb ü ıztırâbı
 2783. Tevfîk-i murâda oldı hoş-dil, Düşdi öne kıldı azm-i menzil
 2784. Şehbâzı yetürdi âşiyâna, Tapşurdı nihâli bâğ-bâna
 2785. Mecnûn yine kaldı zâr ü mehcûr, Hem-sohbeti mâr ü hem-demi mûr
 2786. Ne durmağa tâkat ü karârı, Ne gezmeğe elde ihtiyârı
  Bu Mecnûnun mi'râc-ı fezâilidür ve Beyân-ı mertebe-i hüsn-i hasâilidür
 2787. Şâhenşeh-i mülk-i mihnet ü derd, Ya'nî Mecnûn-ı derd-perverd
 2788. Bir pâk idi kim bu arsa-i hâk, Anun kimi görmemişdi bir pâk
 2789. Ma'mûre-i kurb-i Hak makâmı, Ervâha farîza ihtirâmı
 2790. Çün nefret-i şerr-i nesl-i Âdem, Kıldı ana vahşeti müsellem
 2791. Her vahş donunda bir firişte, Yâr oldı ol âdemî-sirişte
 2792. Zâhirde refîki vahş ile tayr, Bâtında melâik ile hem-seyr
 2793. Kılmışdı kemâl-i i'tidâli, Kisvet eleminden anı hâlî
 2794. Çekmezdi cihânda ol cihân-gerd, Endîşe-i germ ü gussa-i serd
 2795. Bilmişdi cihânun i'tibârın, Yoh yerine saymış idi varın
 2796. Dutmışdı tarîk-i ehl-i tevhîd, Bulmışdı kemâl-i terk ü tecrîd
 2797. Olmışdı vücûd-ı pâki bir nûr, Âlâyiş-i ekl ü şürbden dûr
 2798. Tahsîl kılup safâ-yı sîret, Görmişdi mecâzdan hakîkat
 2799. A'yâna yoh idi i'tibârı, Nakkâş idi nakşdan murâdı
 2800. Mevzûn idi tab'-ı nükte-dânı, Her nüktede vâkıf-ı meânî
 2801. Âvâzı idi besî mülâyim, Üslûbı dürüst usûli kâim
 2802. Tahrîr ile her çekende âvâz, Kuşlara dutardı râh-ı pervâz
 2803. Gâhî gazel ü gehî kasîde, İnşâ kılup ol sitem-resîde
 2804. Sûz ile ohurdı gâh ü bî-gâh, Bir niçe azîz anunla hem-râh
 2805. Yazarlar idi tamâm şi'rin, Ohurlar idi müdâm şi'rin
 2806. Âlemlere ol garîb ü mehcûr, Ekser bu sebebden oldı meşhûr
 2807. Âvâzı vü zihni vü cemâli, Kılmışdı mukayyed ehl-i hâli
 2808. Kim olsa bu üç kemâle kâbil, Demek olur ana zât-ı kâmil
 2809. Peyveste kılup kemâlin izhâr, Bu beytleri kılurdı tekrâr
  Bu gazel Mecnûn dilindendür
 2810. Biz cihân ma'mûresin ma'nîde vîrân bilmişüz, Âfiyet gencin bu vîrân içre pinhân bilmişüz
 2811. Ger özin dânâ bilür taklîd ile sûret-perest, Âlem-i tahkîkde biz anı nâ-dân bilmüşüz
 2812. Bî-haberler şerbet-i râhat bilürler bâdeni, Biz hakîm-i vaktüz anı tökmişüz kan bilmişüz
 2813. Bilmüşüz kim mülk-i âlem kimseye kılmaz vefâ, Ol zamandan kim anı mülk-i Süleyman bilmişüz
 2814. Ayru bilmişsen Fuzûlî mescidi meyhâneden, Sehv imiş ol kim seni biz ehl-i irfân bilmişüz
  Bu Leylînün bahâr-ı ömrine hazân erdüğidür ve Gül-bün-i hayâtına sarsar-ı noksân yetdüğidür
 2815. Sâkî göze geldi neş'e-i mey, Bir niçe kadeh yürüt peyâpey
 2816. Azm-i tarab etdük ihtimâm et, Zevkin tarab ehlinün tamâm et
 2817. Bezm ehline câm-ı lâle-gûn dut, Ammâ mana cümleden füzûn dut
 2818. Zîrâ ki henûz nîm-mestem, Gam silsilesine pây-bestem
 2819. Hoşdur tarab ehlinün bu bezmi, Dağılmağa olmasaydı azmi
 2820. Hoşdur ferah ehlinün bisâtı, Olsaydı sebât-ı inbisâtı
 2821. Târîh-nüvîs-i hâl-i eyyâm, Bu kıssaya beyle verdi itmâm
 2822. Kim vasldan olmayup tesellî, Mecnûndan olanda dûr Leylî
 2823. Kesmişdi teallukın cihândan, Kat'-ı nazar eylemişdi cândan
 2824. Bir fasl ki dest-i gâret-i dey, Gül-zâr bisâtın eyledi tayy
 2825. Mâtem-kede oldı arsa-i bâğ, Mâtemde sürûd nâle-i zâğ
 2826. Leylâ kimi oldı lâle mestûr, Mecnûn kimi şâh-ı ergavân 'ûr
 2827. Renc-i yerekandan oldı eşcâr, Lerzân ü zaîf ü zerd-ruhsâr
 2828. Söndi gül ü lâlenün çerâğı, Sarsar yeli zulmet etdi bâğı
 2829. Gül bîm-i taarruz-ı havâdan, Lâle sitem-i dem-i sabâdan
 2830. Rahtını yaşurdı bağlarda, La'lini itürdi dağlarda
 2831. Bir mâr misâli oldı her nehr, Her nehrde su mesâbe-i zehr
 2832. Yel âb-ı hayâtı âteş oldı, Âteş yel içinde dil-keş oldı
 2833. Gökden yere yetdüğinde bârân, Her katra olup misâl-i peykân
 2834. Gûyâ ki yetürdi bâğa bî-dâd, Kim şu'bede-i taharrük-i bâd
 2835. Bir sihr ile âbı âhen etdi, Andan ten-i bâğa cevşen etdi
 2836. Bir gün bu havâda Leylî-i zâr, Gam def'ine etdi meyl-i gül-zâr
 2837. Gördi gül ü lâleden eser yoh, Envâ'-ı şecerde berg ü ber yoh
 2838. Sahn-ı çemenün safâsı getmiş, Noksân-ı safâ kemâle yetmiş
 2839. Ne sebze teninde tâb kalmış, Ne berg yüzinde âb kalmış
 2840. Mâtemkede gördi bûstânı, Rikkat odına dutuşdı cânı
 2841. Sûz-ı ciğer ile yana yana, Şerh etdi gamını bûstâna
 2842. K'ey bâğ nedür bu âh-ı serdün, Men hasteye zâhir eyle derdün
 2843. Men dahi senün kimi nizârem, Bir gülden ırağ zerd ü zârem
 2844. Ne devlet-i kurbine kabûlüm, Ne ravza-i kûyşına vusûlüm
 2845. Sen gerçi hazânasen giriftâr, Elbette bahâra yetmeğün var
 2846. Ümmîd-i visâl mende yohdur, Senden gam ü gussa mende çohdur
 2847. Arturdı gam ağladukça derdin, Giryân göğe dutdı rûy-ı zerdin
  Bu Leylînün anasına vasiyyet etdüğidür ve Dûst yâdiyle dünyâdan getdüğidür
 2848. Ma'bûdına arza kıldı râzın, Bildürdi gönüldeki niyâzın
 2849. K'ey hâkim-i arsa-i kıyâmet, Sultân-ı serîr-i istidâmet
 2850. Nevmîdliğ âteşine yandum, Bi'llâh bu vücûddan usandum
 2851. Çün dûst yanında nâ-kabûlem, Bi'llâh bu hayatdan melûlem
 2852. Men şem'-i şeb-i firâk-ı yârem, Sûzân ü siyâh-rûzgârem
 2853. Yandurdı meni cefâ-yı âlem, Dinlemezem ölmeyince bir dem
 2854. Derdüm ki vücûdum olsa bâkî, Şâyed düşe vasl ittifâkı
 2855. Pertev bırahanda âftâbum, Bildüm ki vücûd imiş hicâbum
 2856. Yâ Rab meni et fenâya mülhak, Kim râh-ı fenâ imiş reh-i Hak
 2857. Pâk idi duası etdi te'sîr, Fi'l-hâl mizâcı buldı tağyîr
 2858. Te'sîr-i havâ-yı nâ-münâsib, Terkîbine za'f kıldı gâlip
 2859. Geldükçe ziyâde oldı derdi, Teb-lerze ferâgatin giderdi
 2860. Mahv oldı teb içre ol perî-veş, Bir şem' kimi ki göre âteş
 2861. Eksildi arakda hüsni tâbı, Bir gül kimi kim geder gül-âbı
 2862. Za'f-ı teni ol makâma yetdi, Kim bister içinde cismi itdi
 2863. Bisterde taleb kılan nişânın, Görmezdi vücûd-ı nâ-tüvânın
 2864. Ref' oldı nişâne-i selâmet, Mevtine görindi min alâmet
 2865. Azm eyledi olmağa müsâfir, Rihlet eseri çü oldı zâhir
 2866. Ref' etdi hicâb-ı ihtirâzın, Fâş etdi anaya gizlü râzın
 2867. K'ey derd-i dilüm devâsı ane, Şem'-i emelüm ziyâsı ane
 2868. Gam gizlemek ile câna yetdüm, Tâ mümkin idi tahammül etdüm
 2869. Hâlâ ki mukarrer oldı getmek, Farz oldı bu sırrı zâhir etmek
 2870. Olsun sana ey zaîfe rûşen, Kim tîğ-i hevâ helâkiyem men
 2871. Cismümde yoh özge derd tâbı, İllâ gam-ı aşk ıztırâbı
 2872. Men âşık-ı zâr ü bî-nevâyem, Bir mâh-likâya mübtelâyem
 2873. Sevdâsı ile yoh oldı varum, Geçdi hevesiyle rûzgârum
 2874. Çoh ârzû eyledüm cemâlin, Bir gün görebilmedüm visâlin
 2875. Hâlâ gederek gönülde sûzı, Elden ne gelür bu idi rûzî
 2876. Ancak değülem men-i perişân, Ol yâr gamında zâr ü giryân
 2877. Ol hem men-i zâra mübtelâdur, Ser-geşte-i vâdî-i belâdur
 2878. Mendendür anun cünûnı efzûn, Kays iken olupdur adı Mecnûn
 2879. Dâim geçürür gamumda eyyâm, Bir gün ana hâsıl olmayup kâm
 2880. Rüsvâ-yı zemâne oldı menden, Âfâka fesâne oldı menden
 2881. Bîhûde değül figân ü âhı, Yahmaz mı meni anun günâhı
 2882. Men kim gederem bu hâk-dândan, Derdüm bu ki şerm-sârem andan
 2883. Ey mûnis-i rûzgârum ane, Gam-hârum ü gam-güsârum ane
 2884. Men dâr-ı bekâya azm edende, Dünyâya vedâ edüp gedende
 2885. Mensüz çeküp âhlar figânlar, Sahrâlara düşdüğün zamanlar
 2886. Düşse yolun ol olan diyâra, Arz-ı gamum eyle ol figâra
 2887. Zinhâr ana olanda vâsıl, Hoş kimsedür andan olma gafil
 2888. Düş ayağına rızâsın iste, Men mücrim içün duâsın iste
 2889. Arz eyle ki ey vefâlu dildâr, Cân verdi yolunda Leylî-i zâr
 2890. Aşkunda yerine yetdi lâfı, Da'vâsınun olmadı hilâfı
 2891. Söyle men-i zâr ü mübtelâdan, K'ey aşkda lâf eden belâdan
 2892. Halvet-geh-i ünse mahrem oldum, Âzâde vü şâd ü hurrem oldum
 2893. Sen hem gelegör teallül etme, Men muntazırem tegâfül etme
 2894. Ger sâdık isen bu yolda sen hem, Sabr eyleme eyle terk-i âlem
 2895. Gel kâm-ı dil ile olalum yâr, Bir yerde ki yohdur anda ağyâr
 2896. Dâim olalum bir evde hem-râz, Kim çıhmaya daşra andan âvâz
 2897. Hoş menzil-i emne bulmışem râh, Bî-ta'ne-i dûst ü cevr-i bed-hâh
 2898. Menden seni eylemek haber-dâr, Bismillâh eğer irâdetün var
 2899. Çün kıldı vasiyyetini âhir, Azm-i sefer etdi ol müsâfir
 2900. Yâd eyledi yâr-ı mihr-bânın, Vasl ârzûsiyle verdi cânın
 2901. Kimdür ki cihânda fânî olmaz, Devr-i feleğün amânı olmaz
 2902. Dünyâ yedi başlu ejdehâdur, Endîşe-i ülfeti hatâdur
 2903. Her lutfınadur defîne min kahr, Her şehdinedür karîne min zehr
 2904. Devrân üzerindedür zemâne, Elbette gelen geder cihâna
 2905. Erbâb-ı zemâneye verüp pend, Bu şi'ri ne hoş demiş hıred-mend
  Gazel
 2906. Bu âlem kim gönül kaydın çekersen mihnet ü gamdur, Fenâ ser-menzilin seyr eyle kim bir hoşça âlemdür
 2907. Anup tenhâlığı kabr içre nefret kılma ölmekden, Tarîk-i üns dut kim her avuç toprak bir âdemdür
 2908. Değül muhkem cihân mülkinde her bünyâd kim kılsan, Fenâ mülkinde dut menzil kim ol bünyâd muhkemdür
 2909. Ecel âlâyiş-i havf ü hatâdan kurtarur nefsi, Bu cevher kîmyâ-yı devlete iksîr-i a'zamdur
 2910. Kemâl–i aşk-ı insan mevt ilendür râh-ı hikmetde, Belî mücrâ kılan hükmün misâlin nakş-ı hâtemdür
 2911. Bahâr eyyâmı girsen lâle-zâra hâkün cezasın, Muhakkar görme kim her zerre bir câm ile bir Cemdür
 2912. Esîr-i nefsdür ehl-i cihân bilmez fenâ kadrin, Fuzûlî terk tevfîki sana ancak müsellemdür
  Tamâmî-i sühan
 2913. Leylî gül-i gülşen-i letâfet, Çün gördi hazân yeliyle âfet
 2914. Pâ-mâl-i hazân olup bahârı, Encâma yetişdi rûzgârı
 2915. Bî-çâre anası açdı başın, Başından aşurdı kanlu yaşın
 2916. Kâfûrını tökdi zağferâna, Sûz-ı dil ile gelüp figâna
 2917. Ahıtdı gözinden eşk-i gül-gûn, Söylerdi ki ey garîb-i mahzûn
 2918. Sensüz n'ederem hayâtı bâkî, Min-ba'd men ölmek iştiyâkı
 2919. Çoh ağlayup etdi âh ü nâle, Ağlar kim olursa beyle hâle
 2920. El-kıssa dutup tarîk-i mâtem, Ol vâkıaya yığıldı âlem
 2921. Ahyâ-ı Arabda kopdı şîven, Yanmışlara evler oldı külhan
 2922. Ta'zîm ile dutdılar azâsın, Kabrin düzüp urdılar binâsın
 2923. Ten oldı mukîm-i arsa-i hâk, Rûh oldı karîn-i evc-i eflâk
 2924. Şevk ehline kurb hâsıl oldı, Deryâsına katra vâsıl oldı
  Bu Mecnûnun Leylî vefâtından haber eşitdüğidür ve Hasretle dünyâdan getdüğidür
 2925. Mihnet çemeninde gül derenler, Âlemde yaman haber verenler
 2926. Gam nüshasın eyleyende tahrîr, Vermişler ana bu nev' teşhîr
 2927. Kim Zeyd-i sitem-resîde-i zâr, Ol vâkıadan olup haberdâr
 2928. Fi'l-hâl kılup azîmet-i râh, Mecnûn-ı hazîni etdi âgâh
 2929. K'ey şîfte-i şikeste-tâli', Efsûs ki sa'yün oldı zâyi'
 2930. İdbâr tılısmun etdi bâtıl, Bu meşgaleden dahi ne hâsıl
 2931. Bâzâr bozıldı yığ bisâtun, Bu silsileden kes irtibâtun
 2932. Leylî sana verdi zindegânî, Sen ol bâkî ol oldı fânî
 2933. Sen sadkası olduğun perî-veş, Oldı sana sadka ey belâ-keş
 2934. Azm-i reh-i cennet etdi ol hûr, Firdevs makâmın etdi ma'mûr
 2935. Mecnûn ki haberden oldı âgâh, Sûz-ı ciger ile çekdi bir âh
 2936. Kim gulgulesin hem ol zamanda, Cânânı eşitdi ol cihânda
 2937. Az kaldı ki nâlesiyle dildâr, Ol hâb-ı ecelden ola bîdâr
 2938. Bir lahza bülend olup hurûşı, Düşdi yere getdi akl ü hûşı
 2939. Çün geldi özine çekdi nâle, Yağdurdı hazânı üzre jâle
 2940. Ta'ne sözin etdi Zeyde bünyâd, K'ey sâkî-i bezm-i zulm ü bî-dâd
 2941. N'etdüm sana kasd-ı cânum etdün, Kasd-ı dil-i nâ-tüvânum etdün
 2942. Kıydun men-i zâr ü nâ-tüvâna, Urdun sitem âteşini câna
 2943. Zehr idi meğer bu verdüğün câm, Kim merg peyâmın etdi i'lâm
 2944. Bir mûr-çeye nedür bu kîne, Fûlâda dözer mi âb-gîne
 2945. Te'sîr-i setemden ictinâb et, Bârî bu günâha bir sevâb et
 2946. İlet meni yâr olan diyâra, Şem' eyle meni mezâr-ı yâra
 2947. Düşdi yola oldı Zeyde hem-râh, Bir hâl ile kim neûzü bi'llâh
 2948. Çün gördi mezâr-ı gül-izârın, Düşdi vü kucakladı mezârın
 2949. Göğsini kılıp lahid kimi çâk, Merkad kimi saçdı başına hâk
 2950. Kabr üzre ahıtdı kanlu yaşın, La'l eyledi yaşı kabri daşın
 2951. Yer yüzin edüp sirişk memlû, Geçdi yere ol sirişkden su
 2952. Oldı dür-i eşk-i bî-karârı, Kabr içre nigârınun nisârı
 2953. Göz yaşını eyledi muhâtab, K'ey tîre şeb-i firâka kevkeb
 2954. Çıhmak sana oldı şimdi vâcib, Kim oldı ol âftâb gâib
 2955. Bir burcı makâm dutmış ol mâh, Kim olmaz ana nesîm hem-râh
 2956. Sen durma eğer mürüvvetün var, Gir toprağa anı iste zinhâr
 2957. Gör handadur ol dür-i yegâne, N'etmiş ana âfet-i zemâne
 2958. Pâ-bûsın edüp yetür niyâzum, Bildür bu tazarru' ile râzum
 2959. Ke'y şem' nedür bu ictinâbun, Men bahtı siyâhdan hicâbun
 2960. Câm-ı mey-i gam dutanda âlem, Sen içmiş idün bu câmı men hem
 2961. Mest etdi meğer seni bu bâde, Kim bezmde durmadun ziyâde
 2962. Bir nâdire şem' idün şeb-efrûz, Düşdi sana zevk-i aşkdan sûz
 2963. Bir niçe zaman eğerçi yandun, Sûz-ı dile durmadun usandun
 2964. Bî-dârlığa getürmedün tâb, Şehlâ gözün oldı mâil-i hâb
 2965. Hem-râhum idün bu yolda ey mâh, Hem-râhı koyup geder mi hem-râh
 2966. Eflâke tefâhur eyle ey hâk, Kim oldı defînün ol dür-i pâk
 2967. Zülfine muârız olma ey mâr, Kim anda mukîmdür dil-i zâr
 2968. Hâline taarruz etme ey mûr, Kim bağludur anda cân-ı mehcûr
 2969. Ey ömr gel imdi başa sen hem, Kim çeşmüme tîre oldı âlem
 2970. Âlem hoş idi ki var idi yâr, Çün yâr yoh olmasun ne kim var
 2971. Ey cân ten-i hasteye vedâ' et, Bir haste ile yeter nizâ' et
 2972. Müştâkunem ey ecel kerem kıl, Def'-i elem eyle ref'-i gam kıl
 2973. Kurtar meni ıztırâb-ı gamdan, Ver müjde vücûduma ademden
 2974. Âyînemi eyle jengden pâk, Kıl perde-i i'tibârumı çâk
 2975. Ref' et ne ise arada hâil, Eyle meni ol nigâra vâsıl
 2976. Teklîf-i visâl eder mana yâr, Bir yerde ki yohdur anda ağyâr
 2977. Men getmemek eylesem hatâdur, Senden mana bir meded revâdur
 2978. Bi'llah mededümde kılma ihmâl, Kim bahtuma yüz verüpdür ikbâl
 2979. Yâ Rab mana cism ü cân gerekmez, Cânânumsuz cihân gerekmez
 2980. Min-ba'd zelîl ü hâr kılma, Ser-geşte-i rûzgâr kılma
 2981. Efganda iken gedüp karârı, Oldı bu gazel dilinde cârî
  Bu gazel Mecnûn dilindendür
 2982. Yandı cânum hecr ile vasl-ı ruh-ı yâr isterem, Derd-mend-i firkatem dermân-ı dîdâr isterem
 2983. Bülbül-i zârem değül bîhûde feryâd etdüğüm, Kalmışem nâlân kafes kaydinde gül-zâr isterem
 2984. Dehr bâzârında kâsiddür metâ'-ı himmetüm, Bu metâ'ı satmağa bir özge bâzâr isterem
 2985. Fânî olmak isterem ya'nî belâ-yı dehrden, Râhat-ı cism-i zaîf ü cân-ı efgâr isterem
 2986. N'ola ger kılsam şeb-i hicrân temennâ-yı ecel, N'eyleyem çohdur gamum def'ine gam-hâr isterem
 2987. Çün bekâ bezmindedür dildâr men hem durmazem, Bu fenâ deyrinde bezm-i vasl-ı dildâr isterem
 2988. Ey Fuzulî istemez kimse rızasıyle fenâ, Men ki mundan özge bilmen çâre nâçâr isterem
  Tamâmî-i sühan
 2989. Çün râz-ı derûnın etdi takrîr, Re'yine muvâfık oldı takdîr
 2990. İmdâd kılup inâyet-i Hak, Kıldı anı maksadına mülhak
 2991. Gül derdi hadîka-i emelden, Mey içdi surâhî-i ecelden
 2992. Kabrini kucakladı nigârun, Cân sadkası etdi ol mezârun
 2993. Leylî dedi verdi cân-ı şîrîn, Ol âşık-ı bî-karâr ü miskîn
 2994. İnsâf hemîn ola mahabbet, Bu dâiredür makâm-ı hayret
 2995. Gûyâ ki elinde idi cânı, Dâim gözedürdi ol zamânı
 2996. Çün devr ile yetdi ol zemâne, Andan bir icâzet oldı câna
 2997. Her niçe ki var idi nigârı, Âlemde idi anun karârı
 2998. Çün kıldı nigârı terk-i âlem, Bu âlemi terk kıldı ol hem
 2999. Çün gördi bu hâli Zeyd-i gam-nâk, Efgân kılup etdi yahasın çâk
 3000. Feryâd ile kıldı nevha bünyâd, Evc-i feleğe yetürdi feryâd
 3001. Zâr ağladı eyle kim hem ol dem, Âhı ünine yığıldı âlem
 3002. El cem' olup etdiler nezâre, Mecnûn-ı siyâh-rûzgâra
 3003. Kabr üstine gördiler yıhılmış, Cânâneye cân nisâr kılmış
 3004. Ahvâline ağlayup serâser, Defn etmeğin etdiler mukarrer
 3005. Gasl eyleyüben ten-i nizârın, Dildârıun açdılar mezârın
 3006. Koydılar anı hem ol mezâra, Gam-nâk yetişdi gam-güsâra
 3007. Rûh oldı felekde rûha hem-râz, Ten oldı ten ile yerde dem-sâz
 3008. Ref' oldı teallukât-ı hâil, Matlûbına tâlib oldı vâsıl
 3009. Bir bezm iki şâha mahfil oldı, Bir burc iki mâha menzil oldı
 3010. Kabr üstine koydılar nişâne, Fâş oldı bu mâcerâ cihâna
 3011. Tavfında kılup murâd hâsıl, Ol kabre halâyık oldı mâil
 3012. Geçdükçe zamân mükerrem oldı, Hâcet-geh-i ehl-i âlem oldı
 3013. Budur eser-i mahabbet-i pâk, Hoş mertebedür bu kılsan idrâk
 3014. Ol meşhede Zeyd olup mücâvir, Âsâr-ı sadâkat etdi zâhir
 3015. Ta'mîr içün etdi çoh atâlar, Tedrîc ile kıldı çoh binâlar
 3016. Peyveste harâret-i cigerden, Kandîl-i mezârın etdi rûşen
 3017. Cârûb ile âb olanda matlûb, Müjgân ile eşki âb ü cârûb
 3018. Her lahza kılurdı tâze mâtem, Kılmazdı figân ü nâlesin kem
 3019. Ol mûnis-i müşfik ü muvâfık, Bir gece karîb-i subh-ı sâdık
 3020. Bîmâr teninde kalmayup tâb, Kılmışdı mezâra yasdanup hâb
 3021. Hâb içre görindi ol figâra, Bir bâğda iki mâh-pâre
 3022. Ruhsârlarında zevkden nûr, Bîm-i gam ü derd-i gussadan dûr
 3023. Hoş-vakt ü neşât-mend ü dil-şâd, Ağyâr taaruzından âzâd
 3024. Her meh-veşe min ferişte-sûret, İhlâs ile olmış ehl-i hidmet
 3025. Sordı ki bular ne mâhlardur, Ne rütbelü pâdişâhlardur
 3026. Bu ravza ne ravza-i berîndür, Bu kavm ne kavm-i nâzenîndür
 3027. Budur dediler riyâz-ı Rıdvân, Bu kavm-i huceste hûr ü gılmân
 3028. Bu iki meh-i huceste-ruhsâr, Mecnûn ile Leylî-i vefâ-dâr
 3029. Çün vâdî-i aşka girdiler pâk, Ol pâkliğ ile oldılar hâk
 3030. Menzilleri oldı bâğ-ı Rıdvân, Çâkerleri oldı hûr ü gılmân
 3031. Çün munda rızâ verüp kazâya, Sabr eylediler gam ü belâya
 3032. Getdükde cihân-ı bî-vefâdan, Kurtıldılar ol gam ü belâdan
 3033. Çün Zeyd yuhudan oldı bîdâr, Bu nükteni etdi halka izhâr
 3034. Halkun olup i'tikâdı efzûn, Ol kabre ziyâret oldı kânûn
  Tamâmî-i sühan
 3035. Sâkî mütegayyir oldı hâlüm, Söylemeğe kalmadı mecâlüm
 3036. Min-ba'd ziyâde verme bâde, Rahm eyle ki ser-hoşem ziyâde
 3037. Hoş gaflet ile geçürdüm eyyâm, Bilmem ki n'olur işüm ser-encâm
 3038. Ser-mâye-i ömr getdi elden, Sûd etmedüm etdüğüm amelden
 3039. Feryâd bu cevrden ki gerdûn, Ahvâlümi eyledi dîger-gûn
 3040. Dün dîde-i ter kılup güher-bâr, Gerdûna dedüm ki ey cefâ-kâr
 3041. Hergiz revişünden olmadum şâd, Dâm-ı gam ü mihnetünden âzâd
 3042. Ahbâba nakîz devr edersen, Erbâb-ı kemâle cevr edersen
 3043. Mecnûn eğer olsa idi câhil, Olmazdun itâatinde kâhil
 3044. Fermânına inkıyâd ederdün, Gönlini müdâm şâd ederdün
 3045. Ehl-i hüner olduğı sebebden, Sâhib-nazar olduğu sebepden
 3046. Akrânı içinde hâr kıldun, Bî-izzet ü i'tibâr kıldun
 3047. Leylî ger olaydı bir hayâsuz, Ya sen kimi mihrsüz vefâsuz
 3048. Olmazdı ana hemîşe cevrün, Kâmınca müdâm olurdı devrün
 3049. Fazl ehline mâil olduğından, İdrâk ile kâmil olduğından
 3050. Dâim gam elinde zâr edüpsen, Âşüfte-i rûzgâr edüpsen
 3051. Men hem ger olaydum ehl-i tezvîr, Etmezdün i'ânetümde taksîr
 3052. Senden garazum olup ser-encâm, Devründe mana olurdı ârâm
 3053. Çün ehl-i vekâr ü neng ü ârem, Cevrünle hemîşe hâr ü zârem
 3054. Bu yüzden imiş senün medârun, Var imdi ki yohdur i'tibârun
 3055. Gerdûn eşidüp menüm itâbum, Verdi bu edâ ile cevâbum
 3056. K'ey sûret-i hâlden habersüz, Her hikmete ayb eden hünersüz
 3057. Men emre muvâfık eylerem devr, Hikmetde vefâdur etdüğüm cevr
 3058. Ammâ sen eden amel hatâdur, Kim pîr-i tarîkatün hevâdur
 3059. Şâirliğe iftihâr edüpsen, Kizbi özüne şiâr edüpsen
 3060. Mecnûn dedüğün vücûd-ı kâmil, Her dânişe menden oldı kâbil
 3061. Dîvâne ana sen eyledün ad, Senden ana yetdi zulm ü bî-dâd
 3062. Leylî dedüğün meh-i tamâmı, Men perdede sahladum girâmî
 3063. Rüsvâ-yı halâyık eyledün sen, Min ta'neye lâyık eyledün sen
 3064. Geh Nevfele özr kıldun ıtlâk, Geh İbni Selâma zulm ilhâk
 3065. Şerm et bu ne herzedür ne mühmel, Ne İbni Selâm hansı Nevfel
 3066. Şerh eylemek eyledün fesâne, Kıldun olarun sözin behâne
 3067. Gördi çürümiş sünükler âzâr, Töhmetlerüne olup giriftâr
 3068. Emvât mezâlimine girdün, Âsûdelere azâb verdün
 3069. Cürmine olanda halk mülzem, Lâzım sorılur bu iftirâ hem
 3070. Yetmez mi bu bâis-i azâbun, Bu mes'elede nedür cevâbun
 3071. Ey tûtî-i bûstân-ı güftâr, Sarrâf-ı sühan Fuzûlî-i zâr
 3072. Aldanma eğer sipihr-i lâib, Ta'n ile sana dediyse kâzib
 3073. Eş'âra abes deyüp usanma, Ser-mâye-i nazmı sehl sanma
 3074. Sözdür güher-i hizâne-i dil, İzhâr-ı sıfât ü zâta kâbil
 3075. Cân sözdür eğer bilürse insân, Sözdür ki deyerler özgedür cân
 3076. Bi'llah bu yaman mıdur ki hâlâ, Emvâta söz ile verdün ihyâ
 3077. Mecnûn ile Leylîni kılub yâd, Ervâhlarını eyledün şâd
  Bu beyân-ı özr-i te'lîf-i kitâbdur ve Tarîh-i zamân-ı feth-i bâbdur
 3078. Ey kilk-i revende bâreka'llâh, Oldun men-i reh-neverde hem-râh
 3079. Min sa'y ile hâcetüm bitürdün, Bir menzile âkibet yetürdün
 3080. Rahmet sana kim sen etdün imdâd, Bu eski binâyı etdüm âbâd
 3081. Eşk ile derûnı sîm-endûd, Âh ile bîrûnı anber-âlûd
 3082. Mahzenleri genc-i gevher-i derd, Revzenleri menfez-i dem-i serd
 3083. El-kıssa müretteb oldı bir bâğ, Her lâlesi bağrı üzre bin dâğ
 3084. Hûn-ı ciger âb-ı cûy-bârı, Nevk-i müje ebr-i nevbahârı
 3085. Ol dem ki bu nüsha oldı merkûm, Leylî Mecnûn adına mersûm
 3086. İzhâra gelüp rümûz-ı vahdet, Vahdetde tamâm olup hikâyet
 3087. Târîhine düşdiler muvâfık, Bir olmağ ile ol iki âşık
  Bu erbâb-ı vefâdan tevakku'-i kabûl-i ma'zeretdür ve Ashâb-ı zekâdan temennâ-yı duâ-yı mağfiretdür
 3088. İnsâf ver ey hasûd insâf, Ta'n etme ki cevherün değül sâf
 3089. Ahvâlümi gör harâb ü muztarr, Endûh-ı zemâneden mükedder
 3090. Söz dâiresi değül bu ahvâl, İnsâf mana ki olmazem lâl
 3091. Menden tama' etme fikr-i sâib, Ahvâlümedür sözüm münâsib
 3092. Azdur deme cevherüm safâsın, Bir sor ki ne verdiler bahâsın
 3093. Bi'llah ger olaydı bir hırîdâr, Min genc-i nihân kılurdum izhâr
 3094. Fi'lcümle bu hem ki oldı mastûr, Bir şevk ile zevkden değül dûr
 3095. Ayb-ı hüner ihtiyâr kılma, Şi'rüm hasedin şiâr kılma
 3096. Bîhûde yeter taarruz eyle, Ger kâdir isen cevâb söyle
 3097. Terk eyle taarruz u inâdı, Kim vâdî-i cehldür bu vâdî
 3098. Dem hayr sözinden ur demâdem, V'er hayr demezsen ebsem ebsem