Öğdülmiş in Odgurmış'ı Ziyaretini Söyler

 1. Öğdülmiş Odgurmış Tapa Barmışın Ayur
  Öğdülmiş in Odgurmış'ı Ziyaretini Söyler
 2. Ederledi terkin atını tutup, kadaşı tapa bardı evdin turup
  Atını tutup, derhal eyerledi, oradan kalkıp, akrabasına doğru gitti.
 3. Yakın tegdi erse kadaşka barıp, atındın kodı tüşti tegdi yorıp
  Akrabasına yaklaşınca, atından aşağı indi, yürüyerek, kapısına geldi.
 4. Tegip akru elgin tokıdı kapuğ, turup çıktı odğurmış ıdtı tapuğ
  Gelip, eli ile yavaşça kapıyı çaldı, Odgurmış ibâdeti bıraktı, yerinden kalktı.
 5. Kapuğ açtı çıktı kadaşın körüp, kuçuştı esenleşti yüz köz öpüp
  Kapıyı açtı, çıktı, hısımını gördü, kucaklaşıp, öpüşerek selâmlaştı.
 6. Elig aldı evke kigürdi bat a, orun berdi oldurdı elgin tuta
  Elinden tutup, hemen içeri aldı, yer gösterdi ve elini tutarak, oturdu.
 7. İdi ök sevindi kadaşın körüp, bayatka şükür kıldı artuk ögüp
  Akrabasını gördüğüne pek çok sevindi, Tanrıya çok hamd ve şükür etti.
 8. Ne körklüg sevinç ol kişi adrılıp, selâmet kavuşsa tileyü kelip
  İnsanın ayrıldıktan sonra tekrar araması ve gelip, sağ-sâlim kavuşması ne büyük bir saadettir.
 9. Ne edgü bolur ol kadaştın yırap, barıp tegse tuşsa yağukluk ulap
  Akrabalardan uzaklaştıktan sonra, yakınlık hisleri ile tekrar kavuşup, görüşmek ne kadar hoş oluyor.
 10. Ne körklüg bolur kör bağırsak kadaş, kadaşka yağukluk ulasa adaş
  Akrabaların birbirine candan yakınlık ve samimiyet göstermeleri ne güzel şeydir.
 11. Ne körklüg bolur kör bağırsaklıkın, kadaşka kadaş köñli bolsa yakın
  Akrabanın akrabaya merhametle ve gönülden bağlı olması ne güzel olur.
 12. Negü ter eşitgil bağırsak kadaş, yakınlık ulağlı köñüldeş adaş
  Akrabasına dostluk ve gönülden yakınlık gösteren şefkatli akraba ne der, dinle.
 13. Kamuğ ğâyib özler körüşse közün, sakınç boldı kısğa sevinçi uzun
  Birbirini kaybedip, tekrar buluşan şahısların kederleri kısa, sevinçleri uzun sürer.
 14. Ne körklüg bolur kör kişi adrılıp, selâmet kavuşsa iki öz özün
  Ayrılıktan sonra iki şahısın tekrar birbirine sağ-sâlim kavuşması ne kadar güzel şeydir.

  Odgurmış suali Öğdülmişke
  ODGURMIŞ'IN ÖĞDÜLMİŞ'E SUÂLİ
 15. Ayıttı kadaşların odğurmışa, esen tep haber berdi ögdülmişe
  Odgurmış akrabalarını soruşturdu, Ögdilmiş onların sağ ve salim olduklarını söyledi.
 16. Yana aydı odğurmış ayğıl maña, kalı keldiñ emdi ne boldı saña
  Odgurmış tekrar sordu:—Bana söyle, şimdi buraya ne maksatla geldin, sana ne oldu böyle.
 17. Eşittim seni men ilig birle tep, bodunka tusulur bilig birle tep
  Ben senin hükümdarın yanında bulunduğunu, bilgin ile halka faydalı olduğunu duydum,
 18. Nelük keldiñ erki olarnı kodup, bodun yüklerin sen boyunka yüdüp
  Halkın yükünü boynuna yüklendikten sonra, onları bırakıp, nasıl buraya geldin.

  Öğdülmiş cevabı Odgurmışka
  ÖĞDÜLMİŞ'İN ODGURMIŞ'A CEVABI
 19. Yanut berdi ögdülmiş aydı özüm, seni ârzûladı ay körklüg yüzüm
  Ögdilmiş cevap verdi ve :—Ey güzel yüzlüm, benim seni göreceğim geldi — dedi—
 20. Turup keldim emdi köreyin teyü, sakınç kadğu bağın yöreyin teyü
  Seni merak ettim, bu meraktan kurtulayım — diye, kalkıp buraya geldim.
 21. Küser erdim artuk seni körgüke, bu kün buldum inçlik saña kelgüke
  Seni görmeği candan istiyordum, sana gelmek için ancak bugün fırsat bulabildim.
 22. Büte keçti üdlek seni körmedim, tiler erdim ârzûn üdi bulmadım
  Seni görmeyeli çok zaman geçti, görüşmeği çok arzu ediyordum, fakat vakit bulamadım.
 23. Üdi emdi ermiş munukı özüm, saña tuştı şükrin kılur til sözüm
  Vakti bugün imiş, işte geldim, çok şükür, sana kavuştum.
 24. Esen bolsa ermiş bu yalñuk özi, tilekke tegir ay bağırsak kozı
  insan sağ olursa, dileğine ulaşırmış, ey benim cana yakın kuzum.
 25. Negü ter eşitgil küsemiş kişi, keçer üdlekig ked sınamış kişi
  Zamanın çok çabuk geçip-gittiğini iyice tecrübe etmiş ve kavuşmağı özlemiş olan insan ne der, dinle.
 26. Tirig bolsa yalñuk tilekin bulur, tilek bulğuka mün tiriglik bolur
  İnsan sağ olursa, dileğini bulur, hayat dilek için bir sermâyedir.
 27. Tirig bolsa yalñuk tilep tapşur ok, esen bolsa barmış yana kavşur ok
  İnsanlar sağ olurlarsa, birbirini arayıp bulurlar, can sağ olursa, ayrılan yine muhakkak kavuşur.
 28. Tiriglik tilegil tileme tilek, tilek bulğuka bu tiriglik yölek
  Dilek dileme, sağlık dile, hayat dileğe erişmek hususunda ancak bir yardımcıdır.
 29. Bayat berdi âhır tilekim maña, esenlik bile men kavuştum saña
  Tanrı nihayet arzumu yerine getirdi, ben sağ-sâlim sana kavuştum.
 30. Adın ma sözüm bar bu sözde basa, anı ma ayayın özüñ tıñlasa
  Bundan başka bir sözüm daha var, dinlersen, onu da söyleyeyim.