Öğdülmiş Odgurmış'a Ziyafete Davet Usûlünü Söyler

 1. Öğdülmiş Odgurmışka Aşka Okımak Törüsin Ayur
  Öğdülmiş Odgurmış'a Ziyafete Davet Usûlünü Söyler
 2. Kalı sen okıyın tese sen kişig, okığıl velikin ked itgil işig
  Eğer sen başkalarını davet etmek istersen, davet et, fakat bunun için evvelce çok iyi hazırlık gör.
 3. Ayak tirki ev bark arığ tut töşek, töşegil aş içgü yeme ked kerek
  Ev-bark sofra ve tabakların temiz, odan minderlerle döşenmiş, yiyecek ve içeceklerin de seçkin olmalıdır.
 4. Arığ it aş içgü tatığlığ silig, yesü ârzû birle sunuğlı elig
  Misafirlerin arzu ile yiyebilmeleri için, yiyecek ve içeceklerin temiz ve lezzetli olması lâzımdır.
 5. Okımasa aş suv müni bir bolur, okısa körügli birig yüz kılur
  Ziyafete davet etmezsen, bir kusur işlemiş olursun, davet edersen, gelenler, bir kusur yerine, bin kusur bulurlar.
 6. Usa edgü itgil sen aş suv arığ, todup kopsu barsu keligli arığ
  Bütün misafirlerin sofradan doyarak kalkması için, yiyecek ve içeceği mümkün mertebe iyi ve temiz hazırla.
 7. Adaşığ kadaşığ yırak ya yakın, tözüg aşka ünde küdezgil hakın
  Arkadaş, kardeş, uzak ve yakın, her kesin hakkını gözet ve onları yemeğe davet et.
 8. Keliglisi kelgey kalı kelmese, köñül kalmağay kör anıñda basa
  Gelen gelir, gelmeyenler olursa, onların da hatırı kalmamış olur.
 9. Boğuz övkesi bolsa yavlak bolur, öçep kek sürer ölse ötrü kalur
  Boğaz meselesinden doğan öfke çok fena bir şeydir, insan ölünceye kadar kin ve intikam besler.
 10. Körü bar tözüke aş içgü tegür, kinikmiş bar erse yeme aş yitür
  Dikkat et, her kese yiyecek ve içecek yetiştir, geciken varsa, onu da yemeksiz bırakma.
 11. Kişi aş yese sen öze içgü tut, anı içse içgü yeme ök anut
  Yemekte misafirin içeceğini eksik etme, biri biter-bitmez, diğeri hazır bulunsun.
 12. Kayuda yegü bolsa içgu kerek, yegü içgü birle teñeşgü kerek
  Yemek yenilen yerde içecek de bulunmalı, yiyecek ve içecek birbirine denk olmalıdır.
 13. Yegü bolsa içgü anuk bolmasa, ağu boldı sakın ol aşnı yese
  Yemek yanında içecek de hazır olmazsa, o yemek, yiyenler için, zehir olur.
 14. Tilese fukâ ber tilese mizâb, tilese cülengbin tilese cülâb
  ister fuka', ister mîzâb, istersen cülengbîn veya cülâb şertbetlerini ver.
 15. Munıñda narukı negü bergüñi, maña sen ayıtma ayıtğıl öñi
  Bunlardan başka daha neler vereceğini bana sorma, bunu başkalarına sor.
 16. Uluğlar yese aş tükese yeyü, kiçiglerke bergü aş içgü yegü
  Büyükler yemeklerini yeyip sofradan kalktıktan sonra, küçüklere yiyecek ve içecek verilmelidir.
 17. Tözüke tegür aş körü kodmağıl, söke barmasunlar açın ıdmağıl
  Her kese yemek yetiştir, hiç kimseyi gözden kaçırma, onları aç bırakma, sana söğerek dönmesinler.
 18. Aş içgü yeseler nukul ur yimiş, kuruğ öl yimiş ur bir ança simiş
  Yiyecek ve içecek tamam olunca, çerez ve meyva ver, kuru ve yaş meyva yanında, bir mikdar simiş de bulunsun.
 19. Bıçış kıl küçüñ yetse bıçğıl ağı, usa tiş teri bir kesilsü çoğı
  Hediye ver, gücün yeterse, ipekli kumaş ver, mümkün ise, diş kirası ver ki, gelenlerin ağzı kapansın.
 20. Tükel boldı emdi aş içgü işi, aça ber kapuğ barsa tıdma kişi
  Bu ziyafet işi böylece tamam olur, kapıları aç, misafirler gitmek isterlerse, artık onlara mâni olma.
 21. Bu aşka okığlı bolur tört kotu, barığlı yeme tört bolur ay botu
  Ziyafete davet edenler dört zümre olduğu gibi, buna icabet eden. insanlar da dört türlü olur, ey yavrum.
 22. Biregü barır aşka ündeseler, aş içgü içer yer negü berseler
  Bunlardan biri davet edildiği her ziyafete gider ve ziyafette ne ikram edilirse, yer, içer.
 23. Yana öz eviñe okımaz kişi, başı bürnü yer evde yalñuz aşı
  Fakat kendisi evine başkalarını çağırmaz, yemeğini evine kapanıp, yalnız başına yer.
 24. Takı bir kişi körse aşka barır, aşın yer anı yandru aşka okır
  Biri de ziyafete gider, yemeği yer ve kendisi de onu yemeğe davet eder.
 25. Takı bir kişi aşka barmaz bolup, kişig me eviñe okımaz körüp
  Biri de, kendisi ziyafete gitmediği gibi, başkalarını da evine davet etmez.
 26. Ölüg ol munı sen tirigke sama, katılma muñar sen tiriglik yeme
  Böyle bir insan ölüdür, sen onu diriden sayma, ona katılma ve onunla birlikte bulunma.
 27. Takı bir kotu aşka barmaz okıp, kişig aşka ünder tokımlar tokıp
  Bir kısmı da davete gitmez, fakat kendisi, hayvanlar keserek, başkalarını ziyafete çağırır.
 28. Bularda eñ edgü yorık bu-turur, bügü bilge ögmiş kılık bu-turur
  Bunlardan en iyisi bu sonuncusudur, hakîm ve âlim insanların beğendikleri hareket de budur.
 29. Kerek aşka barğıl kerek barmağıl, boğuz tıd aş az ye esenin tiril
  ister ziyafete git, ister gitme, fakat boğazına hâkim ol, yemeği az ye ve sıhhatle yaşa.
 30. Üküş yegli yalñuk kör igçil bolur, sarığ meñzi kovdak atı el bolur
  Çok yiyen insan her vakit hastalıklı olur, yüzü sarı, kendisi cılız olur ve itibardan düşer.
 31. Muñar meñzeyür kör otaçı sözi, tadu bilgüçi köñli bilgi yazı
  Mizacı bilen, fikir ve bilgisi geniş olan tabip de bu hususta bunu teyit eder bir söz söylemiştir.
 32. Boğuzdın kirür ig kişike aşın, kişig ig karıtur tükemez yaşın
  İnsana hastalık boğazdan ve yemekle birlikte girer, hastalık insanı ihtiyarlatır ve o ömrünü tamamlayamaz.
 33. Boğuzuğ küdez tutçı igsiz yorı, kılur ig kişiniñ yüzini ışın
  Boğazı dâima gözet ve hasta olmamağa çalış, hastalık insanın yüzünü yişin yapar.
 34. Bu yañlığ bolur kör aş içgü işi, okığlıka barsa ya kelse kişi
  Ziyafet işi, gerek davete icabette, gerek başkasını davet ederken, işte böyle olur.
 35. Munu sözledim men eşitti özüñ, munı tapkıl emdi uzatma sözüg
  İşte ben söyledim, sen dinledin, bunu şimdilik kâfi bul ve sözü uzatma.
 36. Bu ol dünyâ hali yorıkı yolı, kişike katılmak tilese kalı
  Eğer insanlar arasına karışmak istersen, bu dünyanın hâli, tavrı ve yolu budur.
 37. Ay köñlüm yarukı hakikat yakın, sözüm manisin uk yeme ked sakın
  Ey gönlümün ışığı ve gerçekten yakınım olan insan, sözümün mânasını anla ve iyice düşün.