Zamanın Bozukluğunu Ve Dostların Cefâsını Söyler

 1. Öçlek Artakın Dôstlar Cefâsın Ayur
  Zamanın Bozukluğunu Ve Dostların Cefâsını Söyler
 2. Turayı barayı ajunuğ kezeyi, vefâlığ kim erki ajunda tileyi
  Kalkayım, gideyim, dünyayı gezeyim, dünyada acaba vefalı kimse varmı, arayayım.
 3. Kişi kızlıkı boldı kayda tilegü, tilep bulğu erse tileyü köreyi
  insan nâdir oldu, onu nerede aramalı, aramakla bulunacaksa, bir arayıp bakayım.
 4. Kamuğ ârzû buldum kişi bulmadım men, kalı bulsa ârzûm yüziñe bakayı
  Ben bütün arzularımı buldum, fakat bir insan bulamadım, eğer bu arzum da yerine gelirse, onun yüzüne bir bakayım.
 5. Vefâ kahtı boldı cefâ toldı dünyâ, vefâ kimde erki men azrak kolayı
  Vefa kıtlaştı, dünya cefa ile doldu, vefa acaba kimde vardır, ben ondan bir az isteyeyim.
 6. Apañ bulsa men bir vefâlığ akı er, eginke yüdeyi közümke urayı
  Eğer bir vefalı, cömert insan bulursam, onu sırtımda taşıyayım, gözüme süreyim.
 7. Kalı bulmasa men vefâ birle yalñuk, keyik tağı birle tiriglik kılayı
  Eğer ben bir vefalı insan bulamazsam, yabani hayvanlar ile birlikte ömür süreyim.
 8. Yigüm ot köki bolsu yağmur suvı tap, ediz kum tüneyi tağar ton kedeyi
  Yiyeceğim ot kökü olsun, yağmur suyu bana yeter, kumdan döşek yapıp, geceleyeyim, çuldan elbise giyeyim.
 9. Ya vahşı bolup men biyâbanda yügrü, kişide yırayı ajunda yiteyi
  Veya vahşi olup, çöllerde koşayım, insanlardan uzaklaşarak, dünyadan silinip gideyim.
 10. Takı bolmaz erse ajun barça kodtum, ögüz teg akayı tüpi teg toğayı
  Daha da olmazsa, bütün dünyayı bırakarak, nehir gibi akayım, kasırga gibi göklere yükseleyim.
 11. İdim muñka tegdim vefâsızka tuştum, vefâlığ kim erki sevüg cân bereyi
  Ey rabbim, sıkıntı içindeyim, vefasızlara rastladım, vefalı acaba kimdir, ona sevgili canımı feda edeyim.
 12. Atı kaldı yalñuk kişi kılkı bardı, bu kılk kança bardı udu men barayı
  İnsanın ismi kaldı, insanlık kayboldu, bu insanlık nereye gitti, ben de arkasından gideyim.
 13. Bağırsak kişi yok ajunda tiledim, bağırsızka köñlüm negü teg ulayı
  Aradım, dünyada candan bağlı bir insan yoktur, vefasız kimselere nasıl gönül bağlayayım.
 14. Kimi özke köz teg yakın tuttum erse, yağı çıktı yek teg yekig ne kılayı
  Kimi, gözüm gibi, kendime yakın tutturma, o, şeytan gibi, düşman çıktı, ben şeytanı ne yapayım.
 15. Kimi sevdim erse sevüg cânça tuttum, cefâ keldi andın kimi met seveyi
  Kimi sevdim ise, onu sevgili canım gibi tuttum, fakat ondan da cefâ geldi, artık kimi seveyim.
 16. Kişi köñli bilgü tanuk erdi til söz, köñül til ala boldı kimke büteyi
  İnsanın gönlünü anlamak için, onun dili ve sözü bana şâhid idi, şimdi gönül ve dil alaca oldu, kime itimat edeyim.
 17. Bu kün munda mınça kimi iş kılayı, ya kimke büteyi kimi dôst tutayı
  Bugün burada kendime eş diyeyim, kime inanayım veya kimi dost edineyim.
 18. Köñül kimke bergü muñum kimke ayğu, muñadtım men emdi bir azrak ayayı
  Kime gönül vermeli, derdi kime açmalı, ben şimdi gamlıyım, bir az içimi dökeyim.
 19. Adaş koldaşımda umınç bilmedim men, kadaş kılkı yat teg negü teg açayı
  Dost ve ahbaplarımda ben sadâkat bulamadım, kardeşim bana yabancı gibi duruyor, ona gönlümü nasıl açayım.
 20. Apañ andka erse iminlik bütünlük, bu and tutğuçı kim anı er atayı
  Eğer inanç ve güvenlik and ile ise, bu andı tutan kim ki, ona erkek diyeyim.
 21. Tuz etmek hakı tep küdezigli barmu, kümüş gevher altun bile men kalayı
  Tuz, ekmek hakkını gözeten varmı, ben onu altın, gümüş ve gevhere garkedeyim.
 22. Kanı koşnı aşnı sevinç kadğuka iş, kamuğum bereyi men evdin çıkayı
  Konu-komşu, sevinç ve keder arkadaşı nerede, ben ona her şeyimi vereyim, evimi bile ona terkedeyim.
 23. Adaş koldaşım tep ınanç boldaçı kim, anı beg kılıp men özüm kul bolayı
  Arkadaş ve dost diye itimat edilecek kim var, ben onu bey yapıp, kendim ona kul olayım.
 24. Kişi bulmadım men muñadur ma yalñuz, sakınçın sızar-men sevinçin küleyi
  Ben insan bulamadım, derdliyim ve yalnızım, kederden eriyorum, ben de bir sevineyim, güleyim.
 25. Nelük artadı halk negü öñdi kodtı, kayu üdke tuştum ya kayda turayı
  Halk neden bozuldu, niçin iyi âdetleri bıraktı, hangi zamana rastladım, nereye gideyim.
 26. Azu tilve munduzmu boldum ya mundum, negü sözledim men ayu ber ukayı
  Yahut ben deli ve budala olup, aklımımı kaybettim, neden böyle sözler söyledim, anlat, anlayayım.
 27. Ya sevdâ küçedip meñim artadı ol, közümkemü körnür özüm hab içeyi
  Veya sevda çoğalarak, beynimemi te'sir etti veya gözümemi öyle görünüyor, ben bir ilâç içeyim.
 28. Maña okmu tuştı bu yañlığ kişiler, azu menmü tetrü kişi-men yanayı
  Bu çeşit insanlar yalnız banamı rastladılar yahut ben kendimmi ters bir kimseyim, bu huyumdan vazgeçeyim.
 29. İsizim isizim kanı ol kişiler, vefâ atı kodtı ajunda ögeyi
  Esef ederim, ben fenayım, fakat dünyada vefa adı bırakan insanlar nerede, onları medhedeyim.
 30. Bu kün körse erdi bu öñdi törü kılk, olar kodmış erse sevinçlig bolayı
  Onların koydukları iyi âdet, kanun ve an'aneleri bugün göreyim de, ben de sevineyim.
 31. Yok erse ayu bersü öñdi törü kılk, tüzün törke keçsü otunuğ süreyi
  Eğer böyle değilse, iyi âdet, kanun ve an'aneleri vaz'etsinler, halîm insanlar baş-köşeye geçsin, küstahları kovayım.
 32. Kamuğ edgü bardı törü öñdi eltti, kişi soñı kaldı ne edgü bulayı
  Bütün iyiler gitti, kanunu ve iyi an'aneleri beraber götürdüler, burada insan artığı kaldı, iyileri nasıl bulayım.
 33. Bu bod sın yorığlı kişi erse barça, firiştemü erdi olar ne bileyi
  Bu insan kılığında dolaşanların hepsi adam ise, evvelkiler melek mi idiler, ne bileyim.
 34. Olar bardı kaldım bularnı bile men, negü teg yorıyı ne kılkın yarayı
  Onlar gitti, ben bunlar ile kaldım, nasıl hareket edeyim ve onlar ile nasıl bağdaşayım.
 35. Neçe sözlese-men tükemez takı söz, bu munça tap emdi sözüñ ne barayı
  Ne kadar söylesem de söz tükenmez, şimdilik bu kadar yerer, diyeceğin varmı, ben gideyim.
 36. Maña munda yegrek adın bulmadım men, uluş kend kodayı kişide yırayı
  Ben kendim için burada daha iyi bir şey bulamadım, memleket ve şehirleri bırakayım, insanlardan uzaklaşayım.
 37. Atım bilmesünler meni körmesünler, tilep bulmasunlar sözümni keseyi
  Adımı bilmesinler, beni görmesinler ve arayıp da bulmasınlar, sözümü keseyim.
 38. Çadan teg tikerler çıbun teg sorarlar, köpek teg ürerler kayusın urayı
  Onlar akrep gibi sokarlar, sinek gibi kanımı emerler, köpek gibi havlarlar, hangisine yetişeyim.
 39. Olındım men emdi otunlarka tuştum, ökünç birle tün kün neçe yük yüdeyi
  Ben artık usandım, küstahlar arasına düştüm, gece-gündüz peşimanlık içinde bütün bu yükü nasıl taşıyayım.
 40. Cefâ cevri barı maña tegmesüni, otun bifalardın sıñardın bolayı
  Dünyanın bütün çevir ve cefâsı bana gelmesin, küstah ve kaba insanlardan uzak olayım.
 41. İlâhi rûzi kıl sevüg savçı yüzin, yeme tört işiniñ yüzini köreyi
  Ey rabbim, sevgili Peygamberimizin dıdannı bana nasıp et, bir de onun dört arkadaşının yüzlerini göreyim.