@twitter-𝕏
Türk Bitig

Allah Sana Verebilir Bir Gün Ecel Serhengini

< Allah Diye... | Arayı Aray... >

Allah sana viribiye bir gün ecel serhengini
Gele gözüne görine azdura benzün rengini

Eyde sana emânetin vir issi diler ilteyin
Ala senden emâneti kıla senünle cengini

Emâneti senden ala gevdeni şöyle boş sala
Günâhlar boynunda kala nefsün ura gülbengini

Mâlun çogısa iy paşa hısımun kavmun üleşe
İledeler seni sine göresin yirün tengini

Seni sinünde koyalar menzil mübârek diyeler
Üstüne tîz tîz örteler bu dünyâ hâk ü sengini

Karanu yirde olasın amelün ile kalasın
Âh idüben çok çalasın âhir peşmânlık çengini

Yûnus var imdi tevbe kıl cân sendeyiken it amel
Âşıkısan kuşanı gör dervîşlerün palhengini

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Allah sana verebilir bir gün ecel serhengini,
Gele görüne gözüne azdıra benzin rengini.

Ver der emanet canını, sahibine götüreyim,
Alırken emanet canı ede seninle cengini.

Emaneti senden ala, tenini cansız bıraka,
Günahlar boynunda kala, vura nefsin gülbengini.

Malın çok ise ey paşa, hısımın kavmin üleşe,
Götüreler seni sine, göresin yerin tengini.

Seni sininde koyalar, menzil mübarek diyeler,
Üstüne tez tez örteler, bu dünya hak ve sengini.

Karanlık yerde olasın, amelin ile kalasın,
Ah ederek çok çalasın ahir pişmanlık çengini.

Yunus var şimdi tövbe kıl, can sende iken et amel,
Aşık isen kuşana gör dervişlerin palhengini.


< Allah Diye... | Arayı Aray... >