@twitter-𝕏
Türk Bitig

Bir Söz Diyeyim Sana

< Bir Şaha K... | Biz Bizi B... >

Bir söz diyeyin sana dinle cânun varısa
Hiç tama eylemegil aklun sana yarısa

Yavuzluk eylemegil lanet işitmeyesin
Senden sonra söylene key eylügün varısa

Yavuzlukdan kem bitdi yâ eylükden kim yitdi
Eylük Hakk'a yaraşur sende ikrâr varısa

İkrâr erün yarıdur varsa Uçmak yiridür
Bâhil uçmak görmeye yüz bin gözi varısa

Manîde getürmişler kardaşdan yâr yigrekdür
Oguldan dahı tatlu eger togrı yârısa

Yârün sana mukâbil tapusında sücûd kıl
Çıkar cigerün yidür eger çâren varısa

Gördün yârün egridür nen varısa vir kogıl
Ululardan meseldür işitdügün varısa

Etmek yiyüp tuz basmak ol nâ-merdler işidür
Etmek anı komaya tuzun hakkı varısa

Çok söz hayvân yükidür az söz erün görkidür
Bilene bir söz yiter cânda gevher varısa

Yûnus miskîn delüdür hem sözinden bellüdür
Ayıblaman yârenler eksüklügi varısa

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Bir söz diyeyim sana, dinle canın var ise,
Hiç tamahlık eyleme, aklın sana yar ise.

Kötülük yapmayasın, lanet işitmiyesin,
Senden sonra söylenir iyiliğin var ise.

Kötülükten kem bitti, ya eylikten kim yitti,
Eylik Hakk'a yaraşır, sende ikrar var ise.

İkrar erin yaridir, varsa cennet yeridir,
Bahil cennet görmeye, yüz bin gözü var ise.

Manadan getirmişler, kardeşten yar yeğrektir,
Oğuldan daha tatlı, eğer doğru yar ise.

Yarin sana sadıksa, köle ol kapısında,
Çıkar ciğerin yedir, eğer çaren var ise.

Gördün yarin eğridir, neyin varsa ver kurtul,
Ululardan meseldir, işittiğin var ise.

Ekmek yiyip tuz basmak, o namertler işidir,
Ekmek onu komaya, tuzun hakkı var ise.

Çok söz hayvan yüküdür, az söz erin görküdür,
Bilene bir söz yeter, canda gevher var ise.

Yunus miskin delidir, hem sözünden bellidir,
Ayıplaman yarenler, eksikliği var ise.


< Bir Şaha K... | Biz Bizi B... >