@twitter-𝕏
Türk Bitig

Dost Senin Aşkın Oku

< Dost İlini... | Dost Yüzün... >

Dost senün ışkun okı key katı taşdan geçer
Işkuna düşen âşık cânıla başdan geçer

Işkuna düşenlerün yüregi yanar olur
Kendüyi sana viren dükeli işden geçer

Dün ü güni zâr olur ışkunıla yâr olur
Endîşesi sen olan cümle teşvîşden geçer

Âriflere bu dünyâ hayâl ü düş gibidür
Kendüyi sana viren hayâl ü düşden geçer

Dünyânun mahabbeti agulu aşa benzer
Âhirin sanan kişi agulu aşdan geçer

Başında aklı olan âhrete amel itmez
Hûrîlere aldanmaz gözile kaşdan geçer

Girçek âşık ol ola cân virmege ol ive
Dostıla bâzâr içün niçe bin başdan geçer

Yûnus'un gönli gözi toludur Hak sevgüsi
Sohbet ihtiyâr iden yâd u bilişden geçer

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Dost senin aşkın oku key katı taştan geçer,
Aşkına düşen aşık can ile baştan geçer.

Aşkına düşenlerin yüreği yanar olur,
Kendini sana veren dükeli işten geçer.

Gece gündüz zar olur, aşkın ile yar olur,
Endişesi sen olan cümle teşvişten geçer.

Ariflere bu dünya hayal ve düş gibidir,
Kendini sana veren hayal ve düşten geçer.

Dünyanın muhabbeti ağılı aşa benzer,
Ahirin sanan kişi ağılı aştan geçer.

Başında aklı olan ahrete amel etmez,
Hurilere aldanmaz, göz ile kaştan geçer.

Gerçek aşık o ola, can vermiye o ive,
Dost ile pazar için nice bin baştan geçer.

Yunus'un gönlü gözü doludur Hak sevgisi,
Sohbet ihtiyar eden yad ve bilişten geçer.


< Dost İlini... | Dost Yüzün... >