@twitter-𝕏
Türk Bitig

İlahi Bir Aşk Ver Bana

< İki Cihan ... | İlim İlim ... >

İlâhî bir ışk vir bana ben benligüm bilmeyeyin
Yavu kılayın ben beni isteyüben bulmayayın

Şöyle hayrân eyle beni bilmeyeyin dün ü güni
İsteyeyin dâim seni ayruk nakşa kalmayayın

Al gider benden benligi toldur içüme senligi
Bundayiken öldür beni varup anda ölmeyeyin

Söylerisem gelmez dile kim söge bana kim güle
Bâri yanayın derdile hâlüm dile gelmeyeyin

Uş yürüyem yana yana cigerüm gark oldı kana
Işkun bir ok urdı câna niçe zâri kılmayayın

Ko ben yanayın tüteyin dost bahçesinde yiteyin
Bir gül olayın biteyin açıluban solmayayın

Mansûr'layın dâra beni şöyle ıyân göster seni
Kurbân kılayın bu cânı 'ışka münkir olmayayın

Işkdur bu derdün dermânı ışk yolına virdüm cânı
Miskîn Yûnus dir yâ Ganî bir dem ışksuz kalmayayın

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
İlahi, bir aşk ver bana, ben benliğim bilmeyeyim,
Yavı kılayım ben beni, isteyerek bulmayayım.

Şöyle hayran eyle beni, bilmeyeyin dünü günü.
İsteyeyin daim seni, ayrık nakşa kalmayayım.

Al gider benden benliği, doldur içime senliği.
Burda iken öldür beni, varıp orda ölmeyeyim.

Söyler isem gelmez dile, kim söve bana kim güle,
Bari yanayım dert ile, halim dile gelmeyeyim.

Uş yürürüm yana yana, ciğerim gark oldu kana,
Aşkın oku vurdu cana, nice zari kılmayayım.

Ko ben yanayın tüteyim, dost bahçesinde yiteyim,
Bir gül olayım biteyim, açılam ben solmayayım.

Mansur'layın dara beni, şöyle ayan göster seni,
Kurban kılayım bu canı, aşka münkir olmayayım.

Aşktır bu derdin dermanı, aşk yoluna verdim canı,
Miskin Yunus der: Ya Gani, bir dem aşksız kalmayayım.


< İki Cihan ... | İlim İlim ... >