Nasihat Kandilinden

Nasîhat kandîlinden bir işâret göründi
Tenüm içinde cânum andan yana süründi

Nefsümün ejdehâsı döndi bana haml'itdi
Kanâat hay dimezse hakîkatdür yir indi

Kanâati yar idin uyma nefs dilegine
İresin hakîkate yirün buldun tur indi

Kanâat didügini eger sen tutmazısan
Nefsüne uyarısan ser-gerdân ol var indi

Yûnus Hak tecellîsin şâir dilinden söyler
Cânda gevher varısa Hak'dan yana yürindi

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Nasihat kandilinden bir işaret göründü,
Tenim içinde canım ondan yana süründü.

Nefsimin ejderhası döndü bana hamletti,
Kanaat hay demezse yeri göğü yer şimdi.

Kanaatı yar edin, uyma nefs dileğine,
Eresin hakikate, yerin buldun dur şimdi.

Kanaat dediğini eğer sen tutmaz isen,
Nefsine uyar isen, sergerdan ol var şimdi.

Yunus Hak tecellîsin şair dilinden söyler,
Canda gevher var ise Hak yoluna gir şimdi.