@twitter-𝕏
Türk Bitig

Nice Bir Besleyesin

< N'Eylersin... | Nice Yılla... >

Niçe bir besleyesin bu kaddile kâmeti
Düşdün dünye zevkına unutdun kıyâmeti

Toprakdan yaratıldun yine toprakdur yirün
Toprak olan kişiler n'ider bu alâmeti

Uslu degül delüdür yüce sarâylar yapan
Âkıbet vîrân olur cümlenün imâreti

Düriş kazan yi-yidür bir gönül ele getür
Yüz Kabe'den yigrekdür bir gönül ziyâreti

Kerâmetüm var diyen halka sâlûslık satan
Nefsin müsülmân itsün varısa kerâmeti

Nefsin müsülmân iden Hak yola togru giden
Yarın ana olısar Muhammed şefâati

Yüz bin peygamber gele hîç şefâat olmaya
Vay eger olmazısa Allah'un inâyeti

Yûnus imdi sen dahı girçeklerden olıgör
Girçek erenler imiş cümlenün ziyâreti

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Nice bir besleyesin bu kadd ile kameti,
Düştün dünya zevkine, unuttun kıyameti.

Topraktan yaratıldın, yine topraktır yerin,
Toprak olan kişiler n'ider bu alameti.

Uslu değil delidir yüce saraylar yapan,
Akıbet viran olur cümlenin imareti.

Dürüş kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir,
Yüz Kabe'den yeğrektir, bir gönül ziyareti.

Kerametim var diyen, halka salusluk satan,
Nefsin Müslüman etsin var ise kerameti.

Nefsi Müslüman eden Hak yola doğru giden,
Yarın ona olacak Muhammed şefaati.

Yüz bin peygamber gele hiç şefaat olmaya,
Vay eğer olmaz ise Allah'ın inayeti.

Yunus şimdi sen dahi, gerçeklerden olagör,
Gerçek erenler imiş cümlenin ziyareti.


< N'Eylersin... | Nice Yılla... >