Sen Canından Geçmeden

Sen cânundan geçmedin cânân arzû kılursın
Bilden zünnâr kesmedin îmân arzû kılursın

Men arafe nefsehu dirsin illâ degülsin
Melâikden yukarı seyrân arzû kılursın

Tıfl-ı nev-reste gibi etegin at idinüp
Ele çevgân almadın meydân arzû kılursın

Bilimedün sen seni sadefde ne gevhersin
Mısır'da sultân iken Ken'ân arzû kılursın

Ol ezel âleminde ebedi gözlemedin
Per ü bâlün bitmedin cevlân arzû kılursın

Yitmiş yidi perde var dostunı arzûlama
Yidisinden geçmedin yakîn arzû kılursın

Otuzı gözde durur otuzı gönüldedür
Onun dahı bilmedin görmek arzû kılursın

Sen bunda işe geldün uş yine varısarsın
Henüz sen kul olmadın sultân arzû kılursın

Yûnus düşdün bu derde Eyyûb'layın sabreyle
Derde katlanımazsın dermân arzû kılursın

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Sen canından geçmeden, canan arzu kılarsın,
Belden zünnur kesmeden, iman arzu kılarsın.

Men arefe nefsehu, dersin illa değilsin,
Melaikten yukarı, seyran arzu kılarsın.

Tıflı nareste gibi, eteğin at edinip.
Ele çevgan almadan, meydan arzu kılarsın.

Bilemedin sen seni, sedefte ne cevhersin,
Mısıra sultan iken, Kenan arzu kılarsın.

O ezel aleminde ebedi gözlemedin,
Per ve balın bitmeden cevlan arzû kılarsın.

Yetmiş yedi perde var dostu arzulamaya,
Yedisinden geçmeden yakin arzu kılarsın.

Otuzu gözde durur, otuzu gönüldedir,
Onun dahi bilmeden görmek arzu kılarsın.

Sen bunda işe geldin uş yine varısarsın,
Henüz sen kul olmadan sultan arzu kılarsın.

Yûnus düştün bu derde, Eyüp gibi sabreyle,
Derde katlanamazsın, derman arzu kılarsın.