Uş Gine Geldim Ben Bunda

Uş gine geldüm ben bunda sır sözin ıyân eyleyem
Bir söz ile yiri gögi cümlesin hayrân eyleyem

Dilerisem ten eyleyem dilerisem cân eyleyem
Gönlümi Tûr cânum Mûsâ ışkı Süleymân eyleyem

Dirlik bana karşu gele ben dirligün boynın uram
Ölüm eger vâcib ola cânumı kurbân eyleyem

Îsâ ki Meryem'e varur şöyle varam ben ol Hakk'a
Fazlı yolında ol Hakk'un âlemi handân eyleyem

Azrâîl ne kişi durur kasd idebile cânuma
Ben anun kasdını gine kendüye zindân eyleyem

Yâ Cebrâîl kim ola kim hükm ide benüm âhuma
Yüz bin Cebrâîl gibiyi bir demde perrân eyleyem

Bu bizden öndin gelenler ma'nîyi pinhân didiler
Ben anadan togmış gibi geldüm ki uryân eyleyem

Yûnus senün gönlün evi Hak varlıgı toptoludur
Uş geldüm ki âşıklara varlıkdan ihsân eyleyem

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Uş gine geldim ben bunda, sır sözün ayan eyleyem,
Bir söz ile yeri göğü cümlesin hayran eyleyem.

Diler isem ten eyleyem, diler isem can eyleyem,
Gönlümü Tur canım Musa, aşkı Süleyman eyleyem.

Dirlik bana karşı gele, ben dirliğin boynun vuram,
Ölür eğer vacip ola, canımı kurban eyleyem.

İsa ki Meryem'e varır, şöyle varam ben o Hakk'a,
Fazlı yolında o Hakk'ın alemi handan eyleyem.

Azrail ne kişidir ki kastedebile canıma,
Ben onun kastını gine kendine zindan eyleyem.

Ya Cabrail kim ola ki, hükmede benim ahıma,
Yüz bin Cebrail gibiyi bir demde perran eyleyem.

Bu bizden önde gelenler, manayı pinhan kılanlar,
Ben anadan doğmuş gibi geldim ki uryan eyleyem.

Yunus senin gönlün evi Hak varlığı dopdoludur,
İşte geldim aşıklara varlıktan ihsan eyleyem.