Eski Türkçe Atasözleri

Kaşgarlı Mahmud'un ve Türkçemizin muazzam şaheseri Divânu Lügati't-Türk'de (1073.y) geçen çok eski atasözlerimizi aslı ve aslına sadık aktarımıyla burada derledik.

 1. Avçı neçe al bilse, adhığ ança yol bilir
  Avcı nice hile bilse ayı onca yol bilir.
 2. Aç ebek, tok telek
  Aç aceleci, tok yavaş olur.
 3. Açıglığ er şebük karımas
  Zengin er çabuk kocamaz.
 4. Aç ne yemes, tok ne temes
  Aç ne yemez, tok ne demez!
 5. Agılda oglak togsa arıkda otı öner
  Ağılda oğlak doğsa, arıkda (derede) otu yetişir.
 6. Agız yese köz uyadur
  Ağız yese göz utanır.
 7. Alımçı arslan, berimçi sıçgan
  Alacaklı arslan, verecekli (borçlu) sıçan [gibidir].
 8. Alın arslan tutar, küçin sıçgan tutmas
  Aldatıp arslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz.
 9. Alp çerikde, bilge tirikde
  Alp Yiğit orduda, bilgin mecliste [belli olur].
 10. Alp eriğ yabrıtma, ıkılaç arkasın yagrıtma
  Alp eri bakımsız koyma, binek atın arkasını (sırtını) yaralatma.
 11. Alplar birle uruşma, beğler birle turuşma
  Alpler ile vuruşma, beğler ile tartışma.
 12. Alp yağıda, alçak çoğuda
  Alp düşmanda; alçak savaşta [belli olur].
 13. Anası teblük yufka yapar, oglı tetik koşa kapar
  Anası yufka yapar, oğlu tetik koşup kapar.
 14. Anğduz bolsa at ölmes
  Andız olsa, at ölmez.
 15. Anıñ yüziñe titinü baksa bolmas
  Onun yüzüne dik bakılmaz.
 16. Anuk otru tutsa yokka sanmas
  Önüne yemek tutulsa yok sayılmaz.
 17. Arı kapçıtsa ısrur
  Arı kızdırılırsa ısırır (sokar).
 18. Arkasız er çeriğ sıyumas
  Arkasız er düşmanını yenemez.
 19. Arpasız at aşumas, arkasız alp çeriğ sıyumas
  Arpasız at aşamaz, arkasız er düşmanı yenemez.
 20. Arslan karışa sıçgan ötin ködezür
  Arslan kocasa sıçan deliğini gözetir.
 21. Arslan kökrese at ayakı tulaşır
  Arslan kükrese atın ayağı dolaşır.
 22. Aşıç ayur tübüm altın, kamıç ayur men kayda men
  Tencere der dibim altın, kepçe der ki ben neredeyim?
 23. Aş tatıgı tuz yogrın yemes
  Aşa tat veren tuz çanakla yenmez.
 24. Atan yüki aş bolsa açka az korunur
  Deve yükü aş olsa aça az görünür.
 25. Ata oglı ataç togar
  Oğlu babasına çeker.
 26. Atası açıg almıla yese oglınıñ tısı kamar
  Babası ekşi elma yese oğlunun dişi kamaşır.
 27. Atası anası açığ almıla yese oglı kızı tısı kamar
  Babası anası ekşi elma yese, oğlunun kızının dişi kamaşır.
 28. Ata tonı ogulka yarasa atasın tilemes
  Baba donu (giysisi) oğula yarasa, babasını dilemez.
 29. At teküzligi ay bolmas
  Atın (alnındaki) sakarı, ay olmaz.
 30. Ayın kişi neñi neñ sanmas
  Başka kişinin malı, mal sayılmaz.
 31. Ay tolun bolsa eliğin imlemes
  Ay dolun olsa elle gösterilmez.
 32. Azuklug aruk ermes
  Azığı olan yorulmaz.
 33. Balık subda közi taştın
  Balık suda, gözü dışarıda.
 34. Bar bakır, yok altun
  Var olan bakır, yok olan altın [gibidir].
 35. Barçın yamağı barçınka, karış yamağı karışka
  İpek yaması ipeğe, yün yaması yüne.
 36. Barıg otru tutsa yokka sanmas
  Varlık önüne tutulsa, yok sayılmaz.
 37. Beş erñek tuz ermes
  Beş parmak düz (denk) değildir.
 38. Bilmiş yek bilmedük kişiden yeğ
  Bilinen şeytan bilinmeyen kişiden yeğdir.
 39. Birin birin miñ bolur, tama tama kol bolur
  Birer birer bin olur, damlaya damlaya göl olur.
 40. Bir karga birle kış kelmes
  Bir karga ile kış gelmez.
 41. Bir tilkü terisin ikile soymas
  Bir tilkinin derisi iki [kez] soyulmaz.
 42. Bir toyın başı ağrısa, kamug toyın başı agrımas
  Bir şamanın başı ağrısa, tüm şamanların başları ağrımaz.
 43. Boldaçı buzagu öküz ara belgülüğ
  Öküz olacak buzağı belli olur.
 44. Bor bolmayıp sirke bolma
  Şarap olmadan sirke olma.
 45. Boşlaglansa boksuklanur
  Kızıp kuduran boyunduruklanır.
 46. Boş neñge iyi bolmas
  Boş (yaramaz) malın sahibi olmaz.
 47. Böri koşnısın yemes
  Kurt komşusunu yemez.
 48. Böriniñ ortak, kuzgunuñ yıgaç başında
  Börünün avı ortak, kuzgununki ağaç başında.
 49. Buğday katında sarkaç subalur
  Buğdayın yanında çayır da sulanır.
 50. Bu kök kirsün, kızıl çıksun
  Bu gök girsin, kızıl çıksın.
 51. Buşmasar boz kuş tutar, ebmeser ürüñ kuş tutar
  Sıkılmayan boz kuş tutar, acele etmeyen beyaz kuş tutar.
 52. Buzdan sub tamar
  Buzdan su damlar.
 53. Bütün ümlüğ kanca bolsa olturur
  Şalvarı sağlam olan nereye olsa oturur.
 54. Çaksa tütnür, çalsa bilnür
  Yaksa tüter, çalsa bilinir.
 55. Çakşak üze ot bolmas, çakrak bile ubut bolmas
  Çakıl üstünde ot olmaz, yavşak ile ar olmaz.
 56. Ebdeki buzagu öküz bolmas
  Evdeki buzağı öküz olmaz.
 57. Ebek ebğe tegmez
  Aceleci ev[in]e değmez (varamaz).
 58. Ebek sinğek sütge tüşür
  Aceleci sinek süte düşer.
 59. Ebliğ toygursa közi yolka bolur
  Ev sahibi doyursa, [konuğun] gözü yolda olur.
 60. Eğir bolsa er ölmes
  Eğir [kökü] olsa, er ölmez.
 61. Eliğ tutgınça od tut
  Eli (yabancı) tutacağına ateş tut.
 62. El kalır toru kalmas
  El (yurt) kalır, töre kalmaz.
 63. Emgek eginde kalmas
  Emek (zorluk) sırtda kalmaz.
 64. Emikliğ uragut kösekçi bolur
  Emziren kadın iştahlı olur.
 65. Endik uma eblikni agırlar
  Şaşkın konuk evliyi (ev sâhibini) ağırlar.
 66. Erdem başı tıl
  Erdem[in] başı dildir.
 67. Erdemsiz kut çertilür
  Erdemsiz kut kaybolur
 68. Erge muñ tegir, tag señiriñe yel tegir
  Ere keder değer, dağ başına yel değer.
 69. Erik erini yaglıg, ermegü başı kanlıg
  Olgun er yağlı, tembelin başı kanlı [olur].
 70. Erkeç eti em bolur, eçkü eti yel bolur
  Erkeç eti ilâç olur, keçi eti yel olur.
 71. Ermegüğe bulıt yük bolur
  Tembele bulut yük olur.
 72. Ermegüğe eşik art bolur
  Tembele eşik dağ geçidi olur.
 73. Erñeñe eliğ karı böz üm tikemes
  Ergene elli karış bezden iç donu dikemez.
 74. Er oglı muñaymas, it oglı külermes
  Er oğlu kederli kalmaz, it oğlu tökezlemez.
 75. Ersek erğe tegmes, ebek ebğe tegmes
  Oynak [kadın] koca bulamaz, aceleci evine varamaz.
 76. Er sözi bir, eyer köki üç
  Er sözü bir, eyerin bağı üç [olur].
 77. Esende ebek yok
  Esenlikde acele yoktur.
 78. Esiz anıñ yiğitliği
  Yazık onun yiğitliğine...
 79. Eşyek ayur başım bolsa sundurıda sub içgeymen
  Eşek der ki; başım (aklım) olsa denizden su içerim.
 80. Etli tırñaklı eyirmes
  Et tırnakdan ayrılmaz.
 81. Eyğü er süñüki erir atı kalır
  İyi erin kemiği erir, adı kalır.
 82. Eyğülüğni sub ayakında kemiş başında tile
  İyiliği suya at, pınar başında dile.
 83. Eyğülükün kel, isizliğin kelme
  İyilikle gel, kötülükle gelme.
 84. Iñan ıñrasa botu bozlar
  Dişi deve inlese yavrusu bozlar (bağırır).
 85. Iş yaragında, sart asığında
  İş yararında, tüccar kârında...
 86. It çakırı atka tegir, at çakırı ıtka tegmes
  İt nazarı ata değer, at nazarı ite değmez.
 87. It ısırmas, at tepmes teme
  İt ısırmaz at tepmez deme.
 88. Itka ubut atsa oldañ yemes
  İtde utanma olsa çarık yemez.
 89. İgliğ tutrugı ay bolur
  Hastanın vasiyeti iyilik olur.
 90. İki koçnğar başı bir aşıçta pışmas
  İki koç başı bir kazanda pişmez.
 91. İkki bogra igeşür, otra kökegün yancılur
  İki buğra (erkek deve) itişir, ortada bükelek [sineği] incinir.
 92. İm bilse er ölmes
  Şifreyi bilse er ölmez.
 93. İzlik bolsa er öldimes, içlik bolsa at yagrımas
  Çarığı olsa er ölmez, keçesi olsa at[ın sırtı] yaralanmaz.
 94. Kaçış bolsa kıya körmes
  Kaçış (kargaşa) olsa, yan bakmaz.
 95. Kadaş temiş kaymaduk, kayın temiş kaymış
  Kardeş demiş bakmamış, kayın demiş bakmış.
 96. Kagun karma bolsa iyisi ikki eliğin tegir
  Kavun yağma olsa, sahibi iki eliyle değer (kapar).
 97. Kal sabı kalmas, kagıl bağı yazılmas
  Söz iz bırakmaz, söğüt bağı yazılmaz = yayılmaz (çözülmez).
 98. Kalın bulutug tüpi sürer, karañku ışıg urunç açar
  Kalın bulutu tipi sürer, karanlık işi rüşvet açar.
 99. Kalıñ berse kız alır, kerek bolsa kız alır
  Çeyiz veren kız alır, gerek olsa pahalıya alır.
 100. Kalın kaz kulabuzsuz bolmas
  Kalın kaz (sürüsü) kılavuzsuz olmaz.
 101. Kalın kolan çupgasız bolmas
  Kalın eşek (sürüsü) çobansız olmaz.
 102. Kañdaş kuma ürür, iğdiş örü tartar
  Kandaş (babadan kardeşler) dövüşürler, anadan [kardeşler] yardımlaşırlar.
 103. Kanıg kan birle yumas
  Kanı kan ile yümez = yıkamazlar.
 104. Kan ışı bolsa, katun ışı kalır
  Kağanın işi olsa, kadınının işi kalır.
 105. Kara bulıtıg yel açar, urunç bile el açar
  Kara bulutu yel açar, rüşvet ile el (yurt) açar.
 106. Kara muñ kelmeğinçe Kara Yalga keçme
  Kara dert gelmeyince Kara Yalga'yı (geçit adı) geçme.
 107. Karga karısın kim bilir, kişi alasın kim tapar
  Karga kocasa kim bilir, kişi gönlünü kim anlar.
 108. Karga kazga ötgünse butı sınur
  Karga kaza özense budu kırılır.
 109. Karı öküz balduka korkmas
  Yaşlı öküz baltadan korkmaz.
 110. Kayıñ kasıña, söküt süliñe
  Kayın kasınır, söğüt sallanır.
 111. Kaynar ögüz keçiksiz bolmas
  Coşkun ırmak geçitsiz olmaz.
 112. Kaz kopsa ördek kol iğ igenür
  Kaz kopsa (ayrılsa) ördek gölü sahiplenir.
 113. Kek (Keten) kördi keregü yüydi
  Zorluk görünce çadırını yüklendi [gitti].
 114. Keñeşliğ bilig üyreşür, keñeşsiz bilig obraşur
  Danışılmış bilgi iyileşir, danışılmamış bilgi yıpranır.
 115. Keriş yagrı ogulka kalır
  Sırt yarası oğula kalır.
 116. Keyüklüğ ölimes, küpeçliğ kürimes
  Giyimli ıslanmaz, gemli [at] kükremez.
 117. Kılıç tatıksa iş yunçır, er Tatıksa et tuncır
  Kılıç paslanırsa iş bozulur, kişi Farslaşırsa et (soy) bozulur.
 118. Kılnu bilse kızıl keyer, yaranu bilse yaşıl keyer
  Naz bilse kızıl giyer, yaranmayı bilse yeşil giyer.
 119. Kırk yılka teğin bay çıgay tüzlinür
  Kırk yıla değin zengin fakir düzlenir.
 120. Kış konuki od
  Kış konuğu ateşdir.
 121. Kız birle küreşme, kısrak birle yarışma
  Kız ile güreşme, kısrak ile yarışma.
 122. Kız kişi sabi yorıglı bolmas
  Cimri kişi zavı (sözü), ünü yayılmaz.
 123. Kiçikde katıglansa ulgayu sebnür
  Küçükken uğraşan, büyüyünce sevinir.
 124. Kiçik ulugka turuşmas, kırguy soñkurka karışmas
  Küçük büyüğe [karşı] duruşmaz, kırgı (atmaca) sungura karışmaz.
 125. Kimiñ bile kaş bolsa yaşın yakmas
  Kiminle kaş [taşı] olsa, yıldırım [onu] yakmaz.
 126. Kim kür bolsa köbez bolur
  Kim gür (güçlü) olsa kabadayı olur.
 127. Kiñ ton opramas, keñeşliğ biliğ artamas
  Geniş don yıpranmaz, danışılmış bilgi yanılmaz.
 128. Kişi alası içtin, yılkı alası taştın
  Kişi alası içte, atın alası dışdadır.
 129. Kişi eti tiriğle tatır
  Kişi eti diri iken tatlıdır (kıymetlidir).
 130. Kişi sözleşü, yılkı yıylaşu
  Kişi söyleşe yılkı (atlar) koklaşa.
 131. Kizdeki kiz yıpar
  Miskdeki misk kokar.
 132. Kizlençü kelinde
  Gizlenecek [şey] gelinde (olur).
 133. Kobı er kuyugka kirşe yel alır
  Talihsiz er kuyuya girse yel alır.
 134. Kolan kuyugka tüşse kurbaka aygır bolur
  Eşek kuyuya düşse kurbağa aygır olur.
 135. Korkmış kişiğe koy başı koş korunur
  Korkmuş kişiye koyun başı çift görünür.
 136. Koş kılıç kınka sığmaz
  Çift kılıç [tek] kına sığmaz.
 137. Kökge sagursa (suysa) yüzge tüşür
  Göğe tükürse, yüzüne düşer.
 138. Kök temür kerü turmas
  Gök demir (çelik) geri durmaz.
 139. Koni barır keyikniñ közinde ayın başı yok
  Düz giden geyiğin gözünden başka yarası yokdur.
 140. Kop sögütğe kuş konar, körklüğ kişiğe söz kelir
  Söğütlüğe kuş konar, görkemli (güzel) kişiye söz gelir.
 141. Közden yırasa köñülden yeme yırar
  Gözden ırasa (uzaklaşan) gönülden de ırar (uzaklaşır).
 142. Közüñüğe köğ tüşdi
  Aynaya pas düşdü.
 143. Kulak eşitse köñül bilir. Köz korse üyik kelir
  Kulak işitse gönül bilir, göz görse sevinç gelir.
 144. Kul yağı, it böri
  Kul düşman, it börüdür.
 145. Kurmış kiriş tügülmes, ukrukun tag egilmes
  Kurulmuş kiriş düğümlenmez, kementle dağ egilmez.
 146. Kurtga büyik bilmes yerim tar ter
  Kadın oynamayı bilmez yerim dar der.
 147. Kurug yıgaç egilmes, kurmış kiriş tügülmes
  Kuru ağaç egilmes, kurulmuş kiriş düğümlenmez.
 148. Kurug kaşık agızka yaramas, kurug söz kulakka yakışmas
  Kuru kaşık ağıza yaramaz, kuru söz kulağa yakışmaz.
 149. Kuş balası kusınçıg, it balası okşançıg
  Kuş yavrusu süs için, it yavrusu okşamak içindir
 150. Kuş kanatın, er atın
  Kuş kanadıyla, er atıyla varır.
 151. Kuş tuzakka meñ uçun ılınur
  Kuş tuzağa yem için yakalanır.
 152. Kuş yavuzı sagzıgan, yıgaç yavuzı azgan, Yer yavuzı kazgan, budun yavuzı Barsgan
  Kuşun yavuzu saksağan, ağacın yavuzu azgan (yaban gülü), Yerin yavuzu batak, halkın yavuzu Barsgan’lılardır. (yavuz=kötü)
 153. Kut belgüsi bilig
  Devletin belgesi bilgidir.
 154. Kutlugka koşa yağar
  Kutluya [her şey] çift yağar.
 155. Kutsuz kuyugka kirşe kum yağar
  Kutsuz kişi kuyuya girse kum yağar.
 156. Kuyugda sub bar, it burnı tegmes
  Kuyuda su var itin burnu değmez.
 157. Kuzda kar eksümes, koyda yağ eksümes
  Kuzeyde kar eksilmez, koyunda yağ eksilmez.
 158. Küç eldin kirşe toru tüñlüktin çıkar
  Güç yurda girse, töre bacadan çıkar.
 159. Kül ürkünçe köz ürse yik
  Küle yerine, köze üflemek yeğdir.
 160. Kümüş küñe ursa altun ayakın kelir
  Gümüş gün[eş]e vursa, altın ayağıyla gelir.
 161. Künde irük yok, beğde kıyık yok
  Gün[eş]de gedik yokdur, beyde kıyık (caymak) yokdur.
 162. Küñe baksa köz kamar
  Güneşe baksa göz kamaşır.
 163. Küniniñ küline tegü yağı
  [Kuma] kumanın külüne dahi düşmandır.
 164. Küzegü uzun bolsa el iğ köymes
  Küskü uzun olsa el yanmaz.
 165. Kuz keliği yazın bilgürer
  Güzün gelişi yazdan bellidir.
 166. Muş oglı muyabu togar
  Kedi yavrusu miyavlayarak doğar
 167. Muş yakrıka tegişmes, ayur kişi neñi yaraşmas
  Kedi kavurmaya erişmez, geveze malı yaramaz.
 168. Neçeme obrak keyük erse, yagmurka yarar
  Nice eski giysi ise yağmurda [işe] yarar.
 169. Nece munduz erse eş eygü, nece eğri erse yol eygü
  Nece aptal ise eş iyidir, nice eğri ise yol iyidir.
 170. Nece yitik biçek erse Öz sapın yonumas
  Nice keskin bıçak ise, kendi sapını yontamaz.
 171. Oglak yiliksiz, oglan biliksiz
  Oğlak iliksiz, oğlan bilgisiz olur.
 172. Oglan biligsiz
  Oğlan bilgisiz olur. (oğlan=evlat, çocuk demektir, sadece erkek değildir.)
 173. Oglan ışı ış bolmas, oglak müñüzi sap bolmas
  Oğlan işi iş olmaz, oğlak boynuzu sap olmaz.
 174. Oglan suv töker uluğ yanı sınur
  Oğlan su döker, büyüğün bir yanı kırılır.
 175. Oprak yasıkdın tozlug ya çıkar
  Eski yaylıktan tozlu yay çıkar.
 176. Ortak erden artuk almaş
  Ortak ortağından artı (fazla) almaz.
 177. Otağka öpkelep süğe sözlemedük
  Otağa öfkelenip, askere konuşmaz.
 178. Ot tese ağız köymes
  Ateş dese ağız yanmaz.
 179. Ot tütünsüz bolmas, yiğit yazuksuz bolmas
  Ateş tütünsüz (dumansız) olmaz, yiğit yazıksız (günahsız) olmaz.
 180. Otuğ odguç birle öçürmes
  Ateş alev ile söndürülmez.
 181. Öd keçer kişi tuymas, yalñuk oglı meñgü kalmas
  Zaman geçer kişi duymaz, insan oğlu bengü (sonsuz) kalmaz.
 182. Ödlek karıtmışka boyug talkımas
  Zaman kocatmışa boya ayıplanmaz.
 183. Ögüñüçi üminde artarur
  Öğünen kişi donuna eder.
 184. Öküş sebinç bolsa katıg oksunur
  Çok sevinç olsa, katı (çok) pişman olur.
 185. Öküz ayakı bolgınça buzagu başı bolsa yêğ
  Öküz ayağı olacağına, buzağı başı olmak yeğdir.
 186. Öldeçi sıçgan muş taşakın kaşır
  Ölecek sıçan kedinin taşağını kaşır.
 187. Ötlüğ yinçü yerde kalmas
  Delikli inci yerde kalmaz.
 188. Öz köz ir kışlag
  Öz kışlığını gözünle seç.
 189. Sabanda sandırış bolsa örtgünde irteş bolmas
  Sabanda tartışma olursa, harmanda dövüş olmaz.
 190. Sabın sagrakka tegir
  [Tatlı] sözle bardağa erişilir.
 191. Saçratgudın korkmış kuş kırk yıl ayrı yıgaç üze konmas
  Tuzakdan korkmuş kuş kırk yıl çatal ağaca konmaz.
 192. Sakak bıçar, sakal okşar
  Çene biçer sakal okşar.
 193. Sakak okşar, sakal bıçar
  Çene okşar sakal biçer.
 194. Sart azukı arıg bolsa yolda yer
  Tüccar azığı (malı) temiz olsa yolda [kendi] yer.
 195. Sınamasa arsıkar, sakınmasa utsukar
  Sınamayan aldanır, sakınmayan yutulur.
 196. Soğuşup uruşur, otra ton titişür
  Soğuşup vuruşulur, ortada don yırtılır.
 197. Sözğe süçünse bulun barır
  Söze dalan tutsak olur.
 198. Sub içürmesge süt ber
  Su içirmeze süt ver.
 199. Sub körmekinçe etük tartma
  Suyu körmeyince etek toplama.
 200. Subuzganda ev bolmas, topurganda av bolmas
  Mezarlıkta ev olmaz, toprakta av olmaz.
 201. Sundılaç ışı ermes örtkün tepmek
  Serçenin işi değil harman tepmek.
 202. Süsegen uyka Tenğri münğüz bermes
  Süsen öküze Tanrı boynuz vermez.
 203. Tavgaç Kannınğ turkusı telim tenğlemedhip bıçmas
  Çin hanının ipeği çokdur ama denklemeden (ölçmeden) biçmez.
 204. Tagığ ukrukın egmes, tenğizni kaygıkın bügmes
  Dağı kement eğmez, denizi kayık bükmez.
 205. Tag tagka kabuşmas, kişi kişiğe kabuşur
  Dağ dağa kavuşmaz, kişi kişiye kavuşur.
 206. Tamu kapugın açar tabar
  Cehennemin kapısını açan maldır.
 207. Tapug taş yarar, taş başıg yarar
  Emir taş yarar, taş başı yarar,
 208. Taşıg ısrumasa öpmiş kerek
  Taşı ısıramayan öpmesi gerekir.
 209. Tatıg közre tikeniğ tüpre
  Farslı'ya dikkat et, dikeni bile kökle sök.
 210. Tatsız Türk bolmas, başsız börk bolmas
  Fars'sız Türk olmaz, başsız serpuş olmaz.
 211. Tayak bile taymas, tanuk sözün bütmes
  Dayak ile kayılmaz, tanık sözüne inanılmaz.
 212. Tay atatsa at tınur, oğul ereyse ata tınur
  Tay atlaşınca at dinlenir, oğul erince baba dinlenir.
 213. Taygan yügrügin tilkü sebmes
  Hızlı tazıyı tilki sevmez.
 214. Taz at taparçı bolmas
  Alaca at yükcü olmaz.
 215. Taz keliği börkçige
  Kelin geleceği [yer] börkçüdür.
 216. Tebey bedük erse mayakı bedük ermes
  Deve büyük ise, boku büyük olmaz.
 217. Tebey münüp koy ara yaşmas
  Deveye binip koyun[ların] arasına saklanılmaz.
 218. Tebi silkinse eşekke yük çıkar
  Deve silkinse eşeğe yük çıkar.
 219. Tebi yük kötürse, kamıç yeme kötürür
  Deve yük götürse, kaşığı rahat götürür.
 220. Tegirmende togmış sıçgan kök kökregiñe korkmas
  Değirmende doğmuş sıçan gök gürlemesinden korkmaz.
 221. Tegme kişi öz bolmas, yat yaguk tuz bolmas
  Değme kişi öz olmaz, yad kişi, hısımla denk olmaz.
 222. Telim sözüğ uksa bolmas, yalım kaya yıksa bolmas
  Çok sözü anlamak olmaz, yalçın kayayı yıkmak olmaz.
 223. Teñsizde tegirmen turgursa, yaragsızda yar bolmas
  Uygunsuz yere değirmen yapan yararsız ark yapar.
 224. Teşük subda belgürer
  Deşik (delik) suda belirir.
 225. Tezek karda yatmas, eygü ısız katmas
  Tezek karda yatmaz, iyilik kötülüğe katılmaz.
 226. Tılın tergiğe tegir
  Dil ile sofraya erişilir.
 227. Tılın tügmişni tısın yazmas
  Dilin düğümü diş ile çözülmez.
 228. Tikmeğinçe önmes, tilemegince bulmas
  Dikmeyince yetişmez, dilemeyince bulmaz.
 229. Tilkü öz yinige ürse uyuz bolur
  Tilki kendi inine ürüse uyuz olur.
 230. Tiriğ esen bolsa tañ öküş korur
  Kişi esen olsa (uzun yaşasa) şaşılacak çok şey görür.
 231. Tokum yüzüp kuyrukta biçek sıma
  Deriyi yüzüp kuyrukda bıçağı kırma.
 232. Tolum anutsa kulun bulur, tolum unutsa bulun bolur
  Kılıcı hazırlayan atı bulur, kılıcı unutan tutsak olur.
 233. Toyın tapugsak Tenğri sepinçsiz
  Şaman tapınsa da Tanrı sevinçsiz.
 234. Tünle bulıt örtense evlûk urı keldürmişçe bolur, Tanğda bulıt örtense evge yağı kirmişçe bolur
  Akşam bulut kızarsa, kadın oğul doğurmuşça olur, Tanda bulut kızarsa eve düşman girmişce olur.
 235. Tünle yorub kunduz sebnür, kiçikde eplenip ulgayu sebnür
  Gece yürüyen gündüz sevinir, küçükken evlenen yaşlanınca sevinir.
 236. Tütün kopursa işlenür
  Dumanı kaldıran islenir.
 237. Tütüşmeginçe tüzülmes, tüpirmeğinçe açılmas
  Dövüşmeyince düzelmez, tipişmeyince [hava] açılmaz.
 238. Tuzun birle uruş, utun birle tireşme
  Düz (mert) ile vuruş, alçak ile direşme.
 239. Ula bolsa yol azmas, bilig bolsa söz yazmas
  İşâret olsa yol şaşmaz, bilgi olsa söz yayılmaz,
 240. Ulugnı uluglasa kut bulur
  Uluyu ululayan, uğur bulur.
 241. Uluk yağırı ogulka kalır
  [Atın] omuz yarası oğula kalır.
 242. Uma kelse kut kelir
  Konuk gelirse uğur gelir.
 243. Umayka tapınsa oğul bolur
  Umay'a tapınsa oğlu olur
 244. Usukmışa sakıg kamug sub korunur
  Susamışa serab su görünür.
 245. Us üşgürse ölür
  Baykuş öterse [kişi] ölür.
 246. Uygur yıgaç uzun kes, temür kısga kes
  Uygur! ağacı uzun kes, demiri kısa kes.
 247. Üri kopsa oguş alkışur, yağı kelse imrem tepreşür
  Gürültü kopsa akraba koşuşur, düşman gelse halk debreşir.
 248. Yavlak tıllığ beğden kerü yalnğus tul yêğ
  Yavşak dilli beyden geri, yalnız dul yeğdir.
 249. Yagıñ erse kerek yundakı tegir
  Düşman gitse bile atının boku kalır.
 250. Yağını aşaklasa başka çıkar
  Düşman küçümsenirse başa çıkar.
 251. Yakadakı yalga galı eliğdeki ıçgınur
  Yakanı yalarken elindeki gider.
 252. Yalksa yeme yağ eyğü, köyse yeme kün eyğü
  Bıktırsa bile yağ iyi, yaksa bile gün[eş] iyidir.
 253. Yalñuk meñgü tirilmez, sınka kirüb kirü yanmas
  Kişi bengü (sonsuz) diri kalmaz, mezara girip geri dönmez.
 254. Yalñuk oglı munsuz bolmas
  Kişi oğlu dertsiz olmaz.
 255. Yalñuk oglı yokayur eyğü atı kalır
  Kişi oğlu yok olur, iyi adı kalır.
 256. Yalñuk ürülmüş kap ol, ağzı yazlıp alkınur
  Kişi şişirilmiş tulumdur, ağzı açılınca söner.
 257. Yalñus kaz ötmes
  Yalnız kaz ötmez.
 258. Yarın bulgansa el bulganır
  Kemik bulansa, halk bulanır.
 259. Yaş ot köymes, yalapar ölmes
  Yaş ot yanmaz, elçi öldürülmez.
 260. Yatnınğ yağlığ tiküsinden, öznünğ kanlığ yudhruk yêğ
  Elin yağlı lokmasından, kendi kanlı yumruğu yeğdir.
 261. Yayag atı çaruk, küçi azuk
  Yayanın atı çarık, gücü azıkdır.
 262. Yazıda böri ulısa ebde it bağrı tartışur
  Kırda börü ulusa, evde itin bağrı sızlar.
 263. Yazıdakı süvlin edhergeli, evdeki takagu uçgınma
  Kırdaki sülünü ararken, evdeki tavuğu kaçırma.
 264. Yazın katıglansa kışın sebnür
  Yazın katıklanan, kışın sevinir.
 265. Yazmas atım bolmas, yañılmas bilge bolmas
  Şaşmayan ok olmaz, yanılmayan bilge olmaz.
 266. Yazmas atım yağmur, yañılmas bilge yañku
  Şaşmayan ok yağmur, yanılmayan bilgin yankıdır.
 267. Yer basrukı tag, budun basrukı beğ
  Yerin başı dağ, halkın başı beğdir.
 268. Yıgaç uçuña yel tegir, körklüg kişiğe söz kelir
  Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz gelir.
 269. Yılan kendü eğrisin bilmes, tebi boynın eğri ter
  Yılan kendi eğrisini bilmez, deveye boynun eğri der.
 270. Yılan yarpuzdın kaçar, kanca barsa yarpuz utru kelür
  Yılan yarpuz otundan kaçar, nereye kaçsa yarpuz karşısına gelir.
 271. Yıparlıg kesürgüdin yıpar kitse yiyi kalır
  Amber kabından amber gitse de kokusu kalır.
 272. Yırak yer sabin arkış keldürür
  Uzak yerin haberini kervan getirir.
 273. Yitükliğ anası koyun açar
  Yitirdiğini anasının koynunda arar.
 274. Yogurkanda artuk ayak kösülse üşiyür
  Yorgandan artan ayak üşür.
 275. Yunt başın yularlab keñeldi
  Atın başını yularlayıp tedbir al.
 276. Yunt kazısı yağ
  Atın karın yağı iyisidir.
 277. Yurt kiçük bolsa angut bedük ur
  Yırtık küçük olsa da yamayı büyük vur.
 278. Yüpüşlüğ kelin keyeküni yapaş bulur
  Pahalı gelin güveyi yavaş bulur.
 279. Yüzge körme erdem tile
  Yüze bakma, erdem dilde.