Divanu Lugati't-Türk'den Şiirler

Türk

 1. Kaçan korse anı Türk
  Ne zaman görse Türk
 2. Budun anga aydaçı
  Halk şöyle der:
 3. Mungar tegir ulugluk
  Bundadır ululuk,
 4. Munda naru keslinür
  Bundan gayrıda kesilir.

Aşk

 1. Könglüm angar kaynayu
  Gönlüm ona kaynıyor,
 2. İçtin angar oynayu
  İçten ona oynuyor;
 3. Keldi manga boynayu
  Geldi bana nazlanıyor,
 4. Oynap meni argarur
  Oynayıp beni yoruyor.

 5. Bardı közüm yarukı
  Vardı gözüm yarığı (ışığı),
 6. Aldı özüm konukı
  Aldı özüm ruhunu,
 7. Kanda erinç kanıkı
  Nerede acep hani ki,
 8. Ümdi udin odgurur
  Şimdi uyku girmiyor.

 9. Üdik mini komıttı
  Sevgi beni coşturdu,
 10. Sakırç manga yumıttı
  Keder bana toplandı,
 11. Könglüm angar emitti
  Gönlüm ona meyletti,
 12. Yüzüm mening sargarur
  Yüzüm benim sararır.

 13. Kördi meni emleyü
  Gördü beni ilaçladı,
 14. Baktı manga imleyü
  Baktı bana selâmladı,
 15. Kadga köngül tumlıyu
  Birden gönül donuverdi,
 16. Kadgu meni turgurur
  Kaygı beni durdurur.

Savaş #1

 1. Kuvrı çuvaş kuruldı
  Hakan otağı kuruldu
 2. Tuğum tikip uruldı
  Tuğ dikilip vuruldu,
 3. Süsi otun uruldı
  Düşman ot gibi vuruldu
 4. Kançuk kaçak ol tutar
  Beği benden nasıl kaçar?

 5. Eren arıg örpeşür
  Erler yaman kabarır,
 6. Öçin kekin irteşür
  Öçle kinle bakışır
 7. Sakal tutup tartışur
  Sakal tutup tartışır
 8. Köksi ara ot tüter
  Göğsü ara ateş tüter.

 9. Alplar arıg alkışur
  Alplar yaman vuruşur,
 10. Küç bir bir üze alkaşur
  Güç bir-bir üzre birleşir,
 11. Bir bir üze alkaşur
  Bir-bir üzre birleşir,
 12. Edgermedip ok atar
  Ölümü unutur, ok atar.

 13. Öpkem kelip ogradım
  Öfkem gelip uğradım,
 14. Arslanlayu kürkredim
  Arslanlayıp kükredim,
 15. Alplar başın togradım
  Alpler başını doğradım,
 16. Emdi meni kim tutar
  Şimdi beni kim tutar?


  Tokuş=vuruş/savaş
 17. Tokış içre urıştım
  Tokuş içre vuruştum,
 18. Ulug birle karıştım
  Ulular ile karıştım,
 19. Tüküz atın yarıştım
  Tüküz atla yarıştım,
 20. Aydım emdi al Utar
  Bağırdım: Şimdi al utar!

 21. Alp erenni ödürdüm
  Alp erini dağıttım,
 22. Boynm arung kadirdim
  Boylarını yokedip kırdım,
 23. Altun kümüş yüdürdüm
  Altın gümüş yağmaladım,
 24. Süsi kaim kim öter
  Askeri çok, kim geçer?

 25. Küçi tengi tokıştı
  Gücüne dengi vuruştu,
 26. Oguş konum okuştı
  Evi obayı çağırdı,
 27. Çerig tapa yakıştı
  Çerilere doğru yaklaştı.
 28. Bizge kelip öç öter
  Bize gelip öç ister.

 29. Tıgraklamp seğirtti
  Yiğitlenip seğirtti,
 30. Erin atın yügürti
  Er atını koşturdu,
 31. Bizni kamug angıttı
  Bizi tümden şaşırttı,
 32. Andag süge kim yeter
  Bu orduya kim yeter?

 33. Tını yeme öçükti
  Sonuda yine yoruldu,
 34. Eri atı içikti
  Eri atı esir oldu,
 35. Işı takı çölükti
  Hali dahi sefil oldu,
 36. Sözin anıg kim tutar
  Sözünü onun kim tutar?

 37. Kanı akıp yuşuldı
  Kanı akıp fışkırdı,
 38. Kabı kamug teşildi
  Yücudu tümden deşildi,
 39. Ölüg bile koşıldı
  Ölüler ile koşuldu,
 40. Togmış küni üş batar
  Doğmuş güneşi batar.

Savaş #2

 1. Budraç yeme kudurdı
  Budraç yine kudurdu,
 2. Alpagutın adırdı
  Alpların ayırdı,
 3. Süsin yana kadirdi
  Ordusunu yine döndürdü,
 4. Kelgeli met irkeşür
  Gelmek üzre toplaşır.

 5. Usıtgan kuyaş kapsadı
  Sıcak güneş bastırdı,
 6. Umunçlug adaş tepsedi
  Umulan dost kıskandı,
 7. Ertiş suvın keçsedi
  İrtiş suyunu geçseydi,
 8. Budun anın ürküşü
  Boylar ondan ürküşür.

 9. Ertiş suvı Yemigi
  İrtiş suyu yimeği,
 10. Sıtgap tutar bileği
  Sıvayıp tutar bileği,
 11. Kür met anıg yüreği
  Pektir onun yüreği,
 12. Kelgeli met irkişür
  Gelmek için toplaşır.

 13. Kelse apang terkenim
  Gelse eğer hakanım,
 14. İtilge met Türk ünim
  Tamamlanır TÜrk birliğim,
 15. Yadılmagay terkinim
  Dağılmaz obam evim,
 16. Emdi çerig çergeşür
  Şimdi çeri dizilir.

 17. Bıçgas bitig kılurlar
  Ant bitiği yazarlar,
 18. And key yeme birürler
  Bağlılık andı içerler,
 19. Handın basut tiler
  Handan yardım dilerler,
 20. Basmıl Çomul tirkeşür
  Basmıl Çomul toplaşır.

 21. Basmıl süsin komıttı
  Basmıl ordusu coştu,
 22. Barca kelip yumıttı
  Varca (tümü) gelip toplaştı,
 23. Arslan tapa emitti
  Arslan'a doğru koşuştu,
 24. Korkup başı tezginür
  Korkup başları dolanır.

 25. Tünle bile köçelim
  Gece ile göçelim,
 26. Yamar suvın keçelim
  Yamar suyunu geçelim,
 27. Terngük suvın içelim
  Kaynak suyunu içelim,
 28. Yuvka yağı ovulsun
  Yufka düşman ovulsun.


  Yufka=zayıf
 29. Tang ata yortalım
  Tan ata yürüyelim,
 30. Budruç kanın irtelim
  Budruç kanın isteyelim,
 31. Basmıl begin örtelim
  Basmıl beyini yakalım,
 32. Emdi yiğit yuvulsun
  Haydi yiğitler yığılsın.

 33. Kıkrıp atıp kemşelim
  Haykırıp atı sürelim,
 34. Kalkan süngü çumşalım
  Kalkan süngü vuralım,
 35. Kaynap yan yumşalım
  Kaynayıp yine duralım,
 36. Katgı yağı yuvılsun
  Katı düşman yumşasın.

 37. Tegre alıp egrelim
  Daire çevre eğirelim,
 38. Attın tüşüp yügrelim
  Attan inip koşuşalım,
 39. Arslanlayu kükrelim
  Arslan gibi kükreyelim,
 40. Küçi anıng kevüsün.
  Gücü onun gevşesin

Ağıt

 1. Erdi aşın taturgan
  Konuk doyuran,
 2. Yavlak yagıg katargan
  Kötü düşman püskürten,
 3. Boynın tutup kadırgan
  Boynun tutup kıran;
 4. Bastı ölüm agtaru
  Bastı ölüm, yere devirdi.

 5. Erdi aşın taturgan
  Konuk doyuran,
 6. Yavlak yagıg kaçurgan
  Kötü düşman kaçıran,
 7. Ograk süsin kaytargan
  Ograğ ordusu püskürten;
 8. Bastı ölüm ahtaru
  Bastı ölüm, yere devirdi.

Bahar Geldi

 1. Yay baruban erküzi
  Yaz varıp, kar suları
 2. Aktı akın munduzı
  Aktı akın selleri;
 3. Togdı yaruk yulduzı
  Doğdu parlak yıldızı,
 4. Tıngla sözüm külgüsüz
  Dinle sözüm, gülünmez.

 5. Ağdı bulıt kükreyü
  Ağdı bulut, gürlüyor,
 6. Yağmur tolı sekriyü
  Yağmur, dolu sekiyor,
 7. Kalık anı ükriyü
  Rüzgâr onu sürüyor,
 8. Kanca barur belgüsüz
  Nereye varır bilinmez.

 9. Kurt kuş kamug tirildi
  Kurt kuş hepsi dirildi,
 10. Erkek tisi tirildi
  Erkek dişi derildi,
 11. Özgür alıp tarıldı
  Bölük bölük dağıldı,
 12. Yinka yana kirgüsüz
  İne yine girilmez.

 13. Türlüg çeçek yarıldı
  Türlü çiçek yarıldı,
 14. Barçın yadım kerildi
  İpek döşek gerildi,
 15. Uçmak yeri körüldi
  Cennet yeri görüldü,
 16. Tumlug yana kelgüsüz
  Soğuklar geri gelmez.

Kış ile Yazın Atışması

 1. Kış yay bile tokuştı
  Kış yaz ile döğüştü,
 2. Kıngır közün bakıştı
  Düşman gözle bakıştı,
 3. Tutuşkalı yakıştı
  Tutuşmaya yaklaştı,
 4. Utgalı mat ograşur
  Yenmek için uğraşır.

 5. Yay kış bile karıştı
  Yaz kış ile karıştı,
 6. Erdem yasın kurıştı
  Erdem yayını kuruştu,
 7. Çerig tutup küreşti
  Çeri tutup güreşti.
 8. Oktagalı utruşur
  Karşılıklı otraşır.

  KIŞ:
 9. Kış yaygaru savlayur
  Kış yaza söyler:
 10. Er at menin yavrayur
  Er, at benimle sertleşir,
 11. İğler yeme savrayur
  Hastalıklar iyileşir,
 12. Et yin takı bekrişür
  Et ve beden pekleşir.

  YAZ:
 13. Tumlıg kelip kapsadı
  Soğuk gelip kapladı,
 14. Kutlug yayıg tepsedi
  Kutlu yazı kıskandı,
 15. Karlap ajun yapsadı
  Karlayıp dünyayı kapattı,
 16. Et yin üşüp emrişür
  Vücut üşüyüp titreşir.

  KIŞ:
 17. Sende kopar çadanlar
  Sende çıkar çiyanlar,
 18. Kudgu singek yılanlar
  Sivri sinek, yılanlar,
 19. Düg ming kayu tümenler
  Binlerle, tümenlerle
 20. Kudruk tikip yügrüşür
  Kuyruk dikip koşuşur.

  YAZ:
 21. Senden kaçar sundılaç
  Senden kaçar çalı kuşu,
 22. Mende tınar kargılaç
  Bende diner kırlangıç,
 23. Tatlıg öter sanduvaç
  Tatlı öter bülbüller,
 24. Erkek tisi uçruşur
  Erkek dişi çiftleşir.

  KIŞ:
 25. Öl kar kamug kışm iner
  Yağmur kar kışın yağar,
 26. Aşlık tarıg anın öner
  Aşlık ekin onunla biter,
 27. Yavlak yağı mende tınar
  Kötü düşman bende diner,
 28. Sen kelipen tepreşür
  Sen gelince depreşir.

  YAZ:
 29. Balçık balık yoğrulur
  Balçık çamur yoğrulur,
 30. Çıgay yavuz yıgrılur
  Yoksul düşkün büzüşür,
 31. Erngekleri ogrulur
  Parmakları titreşir,
 32. Odguç bile evrişür
  Kıvılcımla güreşir.

Kurt Peşinde

 1. Kiçe turup yorır erdim
  Gece durup yürür idim,
 2. Kara kızıl böri kördüm
  Kara kızıl börü gördüm,
 3. Katıg yanı kura kördüm
  Katı yayımı kura gördüm,
 4. Kaya körüp baku ağdı
  Kurt görüp tepeden ağdı.

 5. Ikılaçım erig boldı
  Atım yüzer gibi koştu,
 6. ‘Erig bolgu yeri kördi
  Çünkü koşmak sırasıydı,
 7. Bulıt örüp kök örtüldi
  Bulut çıkıp, gök örtüldü,
 8. Tuman turup tolı yaydı
  Duman durup, dolu yağdı.

 9. Udu barıp öküş ivdim
  Ardından varıp çok koştum,
 10. Telim yorıp küçi kevdim
  Güçten düşürüp iyice yordum,
 11. Atım birle tegü evdim
  Atım ile yanına geldim,
 12. Meni körüp yini ağdı
  Beni gördü, tüyü ürperdi,

 13. itim tutup kodı çaldı
  İtim tutup yere çaldı,
 14. Anıg-tüsin kıra yoldı
  Onun tüyünü kırıp yoldu,
 15. Başın alıp kodı çaldı
  Başını alıp yere çaldı,
 16. Boguz alıp tükel bogdı
  Boğazını alıp (ısırıp) boğdu.

Dedim - Dedi

 1. Aydum angar sevük
  Dedim: Sevgilim,
 2. Bizni tapa nelük
  Bize nasıl geldin?
 3. Keçting yazı kerik
  Ovaları nasıl geçtin?
 4. Kırlar ediz bedük
  Kırlar yüksek, büyük.

 5. Aydı sening udu
  Dedi: Senin için
 6. Emgek telim ıdu
  Emek çektim;
 7. Yumşar katıg udu
  Katı dağlar yumşadı,
 8. Könglüm sanga yüğrük
  Gönlüm sana yüğrük.

Bilgi

 1. İdimni öger men
  Tanrımı överim ben,
 2. Biligni yüger men
  Bilgiyi yığarım ben,
 3. Köngülini tüger men
  Gönlümü bağlarım ben,
 4. Erdem üze türlünür
  Erdem üzre dürülür.

 5. Ulugnı tiler men
  Ululuk dilerim ben,
 6. Ta varın yüler men
  Malla desteklerim ben,
 7. Tilekni bular men
  Dileği bulurum ben,
 8. Yılkım angar üplenür
  Yılkım ondan yağmalanır.

 9. Biligni irdedim
  Bilgiyi aradım,
 10. Bögnüni undurdum
  Bilgeyi izledim,
 11. Özümni adırdım
  Özümü ayırdım,
 12. Yalgıl atım yazlınur
  Yeleli atım çözülür.

Gece

 1. Yarattı yaşıl çeş
  Yarattı yeşil çeş,
 2. Savurdı örüng kaş
  Savurdu beyaz kaş,
 3. Tizildi karakuş
  Dizildi karakuş (yıldız),
 4. Tün kün üze yörkenür
  Gece, gündüz dolanır.

Aşk Ateşi

 1. Üdik otı tutunup öpke yürek kagrulur; Özüm mening budursın otı anıng çaklanur
  Aşk ateşi tutuşup öfke yürek kavrulur; Özüm benim bıldırcın, onun ateşinde döner.

 2. Köngli köyüp kanı kurıp ağzı açıp katgurar; Sızgurgalır üdikler essiz yüzi burkurar
  Gönlü yanıp, kanı kuruyup; ağzını açıp güler;Aşktan erimek üzredir, yazık, yüzü solar.

 3. Kizlep tutar sevüglüg adrış küni belgürer; Başlıg közüg yapsama yaşı anıng savrukar
  Gizli tutar sevgilisini, ayrılış günü belli olur; Yaralı gözü kapama, yaşı onun savrulur.

Beyitler

 1. Erdi uza erenler erdem begi bilig tag; Aydı öküş öğütler könglüm bolur angar sag
  Geçmişte vardı erenler, erdem beyi, bilgi dağdı; Söylediler çok öğütler, andıkça gönlüm sağaldı.

 2. Bardı eren konuk körüp kutka sakar; Vardı yavuz oyuk körüp evni yıkar
  Vardı eren konuğu görüp uğur erler; Kaldı kötüler, hayal görüp evini yıkar.

 3. Algıl öğüt mendin oğul erdem tile; Boyda ulug bilge bolup bilging ula
  Al öğüt benden oğul erdem dile; Boyda ulu bilge olup bilgin yayıla.

 4. Öç kek kamug kişining yalmguk üze alım bil; Edgülüküg ugança eliging bile telim kil
  Öç, her kişinin üzerindeki borcudur, bil; İyiliği elin yettiği ölçüde çok kıl.

 5. Körklüg tonug özüngke tatlıg aşıg adınka; Tutgıl konuk agırlıg yadsun çavmg budunka
  Görkemli donu (giysi) kendine, tatlı aşı başkasına; Konuğa itibar et, yayılsın ünün boyuna.

 6. Kışka itin kelse kah kutlug yay; Tün kün keçe alkmur ödlek bile ay
  Kışa hazırlan gelse de kutlu yaz, Gece gündüz geçer tükenir zaman ile ay.

 7. Erdem tile ögrenüpen bolma küvez; Erdemsizin ögünse engmegüde enger
  Erdem dile öğrenip olma mağrur; Erdemsiz öğünse de imtihanda şaşar.

 8. Kut kıvıg birse idim kulmga; Künde ışı yüksepen yokar ağar
  Kut devlet verse Tanrım kuluna; Her gün işi yükselip yukarı ağar.