Odgurmış'ın Hastalanarak Öğdülmiş'i Çağırdığını Söyler

 1. Odgurmış İglig Bolup Öğdülmişni Ündemişin Ayur
  Odgurmış'ın Hastalanarak Öğdülmiş'i Çağırdığını Söyler
 2. Bu künlerde bir tün bu ögdülmiş e, turup yatğalır erdi yastap baş a
  Günlerden bir gün Öğdülmiş başını yatağa koyup, uyumak üzere iken,
 3. Kapuğda ün itti bedük ündedi, kişi ıdtı tavrak baka kör tedi
  Birinin kapıda gürültü ettiğini ve yüksek sesle bağırdığını duydu ve "Git, bak!" diye, acele birini gönderdi.

  Oğlan cevabı Öğdülmişke
  HİZMETÇİNİN ÖĞDÜLMİŞ'E CEVABİ
 4. Yumuşçı bakıp aydı bir er-turur, sözüm bar tuşayın teyü yol kolur
  Hizmetçi baktı: —Bir adam gelmiş, söylenecek sözüm var diye, yanınıza girmek istiyor — dedi.

  Öğdülmiş suali Oğlanka
  ÖĞDÜLMİŞ'İN HİZMETÇİYE SUÂLİ
 5. Yana aydı barğıl ayıtğıl sözi, ne ermiş negü ter kim ermiş özi
  Öğdülmiş : — Git, sor, sözü ne imiş, kim imiş, ne söyleyecekmiş — dedi.

  Oğlan suali yumuşçıka
  HİZMETÇİNİN HABERCİYE SUÂLİ
 6. Yana çıktı oğlan ayıttı sözin, kayun kelmişin hem tilekin özin
  Hizmetçi tekrar çıktı ve gelene nereden geldiğini, kim olduğunu, arzusunun ne olduğunu sordu.

  Yumuşçı cevabı Oğlanka
  HABERCİNİN HİZMETÇİYE CEVABI
 7. Bu er aydı odğurmış ıdtı meni, sözüm bar kadaşın köreyin kanı
  O— Beni Odgurmış gönderdi, bir sözüm var, haydi, kardeşini göreyim — dedi.

  Oğlan cevabı Öğdülmişke
  HİZMETÇİNİN ÖĞDÜLMİŞ'E CEVABI
 8. Ukup kirdi aydı negü aymışın, kadaşı anıñdın yumuş ıdmışın
  Hizmetçi geri dönüp, onun dediklerini ve kardeşinin onun vasıtası ile bir haber göndermiş olduğunu söyledi.

  Öğdülmiş suali yumuşçıka
  ÖĞDÜLMİŞ'İN HABERCİYE SUÂLİ
 9. Kopa keldi terkin añar kıldı yol, bu er kirdi ötrü selâm kıldı ol
  Öğdülmiş derhâl yerinden kalkıp, onu içeri almalarını söyledi, adam bunun üzerine girip, selâm verdi.
 10. Ayıttı kayudın kelir sen teyü, tilekiñ ne erki sözüg ay bügü
  Öğdülmiş ona: -—Nereden geliyorsun— diye sordu —arzun ve sözün nedir, ey hakîm, söyle — dedi.

  Yumuşçı cevabı Öğdülmişke
  HABERCİNİN ÖĞDÜLMİŞ'E CEVABI
 11. Bu aydı meni ıdtı odğurmışa, saña aydı kelgil maña bir tuşa
  Haberci : — Beni buraya Odgurmış gönderdi, senin için, gelsin, onu bir göreyim, dedi.
 12. Ağır boldı köñli yatur ınçıkın, tegip tuş añar bir ay köñli yakın
  Artık ağırlaştı, bitkin bir hâlde yatıyor, ey gönülü yakın, gidip onu bir görün — dedi.

  Öğdülmiş cevabı yumuşçıka
  ÖĞDÜLMİŞ'İN HABERCİYE CEVABI
 13. Yanut berdi ögdülmiş aydı kel e, negü erse yegil baralım bile
  Öğdülmiş cevap verdi: — Gel, bir şeyler ye, beraber gideriz—dedi.

  Yumuşçı cevabı Öğdülmişke
  HABERCİNİN ÖĞDÜLMİŞ'E CEVABI
 14. Unamadı aydı kadaşıñ hâlı, yavuzrak ay bilgem köner teg yolı
  Haberci bunu kabul etmedi ve: — Kardeşinin hâli çok ağırdır, ey bilginim, yolcu gibi görünüyor.
 15. Men aşnu barayın seniñdin oza, sen akru udu kel ay kılkı tüze
  Ben acele önceden gideyim, ey temiz kalpli insan, sen yavaşça arkadan gel — dedi.
 16. Kapuğdın yana evre yandı ive, eñip kaldı ögdülmiş elgin ova
  Kapıdan tekrar koşarak geri döndü, Öğdülmiş ellerini ovuşturarak, şaşırmış bir hâlde kaldı.
 17. Turup evke kirdi idi kadğuluğ, sevinç kitti boldı sakınçı uluğ
  Kalkıp, derin kaygı içinde eve girdi, neşesi kaçtı, büyük bir yeise kapıldı.
 18. Yatu kördi ança usı kelmedi, tüni boldı yılça yitip bolmadı
  Bir müddet yattı, baktı ki, uykusu gelmiyor, gecesi yıl kadar uzadı, bitmek bilmedi.
 19. Közin yumdı erse udımak tilep, usı uçtı bardı közindin yırap
  Uyumak arzusu ile gözlerini kapamak istedi, fakat gözünden uykusu uçup gitti.
 20. Yana turdı ança bu oldurdı a, sarığ tañ ata keldi oñdurdı a
  Tekrar kalkıp, bir parça oturdu, sarı tan atmağa başladı ve yayını kurdu.
 21. Çeçeklikte sandvaç ünün sumlıdı, üdiklig eşitti köñül yelgüdi
  Bahçede bülbül yabancı bir dilde bir şeyler söyledi, bunu duyan sevdâlının gönlü tutuştu.
 22. Atın mindi bardı kadaşı tapa, tegip kirdi tuştı elig yüz öpe
  Atına bindi ve kardeşine doğru gitti, varıp girdi, el ve yüzünü öperek, onunla buluştu.
 23. Kadaşını kördi uzatu yatur, çögesin töşenmiş yiñin yastanur
  Kardeşine baktı, uzanarak yatmış, abasını döşenmiş ve başını yenine yaslamıştı.

  Öğdülmiş suali Odgurmışka
  ÖĞDÜLMİŞ'İN ODGURMIŞ'A SUÂLİ
 24. Ayıttı ne boldı özüñ ay kadaş, seni kördüm emdi köñül boldı baş
  Öğdülmiş:—Ey kardeş, sana ne oldu, seni böyle görünce, gönülüm yaralandı — dedi.

  Odgurmış cevabı Öğdülmişke
  ODGURMIŞ'IN ÖĞDÜLMİŞ'E CEVABI
 25. Ayur ay kadaşım yolum köñelir, ölüm tutğakı tuttı öz barğalır
  Odgurmış cevap verdi : — Ey kardeşim, yolum göründü, ölüm öncüsü yakaladı, artık gitmek üzereyim,
 26. Seniñ bir yüzüñni köreyin teyü, saña tegdi emgek okıdım berü
  Yüzünü bir defa daha göreyim diye seni buraya çağırdım, sana zahmet oldu — dedi.

  Öğdülmiş cevabı Odgurmışka
  ÖĞDÜLMİŞ'İN ODGURMIŞ'A CEVABI
 27. Yanut berdi ögdülmiş aydı ay cân, tirig bolsa yalñuk yorır ig toğan
  Öğdülmiş cevap verdi : —Ey canım, insan hayatta oldukça, acılara ve hastalığa mâruz kalabilir — dedi —
 28. Yavuz kılma könlüñ tiliñni yığ a, yazukka kefâret bolur ig toğa
  Gönülüne fena şeyler getirme, böyle şeyler söyleme, ağrı ve hastalık günahlara kefaret olur.
 29. Negü ter eşitgil biliglig sözi, bilig ol kiterdeçi köñül tozı
  Bilgilinin sözü ne der, dinle, gönülün tozunu gideren bilgidir.
 30. Yazukka kefâret ig ol kör saña, yazuksuz kişi kim ayu ber maña
  Senin için bu hastalık günahların kefaretidir, günahsız kim var, bana söyle.
 31. Kişi iglese barça töklür yazuk, yazuk tökse kutlur kişi ay toña
  İnsan .hastalanırsa, onun bütün günahları dökülür, ey kahraman, günah dökülünce, insan kurtulur.
 32. Kişi barça yazuk kılur az üküş, yazuksuz kişi bu ajunda küsüş
  Her insan az-çok günah işler, günahsız insan bu dünyada nâdirdir.
 33. İgiñ edgü bolğa esen bolğa sen, yazukuñ arığay muyan bulğa sen
  Hastalığın iyileşecek ve sen de sıhhate kavuşacaksın, günahın temizlenecek ve sevaba nail olacaksın.
 34. Nelük tilde körksüz yorıtur sen söz, ölürüñ ne bildiñ ayâ köñli tüz
  Niçin böyle fena-fena sözler söylüyorsun, ey temiz kalpli insan, öleceğini neden anladın.

  Odgurmış cevabı Öğdülmişke
  ODGURMIŞ'IN ÖĞDÜLMİŞ'E CEVABI
 35. Yanut berdi odğurmış aydı sebeb, ölümüg tüşümde yaruk kıldı rab
  Odgurmış cevap verdi : — Sebebi şudur, rabbim rüyamda bana ölümü gösterdi — dedi —
 36. Tüşedim tüşümdin açıldı maña, ölürüm ukuldı maña ay toña
  Rüya gördüm, rüyamda bu bana belli oldu ve öleceğim anlaşıldı, ey kahraman.
 37. Bayat edgü isiz yorıtsa kazâ, yorıtur anı yatsa tünle uda
  Tanrı, iyi veya kötü, kazasını bildirmek isterse, bunu gece yatarken, uykuda bildirir.

  Öğdülmiş cevabı Odgurmışka
  ÖĞDÜLMİŞ'İN ODGURMIŞ'A CEVABI
 38. Yanut berdi ögdülmiş aydı bu söz, yeme edgü ermez ayâ köñli tüz
  Öğdülmiş cevap verdi : — Ey temiz kalpli insan, bu söz de iyi değildir — dedi —-
 39. Ölür erse iglep kişi tegme ig, kişi kalmağay erdi yerde tirig
  İnsan her hastalıktan Ölse idi, yer yüzünde canlı kimse kalmazdı.
 40. Tirig yalñuk oğlı igin igler ök, kamuğ ig ölüm birle kesmez bu kök
  Hayatta insan-oğlu her vakit hastalanabilir, fakat her hastalık bu kökü ölümle kesmez.
 41. Tüşer ök kişi tüş udısa yatıp, anı yörgüçiler yörer uz itip
  insan yatıp, uyursa, rüya görür, ancak tâbirciler onu iyi bir şekilde yorabilir.