Öğdülmiş Odgurmış'a Rüya Tâbirini Söyler

 1. Öğdülmiş Odgurmışka Tüş Yörügin Ayur
  Öğdülmiş Odgurmış'a Rüya Tâbirini Söyler
 2. Bu tüş ilmi bilgü kerek aşnu ked, yöre bilse ötrü idi saknu ked
  Rüyayı yorabilmek için, önce bu tâbir ilmini çok iyi bilmek lâzımdır.
 3. Telim törlüg ol emdi tüşke yörüg, anı bilgü barça ay kılkı örüg
  Bu rüya tâbiri çok çeşitlidir, ey sakin tabiatli insan, bunların hepsini bilmek gerekir.
 4. Biligsizke ayma tüşüñni aça, bilirke ayıt tüş ayıtma keçe
  Bilgisize rüyanı açma ve anlatma, rüyanı bilene sor ve bunu geciktirme.
 5. Kiçeki tüşüñke yörügi adın, yana körse kündüz körügi adın
  Gece gördüğün rüyanın tâbiri başka, gündüz gördüğün rüyanın tâbiri başkadır.
 6. Bu tüş ilmiñe baksa şartı üküş, munı bilgü aşnu yetürse ukuş
  Bu rüya tâbiri, dikkat edersen, bir çok şartlara bağlıdır, buna akıl erdirmek için, önce şunları bilmek lâzımdır.
 7. Tüşüg yörmegü öz köñülçe körüp, yeme aymağu tegme erke turup
  Rüya görünce, onu kendi gönülüne göre yormamah ve her kese bunu söylememelidir.
 8. Tüşüñ barça tüş tep tilin yörmegü, bu tüşnüñ yörügi telim ay bügü
  Her rüyayı da rüya diye yormamah, ey hakîm, rüyanın tâbiri çoktur.
 9. Tüşüñ yörme yörse bilig birle yör, kıyâs mani birle idi yetrü kör
  Rüyanı yorma, yorarsan, bunu bilerek yor ve mânasını dikkatle mukayese et.
 10. Kişi tüş tüşese yörügke barır, yöre bilmese tüşnüñ asğı kalır
  İnsan nasıl yorarsa, rüya ona göre zuhur eder, tâbir etmesini bilmezsen, rüyanın faydası yoktur.
 11. Negü ter eşitgil ay bilgi teñiz, bu söz işke tutğıl kızartğıl meñiz
  Denizler kadar geniş bilgili insan ne der, dinle, bu söze göre hareket et, yüzün gülsün.
 12. Yörügke barır tüş tuşüñ yakşı yör, tüpi aslı bilgil ukuş birle kör
  Rüya yormağa bakar, rüyanı dikkatle, bilerek ve anlayarak yor.
 13. Neteg yörse tüşni anı teg bolur, yavuz yörme tüşni saña kılğa kor
  Rüyayı nasıl yorarsan, neticesi ona göre olur, rüyayı kötüye yorma, sana zararı dokunur.
 14. Telim tüş bolur yem içimke barır, yarağsız yemiş bolsa teñsiz kelir
  Bir çok rüyalar vardır ki, yemek ve içmekten gelir, yaramayan yemekler yenilmiş ise, rüya da uygunsuz olur.
 15. Takı bir tüş ol kör bu yıl faslıña, tadusı küçenip barır aslıña
  Bâzı rüyalar vardır ki, yılın mevsimlerine bağlıdır, ahlattan biri kuvvetlenerek, rüyayı kendi aslına çeker.
 16. Yıl ülgi yaz erse kiçig erse er, kızıl körse barça yağız körse yer
  Yılın mevsimi bahar ve insan da çok genç ise, her şeyi kızıl ve yeri kara görürse,
 17. Anı kan küçemiş bolur belgülüg, ayu ber kan alsun añar ülgülüg
  Belli ki, onun kanı kuvvetlenmiştir, ona bir mikdar kan aldırması tavsiye edilir.
 18. Yıl ülgi yay erse tüşegli yegit, sarığ al tüşese ya kürküm ögit
  Yılın mevsimi yaz ve rüya gören delikanlı ise, rüyasında sarı, penbe renklerle safran veya öğütülmüş bir şey görürse,
 19. Sarığı küçenmiş bolur ay bügü, özini boşutğu terengbin yegü
  Ey hakîm, onun safrası kuvvetlenmiş olur, midesini boşaltması ve kudret-halvası yemesi lâzımdır.
 20. Yıl ülgi küz erse er erse orut, kara körse tağ ya kuduğ körse üt
  Yılın mevsimi güz ve insan da geçkin bir yaşta ise, rüyasında siyah, dağ, kuyu veya çukur görürse,
 21. Bu sevdâ küçenmiş bolur ay kadaş, ot içgü meñesin arıtğu adaş
  Ey kardeş, onun sevdası kuvvetlenmiştir, ey dostum, o ilâç içmeli ve beynini temizlemelidir.
 22. Kış erse yana tüş körügli karı, akar suv tüşese ya buz kar tolı
  Mevsim kış ve rüya gören de ihtiyar ise, rüyasında akar su veya buz, kar ve dolu görürse,
 23. Küçenmiş bolur kör anıñ balğamı, isig neñ yitürgü içürgü emi
  Onun balgamı kuvvetlenmiş olur, bunun ilâcı ona sıcak şeyler yedirmek ve içirmektir.
 24. Takı biri azğas-u ahlâm bolur, bu tüşke yörüg yok ay kılkı unur
  Bir de bir nevi karışık rüyalar vardır, ey kudretli insan, bu rüyalara tâbir yoktur.
 25. Keçe saknu yatsa anı körse tüş, añar ma yörüg yok anıñ yanğı tuş
  Bir kimse akşam bir şey düşünerek yatar ve bunu rüyasında görürse, bunun için de uygun bir tâbir yoktur.
 26. Takı bir tüş ol körse yektin bolur, tüşegli anı körse suvka yunur
  Yine bir rüya vardır ki, bu şeytandan gelir, bu rüyayı gören kimse gusül etmelidir.
 27. Yana pişesin körse tüşte kör er, añar ma yörüg yok ay kılkı kür er
  Eğer bir kimse rüyada kendi san'atini görürse, ey cesur insan, bunun da tâbiri yoktur.
 28. Munı barça bilgü yetürgü ukuş, adırğu üdürgü anın yörse tüş
  Bunların hepsini iyice bilmeli, anlamalı, ayırmalı, seçmeli ve sonra rüyaları tâbir etmelidir.
 29. Negü ter eşitgil muabbir hakim, ayıtğu kerek er tüşer erse kim
  Rüya tâbir eden hakîm ne der, dinle, rüyayı kim görmüş ise, tâbirini de o sormalıdır.
 30. Bu tüş körse yörme bilü bilmeyü, neteg yörse tüşni bolur anlayu
  Rüya görünce, onu bilir-bilmez yormamalı, rüya nasıl yorulursa, öyle çıkar.
 31. Sakınç körse tüşte yanutı sevinç, sevinç körse kadğu bolur yığlayu
  Kederli bir rüya görülürse, bunun karşılığı sevinçtir, sevinç görülürse, kaygı gelir ve insanı ağlatır.
 32. Bir ök yañlığ ermez bu tüşke yörüg, munı ked sakıñu ay kılkı örüg
  Her rüya aynı şekilde tâbir edilmez, ey mekîn insan, bunu çok iyi düşünmelidir.
 33. Kara âm tüşiñe yörügi adın, adın boldı begler tüşi kör adın
  Avam rüyasının tâbiri başka, beylerinki ise, başkadır, dikkat et.
 34. Sevinç körse tüşte oyun ya büdig, sakınç kadğularka açıldı sezig
  Bir kimse rüyasında neş'e, oyun ve raks görürse, keder ve kaygılar başlayacak demektir.
 35. Yana yığlasa tüşte körse sakınç, erej birle avnur bulur miñ sevinç
  Eğer biri rüyada ağlar ve keder görürse, o kimse rahat içinde avunur ve bin türlü sevinç bulur.
 36. Yana tüş bolur kör yörügi anıñ, adınka bolur asğı bolmaz seniñ
  Bir de öyle rüya vardır ki, bunun tâbiri başkasını ilgilendirir, sana bir faydası olmaz.
 37. Kişike körüp yörlür emdi bu tüş, añar yakşığ erse yağutur ukuş
  Rüya adamına göre tâbir edilir, yorarken, akıl ona uygun olanı yakıştırır.
 38. Tüş ol kör anı körse beklik bulur, ol-ok tüş takı birni iglig kılur
  Rüya vardır ki, onu gören sıhhate kavuşur, aynı rüya başka birini hasta eder.
 39. Munı barça bilgü kerek ay kadaş, anın ötrü yörse tüşüg ay adaş
  Ey kardeşim, bunun hepsini bilmek gerek, ey dostum, rüya ondan sonra yorulur.
 40. Negü ol tüşüñni maña ay aça, anı men yöreyin kör adra seçe
  Şimdi sen nasıl bir rüya gördün, bana bunu iyice anlat, ben de onu düşünüp-taşınarak, tâbir edeyim.