Aşk İmamdır Bize

Işk îmâmdur bize gönül cemâ'at
Kıblemüz dost yüzi dâimdür salât

Cân dost mihrâbına secdeye vardı
Yüz yire uruban ider münâcât

Biş vakt tertîbümüz bir vakte geldi
Biş bölük oluban kim kıla tâ'at

Şerî'at eydür bize şartı bırakma
Şart ol kişiyedür ider hıyânet

Dost yüzin göricek şirk yagmâlandı
Anunçün kapuda kaldı şerî'at

Münâcât gibi vakt olmaz arada
Kim ola dostıla bu demde halvet

Kimsene dînine hilâf dimezüz
Dîn tamâm olıcak togar mahabbet

Erenler nefesidür devletümüz
Anunçün fitneden olduk selâmet

Kâlû belî didük evvelki demde
Dahı bugündür ol dem ü bu sâ'at

Togrılık bekleyen dost kapusında
Gümânsuz ol bulur İlâhî devlet

Yûnus öyle esîrdür ol kapuda
Diler ki olmaya ebedî râhat

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Aşk imamdır bize, gönül cemaat,
Kıblemiz dost yüzü, daimdir salat.

Can dost mihrabına secdeye vardı,
Yüz yere vurarak eder münacat.

Beş vakt tertibimiz bir vakte geldi,
Beş bölük olarak kim kıla taat.

Şeriat der ki bize şartı bırakma,
Şart o kişiyedir eder hiyanet.

Dost yüzün görecek şirk yağmalandı,
Onun için kapıda kaldı şeriat.

Münacat gibi vakt olmaz arada,
Kim ola dost ile bu demde halvet.

Kimsenin dinine hilaf demeyiz,
Din tamam olacak doğar muhabbet.

Erenler nefsidir şu devletimiz,
Onunçün fitneden olduk selamet.

Kalu bela dedik evvel ki demde,
Dahi bugündür o dem ve bu saat.

Doğruluk bekleyen dost kapısında,
Gümansız o bulur İlahi devlet.

Yunus öyle esirdir o kapıda,
Diler ki olmaya ebedi rahat.