Aşkın Şarabın İçeli

Işkun şarâbın içeli kandalıgum bilimezem
Şöyle yavı kılam beni isteyüben bulımazam

Deryâ-yı ummân olmışam güherlere kân olmışam
Şöyleki hayrân olmışam kendözüme gelimezem

Yoluna basaldan kadem varlıgumı kıldum adem
Gözden tolanma dem-be-dem kim sensüz ben olımazam

Tolalı hüsnün illere hayrân kamu gönüllere
Niçe tolusın dillere senden nişân alımazam

Işkunıla mest olalı derdüni her dem bulalı
Visâl nişânın alalı Cennet'lere kalımazam

Benüm dürüp bünyâdumı Yûnus ezelden adumı
Kesdüm kamudan dadumı ışkundan ayrılımazam

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Aşkın şarabın içeli, kandalığım bilemezim,
Şöyle yavu kılam beni, isterim ben bulamazım.

Deryayı umman olmuşum, gevherlere kan olmuşum,
Şöyleki hayran olmuşum, kendözüme gelemezim.

Yoluna basaldan kadem, varlığımı kıldım adem,
Gözden dolanma dembedem ki sensiz ben olamazım.

Dolalı hüsnün illere, hayran kamu gönüllere,
Nice dolasın dillere, senden nişan alamazım.

Aşkın ile mest olalı, derdini her dem bulalı,
Visal nişanın alalı cennetlere kalamazım.

Benim dürüp bünyadımı, Yunus ezelden adımı,
Kestim kamudan tadımı, aşkından ayrılamazım.