Bu Dünyanın Meseli

Bu dünyânun meseli bir ulu şâra benzer
Velî bizüm ömrümüz bir tîz bâzâra benzer

Her kim bu şâra geldi bir lahza karâr kıldı
Girü dönüp gitmegi gelmez sefere benzer

Bu şârun evvel dadı şehd ü şekerden şîrîn
Âhir acısını gör şu zehr-i mâra benzer

Evvel gönül almagı hûblara nisbet ider
Âhir yüz döndürmegi acûz mekkâra benzer

Bu şârun hayâlleri dürlü dürlü hâlleri
Aldamış gâfilleri câzû ayyâra benzer

Bu şârda hayâllerün haddi vü şumârı yok
Bu hayâle aldanan otlar tavara benzer

Bu şârdan üç yol çıkar biri cennet biri nâr
Birisinün arzûsı maksûd dîdâra benzer

Bu şârun sultânı var cümleye ihsânı var
Sultânıla bilişen yog iken vara benzer

Kendü mikdârın bilen bildi kendü hâlini
Velî dahı ışkıla evvel bahâra benzer

Bî-çâre Yûnus'ı gör derdile hayrân olmış
Anun her bir nefesi şehd ü şekere benzer

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Bu dünyanın meseli bir ulu şara benzer,
Veli bizim ömrümüz bir tiz pazara benzer.

Her kim bu şara geldi, bir lahza karar kıldı,
Geri dönüp gitmesi gelmez sefere benzer.

Bu şarın evvel tadı baldan, şekerden şirin,
Ahir acısını gör zehirli mara benzer.

Evvel gönül almağı hublara nispet eder,
Ahir yüz döndürmeği çirkin mekkara benzer.

Bu şarın hayalleri türlü türlü halleri,
Aldamış gafilleri cadı ayyara benzer.

Bu şarda hayallerin haddi ve sınırı yok,
Bu hayale aldanan otlar davara benzer.

Bu şardan üç yol çıkar biri cennet biri nar,
Birisinin arzusu maksut didara benzer.

Bu şarın sultanı var cümleye ihsanı var,
Sultan ile bilişen yok iken vara benzer.

Kendi miktarın bilen, bildi kendi halini,
Veli dahi aşk ile evvel bahara benzer.

Biçare Yunus'u gör, dert ile hayran olmuş,
Onun her bir nefesi bal ve şekere benzer.