@𝕏
Türk Bitig

Can Olgıl Can İçinde

Cân olgıl cân içinde kalma gümân içinde
İstedügün bulasın yakın zamân içinde

Rükû sücûda kalma amelüne tayanma
İlm ü amel gark olur nâz u niyâz içinde

İkiligi terk itgil birlik makâmın tutgıl
Cânlar cânın bulasın iş bu dirlik içinde

Oruç-namâz zekât hac cürm ü cinâyet durur
Fakîr bundan âzâddur hâss-ı havâs içinde

Şerîat korıcıdur hakîkat ordusında
Senün içün korınur hâsıl ordu içinde

Cânlar cânın bulasın sen dahı cân olasın
Işkıla teferrücün ola dîdâr içinde

Ayne'l-yakîn görüpdür Yûnus Mecnûn olupdur
Bir ile bir olupdur Hakke'l-yakîn içinde

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Can olgil can içinde, kalma güman içinde,
İstediğin bulasın yakın zaman içinde.

Rükü sücuda kalma, ameline dayanma,
İlmi amel gark olur naz ve niyaz içinde.

İkiliği terkedip, birlik makamın tutup,
Canlar canın bulasın işbu dirlik içinde.

Oruç, namaz, zekat, hac, suç ve cinayet olur,
Fakir bundan azattır hassı havas içinde.

Şeriat korucudur hakikat ordusunda,
Senin için korunur hasıl ordu içinde.

Canlar canın bulasın, sen dahi can olasın,
Aşk ile teferrücün ola didar içinde.

Aynel yakin görüyor, Yunus mecnun oluyor,
Bir ile bir oluyor Hakkal yakin içinde.