@twitter-𝕏
Türk Bitig

Derviş Olan Kişiler

< Canlar Fed... | Dervişlik ... >

Dervîş olan kişiler aceb nite dirile
Yol takazası budur bir ola her birile

İkilik eylemeye hîç yalan söylemeye
Âlem bulanurısa bulanmadın turıla

Aceb öyle kim ola bulanmadın turıla
Öylelik isterisen yoldaş olgıl er ile

Er ile yoldaş olan key olısar gönülden
Âlem yoldaş olurdı olurmısa dilile

Dilden nesnene gelmez suyıla gönül yunmaz
Girçegin gelenleri yederler bir kılıla

Dün ü günin çekerler o kıl üzülsün diyü
Ömrin anda berkitmiş yedilür bir kılıla

İnce sanman ol kılı güzâf sanman bu yolı
Erenler geçdi geldi her biri bir hâlile

Her kim hâli hâllendi ol beg oldı kullandı
Yûnus sen kul olıgör beg söyleşür kulıla

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Derviş olan kişiler acep nice dirile,
Yok takazası budur bir ola her bir ile.

İkilik eylemeye, hiç yalan söylemeye,
Alem bulanır ise, bulanmadan durula.

Acep öyle kim ola, bulanmadan durula,
Öylelik ister isen, yoldaş ol sen er ile.

Er ile yoldaş olan çabuk olur gönülden,
Alem yoldaş olurdu olur ise dil ile.

Dilden nesnene gelmez, su ile gönül yunmaz,
Gerçeğin gelenleri yederler bir kıl ile.

Gece gündüz çekerler, o kıl üzülsün diye,
Ömrün anda berkitmiş yedilir bir kıl ile.

İnce sanman o kılı, güzaf sanman bu yolu,
Erenler geçti geldi, her biri bir hal ile.

Her kim hali hallendi, o bey oldu kullandı,
Yunus sen kul ola gör, bey söyleşir kul ile.


< Canlar Fed... | Dervişlik ... >