Eğer Gerçek Aşık İsen

Eger gerçek âşıkısan boynundagı menşûr nedür
Hak yolına sâdıkısan yanlış sanu tezvîr nedür

Sımak gerek gönlün bûtın fâsiddür cümle tâatün
Geçmeyince ibâdetün Hak'dan sana ma'zûr nedür

Çün kim adın oldı fülân hep dirligün oldı yalan
Disün bize ma'nî bilen hakîkatde mestûr nedür

Terk eylegil ten tertîbin gider senden benlik adın
İçün imâret olmadın taşundagı mamûr nedür

Eydürsin kim gözüm görür da'vîyi ma'nîye irür
Gündüz güneş şû'le virür gice yanan ol nûr nedür

Günde birün gide turur konşun sefer ide turur
Ecel bir bir yuda turur bu dünyâya magrûr nedür

Küfr ile tutdun dinüni vir yagmâya gümânunı
Getür görelüm burhânun belki haber takrîr nedür

Hiç yogıken oldun diri aç gözüni yolca yüri
Anlayasın sen bu sırrı bellü haber manzûr nedür

Dahı yakın haber diyem anlayasın bellü beyân
Nefs dilegin terk eyleyen ol ezelî magfûr nedür

Mü'minisen gelgil berü Cebbâr ola burc u bârû
Fahr idelüm mürşidile ma'lûm ola münkir nedür

Bunda “Belî” diyen kişi anda tamâm olur işi
Bizden nişân isteyene ol Hallâc-ı Mansûr nedür

Yûnus imdi söyle Hakk'ı Allah oldı sana sâkî
Gider gönüldeki şeki elündeki menkûr nedür

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Eğer gerçek aşık isen, boynundaki menşur nedir?
Hak yoluna sadık isen, yanlış sanı tezvir nedir?

Sımak gerek gönlün bütün fasiddir cümle taatın,
Geçmeyince ibadetin, Hak'tan sana mazur nedir?

Çünkü adın oldu filan, hep dirliğin oldu yalan,
Desin bize mana bilen, hakîkatte mestur nedir?

Terkeyle gel ten tertibin, gider senden benlik adın,
İçin imaret olmadan, dışındaki mamur nedir?

Diyorsun ki gözüm görür, davaya manaya erer,
Gündüz güneş şule verir, gece yanan o nur nedir?

Günde birin gide durur, komşun sefer ede durur,
Ecel bir bir yuta durur, bu dünyaya mağrur nedir?

Küfürle tuttun dinini, ver yağmaya gümanını,
Getir görelim burhanın belki haber takrir nedir?

Hiç yok iken oldun diri, aç gözünü yolca yürü,
Anlayasın sen bu sırrı belli haber manzur nedir?

Daha yakın haber diyem, anlayasın belli beyan,
Nefs dilegin terk eyleyen o ezeli magfur nedir?

Mümin isen gel gel beri, cebbar ola burc u baru,
Övünelim murşit ile, malum ola münkir nedir?

Burda Belî diyen kişi, orda tamam olur işi,
Bizden nişan isteyene, o Hallacı Mansur nedir?

Yunus şimdi söyle Hakk'ı, Allah oldu sana saki,
Gider gönlündeki şeki, elindeki menkur nedir?