Görenin Hali Döner

Görenün hâli döner nişânsuz bî-nişâna
Esritdün cümle halkı sırf içürdün peymâne

Sen bunca sıfat birle pinhân iken iy server
Âşıklar devletisin meşhûr oldun cihâna

Anı işiden kulak ebsem oldı kaldı sak
Cümle gönüller mutlak saddâk didi bürhâna

Sana biriken birlik oldur ebedî dirlik
Senden ayrugı bildük cümle kuru efsâne

Senün hikmetün ırak sensün cânlara turak
Sen yandurdugun çerâk bildük ebedî yana

Sen hâslarun bâbısın âşıklar kitâbısın
Mutlak dîdâr kapusın görenler mahlûk sana

Yir gök kâyım turdugı denizler mevc urdugı
Cennet ü Hûr oldugı cümle sensin bahâne

Dahı yir-gök yogıdı cümle söz mensûhıdı
Âşıklar taparlardı ol bî-nişân Sübhân'a

Senün kaşun turmadın ok atar yay kurmadın
İsrâfîl sûr urmadın niçe cânlar uyana

Bu göz kendözin görmez nişânun nişân virmez
Yûnus'un aklı irmez inen oldı dîvâne

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Görenin hali döner nişansız bi nişana,
Esrittin cümle halkı, sırf içirdin peymane.

Sen bunca sıfat birle pinhan iken ey server,
Aşıklar devletisin meşhur oldun cihana.

Onu işiten kulak, ebsem oldu kaldı sak,
Cümle gönüller mutlak saddak dedi bürhana.

Sana biriken birlik oldur ebedî dirlik,
Senden ayrığı bildik cümle kuru efsane.

Senin hikmetin ırak, sensin canlara durak,
Sen yandırdığın çerak bildik ebedi yana.

Sen hasların babısın, aşıklar kitabısın,
Mutlak didar kapısın görenler mahluk sana.

Yer gök kayim durduğu, denizler mevc vurduğu,
Cennet ve Hur olduğu cümle sensin bahane.

Daha yer gök yok idi, cümle söz mensuh idi,
Aşıklar tapar idi o bi nişan Subhana.

Senin kaşın durmadan, ok atar yay kurmadan,
İsrafîl sur vurmadan nice canlar uyana.

Bu göz kendözün görmez, nişan nişanın vermez,
Yunus'un aklı ermez, inen oldu divane.