@𝕏
Türk Bitig

Kimse Döymez Bu Nazara

Kimse döymez bu nazara ışkıla kim pençe ura
Bu nazara karşu duran hânumânın garka vire

Çün elini ışka ura 'ışk okına kimdür tura
Gök yüzinde melâiki ışk anı indürdi yire

Gör Hârût-Mârût neyidi Hazret'de ferişteyidi
Nasîbin ışka aldurup makâmın zühreye vire

Âbdestümüz namâzumuz dogrulıkdur tâatümüz
Işkıla bagladuk kâmet sâfumuzı kim ayıra

Mescid medrese oldugı pâk cemâat kılındugı
Halâyıklar sâf turdugı ışk şükrânesidür zire

İçümde yanar ışk odı gönlümde anun hasadı
Işk odınun tütüninden Yûnus'un benzi sarara

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Kimse döymez bu nazara, aşk ile kim pençe vura,
Bu nazara karşı duran hanumanın garka vere.

Çün elini aşka vura, aşk okuna kimdir dura,
Gökyüzünde melaiki aşk onu indirdi yere.

Gör Harut Marut ne idi, Hazret'te ferişte idi,
Nasibin aşka aldırıp makamın Zühre'ye vere.

Abdestimiz, namazımız, doğruluktur taatımız.
Aşk ile bağladık kamet, safımızı kim ayıra?

Mescid medrese olduğu, pak cemaat kılındığı.
Halayık saf saf durduğu, aşk şükranesidir zira.

İçimde yanar aşk odu, gönlümde onun hasadı,
Aşk odunun tütününden Yunus'un benzi sarara.