@twitter-𝕏
Türk Bitig

On Sekiz Bin Alemim Cümlesi Bir İçinde

< Ömür Bahçe... | Ondan Beri... >

On sekiz bin âlem halkı cümlesi bir içinde
Kimse yok birden artuk söylenür dil içinde

Cümle bir anı birler cümle ana giderler
Cümle dil anı söyler her bir menzil içinde

Cümle göz anı gözler kimse yok nişân virür
Gören kim görmeyen kim kalduk müşkil içinde

Kim göre anı ıyân kim diye nakş u nişân
Sözi Len terânî'dür Mûsâ'ya Tûr içinde

Kimseden ayru görme her birile bile gör
Cümle âlem toludur berr ile bahr içinde

Sidretü'l-Müntehâ'dan andan içerü giden
Hiç nişân eydimedi menzil-i nûr içinde

Toksan bin kelimesi otuz bin âm u hâsı
Otuz bin hâslarına otuz bin sırr içinde

Ol durur ol gizlü söz ârif söyler dün gündüz
Hiç nişân eyitmesün Hûr u Kusûr içinde

Yûnus sen dilerisen dostı görem dirisen
Iyândur görenlere işde gönül içinde

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
On sekiz bin alemin cümlesi bir içinde,
Kimse yok birden ayrı, söylenir dil içinde.

Cümle bir onu birler, cümle ona giderler,
Cümle dil onu söyler, her bir menzil içinde .

Cümle göz onu gözler, kimse yok nişan verir,
Gören kim, gösteren kim, kaldık müşkil içinde.

Kim göre onu ayan, kim diye nakş ve nişan,
Sözü Len terani'dir Musa'ya Tur içinde.

Kimseden ayrı görme, her bir ile bile gör,
Cümle alem doludur ber ile bahr içinde.

Sidretül Münteha'dan ondan içeri giden,
Hiç nişan söylemedi menzili nur içinde.

Doksan bin Hak kelamı, otuz bini herkes has,
Otuz bini hassül has, otuz bin sır içinde.

Oldurur o gizli söz, arif söyler dün gündüz,
Hiç nişanı denmedi hur ve kusur içinde.

Yunus sen diler isen, dostu görem der isen,
Ayandır görenlere işte gönül içinde.


< Ömür Bahçe... | Ondan Beri... >