Sabahın Sinlere Vardım

Sabâhın sinlere vardum gördüm cümle ölmiş yatur
Her biri bî-çâre olup ömrin yavı kılmış yatur

Vardum bunlarun katına bakdum ecel heybetine
Niçe yigit murâdına irememiş ölmiş yatur

Yimiş kurd kuş bunı keler niçelerün bagrın deler
Şol ufacık nâ-resteler gül gibice solmış yatur

Topraga düşmiş tenleri Hakk'a ulaşmış cânları
Görmez misin sen bunları nevbet bize gelmiş yatur

Esilmiş incü dişleri dökilmiş saru saçları
Bitmiş kamu teşvişleri Hak varlıgın almış yatur

Gitmiş gözünün karası hîç işi yokdur turası
Kefen bizinün pâresi sünüge sarılmış yatur

Yûnus âkilisen bunda mülke sûret bezemegil
Mülke sûret bezeyenler kara toprak olmış yatur

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Sabahın sinlere vardım, gördüm cümle ölmüş yatar,
Her biri biçare olmuş, ömrün yavı kılmış yatar.

Vardım bunların katına, baktım ecel heybetine,
Nice yiğit muradına, erememiş ölmüş yatar

Yemiş kurt, kuş bunu keler, nicelerin bağrın deler,
Şu ufacık naresteler, gül gibice solmuş yatar.

Tuzağa düşmüş tenleri, Hakk'a ulaşmış canları,
Görmez misin sen bunları, sıra bize gelmiş yatar.

Eksilmiş inci dişleri, dökülmüş sarı saçları,
Bitmiş kamu teşvişleri Hak varlığın almış yatar.

Gitmiş gözünün karası, hiç işi yoktur durası,
Kefen bezinin paresi, kemiğe sarılmış yatar.

Yunus akil isen bunda, mülke suret bezeme sen,
Mülke suret bezeyenler, kara toprak olmuş yatar.