@twitter-𝕏
Türk Bitig

Sahha O Aşık Canına

< Sabahın Si... | Sana Derim... >

Sahhâ ol aşık canına kim dost ile visâli var
Canı birdir ma'şuk ile dahı ne türlü hâli var

Cân u gönül akl u fehim nisâr olsun ma'şûkuna
Pes âşıkın ondan ayrı dahı ne mülk ü malı var

Bu yer ü gök ü arş u ferş aşk dadı ile kaaimdir
Bünyadı aşktır âşıka her bir arada eli var

Âşıkların ne kim varı tecrîd gerektir arada
Her nesneye ol hükmeder her yol içinde yolu var

Baki dirlik, seven kişi gerek tuta aşk eteğin
Aşktan artık her nesnenin değşirilir zevâli var

Âşıklara işbu suret meselâ gökçek gibidir
Yüzbin gömlek eskidirse âşıkların muhali var

Niceler aydır Yunus'a çün kocaldın aşkı kogıl
Rûzigâr oğramaz aşka aşkın ne ay u yılı var

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Sahha o aşık canına, ki dost ile visali var,
Canı birdir maşuk ile, dahi ne türlü hali var,

Can, gönül, akıl ve fehim nisar olsun maşukuna,
Aşığın ondan ayrı bir ne malı ne de mülkü var.

Yeryüzü, gökyüzü ve arş aşk tadı ile kaimdir,
Bünyadı aşktır aşığa, her bir arada eli var.

Aşıkların ne ki varı, tecrit gerektir arada,
Her nesneye o hükmeder, her yol içinde yolu var,

Baki dirlik, seven kişi gerek tuta aşk eteğin,
Aşktan artık her nesnenin değşirilir zevali var,

Aşıklara işbu suret mesela gökçek gibidir,
Yüzbin gömlek eskitirse aşıkların muhali var

Niceler der ki Yunus'a; yaşlandın sen bırak aşkı,
Zaman mı uğrar bu aşka, aşkın ayı yılı mı var?


< Sabahın Si... | Sana Derim... >