Sensin Bize Bizden Yakın

Sensin bize bizden yakın görünmezsin hicâb nedür
Çün aybı yok görklü yüzün üzerinde nikâb nedür

Sen eyitdün iy pâdişâh yedhillâhu limen yeşâ
Şerikün yok senin i şâh suçlu kimdir azâb nedür

Levh üzere kimdür yazan azduran kimdir yâ azan
Bu işleri kimdür düzen bu suâle cevâb nedür

Rahîm durur senün adun Rahîm'lığun bize didün
Mürşidlerün muştıladı lâ taknetu hitâb nedür

Bu işleri sen bilürsin sen virürsin sen alursın
Ne kim dilersen kılursın yâ bu soru hisâb nedür

Biz umaruz mürvetünden cümle iş senün katundan
Senün o rahmetünden bu bir avuç türâb nedür

Kün'i bir kezin söyledün her nesneyi var eyledün
Yine âhir bir söz ile anı kılmak harâb nedür

Kanı bu mülkün sultânı pes ten isen kanı cânı
Bu göz görmek diler anı bu merci ü meâb nedür

Yûnus bu göz anı görmez görenler hod haber virmez
Bu menzile akıl irmez bu koduğun serâb nedür

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Sensin bize bizden yakın, görünmezsin hicap nedir?
Ayıbı yok görklü yüzün, üzerinde nikap nedir?

Sen söyledin ey padişah, Yehdillahu limen yeşa,
Şerikin yok senin ey şah, suçlu kimdir, azap nedir?

Levh üzere kimdir yazan, azdıran kim, kimdir azan?
Bu işleri kimdir düzen, bu suale cevap nedir?

Rahim durur senin adın, rahimliğin bize dedin,
Mürşitlerin müjdeledi, La taknatu hitap nedir?

Bu işleri sen bilirsin, sen verirsin, sen alırsın,
Ne kim dilersen kılarsın, ya bu soru hesap nedir?

Biz umaruz mürvetinden cümle iş senin katından,
Senin o çok rahmetinden bu bir avuç türap nedir?

Kün'i bir kezin söyledin, her nesneyi var eyledin,
Yine ahir bir söz ile onu kılmak harap nedir?

Hani bu mülkün sultanı, bu ten ise hani canı?
Bu göz görmek diler onu, bu merci ve meab nedir?

Yunus bu göz onu görmez, görenler hot haber vermez,
Bu menzile akıl ermez, bu koduğun serap nedir?