@twitter-𝕏
Türk Bitig

Söylememek Harcısı

< Şöyle Hayr... | Şu Benim Ş... >

Söylememek harcısı söylemegün hâsıdur
Söylemeklik harcısı gönüllerün pâsıdur

Bu gönüller pâsını yuyuban gidermege
Şol sözi söylegil kim sözün hülâsasıdur

Sözi togrı diyene Kuli'l-Hak didi Çalap
Bunda yalan söyleyen yarın utanasıdur

Yitmiş iki millete birligile bakmayan
Şer'ile evliyâsa hakîkatde âsîdür

Şer'ile hakîkatün vasfını eydem sana
Şerî'at bir gemidür hakîkat deryâsıdur

Niçe ki muhkemise tahtaları geminün
Mevc urıcagaz deniz anı uşanasıdur

Şûrîde olanlarun bî-nihâyet dünyâda
Akl u gönül fehm ü cân fikir anun nesidür

Biz tâliblerüz her dem ışk sebakın okuruz
Tanrı virür sebakı ışk hod müderrisidür

Bundan içerü haber işit eydeyin iy yâr
Hakîkatün kâfiri şer'ün evliyâsıdur

Geyiklü Baba bize bir kez nazar kılaldan
Hâsıl oldı Yûnus'a her ne ki vâyesidür

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Söylememek harcısı, söylemenin hasıdır,
Söylemeklik harcısı, gönüllerin pasıdır.

Gönüllerin pasını silerek gidermeye,
Güzel bir söz söyle ki, sözün hülasasıdır.

Sözü doğru diyene, Kulil Hak dedi Çalap,
Bugün yalan söyleyen, yarın utanasıdır.

Yetmiş iki millete birlik ile bakmayan,
Şer'le evliya ise hakikatte asidir.

Şer ile hakikatin vasfını desem sana,
Şeriaat bir gemidir, hakikat deryasıdır.

Nice ki sağlam ise geminin tahtaları,
Dalga vururken deniz onun dayanmasıdır.

Şuride olanların nihayetsiz dünyada
Akıl, gönül, fehim, can, fikir onun nesidir.

Biz talipleriz her dem, aşk kitabın okuruz,
Tanrı verir kitabı, aşk hot medresesidir.

Bundan içeri haber işit diyeyim ey yar,
Hakikatin kafiri şer'in evliyasıdır.

Geyikli Baba bize bir kez nazar kılaldan,
Hasıl oldu Yunus'a her ne ki nasibidir.


< Şöyle Hayr... | Şu Benim Ş... >