Suretten Gel Sıfata

Sûretden gel sıfata yolda safâ bulasın
Hayâllerde kalmagıl yoldan mahrûm kalasın

Bu yolda acâib çok sen acâib anlama
Acâib anda ola dost yüzini göresin

Işk kuşagın kuşangıl dostun yolını vargıl
Mücâhede çekersen müşâhade idesin

Bundan ışkun şehrine üç yüz deniz geçerler
Üç yüz deniz geçüben yidi Tamu bulasın

Yidi Tamu'da yangıl her birinde kül olgıl
Vücûdun anda kogıl ayruk vücûd bulasın

Hakîkatdür Hak şârı yididür kapuları
Dergâhında yüz dürlü gerek kudret göresin

Evvelki kapusında bir kişi durur anda
Sana eydür teslîm ol gel miskînlik bulasın

İkinci kapusında iki arslan vardur anda
Niçeleri korkutmış olmasın kim korkasın

Üçüncü kapusında üç evren vardur anda
Sana hamle iderler olmasun kim dönesin

Dördünci kapusında dört pîrler vardur anda
Bu söz sana rumûzdur gör kim delîl bulasın

Beşinci kapusında biş ruhbân vardur anda
Dürlü metâlar satar olmasun kim alasın

Altıncı kapusında bir Hûr oturur anda
Sana eydür gel berü olmasun kim varasın

Çün kim anda varasın ol Hûrîyi alasın
Bir vâyeden ötürü yoldan mahrûm kalasın

Yidinci kapusında yidiler otrur anda
Sana kurtuldun dirler gir dost yüzin göresin

Çün içerü giresin dost yüzini göresin
Ene'l-Hak şerbetini dost elinden içesin

Şu didügüm keleci vücûddan taşra degül
Tefekkür kılurısan cümle sende bulasın

Yûnus işbu sözleri Hak varlıgından eydür
İsterisen kânını miskînlerde bulasın

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Suretten gel sıfata, yolda sefa bulasın,
Hayallerde kalmayıp, yoldan mahrum kalasın.

Bu yolda acaba çok, sen acebe aldanma,
Acep orda dost ola dost yüzünü göresin.

Aşk kuşağın kuşanıp, dost yoluna varasın,
Mücahede çekersen müşahede edesin.

Burdan aşkın şehrine üç yüz deniz geçerler,
Üç yüz deniz geçerek yedi tamu bulasın.

Yedi tamuda yanıp, her birinde kül olup,
Tenini orda koyup, ayrık bir ten bulasın.

Hakikattır Hak şarı, yedidir kapıları,
Dergahında yüz türlü gerek kudret göresin.

Evvelki kapısında bir kişi durur orda,
Sana der ki; teslim ol, gel miskinlik bulasın.

İkinci kapısında iki arslan var orda,
Niceleri korkutmuş, olmasın ki korkasın.

Üçüncü kapısında üç dev yılan var orda,
Sana hamle ederler, olmasın ki dönesin.

Dördüncü kapısında dört pirler vardır orda,
Bu söz sana rumuzdur, gör ki delil bulasın.

Beşinci kapısında beş ruhban vardır orda,
Türlü mallar satarlar, olmasın ki alasın.

Altıncı kapısında bir hûr oturur orda,
Sana der ki; gel beri, olmaya ki varasın.

Çünkü orda varasın, o huriyi alasın,
Bir faydadan ötürü yoldan mahrum kalasın.

Yedinci kapısında yediler otrur orda,
Sana kurtuldun derler, gir dost yüzün göresin.

Çün içeri giresin, dost yüzünü göresin,
Enel Hak şerbetini dost elinden içesin.

Şu dediğim sözlerim vücuttan taşra değil,
Tefekkür kılar isen cümle sen de bulasın.

Yunus işbu sözleri Hak varlığından söyler,
İster isen kanını miskinlikte bulasın.