Tanrı İçin Canım Canı

Tanrı'yiçün cânum cânı cefâyısa tapdur yiter
Senün firâkundan beter azâb dahı var mı beter

Işkun odı yüregümde yandugına âlem tanuk
Kanda bir od yanarısa nişânı var dütün tüter

Işkun çeri saldı benüm gönlüm evi iklîmine
Cânumı esîr eyledün n'ider bana yagı Tatar

Ecel salam iklîmlere vasyet kılam âşıklara
Ma'şûkadan diyem sakın oynar âşık gönlin atar

Aceb bu benüm derdüme neyiçün dermân bulınmaz
Kim bulısar dermân ana kişiyi kim beri dutar

Resmi durur sultânlarun kullar günâh eyleyicek
Yâ edebler ol kulını yâ mezâda virür satar

Yûnus şikâyet eyleme yârdan cefâ gördüm diyü
Cümle âşıklar hâceti ma'şûkı katında biter

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Tanrı için canım canı cefa ise tapdur yeter,
Senin firakından beter azap dahi var mı beter.

Aşkın odu yüreğimde yandığına alem tanık,
Nerde bir od yanar ise nişanı var tütün tüter.

Aşkın çeri saldı benim gönlüm evi ıklimine,
Canımı esir eyledin n'ider bana yağı Tatar.

Ecel salam iklimIere vasyet kılam aşıklara,
Maşukadan diyem sakın oynar aşık gönlün atar.

Acep bu benim derdime ne için derman bulunmaz,
Kim bulacak derman ona kişiyi kim beri tutar.

Hükmü yürür sultanların kullar günah eyleyince,
Ya edebler o kulunu, ya mezada verir satar.

Yunus şikayet eyleme yardan cefa gördüm diye
Cümle aşıklar haceti maşuka katında biter