@𝕏
Türk Bitig

Codex Cumanicus Tam Metni

Codex Cumanicus Kuman Türkleri Dili ─ Aslı Italyada, bir kısmı Almanyada bulunan Kuman Türklerinin Sözlüğüdür.

Kumanlar, 11. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında Doğu Avrupa’da (Karadenizin kuzeyinde) yaşamış bir Türk halkıdır. Tarihte Kıpçaklar, Kuman-Kıpçak (Deşt-i Kıpçak) hanlığını kurmuşlardır.


Sayfa: 1A

 1. eziturmen: eşitürmen işitirim
 2. esitursen: eşitürsen işitirsin
 3. esitur: eşitür işitir
 4. esiturbis: eşitürbiz işitiriz
 5. esitursis: eşitürsiz işitirsiniz
 6. esiturlar: eşitürlär işitirler
 7. esituredim: eşitür - edim işitirdim
 8. esitureding: eşitür - eding işitirdin
 9. esituredi: eşitür - edi işitirdi
 10. esitureduc: eşitür - edük işitirdik
 11. esituredingis: eşitür - edingiz işitirdiniz
 12. esiturlaredj: eşitürlär - edi işitirlerdi
 13. esitim: eşit[t]im işittim
 14. esiting: eşit[t]ing işittin
 15. esitti: eşitti işitti
 16. esittic: eşittik işittik
 17. esittingis: eşittingiz işittiniz
 18. esitilar: eşit[t]ilär işittiler

Sayfa: 1B

 1. esituredi: eşitür - edi ‣ eşittim - edi işittim idi
 2. esitturedi: eşittür - edi ‣ eşitting - edi işittin idi
 3. esittedi: eşitt[i] - edi işitti idi
 4. esitucedi: eşit[t]ik - edi işittik idi
 5. esitungusedi: eşit[t]üngüz - edi işittiniz idi
 6. esitularedi: eşit[t]ülär - edi ‣ eşit[t]ilär - edi işittiler idi
 7. esitcaymȇ: eşitkäymen işiteceğim
 8. esitkaysen: eşitkäysen işiteceksin
 9. esitkay: eşitkäy işitecek
 10. esitkaybis: eşitkäybiz işiteceğiz
 11. esitkaysis: eşitkäysiz işiteceksiniz
 12. esitkaylar: eşitkäylär işitecekler
 13. esit: eşit işit
 14. esitinglar: eşitinglär işitin
 15. esitsin: eşitsin işitsin
 16. chescha esitkaedim: keşkä eşitkä - edim keşke işitecek olsaydım
 17. c[hescha] esitkaedin: k[eşkä] eşitkä - edin keşke işitecek olsaydın
 18. c[hescha] esitkaedj: k[eşkä] eşitkä - edi keşke işitecek olsaydı
 19. c[hescha] esitkaedic: k[eşkä] eşitkä - edik keşke işitecek olsaydık
 20. c[hescha] esitkaedingis: k[eşkä] eşitkä - edingiz keşke işitecek olsaydınız
 21. c[hescha] esitkaylaredj: k[eşkä] eşitkäylär - edi keşke işitecek olsaydılar

Sayfa: 2A

 1. c esitmisbolgayedim: k[eşkä] eşitmiş - bolgay - edim keşke işitmiş olacak olsaydım
 2. c esitkaeding ‹vel ezitmizbolg[…]di[...]›: k[eşkä] eşitkä - eding veya eşitmiş - bolg[ay - e]di[ng] keşke işitmiş olacak olsaydın
 3. c esitmisbolgayedi: k[eşkä] eşitmiş - bolgay - edi keşke işitmiş olacak olsaydı
 4. c esitmis bolgayedic: k[eşkä] eşitmiş bolgay - edik keşke işitmiş olacak olsaydık
 5. c esitmis bolgaedig̑is: k[eşkä] eşitmiş bolga - edingiz keşke işitmiş olacak olsaydınız
 6. c esitmis bolgaedj ‹ylar›: k[eşkä] eşitmiş bolga - edi ilär ‣ bolga - edilär keşke işitmiş olacak olsaydılar
 7. c esitchaymȇ: k[eşkä] eşitkäymen keşke işitecek olsam
 8. c esitchaysen: k[eşkä] eşitkäysen keşke işitecek olsan
 9. c esitchay: k[eşkä] eşitkäy keşke işitecek olsa
 10. c esitchaybis: k[eşkä] eşitkäybiz keşke işitecek olsak
 11. c esitchaysis: k[eşkä] eşitkäysiz keşke işitecek olsanız
 12. c esitchaylar: k[eşkä] eşitkäylär keşke işitecek olsalar
 13. esittimessa: [neçik ki] eşittim - essä işittim ise
 14. nezic chi esitȋ gassæ: neçik ki eşit[t]ing - ässä nasıl ki işittin ise
 15. n chi esitese: n[eçik] ki eşitt[i] - ese nasıl ki işitti ise
 16. n chi esitic: n[eçik] ki eşittik [ese] nasıl ki işittik ise
 17. n chi esitingis: n[eçik] ki eşittingiz [ese] nasıl ki işittiniz ise
 18. n chi esittilar: n[eçik] ki eşittilär [ese] nasıl ki işittiler ise
 19. esittimrsa: eşittim - [e]rsä işittim ise
 20. esittingersa: eşitting - ersä işittin ise
 21. esitiersa: eşit[t]i - ersä işitti ise

Sayfa: 2B

 1. esitticersa: eşittik - ersä işittik ise
 2. esitingersa: eşit[t]ing[iz] - ersä işittiniz ise
 3. esittilarersa: eşittilär - ersä işittiler ise
 4. esatimaga ‹yzitmaga›: eşätimägä, işitmägä işitmeye, işitmek için
 5. esattan (esatcan?): eşättän ‣ eşitkän işiten
 6. esitmaga cuyga: eşitmägä küygä[n?] işitmek için bekleyen

Sayfa: 3A

 1. søuarmen: sövärmen severim
 2. søuarsem: sövärsem ‣ sövärsen seversin
 3. souarol: sövär - ol sever o
 4. soudum: sövdüm sevdim
 5. sougul: sövgül sev
 6. souus: sövüş seviş, arkadaş, dost
 7. soumac: sövmäk sevmek, sevmek, sevgi
 8. alurmȇ: alurmen alırım
 9. aldum: aldum aldım
 10. algil: algıl al
 11. yandurumen: yandurumen yandırırım, yakarım
 12. yandurdum: yandurdum yandırdım, yaktım
 13. yandur: yandur yandır, yak
 14. øuranurmen: övränürmen öğrenirim
 15. øurandum: övrändüm öğrendim
 16. øurangil: övrängil öğren
 17. agenurmȇ ‹agmanirmȇ vel minermȇ›: agınurmen, agmanırmen veya minermen ağarım, çıkarım, tırmanırım
 18. agendum: agındum ağdım, (yukarı) çıktım
 19. agen: agın (yukarı) çık
 20. boluzurmȇ: boluşurmen yardım ederim
 21. boluztum: boluştum yardım ettim
 22. bolus: boluş yardım et
 23. bolusmac: boluşmak yardım

Sayfa: 3B

 1. cønydurumȇ: 69 köydürümen (köndürümen) yakarım 69 Yukarıdaki üç kelime cøndur- olarak yazılmış, ancak sonra ‘n’ harfinin altına ‘y’ çizilmek suretiyle cøydur olarak değiştirilmiştir.
 2. cønydurdum: köydürdüm (köndürdüm) yaktım
 3. cønydur: köydür (köndür) yak
 4. conaclarmȇ ‹vel condurumen›: konaklarmen veya kondurumen ağırlarım, misafir ederim
 5. conaclardum: konaklardum ‣ konakladım ağırladım, misafir ettim
 6. conacla: konakla ağırla, misafir et
 7. bozsaturmȇ: boşşaturmen, boşatırım affederim, bağışlarım, azat ederim (Lat. absoluere)
 8. bosatim: boşattım affettim, bağışladım, azat ettim
 9. bosat: boşat affet, bağışla, azat et
 10. bosatmac: boşatmak azat etmek
 11. yazsirumȇ: yaşşırumen saklarım
 12. yazsirdim: yaşşırdım sakladım
 13. yazsir: yaşşır sakla
 14. yazsirmac: yaşşırmak saklamak
 15. corunurmȇ: körünürmen görünürüm
 16. corundum: köründüm göründüm
 17. corungil: körüngil görün
 18. corunmac: körünmäk görünmek, görüntü
 19. yetarmȇ: yetärmen, yeterim eklerim, katarım, ilave ederim, bağlarım (Lat. adiungere)
 20. yethim: yet[t]im ekledim, kattım, ilave ettim, bağladım
 21. yetchil: yetkil, yet ekle, kat, ilave et, bağla
 22. azçarmȇ: açarmen açarım

Sayfa: 4A

 1. azarme, azçtim: açarım, açtım açtım
 2. aztin, azçchil: açkıl ~ açḫıl
 3. chelturmȇ: keltürmen geldiririm > getiririm
 4. chelturdum: keltürdüm geldirdim > getirdim
 5. cheltur: keltür > geldir getir
 6. cuzarmȇ: kuçarmen kucaklarım, sarılırım
 7. cuztun: kuçtun ‣ kuçtum kucakladım, sarıldım
 8. cuz.chul: kuçkul kucakla, sarıl
 9. iragirmen: ıraḫırmen (‣ ıratırmen 70) (ırak > uzak) uzaklaştırırım 70 Krş. DLT yırat- uzaklaştırmak
 10. bosattȋ: boşattım serbest bıraktım, azat ettim
 11. jarat et: 71 yarat et serbest bırak, azat et 71 Krş. Kar. yarayd özgür, serbest. Ko. Wb. bu kelimeyi yarac, yaraq olarak okumuştur.
 12. custunarmȇ: kustunarmen 72 iç geçiririm, ah çekerim (Lat. alenare, ‹suspirare›) 72 Krş. Kar. k’o’ztun- ~ kistun- iç geçirmek, ah çekmek.
 13. custȗdum: kustundum iç geçirdim, ah çektim
 14. custȗgil: kustungıl iç geçir, ah çek
 15. custȗmac: kustunmak iç geçirme, ah çekme
 16. asat etarmȇ: azat etärmen azat ederim
 17. asat ettim: azat ettim azat ettim
 18. asat et: azat et azat et
 19. asat kisi: azat kişi özgür kişi
 20. sabȃ surarmȇ: saban sürärmen saban sürerim
 21. sabȃ surdum: saban sürdüm saban sürdüm
 22. sabȃ sur: saban sür saban sür
 23. casganurmȇ: kazganırmen kazanırım

Sayfa: 4B

 1. caxgandum: kazgandum kazandım
 2. caxgangil: kazgangıl kazan
 3. ydis: ıdış giriş; (giriş için) izin
 4. ydimen: ıdı[r]men ‣ ıyı[r]men gönderirim
 5. ydim: ıdım gönderdim
 6. ymaga: ımaga göndermek için; içeri almak için
 7. sagetlanurmȇ: sagıtlanurmen silahlanırım
 8. sagetlȃdum: sagıtlandum silahlandım
 9. sagetlangil: sagıtlangıl silahlan
 10. sȯunçlarmen: sö[v]ünçlärmen sevindiririm, müjdelerim; haber veririm, bildiririm (Lat. annunco)
 11. zagarmȇ: çaḫarmen dava ederim, şikayetçi olurum (Lat. accusare)
 12. zagatim: çaḫtım dava ettim, şikayetçi oldum
 13. zackil: çakkıl dava et, şikayetçi ol
 14. zacmach: çakmak dava, şikayet
 15. ouraturmȇ ‹sagȋdiremȇ›: övrätürmen, sagındıremen ‣ sagındıramen öğretirim, nasihat ederim (Lat. admonere)
 16. ouratȗ ‹sagindum›: övrät[t]üm sagın[dır]dum öğrettim, nasihat ettim
 17. ourat ‹sagingil›: övrät sagın[dır]gıl öğret, nasihat et
 18. ouratimac ‹saganmac memoria›: övrätimäk öğretme, saganmak hafıza, bellek
 19. saget: sagıt silah
 20. kamlik etermȇ: kamlık etermen kehanette bulunurum (Lat. adiuinare)
 21. ranzilic etarmȇ: rançılık etärmen kehanette bulunurum
 22. ranzilic ettin: rançılık ettin ‣ ettim kehanette bulundum
 23. ranzilic ethil: rançılık ethil ‣ etkil (?) kehanette bulun
 24. kam katun kisi dir: kam katun kişi dir (o bir) kadın şamandır

Sayfa: 5A

 1. ‹eregirmen›: eregirmen ‣ erekirmen iğrenirim, tiksinirim
 2. ‹eriktim›: eriktim iğrendim, tiksindim
 3. ‹unarmen›: unarmen 73 kabullenirim, razı olurum, itaat ederim (Lat. aquiesco) 73 Krş. KMT una- kabul etmek, razı olmak.
 4. ‹undim›: un[a]dım kabullendim, razı oldum, itaat ettim
 5. yzarmȇ: içärmen içerim
 6. iztum: içtüm içtim
 7. iz: iç
 8. caynaturmȇ: kaynaturmen kaynatırım
 9. caynatim: kaynat[t]ım kaynattım
 10. ‹caynatur›: kaynatur ‣ kaynat kaynat
 11. beyrmȇ: be[y]irmen 74 biylerim > oynarım, dans ederim (Lat. ballare, ‹plaudere›; Far. raks) 74 CC beyi- < *böyi- < ET bödi- dans etmek (KM böci- < *bödi- biylemek > oynamak, dans etmek).
 12. beyrdim: be[y]irdim ‣ be[y]idim biyledim > oynadım, dans ettim, alkışladım
 13. beygil: be[y]igil biyle > oyna, dans et, alkışla
 14. køron: körön ‣ körüm 75 ~ körön ‣ koron 76 dans (Lat. hostande) 75 Radloff II 1258 (Kar.) körüm a vision (in the night), EDPT 745. Ayrıca krş. CC körümli güzel, gösterişli (Ko. Wb. 155). 76 Krş. TT horon < Gr. khorous.
 15. us etarmȇ vel iuunurmȇ: us 77 etärmen veya yu[v]unurmen yünerim, yıkanırım (Lat. balneare) 77 Krş. KMT ushar- sulamak, ıslatmak < *us+gar-.
 16. us ettim vel men iuundȗ: us ettim veya men yu[v]undum yündüm, yıkandım
 17. us et vel iuungul: us et veya yu[v]ungul yün, yıkan
 18. yssi su: issi su 78 ısı > sıcak su, banyo, hamam 78 Krş. Gülistan Tercümesi ılı-suv ılı su, banyo, hamam.
 19. cagirmȇ: kaḫırmen kızarım, öfkelenirim (Lat. blasmare, Alm. scȃpin)
 20. cagidim: kaḫıdım kızdım, öfkelendim
 21. cagigil: kaḫıgıl kız, öfkelen
 22. cachimac: kaḫımak kızmak, öfkelenmek

Sayfa: 5B

 1. sockarmȇ: sökärmen söverim
 2. søctum: söktüm sövdüm
 3. søchul: sök[k]ül söv
 4. søcmac: sökmäk sövmek
 5. yaraᶻsuirmȇ: yaraşşırmen yaraşırım > uyarım; hemfikirim (Lat. concordare)
 6. yarastim: yaraştım uydum, hemfikirdim
 7. yarasztirgil: yaraştırgıl yaraş > uy, uygun ol
 8. yarasmac: yaraşmak uygunluk
 9. yaĩlurmȇ: yarılurmen yarılırım
 10. yaĩldum: yarıldum yarıldım
 11. yarelgil: yarılgıl yarıl
 12. yaĩlmac: yarılmak yarılmak
 13. chezchiruirme | […]: kıçkırırme[n] hıçkırırım, bağırırım, seslenirim
 14. chezchirdun: kıçkırdun ‣ kıçkırdum hıçkırırım, bağırdım, seslendim
 15. chezchir: kıçkır hıçkır, bağır, seslen
 16. chezchirmac: kıçkırmak hıçkırmak, bağırmak, çağırmak
 17. buxarmȇ: buzarmen bozarım, yıkarım (Lat. destruere)
 18. buxdum: buzdum bozdum, yıktım
 19. busgil: buzgıl boz, yık
 20. azsarmen: aşşarmen aş/yemek yerim
 21. azsardim: aşşardım ‣ aşşadım aş/yemek yedim
 22. assa: aşşa aş/yemek ye
 23. as: aş aş, yemek

Sayfa: 6A

 1. saclarmȇ: saklarmen saklarım, korurum (Lat. custodire)
 2. saclardum: saklardum ‣ sakladum sakladım, korudum
 3. sacla: sakla sakla, koru
 4. saclamac: saklamak korumak
 5. saclanurmȇ: saklanurmen saklanırım (Lat. cauere)
 6. saclandum: saklandum saklandım
 7. saclan: saklan saklan
 8. tuzarmȇ vel gigkilurmȇ: tüşärmen veya yıkılurmen (cıkılurmen?) düşerim, yıkılırım
 9. tustum vel gigkildum: tüştüm veya yıkıldum (cıkıldum?) düştüm, yıkıldım
 10. tus vel gigil ‹slese lube lete›: tüş veya yıḫıl düş, yıkıl
 11. yugururmȇ: yügürürmen hızlı yürürüm, koşarım
 12. yugurdȗ: yügürdüm hızlı yürüdüm, koştum
 13. yugur: yügür hızlı yürü, koş
 14. yugurmac: yügürmäk yüğürmek > koşmak
 15. yrlarmȇ: ırlarmen yırlarım, şarkı söylerim
 16. yrladim: ırladım yırladım, şarkı söyledim
 17. yrlagil: ırlagıl yırla, şarkı söyle
 18. yr: ır yır, şarkı
 19. yusxaclarmȇ: yuzzaklarmen kilitlerim
 20. yuxacladum: yuzakladum kilitledim
 21. yuxacla: yuzakla kilitle
 22. yusxac: yuzzak kilit
 23. azchuz: açkuç açıcı > anahtar
 24. ayltartarmȇ: a[y]ıl - tartarmen kolan takarım
 25. ayltartȗ: a[y]ıl - tart[t]um kolan taktım
 26. ayl vel colan: a[y]ıl veya kolan kemer, kolan

Sayfa: 6B

 1. cȏgul azarmȇ: köngül açarmen gönül açarım, avuturum
 2. congul azatim: köngül açatım ‣ açtım gönül açtım, avuttum
 3. congul az: köngül aç avut, yatıştır
 4. congul azmac: köngül açmak gönül açmak, avutmak
 5. chengas berumȇ: kengäş berümen keneş > öğüt veririm
 6. chengas berdum: kengäş berdüm keneş > öğüt verdim
 7. chengas ber: kengäş ber keneş > öğüt ver
 8. chengas: kengäş keneş > ögüt
 9. tamam etarmen: tamam etärmen tamam ederim, tamamlarım
 10. tamam ettim: tamam ettim tamam ettim, tamamladım
 11. tamam ethil: tamam etkil tamam et, tamamla
 12. tamam: tamam tamam
 13. bizsuiturmȇ: bişşitürmen ‣ bişşirürmen pişiririm Bkz. (53), DRIMBA, 25-26 bu kelimeyi (ouruin: ) owruyın okumuştur.
 14. bisuirdum: bişirdüm pişirdim
 15. bisuir: bişir pişir
 16. bagerzi: baḫırçı aşçı
 17. as̸ bisurgȃ eu: aş bişürgän ev aş pişirilen ev, mutfak
 18. tigilurmȇ: tıyılurmen son bulurum, kesilirim, dinerim
 19. tigildum: tıyıldum son buldum, kesildim, dindim
 20. tigil: tıyıl son bul, kesil, din
 21. jurȗlarmȇ: curumlarmen ceza veririm, hüküm vermek
 22. jurȗladum: curumladum ceza verdim
 23. jurȗla: curumla ceza ver
 24. jurȗ: curum ceza
 25. etic cheyarmȇ: etik keyärmen pabuç/ayakkabı giyerim
 26. etic cheydim: etik keydim pabuç/ayakkabı giydim
 27. etic chey: etik key pabuç/ayakkabı giy
 28. etic: etik pabuç/ayakkabı

Sayfa: 7A

 1. tutarmȇ: tutarmen tutarım
 2. tutum: tut[t]um tuttum
 3. tut: tut tut
 4. tutchum: tutkum ‣ tutkun esir, hapis
 5. sagenurmȇ: sagınurmen özlerim, düşünürüm
 6. sagendum: sagındum özledim, düşündüm
 7. sangȇgil: sangıngıl ‣ sagıngıl özle, düşün
 8. sagenz: sagınç özlem, düşünce
 9. ulgay[.]uirmȇ: ulgayırmen büyürüm
 10. ulgaydum: ulgaydum büyüdüm
 11. ulgaygil: ulgaygıl büyü
 12. alisirmȇ ‹yest minayiu›: alışırmen alışmak > değiş tokuş ederim, takas ederim
 13. alistum: alıştum alıştım > alış-veriş, takas ettim
 14. alischil ‹mineyse›: alışḫıl alış-veriş, takas et
 15. alisturmac: alışturmak alıştırmak > alış-veriş, takas
 16. zourayururmȇ: çövrä - yürürmen çevresinde yürürüm, dönerim
 17. zoura yururdum: çövrä yürürdüm ‣ yürüdüm çevresinde yürüdüm, döndüm
 18. zoura ẓụṛ iurgil: çövrä yürgil çevresinde yürü, dön
 19. zoura: çövrä çevre, dolay
 20. yaxuc: yazuk yazık > suç, günah
 21. yaxuclamis: yazuklamış yazıklamış > günah işlemiş
 22. inanurmȇ: ınanurmen inanırım
 23. inȃdum: ınandum inandım
 24. inȃgil: ınangıl inan
 25. inȃmac: ınanmak inanmak, inanç
 26. inȃgaan: ınangaan inanan, inançlı
 27. gichrarberurmȇn: yikrar - berürmen itiraf ederim
 28. gicrar berdim: yikrar berdim itiraf ettim

Sayfa: 7B

 1. yichrar bergil: yikrar bergil itiraf et
 2. ỵ c̣aṛ ̣ ‹gichrar berdi›: yikrar berdi itiraf etti
 3. tanirmȇ: tanırmen tanırım, bilirim
 4. tanidum: tanıdum tanıdım
 5. tanigil: tanıgıl tanı
 6. tanimac: tanımak tanımak
 7. zan: çan ‣ gam endişe, kaygı, tasa (Lat. cura, Far. gan ‣ gam)
 8. congul açirgamach: köngül açırgamak pişmanlık
 9. yaparmȇ: yaparmen kaparım > örterim
 10. yaptim: yaptım kapattım > örttüm
 11. yapchil: yapḫıl kapa, ört
 12. yapchiz: yapḫıç kapak, örtü
 13. ‹usattirmen›: uzattırmen uzatırım > veririm
 14. ‹usattim›: uzattım uzattım > verdim
 15. oguturmȇ: oḫuturmen 79 eğitirim, yetiştiririm 79 EDPT, bu kelimeyi oqıt- madde başı altında ogut- olarak vermektedir.
 16. oguttum: oḫuttum eğittim, yetiştirdim
 17. ogutchil: oḫutḫıl eğit, yetiştir
 18. souascurmȇ: sovaşkurmen ‣ sovaşurmen savaşırım, kavga ederim
 19. jolga jururmȇ: yolga yürürmen yola yürürüm, yola çıkarım
 20. jolga jurdȗ: yolga yürdüm yola yürüdüm, yola çıktım

Sayfa: 8A

 1. jolga jur: yolga yür yola yürü, yola çık
 2. jol: yol yol, yolculuk
 3. issinurmen: issinürmen ısınırım
 4. issilic: issilik sıcaklık
 5. tanlarmȇ: tanlarmen 80 ‣ tanglarmen seçerim (Lat. cernere) 80 Krş. KMT tangıla- ~ tangla- seçmek, ayıklamak.
 6. tanladȗ: tanladum ‣ tangladum seçtim
 7. tanla: tanla ‣ tangla seç
 8. ticharmȇ: tikärmen dikerim
 9. tictim: tiktim diktim
 10. tichil: tik[k]il ~ tikhil dik
 11. tichmac: tikmäk dikmek (elbise)
 12. izsanurmȇ: işşänürmen 81 güvenirim, inanırım 81 Krş. Kar. işan- inanmak < işen-. Benzer bir örnek, Kar. biyan- < CC biyen- < T begen- değişimde de görülmektedir. Bu yüzden Ko. Wb.’in Kar. şekli öne sürerek ışan- okuması kabul edilemez.
 13. izzandum: işşändüm güvendim, inandım
 14. izzangil: işşängil güven, inan
 15. izsanmac: işşänmäk güvenmek, inanmak

Sayfa: 8B

 1. susarmȇ ‹ich sye›: süzärmen süzerim
 2. suxdum ‹ich sey›: süzdüm süzdüm
 3. ascaundarmȇ: aşka - ündärmen aşa / yemeğe çağırırım
 4. toyga undadȗ: toyga ündädüm toya > düğüne, şölene çağırdım
 5. toyga unda: toyga ündä toya > düğüne, şölene çağır
 6. toy: toy şölen, şenlik
 7. ‹sohlanirmȇ›: sohlanırmen arzularım
 8. yaratchan: yaratḫan yaradan
 9. yaratmac: yaratmak yaratma
 10. esich[..] 82 japarmȇ: eşik[ni] yaparmen kapıyı kapatırım 82 -ni hecesi siliktir.
 11. esichnj japtim: eşikni yaptım eşiği > kapıyı kapattım
 12. esichnj jap: eşikni yap eşiği > kapıyı kapat
 13. zoplarmȇ: çöplärmen 83 toplarım 83 Krş. Kar. çöple- toplamak. Ko. Wb. çopla- okumuştur. Ko. Wb.’in varsaydığı t- » ç- değişimini, Codex Cumanicus’ta başka örneği olmadığı için kabul edemiyoruz.
 14. zopladum: çöplädüm topladım
 15. zopla: çöplä topla
 16. cuyrug: kuyruḫ kuyruk
 17. boyn: bo[y]ın boyun
 18. bisuirmis: bişirmiş pişmiş
 19. ‹batirrimȇ›: batırrımen gömerim, saklarım
 20. ‹batirdim›: batırdım gömdüm, sakladım
 21. ‹batirmaga›: batırmaga gömmeye, saklamaya, saklamak için
 22. ‹yiarmȇ jomdarimȇ›: yı[y]armen yığarım, toplarım, yomdarımen toplarım
 23. ‹iydim jomdardim›: yıdım 84 yığdım, yomdardım topladım 84 CC yı(y)- ( < ET yıg-) fiili, geniş zaman çekiminde yıy-, geçmiş zaman çekiminde yı- şeklindedir.
 24. ‹boyiow›: boyow boya (Alm. varbe)
 25. ‹iycharmȇ ich velle›: yıkarmen yıkarım
 26. ‹iomucti jildi›: yomuktı yığıldı, bir araya geldi, yığıldı yığıldı, toplandı
 27. ‹iychte vellete›: yıktı yıktı, devirdi

Sayfa: 9A

 1. berumȇ: berümen veririm
 2. berdum: berdüm verdim
 3. ber: ber ver
 4. bageslarmȇ: bagışlarmen bağışlarım, hediye ederim
 5. bagesladum: bagışladum bağışladım, hediye ettim
 6. bagesla: bagışla bağışla, hediye et
 7. bages: bagış bağış, hediye
 8. ouratũmȇ: övrätürmen öğretirim
 9. ouratum: övrät[t]üm öğrettim
 10. ourat: övrät öğret
 11. osta: osta usta
 12. coarmen: ko[y]armen koyarım, bırakırım
 13. coydum: koydum koydum, bıraktım
 14. coygil: koygıl koy, bırak
 15. coygan chisi: koygan kişi koyup bırakan kişi
 16. uiurmȇ: uyurmen uyurum
 17. uyurdum: uyurdum ‣ uyudum uyudum
 18. uyugil: uyugıl uyu
 19. yarasur: yaraşur yaraşırım, uygunum, layıkım
 20. yarasti: yaraştı yaraştı, uydu
 21. agrurmem: agrurmen ağrırım, ağrım var

Sayfa: 9B

 1. agerdum: agırdum ‣ agrıdum ağrıdım, agrım vardı
 2. agremac: agrımak ağrı, acı çekmek
 3. yuctusururmȇ: yük-tüşürürmen yükümü indiririm
 4. yuctusurdum: yük-tüşürdüm yükümü indirdim
 5. enarmȇ: enärmen inerim
 6. endim: endim indim
 7. engil: engil in
 8. elturmȇ: eltürmen götürürüm
 9. elttim: elttim götürdüm
 10. eltchil: eltkil götür, ilet
 11. ulasurmȇ: üläşürmen üleşirim, paylaşırım
 12. ulastum: üläştüm üleştim, paylaştım
 13. ulaschil: üläşkil üleş, paylaş
 14. ulasmac: üläşmäk üleşmek, paylaşmak
 15. esiturmȇ: e[k]sitürmen eksiltirim
 16. ecsittim: eksittim eksilttim
 17. ecsit: eksit eksilt
 18. ecsuc: eksük eksik

Sayfa: 10A

 1. sesarmȇ: şeşärmen çözerim
 2. sestum: şeştüm çözdüm
 3. seschil: şeşkil çöz
 4. ayturmȇ: ayturmen ayıtırım > söylerim
 5. aytım: ayt[t]ım ayıttım > söyledim
 6. ayt: ayt ayıt > söyle
 7. toxarmȇ: tözärmen dözerim > dayanırım, katlanırım
 8. toxdum: tözdüm dözdüm > dayandım
 9. toxgil: tözgil döz > dayan
 10. tiarmȇ: tı[y]armen engellerim
 11. tyidun: tıydun ‣ tıydum engelledim
 12. tyimac: tıymak engel
 13. tinimdam chrarmȇ: tınımdam k[e]rärmen ‣ tınımdan 85 k[e]çärmen huzursuz olmak (Lat. desperare) 85 Buradaki kelime, Codex Cumanicus’un Almanca kısmında arı - tindän gibi ince ünlülü yazımları mevcut olan tin ruh değildir. Bu kelime, Almanca kısmında tın- dinlenmek, istirahat etmek olarak geçen fiilden F.Đ.Y - Im ekiyle türemiş bir isim olmalıdır. Krş. KMT tınım huzur.
 14. tinimdam cheztim: tınımdan keçtim huzursuz oldum
 15. tanȋdı ̑ chezmac: tanımdın keçmäk ‣ tınımdın keç huzursuz ol
 16. tinȋdı ̑ chezmac: tınımdın keçmäk huzursuzluk

Sayfa: 10B

 1. karisurmȇ vel abrarmȇ: karışurmen veya abrarmen korurum, savunurum
 2. kaĩstim vel abradum: karıştım veya abradum korudum, savundum
 3. karis vel abra: karış veya abra koru, savun
 4. kaĩsmac vel abramac: karışmak veya abramak koruma
 5. nacs larmȇ: nakşlarmen nakışlarım, resimlerim
 6. nacs ladum: nakşladum nakışladım, resimledim
 7. nacs la: nakşla nakışla, resimle
 8. nacs: nakş nakış, resim
 9. ziray: çıray suret
 10. cusanurmȇ: küsänürmen arzularım
 11. cusandum: küsändüm arzuladım
 12. c: k[üsängil] arzula
 13. cusamac: küsä[n]mäk arzu
 14. bernalurmȇ ‹bernelimȇ›: bernälür - men ‣ bernälü - men, verecekliyim, borçluyum
 15. bernalu boldum: bernälü boldum verecekli oldum, borçlandım
 16. borz: borç borç
 17. borzli: borçlı borçlu
 18. aldarmȇ: aldarmen aldatırım
 19. aldadum: aldadum aldattım
 20. alda: alda aldat
 21. aldamac: aldamak aldatmak, kandırmak
 22. sozulurmȇ vel çuçulurmȇ: soçulurmen veya çuçulurmen soyunurum
 23. sozuldum: soçuldum soyundum
 24. suzul: suçul soyun

Sayfa: 11A

 1. bay: bay zengin, varlıklı
 2. baylic: baylık zenginlik
 3. ya̱zanurmȇ: yaçanurmen utanırım, çekinirim
 4. ya̱zandum: yaçandum utandım, çekindim
 5. ya̱zam: yaçam ‣ yaçan utan, çekin
 6. ya̱zȃmac: yaçanmak utanç, çekince
 7. girtarmȇ: yırtarmen (cırtarmen?) yırtarım
 8. girttum: yırttum yırttım
 9. girtchil: yırtḫıl yırt
 10. girtmac: yırtmak yırtma
 11. ‹tabuschirmen›: tabuşırmen tartışırım
 12. ‹tabuschtim›: tabuştım tartıştım
 13. ‹kym maga bersa mendagar beraym kym maga bermassa mendagar berman›: kim maga bersä mend[ä] - agar berä[y]im kim maga bermäzsä mend[ä] - agar bermän kim bana verirse ben de ona veririm, kim bana vermezse bende ona vermem
 14. satum alurmȇ: satum 86 alurmen satın alırım 86 Satun olarak da okunabilir.
 15. satum adum: satum a[l]dum satın almak
 16. satum algil: satum algıl satın al
 17. satum almac: satum almak satın alma
 18. cuyarmȇ: küyärmen beklerim, sabrederim
 19. cuydum: küydüm bekledim, sabrettim
 20. cuygil: küygil bekle, sabret

Sayfa: 11B

 1. atlanurmȇ: atlanurmen atlanırım, ata binerim
 2. atlandum: atlandum atlandım, ata bindim
 3. atlan: atlan atlan, ata bin
 4. sondururmȇ: söndürürmen söndürürüm
 5. sondurdȗ: söndürdüm söndürdüm
 6. sondur: söndür söndür
 7. çigharmȇ: çıḫarmen çıkarım
 8. zigtum: çıḫtum çıktım
 9. zigchil: çıḫkıl çık
 10. tastin: taştın dış, dışarı
 11. zigarurmȇ: çıḫarurmen çıkarırım
 12. zigardun: çıḫardun ‣ çıḫardum çıkardım
 13. zigargil: çıḫargıl çıkar
 14. tanlasurmȇ: tanlaşurmen incelerim (Lat. examinare)
 15. tanlastin: tanlaştın ‣ tanlaştım inceledim
 16. tanlas: tanlaş incele
 17. coparurmen: koparurmen kurarım, inşa ederim (Lat. edificare)
 18. cobardun: kobardun ‣ kobardum kurdum, inşa ettim
 19. cobar: kobar kur, inşa et
 20. cobarmac: kobarmak inşa
 21. cutulurmȇ: kutulurmen kurtulurum
 22. cutuldum: kutuldum kurtuldum
 23. cutulgil: kutulgıl kurtul
 24. cutulmis: kutulmış kurtulmuş

Sayfa: 12A

 1. cutulmac: kutulmak kurtuluş
 2. bosanurmȇ: boşanurmen boşanırım, serbest kalırım
 3. bosandum: boşandum boşandım, serbest kaldım
 4. bosan: boşan serbest kal
 5. bosanmac: boşanmak serbest kalmak
 6. charg etarmȇ: ḫarc etärmen harcarım
 7. charg ettin: ḫarc ettin ‣ ḫarc ettim harcadım
 8. charg et: ḫarc et harca
 9. yayarmȇ: yayarmen yayarım
 10. yaydum: yaydum yaydım
 11. yaygil: yaygıl yay
 12. arinurmȇ: arınurmen arınırım
 13. arindum: arındum arındım
 14. aringil: arıngıl arın
 15. arȋmac: arınmak arınma
 16. arinmaga: arınmaga arınmaya, arınmak için
 17. congul izinda aiturme[.]: köngül içindä ayturme[n] gönül içinde > (bir şey üzerine) düşünüp taşınırım, bir şey için karar veririm
 18. congul izinda aytum: köngül içindä ayt[t]um (bir şey üzerine) düşünüp taşındım
 19. congul da ayt: köngüldä ayt (bir şey üzerine) düşünüp taşın
 20. congul izinda aitmac: köngül içindä aytmak (bir şey üzerine) düşünüp taşınma
 21. bacha ururmen: baḫa ururmen paha vururum, değer biçerim
 22. bacha urdun: baḫa urdun ‣ baḫa urdum paha vurdum, değer biçtim
 23. bacha ur: baḫa ur değer biç
 24. bacha: baḫa paha, değer

Sayfa: 12B

 1. tusaturmȇ: tüzätürmen düzeltirim
 2. tuxattum: tüzättüm düzelttim
 3. tuxat: tüzät düzelt
 4. tux: tüz düz, doğru
 5. tusacmis: tüzäkmiş ‣ tüzätmiş düzeltilmiş
 6. etarmȇ: etärmen yaparım, ederim
 7. etim: et[t]im yaptım, ettim
 8. etchil: etkil yap, et
 9. us: us 87 (?) gerçek, hakikat, olgu, vakıa (Lat. factum) 87 Ko. Wb. bu kelimeyi uz maddebaşı altında vermiş ve Latince ‘factum’un yanına bir soru işareti koymuştur.
 10. bolurmȇ: bolurmen olurum
 11. boldum: boldum oldum
 12. boldumedi: boldum - edi oldum idi
 13. berchiturmȇ ‹vel berketerm̄ ›: berkitürmen veya berk - etermen sağlamlaştırırım
 14. berchittun: berkittün ‣ berkittüm sağlamlaştırdım
 15. berchitchil: berkitkil sağlamlaştır
 16. berch: berk sağlam
 17. azturmȇ: aç - turmen açım

Sayfa: 13A

 1. aztim: açtım acıktım
 2. az bol: aç bol aç ol, acık
 3. az: aç
 4. ussurmȇ: üşşürmen üşürüm
 5. usidum: üşidüm üşüdüm
 6. saoc: savok soğuk
 7. egirurme ‹vel jirimen›: egirürme[n] veya i[y]irimen 88 ip eğiririm 88 Ko. Wb. bu kelimeyi yir- olarak okumuştur.
 8. egirdum ‹jirdim›: egirdüm, i[y]irdim ip eğirdim
 9. egirgil ‹jirgil›: egirgil, i[y]irgil ip eğir
 10. yp: ip ip
 11. chazarmȇ: kaçarmen kaçarım
 12. chaztum: kaçtum kaçtım
 13. chazchil: kaçḫıl kaç
 14. sindururmȇ: sındururmen kırarım
 15. sindurdum: sındurdum kırdım
 16. sindur: sındur kır
 17. sindurmac: sındurmak sındırmak, kırmak
 18. yangilurmȇ: yangılurmen yanılırım, hata ederim
 19. yangildum: yangıldum yanıldım, hata ettim
 20. yangilmac: yangılmak yanlış, hata
 21. ogrularmȇ ‹ogurlarm̄ ›: ogrularmen, ogurlarmen çalarım, hırsızlık yaparım
 22. ogrulardum: ogrulardum ‣ ogruladum çaldım, hırsızlık yaptım
 23. ogrula: ogrula çal, hırsızlık yap
 24. ogrulamac: ogrulamak hırsızlık

Sayfa: 13B

 1. zizac: çiçäk çiçek
 2. yemis: yemiş meyve
 3. buniat etarmȇ: bunyat etärmen kurarım, tesis ederim
 4. buniat etis: bunyat etiş ‣ ettüm kurdum, tesis ettim
 5. buniat echil: bunyat e[t]kil kur, tesis et
 6. buniat: bunyat temel, esas
 7. berchiturmȇ: berkitürmen berkitirim, sağlamlaştırırım
 8. berchittim: berkittim berkittim, sağlamlaştırdım
 9. berchit: berkit berkit, sağlamlaştır
 10. cun: kün 89 güç, kudret, kuvvet 89 Krş. KMT kün güç, kuvvet, kudret. Ko. Wb. kun okumuştur.
 11. rox ‹vel orozun›: roz veya orozun şans, talih (Far. bachat)
 12. maana vel turlij: maana veya türliy tür, tabiyat, yaradılış, nitelik (Lat. Forma)
 13. maana: maana tür, tabiyat, yaradılış, nitelik (Lat. modus)
 14. urmach: urmak kamçı, kırbaç
 15. tutum: tütün duman
 16. tesich: teşik delik, açıklık
 17. temir: temir demir
 18. ‹bollach›: bollaḫ kaynak
 19. ‹ochus›: öküz ‣ ögüz nehir, akıntı
 20. ogri: ogrı hırsız
 21. ‹kassirmen›: kaşşırmen sürterim
 22. ‹kassadim›: kaşşadım sürttüm

Sayfa: 14A

 1. souunurme ‹bieni[rmen]›: sövünürme[n], bi[y]eni[rmen] sevinirim
 2. souundum ‹biendi[m]›: sövündüm, bi[y]endim sevindim
 3. souungil: sövüngil sevin
 4. souunmac: sövünmäk sevinç
 5. ‹byenip biip schrekinv (? de)›: bi[y]enip sevinerek bi[y]ip 90 dans ederek 90 CC beyi- ~ biyi- < *böyi- < ET bödi- dans etmek
 6. casirmȇ: kaşırmen sürterim, kaşırım
 7. casidun: kaşıdun ‣ kaşıdum sürttüm, kaşıdım
 8. casigil: kaşıgıl sürt, kaşı
 9. yage: yagı kavga, savaş (Far. jank)
 10. tatarmȇ: tatarmen tadarım
 11. tattin: tattın ‣ tattım tattım
 12. tatchil: tatkıl tat
 13. tatmac: tatmak tat, lezzet

Sayfa: 14B

 1. agerlarmȇ: agırlarmen hürmet ederim (Lat. honorare)
 2. agerladun: agırladun ‣ agırladum hürmet ettim
 3. agerladum: agırladum ‣ agırla hürmet et
 4. ager: agır saygı, hürmet
 5. yuclarmȇ: yüklärmen yüklerim
 6. yucladun: yüklädün ‣ yüklädüm yükledim
 7. yucla: yüklä yükle
 8. yuc: yük yük
 9. yylarmȇ: yılarmen 91 koklarım 91 Yıla- [yı ̄la-] < *yıyla- < ET yıd+la-; krş. BM, TA yile- koklamak. Ko. Wb. bu kelimeyi ıyla- olarak okumuştur. Kendisinin burada bir y- düşmesi varsaydığını zannediyoruz: ıyla- < yıyla- < ET yıd+la-.
 10. jyladum: yıladum kokladım
 11. jylagil: yılagıl kokla
 12. jylamac: yılamak koku, koku duyusu
 13. mulcrarmȇ: mülkrärmen miras alırım
 14. mulcradȗ: mülkrädüm miras aldım
 15. mulcri: mülkri ‣ mülkrä (?) miras al
 16. mulclamac: mülklämäk ‣ mülkrämäk (?) miras

Sayfa: 15A

 1. mendabar: mendä-bar benimdir, bende var
 2. tegdj: tegdi sahiptim, benimdi (Lat. habuj)
 3. sagabolsȗ: saga - bolsun senindir, sana aittir (Lat. habeas)
 4. youaslic: yovaşlık alçakgönüllülük, tevazu
 5. ‹condurimȇ›: kondurımen misafir ederim, ağırlarım (Lat. hospito)
 6. baslarmȇ: başlarmen 92 92 Buraya yanlışlıkla oruç tutarmen yerine başlarmen yazılmıştır.
 7. ‹oruz tutarirmen tutȗ›: oruç tutarmen (tutırmen) oruç tutarım, [oruç] tut[t]um oruç tuttum
 8. ‹oruz tut›: oruç tut oruç tut
 9. ‹oruz›: oruç oruç
 10. baslarmȇ: başlarmen başlarım
 11. basladum: başladum başladım
 12. baslagil: başlagıl başla
 13. bas: baş baş, başlangıç, üst taraf
 14. anglarmȇ: anglarmen anlarım
 15. angladȗ: angladum anladım
 16. anglagil: anglagıl anla
 17. anglamac: anglamak akıl, zeka (Lat. intellectus)

Sayfa: 15B

 1. buiuramȇ: buyuramen emrederim, buyururum
 2. buiurdun: buyurdun ‣ buyurdum emrettim, buyurdum
 3. buiur: buyur emret
 4. yetarmȇ: yetärmen bağlarım, birleştiririm
 5. yettim: yettim bağladım, birleştirdim
 6. yetchil: yetkil bağla, birleştir
 7. cheyarmȇ: keyärmen giyerim
 8. cheydȗ: keydüm giydim
 9. cheygil: keygil giy
 10. ton vel oprac: ton veya oprak giysi, kıyafet
 11. opchalarmȇ: öpkälärmen kızarım, öfkelenirim
 12. opchaladun: öpkälädün ‣ öpkälädüm kızdım, öfkelendim
 13. opchala: öpkälä kız, öfkelen
 14. opcha: öpkä öfke
 15. yarig etarmȇ: yarıḫ etärmen aydınlatırım
 16. yrig: ırıḫ ‣ y[a]rıḫ ışık, aydınlık
 17. tartinurmȇ: tartınurmen hayal ederim, tasavvur ederim
 18. tartindum: tartındum hayal ettim, tasavvur ettim
 19. tartingil: tartıngıl hayal et, tasavvur et
 20. ixdarmȇ: izdärmen ararım
 21. ixdardin: izdärdin ‣ izdädim aradım
 22. ixdagil: izdägil ara
 23. ixdamac: izdämäk aramak

Sayfa: 16A

 1. sorarmȇ: sorarmen sorarım
 2. sordun: sordun ‣ sordum sordum
 3. sorgil: sorgıl sor
 4. yara etarmȇ: yara etärmen yaralarım
 5. yara ettin: yara ettin ‣ yara ettim yaraladım
 6. yara etchil: yara etkil yarala
 7. eliclarmȇ: eliklärmen alay ederim
 8. elicladum: eliklädüm alay ettim
 9. eliclagil: eliklägil alay et
 10. eliclamac: eliklämäk alay, istihza
 11. sisarmȇ: şişärmen şişerim
 12. sistin: şiştin ‣ şiştim şiştin
 13. sistchil: şiştkil şiş
 14. sismac: şişmäk şişme, şişkinlik
 15. yaturmȇ: yaturmen yatarım
 16. yattun: yattun ‣ yattum yattım
 17. yatchil: yatkıl yat ‹jargularmȇ
 18. tørulermȇ›: yargularmen, törülermen yargılarım, hüküm veririm ‹iarguladim
 19. tøruladim›: yarguladım, törülädim yargıladım, hüküm verdim

Sayfa: 16B

 1. ‹juuãmen›: yuvarmen yıkarım
 2. ‹juudun›: yuvdun ‣ yuvdum yıkadım, yudum
 3. ‹ju›: yu 93 yıka 93 Çekimli kök yuv-, emir kökü ise yu- olmalıdır.
 4. oynarmȇ: oynarmen oynarım
 5. oynardum: oynardum ‣ oynadum oynadım
 6. oynagil: oynagıl oyna
 7. oyn: o[y]ın oyun
 8. soslarmȇ: sözlärmen konuşurum
 9. sosladum: sözlädüm konuştum
 10. soslagil: sözlägil konuş
 11. soslamac: sözlämäk konuşma, sohbet

Sayfa: 17A

 1. giltradi: yıltradı (cıltradı?) şimşek çaktı
 2. giltãr: yıltrar (cıltrar?) şimşek çakar
 3. giltramac: yıltramak (cıltramak?) şimşek
 4. yarmȇ: ı[y]armen gönderdim, salıverdim
 5. yydun: ıydun ‣ ıydum gönderdim, salıverdim
 6. yygil: ıygıl gönder, salıver
 7. elzi: elçi elçi
 8. tururmȇ ‹vel calirmȇ›: tururmen veya kalırmen kalırım
 9. turdun ‹caldim›: turdun ‣ turdum kaldım, kaldım kaldım
 10. turgil ‹calgil›: turgıl, kalgıl kal
 11. yurt: yurt mesken
 12. alisurmȇ: alışurmen değiş tokuş ederim, takas ederim
 13. alistun: alıştun ‣ alıştum değiş tokuş ettim, takas ettim
 14. techsir: teksir değiş tokuş
 15. alsturmac: al[ı]şturmak değiş tokuş, takas

Sayfa: 17B

 1. olarmȇ: ölärmen ölürüm
 2. oldum: öldüm öldüm
 3. olum: ölüm ölüm
 4. tanglarmȇ: tanglarmen şaşarım, şaşırırım
 5. tangladȗ: tangladum şaşırdım
 6. caristururmȇ: karıştururmen karıştırırım
 7. bulgasturdun: bulgaşturdun ‣ bulgaşturdum karıştırdım
 8. caristur bulgastur: karıştur veya bulgaştur karıştır
 9. zaynarmȇ: çaynarmen çiğnerim, kemiririm
 10. zaynadun: çaynadun ‣ çaynadum çiğnedim
 11. zianagil: 94 çanagıl ‣ çaynagıl çiğne 94 Zainagil yerine bir yazım yanlışı olmalıdır.
 12. sachex: sakız sakız
 13. bisturumȇ: biştürümen olgunlaştırırım
 14. bisurtim: bişürtim olgunlaştırdım
 15. olzarmen: ölçärmen ölçerim
 16. olzttum: ölçttüm ‣ ölçtüm ölçtüm
 17. olzchil: ölçkil ölç
 18. olza: ölçä ölçü, ölçek
 19. batarmȇ: batarmen batarım
 20. battim: battım battım
 21. jilek: yilek ‣ yilik ilik

Sayfa: 18A

 1. tislarmȇ: tişlärmen ısırırım
 2. tisladun: tişlädün ‣ tişlädüm ısırdın
 3. tisla: tişlä ısır
 4. tislamac: tişlämäk ısırık
 5. ‹ongarmȇ valwit›: ongarmen (sararıp) solarım
 6. ‹ondim›: ondım ‣ ongdım (sararıp) soldum
 7. ottalarmȇ: ottalarmen iyileştiririm, tedavi ederim
 8. ottaladum: ottaladum iyileştirdim, tedavi ettim
 9. ottala: ottala iyileştir, tedavi et
 10. ot: ot em, ilaç
 11. eygirac etarmȇ: eygiräk etärmen daha iyi duruma getiririm
 12. eygirac ettim: eygiräk ettim daha iyi duruma getirdim
 13. eygirac et: eygiräk et daha iyi duruma getir
 14. tergirman ‹tãtarm›: tergirmän ‣ tegirmän tartarm[en] değirmeni döndürürüm
 15. tegirmȃ ‹tartim›: tegirmän tart[t]ım değirmeni döndürdüm
 16. tegirmȃ ‹tart›: tegirmän tart değirmeni döndür
 17. tegirmȃ: tegirmän değirmen
 18. tegirmȃzi: tegirmänçi değirmenci
 19. tepraturmȇ: teprätürmen hareket ettiririm
 20. teprattin: teprättin ‣ teprättim hareket ettirdim
 21. tepratchil: teprätkil hareket ettir
 22. tepratmac: teprätmäk hareket
 23. corgusurmȇ: körgüzürmen gösteririm
 24. corguxdun: körgüzdün ‣ körgüzdüm gösterdim
 25. corguxgil: körgüzgil göster
 26. corguxmac: körgüzmäk gösterme, işaret etme
 27. otunzcha berumȇ: ötünçkä berümen ödünç veririm
 28. otunzcha berdȗ: ötünçkä berdün ‣ berdüm ödünç verdim
 29. otunzcha ber: ötünçkä ber ödünç ver
 30. otȗz: ötünç ödünç
 31. ‹tagz›: tagıç (?) dağ
 32. ‹tagellar›: tagıllar ‣ taglar dağlar, sıra dağ
 33. ‹ianirmȇ ich drowe›: yanırmen tehdit ederim
 34. ‹ianadim›: yanadım tehdit ettim

Sayfa: 18B

 1. tengisda yururmȇ: tengizdä yürürmen yelkenliyle denizde giderim
 2. tengisda yurdum: tengizdä yürdüm yelkenliyle denizde gittim
 3. tengisda yurugil: tengizdä yürügil yelkenliyle denizde git
 4. tengisda yurugan: tengizdä yürügän gemici, denizci
 5. tilaman: tilämän istemiyorum (Lat. nolo)
 6. tilamadum: tilämädüm istemedim
 7. ‹tillemagil›: tillemägil isteme
 8. habar: habar haber
 9. aser: aşır düğün
 10. bestlarmȇ: bestlärmen beslerim
 11. ‹senig søsini bestlermȇ nȏ curo vba tua›: sening sözini bestlermen senin sözüne değer veriyorum
 12. bestladun: bestlädün ‣ bestlädüm besledin
 13. bestlagil: bestlägil besle
 14. bestlamac: bestlämäk gıda, besin
 15. bogulurmen | ‹bugulurmȇ›: bogulurmen, bugulurmen (suda) boğulurum
 16. boguldum: boguldum (suda) boğuldum
 17. bogulmac: bogulmak boğulma
 18. tanarmȇ: tanarmen inkar ederim
 19. tandum: tandum inkar ettim
 20. tangil: tangıl inkar et
 21. sanarmȇ: sanarmen sayarım
 22. sanadum: sanadum saydım
 23. sanagil: sanagıl say
 24. san: san sayı
 25. yuxarmȇ: yüzärmen yüzerim
 26. yuxardum: yüzärdüm ‣ yüzdüm yüzdüm
 27. yuxgil: yüzgil yüz
 28. yxganchisi: y[ü]zgän - kişi yüzücü

Sayfa: 19A

 1. ‹tuarmȇ›: tu[v]armen doğarım
 2. togarmen: togarmen doğarım
 3. togdum: togdum doğdum
 4. toggil: toggıl doğ
 5. togmac: togmak doğum, doğma
 6. tougam: tovgam ‣ tovgan doğan, doğmuş olan
 7. kar yagar: kar yagar kar yağar
 8. kar yagdi: kar yagdı kar yağdı
 9. kar: kar kar
 10. burzac: burçak dolu (Far. toolu)
 11. atagirmȇ: at - [t]aḫırmen isim veririm
 12. atagdim: at - [t]aḫdım isim verdim
 13. attagil: attagıl ‣ at - taḫ[k]ıl isim ver
 14. at: at ad, isim
 15. xian etarmȇ: zi[y]an etärmen zarar veririm
 16. xian ettin ‹izan et›: zi[y]an ettin ‣ ettim, izan et[tim] zarar verdim
 17. xian etchil: zi[y]an etkil zarar ver

Sayfa: 19B

 1. jarastururmȇ: yaraştururmen düzenlerim, tertip ederim
 2. jarastirdȗ: yaraştırdum düzenledim, tertip ettim
 3. jarastur: yaraştur düzenle, tertip et
 4. jarasturmac: yaraşturmak düzen, tertib
 5. unuturmȇ: unuturmen unuturum
 6. unuttum: unuttum unuttum
 7. unutchil: unutkıl unut
 8. unutmac: unutmak unutmak, unutkanlık
 9. unutcham: unutkam ‣ unutkan unutan, unutkan
 10. yolugurmȇ: yoluḫurmen karşılaşırım
 11. yolugttun: yoluḫttun ‣ yoluḫtum karşılaştım
 12. yolugchil: yoluḫkıl karşılaş
 13. corgusurmȇ: körgüzürmen gösteririm, işaret ederim
 14. corgxdum: körg[ü]zdüm gösterdim, işaret ettim
 15. corgux: körgüz göster, işaret et
 16. oparmȇ: öpärmen öperim
 17. optum: öptüm öptüm
 18. opchil: öpkil öp
 19. opmac: öpmäk öpücük

Sayfa: 20A

  mecunem (Far.)
 1. octundum: öktündüm gücendirdim, rencide ettim
 2. octunguil: öktüngüil ‣ öktüngil gücendir, rencide et
 3. cotunmac: kötünmäk ‣ öktünmäk hakaret, tahkir
 4. ‹sijermen›: siyermen işerim
 5. ‹sijdum›: siydüm işedim
 6. ‹sijgil›: siygil işe
 7. ‹szi›: szi ‣ si 95 sidik, idrar 95 Ko. Wb. bu kelimeyi siy olarak okuyor. Kelime, ET sig idrar kelimesinin gelmektedir.
 8. cherac tur: keräk tur gereklidir
 9. cherac edi: keräk edi gerekliydi
 10. ys: iş (Lat. opus)

Sayfa: 20B

 1. kuzun ietar: küçün ‣ küçüm yetär gücüm yeter, muktedirim (Lat. possum)
 2. kuzun ietti: küçün ‣ küçüm yetti gücüm yetti, muktedirdim (Lat. possuj)
 3. kuzun: küçün ‣ küçüm yapabilme, gücü yetme, muktedir olma
 4. colarmȇ: kolarmen rica ederim, isterim
 5. coldum: koldum rica ettim, istedim
 6. colgil: kolgıl rica et, iste
 7. colmac: kolmak rica
 8. anuclarmȇ: anuklarmen hazırlarım
 9. anucladum: anukladum hazırladım
 10. anuclagil: anuklagıl hazırla
 11. anuclamac: anuklamak hazırlık
 12. elturmem: eltürmem ‣ eltürmen taşıyıp götürürüm
 13. eltum: elt[t]üm taşıyıp götürdüm
 14. limen: limen liman (Far. limanj)
 15. asarmen ‹vel ylermen›: asarmen veya ilermen asılırım, sarkarım
 16. astum ‹ildim›: astum, ildim asıldım, sarktım (Far. asstu)
 17. aschil ‹ilgil›: askıl, ilgil asıl, sark (Far. aschil)

Sayfa: 21A

 1. yglarmen: ıglarmen ağlarım
 2. ygladum: ıgladum ağladım
 3. yglagil: ıglagıl ağla
 4. yglamac: ıglamak ağlama
 5. yarasurmȇ: yaraşurmen hoşa giderim, beğenilirim
 6. yarastin: yaraştın ‣ yaraştım hoşa gittim, beğenildim
 7. yarasmis: yaraşmış iyilik, lütuf, hatır 96 (Lat. placitun) 96 Yaraşmış’ın sıfat olması beklenirdi. Belki de Lat. placitun ‣ placitus hoşa giden olmalıdır.
 8. sasirmȇ: sasırmen çürürüm
 9. sasidum: sasıdum çürüdüm
 10. buyurumȇ: buyurumen emrederim (Lat. praecipere)
 11. buyurdun: buyurdun ‣ buyurdum emrettim
 12. buyurgil: buyurgıl emret
 13. buyuruc: buyuruk emir, talimat
 14. yamgur yagar: yamgur yagar yağmur yağar
 15. yamgur yagdi: yamgur yagdı yağmur yağdı
 16. yamgur: yamgur yağmur
 17. as berumen: aş berümen beslerim, yemek veririm
 18. as berdum: aş berdüm besledim, yemek verdim
 19. bestla: bestlä besle, yemek ver
 20. sanzarmȇ: sançarmen saplarım
 21. sanztim: sançtım sapladım
 22. sanzchil: sançkıl sapla
 23. sanzmac: sançmak saplama, delme

Sayfa: 21B

 1. sagenurmȇ: sagınurmen düşünürüm, zannederim, kastederim, inanırım (Lat. putare)
 2. sangedum: sangı[n]dum ‣ sagındum düşündüm, zannettim, inandım
 3. sangengil: sangıngıl ‣ sagıngıl düşün, zannet, inan
 4. sagenmac: sagınmak düşünme, düşünce, fikir
 5. pesmȃ bolurmȇ: peşman bolurmen pişman olurum
 6. pesmȃ boldum: peşman boldum pişman oldum
 7. pesmȃ: peşman pişman
 8. pesmȃ bogil: peşman bo[l]gıl pişman ol
 9. tarac ticarmȇ: täräk tikärmen ağaç dikerim
 10. terac tictim: teräk tiktim ağaç diktim
 11. terac tich: teräk tik ağaç dik
 12. terac tichmac: teräk tikmäk ağaç dikme
 13. chochumt ̃: köküm - tur dahilim, aidim (Lat. ptineo, Far. ches em)
 14. ururmȇ: ururmen vururum
 15. urdum: urdum vurdum
 16. ur: ur vur
 17. tanuc luc berumȇ: tanukluk berümen tanıklık ederim
 18. chemisurmȇ: kemişürmen (kenara) atarım
 19. chemistin: kemiştin ‣ kemiştim (kenara) attım
 20. chemischil: kemişkil (kenara) at

Sayfa: 22A

 1. ‹jaxoc›: yazok günah
 2. ‹elelic›: elelik ‣ ellik barış
 3. ‹jon›: yon 97 saç 97 Ko. Wb. bu kelimeyi yun olarak okumuştur fakat krş. Kzk. jon saç.
 4. chorcharmȇ: korkarmen korkarım
 5. chortun: kor[k]tun ‣ kor[k]tum korktum
 6. chor chil: kor[k]kıl kork
 7. chormac: kor[k]mak korku
 8. charau: karav mükafat, ödül
 9. baclurarmen: baklurarmen ‣ baluklarmen balık tutarım
 10. balucladȗ: balukladum balık tuttum
 11. balucra: balukla balık tut
 12. baluc: baluk balık
 13. coyarmȇ: koyarmen koyarım
 14. coydum: koydum koydum
 15. coygil: koygıl koy
 16. bulczi: bulkçı 98 ‣ balukçı balıkçı 98 Gabain, bu kelimeyi bolqčı okumakta ve *bolukçı ( < balukçı) şeklinden geliştiğini düşünmektedir. Bizce bu kelime yalnızca bir yazım yanlışıdır.
 17. ‹jarle›: yarlı fakir, muhtaç
 18. ‹iarlelik›: yarlılık fakirlik
 19. ‹bitirrimȇ›: bitirrimen bitiririm, tamamlarım
 20. ‹bitirdim›: bitirdim bitirdim, tamamladım
 21. ‹bitirmak volbrengūge›: bitirmäk tamamlama, sonuçlandırma, nihayete erdirme

Sayfa: 22B

 1. ‹tinglarmen›: tınglarmen dinlenirim
 2. ‹tingladun›: tıngladun ‣ tıngladum dinlendim
 3. ‹tingla›: tıngla dinlen
 4. tinglamac: tınglamak dinlenme, istirahat, sükunet, sessizlik, huzur
 5. ‹ysdermen›: isdermen ararım, araştırırım, incelerim, sorarım
 6. yxdarmȇ: izdärmen ararım, araştırırım, incelerim (Lat. quaerere)
 7. yxdadum ‹ysdedum›: izdädüm, isdedüm aradım, araştırdım, inceledim
 8. yxdagil ‹ysdegil›: izdägil, isdegil ara, araştır, incele
 9. yxdamac ‹ysdemek›: izdämäk, isdemek arama, inceleme, araştırma, sorgu
 10. daaue ‹daw›: daavı ~ daave, daw arama, inceleme, araştırma, sorgu
 11. tafs etarmȇ: tafş etärmen vazgeçerim, bırakırım (Lat. quito)
 12. tafs etum: tafş et[t]üm vazgeçtim, bıraktım
 13. tafs et chil: tafş etkil vazgeç, bırak
 14. tafs etmac: tafş etmäk vazgeçme, bırakma

Sayfa: 23A

 1. chaytarumȇ: kaytarumen geri veririm
 2. chaytardun: kaytardun ‣ kaytardum geri verdim
 3. chaytargil: kaytargıl geri ver
 4. yularmen: yularmen çözerim, alırım, kurtarırım
 5. yuldum: yuldum çözdüm, aldım, kurtardım
 6. yulgil: yulgıl çöz, al, kurtar
 7. yulmac: yulmak kurtuluş
 8. coyarmȇ: koyarmen bırakırım
 9. coydun: koydun ‣ koydum bıraktım
 10. coygil: koygıl bırak
 11. coigan: koygan koyan, bırakan
 12. bexarmȇ: bezärmen vazgeçerim, bezerim
 13. bexdum: bezdüm vazgeçtim, bezdim
 14. bexgil: bezgil vazgeç
 15. carau berumȇ: karav berümen ödüllendiririm, mükafatlandırırım
 16. carau berdum: karav berdüm ödüllendirdim, mükafatlandırdım
 17. carau bergil: karav bergil ödüllendir, mükafatlandır
 18. carauxȋ bermac: karavsını bermäk ödüllendirme, mükafatlandırma
 19. yulurmen: yülürmen tıraş ederim
 20. yuludum: yülüdüm tıraş ettim
 21. yulugil: yülügil tıraş et
 22. yuluguz: yülügüç ustura

Sayfa: 23B

 1. cayra alurmȇ: ka[y]ıra alurmen geri alırım
 2. ceyiri aldum: keyiri ‣ kayırı aldum geri aldım
 3. ceyri algil: ke[y]iri ‣ kayırı algıl geri al
 4. ceyri almac: ke[y]iri ‣ kayırı almak geri alma
 5. chendima tutarmȇ: kendimä tutarmen geri dururum, kendimi tutarım
 6. chendima tutȗ: kendimä tut[t]um geri durdum, kendimi tuttum
 7. chendima tutchil: kendimä tutkıl geri dur, kendini tut
 8. chondarumȇ: köndärümen düz hale getiririm, düzeltirim
 9. chondardum: köndärdüm düzelttim
 10. chondargil: köndärgil düzelt
 11. choiuj: köyüy ‣ könü düz, doğru
 12. baskac: baskak yönetici, vali
 13. chetarmȇ: ketärmen uzaklaşırım, giderim
 14. chetum: ket[t]üm uzaklaştım, gittim
 15. chetchil: ketkil uzaklaş, git
 16. cheri caytarmȇ: keri kaytarmen geri gelirim, geri döndüm
 17. cheri caytum: keri kayt[t]um geri geldim, geri döndüm
 18. tirildurmen: tirildürmen ‣ tirilürmen ölümden dirilirim
 19. tirildum: tirildüm ölümden dirildim
 20. tirilgil: tirilgil ölümden diril
 21. tirilmac: tirilmäk (ölümden) diriliş

Sayfa: 24A

 1. upsunurmen: üpsünürmen hatırlarım, anımsarım
 2. upsundum: üpsündüm hatırladım, anımsadım
 3. upsȗgil: üpsüngil hatırla, anmsa
 4. chularmȇ: külärmen gülerim
 5. chuldum: küldüm güldüm
 6. chulgil: külgil gül
 7. chultchum: kültküm ‣ kültkün gülümseme, kahkaha
 8. amanat berumȇ: amanat berümen emanet ederim
 9. amanat berdun: amanat berdün ‣ berdüm emanet ettim
 10. amanat ber: amanat ber emanet et
 11. amanat: amanat emanet
 12. ‹u̸u̸csunurmen›: üüksünürmen hatırlarım
 13. ‹uucsundum›: üüksündüm hatırladım
 14. kayturmȇ: kayturmen geri dönerim
 15. kaytum: kayt[t]um geri döndüm
 16. kaytchil: kaytkıl geri dön
 17. kalurmen: kalurmen kalırım, geriye kalırım, artarım
 18. kaldum: kaldum kaldım, arttım
 19. kalgil: kalgıl kal, art

Sayfa: 24B

 1. ald̤urmen: alurmen alırım
 2. aldum: aldum aldım
 3. algil: algıl al
 4. yargu yarmac: yargu yarmak hüküm sürme, yönetme (Lat. regimentum)
 5. uyanurmȇ: uyanurmen uyanırım
 6. uyandun: uyandun ‣ uyandum uyandım
 7. uyangil: uyangıl uyan
 8. joap berurmȇ: co[v]ap berürmen cevap veririm
 9. joap berdun: co[v]ap berdün ‣ berdüm cevap verdim
 10. joap bergil: co[v]ap bergil cevap ver
 11. joap: co[v]ap cevap
 12. bagarmȇ: baḫarmen bakarım
 13. bagtin: baḫtın ‣ baḫtım baktım
 14. baghchil: baḫkıl bak
 15. yalbarurmem: yalbarurmem ‣ yalbarurmen rica ederim
 16. yalbardun: yalbardun ‣ yalbardum rica ettim
 17. yalbargil: yalbargıl rica et
 18. yalbarmac: yalbarmak rica, istek
 19. tutuprurmem: tutuprurmem ‣ tutupturmen yönlendiririm, yönetirim
 20. tutupturdun: tutupturdun ‣ tutupturdum yönlendirdim, yönettim
 21. tutupturgil: tutupturgıl yönlendir, yönet
 22. yargu yarmal: yargu yarmal ‣ yargu yarmak hüküm sürme, yönetme
 23. ‹iamarmen›: yamarmen yamarım
 24. ‹iamadim›: yamadım yamadım

Sayfa: 25A

 1. bilurmȇ: bilürmen bilirim, anlarım
 2. bildun: bildün ‣ bildüm anladım
 3. ‹bilgil›: bilgil bil, anla
 4. ux: us akıl, us
 5. achel: akıl akıl
 6. barmȇ: barmen varım
 7. bardun: bardun ‣ bardum var idim
 8. bol: bol ol
 9. ghac teyrumȇ: ḫak te[y]irümen öderim
 10. ghac teyrmac: ḫak te[y]irmäk ödeme
 11. nisan larmȇ: nişanlarmen işaretlerim
 12. nisan ladin: nişanladın ‣ nişanladım işaretledim
 13. nisan lagil: nişanlagıl işaretle
 14. nisan: nişan işaret, alamet, gösterge
 15. moghor larmȇ: moḫorlarmen mühürlerim
 16. moghor ladun: moḫorladun ‣ moḫorladum mühürledim
 17. moghor la: moḫorla mühürle
 18. moghor: moḫor mühür

Sayfa: 25B

 1. çalarmen: çalarmen ses veririm, tınlarım, çınlarım; çalarım
 2. çaldun: çaldun ‣ çaldum ses verdim, çaldım
 3. çalgil: çalgıl ses ver, çal
 4. un vel sax: ün veya sas 99 ~ säs 100 ses, seda 99 Krş. Hal. sas ~ säs ses. 100 Ko. Wb. bu kelimeyi saz ( < Far.) olarak okumuştur.
 5. tus corarmȇ: tüş körärmen rüya görürüm, düş görürüm
 6. tus corgil: tüş körgil ‣ kördüm rüya gördüm, düş gördüm
 7. tus corgil: tüş körgil rüya gör, düş gör
 8. tus: tüş rüya, düş
 9. olturumen: olturumen otururum
 10. olturdun: olturdun ‣ olturdum oturdum
 11. oltur: oltur otur
 12. olturguz: olturguç tabure
 13. artarmȇ: artarmen geçerim, aşarım; üstün gelirim (Lat. superare)
 14. artin: art[t]ın ‣ art[t]ım geçtim, aştım
 15. artchil: artkıl geç, aş
 16. artmac: artmak fazla, gereğinden fazla, gereksiz, fuzuli
 17. saø̣̈k̤arzmȇ: saarçmen ‣ saçarmen (tohum) ekerim
 18. saçztun: saçtum tohum ektim
 19. sazchil: saçkıl tohum ek
 20. ourluc: urluk ~ ö[v]ürlük 101 tohum 101 CC övürlük < *ügür+lük < DLT ügür darı, ET üyür darı.
 21. yaxarmȇ vel çixarmen: yazarmen veya çizärmen yazmak
 22. çisdum: çizdüm çizdim
 23. çisgil: çizgil çiz
 24. çismac: çizmäk çizim (Lat. scriba)
 25. betichzi vel l[…]: betikçi veya l[…] yazıcı, katip (Lat. scriptura) 102 102 Lat. scriba ve scriptura kelimelerinin Kumanca karşılıkları ters verilmiştir.

Sayfa: 26A

 1. tupcurumȇ: tüpkürümen tükürürüm
 2. tupcurdȗ: tüpkürdüm tükürdüm
 3. tupcurgil: tüpkürgil tükür
 4. tupcurmac: tüpkürmäk tükürük
 5. tatarmȇ: tatarmen tadarım, tadına bakarım
 6. tattin: tattın ‣ tattım tattım, tadına baktım
 7. tatchil: tatkıl tat, tadına bak
 8. sonsarmȇ: sonsarmen ‣ susarmen susarım
 9. sousadun: susadun ‣ susadum susadım
 10. sousamac: susamak susamak
 11. sousagan: susagan susayan, susamış
 12. artinça yururmȇ: artınça yürürmen ardından giderim, takip ederim
 13. artinça yurudum: artınça yürüdüm ardından gittim, takip ettim
 14. artinça yurugil: artınça yürügil ardından git, takip et
 15. toxarmȇ: tözärmȇ sabır ve tahammül gösteririm, dayanırım, katlanırım
 16. toxdum: tözdüm sabır ve tahammül gösterdim, dayandım, katlandım
 17. toxgil: tözgil sabır ve tahammül göster, dayan, katlan
 18. sexarmȇ: sezärmen sezerim
 19. sexdin: sezdin ‣ sezdim sezdim
 20. sesmac: sezmäk his, duyu, sezi
 21. chexarmȇ: kısarmen sıkıştırırım (Lat. stringere)
 22. chestum: kıstum sıkıştırdım
 23. cheschil: kıskıl sıkıştır

Sayfa: 26B

 1. ayrumen: a[y]ırumen ayırırım
 2. ayrdun: a[y]ırdun ‣ ayırdum ayırdım
 3. ayrgil: a[y]ırgıl ayır
 4. silcarmȇ: silkärmen silkerim, silkelerim
 5. silctum: silktüm silktim, silkeledim
 6. silcchil: silkkil silk, silkele
 7. sixgirurmȇ: sızgırurmen tıslarım, cızırdarım, cazırdarım
 8. sixgirdȗ: sızgırdum tısladım, cızırdadım, cazırdadım
 9. sixgirgil: sızgırgıl tısla, cızırda, cazırda
 10. sixgurma: sızgurma cazırtı, cızırtı
 11. toxarmȇ: tözärmen ıstırap çekerim, acı çekerim
 12. toxdun: tözdün ‣ tözdüm ıstırap çektim, acı çektim
 13. toxgil: tözgil ıstırap çek, acı çek
 14. toxmac: tözmäk ıstırap, acı
 15. secharmȇ: sıkarmen sıkarım, bastırırım
 16. sechtun: sıktun ‣ sıktum sıktım,bastırdım
 17. sechil: sık[k]ıl sık, bastır
 18. turãrmȇ: turarmen ayağa kalkarım, doğrulurum
 19. turdun choptȗ: turdun ‣ turdum veya koptum ayağa kalktım, doğruldum
 20. turgil chopchil: turgıl veya kopkıl ayağa kalk, doğrul
 21. oscarmȇ: oşkarmen benzerim
 22. oscadim: oşkadım benzedim
 23. oscar vel benxar: oşkar veya benzär benzer, benzeri
 24. salam berumȇ: salam berümen selam veririm, selamlarım
 25. salam berdun: salam berdün ‣ salam berdüm selam verdim, selamladım
 26. salam bergil: salam bergil selam ver
 27. salam: salam selam

Sayfa: 27A

 1. turumȇ: turumen ayakta dururum
 2. turdun: turdun ‣ turdum ayakta durdum
 3. tur: tur ayakta dur
 4. tus larmen: tuzlarmen tuzlarım
 5. tus ladum: tuzladum tuzladım
 6. tus lagil: tuzlagıl tuzla
 7. tus: tuz tuz
 8. chulluc etarmȇ: kulluk etärmen hizmet ederim
 9. chulluc etim: kulluk et[t]im hizmet ettim
 10. chulluc etchil: kulluk etkil hizmet et
 11. sechirumȇ: sekirümen sekerim, sıçrarım, atlarım
 12. sechirdun: sekirdün ‣ sekirdüm sektim, sıçradım, atladım
 13. sechirgil: sekirgil sek, sıçra, atla
 14. sechirmac vel sozim: sekirmäk veya soçım 103 sekmek, sıçrama, atlama 103 krş. DLT suçı- (at) şaha kalkmak, ĐH sucu- ( < suçu-) sıçramak, tepinmek; BV suçu- sıçramak, tepinmek; MG suçu- sıçramak, tepinmek.
 15. chomarmȇ: kömärmen gömerim
 16. chomdun: kömdün ‣ kömdüm gömdüm
 17. chongil: köngil ‣ kömgil göm

Sayfa: 27B

 1. teyarme: teyärme[n] değerim, dokunurum (Lat. tangere)
 2. teydun: teydün ‣ teydüm değdim, dokundum
 3. teygil vel tutchil: teygil veya tutkıl değ, dokun
 4. tartarmȇ: tartarmen tartarım, çekerim
 5. tartum: tart[t]um tarttım, çektim
 6. tartchil: tartkıl tart, çek
 7. boyarmȇ: boyarmen boyarım
 8. boyadum: boyadum boyadım
 9. boyagil: boyagıl boya
 10. boyazi: boyaçı boyacı
 11. boya vel rang: boya veya rang boya, renk
 12. titrarmȇ: titrärmen titrerim, sallanırım
 13. titã dum: titrädüm titredim, sallandım
 14. titra: titrä titre, sallan, sarsıl
 15. titramac: titrämäk titreme, sallantı, sarsıntı
 16. yer titramachi: yer titrämäki sarsıntı, deprem
 17. chatisturumȇ: katışturumen şarabı karıştırırım
 18. chatisturdȗ: katışturdum şarabı karıştırdım
 19. chatistur: katıştur şarabı karıştır
 20. chatisturmac: katışturmak şarabı karıştırmak
 21. chezarmȇ: keçärmen (karşı tarafa) geçerim

Sayfa: 28A

 1. cheztun: keçtün ‣ keçtüm keçtim
 2. chezchil: keçkil keç
 3. chocrar: kökrär gök gürler, şimşek çakarım
 4. chocradi: kökrädi gök gürledi, şimşek çaktı
 5. chocramac: kökrämäk gök gürlemesi, şimşek çakması
 6. ‹tim boldi›: tım ‣ tın 104 boldı sakinleşti, sessizleşti 104 Krş. KMT tın rahat, sükunet, huzur.
 7. ‹chorchusus›: korkusuz korkusuz
 8. tec turumȇ: tek turumen susarım, sessiz dururum
 9. tec turdun: tek turdun ‣ tek turdum sustum, sessiz durdum
 10. tec turgil: tek turgıl sus, sessiz dur
 11. burarmȇ: burarmen çeviririm, burarım
 12. burdun: burdun ‣ burdum çevirdim, burdum
 13. ‹burgil›: burgıl çevir, bur
 14. tanucluc berumȇ: tanukluk berümen tanıklık ederim
 15. tanucluc berdun: tanukluk berdüm tanıklık ettim
 16. tanucluc bergil: tanukluk bergil tanıklık et
 17. tanuc: tanuk tanık
 18. oscurumȇ: öskürümen öksürürüm
 19. oscurdun: öskürdün ‣ öskürdüm öksürdüm
 20. oscurmac: öskürmäk öksürük

Sayfa: 28B

 1. satarmȇ: satarmen satarım
 2. satin: sat[t]ın ‣ sat[t]ım sattım
 3. satchil: satkıl sat
 4. satuc vel satmac: satuk veya satmak satma, satış
 5. tilarmȇ: tilärmen isterim
 6. tiladum: tilädüm istedim
 7. tilagil: tilägil iste
 8. tilamac: tilämäk istek, dilek
 9. barumȇ: barumen giderim
 10. bardun: bardun ‣ bardum gittim
 11. bargil: bargıl git
 12. yol: yol yol
 13. safar: safar yolculuğa dahil olan, yolculuk
 14. chorarmȇ: körärmen görürüm
 15. chordun: kördün ‣ kördüm gördüm
 16. chorgil: körgil gör
 17. chormac: körmäk görme, görmek
 18. yengrmȇ: yeng[ä]rmen yenerim, galip gelirim
 19. yȇgdun: yengdün ‣ yengdüm yendim, galip geldim
 20. yengil: yeng[g]il yen, galip gel
 21. yengmac: yengmäk zafer, galibiyet
 22. yengilmac: yengilmäk yenilmek, mağlup olmak

Sayfa: 29A

 1. uzcarmȇ: uçkarmen ‣ uçarmen yüksekte uçarım
 2. uztum: uçtum uçtum
 3. uzchil: uçkıl
 4. çipziclar: çıpçıklar kuş(lar)
 5. undarmȇ: ündärmen seslenirim
 6. undadum: ündädüm seslendim
 7. undagil: ündägil seslen
 8. un: ün ses, seda
 9. tora oscarmȇ: törä oşkarmen (bir şeyi) adet haline getiririm, (bir şeye) alışırım
 10. tora tuttun: törä tuttun ‣ tuttum alışkanlık veya adet haline getirdim
 11. tora ocsat: törä okşat alışkanlık veya adet haline getir
 12. ‹bos›: boş boş
 13. ‹ṳ̈v›: uv 105 av 105 Krş. KMT uv av.
 14. ‹cusarmen›: kusarmen kusarım
 15. ‹custim›: kustım kustum
 16. chelurmȇ: kelürmen gelirim
 17. cheldȗ: keldüm geldim
 18. chelgali: kelgäli ‣ kelgän gelen (Lat. venȋco, Far. anmadam)
 19. ugialurmȇ ‹vel imenirmȇ›: uyalurmen veya imenirmen 106 ürkerim, korkarım, çekinirim 106 Krş. KMT iymen- utanmak, çekinmek.
 20. ugialdim ‹vel imȇdim›: uyaldum veya imendim ürktüm, korktum, çekindim
 21. ulgagil: ulyagıl ‣ uyalgıl ürk, kork, çekin
 22. ugat: uyat çekingenlik, korku, ürkeklik

Sayfa: 29B

 1. uyag turumȇ: uyaḫ turumen uyanık kalırım, uyanık dururum
 2. uyag turdum: uyaḫ turdum uyanık kaldım, uyanık durdum
 3. uyag tur vel co[r..]: uyaḫ tur veya ko[r..] uyanık kal, uyanık dur
 4. çourumȇ: çö[v]ürümen çeviririm, döndürürüm
 5. çouurdum: çövürdüm çevirdim, döndürdüm
 6. çourgil: çö[v]ürgil çevir, döndür
 7. çourmac vel teyrm[…]: çö[v]ürmäk veya te[y]irm[äk] 107 döndürmek, çevirmek 107 Bkz. (53), DRIMBA, 25 bu kelimeyi teşhis etmiştir. Ko. Wb.’in sözlüğünde bulunmayan bu kelime, Alman kısmında gösterdiği töwür- fiilinin eskicil bir halidir.
 8. teyarmȇ: teyärmen değerindeyim, değerim
 9. teydun: teydün ‣ teydüm değerindeydim, değerdim
 10. teyar: teyär değerindedir, değer
 11. tegmac: tegmäk değer, fiyat
 12. corunurmȇ: körünürmen görünürüm
 13. corundun: köründün ‣ köründüm göründüm
 14. maga corunur: maga körünür bana görünür
 15. cormac: körmäk görme duyusu, görme yetisi
 16. surtarmȇ: sürtärmen sürerim, merhem sürerim (Lat. ungere)
 17. surtum: sürt[t]üm (merhem) sürdüm
 18. surtchil: sürtkil (merhem) sür
 19. tirilurmȇ: tirilürmen yaşarım, hayattayım
 20. tiyrildun: tiyrildün ‣ tirildüm yaşadım, hayattaydım
 21. tiri ̱gil: tirigil yaşa, hayatta ol
 22. tirilmac: tirilmäk yaşam, hayat, canlılık
 23. cherti: kerti gerçek, doğru

Sayfa: 30A

 1. da: +da yanında, yakınında (Bulunma Durum Eki)
 2. en borȗ vel ylgaĩ: en borun veya ilgäri önde, önden
 3. idan: ıdan 108 ‣ +dan +dAn (Ayrılma Durum Eki) 108 Kelimenin başında ‘i’ harfine benzeyen bir karakter görülmektedir.
 4. catinda: katında huzurunda
 5. yractim: ıraktım ‣ ıraktın uzak, uzakta (Far. açdour, Lat. alonge)
 6. azi turlu: açı türlü acı (Lat. amare)
 7. dagen vel anus: dagın ~ daḫın veya anuz şimdiye kadar, henüz
 8. alay bolmassa: alay bolmazsa öyle değilse
 9. birardæ: birärdä bir kez, bir defa; günün birinde; bir zamanlar
 10. anzagina vel monzagin: ançagına ~ ançaḫına veya monçagın[a] ~ monçaḫın[a] biraz, birazcık
 11. emdidan ari: emdidän arı şimdiden itibaren (Lat. admodo, Far. aç inpes)
 12. terclap: terkläp yakın zamanda, biraz sonra, hemen
 13. yacsi chele vel eygi: yakşı kılı veya eygi iyi, iyi yaradılışlı ghes hess
 14. congul bila: heşş köngül bilä iyi kalpli, müşfik, sevecen, yardımsever (Lat. benigne)
 15. terc: terk hızlı, hızla
 16. catinda: katında bu tarafta, bu yanda (Lat. citra)
 17. orta chele: orta kılı normal olarak, genellikle; sıradan, olağan, alışılagelmiş
 18. birla ‹bile›: birlä, bile ile
 19. chiminint˅ ‹kimning t〉̄: kiminin - tur, kimning tur kimindir?

Sayfa: 30B

 1. otru: otru karşıda, karşısında
 2. tangda: tangda sabah
 3. condæ condæ ‹kundegi›: köndä köndä, kündegi günlük, gündelik (Lat. cotidie)
 4. çop çoura: çöp çövrä çepeçevre
 5. emdidȃ cheri ‹ertæ çakta›: emdidän keri, ertä çakta eskiden, önceleri
 6. anginza: angınça -a kadar
 7. dan: +dan +dAn (dışarı) (Ayrılma Durum Eki)
 8. tatli chele ‹çeuh›: tatlı kılı, çe[v]üh tatlı
 9. chorcunz bila ‹saarlap›: korkunç bilä, saarlap utanarak, çekinerek, sakınarak (Lat. dubioxe)
 10. uxun chele ‹kopgadeyri›: uzun kılı, köpgä - deyri uzun, uzun süre
 11. ymisac chelle ‹yumsak›: ımışak 109 kıllı, yumşak zayıf yaradılışlı 109 Ko. Wb. bu kelimeyi yımşak olarak okumuştur.
 12. muna: muna işte orada
 13. tage: tagı ~ taḫı ve
 14. çunchin vel basa ‹aniguçun›: çünkin veya basa, anıg üçün öyleyse, o yüzden
 15. basa: basa hatta, ve
 16. tastin vel tascaĩ: taştın veya taşkarı dışarısı, dışarıda
 17. tascaĩ: taşkarı dışarıya
 18. egri chele ‹jalganlap›: egri kılı, yalganlap yanlışlıkla, aldatma amacıyla, yalan yere
 19. ogrulam (ogrulain?) ‹ourum (ouruin?) vel ourula›: ogrılam ‣ ogrılan ~ ogrıla[y]ın, ovrum ‣ ovrun ~ ovruyın 110, ovrula[yın] 111 gizlice, saklıca 110 111 A. g. m., 25-26 bu kelimeyi owrulayın olarak tamamlamıştır.
 20. berc chele ‹berklep›: berk kılı, berklep sağlam, sert
 21. cati chele ‹katirap›: katı kılı, katırap ‣ katılap sert, katı
 22. cop curla: köp kurla sık sık
 23. magar vel boxgai chȋ kete[…]: magar belki veya bozgay kim kete[r] 112 belki gider 112 Bkz. (53), DRIMBA, 26.
 24. conu chelle ‹vel cønuhalæ›: könü kıllı, könü - halä 113 güvenilir, sadık, dürüst 113 Ko. Wb. bu kelimeyi könü χale olarak okumuştur.

Sayfa: 31A

 1. ager chele: agır kılı ağır
 2. barz tourada: barç[a] tövrädä genel olarak
 3. ‹konçekūgni kijgil›: könçeküngni kiygil pantolonunu giy
 4. ‹chisi azam›: kişi, azam insan
 5. monda: monda burada
 6. ager sij bila ‹auůrsibile vel hor[…]›: agırsıy bilä, avursı - bile saygı göstererek, hürmet ederek veya hor[mat] hürmetle, saygıyla
 7. tunacȗ: tünäkün dün
 8. buchun: bukün ~ bükün bugün
 9. culuc birla ‹kiczi azulu bile›: kul[l]uk birlä uşaklık, hizmetkarlık ile, kikşi açulu bile 114 alçakgönüllülükle, tevazu ile (Lat. humiliter, cum servitio) 114 Ko. Wb. kiçi agulu bile olarak okumuştur. Ancak bizce kikşi açulu bile okunmalıdır. Kikşi ( < kikiş+i) KĐ kikiş alın kelimesinin 3. tekil şahıs iyelik eki almış şeklidir. Orta hece düşmesine uğrayarak kikşi alnı olmuştur. Açulu ise, DLT açıġlıġ bolluk içinde olma ya da açuḳluġ cömert, iyi huylu (ayrıca yüz açuḳluġı yüzdeki samimiyet) kelimelerinden gelmiş olabileceği gibi, - (X)glXg ekiyle aç- fiilinden türetilmiş edilgen bir sıfat-fiil de olabilir. Bu durumda açulu ( < *açıglıg) açılmış, açık anlamına geliyor olmalıdır. Sonuç olarak, kikşi açulu bile sözcük öbeği kelimesi kelimesine alnı açık olarak anlamına gelmektedir. Ancak bu deyim Türkçede çekinecek hiçbir durumu veya ayıbı olmayan anlamına gelmektedir. Buradaki anlama bakıldığında ya Kuman Türkçesinde ya da Türkiye Türkçesinde bir anlam kayması söz konusudur.
 10. vay: vay vay!
 11. yzinda vel izchaĩ: içindä veya içkäri içinde, içeride
 12. euet vel alay: evet veya alay evet, öyle
 13. ‹busat-r p-horan/m›: busat[t]ır 115 115 Bkz. (2), KUUN, bu kelimeyi bu saat tur olarak okumaktadır.
 14. anigůzum: anıg - üçüm ‣ anıg - üçün o yüzden
 15. bir anza ‹vel jmdi›: bir ança veya imdi şimdi, hemen
 16. andan: andan oradan, o yüzden
 17. ekinzi ‹vel jana›: ekinçi veya jana bir kez daha
 18. da vel ga: +da veya +ga bir yerde, bir yere
 19. izchaĩ: içkäri içeriye
 20. ekinȋg ‹kating› harassinda: eki katıng harassında arasında (Lat. inter)
 21. bitunluc birla: bitünlik birlä gerçek, tam, eksiksiz
 22. ‹bu kijze cm (cim?) k(c)r(y)f bulgac boldi›: bu kiyçe ~ kiiçe kim karif bulgak boldı 116 (?) 116 Ko. Wb. bu cümleyi Bu kiçe … kövüs bulgak boldı Gestern Abend wurde … Busen unruhig olarak okuyup anlamlandırmıştır.
 23. anda: anda oraya
 24. socus bila: söküş bilä rencide ederek, inciterek
 25. chatinda: katında yanında, huzurunda, yakınında
 26. tubinda: tübindä derinde, alçakta
 27. ghos congul bila: ḫoş köngül bilä seve seve, severek
 28. yrac: ırak uzak, uzakta
 29. jomart|congul bila: comart köngül bilä cömertçe
 30. jengul congul bila: yengül köngül bilä hafiflikle, saflıkla
 31. jengul: yengül hafif
 32. ‹kim sasir›: kim sasır kim kötü kokuyor?

Sayfa: 31B

 1. yaman chele: yaman kılı kötü (kişi)
 2. emdi: emdi demin, şimdi, biraz önce (Lat. modo)
 3. cop: köp çok
 4. eyksik vel essic: eksik (eysik) veya essik eksik, az
 5. menȋbila: menin - bilä benimle
 6. eigirac: eygiräk daha iyi
 7. ax: az az, ucuz (Lat. modicum)
 8. axrac: azrak daha az, daha ucuz
 9. ya̱mȃ congul bila: yaman köngül bilä kötülükle, kötü niyetle
 10. eygirac: eygiräk daha iyi
 11. yoc: yok yok, değil
 12. emdi: emdi şimdi, artık
 13. yoc exa: yok esä yok ise
 14. heç nematage: heç nemä - tagı hiçbir şey
 15. hạerchis ‹hergys›: herkiz, hergiz hiçbir zaman
 16. artum vel cop: artum veya köp çok, çok fazla
 17. bixin bila: bizin bilä bizimle
 18. chayma: kayma hepsi, her şey, her
 19. agbet vel magat: aḫbet 117 (?) ~ albet 118 veya magat kesinlikle, mutlaka (Far. albet) 117 Ar. ‘āḳıbet son, sonunda » CC aḫbet kesinlikle, mutlaka. 118 Ko. Wb. kelimeyi bu şekilde düzeltmiştir.
 20. ghos ey bila: ḫoş ey 119 (~ ḫoşey) bilä onurlu, şerefli, namuslu, haysiyetli 119 Ko. Wb. sözlüğüne ḫoş-bile olarak almış ve ‘ey’ yazılan kelimeyi yok saymıştır. Bizce bu söz öbeği CC terkäy kelimesindeki gibi kuvvetlendirme eki (+Ay) almış Far. ḫoş ya da Far. ḫoş ve Tü. ey ( < DLT eḏ iyiye işaret eden herhangi bir şey) olarak incelenebilir. Ancak yazmada ayrı yazıldığı için ikinci olasılığı tercih ettik.
 21. yaxirj: yaşırı gizli, saklı, gizlenmiş
 22. artuc: artuk fazla
 23. songra: songra sonra
 24. acrȇ vel archum: akrın veya arkum ‣ arkun yavaş, sakin
 25. embuorȗ: emburun (emborun) ilk başta, ilk defa

Sayfa: 32A

 1. mayan: mayan başlıca, özellikle, bilhassa; asıl, asli, başlangıçta (Lat. principaliter)
 2. ax: az az
 3. ghaxa: ḫasa özellikle
 4. yaoh: ya[v]oh yakın
 5. yrah: ırah uzak
 6. uçun: üçün -in yüzünden, -den dolayı
 7. uçun: üçün için (Lat. pro)
 8. uçun: üçün -den, içinden (Lat. per)
 9. ascara vel tuyana: aşkara veya tuyana aleni, açıkça
 10. toulu chele: tolu kılı dolu
 11. toulu: tolu dolu
 12. yamanrak: yamanrak daha kötü, beter
 13. andan yamanrac: andan yamanrak ondan daha kötü, çok kötü
 14. terchay: terkäy tez, çabuk, hızlı
 15. artimac bila: artımak ‣ arıtmak bilä temiz, saf, arı olarak
 16. boy bila: boy bilä şahsen, bizzat
 17. bascha: başka başka, diğer
 18. ne: ne ne
 19. neza: neçä ne kadar, nice
 20. chazȃ: kaçan ne zaman
 21. neuzun: ne - üçün neden, niçin
 22. aninucum: anın - üçüm ‣ anın - üçün onun için, o yüzden
 23. yaane: yaanı yani
 24. chayin: kayın kim
 25. dan: dan - dan/ - den (daha), çok, pek çok, oladiğince (Lat. quam)
 26. neçic: neçik ne şekilde, nasıl
 27. chaysi: kaysı hangi(si), nasıl bir şey

Sayfa: 32B

 1. artinda: artında arkasında
 2. cogruluc bila: kogruluk ‣ togruluk bilä dosdoğru, dümdüz, iyi, doğru şekilde
 3. ag: ag
 4. çourma vel çoura: çö[v]ürmä veya çövrä etrafında, çevresinde
 5. ustun: üstün üstünde
 6. saglic bila: saglık bilä mantıklı, sağlıklı
 7. bascha: başka -sız, olmadan
 8. salamarlic birla: salamarlık ‣ salamatlık birlä sağlıklı, sağlıkla
 9. birga: birgä aynı zamanda, birlikte, beraber
 10. cop: köp yeterli
 11. egar: egär eğer, şayet
 12. ustunda: üstündä üstte olan, üstte(ki)
 13. tubinda vel astinda: tübindä veya astında alttaki
 14. aninchibi: anın - kibi böyle, bu şekilde
 15. neçic: neçik gibi, böyle
 16. bassa vel ylla: bassa veya illa ve, ayrıca
 17. aninbila: anın bilä onunla birlikte
 18. yetar: yetär yeterli
 19. yetmac bila: yetmäk bilä yeter miktarda
 20. chexganip: kızganıp yetersiz, az, bol olmayan
 21. eminlic bila: eminlik bilä kesin olan, emin olan
 22. emdi: emdi hemen, şimdi
 23. tec tec: tek tek sık sık, çoğunlukla (Lat. sepe)
 24. yalguxol: yalguz - ol sadece o, yalnızca o
 25. ocsasib: okşaşıb benzer, benzeyen

Sayfa: 33A

 1. uxbila: us - bilä akılla, mantıkla, bilgelikle
 2. jnçcalap: inçkäläp ince, narin
 3. yaoh: ya - oh başka, başka türlü, diğer bir
 4. andaoh: anda - oh o zaman
 5. cheç: keç yavaş, geç
 6. alayesa: alay - esä yine de, buna rağmen (Lat. tamen)
 7. munza: munça o kadar
 8. erta: ertä tam zamanında, doğru zamanda
 9. senin bila: senin bilä seninle (birlikte)
 10. alayoh: alay - oh öyle (bir), onun gibi
 11. moninchibi vel falam: monın - kibi veya falam ‣ falan böyle, bunun gibi
 12. cherti ̱lap: kertiläp gerçek, doğru
 13. chayda: kayda nerede
 14. chaydam: kaydam ‣ kaydan nereden
 15. chescha: keşkä keşke
 16. youaç: yovaç karşıda, öbür tarafta
 17. ya: ya ya da
 18. cop: köp çok
 19. terclap: terkläp hızlı, hızla
 20. ortu ‹vel jare›: ortu veya yarı karşısında

Sayfa: 33B

 1. men: men ben
 2. menḍạṇ ṉi ̱ṉ: mennin ‣ menin benim
 3. manga: manga bana
 4. menj: meni beni
 5. medan: me[n]dän benden
 6. bix: biz biz
 7. bixḍạṃs̱i ̱g̱: bizig bizim
 8. bixga: bizgä bize
 9. bixin: bizin bizi
 10. bixdam: bizdäm ‣ bizdän bizden
 11. sen: sen sen
 12. senḍạṇṉi ̱g̱: sennig ‣ senig senin
 13. sanga: sanga sana
 14. seni: seni seni
 15. aysen: ay - sen hey sen
 16. ‹sendæn›: sendän senden
 17. six: siz siz
 18. sixgạ̤ i ̱g̱̃: sizing sizin
 19. sixga: sizgä size
 20. sixnj: sizni sizi
 21. ay six: ay siz hey siz
 22. sixdam: sizdäm ‣ sizdän sizden

Sayfa: 34A

 1. menim: menim benim
 2. menimni: menimni benimkini
 3. ol: ol o
 4. aning: anıng onun
 5. angar ‹vel aar›: angar veya aar ona
 6. ani: anı onu
 7. andan: andan ondan
 8. anlar: anlar onlar
 9. anlarnĩ: anlarnın onların
 10. anlarga: anlarga onlara
 11. anlarnj: anlarnı onları
 12. anlardan: anlardan onlardan
 13. bu: bu bu
 14. munȋgi: munıngı ‣ munıng bunun
 15. mungar: mungar buna
 16. muni: munı bunu
 17. mundan: mundan bundan
 18. bular: bular bunlar
 19. bular ning: bularnıng bunların
 20. bularga: bularga bunlara
 21. bularnj: bularnı bunları
 22. bulardan: bulardan bunlardan
 23. bixin: bizin bizim
 24. bixdin: bizdin ‣ bizingni bizimkini
 25. senin: senin senin
 26. seningnj: seningni seninkini

Sayfa: 34B

 1. anȋg: anıng onunki
 2. aninginj: anıngını ‣ anıngnı onunkini
 3. anlar ogh: anlar oḫ bizzat onların
 4. anlarnj ogh: anlarnı oḫ bizzat onlarınkini
 5. oxga: özgä diğer, bir diğer
 6. oxgalar: özgälär diğerleri
 7. at: at isim
 8. atnj: atnı ismi
 9. altlar: atlar isimler
 10. atlarnj: atlarnı isimleri
 11. lahab: lahab lakap
 12. lahabra: lahabra ‣ lahabnı lakabı
 13. lachlabar: laḫlabar ‣ laḫablar lakaplar
 14. lahablarnj: lahablarnı lakapları
 15. oulu: ulu ulu, büyük
 16. oulunj: ulunı uluyu, büyüğü
 17. oulular: ulular ulular, büyükler
 18. oulularnj: ulularnı uluları, büyükleri
 19. chiçi: kiçi küçük
 20. chiçinj: kiçini küçüğü
 21. chizilar: kiçilär küçükler
 22. chizilarnj: kiçilärni küçükleri

Sayfa: 35A

 1. yacsi vel eygir: yakşı veya eygir ‣ eygi iyi
 2. yacsilar vel eygilar: yakşılar veya eygilär iyiler
 3. yaman: yaman kötü
 4. yamannj: yamannı kötüyü
 5. yamanlar: yamanlar kötüler
 6. tegma vel barza: tegmä veya barça hepsi, tamamı
 7. tegmanj: tegmäni hepsini, tamamını
 8. tegmȃlarnj: tegmänlärni ‣ tegmälärni hepsini, tamamını
 9. yalgux: yalguz yalnız
 10. yalguxnj: yalguznı yalnızı
 11. yalguxlar: yalguzlar yalnızlar
 12. yalguxlarnj: yalguzlarnı yalnızları
 13. yalguxlardam: yalguzlardam ‣ yalguzlardan yalnızlardan
 14. yungul: yüngül hafif
 15. yungular: yüngül[l]är hafifler
 16. ager: agır ağır
 17. fallan: fallan böyle bir
 18. chaysi: kaysı hangi, nasıl bir
 19. oxga: özgä diğer
 20. oxgalar: özgälär diğerleri

Sayfa: 35B

 1. chiçi: kiçi küçük
 2. chiçinj: kiçini küçüğü
 3. tengri: tengri tanrı
 4. marian chatun: maryan ‣ maryam ḫatun Meryem Ana
 5. frista ẹl ̣ṭi ̣ṇg̣ạ: friştä melek, eltingä ~ eltincä (?)
 6. peygambar: peygambar peygamber
 7. ‹are algesli›: arı algışlı ~ alḫışlı aziz
 8. ghaç: ḫaç haç
 9. bapas: bapaz papaz
 10. tøuræ: törä kanun
 11. ysanmac vel o̷mæd: işänmäk veya ömäd umut, ümit
 12. yari: yarı yardım
 13. sadaga: sadaḫa sadaka
 14. yarligamac: yarlıgamak merhamet, acıma, şefkat
 15. baxlic: bazlık barış
 16. tengri soumacligui: tengri sövmäkligi ‣ sövmäkliki tanrı sevgisi (Lat. caritas)
 17. yaxuctȃ pesmȃ bolmac ‹vel jasuc uzun juoyc coturmeclic›: yazuktan peşman bolmak günahtan pişman olmak veya yazuk üçün yu[y]ık ~ yoyık kötürmeklik günah için [?] götürmek
 18. ‹yasuc aytmac›: yazuk aytmak gühah çıkarmak
 19. ỵ ṛạṛ ḅeṛ ṃ ̣ ạc ̣: irar bermäk ikrar etmek
 20. tolamac ‹pr̄o yalbarmac›: tolamak ~ tölämäk 120 kutsama, (günahlardan) arındırma, yalbarmak dua etmek 120 Ko. Wb. bu kelimeyi tölemek okumuş ve ödemek anlamına gelen tölemek ile bir saymıştır.
 21. olu cun: olu kün bayram günü, kutsal gün
 22. uçmac: uçmak cennet
 23. tamuc: tamuk cehennem
 24. køk: kök gökyüzü
 25. cuyas̷: kuyaş küneş (Lat. sol)
 26. cuyas ay: ay ay
 27. juldus: yulduz yıldız

Sayfa: 36A

 1. hauwa vel salkon: hawa hava veya salkon rüzgar, cereyan
 2. su: su su
 3. yer: yer yer
 4. ot: ot ateş
 5. kan: kan kan
 6. balcham: balkam balgam
 7. ‹kursak›: kursak mide
 8. sari: sarı safra
 9. sauda: savda melankoli
 10. ‹mane ærtæ.›: manı ärtä [çevirisi verilmemiştir]
 11. gil: yıl (cıl?) yıl
 12. ay: ay ay (zaman birimi)
 13. cun: kün gün
 14. ‹cȗn›: kün gün
 15. chezä vel tun: keçä veya tün gece
 16. sagat vel ocht: saḫat veya oḫt saat
 17. nocta: nokta nokta, an (Lat. punctus)
 18. ‹tun›: tün
 19. tankerrtæ: tank - errtä ‣ tang - ertä sabah erkenden
 20. as̸ octi ‹pma kun ertæ vel tng ærte›: aş oktı, kün ertä veya t[a]ng ärte öğlen (Lat. prima)
 21. tus̸: tüş öğlen
 22. echindu ‹chinde›: ekindü, kindä 121 ikindi 121 Bu kelimenin ön ses düşmesi ve ü » e ses değişmesiyle ET ekindü kelimesinden değiştiği kanaatindeyiz.
 23. acsan: akşan ‣ akşam akşam
 24. chezæ: keçä gece
 25. buchȗ ‹bukun›: bukün ~ bukün, bukün ~ bükün 122 bugün 122 Krş. Kar. bugün, bügün bugün, Kzk. bügin bugün.
 26. tunachȗ ‹tunekun›: tünäkün, tünekün dün
 27. tangda ‹vel tanda›: tangda veya tanda sabah
 28. biri ̱si kun ‹alio die›: birisi kün sabahtan sonra
 29. ta?n saraunda: tan sara[v]unda fecir, tan kızıllığı
 30. gjafta ‹vel jeti›: ḫafta (yafta) veya yeti hafta

Sayfa: 36B

 1. tu sanbe: tu şanbe pazartesi
 2. se sanbe: şe şanbe salı
 3. çaar sanbe: çaar şanbe çarşamba
 4. pansanbe: panşanbe perşembe
 5. ayna: ayna cuma
 6. sabat cun: şabat kün cumartesi
 7. jesanbe: ye[k]şanbe pazar
 8. ay: ay ay
 9. aybasi: ay - başı ay başı
 10. safar ay: safar ay ocak
 11. sounz ay: sö[v]ünç ay şubat
 12. ylias ay: ilyas ay ~ il[k] - yaz ay 123 mart 123 Ko. Wb.’in okuma önerisidir.
 13. tob ay: töb ay 124 nisan 124 Ko. Wb. bu kelimeyi tobay ( < toba ay tövbe ayı) olarak okumuştur.
 14. songusax ay: song - uşaş ay (?) ~ songu - yaz ay 125 mayıs 125 Ko. Wb.’in okuma önerisidir.
 15. cux ay: küz ay haziran
 16. orta cux ay: orta küz ay temmuz
 17. sonchitx ay: son - kitz ‣ son - küz ay ağustos
 18. ches ay: kış ay eylül
 19. orta ches ay: orta kış ay ekim
 20. curbȃ barȃ ay: kurban ba[y]ram (?) ay kasım
 21. asuc ay: äşük 126 ay aralık 126 Ko. Wb. bu kelimeyi azuq (ay) olarak okumuştur.
 22. cormac: körmäk görme (yetisi)
 23. esitmac: eşitmäk işitme (duyusu)
 24. tatmac: tatmak tatma (duyusu)
 25. yylamac: yılamak ~ ıylamak 127 koklama (duyusu) 127 Daha önce de belirttiğimiz gibi, Ko. Wb. bu kelimeyi ıylamak olarak okumaktadır.
 26. tutmac: tutmak dokunmak

Sayfa: 37A

 1. gilar sani: yıl[l]ar sanı tarih
 2. cun tousin: kün to[v]usın ‣ kün to[v]usı doğu
 3. cun batisi: kün batısı batı
 4. ouad: wad vade, zaman, süre
 5. ayas: ayaz açık hava
 6. yaregh: yarıḫ havanın açıklığı, aydınlık
 7. bulud: bulud bulut
 8. yamgurlu haua: yamgurlu hava yağmurlu hava
 9. carangu: karangu karanlık
 10. bulutlar: bulutlar bulutlar
 11. yangur: yangur 128 (‣ yamgur) yağmur 128 Krş. KMT cangur yağmur.
 12. char: kar kar
 13. touman: tuman sis
 14. çig: çig ~ çig ‣ çik 129 çiğ (Lat. prina) 129 Ko. Wb. bu kelimeyi çıq, EDPT çig okuyor.
 15. çig: çıḫ ~ çıg ‣ çık 130 çiy, şebnem (Lat. rosata) 130 Krş. KĐ ve BM çıḳ nem : KĐ çik çiğ (çik et çiğ et), BV ve TA çig çiğ. Ayrıca KMT çık çiğ, şebnem.
 16. yel: yel yel, rüzgar
 17. charangu: karangu karanlık
 18. yaret haua: yarıt (‣ yarık ?) hava aydınlık, açık hava
 19. yay: yay yaz
 20. ches: kış kış
 21. gift: cift çift
 22. tac: täk (?) eşit olmayan, farklı, ayrı, tek
 23. tux: tuş 131 eşit, denk 131 Ko. Wb. bu kelimeyi tüz okumuştur.
 24. burmix: burmış burulmuş
 25. birchat: bir - kat tek kat 132 132 Lat. distortus burulmuş anlamı yanlış verilmiştir. Gerçek anlam sinplestir.
 26. ecchi chat: ekki kat [fazladan yazılmıştır]

Sayfa: 37B

 1. ecchi chat: ekki kat iki katlı
 2. tegirma: tegirmä yuvarlak
 3. torchul: tör[t]kül dörtgen
 4. butun: bütün bütün
 5. sinuc: sınuk kırık
 6. burungi: burungı ~ burunḫı ilk
 7. echinzi: ekinçi ikinci
 8. togru vel conu: togru veya könü düz, doğru, dik
 9. tatli: tatlı tatlı
 10. açi: açı acı (Lat. acer)
 11. açi: açı acı (Lat. amarus)
 12. ehsi: ehşi ekşi
 13. ykti: ikti evcil, domestik; sabırlı, sakin
 14. cheyc: ke[y]ik yabani, vahşi hayvan
 15. algesli vel barahat: algışlı ~ alḫışlı veya barahat kutsanmış, kutsal
 16. chargesli: kargışlı kargışlanmış, kötülenmiş, lanetli
 17. seyrac: seyräk seyrek, nadir
 18. sech: sık sık
 19. tuclu: tüklü tüylü
 20. tucsus vel yulumis: tüksüz veya yülümiş tüysüz
 21. gham: ḫam ham, pişmemiş olan
 22. bisi: bişi pişmiş
 23. gham: ḫam olgun olmayan, olmamış
 24. çiyg: çiyg ~ çiig 133 çiğ, pişmemiş olan, olgun olmayan 133 Krş. KMT çiy çiğ, pişmemiş.
 25. bisi: bişi pişmiş
 26. jalannaz: yalannaç 134 çıplak 134 Krş. KMT calangaç yoksul, fakir, çıplak.
 27. chebelmis: kebelmiş giyinmiş
 28. sismis: şişmiş şişmiş, şişik

Sayfa: 38A

 1. sisic chetchȃ: şişik ketkän şişliği inmiş
 2. tatigli: tatıḫlı lezzetli
 3. tux: tüz düz
 4. tarima: tarıma düz olmayan, engebeli
 5. burusmis: buruşmuş kırışık, buruşuk
 6. coturulmis: kötürülmiş havaya kaldırılmış
 7. emdurmis: emdürmiş 135 indirilmiş 135 Ko. Wb. bu kelimeyi endürmiş olarak düzeltmiştir ancak doğru biçim emdürmiş olmalıdır. Krş. KĐ emder-, emderil-; ĐH emit-, emdir-.
 8. ticma: tikmä dikiş dikme
 9. yarilgam: yarılgam ‣ yarılgan yarılmış
 10. ocsas ‹vel usasi›: okşaş veya uşaşı benzer
 11. tutsac ‹vel ticnah›: tutsak veya tıknah tutsak, rehin (Lat. pignus)
 12. astelan vel rebe: astılan veya rebe faizcilik, tefecilik
 13. butȗ ulus: bütün ülüş bütün pay, bütün parça (Lat. pars integra)
 14. yarem: yarım yarım
 15. uzunzi ulus: üçünçi ülüş üçüncü pay, parça
 16. tortuzi ulus: törtü[n]çi ülüş dördüncü pay, parça
 17. ghalgan: ḫalgan arta kalan
 18. artchan vel artuc: artḫan veya artuk artan, fazla, gereksiz
 19. eygilic: eygilik iyilik
 20. eh chorc: körk güzellik
 21. uxunluc: uzunluk uzunluk
 22. uxȗ olça: uzun ölçä uzunluk ölçüsü
 23. ager: agır ağırlık
 24. saglic: saglık sağlık, akıl sağlığı
 25. ululuc: ululuk büyüklük
 26. chenglic: kenglik genişlik

Sayfa: 38B

 1. agermac vel sacsixlic: agırmak ‣ agrımak veya saksızlık zayıflık, takatsizlik
 2. olum: ölüm ölüm
 3. tirilmac vel yas: tirilmäk veya yaş yaşam, yaşamak
 4. aghlic: aḫlık beyazlık, beyaz olma durumu
 5. yeijtlic: yeyitlik gençlik, delikanlılık
 6. yassilic: yassılık yassılık
 7. tatmac vel tatig: tatmak veya tatıḫ tat, lezzet
 8. nema: nemä şey
 9. yamȃlic: yamanlık kötülük
 10. corcsixlic: körksizlik çirkinlik
 11. cheschalic: kıskalık kısalık
 12. çurumac: çürümäk çürümek
 13. charimac: karımak yaşlanmak
 14. chararmac: kararmak kararmak
 15. oosamac: ooşamak 136 benzerlik 136 Krş. KMT oşa- ~ uşa- benzemek.
 16. yacsi vel eygi: yakşı veya eygi iyi
 17. yaman: yaman kötü
 18. chorclu: körklü şirin, güzel
 19. chorxux: kör[k]süz çirkin
 20. uxȗ: uzun uzun
 21. chescha: kıska kısa
 22. xagsix: saḫsız güçsüz, zayıf
 23. jymis vel sassimis: yımış ~ ıymış 137 veya sassımış çürük, çürümüş 137 CC yı-mış < *yıy- < *yıyı- < ET yıd+ı- veya CC ıy-mış < *ıyı- < *yıyı- < ET yıd+ı-.
 24. ygit: igit genç
 25. abuscha vel chart: abuşka veya kart yaşlı
 26. yas: yaş taze, ıslak

Sayfa: 39A

 1. churu: kuru kuru
 2. us: us ıslak, yaş
 3. arri: arrı arı, temiz
 4. yangi: yangı yeni
 5. eshi eschi: (eshi) eski eski
 6. semix: semiz semiz, yağlı
 7. areg: arıḫ zayıf, yağsız
 8. baxet/c vel yogan: bazık 138 veya yogan şişman, kalın, kaba 138 Krş. Kar. bazıḫ kalın, yağlı, şişman.
 9. inçcha: inçkä ince
 10. ager: agır ağır
 11. yungul: yüngül hafif
 12. ong: ong sağ
 13. sol: sol sol
 14. terc vel tex: terk veya tez hızlı
 15. kagal: kaḫal yavaş
 16. chati: katı katı, sert
 17. ymisac: ımışak 139 yumuşak 139 Ko. Wb. yazılışı yimsac olarak düzelterek kelimeyi yımşak okuyor.
 18. yssi: issi sıcak
 19. saogh: sa[v]oḫ soğuk
 20. chos: ḫoş hoş, pahalı, değerli
 21. uçux: uçuz ucuz, değersiz
 22. bulgamis: bulgamış bulanık
 23. yaregh: yarıḫ berrak, bulanık olmayan
 24. tiri: tiri diri, yaşayan
 25. olu: ölü ölü
 26. balgamis: balgamış ‣ baglamış bağlı
 27. sesmis: şeşmiş çözülmüş, serbest bırakılmış

Sayfa: 39B

 1. jaghan: caḫan cihan, dünya
 2. tengis: tengiz deniz
 3. tag: tag dağ
 4. oba: oba ova
 5. enis: eniş vadi, falez
 6. çugur: çuḫur 140 çukur 140 Ko. Wb. bu kelimeyi çugur olarak okuyor. Krş. Kar. cuhur çukur.
 7. balçuc: balçuk balçık
 8. yol: yol yol, patika
 9. yol: yol yol
 10. tas: taş taş
 11. tos: toz toz
 12. toprac: toprak toprak
 13. terac: teräk ağaç
 14. giemis: yemiş (cemiş?) meyve
 15. ot: ot ot, şifalı ot, yabani ot
 16. otalamac: otalamak otlak, mera
 17. orlas: örläş tepe, tümsek, yükseklik
 18. enis: eniş alçak arazi, çukurda kalan yer
 19. el: el il, eyalet, vilayet, taşra
 20. teyra: teyrä çevre, dolay
 21. yer: yer yer, mevki, bölge
 22. saar vel chent: şaar veya kent şehir, kent
 23. kalaa: kalaa kale
 24. gala: ḫala (gala?) köy
 25. saray: saray saray
 26. eu: ev ev
 27. chebit vel tugȃ: kebit veya tugan ‣ tukan dükkan
 28. chonaclic: konaklık yatak odası, misafir odası

Sayfa: 40A

 1. tub: tüb dip, temel, kök
 2. chopru: köprü köprü
 3. chuyu: kuyu kuyu
 4. orman: orman orman
 5. agaç: agaç odun, tahta, ağaç
 6. bacça: bakça bahçe, çiçek bahçesi (Far. bacča, Lat. iardinus)
 7. bacça: bakça bağ, bostan (Far. bag ul borla → bustȃ, Lat. [h]ortus)
 8. bag vel borla: bag bağ veya borla üzüm bağı
 9. saban: saban saban
 10. yax: yaz çayır, çimen, otlak
 11. makala: makala sokak
 12. maydan: maydan meydan
 13. yol: yol yolculuk ? (Lat. carubius)
 14. alaçuc: alaçuk kulübe
 15. chugira: ḫucra dolap
 16. çirac: çırak mum
 17. çager sira bor: çagır ~ çaḫır, şıra, bor şarap
 18. çachuç: çakuç çeküç
 19. otluc: otluk çakmak
 20. chou: kov kav, fitil, fünye
 21. chibrit: kibrit kibrit

Sayfa: 40B

 1. saraf: saraf banker
 2. taraxu: tarazu terazi
 3. taslar: taşlar ağırlık parçaları
 4. bitic vel taftar: bitik veya taftar depo kaydı
 5. duat: du[v]at mürekkep kabı
 6. kalȃ: kalam kalem
 7. sanar tacta: sanar takta tahta, masa, hesap tahtası
 8. choux: kö[v]üz halı
 9. nagt vel acça: nagt ‣ nakt veya akça para, sermaye
 10. bacsi vel biticçi: bakşı veya bitikçi yazıcı, bakşı
 11. borçlurlar: borçlurlar ‣ borçlular borçlular
 12. taftar: taftar hesap defteri
 13. chara: kara mürekkep
 14. mahac: mahak 141 mihenk taşı (Lat. lapis auri) 141 Ar. meḥekk kelimesinden gelmektedir.
 15. bitic: bitik yazı
 16. chageth: kagıt kağıt
 17. atar: atar aktar
 18. çomlac: çömläk yemek tenceresi
 19. sahar: şahar ‣ şakar şeker
 20. bal: bal bal
 21. burç: burç biber

Sayfa: 41A

 1. gingibil: cincibil zencefil
 2. darçini: darçını darçın
 3. gul darçinj: gul darçını gül tarçını
 4. nil: nil çivit
 5. condroc: kondrok buhur
 6. garanful: garanful karanfil
 7. rangi lac: rang-ı lak lastik cila, vernik (?)
 8. sachex: sakız sakız
 9. chear sanba: ḫı[y]ar şanba 142 Hint hıyarı, hıyarşembe (Far. chear y sȃnbar) 142 Ko. Wb. bu kelimeyi χeyar şanba[r] okumuş ve Kassia olarak anlamlandırmıştır ancak krş. Kar. ḫıyar salatalık, hıyar. Aynı anlama gelen TT hıyarşembe kelimesinin de sonundaki [r] düşmüştür.
 10. fil tisi: fil tişi fildişi
 11. bachan: bakam ~ baḫam bakkam ağacı, kızılağaç
 12. balaux: bala[v]uz bal mumu
 13. açitas: açı - taş şap
 14. magugh: maḫuḫ ‣ mamuḫ pamuk
 15. sirichisch vel tar[..]: şir-i-ḫişk ‣ şir-i-ḫişt 143 veya tar[…] kuvvet macunu 143 Bkz. (30), BODROGLIGETI, 196.
 16. tutia: tuti[y]a çinkosülfat
 17. xernec: zırnık sarızırnık
 18. sonbul: sonbul hint sümbülü
 19. chababa: kababa kebabe
 20. chababa: kababa kebabe
 21. rauand ‹dne›: ravand ravent

Sayfa: 41B

 1. canfor: kanfor kafur
 2. vacsis: vaksıs kırmız böceği (boyası), koşnil
 3. magmuda: maḫmuda mahmude (otu)
 4. ypar: ıpar misk
 5. zafran: zafran safran
 6. oglanlar: oglanlar uşaklar, hizmetçiler
 7. otlar: otlar (şifalı) ot
 8. maaiun lar: maacunlar ağda, macun
 9. otlar vel daru: otlar veya daru ilaç
 10. touguç: tövgüç havan ve havan tokmağı
 11. touguç vel cheli: tövgüç veya keli havan tokmağı
 12. elac: eläk süzgeç, elek
 13. chuburcuç: kuburkuç kutu
 14. chapuç: kapuç kese, torba
 15. gulaf suj: gulaf su[v]ı gül suyu
 16. sabur: sabur aloe
 17. chonasuj: könä su[v]ı cıva
 18. charabar: karabar kehribar
 19. çiurȗba: çurunba acı marul, hindiba (Far. çiurȗba)
 20. çaman: çaman kimyon, çemen

Sayfa: 42A

 1. xingft: zingft ‣ zinc[e]fr zincifre
 2. mariȃd: marcand kırmızı koral, mercan
 3. chitira: kitirä zamk ağacı
 4. choligiȃ: ḫolıcan havlıcan
 5. ambar: ambar cistus, laden zamkı
 6. ymsiri: imsiri bitüm (?)
 7. yag: yag zeytin yağı
 8. gulaf yage: gulaf yagı gül yağı
 9. chox yagi: koz yagı fındık yağı
 10. samala: samala zift
 11. buyu (buya?): buya meyan (kökü)
 12. chulaf: kulaf gül
 13. uxurmurs: üzürmürs ‣ üzürmür Mür ağacı
 14. turbuc: turbuk ‣ turbut turp
 15. xangar: zangar ~ zancar zencar, bakır yeşili
 16. ot: ot merhem (Lat. unguentum)
 17. chouruc: kövrük kükürt

Sayfa: 42B

 1. altunçi vel temirzi: altunçı veya temirçi kuyumcu, demirci, nalbant
 2. ors: örs örs
 3. çacuç: çakuç çekiç
 4. cheschaç: kıskaç kıskaç, pens, kerpeten
 5. egau: egäv eğe
 6. chescaz: kıskaç kerpeten
 7. temir: temir demir
 8. cumis: kümiş gümüş
 9. altȗ: altun altın
 10. bager: baḫır bakır
 11. kalay vel accorgasȋ: kalay veya akkorgaşın kalay
 12. corgasin: korgaşın kurşun
 13. yes: yez pirinç
 14. biçac: biçäk küçük bıçak
 15. masa: maşa maşa
 16. chura: kura eritme ocağı
 17. curuc: kürük körük
 18. comur: kömür kömür
 19. tegana: tegänä 144 ~ tıḫana 145 tekne 144 Krş. KMT tegene tekne, yalak. 145 Krş. Kar. tıḫan hamur teknesi
 20. coyan: koyan tavşan
 21. ygina tonçi: tonçı kürkçü
 22. ygina: iginä ~ iynä iğne
 23. buçchi: buçkı bıçkı, makas
 24. oymac: oymak yüksük
 25. yp: ip iplik
 26. eltiri: eltiri koyun postu
 27. tulchu: tülkü tilki

Sayfa: 43A

 1. tein: te[y]in sincap
 2. caratȇ: karate[y]in gri/siyah sincap
 3. chis: kiş samur
 4. sausar: savsar 146 ~ savsar ‣ sansar zerdeva, sansar 146 Krş. KMT suvsar ağaç sansarı, vizon.
 5. dela: delä Martes foina, bir tür gelincik ya da sansar
 6. silausȗ: silävsün 147 vaşak 147 Krş. KMT sülevsün vaşak.
 7. charsac: karsak korsak tilkisi, step ya da bozkır tilkisi, Vulpes corsac
 8. charachusan: kara - küzän kokarca
 9. eric: erik tabak, sepi
 10. palang: palang leopar
 11. teĩ ton: teri ton kürk, kürklü giysi
 12. derxi: derzi terzi
 13. çacmȃ: çakman ‣ çäkmän yünlü kumaş
 14. bizchi vel chopti: bıçkı veya koptı 148 makas 148 Krş. CCG tolmaç < T tılmaç.
 15. chaĩ vel arsun: karı veya arşun arşın
 16. mondobaĩ vel lazate: mondobari veya lazate bir tür çizgili kumaş
 17. veles: veles pamuklu bez
 18. tosiac: töşäk töşek
 19. yourgan: yo[v]urgan yorgan

Sayfa: 43B

 1. eticçi: etikçi ayakkabıcı
 2. kalip: kalıp kalıp
 3. bix: biz bez
 4. biçac eticçi: biçäk etikçi ‣ etikçi biçäk küçük ayakkabıcı bıçağı
 5. tabȃ: taban taban
 6. suruc: sürük ince, yumuşak deri
 7. sastian: sastı[y]an ‣ sahtı[y]an sahtiyan, cilalı keçi derisi
 8. choy suruchi: koy sürüki koyun derisi
 9. etic: etik ayakkabı, çizme
 10. basmac: başmak ayakkabı
 11. etic baxi: etik başı ayakkabı başı, ucu
 12. cherchi: kerki küçük balta
 13. balta: balta balta
 14. burau: burav matkap, delici
 15. biçchi: bıçkı 149 testere 149 Ko. Wb. bu kelimeyi kıptı okumuştur.
 16. uxun ip: uzun ip ip
 17. uturgu: ütürgü kalem, keski
 18. çachuç: çakuç çekiç
 19. pargal: pargal pergel
 20. uscu: üşkü marangoz rendesi
 21. tocmac: tokmak tokmak
 22. schinia: skincä kalem keski
 23. yulunguç sachal yuzi: sakal yü[lü]çi berber
 24. yulunguz: yülüngüç ustura
 25. chuxgu: küzgü ayna
 26. tas: tas berber tası
 27. sungulza: süngülçä neşter

Sayfa: 44A

 1. bilau: biläv bileği
 2. ot vel malahan: ot veya malahan ‣ malaham merhem (Far. malham)
 3. cliç ostasi: k[ı]lıç ostası kılıç yapan demirci
 4. eyarçi: eyärçi saraç, eyer yapan kimse
 5. yugȃçi: yügänçi gem yapan kişi
 6. otaçi: otaçı hekim
 7. otaçi: otaçı hekim
 8. ghocumçi: ḫokumçı avukat
 9. sicric: sıkrık kurye, ulak
 10. yalçi: yalçı düğme döken kimse, düğme oyan kimse
 11. çarçi: çarçi ‣ çärçi çerçi
 12. astlançi: astlançı tefeci
 13. talal vel miançi: talal veya mi[y]ançı simsar, tefeci
 14. borçi: bör[k]çi börk veya şapka yapan kimse
 15. borc: börk börk, şapka
 16. casap: kasap kasap
 17. biçacçi: biçäkçi (küçük) bıçak yapan kimse
 18. siraz: şıraç[ı] şarap satan kimse, şarap satıcısı

Sayfa: 44B

 1. diua ostasi: dıva[r] ostası duvarcı, duvar yapan kimse
 2. chasma: kazma (evin temelleri için yapılan) kazı işi
 3. tas: taş taş
 4. chirac: kiräç kireç
 5. nacs lagan: nakşlagan nakkaş
 6. chalan: kalan ‣ kalam fırça
 7. rang: rang renk
 8. yelin: yelin ‣ yelim 150 tutkal 150 Krş. KMT celim tutkal, zamk.
 9. baglagan: baglagan bağlayan 151 151 Burada ‘malları bağlayıp paketleyen kimse’ kast ediliyor olmalı.
 10. çualdus vel ygina: çu[v]alduz veya iginä ~ iynä çuvaldız, büyük iğne
 11. yogun ip: yogun ip kalın, kaba iplik
 12. yp: ip kordon, sicim, tel
 13. tang vel yuc: tang veya yük denk, balya
 14. saadat: saadat küçük değnek, çubuk; alet edavat (Lat. stecha, Far. saadat)
 15. chendir: kendir kendir, kenevir
 16. etmaçi: etmä[k]çi fırıncı, ekmek yapan kimse
 17. peç: peç fırın, ocak
 18. churac: küräk kürek, fırıncı küreği
 19. siburtchi: sibürtki süpürge
 20. agaçlar: agaçlar odun
 21. chamir: ḫamır hamur (Lat. pasta)
 22. etmac: etmäk ekmek
 23. chirda: kirdä turta
 24. chirda: kirdä pasta
 25. ehar: ehär ‣ ekär (?) bitki
 26. urluc: urluk tohum
 27. tub: tüb kök

Sayfa: 45A

 1. terak: teräk ağaç
 2. chamal: ḫamal hamal
 3. chulucçi: kul[l]ukçı hizmetçi, uşak
 4. yyacçi: yakçı yay yapan kimse
 5. oghçi: oḫçı ok yapan kimse (Lat. frexeterius)
 6. çigrigzi: çıḫrıḫçı ağaç tornacısı
 7. bacçazi: bakçaçı bahçıvan
 8. julaghac: yulaḫak dokumacı (Lat. tesitor)
 9. yrçi: ırçı şarkıcı
 10. cobuxçi: kobuzçı çalgıcı
 11. oinçil mascara: o[y]ınçıl maskara şaklaban
 12. taf: taf tef, tanbur
 13. suruna: suruna çoban kavalı (Far. surna)
 14. nakara: nakara kastanyet, köçek zili (Far. nachara)
 15. tamasa: tamaşa temaşa, oyun, seyir, gösteri
 16. culmac: külmäk kahkaha, şaka, alay
 17. eliclamac: eliklämäk alay, şaka, istihza
 18. tamasa: tamaşa eğlence, cümbüş
 19. burgular: burgular trompet, borazan
 20. burguça: burguça küçük trompet, borazan
 21. ersac vel mur[..]: ersäk veya mur[dar?] fahişe
 22. chaltac: kaltak pezevenk (kadın), kadın satan kadın
 23. charabat: karabat randevu evi, genelev
 24. bitic ostasi: bitik ostası okul hocası
 25. osta vel chitab: osta usta, hoca veya kitab ‣ katib hoca
 26. olturguçlar: olturguçlar koltuk, bank
 27. oglanlar: oglanlar uşaklar (Lat. pueri)

Sayfa: 45B

 1. pesa: peşä el işi, zanaat
 2. is: iş iş, eser
 3. cuç: küç emek, iş, amel
 4. islamac: işlämäk çalışmak
 5. can: kan kağan, hakan, han
 6. soltan: soltan kral
 7. soltan: soltan sultan
 8. beg: beg prens, bey
 9. bey: bey soylu kimse (Lat. baron, Far. amir)
 10. çeĩbasi: çeribaşı komutan, kumandan
 11. elzi: elçi elçi
 12. yarguzi: yarguçı başkan, vali, yüksek yetkili memur
 13. seriat: şeriat yargıç, hakim, kadı (Far. chadi)
 14. bogaul: boga[v]ul mübaşir (Far. tataul)
 15. atlu chisi: atlu kişi süvari
 16. bey vel coia: bey veya koca ev sahibi, efendi
 17. tagz: tacç ‣ taç taç
 18. orda: orda belediye binası, senato binası (Far. ordu)
 19. can catonj: kan katonı imparatoriçe
 20. soltȃ catonj: soltan katonı kraliçe, sultanın eşi
 21. eudagi epçi: evdägi epçi hizmetçi kadın
 22. eudagi chex: evdägi kız hizmetçi kadın
 23. carauas vel cȗ: karavaş veya kuma hizmetçi kadın, köle
 24. telmaç: tılmaç tercüman (Far. talamaçi)

Sayfa: 46A

 1. baxargan: bazargan tüccar, bezirgan
 2. baxar: bazar pazar
 3. satugh: satuḫ ticaret, alışveriş, piyasa
 4. aliçi: alıçı alıcı
 5. satugzi: satuḫçı satıcı
 6. mianzi: mi[y]ançı aracı, komisyoncu, simsar
 7. behet: behet peşinat, kapora
 8. tolamac: tölämäk ödeme
 9. ouada: wada vade, mühlet (Far. aouada)
 10. nagt: nagt ‣ nakt madeni para, sikke
 11. saga: saḫa ‣ baḫa değer, fiyat (Far. bagha)
 12. chendir: kendir kendir, kenevir
 13. çux: çuz pul, sim, incik boncuk (Far. chep)
 14. sagri: sagrı deri, kösele (Lat. corium, Far. sagri)
 15. sinduc: sınduk kutu, sandık, dolap (Far. sanduk)
 16. ugu: ügü uhu, baykuş
 17. ugu yungi: ügü yungı baykuş tüyü
 18. yex tactasi: yez taktası pirinç levha
 19. yung: yung yün
 20. usculi: üsküli keten
 21. fanar: fanar fener
 22. chox: koz fındık
 23. nac: nak bir tür altın brokar
 24. nasiç: nasıç (nasiç?) incili altın brokar
 25. baluc: baluk balık
 26. yung: yung (kuş) tüyü

Sayfa: 46B

 1. brinç: b[i]rinç pirinç
 2. ypac: ipäk ipek
 3. last: last ham ipek
 4. frangi suf: frangi suf Avrupa koyun yünü (Far. suf franchi)
 5. yscarlat: ıskarlat kırmızıya yakın renk
 6. ters: ters 152 bir çeşit bez 152 Krş. Kzk. tires.
 7. chouruc: kövrük kükürt
 8. yionbȃ chetȃ: conban ketän[i] Champagne’den gelen keten
 9. russi chetan: russi ketän Rus keteni
 10. alamani chetanj: alamanı ketäni Alman keteni
 11. orlens chetan: orlens ketän Orléans’tan gelen keten sasdachesi (Far. sansda chesi) dras.ches (Far. dras chesi)
 12. lonbardi chetanj: lonbardi ketäni Lombardy keteni
 13. astexan chetanj: astezan ketäni Asti keteni
 14. ostume chetanj: ostume ‣ ostune ketäni Estonya keteni
 15. catifa: katifa kadife
 16. ranglar: ranglar renkler
 17. bang: bang ‣ rang renk
 18. ac: ak ak
 19. chara: kara kara
 20. chexel: kızıl kızıl
 21. cremixi: krımızı bir ton kırmızı (Lat. ve Far. cremixi)
 22. bachami: bakami ~ baḫami bir ton kırmızı
 23. coc: kök mavi
 24. saĩ: sarı sarı

Sayfa: 47A

 1. yaxil: yaşıl yeşil
 2. boxag: bozaḫ gri
 3. ipchin: ipkin mor
 4. narangi: naranci turuncu
 5. al: al açık kırmızı
 6. bergonia katanj: bergonya kätäni Begonya keteni
 7. bgamasce ketanj: b[er]gamaske ketäni Bergamaske keteni
 8. aracli: araklı bir tür keten
 9. chetan can: ketän kan ‣ kan ketän[i] imperyal keten, imparatorluk keteni
 10. yacut: yakut yakut, rübi
 11. llal: lal Badahşan’dan gelen yakut
 12. chabut yapcut: kabut yapkut safir
 13. smurut: zmurut ‣ zumrut zümrüt
 14. yalmas: yalmas elmas
 15. beiuda: becuda grena
 16. peroxa: pıroza firuze, turkuvaz
 17. laal: laal değerli taş
 18. bolor: bolor kristal
 19. ingçu: ingçü inci
 20. giltrin: yıltrın (cıltrın?) cam

Sayfa: 47B

 1. asan vel chisi: azan ‣ azam veya kişi insan
 2. epzi: epçi kadın, eş
 3. erca vel er: erkä[k] veya er erkek
 4. tusi: tişi dişi
 5. bogum ‹vel buun›: bogum veya bu[v]un 153 uzuv, organ; boğum, eklem 153 krş. BV, ĐH, ĐM, ĐN, KFT, MG, TA, TZ boġun mafsal, boğum
 6. bas: baş baş, kafa
 7. elat: elat özsu
 8. xaç: saç saç, sakal
 9. teba: tebä saç (Lat. crinis), saç bandı (Far. muiband)
 10. alni ‹vel magley›: alnı alın veya magley (maglıy?) alın
 11. cas: kaş kaş
 12. chirpich: kirpik kirpik
 13. chulag: kulaḫ kulak
 14. chox: köz göz
 15. chox yaruhi: köz yaruhı göz ışığı, fer
 16. buen: burun burun
 17. ernin: ernin burun deliği
 18. yangac: yangak yanak
 19. yaagh: yaaḫ yanak
 20. agx: ag[ı]z ağız
 21. toodac: toodak dudak
 22. erni: erni diş eti
 23. tis: tiş diş
 24. til: til dil
 25. meng: meng ben, et beni
 26. ‹erlic natura›: erlik doğa, karakter, huy, tabiat (Lat. natura)
 27. ‹carmadim ich taste›: karmadım elimle dokundum, elimle yokladım
 28. yaac: yaak çene
 29. ‹meretrix charabat›: karabat fahişe

Sayfa: 48A

 1. bogax vel tamac: bogaz veya tamak boğaz
 2. bsagac: saḫak ~ sagak çene altı (Lat. mentum)
 3. boyn: bo[y]ın boyun, gerdan
 4. archa: arka ~ arḫa sırt, sırtın üst tarafı
 5. tos: töş sine, göğüs, döş
 6. emzac: emçäk meme ucu
 7. tos: töş döş (Lat. forcella)
 8. chindic: kindik göbek
 9. caren: karın batın, mide
 10. boy: boy beden, vücut, gövde
 11. cursac: kursak mide
 12. congul: köngül kalp, gönül
 13. gigar: cigär (kara)ciğer
 14. gigar band: cigar band akciğer (Lat. pulmoneus)
 15. yçag vel suzug: içäg ‣ içäk veya suçuḫ bağırsak
 16. teri: teri deri
 17. sic ‹trienir stet pitte›: sik erkeklik organı, penis
 18. taxac: taşak testis
 19. amu: amu kadın cinsellik organı
 20. ‹koti der ars›: köti kaba et, kıç
 21. chol: kol kol
 22. ‹koymiç der arsbeyn›: koymıç 154 kuyruk sokumu 154 Krş. KMT kuymuç leğen kemiği, kuyruk sokumu.
 23. tamar: tamar damar
 24. can: kan kan
 25. souac: söväk kemik
 26. et: et et
 27. ouç: o[v]uç yumruk
 28. el vel chol: el veya kol el

Sayfa: 48B

 1. aya: aya aya, avuç içi
 2. barmac: barmak parmak
 3. buug: bu[v]uḫ eklem
 4. singir: singir sinir
 5. termac: tırmak ‣ tırnak tırnak
 6. nafas: nafas nefes
 7. bel: bel böbrek (Lat. renis)
 8. chaburcha: kaburka kaburga
 9. cursac: kursak mesane, sidiktorbası
 10. sidic: sidik sidik
 11. bogh: boḫ dışkı
 12. buth: but uyluk, baldır
 13. tixgi: tizgi diz
 14. chonç: konç baldır
 15. çigmac: çıḫmak ağım, ayaküstü
 16. ayach: ayak ~ ayaḫ ayak
 17. ayag uxi: ayaḫ üzi ağım
 18. barmac sounçac: so[v]unçak topuk
 19. taban barmac: barmak ayak parmağı
 20. taban: taban ayak tabanı
 21. tin: tin ruh
 22. meyx vel çiray: me[y]iz veya çiray surat
 23. sachal: sakal sakal
 24. yas: yaş göz yaşı
 25. ter: ter ter
 26. naffas: naffas soluk, nefes
 27. boy: boy kişi, zat

Sayfa: 49A

 1. atta: atta baba
 2. anna: anna anne
 3. er: er koca, erkek eş
 4. epzi vel çinay: 155 epçi veya çinäy (çınay?) karı, kadın eş 155 Bu kelime, yazmada oldukça siliktir.
 5. ogul: ogul erkek evlat
 6. chex: kız kız evlat
 7. charandas: karandaş erkek kardeş
 8. chez charandas: kız karandaş kız kardeş
 9. ullu acta: ullu akta ‣ ullu atta büyük baba
 10. chain: ka[y]ın kayınpeder, kaynata
 11. chuyegu: küyegü damat
 12. abaga: abaga dayı
 13. ynj: ini yeğen, torun
 14. egazi: egäçi hala
 15. tagay: tagay amca çocuğu, kuzen
 16. yexna: yeznä dayı (Lat. cognatus)
 17. oynas vel chuni: oynaş veya küni sevgili, metres
 18. ortac vel noga: ortak veya nögä[r] ‣ nökä[r] yoldaş
 19. consi: konşı komşu
 20. csim: k[ı]sım ~ k[i]şim ~ k[i]sim 156 (?) kaynana, kayınvalide 156Ko. Wb. bu kelimeyi csim ‣ esim: eşim okumuş, -m’yi 1. t. şahıs iyelik eki sayarak Uygurca ėşi ~ işi hanım, hanımefendi ile bir ve aynı saymıştır. Kisim okuması için krş. ET kis ~ kisi eş, zevce.
 21. tuchal: tükäl tam, eksiksiz
 22. yacsi vel eygi: yakşı veya eygi iyi, güzel
 23. barlu chisi vel ba: barlu kişi veya ba[y] zengin, varlıklı
 24. ustlu vel achel: ustlu veya akıl ( < Ar. ‘āḳil) akıllı
 25. chorclu: körklü güzel
 26. ghalal ogul: ḫalal ogul yasal evlat
 27. conu: könü yasal, yasaya uygun

Sayfa: 49B

 1. oxdan: özdän 157 soylu, asil; ünlü, meşhur, tanınmış 157 Krş. KMT özden hür, asil.
 2. erdamli: erdämli erdemli
 3. naamatlu: naamatlu merhametli, iyi yürekli, lütufkar
 4. chuçlu: küçlü güçlü, kuvvetli
 5. tocma: tökmä 158 (tokma?) hünerli, becerikli (Far. honarmand) 158 Bu kelime, ET tümge tek gayesi olan, azimli; ahmak, budala kelimesinden göçüşmeyle meydana gelmiş olabilir: CC tökmä < *tügme < ET tümge.
 6. jomard: comard cömert
 7. asuch: aşuk aşık
 8. tex: tez tez, hızlı
 9. tanur chisi: tanur kişi deneyimli kişi
 10. souuar chisi: sövvär kişi dost
 11. ersacsis: ersäksiz iffetli, namuslu
 12. chelecli: kılıklı ahlaklı, terbiyeli, görgülü, namuslu, dürüst; saygın, saygıdeğer, saygı duyulan
 13. chamus toxȗlu chisi: ḫamuş tözümlü kişi barışçıl, sakin kişi; sabırlı, sebatlı kişi
 14. sauunur chisi: sävünür kişi mutlu kişi
 15. ux chisi: uz kişi ehil, becerikli kişi
 16. bagat˅: baḫatur yiğit, cesur
 17. jaman: yaman kötü
 18. yarli vel yocsul: yarlı veya yoksul yoksul, fakir
 19. chart vel abusca: kart veya abuşka yaşlı
 20. teli vel acmac: teli veya akmak deli, aptal, ahmak
 21. badbact: badbakt mutsuz
 22. çirchin: çirkin çirkin
 23. rustan: rustan ‣rustay çiftçilikle alakalı
 24. chahal: kahal değersiz, ucuz
 25. sust: sust tembel, üşengeç, bezgin

Sayfa: 50A

 1. sagsis: saḫsız zayıf, hasta, cılız
 2. chelapan: keläpän cüzamlı
 3. tax: taz kel
 4. sochur vel zalis: sokur veya çalış şaşı
 5. choxsis vel cor: közsiz veya kor kör
 6. touluc | ‹kotur eȳ s[…]›: tövlük, kotur kör, görme engelli
 7. chunradan touga[…]: künrädän ‣ künidän tovga[n?] piç
 8. agsah: aḫsah aksak, topallayan
 9. burnj chizi: burnı kiçi burnu küçük olan, küçük burunlu
 10. tasacsix: taşaksız hadım
 11. caltac: kaltak kadın satan (erkek)
 12. choturlu: koturlu uyuz (hastalığına yakalanmış)
 13. chulacsix: kulaksız sağır
 14. tilsix: tilsiz dilsiz
 15. beylitan chertan: beylitän kırtan 159 yararsız, faydasız, işe yaramaz, gereksiz 159 Bkz. (30), BODROGLIGETI, 164, belidän qırtaq olarak okumuştur.
 16. bucru: bükrü kambur
 17. otruczi: ötrükçi yalancı
 18. olu conglu: olu köng[ü]l[l]ü yüce, azametli, kibirli
 19. bachil ‹vel isarli i[.]i kȯ[.]›: baḫıl veya ızarlı 160 kıskanç, açgözlü 160 Bkz. (30), BODROGLIGETI, 116 ısarlı okumuştur. Ko. Wb. ise ızarlı okumuştur. Krş. KMT zar kıskanç.
 20. ‹ṣụḥḥ suh kisi›: suh kişi aç gözlü, hırslı
 21. fus ṿl s̤uh̤ k̤is̤i: fus 161 cimri, pinti, hasis; tamahkar 161 Bkz. (2), KUUN, bu kelimeyi fuzul[i] okumuştur.
 22. ersaczi: ersäkçi iffetsiz kişi
 23. tumismis: tumışmış 162 huysuz 162 Bkz. (30), BODROGLIGETI, 119 bu kelimeyi tümişmiş kötü kalpli, art niyetli olarak okuyup anlamlandırmıştır.
 24. yaxuclu: yazuklu günahkar
 25. egricsi: egriksi gerçek olmayan, sahte
 26. xaxuclu: yazuklu günahkar
 27. gaïp̑ vel yat: garip veya yat yabancı, tanıdık olmayan

Sayfa: 50B

 1. çeyĩ: çeyri ordu
 2. sanzis: sançış muharebe, cenk
 3. allan vel tou: allan ‣ allam veya tov bayrak, sancak
 4. ghasal cosac: ḫaşal (ḫasal?) kosak (kozak?) nöbetçi
 5. sageth: sagıt 163 silah 163 Krş. KMT savut alet, edavat.
 6. sirdac: sirdäk ~ şirdäk 164 örtü 164 Ko. Wb. bu kelimeyi şırdaq Koller olarak okuyup anlamlandırmıştır. Kendisinin neden kalın ünlülü okuduğu konusunda hiçbir bilgi vermemektedir. Almanca Koller kelimesinin yanlış anlamını alıp sözlüğüne geçiren Kemal Aytaç, şırdak kelimesinin anlamını Kuduz (atlarda beyin hastalığı) olarak vermiştir. Halbuki bu anlam, kelimenin geçtiği bölümde zırhların isimleri verildiği için uygun düşmemektedir. Aslında Ko. Wb.’in verdiği Koller kelimesinin ikinci anlamı deri göğüslük; mintandır. Ancak Ko. Wb.’in verdiği anlam, Kumanca sirdac kelimesinin sırasında yazan Lat. frexetus kelimesine değil, altındaki Lat. coyraçia kelimesine dayanmaktadır. Biz burada Lat. frexetus ve Far. auxida kelimelerini temel aldık. Bodrogligeti, Far. auxida kelimesini awzīda olarak okuyup a coat olarak tercüme etmiştir. Biz de sirdac olarak yazılmış bu kelimenin Klasik Moğolca sirdeg saddle pad ile bağlantılı olduğunu düşünerek şirdäk okuduk.
 7. yaga: yaga ~ yaḫa (zırhtaki) yaka
 8. toulga: to[v]ulga miğfer
 9. chuba: kübä halkalı zırh (Far. xire)
 10. butuluc: bütülük göğüs zırhı, cebe
 11. cliz: k[ı]lıç kılıç
 12. bizac: biçäk hançer
 13. yaa: yaa yay
 14. yxba: izba 165 (izbä?) oda, kulübe 165 Rus. изба kelimesinden gelmektedir.
 15. bochoĩch: boḫorık şömine, ocak
 16. diuar: dıvar (divar?) duvar
 17. yusac: yuzak kilit
 18. açchuz: açkuç anahtar
 19. cheadau: kıadav ‣ kadav askı çivisi
 20. olturguz: olturguç bank
 21. sinduc: sınduk sandık, dolap
 22. tosiac: töşäk döşek

Sayfa: 51A

 1. oprac: oprak yem (Lat. foratura, Far. astar)
 2. teriton: teri - ton kürklü giysi (Lat. penna)
 3. tuuma: tüvmä düğme
 4. yeng: yeng elbise yeni
 5. ticmac: tikmäk dikme elbise
 6. tub: tüb temel
 7. tas: taş taş
 8. chiraç: kiräç kireç
 9. cun: kun ‣ kum kum
 10. su: su su
 11. agaç: agaç tahta, ahşap (Lat. trauus, Far. çouu)
 12. tacta canga: takta kanga 166 tahta levha, kalas 166 Krş. KMT kanga ince tahta.
 13. tic agaç: tik agaç direk, sütun
 14. bismis cherptç: bişmiş kerptç ‣ kerpiç kiremit
 15. tam: tam dam
 16. sufra vel catra: sufra veya katra kadınlar odası (Lat. caminata, Far. sufra)
 17. agengiç: agıngıç merdiven
 18. tarag vel tuluc: tarac[a] veya tuluk balkon
 19. diuar: dıvar duvar
 20. aurex: avrez hela, tuvalet
 21. choulac: kövläk gömlek
 22. chonzac: könçäk 167 pantolon 167 Krş. Kar. kencaklar pantolon, KMT könçek pantolon, don.
 23. oprac: oprak giysi
 24. cur vel beligab: kur veya beligab ‣ bel - bagı 168 ~ belibag 169 kuşak 168 Krş. ĐH belbağı kuşak, TA bil baġı kuşak, kemer. 169 Krş. KMT belibav kemer.

Sayfa: 51B

 1. yanzic: yançık kese, para kesesi
 2. chepas vel borc: kepäs ~ kepäş 170 veya börk kukuleta (Lat. cappellus) 170 Krş. KĐ kebes, TA kebeş.
 3. çalma: çalma baş örtüsü (Far. dulband)
 4. ouat: wat ottan yapılan bir tür ayakkabı (Lat. calige)
 5. çulgau: çulgav 171 dolama şeklinde çorap 171 Krş. KMT çulgav dolama şeklinde çorap.
 6. etic: etik çizme
 7. basmac: başmak ayakkabı
 8. tixga: tizgä çorap bağı
 9. artmac: artmak çıkın
 10. yasman: yasman yassı şişe
 11. çater: çatır çadır
 12. camzi: kamçı kamçı
 13. chamar: kamar kemer
 14. saget: sagıt donanım, teçhizat, özel olarak koşum takımı
 15. araba: araba araba
 16. at: at at
 17. naal: naal nal
 18. migh vel cadau: mıḫ veya kadav çivi (Lat. clavus)
 19. ayran: a[y]ıran 172 atların durduğu bölme 172 Krş. Ma. faciran duvar < *padiran; Hal. hadur- ayırmak < *padır-.
 20. eyat/c yabogi: eyät yaboḫı ‣ eyär yaboḫı eyer örtüsü
 21. chasrau: kaşrav ~ kaşra[v]u kaşağı (Far. chasragu)
 22. nocta: nokta yular
 23. yugan: yügän gem
 24. eyar: eyär dizgin, yular, gem
 25. topra: topra torba
 26. chisan: kişän köstek

Sayfa: 52A

 1. tixgin: tizgin dizgin
 2. ghalcha vel toga: ḫalka veya toḫa halka
 3. aguxlug: aguzluḫ ağızlık
 4. tuuma: tüvmä düğüm
 5. sazac: saçak püskül, saçak
 6. eyarnȋg agazi: eyärning agaçı eyer konulacak yer
 7. alindagi cas: alındagı kaş ön eyer kaşı
 8. artindazi cas: artındaçı ‣ artındagı kaş arka eyer kaşı
 9. chiix: ki[y]iz keçe örtü
 10. eyar yaboçi: eyär yaboçı ‣ yabokı eyer örtüsü
 11. uxangi: üzängi üzengi
 12. toga tili: toḫa tili toka çengeli
 13. texmac: teşmäk delik (Lat. foramen, Far. sulach)
 14. comuldruc: kömüldrük gömüldürük
 15. toga: toḫa toka
 16. coyscan: ko[y]ışkan 173 kuskun (Lat. posna, Far. paldomb) 173 Bkz. (30), BODROGLIGETI, 176 bu kelimeyi kuyşkan olarak okumuştur. Krş. Kzk. Kkalp. kuyıskan, Özb. kuyişkån.
 17. ail: a[y]ıl kuşak, kemer
 18. yengirzac: yıngırçak kürtün, yük hayvanlarına vurulan semer, palan
 19. tosac: töşäk döşek
 20. tosacnȋg ayagi: töşäkning ayaḫı yatağın uç kısmı, ayak tarafı
 21. salan: salan ‣ salam saman

Sayfa: 52B

 1. yastuc: yastuk yastık
 2. çiarzau: çarşav yatak örtüsü, çarşaf (Far. çiarzau)
 3. yourgan: yo[v]urgan yorgan
 4. chilim: kilim kilim
 5. gali vel coux: ḫalı veya kö[v]üz halı
 6. chosagan: köşägän 174 cibinlik 174 Bu kelime, Moğ. *kösegen ( < KM kösigen < T köşik) kelimesinden gelmektedir.
 7. ghaser vel yegan: ḫasır veya yegän 175 halı, hasır 175 Krş. KMT cegen hasır.
 8. sinduc: sınduk sandık
 9. tastar vel sarpȃ: tastar veya sarpan masa örtüsü
 10. giltrin vel sisa: yıltrın veya şişä şişe
 11. piala: pi[y]ala bardak, kupa, kadeh
 12. bardac: bardak bardak
 13. çirac lic: çıraklık şamdan
 14. çirac: çırak mum
 15. tabac: tabak tabak
 16. as: aş besin, yemek, aş
 17. chaxan: kazan kazan
 18. tegana: tegänä ~ tıḫana su teknesi
 19. çomiç: çömiç kepçe
 20. chasuc: kaşuk kaşık
 21. çomlac: çömläk tencere, büyük tencere

Sayfa: 53A

 1. yaglaou: yaglaw tava
 2. touguç: tövgüç havan
 3. cheli: keli havan tokmağı
 4. caxan ayac vel oça: kazan ayak veya oça[k] kazan altlığı
 5. çanac: çanak çanak, tas
 6. xingil: zincil zincir
 7. chaurcina: ka[v]urkına kavurmaya veya kızartmaya yarayan tava
 8. balta: balta balta
 9. boghoric: boḫorık yemek pişirmek için açık ocak, şömine (Bodr. oven, stove)
 10. tutun: tütün duman
 11. yalen: yalın alev
 12. girgac: yırgak 176 (cırgak?) çengel 176 Krş. DLT ırġāġ çengelli demir, KMT ırgak kanca, çengel.
 13. tepsi: tepsi tepsi
 14. terac: teräk ağaç
 15. tub: tüb ağaç kökü
 16. butac: butak ağaç dalı
 17. yabuldrac: yabuldrak yaprak
 18. agaç: agaç tahta, ahşap (Lat. lignum)
 19. cabuc: kabuk ağaç kabuğu
 20. : iç ağacın iliği, özü
 21. ‹beichluch›: be[y]iklük ağacın büyüklüğü, yüksekliği
 22. colaga: kölägä gölge
 23. ‹jemis›: yemiş (ağacın) meyve(si)
 24. chiras: kiras kiraz
 25. armut vel chertme: armut veya kertme armut
 26. alma: alma elma
 27. nardan: nardan nar
 28. be: be ayva

Sayfa: 53B

 1. çatlauc: çatla[v]uk fındık
 2. cox: koz ceviz
 3. saftalu: şaftalu şeftali (Far. saftalu di rusta)
 4. saftalu: şaftalu şeftali
 5. eric: erik erik
 6. mismis: mişmiş kayısı
 7. ingir: incir incir
 8. xuxȗ: şüşüm 177 ~ yüzüm 178 üzüm 177 Krş. ET çüşüm dut, KK şüşüş kuru üzümden yapılan bir tür şarap. 178 Krş. BV, DM, GT, KK, TA, TZ yüzüm üzüm, üzüm salkımı; KMT cüzüm üzüm ( < yüzüm).
 9. churu xuxȗ: kuru şüşüm ~ yüzüm kuru üzüm
 10. castana: kastana kestane
 11. ghorma: ḫorma hurma
 12. badam: badam badem
 13. chear: ḫı[y]ar salatalık, hıyar (Far. chear)
 14. naĩnç: narinç portakal
 15. limon: limon limon
 16. nouma: novma 179 portakal 179 Bkz. (30), BODROGLIGETI, 174 bu kelimeyi norıma olarak okumuştur.
 17. pistac: pıstak fıstık (Far. festuc)
 18. coun: ko[v]un kavun
 19. sadaf: sadaf sedef otu
 20. gischiç: yışkıç (?) nane
 21. salg: salg ~ salḫ ada çayı (Far. salg)
 22. yspanac: ıspanak ıspanak
 23. mangdan: mangdan maydanoz (Far. mandan)
 24. marul: marul marul
 25. salghan vel samuc: şalḫan ‣ şalḫam veya samuk şalgam, pancar
 26. cabac: kabak kabak

Sayfa: 54A

 1. çugundur: çügündür 180 kırmızı pancar, şalgam 180 Krş. KMT çügündür pancar.
 2. laghan vel: laḫan lahana veya […]
 3. sarmisac: sarmısak sarımsak
 4. sogan vel youa: sogan veya yova soğan, yabani soğan
 5. raxiana: razı[y]ana rezene (Far. raziana)
 6. yanauar: canavar vahşi hayvan (Far. ayvan)
 7. at: at at
 8. arstlan: arstlan aslan
 9. chestrac: kıstrak kısrak (Lat. leopardus, Far. madian)
 10. chestrac: kıstrak kısrak (Lat. jumenta, Far. madian)
 11. chater: katır katır
 12. esac: eşäk erkek eşek
 13. tisi esac: tişi eşäk dişi eşek
 14. tisi cat: tişi kat[ır] dişi katır
 15. tongus: tonguz domuz
 16. cheyc tongus: ke[y]ik tonguz yaban domuzu
 17. tisi tngux: tişi t[o]nguz dişi domuz
 18. ogus vel seger: ögüz ‣ öküz veya sıgır öküz, sığır (Lat. bos)
 19. ynac: inäk inek
 20. buxau: buzav ~ buza[v]u buzağı
 21. tisi coy: tişi koy (dişi) koyun
 22. gozchar: ḫoçkar ~ goçkar ‣ koçkar koç

Sayfa: 54B

 1. ‹choy›: koy koyun
 2. coxi: kozı kuzu
 3. ezchi: eçki teke, erkek keçi
 4. tisi ezchi: tişi eçki dişi keçi
 5. ‹ogolach›: ogolak oğlak
 6. itt: itt ‣ it köpek
 7. mazi tisi: maçı tişi ‣ tişi maçı dişi kedi
 8. mazi: maçı erkek kedi
 9. pil: pil fil
 10. toua: tövä deve
 11. saxagan: sazagan ejderha, dragon
 12. yrs: irs (ırs?) vaşak (Far. yrs)
 13. ayu: ayu ayı
 14. maymun: maymun maymun
 15. boru: börü kurt
 16. coyan: koyan tavşan
 17. cara cuxan: kara küzän kokarca
 18. susager: su - sagır ‣ su - sıgır (?) manda, bizon, bufalo
 19. cheoxsis ‹opea›: keözsiz ‣ közsiz, opea (opı[y]a?) köstebek (Far. coram)
 20. siçchan: sıçkan sıçan
 21. boga: boga ~ boḫa boğa
 22. curt: kurt kurtçuk
 23. saxagan: sazagan yılan
 24. gillan: yıllan (cıllan?) yılan
 25. çibin: çibin sinek
 26. bit: bit bit
 27. burça: bürçä pire

Sayfa: 55A

 1. suruçibin: sürüçibin sivrisinek
 2. candala: kandala tahta kurusu
 3. çipçic: çıpçık kuş
 4. charachus: karakuş kartal
 5. balaban: balaban doğan, şahin
 6. çarçiga: çarçıga ‣ karçıka doğan, şahin
 7. cheegey: kırgıy atmaca
 8. çura: çura küçük atmaca
 9. sar: sar doğan, şahin
 10. sar: sar akbaba
 11. turna: turna turna
 12. yabalac: yabalak kukumav
 13. çil: çil keklik
 14. chax: kaz kaz
 15. tauc: ta[v]uk tavuk
 16. ghorox: ḫoroz horoz
 17. balazuc: balaçuk piliç, tavuk
 18. songur: songur ~ sonḫur doğan
 19. taus: ta[v]us tavus kuşu
 20. ‹soulun›: sövlün (sülün?) sülün
 21. segerçic: sıgırçık sığırcık (Lat. colunbus)
 22. bulbul: bulbul bülbül
 23. totu: totu papağan
 24. saka: saka saka kuşu
 25. ‹korguy›: korguy bülbül

Sayfa: 55B

 1. ‹vel boday frum̄ ›: veya boday buğday
 2. bugday vel aslic: bugday veya aşlık buğday, tahıl
 3. arpa: arpa arpa
 4. tuturgan vel bring: tuturgan veya b[i]rinc pirinç
 5. tuuj ‹vel tw · coctȗ dȋ dire›: tüvi 181 veya tü 182 darı lapası 181 Krş. DLT tügi. 182 Krş. KMT tüy darı.
 6. noghuc: noḫuk ‣ noḫut nohut
 7. maruimac: marucmak ‣ marcumak mercimek
 8. briuzac: bruçak ‣ burçak dolu
 9. un: un un
 10. chebac: kebäk kepek
 11. ous: o[v]us 183 çavdar 183 Rus. oвёс kelimesinden gelmiştir.
 12. sut: süt süt
 13. yugurt: yugurt yoğurt
 14. bizan: biçän kuru ot, saman
 15. tari: tarı darı
 16. suulu: suvlu kılçıksız buğday, triticum spelta
 17. coptaluc: koptaluk 184 un ve etten yapılan bir yemek (Far. coptaluc) 184 Krş. Kar. kopta köfte.