Bismillâh dep beyân eyley hikmet aytıp

HİKMET-1


  (BAŞ)
 1. Bismillâh dep beyân eyley hikmet aytıp
  Bismillah deyip beyan eyleyip hikmet aytıp
 2. Tâliblerge dürr ü gevher saçtım mena
  Taliplere inci cevher saçtım ben ya.
 3. Riyazetni kattığ tartıp kanlar yutup
  Riyazeti katı tartıp, kanlar yutup
 4. Men defter-i sâni sözin açtım mena
  "İkinci defter" sözünü açtım ben ya.

 5. Sözni aydım her kim bolsa didâr-taleb
  Söz söyledim, her kim olsa cemale talip
 6. Cânnı cânğa peyvend kılıp regni avlap
  Canı cana bağlayıp, damarı ekleyip,
 7. Garib yetim fakîrlerni köngli sıylap
  Garip, yetim, fakirlerin gönlünû okşayıp
 8. Köngli bütün halayıkdın kaçtım mena
  Gönlü bütün kişilerden kaçtım ben ya.

 9. Kayda körseng köngli sınuk merhem bolğıl
  Nerde görsen gönlü sınık, merhem ol
 10. Andağ mazlum yolda kalsa hemdem bolğıl
  Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaş ol
 11. Ruz-ı mahşer dergahığa mahrem bolğıl
  Mahşer günü dergahına mahrem ol
 12. Mâ u menlik halayıkdın kaçtım mena
  Benlik eden (bencil) kişilerden kaçtım ben ya.

 13. Garib, fakir, yetimlerni Resûl sordı
  Garip, fakir, yetimleri Rasul sordu
 14. Uşal tüni mi'râc çıkıp dîdâr kördi
  O gece Mirac'a çıkıp [Hakk] yüzü gördü
 15. Kaytıp tüşüp fakir halin sordı
  Dönüp inip fakir halini sordu
 16. Gariblerni izin izlep tüştüm mena
  Gariplerin izini izleyip indim ben ya.

 17. Ümmet bolsang gariblerge tâbi bolğıl
  Ümmet olsan, gariplere tâbi ol
 18. Ayet hadis her kim aytsa sâmi bolğıl
  Ayet hadis her kim aytsa duyar ol
 19. Rızk u ruzi her ne berse kâni bolğıl
  Rızk ve nasip her ne verse, gâni ol
 20. Kâni bolup şevk şarabın içtim mena
  Gâni olup şevk şarabını içtim ben ya.

 21. Medinege Resul barıp boldı garib
  Medine’ye Rasul varıp oldu garip
 22. Gariblikde mihnet tartıp boldı habîb
  Gariplikte minnet tartıp oldu habib
 23. Cefa tartıp Yaratkanğa boldı karib
  Cefa tartıp Yaradan'a oldu karip (yakın)
 24. Garib bolup ukbalardın aştım mena
  Garip olup ukbalardan aştım ben ya.

 25. Akil erseng gariblerni köngli avla
  Akil isen, gariplerin gönlünü avla
 26. Mustafâ dek elni kezip yetim kavla
  Mustafa dek ili gezip yetim kovala
 27. Dünya-perest nâ-cinslerdin boyun tavla
  Dünya-perest na-cinslerin boyunu tavla (yüz çevir)
 28. Boyun tavlap deryâ bolup taştım mena
  Boyunu tavlayıp derya olup taştım ben ya.

 29. Işk bâbını Mevlâm açkaç menge tekdi
  Aşk bâbını Mevlâm açınca bana değdi
 30. Tufrak kılıp hâzır bol dep boynum egdi
  Toprak kılıp 'Hazır ol!' deyip boynumu eğdi
 31. Bârân-sıfat melâmetni okı tegdi
  Boran gibi melâmetin oku değdi
 32. Peykân alıp yürek bağrım teştim mena
  Ok [isabet] alıp yürek, bağrımı deştim ben ya.

 33. Könglüm kattığ tilim aççığ özüm zâlim
  Gönlûm katı, dilim acı, özüm zalim
 34. Kur'an okup amel kılmay yalğan âlim
  Kur'an okuyup amel kılmıyor yalan âlim
 35. Garib cânım sarf eyleyim yoktur mâlım
  Garip canımı sarf eyleyim, yoktur malım;
 36. Hakdın korkup otka tüşmey piştim mena
  Haktan korkup ateşe düşmeden piştim ben ya.

 37. Altmış üçke yaşım yetti öttüm ğafil
  Altmış üçe yaşım ulaştı, öt[ed]im (geçtim) gafil;
 38. Hak emrini mehkem tutmay özüm câhil
  Hakk emrini sıkı tutmadım, kendim cahil;
 39. Rûze namâz kazâ kılıp boldum kâhil
  Oruçu, namazı kaza kılıp oldum kâhil;
 40. Yaman izlep yahşılardın keçtim mena
  Yamanı izleyip yahşilerden geçtim ben ya.

 41. Vâ-deriğa muhabbetni câmın içmey
  Vah ne yazık, muhabbet camını (kadeh) içmeden,
 42. Ehl u ayâl hânumândın tükel keçmey
  Çoluk-çocuk, ev-barktan tam geçmeden
 43. Cürm ü isyan girihlerin munda çeçmey
  Suç ve isyan dûğümünü burada çözmeden
 44. Şeytân ğalib cân bererde şaştım mena
  Şeytan galip, can verirken şaştım ben ya.

 45. İmânıma çengel urup kıldı gamnâk
  İmanıma çengel vurup kıldı gamlı,
 46. Pir-i muğân hâzır bol-dep saçtı teryâk
  Mürşid-i kamil Hazır ol!" deyip saçtı koku
 47. Şeytân-lain mendin kaçıp ketti bi-pâk
  Lânetli şeytan benden kaçıp gitti kirli
 48. Bihamdillâh nur-ı imân açtım mena
  Hamd Alllah'a, iman nuru açtım ben ya.

 49. Pir-i muğan hizmetide yügrüp yürdüm
  Mürşid-i kamil hizmetinde yüğürüp(koşup) yürüdüm;
 50. Hizmet kılıp közüm yummay hâzır turdum
  Hizmet kılıp gözümü yummadan hazır durdum;
 51. Meded kıldı azâzilni kavlap sürdüm
  Medet kıldı, Şeytanı kovalayıp sûrdüm;
 52. Andın songra kanat kakıp uçtım mena
  Ondan sonra kanat çırpıp uçtum ben ya.

 53. Garib fakir yetimlerni kılğın şâdman
  Garip, fakir, yetimleri kılın şad (mutlu);
 54. Halkalar kılıp aziz cânıng eyle kurbân
  Halkalar kılıp (parçalayıp) aziz canını eyle kurban;
 55. Taâm tapsang cânıng birle kılğıl mihman
  Yiyecek tapsan(bulsan), canın ile kılın mihman
 56. Hakdın eştip bu sözlerni aydım mena
  Hak'tan işitip bu sözleri dedim ben ya.

 57. Garib fakîr yetimlerni her kim sorar
  Garip, fakir, yetimleri her kim sorar,
 58. Râzi bolur ol bendedin Perverdigâr
  Râzı olur o kulundan Allah.
 59. Ey bi-haber sen bir sebeb özi asrar
  Ey habersiz, sen bir sebep, kendi saklar;
 60. Hak Mustafâ pendin eştip aydım mena
  Hak Mustafa öğüdünü işitip dedim ben ya.

 61. Yetti yaşda Arslan Bâbğa kıldım selâm:
  Yedi yaşta Arslan Baba ya kıldım selâm;
 62. Hak Mustafâ emânetin kılıng inâm
  Hak Mustafa emanetini kılın armağan
 63. Uşal vaktda ming bir zikrin kıldım tamâm
  İşte o vakit binbir zikrini eyledim tamam
 64. Nefsim ölüp lâ-mekânğa aştım mena
  Nefsim ölüp lâ-mekâna aştım ben ya.

 65. Hurmâ berip başım silep nazar kıldı
  Hurma verip, başımı okşayıp nazar kıldı
 66. Bir fursatta ukbâ sarı sefer kıldı
  Bir fırsatta âhirete doğru sefer kıldı
 67. El-vedâ dep bu âlemdin güzar kıldı
  "Elveda" deyip bu âlemden göç kıldı
 68. Mekteb barıp kaynap coşup taştım mena
  Mektebe varıp, kaynayıp coşup taştım ben ya.

 69. Sünnet ermiş kâfir bolsa berme âzâr
  Sünnet imiş, kâfir olsa, verme azar
 70. Köngli kattığ dil-âzârdın Hüdâ bizâr
  Gönlü katı, gönül inciticiden Hüda bizar;
 71. Allah hakkı andağ kulğa seccin tayyâr
  Allah şahid, öyle kula "Siccin" hazır
 72. Dânâlardın eşitip bu söz aydım mena
  Bilgelerden işitip bu sözü eyittim ben ya.

 73. Sünnetlerin mehkem tutup ümmet boldum
  Sünnetlerini sıkı tutup ümmet oldum:
 74. Yer astığa yalğuz kirip nurğa toldum
  Yer altına yalnız girip nura doldum;
 75. Hak-perestler makâmığa mahrem boldum
  Hakk-perestler makamına mahrem oldum,
 76. Bâtın tığı birle nefsni yançtım mena
  Bâtın tığı ile nefsi deştim ben ya.

 77. Nefsim meni yoldın urup hâr eyledi
  Nefsim beni yoldan çıkarıp hakir eyledi
 78. Telmürtürüb halayıkka zâr eyledi
  Çırpındırıp halka zâr eyledi
 79. Zikr aytturmay şeytân birle yâr eyledi
  Zikr söyletmeyip şeytan ile yâr eyledi;
 80. Hâzırsın dep nefs başını sançtım mena
  Hazırsın deyip nefs başını sançtım ben ya.

 81. Kul Hâce Ahmed gaflet birle ömrüng ötti
  Kul Hoca Ahmed, gaflet ile ömrün geçti;
 82. Vâ-hasretâ közdin tizdin kuvvet ketti
  Vah ne hasret, gözden, dizden kuvvet gitti;
 83. Vâ-veyletâ nedâmetni vaktı yetti
  Vah ne yazık, pişmanlığın vakti yetti;
 84. Amel kılmay kervân bolup köçtim mena
  Amel kılmadan kervan olup göçtüm ben ya.