@𝕏
Türk Bitig

Divan-ı Hikmet ─ Yesevi

Hoca Ahmet Yesevii Türbesi, Türkistan Divan-ı Hikmet, Türk edebiyatının bilinen en eski tasavvuf örneklerini içeren Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmeleri.

Türk edebiyatının diğer üç önemli eseri olan Kutadgu Bilig, Divanı Lügat-it Türk ve Atabetül Hakayık kitapları ile birlikte bilinen en önemli eserdir. Bu kitapların tamamı Türk edebiyatının en eski ve en önemli ana eserleridir.

Hikmetler:

Klavyede ◀ | ▶ tuşlarını kullan.
 1. Bismillâh dep beyân eyley hikmet aytıp
 2. Eyâ dostlar kulak salıng ayduğumğa
 3. Her subhidem nidâ keldi kulağımda
 4. Huş gayibdin kulagımğa ilhâm keldi
 5. Nâgehân tururımda kamuğ buzrug
 6. Yâ İlâhım hamdıng birle hikmet ayttım
 7. "Kul huvallâh" "subhânallâh" vird eylesem
 8. Subhı sadık düşenbe kün yerge kirdim
 9. Eyâ dostlar hasb-i hâlim beyân eyley
 10. Hak Teala fazlı birle ferman kıldı
 11. Eya dostlar pak ışkını kolga aldım
 12. Tealallah aşıklarga berdi ışkın
 13. Ol Kâdirim kudret birle nazar kıldı
 14. Eya dostlar nâdân birle ülfet bolup
 15. "Fezkürullah kesiran" dep ayet keldi
 16. Vâ-deriğâ neçük kılğum garibliğde
 17. Köngil közi yarutmayın tâat kılsa
 18. Huş gayibdin yetüşti yahşı sözüm teberrük
 19. Kudret birle Hakk'dın sizge ferman boldı
 20. Muhabbetni câmın içken divâneler
 21. Asi câfi kulung keldi dergâhingge
 22. Huş kudretliğ Perverdigar Bir u Barım
 23. Kad allemna ente fikülliumur
 24. Hudavenda meni salgıl öz yolunga
 25. Rahmân İgem rahmetingni câri kılğıl seherde
 26. Rahim Mevlam rahmi birle yâd eylese
 27. Rahmetingdin nevmid kılma men garibni
 28. Ömrüm âhir bolğanda ne kılğaymen Hudâ yâ
 29. Kahhâr atlığ kahrıngdın korkup yığlar Hâce Ahmed
 30. Könglim kuşı uçsa daim kanat tokub
 31. Ming tümen türlük hatâlar mendin ötse afv kıl
 32. İlah a Kadir a Perverdigâr a
 33. Işk yolıda fenâ bolay Hak Bir ü Bar
 34. Eyâ şâhı dü alem pâdşâhı
 35. Işkıng kıldı şeydâ meni cümle âlem bildi meni
 36. Muhammedni biling zâtı arabdur
 37. "El-kezzâbu lâ ümmeti" dedi biling Muhammed
 38. Nûr-ı Hüdâ dost-ı Hüdâ ol Mustafa
 39. Bizdin dürudi bisyar ya Mustafa Muhammed
 40. On sekkiz ming âlemge server bolğan Muhammed
 41. Miskîn Ahmed kulığa kitâbetliğ Muhammed
 42. Körgen zamân inangan Ebubekr sıddıkdur
 43. İkkinçisi yâr bolgan adâletliğ Ümer'dür
 44. Üçünçi dostı yâr bolgan Osmân-ı bâhayâdur
 45. Törtünçisi yâr bolgan şir-i Hudâ Ali'dür
 46. Bir kün keldi Ebubekr, Selman birle
 47. Ol "Elestü birabbiküm" degeninde
 48. Muhabbetni deryaside gevvas bolup
 49. Kayu yerde azizlemi cem'i bolsa
 50. Muhabbetni bostanıga bülbül kebi
 51. Muhabbetni bâzârında cevlân kılıb
 52. Vahdet humı açıldı meyhânege kirsem men
 53. Allah degen bendeni câyın cennetde kördüm
 54. Yolğa kirgen erenlerdin yolnı sormay
 55. İzim yâdı uluğ yâddur aytur bolsam
 56. Tınmayın hazretingde Allah desem
 57. Allâh'ımnı izlermen izin alıb ketermen
 58. Nâgehan tururumda könglüm içre
 59. Eyâ dostlar yürek bağrım boldı kebab
 60. Hakk Te'ala pertev saldı canım küydi
 61. Işk otını pinhân tutup asrar erdim
 62. Hâlık'ımnı izlermen tün-kün cehân içinde
 63. Seherlerde kobub yığlab dua kılsam
 64. Bu âlemde Hakk'dın korkub zâr ingresem
 65. Her subh-dem boynum kısıb "Rabbi" desem
 66. Sensin meni penahım dep yolğa kirsem
 67. Niyet kıldık Ka'bege rızâ bolung dostlarım
 68. Közüm nemlik, dilim gamlık, can elemlik
 69. Eyâ dostlar harâblıkda kattı başım
 70. Ukbâ haberin eşitib dünyânı salıb keterem
 71. Huşlamaydur alimler sizni aygan Türki'ni
 72. Eyâ dostlarım ölsem men bilmem ki hâlim ne bolur
 73. Neçe yıllık mehribânım cân ediler dostlarım
 74. Ömrüm zayi' gaflet birle yel dek ötti
 75. Hiç bilmedim neçük keçti ömrüm mening
 76. Her kim kılsa tarikatnı da'vâsını
 77. Şeriatnı şeraitin bilgen aşık
 78. Keling dostlar Allah yâdın daim aytıng
 79. Yaratkan Bir ü Bar'ım yolın izleb
 80. Eyâ dostlar beyân eyley Hak Resul'dın
 81. Didâr üçün cânnı kurbân kılmagunça
 82. Hakk'a yanıp mü'min bolsang tâat kılğıl
 83. "Fel ya'lemunel alimüna"nı okur alim
 84. Muhabbetni şarabıdın içürmese
 85. Ruh kuşını titrer bolsa bal u peri
 86. Işk sırrını beyân kılsam âşıklarğa
 87. Kayu mahlûk Halık'ıga mûti' bolsa
 88. Muhabbetni câmın içib raks eylegen
 89. Evliyâlar aytgan vade keldi bolgay
 90. Bizdin selâm dostlarğa taleb yolın koymasun
 91. Didârını taleb kılsang ey zâkirler
 92. Erenler cemâl körer dervişler sohbetide
 93. Ne huş tatlık Hak yâdı seher vakti bolğanda
 94. Hû halkası kuruldı ey dervişler kelingler
 95. Evvel Hu ahir Hu deb bihud bolgıl
 96. Tınmay âşık Hû derler Hudâyığa yalbarıb
 97. On sekkiz ming âlemde hayrân bolğan âşıklar
 98. Yol üstide olturup yolnı sorgan dervişler
 99. Hakk kulları dervişler hakikatnı bilmişler
 100. Huş gaibdin yetüşti bir cemaa dervişler
 101. Garibliğde garib bolgan garibler
 102. Sübhân İzim fermân kılsa kudret birle
 103. Muhabbetni şevki birle yâr istegil
 104. Şeriatda mürşid bolğan garib kullar
 105. Azrail bir kün kelür şiddet birle
 106. Kara kündür oşal sâat ki dünyâdın sefer kılsang
 107. Keling dostlar barça turub aytaylık
 108. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
 109. Tarikatga şeriatsız kirgenlerni
 110. Kudret birle fermân kıldı Mevlâm bizge
 111. Bu dünyâda yaratılğan mahlûklarğa
 112. "Küllü men aleyha fan" ayetide
 113. "Lailahe İllallah" degen kulnı ağzıdın
 114. Allah yâdı nurın kimge atâ kılsa
 115. Arif aşık şevki birle kıyamet kün
 116. Her kişi körse cemaling dünya işin berbâd eter
 117. Melâmetğe hamr içgen didâriğa battı ya
 118. Hâcet ermes ışk derdiğe devâ sormak
 119. Ey köngül kıldırıg günâh hergiz püşeyman bolmadıng
 120. Aşıklıknı da’vasını kılgan kişi
 121. Aşık kişiler keçeleri yatmasa behrak
 122. Eyâ dostlar ışk gevvası bolmagunça
 123. Muhabbetni deryasığa çommağunça
 124. Ma'rifetni minberige minmegünçe
 125. Dostlarığa açdım İzim gevherini
 126. Işk da'vasın kılğan aşık giryan bolur
 127. Allah yâdın aytur kullar ma'nâ birle
 128. Eyâ dostlar bu yollarnıng ukbâsı köp
 129. Tatavvu' roze tutar halklarğa şeyhlik satar
 130. Muhabbetni küçesini kezgen arif
 131. Essiz bu tarikatnıng tansuk aydı
 132. Dem bu demdür özge demni dem deme
 133. Muhabbetsiz halâyıkdın her kim kaçsa
 134. Muhabbetni bostanıda hezar destan
 135. Tecellini makâmıdur aceb makâm
 136. Uşbu sırnı bilmegen cahil kişi
 137. Sübhân İzim bendesige lutf eylese
 138. Arif âşık cân mülkide elem tartsa
 139. Seher vaktde kobup yığlab nâle eyle
 140. Işk da'vâsın menge kılma yalğan âşık
 141. Tevbe kılıp Hakk'a yanğan âşıklarğa
 142. Hikmet birle ol ademdin bar eyledi
 143. Behişt duzah talaşur talaşmakda beyân bar
 144. Bişek biling bu dünyâ barça halkdın öter a
 145. Münâcât eyledi Kul Hâce Ahmed