Huş kudretliğ Perverdigar Bir u Barım

HİKMET-22

 1. Huş kudretliğ Perverdigar Bir u Barım
  Hoş kudretli Allah, Bir ve Var'ım
 2. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 3. Zatı uluğ Rahman igem hem Cebbarım
  Zatı yüce Rahman Rabb'im hem Cebbar'ım
 4. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"

 5. Seher vaktte yığlab töksem kanlar közdin
  Seher vaktinde ağlayıp döksem kanlar gözden
 6. Könglüm açıb agah bolay yahşi sözdin
  Gönlüm incinip uyanık olsun güzel sözden
 7. Kudretige mahv bolup ketey özdin
  Kudretine mahvolup gideyim özden
 8. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 9. İcâbetni andın tileb kıl münâcat
  Cevabı ondan dileyip eyle dua
 10. Hâcetingni revâ kılğay kazı hâcât
  İhtiyacını hazır eyleyince ihtiyaç gideren
 11. Rahmet derya tolub taşar yetse furat
  Rahmet deryası dolup taşar yetse furat
 12. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 13. Ey dâd igem heç yetmedi senge dâdım
  Ey imdada yetici hiç ulaşmadı sana imdadım
 14. Yer ü kökni nâlân kıldı bul feryadım
  Yer ve göğü ağlattı bu feryadım
 15. Roz-ı mahşer kıçkırğaymu kel âzadım
  Mahşer günü haykırayım mı gel azadım
 16. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy Ente'l-Hadi"

 17. Bende bolsang zikrin ayğıl kolung alsun
  Kul olsan zikrini de elini tutsun
 18. Yoldın azsang rehber bolup yolğa salsun
  Yoldan sapsan rehber olup yola koysun
 19. Seherlerde zârı kılğıl rahmi kelsün
  Seherlerde ağla rahmeti gelsin
 20. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"

 21. "Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikr-i Allah
  "Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk" Allah'ın zikri
 22. Hakk zikrini ayğıl tınmay bolgung âgâh
  Hakk zikrini söyle dinmeden olasın uyanık
 23. Rahim Mevlam nazar kılsa olur nâgâh
  Rahim Mevlam nazar kılsa olur ansızın
 24. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"

 25. "Ente'l-Hâdi ente'l-Hakk"nı zikri dilde
  "Ente'l-Hadi Ente'l-Hakk"ı kalb zikrinde
 26. Bilmes nâdân zikrin aytıb zahir tilde
  Bilmez cahil zikrini deyip zahir dilde
 27. Menmen degen şeyh-i zaman âbu gilde
  Benim diyen şimdiki şeyh su ve toprakta
 28. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"

 29. "Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikri uluğ
  "Ente'l-Hadi Ente'l-Hakk'ın zikri ulu
 30. Hakk zikrini vird eylegen köngli sınuğ
  Hakk zikrini vird eyleyenin gönlü kırık
 31. Vird eylemey şeyhmen dese câyı tamuğ
  Vird eylemeyip "şeyhim"dese yeri cehennem
 32. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"

 33. Ey yârânlar nefs elkidin ermandemen
  Ey dostlar nefs elinden perişanım
 34. İsyan yüki duta kıldı dermandemen
  İsyan yükü belimi büktü dertliyim
 35. Aciz kulung her ne kılsang fermandemen
  Aciz kulunum ne eylesen emrindeyim
 36. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"

 37. Kul Hace Ahmed nefsdin uluğ bela bolmas
  Kul Hoca Ahmed nefsden büyük bela olmaz
 38. Yol üstide tufrak bolsam kafir olmas
  Yol üstünde toprak olsam kafir olmaz
 39. Yer ü kökdin to'ma bersem hergiz toymas
  Yer ve gökten yemek versem asla doymaz
 40. Kolum tutub yolğa salgil "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"