@𝕏
Türk Bitig

Miskîn Ahmed kulığa kitâbetliğ Muhammed

HİKMET-41

 1. Miskîn Ahmed kulığa kitâbetliğ Muhammed
  Miskin Ahmed kuluna kitabetli Muhammed;
 2. Yetîm fakîr garîbğa sehâvetliğ Muhammed
  Yetim, fakir, garibe sehavetli Muhammed.
 3. Başımga tüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed
  Başıma düşüp nara-ı sevda-ı Muhammed
 4. Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
  Ben onun için yolunda şeyda-ı Muhammed

 5. Kim ümmetidür hamd ü sena tınmayın aytur
  Kim ümmeti ise durmadan hamd ve sena söyler
 6. Peka, Sameda kıl meni rüsva-yı Muhammed
  Ya Samed eyle beni nisva-ı Muhammed
 7. Könglümge salıb ışk-ı muhabbetni İlahım
  Gönlüme koyup aşk sevdasını Allah'ım
 8. Kılgıl meni sen aşık-ı yekta-ı Muhammed
  Eyle beni sen aşık-ı yekta-ı Muhammed

 9. Manende-i Mecnun keçürüb iki cehandın
  Mecnun misali geçirip iki cihandan
 10. Divane kılıb, kıl meni resva-yı Muhammed
  Divane eyleyip eyle beni rüsva-ı Muhammed
 11. Öltûrgil ü, küydürgil ü, her mihneti salgıl
  Öldür, yandır, her sıkıntıyı gönder
 12. Ol ruz-ı ceza kıl meni şeyda-yı Muhammed
  O ceza günü eyle beni şeyda-ı Muhammed

 13. Daim gam-ı ümmet yedi-yu yemedi ni'met
  Herzaman ümmet derdini yedi, yemedi nimet
 14. Kerametidür sen, kanı gamha-ı Muhammed
  Kerametidirsin hani gamha-ı Muhammed
 15. Ümmet deyuben kiçe yü kündüz yedi hasret
  Ümmet diyerek gece gündüz yedi hasret
 16. Köksidin çıkarur pürhun-ı dilha-yı Muhammed
  Göğsünden çıkarır pûrhun-ı dilha-ı Muhammed

 17. Ümmet günahını tileb ol Şâh-ı şahenşah
  Ümmetin günahını dileyip o Şahların Şahı
 18. Ol ruz-ı ceza yok bizde perva-yı Muhammed
  O ceza günü yok bizde perva-ı Muhammed
 19. Keçkil hemmedin iıle Muhammed'ni rızasın
  Vazgeç herşeyden ara Muhammed'in rızasını
 20. Vallah bulasan lahzada göya-yı Muhammed
  Vallahi bulasın anında göya-ı Muhammed

 21. Sendin tilegim buldur ey Halık-ı biçün
  Sen'den dileğim budur ey Halık
 22. Salgıl kulağımga meni gevga-yı Muhammed
  Koy kulağıma benim gevga-ı Muhammed
 23. Men örgileyin huş keremingdin seni, Allah
  Ben savrulayım hoş kereminden senin Allah
 24. Bir katre katurgıl menge derya-yı Muhammed
  Bir damla tatdır bana derya-ı Muhammed

 25. Yol bergüvçi Rahman u Rahim, Gafur u Settar
  Yol verici Rahman-Rahim, Gafur ve Settar
 26. Kılma meni şermende-i gümrah-ı Muhammed
  Kılma beni pişman-ı gümrah-ı Muhammed
 27. Bir katre-yi mey ol cam-ı elestdin menge in'am
  Bir damla su o elest kadehinden bana bağış
 28. Kılgıl bolayın hamdinge dânâ-yı Muhammed
  Eyle olayım hamdine dânâ-ı Muhammed

 29. Ruy-ı siyahing sür kadem-i Pir-i muğanga
  Kara yüzünü sür Pir-i Kâmil'in ayak izine
 30. Lutf etse berür dide-yi bina-yı Muhammed
  Lutfetse verir dide-i bina-ı Muhammed
 31. Maksudıma yetgür meni ey Halık-ı biçün
  Maksadıma erdir beni ey Halik
 32. Men dertalebi zülf-i sümen sa-yı Muhammed
  Ben talibiyim zülf-ü semen sa-ı Muhammed

 33. Yüzdin kötarıb perdeni Miskin sarı bakgıl
  Yûzden kaldırıp perdeyi Miskin'e doğru bak
 34. Men bende-i ol muy-ı siyah pa-yı Muhammed
  Ben o kuluyum o muy-ı siyah pa-yı Muhammed
 35. Miskin Yesevi arzu-yı ravza-yı Hazret
  Miskin Yesevi arzu-ı ravza-ı Hazret
 36. Bolgay mu müyesser hak-i kef-i pa-yı Muhammed
  Olur mu müyesser hak-i kef i pa-ı Muhammed