Aşıklıknı da’vasını kılgan kişi

HİKMET-120

 1. Aşıklıknı da’vasını kılgan kişi
  Aşıklığın davasını güden kişi
 2. Ma'şukıdın zerre gâfil bolganı yok
  Maşuk'undan zerre gafil olduğu yok
 3. Işk gevheri tibsiz derya içre pinhân
  Aşk incisi dipsiz deniz içinde gizli
 4. Candın keçmey ol gevherdin alğanı yok
  Candan geçmeyince o inciden aldığı yok

 5. Gevher alur gevvas eger candın keçse
  İnci alır dalgıç eğer candan geçse
 6. Şeydâ bolub ışk şarabın her kim içse
  Tutkun olup aşk şarabını her kim içse
 7. Neçe aylar neçe künler eger ötse
  Nice aylar nice günler eğer geçse
 8. Işknı güli açılıb hergiz solğanı yok
  Aşkın gülü açılıp asla solduğu yok

 9. Aşık bolub tapay deseng Hakknı yolın
  Aşık olup bulayım desen Hakk'ın yolunu
 10. Asragın sen ışk bağıda esrar gülin
  Saklayasın sen aşk bağında sırların gülünü
 11. Mihnet birle sınar ermiş yahşi kulın
  Sıkıntı ile sınar imiş iyi kulunu
 12. Çın aşıknı andın köngli kalğanı yok
  Gerçek aşığın ondan günlünün kaldı yok

 13. Mihnetni deryasıda mevc urğusı
  Sıkıntının deryasında çalkalanası
 14. İlm u amel kiylu kâller şevk ölğüsi
  İlim ve amel, söz ve işler şevk ölgüsü
 15. Bu tengizge kim kiriban kim çıkğusı
  Bu denize kim girerek kim çıkası
 16. Aşık kullar ma'şukıdın kalğanı yok
  Aşık kulların maşuğundan kaldığı yok

 17. Kul Hace Ahmed kabul kıldı eymağlıknı
  Kul Hoca Ahmed kabul eyledi gizliliği
 18. Kabul kıldı ışk otığa küymeğlikni
  Kabul eyledi aşk ateşinde yanmaklığı
 19. Cannı berib satkun aldı küymeğlikni
  Canını verip satın aldı yanmaklığı
 20. Çın sözümdür hergiz anı yalğanı yok
  Gerçek sözümdür asla onun yalanı yok...