@𝕏
Türk Bitig

Ey köngül kıldırıg günâh hergiz püşeyman bolmadıng

HİKMET-119

 1. Ey köngül kıldırıg günâh hergiz püşeyman bolmadıng
  Ey gönül işledin günah asla pişman olmadın
 2. Sufimen deb laf urub tâlib-i cânan bolmadıng
  Sufiyim deyip laf edip yarin talibi olmadın
 3. Hayf ömrüng ötti bir lâhza giryân bolmadıng
  Yazık ömrün geçti bir an giryan olmadın
 4. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 5. Sufiliğ şundağ mudur dâim işing gaflet birle
  Sufilik öyle midir daima işin gaflet ile
 6. Dâne-i tesbih kolungda tillering ğıybet birle
  Tesbih tanesi elinde dillerin gıybet ile
 7. Selle-i çilpeç urarsen nefsi bed izzet birle
  "Çilpeç sellesi" vurursun kötü nefs izzet ile
 8. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli asla müslüman olmadın

 9. Sufi bolsang saf bolğıl cürm ü isyân bolmasun
  Sufi olsan saf ol ki suç ve isyan olmasın
 10. Tâat u takvâ kılıb könglüng perişân bolmasun
  İbadet-takva eyleyip gönlün perişan olmasın
 11. Cân u dilde yığlağıl mahşerde yalğan bolmasun
  Can ve gönülde ağla ki mahşerde yalan olmasın
 12. Sofı nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufı-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 13. Sufilik şartıdurur tünler kobub kan yığlamak
  Sufılik şartıdır geceleri kalkıp kan ağlamak
 14. Her cefağa sabr etüben belni mehkem bağlamak
  Her cefaya sabrederek belini sağlam bağlamak
 15. Tâlib-i Allah bolub her yahşi sözni sözlemek
  Allah isteklisi olup her iyi sözü söylemek
 16. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 17. Sufi ya taat kılursan bârçası ucb u riya
  Ey sufi ibadet eylersin hepsi kibir ve riya
 18. Cân u dil dünyâğa mağrûr tilleringde âh ü vâh
  Can ve gönül dünyaya mağrur dillerinde ah-vah
 19. Cân berürde bolğung nûr-ı imândın cüdâ
  Can verirken olacağın iman nurundan ayrı
 20. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 21. Sufi bolmay neylesün üyde kılurğa işi yok
  Sufı olmayıp neylesin evde yapacak işi yok
 22. Sofıliğ da'va kılur halkga berürge âşı yok
  Sufılik iddiası eder halka vermeğe aşı yok
 23. Ah ü vâh derler yene közide katre yaşı yok
  Ah-vah derler yine gözünde damla yaşı yok
 24. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 25. Sufi bolub nefs üçün her dem eşikge bakasen
  Sufı olup nefs için her dem kapıya bakasın
 26. Nezr alıb keldi mu deb her dem kişige bakasen
  Adak alıp geldi mi deyip her dem kişiye bakarsın
 27. Allahnı la'netin boynungga her dem takasen
  Allah’ın lanetini boynuna her dem takarsın
 28. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 29. Sufimen deb laf urarsen söz ü efğanıng kanı
  Sufıyim deyip söz edersin söz ve figanın hani
 30. Aşkı surh u roy zerdü çeşmi hunbarıng kanı
  Aşk-ı surh ve gözünden akan kanlı yaşın hani
 31. Mürşid-i kamil-i mükemmel rah-ı merdanıng kanı
  Mükemmel mürşid-i kamil yol göstericin hani
 32. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 33. Sufi ya biğam yürersen dane-i tesbih alıb
  Ey sufi gamsız yürürsün tesbih tanesi alıp
 34. Dünyağa mağrur bolub din işini arka salıb
  Dünyaya mağrur olup din işini arkaya atıp
 35. Korkgıl emdi korkgıl emdi Hüdağa yalbarıb
  Kork şimdi kork şimdi Allah’a yalvarıp
 36. Sofı nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 37. Sufi bolub malıkes almak üçün kıldıng cedel
  Sufi olup mal almak için eyledin savaş
 38. Zâhiring sufinemâdur bâtınıng dûn ü dağal
  Zâhirin sufi gibidir bâtının uygun değil
 39. Ey bi-haber, ey bi-haber şermendesen ruz-ı ezel :
  Ey habersiz, ey habersiz mahcupsun ezel gününden
 40. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 41. Dâne-i tesbih alıb el közige hob sufisen
  Tesbih tanesini alıp halk gözüne iyi sufisin
 42. Nefs-i bedni aldıda tersa, cuhudni tovfisen
  Kötü nefsin önünde tersa, cühûdun birisin
 43. Bendeliğ kılıng Hüdâğa yoksa segi kufisen
  Kulluk eyleyin Hakk'a yoksa segi kufisin
 44. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 45. Sufi ya öz tavrınga yalğız Hüdağa bendesen
  Ey sufi öz tavrına yalnız Allah'a kulsun
 46. Aslınga baksang eger alem içinde kendesen
  Aslına baksan eğer alem içinde birsin
 47. Pür-günâh ü pür-hatar hem asiyu şermendesen
  Günahkar ve hatalı hem asi ve mahcupsun
 48. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 49. Sufi ya kıldıng muhabbet da'vasın divâne bol
  Ey sufi kıldın muhabbet davasını divane ol
 50. Malu mülk ü hanümândın keçgil u bigâne bol
  Mal ve mülk evbarkdan geç ve ilgisiz ol
 51. Kim Hüda deb sözlese ming örgülüb pervâne bol
  Kim Allah diye söylese bin dönüp pervanesi ol
 52. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 53. Sufi ya da'vayı ışk kıl bârçadın bîzâr bol
  Ey sufi aşk davasını eyle herşeyden bizar ol
 54. Uykunı eyleb haram tünler kobub bîdâr bol
  Uykuyu eyleyip haram geceleri kalkıp uyanık ol
 55. Derdi yok biderdni körseng kaçgıl u âzâr bol
  Derdi yok dertsizi görsen kaç ve uzak ol
 56. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın

 57. Ahmedâ sen sufi bolsang sufiliğ âsân emes
  Ey Ahmed sen sufi olsan sufilik kolay değil
 58. Hak Resul sufi bolub dünya malın süygen emes
  Hakk Rasulü sufi olup dünya malını sevmiş değil
 59. Dünyânı süygen kişi bişek biling insân emes
  Dünyayı seven kişi şüphesiz bilin insan değil
 60. Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıng
  Sufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın...