Hak Teala fazlı birle ferman kıldı

HİKMET-10

 1. Hak Teala fazlı birle ferman kıldı
  Hakk Teala fazlı ile ferman eyledi
 2. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 3. Altmış üçde sünnetlerin mehkem tutub
  Altmış üç yaşta sünnetlerini sıkı tutup
 4. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed


 5. Yer üstide ölmesburun tirik öldüm
  Yer üstünde ölmeden önce diri öldüm
 6. Altmışüçte sünnet dedi işitib bildim
  Altmış üç yaşta sünnet dedi işitip bildim
 7. Yer astıda canım birle kulluk kıldım
  Yer altında canım ile kulluk eyledim
 8. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 9. Erenlerdin feyz u fütuh alalmadım
  Erenlerden feyz ve fetih alamadım
 10. Yüzyigirmebeşge kirdim bilelmedim
  Yüzyirmibeş yaşa girdim bilemedim
 11. Hak Teala taatların kılalmadım
  Hakk Teala'ya ibadelerini kılamadım
 12. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 13. Bolgaymen mu Muhammed'ni has ümmeti
  Olur muyum Muhammed'in has ümmeti
 14. Ümmet dese asilerni huş devleti
  Ümmet dese asilerin hoş devleti
 15. Baldın tatlığ erür menge bu mihneti
  Baldan tatlıdır bana bu mihneti
 16. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 17. Bizler üçûn canlar çekti ol Muhammed
  Bizler için canlar çekti o Muhammed
 18. Ümmet bolsang gam yemessen yalgan ümmet
  Ümmet olsan gam yemezsin sahte ümmet
 19. Keçe kündüz hasıllarıng ayş ü işret
  Gece gündüz elde ettikleri yeme-içme ve işret
 20. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 21. Ellik yaşda nida keldi ölmek asan
  Elli yaşda ses geldi ölmek kolay
 22. Şartı oldur sende bolsa nur-ı iman
  Şartı odur sende olsan iman nuru
 23. Tangla barsang didarığa kılur mihman
  Sabahla gitsen cemaline eyler konuk
 24. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 25. Ey mü'minler bu dünyanı payanı yok
  Ey müminler bu dünyanın sonu yok
 26. Çin bilürsen hergiz munı yalganı yok
  Doğru bilirsen asla bunun yalanı yok
 27. Kim bilmese vallah anı imanı yok
  Kim bilmese vallahi onun imanı yok
 28. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 29. Aslım tufrak neslim tufrak barçadın har
  Aslım toprak, neslim toprak, herşeyden aciz
 30. Basıb ötseng murdar cismin kılgusı ar
  Basıp geçsen kirli cismin kılacağı ar
 31. Kim ar etse şeytan kavmi hevası bar
  Kim ar etse şeytan kavmi havası var
 32. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 33. Çın zakirge Hüda özi kıldı rahmet
  Gerçek zakire Allah kendi eyledi rahmet
 34. Tangla barsa cennet içre berür hil'at
  Sabahla varsa cennet içinde verir hilat
 35. Ruz-ı mahşer didar körüb sorgay devlet
  Mahşer günü cemal görüp sorunca devlet
 36. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 37. Bende bolsang mihnet tartgıl gafil adem
  Kul olsan sıkıntı çek gafil insan
 38. Akil erseng ganimetdür senge şol dem
  Akıllı isen ganimetdir sana şu dem
 39. Emanetdür aziz canın yürme bigam
  Emanetdir aziz canın yürüme gamsız
 40. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 41. Altmışüçde sünnet boldı yerge kirmek
  Altmışüç yaşta sünnet oldu yere girmek
 42. Resul üçün ikki alem berdbad bermek
  Resul için iki alem berbat edivermek
 43. Aşıklarnı sünnetidür tirik ölmek
  Aşıkların sünnetidir diri ölmek
 44. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 45. Ümmet bolsang iştib canıng bermes misen
  Ümmet olsan işitip canını vermez misin?
 46. Mustafa'ga canıng kurban kılmaz mısan
  Mustafa'ya canını kurban eylemez misin?
 47. Can ne bolgay imanıngnı bermes misen
  Can ne olacak, imanını vermez misin?
 48. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 49. Kul Hace Ahmed altmışüçte gaib boldı
  Kul Hoca Ahmed altmışüç yaşta gaib oldu
 50. Edeb saklap Mustafa'ga naib boldı
  Edebi koruyup Mustafa'ya naib oldu
 51. Sultan boldı mihnet tartıp tayyib boldı
  Sultan oldu, sıkıntı çekip tayyib oldu
 52. İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed
  İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed