@𝕏
Türk Bitig

Eya dostlar pak ışkını kolga aldım

HİKMET-11

 1. Eya dostlar pak ışkını kolga aldım
  Ey dostlar temiz aşkını ele aldım
 2. Bu dünyanı düşmen tutub yürdüm mena
  Bu dünyayı düşman tutup yürüdüm ben ya
 3. Yakam tutub hazretiğe sığnıp keldim
  Yakam tutup hazretine sığınıp geldim
 4. Işk babıda Mansur sıfat boldum mena
  Aşk kapısında Mansur gibi oldum ben ya

 5. Işk yolıda aşık bolup Mansur ötti
  Aşk yolunda aşık olup Mansur geçti
 6. Belin bağlab Hak işini mehkem tutdı
  Belini bağlayıp Hakk işini sıkı tuttu
 7. Melametler ihanetler köp eşitti
  Melametler ihanetler çok işitti
 8. Ey müminler men hem Mansur boldum mena
  Ey müminler hem Mansur oldum ben ya

 9. Aşık Mansur Ene'l Hak'nı tilge aldı
  Aşık Mansur "Enel Hakk' i dile getirdi
 10. Cibril kelip Enel Hak'nı birge aytdı
  Cebrail gelerek "Enel Hakk"ı beraber söyledi
 11. Cibril kelip başıng ber deb yolga saldı
  Cebrail gelerek başın ver deyip yola saldı
 12. Darga asılıp didarını kördüm mena
  Darağacına asılıp cemalini gördüm ben ya

 13. Mansur kelgeç dar egilip özi aldı
  Mansur gelince darağacı eğilip kendi aldı
 14. Batın közi açukları hayran kaldı
  Batın gözü açık olanlar hayran kaldı
 15. Pertev salıp Allah özi nazar kıldı
  Işık salıp Allah kendisi nazar eyledi
 16. Vaşuka dep didarını kördüm mena
  Ey sevgili deyip cemalini gördüm ben ya

 17. Nida keldi oşal darga "köp boğmağıl
  Nida geldi o darağacına çok boğma" diye
 18. Mehkem turgil her yan bakıp sen ağmağıl
  "Sıkı dur her yan bakıp sen ağma"diye
 19. Taşga aydı "emrim tutub sen teğmegil"
  Taşa dedi "Emrimi tutup sen değmeyesin"
 20. "Levhül mahfuz" tahtasıda kördüm mena
  Levh-i Mahfuz tahtasında gördüm ben ya

 21. Üçyüz molla yığlab bitti köp rivayet
  Üçyüz molla ağlayıp yazdı çok rivayet
 22. Şeriatdur men hem bitey bir rivayet
  Şeriatdır ben de yazayım bir rivayet
 23. Tarikatda hakikatda hak himayet
  Tarikatda hakikatda haktır himaye etmek
 24. Başım berip Hak sırrını bildim mena
  Başımı verip Hakk sırrını bildim ben ya

 25. Enel Hak'nı ma'nasını bilmes nâdân
  "Enel Hakk'ın manasını bilmez cahil
 26. Dânâ kerek bu yollarda pak-ı merdan
  Bilge gerek bu yollarda mertlerin denizi
 27. Akil kullar Hak yadını aydı canan
  Akıllı kullar Hakk yadını dedi sevgili
 28. Candın keçib Canane'ni süydüm mena
  Candan geçip Sevgili'yi sevdim ben ya

 29. İma kıldım dânâ bolsa ma'na alsun
  İma eyledim bilge olsa ibret alsın
 30. Kal ilmidin bitip aydım nişan kalsun
  Zahir ilminden yazıp söyledim işaret kalsın
 31. Dürr ü gevher sözlerimni içge salsun
  İnci gevher sözlerimi gönlüne koysun
 32. Haldın aytıp aşıklarga berdim mena
  Halden deyip aşıklara verdim ben ya

 33. Essiz Mansur harlık birle boldı eda
  Sahibsiz Mansur hor görülmekle oldu tam
 34. Bir söz birle yaranlardın boldı cüda
  Bir söz ile dostlardan oldu ayrı
 35. Hali dilin heçkim bilmes Tengrim güvah
  Kalb halini hiç kimse bilmez Tanrım tanık
 36. Kanlar yutup men hem güvah boldım mena
  Kanlar yutup ben hem tanık oldum ben ya

 37. Şah Mansur'nı Enel Hakk'ı bica emes
  Şeyh Mansur'un "Enel Hakk"ı yersiz değil
 38. Yolnı tabkan bizge ohşaş gümrah emes
  Yolu bulan bize benzer günahkar değil
 39. Her nâcinsler bu sözlerdin âgâh emes
  Her soysuzlar bu sözlerden haberli değil
 40. Âgâh bolup buy-ı Huda aldım mena
  Haberli olup Hakk kokusu aldım ben ya

 41. Bir tün seher garib Mansur köb yığladı
  Bir gece seherde garip Mansur çok ağladı
 42. Pertev salıp Allah özi rahmeyledi
  Işık salıp Allah kendisi rahmeyledi
 43. Andın songra çilten bakıp şarab berdi
  Ondan sonra kırklar bakarak şarap verdi
 44. Dânâlarga bu sözlemi aydım mena
  Bilgelere bu sözleri dedim ben ya

 45. Nâdânlarga essiz sözüm hayf hikmet
  Cahillere essiz sözüm hayfı hikmet
 46. Ademmen dep belin bağlab kanı himmet
  İnsanım deyip belini bağlar hani himmet
 47. Dünya üçün bir biriğe kılmas şefkat
  Dünya için birbirine eylemez şefkat
 48. Zalimlerge esir bolup öldüm mena
  Zalimlere esir olup öldüm ben ya

 49. Zalimlerde had ne bolgay bizde günah
  Zalimlerde had ne ola bizde günah
 50. Dervişlerni hulkı murdar ötmez dua
  Dervişlerin huyu kötü, geçmez dua
 51. Ol sebebdin padşah kılur bizge cefa
  O sebepten sultan kılar bize cefa
 52. Ayet hadis manasıdın aydım mena
  Ayet hadis anlamından söyledim ben ya

 53. Zalim eğer cefa kılsa Allah degil
  Zalim eğer cefa eylese Allah de
 54. Elking açıb dua eylep boyun sungıl
  Elini açıp dua eyleyip boyun eğ
 55. Hak dadingge yetmes bolsa gile kılgıl
  Hakk yardımına yetmez olsa endişe eyle
 56. Hak'dın eştip bu sözlerni aydım mena
  Hakk'dan işitip bu sözleri söyledim ben ya

 57. Zalim eğer zulm eylese menge yığla
  Zalim eğer zulüm eylese bana ağla
 58. Yaşıng saçıp menge sığnıp beling bağla
  Yaşını saçarak bana sığınıp belini bağla
 59. Haram şüphe terk etiben yürek dağla
  Haram şüphe terk ederek yürek dağla
 60. Zalimlerge yüz ming bela berdim mena
  Zalimlere yüzbin bela verdim ben ya

 61. Zalimlerni kurbı nedür men yaratkan
  Zalimlerin yakınlığı nedir ben yaratan
 62. Yaratkan'nı menzur kılmay sen unutkan
  Yaradan'ı aklına getirmeden sen unutan
 63. Mendin keçib zalimlerni elkin tutkan
  Benden vazgeçip zalimlerin elini tutan
 64. Zalimlerge özüm rivac berdim mena
  Zalimlere kendim kıymet verdim ben ya

 65. Senge ceza Yaratkan'ga yalbarmadıng
  Sana ceza Yaradan'a yalvarmadın
 66. Allah deban tünler turub ingrenmeding
  Allah deyip geceleri kalkıp inlemedin
 67. Hakikatdın sözler aydım işitmeding
  Gerçeklerden sözler söyledim işitmedin
 68. Zalimlerni elkin uzun kıldım mena
  Zalimlerin elini uzun kıldım ben

 69. Ey bihaber Hakk'a köngil yügürtmeding
  Ey habersiz Hakk'â gönül yürütmedin
 70. Dünya haram andın köngil sovutmadıng
  Dünya haram ondan gönül soğutmadın
 71. Nefsdin keçib Allah sarı tolğanmadıng
  Nefsden geçib Allah'a doğru yönelmedin
 72. Bu nefs üçün zâr u hayran boldum mena
  Bu nefs için ağlamaklı ve şaşkın oldum ben ya

 73. Zalimlerni şikve kılma zalim özüng
  Zalimleri şikayet etme zalim kendin
 74. Huyung riya tesir kılmas halka sözüng
  Huyun riya etki etmez halka sözün
 75. Dünya malın tolaberdim toymas közüng
  Dünya malını dolu verdim doymaz gözün
 76. Harislerni siccin içre saldım mena
  Harisleri "Siccin" içine saldım ben ya

 77. La'li lebi cünbüş kılıb aydı seni
  Kızıl dudağı hareketlenip söyledi seni
 78. Can u dilim ümmederim köz revşeni
  Can ve kalbim ümmetlerinin gözünün aydınlığı
 79. Hakk'a kulluk menge ümmet bolgan kanı
  Hakk'a kul bana ümmet olan hani
 80. Çin ümmetni sinesige koydum mena
  Gerçek ümmetin sinesine koydum ben ya

 81. Kul Hace Ahmed Hak sözini sözlep ötdi.
  Kul Hoca Ahmed Hakk sözünü söyleyip geçti
 82. "Aynel-yakin" tarikatde bozlap ötdi
  Aynel-yakin tarikatta bozlayıp geçti
 83. "İlmel-yakin" şeriatnı közlep ötdi
  İlmel-yakin Şeriatı gözleyip geçti
 84. "Hakkel-yakin" hakikatdın aydım mena
  Hakkel-yakin hakikatından söyledim ben ya