Tealallah aşıklarga berdi ışkın

HİKMET-12

 1. Tealallah aşıklarga berdi ışkın
  Allah Teala aşıklara verdi aşkını
 2. Şakir bolup ortab yanıp küydüm mena
  Şükreden olup tutuşup yandım ben ya
 3. İkki alem közlerimge haşhaş dane
  İki alem gözlerime haşhaş tanesi
 4. Körünmedi yalğuz Hak'nı süydüm mena
  Görünmedi yalnız Hakk'ı sevdim ben ya

 5. Candın keçip yalğuz Hak'nı canğa koştum
  Candan geçip yalnız Hakk'ı cana kattım
 6. Andın songra derya bolup tolup taştım
  Ondan sonra derya olup dolup taştım
 7. Lamekan'nı seyr etiban makam aştım
  Lamekan-ı seyrederek makam aştım
 8. Dünya ukbin yüz ming talak koydım mena
  Dünya ardında yüzbin talak koydum ben ya

 9. Hak aldıda akl-ı kamil dem uralmas
  Hakk önünde en üstün akıl bile duramaz
 10. Işk şiddeti tuğyan kılsa bir dem turmas
  Aşk şiddeti coşsa bir an durmaz
 11. Pervane dek ahger bolub özin bilmes
  Kelebek gibi kor haline gelip kendini bilmez
 12. Bu sırlarnı Canane'din tuydum mena
  Bu sırları Sevgili'den duydum ben ya

 13. Tarikatnı yollarını ukbası köp
  Tarikatın yollarının ötesi çok
 14. Pak ışkını kolğa almay bolmas yürüp
  Temiz aşkını ele almadan yürüyüp olmaz
 15. Didarını körse bolmas tün kün uyup
  Cemalini görse olmaz gece gündüz uyuyup
 16. Heç uhlamay didarını kördüm mena
  Hiç uyumadan cemalini gördüm ben ya

 17. Tarikatnı yolı kattığ turfa şaştım
  Tarikatın yolu çetin sonsuz şaştım
 18. Başım kattı Pir-i muğan sarı kaçtım
  Başım kurudu Pir-i Kamil'e kaçtım
 19. Pir etegin tutup batın közin açtım
  Pir eteğin tutup batın gözünü açtım
 20. Resva bolup yollar kezip yürdüm mena
  Rezil olup yollar gezip yürüdüm ben ya

 21. Tarikatnı yollarıdur kattığ azab
  Tarikatın yollarıdır çetin azap
 22. Bu yollarda neçe aşık boldı turab
  Bu yollarda nice aşık oldu toprak
 23. Işk yolığa her kim kirse hali harab
  Aşk yoluna her kim girse hali harap
 24. Erenlerdin yolnı sorap yürdüm mena
  Erenlerden yolu sorup yürüdüm ben ya

 25. Tarikatnı yollarıdur turfa uluğ
  Tarikatın yollarıdır sonsuz yüce
 26. Ruzi kılgan bendesige bolgay yavuğ
  Nasib kılan kuluna oldu yakın
 27. Uçkunige takat kılmas yetti tamuğ
  Zerresine dayanamaz yedi cehennem
 28. Ey yaranlar aziz candın toydum mena
  Ey dostlar aziz candan doydum ben ya

 29. Hakikatnıng manasige yetgen kişi
  Hakikatın anlamına yeten kişi
 30. Bihud bolup küyüb yanar içi taşı
  Şaşkın tutuşup yanar içi dışı
 31. Kanlar akar közleridin akkan yaşı
  Kanlar akar gözlerinden akan yaşı
 32. Köz yaşımnı tuhfe kılıb bardım mena
  Gözyaşımı armağan eyleyip vardım ben ya

 33. Şeriatdur aşıklarnı efsanesi
  Şeriattır aşıkların efsanesi
 34. Arif aşık tarikatnı dürdanesi
  Arif aşık tarikatın inci tanesi
 35. Kayda barsa cananesi hemhanesi
  Nereye gitse Sevgili'si, evdeşi
 36. Bu sırlarnı arş üstide kördüm mena
  Bu sırları arş üstünde gördüm ben ya

 37. Muhabbetni bağın kezmey aşık bolmas
  Aşkın bağını gezmeden aşık olunmaz
 38. Harlık-zârlık tartmagunca nefsing ölmes
  Hakirlik-ağlamaklık çekmedikçe nefsin ölmez
 39. Bir katrege kani bolmay ol dür bolmas
  Bir damlaya razı olmadan o inci olmaz
 40. Kani bolub has gevheridin aldım mena
  Razı olup has cevherinden aldım ben ya

 41. Işk otıga küygen aşık rengi uçar
  Aşk ateşine yanan aşığın rengi uçar
 42. Ukba sarı cedel kılıb mundın köçer
  Ahirete doğru çekip alıp burada geçer
 43. Munda bolgan girihlerni anda açar
  Burada olan düğümlerini orada açar
 44. Resul dünya cife dedi koydum mena
  Rasul dünya leştir dedi bıraktım ben ya

 45. Hakikatlik aşıklarnı rengi sonuk
  Gerçek aşıkların rengi soluk
 46. Ayinege nazar kılsa andın tanuk
  Aynaya göz atsa ondan parlak
 47. Özi hayran köngli veyran közi yaşluk
  Özü hayran gönlü viran gözü yaşlı
 48. Kudretige hayran bolup kaldım mena
  Kudretine hayran olup kaldı ben ya

 49. Allah aydı köb yığlasang körgüng meni
  Allah dedi "Çok ağlasan göresin Beni
 50. Zari kılsang bendem deban ayğum seni
  Ağlayıp inlesen kulum deyip söyleyim seni
 51. Candın keçib meni ister aşık kanı
  Candan geçip beni isteyen aşık hani..."
 52. İlham keldi çın kulakğa aldım mena
  İlham geldi gerçek kulağa aldım ben ya

 53. Çın köngülde küygenlerge didar ata
  Gerçek gönülde yananlara cemal armağan
 54. Yalğan aşık yolğa kirse hemme hata
  Yalancı aşık yola girse herşey hata
 55. Çın aşıknı közi yaşlık kaddi düta
  Gerçek aşığın gözü yaşlı bedeni bükük
 56. Düta bolup yer astığa kirdim mena
  Bükük olup yer altına girdim ben ya

 57. Hakikatlığ çın aşıkga tuhfe bergüm
  Hakikatli gerçek aşığa armağan vereyim
 58. Ruzı mahşer neçüksen dep halin sorgum
  Mahşer günü nasılsın deyip halini sorayım
 59. Şefi' bolup şefaatnı özüm kılgum
  Şefaatçi olup şefaati kendim kılayım
 60. Rahmetingdin ümid tutub keldim mena
  Rahmetinden ümid tutup geldim ben ya

 61. Kul Hace Ahmed Hak yadını algıl müdam
  Kul Hoca Ahmed Hakk zikrini söyle daima
 62. Hak'dın korkub tınmay yığla aleddevam
  Hakk'dan korkup dinmeden ağla boyuna
 63. Namaz okub ruze tutub her subh u şam
  Namaz kılıp oruç tutup her sabah akşam
 64. Mundağ kılıb muradımğa yettim mena
  Böyle yapıp muradıma erdim ben ya