Ol Kâdirim kudret birle nazar kıldı

HİKMET-13

 1. Ol Kâdirim kudret birle nazar kıldı
  O Kadir'im kudret ile nazar eyledi
 2. Hurrem bolup yer astığa kirdim mena
  Mutlu olup yer altına girdim ben ya.
 3. Garib bendeng bu dünyâdın sefer kıldı
  Garip kulun bu dünyadan göç eyledi
 4. Mahrem bolup yer astığa kirdim mena
  Mahrem olup yer altına girdim ben ya.

 5. Zâkir bolup şâkir bolup Haknı taptım
  Zikreden olup, şükreden olup Hakkı buldum;
 6. Dünya ukbâ harâm kılıp yançıp teftim
  Dünya, ahiret haram eyleyip vurup teptim;
 7. Şeydâ bolup resvâ bolup cândın öttim
  Tutkun olup, rezil olup candan geçtim;
 8. Bi-gam bolup yer astığa kirdim mena
  Gamsız olup yer altına girdim ben ya.

 9. Şumluğumdın tağ u taşlar sögti meni
  Kötülüğümden dağlar, taşlar çekiştirdi beni
 10. Fasih tilde sögüp aydı tuhfeng kanı
  Açık dilde çekiştirip dedi armağanın hani?
 11. Aşık bolsang evvel barıp Haknı tanı
  Aşık olsan, önce varıp Hakk'ı tanı
 12. Mahrem bolup yer astığa kirdim mena
  Mahrem olup yer altına girdim ben ya.

 13. Sizni bizni Hak yarattı tâat üçün
  Sizi, bizi Hakk yarattı ibadet için;
 14. Ey bul-aceb içmek yemek râhat üçün
  Ey acaip, içmek, yemek, rahat için;
 15. Kâlü belâ dedi rühum mihnet üçün
  "Kalû bela" dedi ruhum sıkıntı için;
 16. Edhem bolup yer astığa kirdim mena
  Edhem olup yer altına girdim ben ya.

 17. Nefsim meni köp yügürtti Hakka bakmay
  Nefsim beni çok yürüttü, Hakk'â bakmadan;
 18. Keçe kündüz biğam yürdüm yaşım akmay
  Gece gündüz gamsız yürüdüm, yaşı akmadan;
 19. Hây u heves ma u menlik otka yakmay
  Hay u heves, ben-benlik ateşe yakmadan;
 20. Pürğam bolup yer astığa kirdim mena
  Gamla dolu olup yer altına girdim ben ya.

 21. Kulnı körsem, kulı bolup hizmet kılsam
  Kulu görsem, kulu olup hizmet eylesem
 22. Tufrak-sıfat yol üstide yolı bolsam
  Toprak gibi yol üstünde yolu olsam
 23. Aşıklarnı küyüp uçkan küli bolsam
  Aşıkların yanıp uçuşan külü olsam
 24. Hemdem bolup yer astığa kirdim mena
  Hemdem olup yer altına girdim ben ya.

 25. Cândın keçip mihnet tarttım bendem dedi
  Candan geçip sıkıntı çektim, kulum dedi;
 26. Kanlar yutup Allah dedim rahm eyledi
  Kanlar yutup "Allah" dedim, rahmet eyledi;
 27. Duzah içre kalmasun dep ğamım yedi
  Cehennem içinde kalmasın deyip gamımı çekti
 28. Hurrem bolup yer astığa kirdim mena
  Mutlu olup yer altına girdim ben ya.

 29. Yaşım yetti altmış üçke bir künçe yok
  Yaşım ulaştı yirmiüçe, bir gün kalmadı
 30. Vâ-deriğâ Haknı tapmay könglüm sınuk
  Vah ne yazık , Hakk'ı bulamayıp gönlüm kırık
 31. Yer üstide sultânmen dep boldum uluğ
  Yer üstünde sultanım deyip oldum ulu
 32. Şâkir bolup yer astığa kirdim mena
  Şükreder olup yer altına girdim ben ya.

 33. Şeyhmen deban da'vâ kılıp yolda kaldım
  Şeyhim diyerek iddia eyleyip yolda kaldım;
 34. Feşu destâr puçek pulğa satıp keldim
  Fes ve sarığı değersiz pula satıp geldim;
 35. Nefs ü heva tuğyan kıldı harıp kaldım
  Nefs ve heva azdı, yorulup kaldım
 36. Bidem bolup yer astığa kirdim mena
  Huzursuz olup yer altına girdim ben ya.

 37. Başım tufrak özüm tufrak cismim tufrak
  Başıp toprak, kendim toprak, cismim toprak;
 38. Hak vaslığa yetermen dep rûhum müştâk
  "Hakk vuslatına ererim"diye, ruhum hevesli
 39. Küydüm yandım bolalmadım hergiz affak
  Tutuştum yandım, olamadım aslâ tertemiz
 40. Şebnem bolup yer astığa kirdim mena
  Şebnem olup yer altına girdim ben ya.

 41. Pir-i muğân nazar kıldı şarâp içtim
  Pir-i kamil nazar eyledi, şarap içtim;
 42. Şibli yanglığ sema urup candın keçtim
  Şibli gibi sema vurup candan geçtim;
 43. Sermest bolup el ü halkdın tanıp kaçtım
  Sarhoş olup il ve halktan çekinip kaçtım
 44. Zemzem bolup yer astığa kirdim mena
  Zemzem olup yer altına girdim ben ya.

 45. Kul Hâce Ahmed nâsih bolsang özüngge bol
  Kul Hoca Ahmed, öğüt verici olsan, kendine ol;
 46. Aşık bolsang cândın keçip bir yolı öl
  Aşık olsan, candan geçip bir kerecik öl
 47. Nâdânlarğa aytsan sözing kılmas kabûl
  Cahillere desen, sözünü eylemez kabul;
 48. Mehkem bolup yer astığa kirdim mena
  Muhkem olup yer altına girdim ben ya.