Eya dostlar nâdân birle ülfet bolup

HİKMET-14

 1. Eya dostlar nâdân birle ülfet bolup
  Ey dostlar cahil ile yakın olup
 2. Bağrım küyüb candın toyup öldüm mena
  Bağrım yanıp candan doyup öldüm ben ya
 3. Toğrı aytsam egri yolga boynım tolğar
  Doğru söylesem eğri yola boynumu çeker
 4. Kanlar yutup gam zehrige toydum mena
  Kanlar yutup gam zehrine doydum ben ya

 5. Nâdân birle ötken ömring nar sakar
  Cahil ile geçen ömrüm nar sakar
 6. Nâdân bolsa duzah andın kılgay hazer
  Cahil olsan cehennem ondan çekinir
 7. Nâdân birle duzah sarı kılmang sefer
  Cahil ile cehenneme doğru kılmayın sefer
 8. Nâdân içre hazan yanglığ soldum mena
  Cahiller içinde yaprak gibi soldum ben ya

 9. Dua kılıng nâdânlarnı yüzün körmey
  Dua edin cahillerin yüzünü görmeyim
 10. Hak Te'ala refik bolsa bir dem turmay
  Hakk Teala refik olsa bir dem durmayayım
 11. Bimar bolsa nâdânlarnı halin sormay
  Hasta olsa cahillerin halini sormayayım
 12. Nâdânlardın yüz ming cefa kördüm mena
  Cahillerden yüzbin cefa gördüm ben ya

 13. Dad eylesem Hak dâdımge yeter mukin?
  Haykırsam Hakk imdadıma yetişir mi ki?
 14. Köksümdeki zengarlarım keter mukin?
  Göğsümdeki paslarım gider mi ki?
 15. Hemme nâdân bu alemden keter mukin?
  Bütün cahiller bu alemden gider mi ki?
 16. Nâdânlardın yüz ming cefa kördüm mena
  Cahillerden yüzbin cefa gördüm ben ya

 17. Hak vaslını izlep tabmay hayranemen
  Hakk vuslatını arayıp bulmadan hayraneyim
 18. Tınmay yığlap köngli buzuk divanemen
  Durmadan ağlayıp gönlü harab divaneyim
 19. Halim sorsan men talib-i cananemen
  Halimi sorsan ben Sevgili'nin talibiyim
 20. Canan izlep fena bolup keldim mena
  Sevgili arayıp yok olup geldim ben ya

 21. Yer astıga kaçıp kirdim nâdânlardın
  Yer altına kaçıp girdim cahillerden
 22. Elkim açıb dua tilep merdanlardın
  Elim açıb dua isteyib merd kişilerden
 23. Garib canım yüz tasadduk dânâlardın
  Garib canım yüz tasadduk bilgelerden
 24. Dânâ tabmay yer astıga kirdim mena
  Bilge bulmayıp yer altına girdim ben ya

 25. Nâdânlarnı mendin sorma köksüm çaka
  Cahilleri benden sorma göğüsüm çıka
 26. Hak'dın korkub matem kursam küler kahkah
  Hakk'dan korkub yas tutsam güler kahkahayla
 27. Ağzı açuk nefsi uluğ misli lakka
  Ağzı açık nefsi ulu misli lakka
 28. Nâdânlardın korkup senge keldim mena
  Cahillerden korkub Sana geldim ben ya

 29. Tama kılma nâdânlardın kadring bilmes
  Birşey umma cahillerden kadrini bilmez
 30. Zulmet içre yol adaşsang yolga salmas
  Karanlık içinde yol şaşırsan yola salmaz
 31. Boynung kısıp zari kılsang kolung almas
  Boyun büküp yalvarsan elini tutmaz
 32. Nâdânlarnı şikve eyleb keldim mena
  Cahilleri şikayet ederek geldim ben ya

 33. Evvel ahır hublar ketti kaldım yalğuz
  Önce-sonra iyiler gitti kaldım yalnız
 34. Nadânlardın işitmedim bir yahşi söz
  Cahillerden işitmedim bir güzel söz
 35. Dânâ ketti nâdân kaldı yedim efsus
  Bilge gitti cahiller kaldı çektim üzüntü
 36. Yolnı tabmay hayran bolup kaldım mena
  Yolu bulamayıp şaşkın olup kaldım ben ya

 37. Dağ-ı hicran ezdi bağrım kani derdmend
  Ayrılık yarası ezdi bağrımı hani derd ortağı
 38. Dânâ tufrak nâdânlarnı köksi belend
  Bilge toprak, cahillerin göğüsü yüksek
 39. Ayet hadis beyan kılsam kılmas pisend
  Ayet, hadis beyan etsem beğenmez
 40. Köksüm teşing derd u gamga toldum mena
  Göğsümü deşiniz derd ve gama doldum işte

 41. Derd u halet tuğyan kıldı bar mu tabib
  Derd ve halet azıp coştu var mı tabip
 42. Arz-u halim senge aytay yalğuz habib
  Arz-ı halim sana söyleyim sadece Sevgili
 43. Barça talib uluş aldı men bi-nasib
  Bütün talipler pay aldı ben nasipsiz
 44. Uluş istep düta bolup keldim mena
  Pay isteyip iki büklüm olup geldim ben ya

 45. Han-ü manıng terk eyleben uluş algıl
  Evini-barkını terk eyleyip pay al
 46. Ey bi-haber dünya işin arka salgıl
  Ey habersiz dünya işini geriye koy
 47. Allah sahi lutfın körüb hayran kalgıl
  Allah sahi lütfunu görüp hayran kal
 48. Köremen dep fena bolup keldim mena
  Görürüm deyip yok olup geldim ben ya

 49. Men defter-i sani aytdım sizge yâdgar
  Ben ikinci defteri dedim size yadigar
 50. Ervahımdın meded tileb okung zinhar
  Ruhumdan meded isteyip okuyun zinhar
 51. Dua kılay vasıl kılsun Perverdigar
  Dua eyledim vasıl eylesin Allah
 52. Rahman İgem arz etgeli keldim mena
  Rahman Malikim arz etmeğe geldim ben ya

 53. Hikmetimdin behre algan közge sürsün
  Hikmetimden nasib alan göze sürsün
 54. İhlas birle közge sürtüb didar körsün
  İhlas ile göze sürüp cemal görsün
 55. Şartı oldu riyazetge boyun sunsun
  Şartı odur riyazete boyun sunsun
 56. Canlar keçip Canane'ni kördüm mena
  Canlar geçip Sevgili'yi gördüm ben ya

 57. Didar üçün geda boldum amin dengler
  Cemal için dilenci oldum “amin” deyiniz
 58. Ey talibler halim körüb gamım yengler
  Ey talipler halimi görüp gamımı yeyiniz
 59. Yolda kalgan Kul Ahmed'ge yol beringler
  Yolda kalan Kul Ahmed'e yol veriniz
 60. Yolnı izlep geda bolup keldim mena
  Yolu arayıp dilenci olup geldim ben ya

 61. Kul Hace Ahmed geda bolsang Hakk'a bolgıl
  Kul Hoca Ahmed dilenci olsan Hakk'a ol
 62. Başıng birle erenlerge hizmet kılgıl
  Başın ile erenlere hizmet kıl
 63. Nazar tabsang halka kurup suhbet kılgıl
  İlgi bulursan halka kurup sohbet kıl
 64. Halka içre âgâh bolup turdum mena
  Halka içinde âgâh olup durdum ben ya