Didâr üçün cânnı kurbân kılmagunça

HİKMET-81

 1. Didâr üçün cânnı kurbân kılmagunça
  Cemal için canı kurban eylemedikçe
 2. İsmâil dek didâr ârzu kılmang dostlar
  İsmâil gibi cemâl arzu eylemeyin dostlar.
 3. Cândın keçip tarikatga kirmegünçe
  Candan geçip tarikata girmedikçe
 4. Aşıkmen dep yalğan davâ kılmang dostlar
  Aşıkım deyip yalan dava eylemeyin dostlar.

 5. Aşıklık uluğ dava kılsang munı
  Aşıklığı ulu dava, eylesen bunu;
 6. Mihnet birle sınar ermiş Mevlâm seni
  Mihnet ile sınar imiş Mevlâ'm seni;
 7. Renc ü mihnet birle bolsang tüni küni
  Cefa ve sıkıntı ile olsan gece gündüz
 8. Maşukangdın köngül özge kılmang dostlar
  Sevgiliden gönül özge eylemeyin dostlar.

 9. Menlik birle tarikatga kirmediler
  Benlik ile tarikate girmediler
 10. Cândın keçmey yolğa kadem koymadılar
  Candan geçmeyip yola adım koymadılar
 11. Nefs öltürmey teslim fenâ bolmadılar
  Nefsi öldürmeyip teslim-fâni olmadılar
 12. Ham tamalığ birle yolğa kirmeng dostlar
  Ham tamahkârlık ile yola girmeyin dostlar.

 13. Uşbu ışknı yolı tilim bolmakturur
  İşbu aşkın yolu dilim olmaktır
 14. Munda yığlab âhiretde külmektürür
  Burada ağlayıp âhirette gülmektir.
 15. Gül rengleri zeferân dek solmakturur
  Gül renkleri zeferan gibi solmaktır.
 16. Mundağ bolmay âşıkmen dep aytmang dostlar
  Böyle olmadan, âşıkım, deyip söylemeyin dostlar.

 17. Mürşidlerni hizmetini kıl ihtiyâr
  Mürşidlerin hizmetini eyle alışkanlık
 18. Özlügümdin yolğa kirdim deme zinhâr
  Kendiliğimden yola girdim, deme sakın
 19. Yahşı bilseng tarikatnı hatarı bar
  İyi bilsen, tarikatın tehlikeleri var
 20. Kılavuzsız uşbu yolğa kirmeng dostlar
  Kılavuzsuz işbu yola girmeyin dostlar.

 21. Mürşidlerge hizmet kılsang nefsge âfet
  Mürşidlere hizmet eylesen, nefse âfet;
 22. Tegme nâdân bu yollarda kılmas tâkat
  Değme cahil bu yollarda eyleyemez takat
 23. Sâdık kullar bu yollarnı bilür râhat
  Sadık kullar bu yolları bilir rahat;
 24. Tirig ölmey didâr ârzu kılmang dostlar
  Diri ölmeden cemâl arzu eylemeyin dostlar

 25. "Elkezzâbu lâ ümmeti" dedi sizge
  "El-kezzabu lâ ümmeti" dedi size;
 26. Ol Muhammed Hak Resulı erdi bizge
  O Muhammed Hakk Resûlü idi bize;
 27. Yalğançığa cennet yoktur vallâh anga
  Yalancıya cennet yoktur, vallahi ona
 28. Yalğan sözlep imânsızın ketmeng dostlar
  Yatan konuşup imansız olarak gitmeyin dostlar.

 29. Hânumânın terk etmezdin körmes didâr
  Ev-barkını terk etmedikçe görmez cemâl
 30. Didâr körey degen âşık bolur bidâr
  Cemâl göreyim diyen âşık olur uykusuz
 31. Andağ âşık âhir körgey anda didâr
  Öyle âşık sonunda görecek orada cemâl
 32. Didâr körmey sırdın haber tuymang dostlar
  Cemâl görmeden sırdan haber duymayın dostlar

 33. Sırdın manâ tuymağanlar bigânedür
  Sırdan anlam duymayanlar yabancıdır
 34. Ol âşıknı mekânları veyranedür
  O âşıkın mekânları viranedir
 35. Işk yolıda cân bergenler cânânedür
  Aşk yolunda can verenler sevgilidir
 36. Cândın keçmey cândın haber bilmeng dostlar
  Candan geçmeden candan haber bilmeyin dostlar.

 37. Kul Hâce Ahmed özdin keçmey da'vâ kılma
  Kul Hoca Ahmed, kendinden geçmeden iddia eyleme
 38. Halk içinde âşıkmen dep tilge alma
  Halk içinde âşıkım deyip, dile alma;
 39. Aşıklık uluğ işdür gâfil bolma
  Aşıklık ulu iştir, gâfil olma;
 40. Gâfıl bolup Hak didârın körmeng dostlar
  Gâfil olup Hakk cemâlini görmeyin dostlar.